Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Luns, 12 de novembro de 2018 Páx. 48623

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2018 pola que se conceden as axudas da convocatoria 2018 do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

A Resolución do 31 de decembro de 2017 da Axencia Galega de Innovación (Diario Oficial de Galicia núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) estableceu as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeu á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN852A).

Os artigos 4 e 5 desta resolución de convocatoria establecen os requisitos que deben cumprir, respectivamente, os proxectos e os beneficiarios para poder optar ás axudas.

Unha vez revisada a documentación inicial dos expedientes xunto coa documentación presentada tras os requirimentos oportunos, o órgano instrutor formulou proposta de resolución de inadmisión das solicitudes que non cumprían coas exixencias contidas na convocatoria, nas bases reguladoras ou na normativa de subvencións, conforme ao establecido no artigo 29.5 das bases reguladoras.

As solicitudes que resultaron admitidas foron obxecto de avaliación segundo o procedemento e os criterios de valoración establecidos no artigo 31 das bases reguladoras.

A comisión de selección prevista no artigo 30 das bases reguladoras reuniuse o día 18 de outubro de 2018 e emitiu un informe final no que figuran, de xeito individualizado, as solicitudes propostas para obter a subvención, con indicación da súa avaliación, o custo subvencionable e a subvención que corresponde ao proxecto global e a cada unha das empresas da agrupación.

O crédito dispoñible desta convocatoria resulta insuficiente para financiar todas as solicitudes que obtiveron a valoración mínima de 50 puntos, que establece o artigo 31 das bases reguladoras.

Unha vez realizada a instrución do procedemento e á vista da proposta de resolución e o informe emitido pola comisión de selección, a directora da Axencia Galega de Innovación, como órgano competente, segundo o disposto no artigo 29 das bases reguladoras

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas, respectando a intensidade máxima prevista no artigo 7 das bases reguladoras, ás entidades seleccionadas que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación.

Segundo. Denegar as solicitudes que acadaron unha valoración inferior a 64,30 puntos por non dispoñer de crédito suficiente para o seu financiamento, que quedarán como unha lista de suplentes por orde de puntuación decrecente e que se relacionan no anexo II. Esta lista estará operativa ata o 30 de abril de 2019 para cubrir eventuais renuncias ou minoracións no programa que permitan financiar eses proxectos.

Terceiro. Desestimar as solicitudes que, unha vez avaliadas e determinado o seu custo subvencionable, ou ben non cumpren os requisitos que exixen as bases reguladoras ou non acadaron 50 puntos de valoración, que exixe o artigo 31 da convocatoria. Estas solicitudes recóllense no anexo III.

Cuarto. Publicar como anexo IV a relación de solicitudes que foron inadmitidas ou declarada a súa desistencia nas súas correspondentes resolucións.

As axudas concedidas imputaranse á aplicación orzamentaria 09.A3.561A.770.0 na que existe crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Estas axudas están cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020, eixe 1 «Potenciar a investigación o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación», prioridade de investimento 1.2 «O fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes», obxectivo específico 1.2.1 «Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora» e actuación CPSO 1.2.1.7 «Proxectos de innovación aberta para subministrar incentivos á cooperación entre as empresas».

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderán os interesados interpoñer recurso de alzada perante o presidente da Axencia Galega de Innovación no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2018

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Solicitudes concedidas

Exp.

Título do proxecto

Acrónimo do proxecto

Nota

NIF

Empresa solicitante

Líder

Orza. subven. (€)

%

Subvención (€)

2018 (€)

2019 (€)

2020 (€)

IN852A 2018/27

Investigación industrial sobre modificacións químicas da biomasa para definición de novas liñas de desenvolvemento

TIM-RES

84,5

614.379,13

491.503,30

1.610,81

293.402,73

196.489,76

Participantes

B70366372

Seistag Innovación, S.L.

S

232.250,00

80

185.800,00

883,77

110.347,36

74.568,87

B36354694

Proquideza, S.L.

N

180.800,00

80

144.640,00

343,99

86.246,27

58.049,74

B36204071

Carpintería Amoedo, S.L.

N

80.431,60

80

64.345,28

153,03

41.466,86

22.725,39

B27294032

Carronza, S.L.

N

120.897,53

80

96.718,02

230,02

55.342,24

41.145,76

IN852A 2018/59

Inspección e monitoraxe automatizadas para a xestión enerxética activa segundo os usos de edificación

INMENA

83,9

552.924,19

288.684,54

4.295,39

195.676,38

88.712,77

Participantes

B85123875

Diagnostiqa Consultoría Técnica, S.L.

S

220.658,39

50

110.329,20

2.099,14

79.005,62

29.224,44

B27806348

Insega Energía, S.L.

N

210.041,40

50

105.020,70

1.498,61

54.629,31

48.892,78

B27159730

Proyestegal, S.L.

N

122.224,40

60

73.334,64

697,64

62.041,45

10.595,55

IN852A 2018/2

Estación terrestre para monitoraxe continua da temperatura da estratosfera mediante a medida de fluxo direccional de raios cósmicos

STRATOS

83,8

1.217.330,07

973.864,06

33.183,26

652.192,72

288.488,08

Participantes

B36775179

Hidronav Technologies, S.L.

S

628.990,82

80

503.192,66

20.344,40

329.365,46

153.482,80

B27830561

Nac-Intercom Soluciones de Comunicación, S.L.

N

86.460,00

80

69.168,00

3.290,01

43.670,11

22.207,88

A36250561

Digafer, S.A.

N

501.879,25

80

401.503,40

9.548,85

279.157,15

112.797,40

IN852A 2018/34

Desenvolvemento dunha planta de pirólise de biomasa para o aproveitamento do biochar en aplicacións ambientais

BIOCHARMB

82,9

878.666,45

470.148,62

7.658,28

309.051,71

153.438,63

Participantes

B70311634

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

S

405.240,00

50

202.620,00

3.373,20

155.334,33

43.912,47

B15743750

Gestán Medioambiental, S.L.

N

165.272,50

50

82.636,25

1.768,78

53.008,71

27.858,76

B15829443

Valora Consultores de Gestión, S.L.

N

132.693,98

60

79.616,39

1.514,80

37.840,56

40.261,03

B66099631

Enso Innovation, S.L.

N

175.459,97

60

105.275,98

1.001,50

62.868,11

41.406,37

IN852A 2018/87

Redeseño e fabricación de grandes compoñentes metálicos por fabricación dixital

AM0DIÑO

82,8

1.173.041,54

586.520,77

14.388,79

394.796,54

177.335,44

Participantes

B36950871

Easyworks Gestión Empresarial del Producto, S.L.U.

S

375.658,24

50

187.829,12

6.700,63

143.436,87

37.691,62

B15034895

Maximino Seoane, S.L.

N

146.454,30

50

73.227,15

870,77

37.089,65

35.266,73

B36628626

Fundiciones Adrio, S.L.

N

132.364,50

50

66.182,25

787,00

38.833,70

26.561,55

B27794718

Unimate Robótica, S.L.

N

247.840,70

50

123.920,35

4.420,75

79.712,30

39.787,30

A28325264

Thune Eureka, S.A.

N

270.723,80

50

135.361,90

1.609,64

95.724,02

38.028,24

IN852A 2018/39

Valorización do filler de recuperación de plantas asfálticas para o desenvolvemento de eco-produtos de base cemento

ALFILLER

80,1

710.942,88

404.667,42

16.003,03

247.689,76

140.974,63

Participantes

A32002644

Extraco Construccións e Proxectos, S.A.

S

218.983,14

50

109.491,57

3.124,81

67.696,67

38.670,09

B94026127

Renga Enerxía, S.L.

N

92.229,11

60

55.337,47

789,65

32.338,71

22.209,11

B15629959

Prefhorvisa Outeiro, S.L.

N

220.023,82

60

132.014,29

4.395,52

77.815,18

49.803,59

B36651487

Galaicontrol, S.L.

N

179.706,81

60

107.824,09

7.693,05

69.839,20

30.291,84

IN852A 2018/18

(CMR SYSTEM) Desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa

CMR SYSTEM

80

801.942,25

423.162,40

8.324,70

262.366,75

152.470,95

Participantes

A36948438

Dinak, S.A.

S

246.533,89

50

123.266,95

1.465,81

80.244,75

41.556,39

B27806348

Insega Energía, S.L.

N

138.518,36

50

69.259,18

2.470,76

42.883,49

23.904,93

B15434251

Ati Sistemas, S.L.

N

194.977,32

50

97.488,66

1.854,84

58.855,34

36.778,48

A36610509

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

N

221.912,68

60

133.147,61

2.533,29

80.383,17

50.231,15

IN852A 2018/52

Investigación industrial sobre embalaxe de madeira con madeira local: novas solucións, personalización e automatización do armado

enCAIXA

79,5

1.073.809,40

826.135,16

9.478,77

517.578,81

299.077,58

Participantes

B70507603

Talendis Interesa, S.L.

S

158.227,00

80

126.581,60

602,09

76.193,36

49.786,15

B36428399

Mucarce Carpinteros, S.L.

N

106.081,60

80

84.865,28

403,67

51.764,22

32.697,39

B70028584

Puertas Betanzos, S.L.

N

151.253,36

80

121.002,69

575,55

71.863,98

48.563,16

B15249865

J.J. Chicolino, S.L.U.

N

350.401,98

75

262.801,49

6.250,14

170.063,82

86.487,53

B87155768

Betanzos Hb, S.L.

N

307.845,46

75

230.884,10

1.647,32

147.693,43

81.543,35

IN852A 2018/69

Novas solucións de composites elastoméricos nanoreforzados para bandas transportadoras con elevados requisitos de temperatura, abrasión e racho

BERTA

79,5

1.115.877,34

601.643,74

21.504,77

386.660,88

193.478,09

Participantes

A36625093

Kauman, S.A.

S

416.462,50

50

208.231,25

13.866,46

142.550,51

51.814,28

B36106623

Godoy Maceira, S.L.

N

182.633,30

60

109.579,98

2.084,89

53.840,99

53.654,10

B36398089

Isega Technology, S.L.

N

262.364,14

50

131.182,07

1.559,93

75.920,63

53.701,51

B36767333

Herlayca, S.L.

N

254.417,40

60

152.650,44

3.993,49

114.348,75

34.308,20

IN852A 2018/20

Desinfección e eliminación de contaminantes emerxentes mediante fotoelectrocatálisis UV-LED

DEGRADE

79

791.833,62

442.680,17

4.833,18

267.807,11

170.039,88

Participantes

B70311634

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

S

324.200,00

50

162.100,00

3.084,14

97.862,16

61.153,70

A70049408

Nanogap Sub-NM-Powder, S.A.

N

290.433,62

60

174.260,17

1.243,32

101.680,63

71.336,22

B36930303

Tecsoftcom, S.L.

N

177.200,00

60

106.320,00

505,72

68.264,32

37.549,96

IN852A 2018/81

Desenvolvemento de compoñentes estruturais lixeiros baseados en procesos de baixo custo para a súa aplicación en medios de transporte eco-eficientes

LIGHTRANS

79

1.497.371,00

766.766,50

26.382,91

464.313,63

276.069,96

Participantes

B27828300

VMS Automotive, S.L.

S

568.217,13

50

284.108,57

10.811,00

179.797,91

93.499,66

B36640811

Resinas Castro, S.L.

N

175.640,34

60

105.384,20

3.258,22

64.060,63

38.065,35

A15017163

Carrocera Castrosúa, S.A.

N

324.654,66

40

129.861,86

3.706,16

76.121,76

50.033,94

B36516532

Poliesteres Sobral, S.L.

N

145.242,48

60

87.145,49

2.279,81

47.792,26

37.073,42

A15021546

Untha Ibérica, S.A. (antes Koprex, S.A.)

N

99.034,56

50

49.517,28

1.059,89

30.174,02

18.283,37

B15471188

Aleaciones Ligeras y Plásticos, S.L.

N

184.581,83

60

110.749,10

5.267,83

66.367,05

39.114,22

IN852A 2018/83

Desenvolvemento de tecnoloxías flexibles para a fabricación aditiva de compoñentes con altos requirimentos basados en composites termoplásticos de fibra continua

ATICO

78,8

892.726,40

701.010,22

14.330,08

440.618,11

246.062,03

Participantes

B36870855

Europrecis Galicia, S.L.

S

260.463,94

80

208.371,15

991,13

140.477,97

66.902,05

B70014766

Ecoplas Barbanza, S.L.

N

186.047,26

80

148.837,81

707,95

88.395,38

59.734,48

B36398089

Isega Technology, S.L.

N

263.418,00

75

197.563,50

8.457,48

122.502,40

66.603,62

B36244374

Plascies, S.L.

N

182.797,20

80

146.237,76

4.173,52

89.242,36

52.821,88

IN852A 2018/45

Desenvolvemento dun sistema de tratamento integral e sustentable dos xurros porcinos: de residuo a recurso

PURENER

76,5

698.935,15

357.954,65

10.444,50

233.401,99

114.108,16

Participantes

B15077233

Proyfe, S.L.

S

205.545,08

50

102.772,54

3.421,90

52.329,44

47.021,20

B15009533

Francisco Gómez y Cía, S.L.

N

189.414,46

50

94.707,23

1.576,68

71.845,10

21.285,45

A36014009

Nutrimentos del Campo, S.A.

N

219.104,91

50

109.552,46

3.387,09

70.991,19

35.174,18

A15167067

Glaucor Ingeniería, S.A. (antes Santos Rial, S.A.)

N

84.870,70

60

50.922,42

2.058,83

38.236,26

10.627,33

IN852A 2018/26

Desenvolvemento dun sensor eficiente para sistemas de control e alarma de precursores de trihalometanos en augas de consumo

TRIHSENS

75,8

878.533,31

495.213,32

18.392,29

309.350,54

167.470,49

Participantes

A66141185

Viaqua, S.A.U.

S

159.533,31

40

63.813,32

3.035,31

24.410,67

36.367,34

B36824480

Ayco Internet, S.L.

N

208.500,00

60

125.100,00

7.140,53

88.839,08

29.120,39

B36940831

Syspro Ingeniería, S.L.U.

N

245.000,00

60

147.000,00

5.943,30

91.499,31

49.557,39

A15046451

Roca Roibas, S.A.U.

N

265.500,00

60

159.300,00

2.273,15

104.601,48

52.425,37

IN852A 2018/38

Predición e mellora dos sistemas de climatización xeotérmica e análise da influencia das sondaxes na difusión do gas radón

Geo4Radón

75,2

819.200,00

444.320,00

8.192,96

313.912,92

122.214,12

Participantes

A32002644

Extraco Construccións e Proxectos, S.A.

S

186.500,00

50

93.250,00

2.661,29

62.145,78

28.442,93

B32350795

Conexiona Telecom, S.L.

N

133.000,00

60

79.800,00

1.328,50

49.647,30

28.824,20

B94026127

Renga Enerxía, S.L.

N

81.000,00

60

48.600,00

346,75

27.577,85

20.675,40

B36164614

Megodeza, S.L.U.

N

285.500,00

50

142.750,00

2.715,99

107.950,94

32.083,07

B36651487

Galaicontrol, S.L.

N

133.200,00

60

79.920,00

1.140,43

66.591,05

12.188,52

IN852A 2018/37

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais

TOPACIO

75,1

799.316,79

450.877,97

6.907,12

271.405,82

172.565,03

Participantes

A32002644

Extraco Construccións e Proxectos, S.A.

S

164.069,22

42,5

69.729,42

1.990,03

41.433,33

26.306,06

B32478505

San2 Innovación Sostenible, S.L.

N

161.934,01

60

97.160,41

231,07

54.035,60

42.893,74

B32350795

Conexiona Telecom, S.L.

N

222.014,20

60

133.208,52

2.534,45

79.350,71

51.323,36

B70341649

Aeromedia UAV, S.L.

N

251.299,36

60

150.779,62

2.151,57

96.586,18

52.041,87

IN852A 2018/53

Disrupción na arquitectónica industrial para fábricas ciberfísicas conectadas e sustentables

B-AXON

74,7

910.978,81

416.905,41

11.643,81

265.940,85

139.320,75

Participantes

B15778509

Centro Tecnológico de Energía Distribuida, S.L.

S

401.083,70

50

200.541,85

3.815,55

116.240,95

80.485,35

B27024546

Cofrico, S.L.

N

168.500,00

50

84.250,00

2.604,80

62.710,01

18.935,19

A50086412

Instrumentación y Componentes, S.A.

N

110.240,00

15

16.536,00

550,58

10.410,72

5.574,70

B70058573

Naos 04 Arquitectos, S.L.P.

N

231.155,11

50

115.577,56

4.672,88

76.579,17

34.325,51

IN852A 2018/98

Ordenación e xestión forestal sustentable mediante teledetección remota

XESTAL

74,2

1.017.326,48

557.138,02

8.228,05

354.937,01

193.972,96

Participantes

B70341649

Aeromedia UAV, S.L.

S

224.785,66

60

134.871,40

1.603,81

87.799,05

45.468,54

B15850647

Balidea

N

341.103,36

50

170.551,68

2.433,71

110.620,71

57.497,26

B27284835

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

N

259.962,14

60

155.977,28

2.596,70

100.796,72

52.583,86

B15690696

Greenalia Forest, S.L.

N

191.475,32

50

95.737,66

1.593,83

55.720,53

38.423,30

IN852A 2018/41

Autenticación e seguridade de textiles sustentables e desenvolvemento de dispositivos para o control ambiental efectivo na súa fabricación

QC4SUSTEX

73,9

1.384.032,10

830.419,26

26.386,12

511.264,91

292.768,23

Participantes

B27380914

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.

S

549.969,36

60

329.981,62

10.987,01

207.749,51

111.245,10

B70208103

Organistry Servicios de I+D, S.L.U.

N

144.708,20

60

86.824,92

4.749,35

57.683,19

24.392,38

B15964521

Mestrelab Research, S.L.

N

378.041,84

60

226.825,10

4.315,62

129.654,95

92.854,53

F27471309

2×Mil, Sociedade Cooperativa Galega

N

221.944,70

60

133.166,82

6.334,14

84.076,60

42.756,08

B70116330

Xenotechs Laboratorios, S.L.U.

N

89.368,00

60

53.620,80

0,00

32.100,66

21.520,14

IN852A 2018/44

Desenvolvemento de geopolímeros funcionais para solucións construtivas e de tratamento de augas residuais aplicando o modelo de economía circular

GEOPOLAR

73,6

1.246.997,55

694.929,36

35.658,78

434.009,58

225.261,00

Participantes

B15393689

CYE Control y Estudios, S.L.

S

287.025,61

50

143.512,81

6.826,25

87.152,84

49.533,72

A15167067

Glaucor Ingeniería, S.A. (antes Santos Rial, S.A.)

N

186.388,66

60

111.833,20

4.521,49

68.712,26

38.599,45

B15629959

Prefhorvisa Outeiro, S.L.

N

238.715,71

60

143.229,43

5.109,58

85.234,92

52.884,93

B36840387

Xiloga, S.L.

N

245.666,31

50

122.833,16

8.471,79

78.866,97

35.494,40

B36517324

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

N

289.201,26

60

173.520,76

10.729,67

114.042,59

48.748,50

IN852A 2018/74

Valorización integral de subprodutos e efluentes residuais do sector lácteo

VARAL

73

1.104.463,50

614.312,46

16.575,90

416.668,03

181.068,53

Participantes

A15167067

Glaucor Ingeniería, S.A. (antes Santos Rial, S.A.)

S

307.679,40

51

156.916,49

3.358,71

117.031,24

36.526,54

B27210285

Norvento, S.L.U.

N

206.744,90

50

103.372,45

1.229,24

73.102,00

29.041,21

B27104488

Indutec Ingenieros, S.L.U.

N

190.394,60

60

114.236,76

5.162,04

70.562,64

38.512,08

B15775570

Dairylac, S.L.

N

216.877,50

60

130.126,50

5.261,10

83.085,49

41.779,91

B27364199

Queixería Prestes, S.L.

N

182.767,10

60

109.660,26

1.564,81

72.886,66

35.208,79

IN852A 2018/22

Obtención de biopolímeros a partir de subprodutos da industria láctea e aplicación en sectores de interese

BIOPOL

72,8

850.845,30

425.422,65

8.552,48

276.542,60

140.327,57

Participantes

B27104488

Indutec Ingenieros, S.L.U.

S

200.000,00

50

100.000,00

1.902,62

72.411,66

25.685,72

B66099631

Enso Innovation, S.L.

N

154.370,30

50

77.185,15

917,84

45.289,87

30.977,44

B15775570

Dairylac, S.L.

N

128.500,00

50

64.250,00

1.528,04

35.388,74

27.333,22

A60402989

Creaciones Aromáticas, S.A.

N

282.575,00

50

141.287,50

3.696,22

92.227,89

45.363,39

B15869019

Soluciones Eléctricas de Galicia, S.L.

N

85.400,00

50

42.700,00

507,76

31.224,44

10.967,80

IN852A 2018/35

Modularidade integral para a instalación de sistemas de enerxías 100 % renovables en emprazamentos remotos

MODUL

72,6

896.188,37

486.995,79

7.495,86

296.799,41

182.700,52

Participantes

B27389667

Norvento Energía Distribuida, S.L.

S

183.079,49

50

91.539,75

870,83

60.543,34

30.125,58

B15720196

Tipologías Estructurales en Madera, Hormigón y Acero, S.L.

N

85.400,00

60

51.240,00

365,59

32.366,24

18.508,17

B15379910

Artabro Samdeu, S.L.

N

303.616,00

60

182.169,60

4.332,49

82.791,71

95.045,40

B27441245

Norvento Ingeniería, S.L.U.

N

154.392,88

50

77.196,44

917,97

57.689,29

18.589,18

B27428648

Norvento Ned Factory, S.L.U.

N

169.700,00

50

84.850,00

1.008,98

63.408,83

20.432,19

IN852A 2018/29

NOVEC-Innovador sistema de condensación/evaporación con fluído refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial

NOVEC

72,3

620.117,68

355.069,47

9.079,73

216.567,94

129.421,80

Participantes

A36610509

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

S

237.720,36

60

142.632,22

3.731,40

86.236,39

52.664,43

B27732718

Global de Instalaciones, Proyectos y Automatización, S.L.

N

75.665,53

60

45.399,32

1.187,69

27.813,15

16.398,48

B36938389

GRG Soluciones Informáticas, S.L.

N

136.720,35

60

82.032,21

2.341,14

50.719,04

28.972,03

B15434251

Ati Sistemas, S.L.

N

170.011,44

50

85.005,72

1.819,50

51.799,36

31.386,86

IN852A 2018/3

Xestión integral de algas de arribazón en Galicia. Valoración por compostaxe biolóxico

GESTALGAR

71,5

777.815,55

406.648,18

16.869,66

282.814,16

106.964,36

Participantes

B70311634

Intacta Gestión Ambiental, S.L.

S

343.092,22

42,5

145.814,19

5.201,79

82.091,42

58.520,98

B36449643

Ecocelta Galicia, S.L.

N

235.032,19

60

141.019,31

3.689,21

96.580,53

40.749,57

B15932999

Demaux Manufacture, S.L.

N

199.691,14

60

119.814,68

7.978,66

104.142,21

7.693,81

IN852A 2018/58

Desenvolvemento de novos alimentos funcionais e complementos nutricionais orientados ao desenvolvemento neurocognitivo

NeuroFood

71,4

665.128,09

366.121,17

23.012,13

241.989,66

101.119,38

Participantes

B36409290

Hifas da Terra, S.L.

S

310.303,29

60

186.181,97

12.398,16

122.972,74

50.811,07

B36486454

Biscuits Galicia, S.L.

N

190.046,38

60

114.027,83

7.322,11

76.501,56

30.204,16

A32000630

Cuevas y Compañía, S.A.

N

164.778,42

40

65.911,37

3.291,86

42.515,36

20.104,15

IN852A 2018/85

Desenvolvemento de sistema de contenerización RSU de carga superior con alimentación enerxética intelixente e análise preditivo de datos na nube

WIRED.BIN

71,3

682.511,84

398.778,75

5.799,91

229.911,17

163.067,67

Participantes

B32280760

Formato Verde, S.L.U.

S

312.800,00

60

187.680,00

3.570,83

98.240,51

85.868,66

B32350795

Conexiona Telecom, S.L.

N

119.204,03

51

60.794,06

1.156,68

39.142,17

20.495,21

B70026190

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

N

250.507,81

60

150.304,69

1.072,40

92.528,49

56.703,80

IN852A 2018/12

Desenvolvemento de novo sistema ecolóxico de tratamento de superficies de xeometría variable de mínimo impacto ambiental

ECOSTREAT

71,2

1.066.526,74

562.456,93

23.612,07

411.038,01

127.806,85

Participantes

B36611705

Nodosa, S.L.

S

611.427,30

50

305.713,65

6.543,64

228.006,94

71.163,07

A36610129

Industrias Ferri, S.A.

N

291.935,51

60

175.161,31

11.247,70

140.011,90

23.901,71

B36655934

Chorro Naval, S.L.

N

163.163,93

50

81.581,97

5.820,73

43.019,17

32.742,07

IN852A 2018/28

Desenvolvemento dun sistema avanzado de monitoraxe e adquisición de datos para a mellora das máquinas multifío de corte de pedra

DIAMANTE

70,8

1.052.636,43

539.220,52

11.809,54

363.470,61

163.940,37

Participantes

B36626265

Nodosafer, S.L.

S

322.400,00

50

161.200,00

2.300,27

103.261,24

55.638,49

B36940831

Syspro Ingeniería, S.L.U.

N

356.901,48

60

214.140,89

5.092,86

159.200,98

49.847,05

A08465064

W. Diamant Herramientas, S.A.

N

227.878,45

40

91.151,38

2.167,83

59.717,44

29.266,11

A36062206

Granitos de Atios, S.A.

N

145.456,50

50

72.728,25

2.248,58

41.290,95

29.188,72

IN852A 2018/62

Plataforma intelixente e preditiva de soporte á xestión clínica do proceso de rehabilitación cardíaca

SMART CARDIA

70,4

884.052,96

456.669,31

7.940,43

284.917,66

163.811,22

Participantes

B15850647

Balidea

S

368.736,56

50

184.368,28

3.946,30

116.786,91

63.635,07

B70348990

SM Tecnología, S.L.U.

N

184.444,09

40

73.777,64

2.105,56

47.984,18

23.687,90

B70448618

Imagames Gamification Services, S.L.

N

330.872,31

60

198.523,39

1.888,57

120.146,57

76.488,25

IN852A 2018/80

Asistente virtual para o envellecemento activo de persoas con enfermidades mentais neurodexenerativas

AVECEN

70,1

752.766,83

394.965,10

4.926,48

246.887,19

143.151,43

Participantes

B15726177

Tecnologías Plexus, S.L.

S

172.398,10

40

68.959,24

820,02

45.444,85

22.694,37

B15476047

Arcade Consultores, S.L.

N

222.153,78

50

111.076,89

528,34

68.643,78

41.904,77

B70448618

Imagames Gamification Services, S.L.

N

167.444,95

60

100.466,97

1.672,57

62.505,18

36.289,22

B27783216

Insati Innovation, S.L.

N

190.770,00

60

114.462,00

1.905,55

70.293,38

42.263,07

IN852A 2018/95

Sistema integral avanzado de valorización de residuos de casca de mexillón en produtos de valor engadido

MEXICAL

70,1

505.536,18

240.880,59

8.938,57

210.673,76

21.268,26

Participantes

B15681406

Gallega de Ayudas Técnicas, S.L.

S

139.500,00

69.750,00

995,31

64.835,61

3.919,08

B27260942

Vitalmar Pescados y Mariscos, S.L.

N

76.886,18

50

38.443,09

2.102,85

32.328,77

4.011,47

B27104488

Indutec Ingenieros, S.L.U.

N

158.500,00

42,5

67.362,50

3.043,92

56.748,72

7.569,86

B70096755

Tresima Servicios Medioambientales, S.L. (antes Ullatrans Transporte y Logística, S.L.)

N

130.650,00

50

65.325,00

2.796,49

56.760,66

5.767,85

IN852A 2018/31

Desenvolvemento de tecnoloxía para o secado de produtos forestais

AOAIRE

70

644.046,55

515.237,24

2.030,51

335.018,32

178.188,41

Participantes

B70477120

Asimov Efficiency, S.L.

S

175.044,80

80

140.035,84

666,09

93.284,19

46.085,56

B27294032

Carronza, S.L.

N

88.735,60

80

70.988,48

337,66

43.869,77

26.781,05

A27218940

Laminados Villapol, S.A.

N

159.387,95

80

127.510,36

606,51

91.081,40

35.822,45

B70366372

Seistag Innovación, S.L.

N

220.878,20

80

176.702,56

420,25

106.782,96

69.499,35

IN852A 2018/5

Mellora dos servizos de análise de substancias prioritarias en augas interiores mediante desenvolvemento e integración de nanosensórica, robótica e sistemas de xestión de información

SEALAB

69,8

1.056.297,97

610.538,71

29.439,50

391.703,26

189.395,95

Participantes

B70318589

Indrops Laboratorio de Análisis y Calidad Medioambiental, S.L.

S

393.608,38

60

236.165,03

11.233,30

149.105,86

75.825,87

A36610129

Industrias Ferri, S.A.

N

430.288,87

60

258.173,32

13.508,15

172.134,58

72.530,59

B36499960

Imatia Innovation, S.L.

N

232.400,72

50

116.200,36

4.698,05

70.462,82

41.039,49

IN852A 2018/78

Desenvolvemento dun sistema integral e eficiente para fabricación aditiva por láser con achega de fío multidireccional

D3SFILA

69,4

799.407,52

420.965,22

28.049,31

272.551,51

120.364,40

Participantes

B27706274

Tecnología Viguesa de Sistemas, S.L.

S

241.290,64

50

120.645,32

11.477,10

89.800,33

19.367,89

B15726235

Hydracorte, S.L.

N

112.558,90

40

45.023,56

1.070,78

15.041,22

28.911,56

B27821420

Roboting Automation and Programming, S.L.

N

205.217,63

60

123.130,58

2.928,38

90.551,91

29.650,29

B36568061

Fundiciones Rey, S.L.

N

119.955,89

60

71.973,53

6.846,91

42.017,97

23.108,65

B70434881

Intaf Promecan, S.L.U

N

120.384,46

50

60.192,23

5.726,14

35.140,08

19.326,01

IN852A 2018/94

Tecnoloxías para o despregamento de información marítima de precisión

INFOR-MAR

69,1

767.560,40

383.780,20

5.408,50

258.053,80

120.317,90

Participantes

B70292925

Hércules Control, S.L.

S

248.335,08

50

124.167,54

885,91

91.388,30

31.893,33

F70379698

Strelia Electrotecnia, S. Coop.

N

287.725,32

50

143.862,66

3.421,45

87.322,47

53.118,74

B27725225

Quantum Innovative, S.L

N

231.500,00

50

115.750,00

1.101,14

79.343,03

35.305,83

IN852A 2018/67

NETA V3A Asistente virtual para o envellecemento activo

NETA V3A

68,7

1.040.833,29

509.895,59

12.198,84

347.235,38

150.461,37

Participantes

B36875938

Atendo Calidade, S.L.

S

284.591,19

50

142.295,60

3.384,18

86.371,29

52.540,13

B27798008

Ledisson A&It, S.L.

N

217.206,30

50

108.603,15

3.874,32

91.652,81

13.076,02

B70026190

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

N

170.895,00

60

102.537,00

1.219,30

69.219,03

32.098,67

B15850647

Balidea

N

368.140,80

42,5

156.459,84

3.721,04

99.992,25

52.746,55

IN852A 2018/79

Desenvolvemento dun concepto de embarcación modular multi-propósito baseada en estruturas lixeiras e procesos de fabricación flexibles

MODULIGHT

68,5

889.262,83

423.425,17

19.369,41

256.487,49

147.568,27

Participantes

A36600849

Francisco Cardama, S.A.

S

283.512,83

50

141.756,42

5.731,30

82.546,22

53.478,90

B36584829

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

N

167.500,00

50

83.750,00

3.585,25

50.586,03

29.578,72

B36899045

Insenaval, S.L.

N

155.500,00

50

77.750,00

4.622,77

48.163,92

24.963,31

A36610129

Industrias Ferri, S.A.

N

282.750,00

42,5

120.168,75

5.430,09

75.191,32

39.547,34

IN852A 2018/55

Alimentador flotante para acuicultura en mar

SeaFeed

68,3

1.064.241,40

613.261,28

16.134,82

385.925,43

211.201,03

Participantes

B27761170

Feeding Systems, S.L.

S

283.880,50

60

170.328,30

6.481,40

107.792,14

56.054,76

B36618437

Montajes Cancelas, S.L.

N

252.835,60

50

126.417,80

4.209,18

80.604,73

41.603,89

B36797983

Engranor, S.L.

N

243.594,10

60

146.156,46

3.823,60

93.059,85

49.273,01

B27725225

Quantum Innovative, S.L

N

283.931,20

60

170.358,72

1.620,64

104.468,71

64.269,37

IN852A 2018/25

Desenvolvemento dun sistema de tabicaría prefabricada lixeira de alto rendemento

PRET-A-BICO

68

745.965,84

358.207,92

18.768,11

241.008,96

98.430,85

Participantes

B15072713

Construcciones López Cao, S.L.

S

354.570,00

50

177.285,00

8.011,01

120.891,00

48.382,99

B70058573

Naos 04 Arquitectos, S.L.P

N

194.395,84

50

97.197,92

5.779,08

64.892,48

26.526,36

B36651487

Galaicontrol, S.L.

N

197.000,00

42,5

83.725,00

4.978,02

55.225,48

23.521,50

IN852A 2018/49

Plataforma de xestión global para a análise de estudos xenéticos e interpretación clínica dos seus resultados

CG-KMS

68

1.017.881,07

610.728,64

15.179,52

371.288,67

224.260,45

Participantes

B70058375

Health in Code, S.L.

S

648.911,12

60

389.346,67

10.185,70

238.526,81

140.634,16

B70368907

Torus Software Solutions, S.L.

N

190.088,10

60

114.052,86

2.441,24

66.753,19

44.858,43

B15974553

Allenta Consulting, S.L.

N

178.881,85

60

107.329,11

2.552,58

66.008,67

38.767,86

IN852A 2018/73

Visión artificial e TIC para seguimento e automatización de procesado de peláxicos

VATSAPP

67,4

764.283,00

316.070,25

8.783,20

204.000,04

103.287,01

Participantes

B15726938

Frigorífica Botana, S.L

S

278.500,00

50

139.250,00

3.311,75

87.875,85

48.062,40

B27791029

Tespa Engineering Projects, S.L.

N

152.008,00

50

76.004,00

1.807,58

51.013,83

23.182,59

B59904466

Automatismos Teinco, S.L.

N

145.000,00

50

72.500,00

2.586,37

46.054,00

23.859,63

A27220144

Técnica de Envases Pesqueros Tep, S.A.

N

188.775,00

15

28.316,25

1.077,50

19.056,36

8.182,39

IN852A 2018/76

Novas solucións para a redución do impacto de limpeza en diferentes sectores

INNOCLEAN

67,3

576.112,37

460.889,90

1.503,88

288.055,17

171.330,85

Participantes

B36354694

Proquideza, S.L.

S

231.353,97

80

185.083,18

440,18

111.847,44

72.795,56

A15145535

Hormigones Bergantiños, S.A.

N

96.469,20

80

77.175,36

367,09

47.073,70

29.734,57

B15785967

Geriolveira, S.L.

N

117.844,90

80

94.275,92

448,43

63.558,17

30.269,32

F27317320

Sociedade Agraria de Transformación Ladeira, S.A.T.

N

130.444,30

80

104.355,44

248,18

65.575,86

38.531,40

IN852A 2018/1

Desenvolvemento de novas terapias e ferramentas de diagnóstico de oncoloxía de precisión en metástase abdominal

ITRAPSENS

67,2

737.986,86

590.389,49

8.042,01

345.163,75

237.183,73

Participantes

B95781787

Sunrock Biopharma, S.L.

S

201.531,94

80

161.225,55

3.834,39

97.861,48

59.529,68

B27732338

Nanoimmunotech, S.L.

N

167.873,05

80

134.298,44

0,00

63.151,42

71.147,02

B70433750

Nasasbiotech, S.L.

N

368.581,87

80

294.865,50

4.207,62

184.150,85

106.507,03

IN852A 2018/46

SATmotion

SATmotion

66,8

600.493,64

321.051,77

9.368,55

205.037,10

106.646,12

Participantes

B32151532

Egatel, S.L.

S

148.455,24

40

59.382,10

988,59

43.140,79

15.252,72

B70018700

Scio Soft, S.L.

N

138.302,96

60

82.981,78

789,41

52.884,97

29.307,40

B15791981

Mytech Ingeniería Aplicada, S.L.

N

218.201,63

60

130.920,98

6.227,32

87.913,04

36.780,62

B15255557

Electro Rayma, S.L.

N

95.533,81

50

47.766,91

1.363,23

21.098,30

25.305,38

IN852A 2018/68

Equipo multiproceso térmico e simulación CFD e DES

EMTYS

66,6

1.101.905,21

661.143,14

15.677,83

463.001,83

182.463,48

Participantes

B36019230

Tacore, S.L.

S

453.725,31

60

272.235,19

5.827,05

200.852,91

65.555,23

B36159598

Citega, S.L.

N

300.845,53

60

180.507,32

4.722,25

127.971,57

47.813,50

B36881415

Soltec Ingenieros, S.L.

N

93.601,56

60

56.160,94

1.869,92

38.964,09

15.326,93

B27828706

Sdea Solutions, S.L.

N

253.732,81

60

152.239,69

3.258,61

95.213,26

53.767,82

IN852A 2018/9

Desenvolvemento de novas ferramentas integradas IOT de xeolocalización outdoor/indoor para loxística 4.0

GOINg

66,6

696.364,95

367.302,36

15.068,15

229.132,85

123.101,36

Participantes

B15926801

Rotomoldeo de Galicia, S.L.

S

229.386,75

50

114.693,38

3.818,81

73.129,17

37.745,40

B84751270

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

N

275.779,40

50

137.889,70

5.247,00

79.515,70

53.127,00

B27715309

Ingeniería Insitu, S.L.

N

191.198,80

60

114.719,28

6.002,34

76.487,98

32.228,96

IN852A 2018/13

Investigación industrial para o descubrimento de novos fármacos inmunoterapéuticos en tratamento de cancro de colon

IO4COLON

66,5

1.095.700,00

657.420,00

1.354,19

447.839,50

208.226,31

Participantes

A15784614

Galchimia, S.A.

S

425.500,00

60

255.300,00

607,17

174.772,50

79.920,33

B27380914

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.U.

N

146.700,00

60

88.020,00

0,00

55.520,17

32.499,83

B32442618

Oncostellae, S.L.

N

523.500,00

60

314.100,00

747,02

217.546,83

95.806,15

IN852A 2018/56

Interrelación alimentación-saúde para unha vellez saudable mediante nutrición funcional con base en materias primas da horta galega

AHGAVES

66,3

849.395,71

429.144,15

18.265,02

270.742,79

140.136,34

Participantes

B27764612

Freshcut, S.L.

S

545.243,39

50

272.621,70

9.077,16

169.448,64

94.095,90

A36606788

Hospital Povisa, S.A.

N

129.844,71

40

51.937,88

2.223,40

30.537,34

19.177,14

B36449643

Ecocelta Galicia, S.L.

N

174.307,61

60

104.584,57

6.964,46

70.756,81

26.863,30

IN852A 2018/4

Novas metodoloxías e deseños para a fabricación de diques e pantaláns flotantes de formigón

(floating-concrete)

FLOATING-CONCRETE

66,2

1.110.816,79

666.490,07

19.845,15

487.871,31

158.773,61

Participantes

B36962314

Aquatica Ingeniería Civil, S.L.

S

452.874,79

60

271.724,87

5.816,12

169.941,31

95.967,44

B70373386

Innovation and Concrete, S.L.

N

193.375,00

60

116.025,00

2.759,39

86.257,67

27.007,94

B94110624

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

N

464.567,00

60

278.740,20

11.269,64

231.672,33

35.798,23

IN852A 2018/77

Desenvolvemento dun novo produto biomaterial a partir da valorización do soro lácteo e lodo urbano

BIALAC

65,8

665.776,86

376.544,31

9.606,94

236.446,29

130.491,08

Participantes

A15031727

Empresa Municipal Aguas de La Coruña, S.A.

S

114.609,03

40

45.843,61

2.398,63

30.197,81

13.247,17

B70014766

Ecoplas Barbanza, S.L.

N

173.980,03

60

104.388,02

496,53

62.834,36

41.057,13

B84894260

Abakal Ingenieros Consultores, S.L.

N

199.900,00

60

119.940,00

3.423,00

77.044,95

39.472,05

B27341502

Innolact, S.L.

N

177.287,80

60

106.372,68

3.288,78

66.369,17

36.714,73

IN852A 2018/6

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo

FILLKIT 2020

65,1

708.333,66

354.166,83

12.144,53

221.424,17

120.598,13

Participantes

B94121241

Proyectopía, S.L

S

251.755,46

50

125.877,73

3.891,83

76.518,17

45.467,73

B15926801

Rotomoldeo de Galicia, S.L.

N

182.589,00

50

91.294,50

3.039,73

60.408,31

27.846,46

B36326494

Instalacións Parcero

N

273.989,20

50

136.994,60

5.212,97

84.497,69

47.283,94

IN852A 2018/36

Asistente para o diálogo en linguaxe empática asistido por ordenador

CADELA

64,3

580.350,35

303.873,81

5.089,51

191.196,42

107.587,88

Participantes

B70274949

Serviguide Consultoría, S.L.

S

155.358,00

50

77.679,00

1.108,45

46.018,42

30.552,13

B70001912

Factoría de Software e Multimedia, S.L.

N

133.354,35

60

80.012,61

2.664,09

51.016,50

26.332,02

B70018700

Scio Soft, S.L.

N

147.635,00

60

88.581,00

632,01

56.664,07

31.284,92

B15726177

Tecnologías Plexus, S.L.

N

144.003,00

40

57.601,20

684,96

37.497,43

19.418,81

IN852A 2018/66

Prometheus: plataforma IIoT para a fabricación segura e sustentable en contornas distribuídas

PROMETHEUS

64,3

941.567,68

477.383,44

6.212,16

346.152,31

125.018,97

Participantes

B36938009

Ednon, S.L.

S

430.694,48

50

215.347,24

3.072,93

158.689,35

53.584,96

B15588478

P. Ferro GPF, S.L.

N

222.438,60

40

88.975,44

1.904,47

65.645,36

21.425,61

B15986771

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

N

288.434,60

60

173.060,76

1.234,76

121.817,60

50.008,40

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Expediente

Título do proxecto

Acrónimo do proxecto

Nota

NIF

Empresa líder

Orzamento subvencionable (€)

Proposta de subvención (€)

IN852A 2018/42

Aplicación de tecnoloxías emerxentes para o procesado de túnidos

MELLORATUN

64

B59904466

Automatismos Teinco, S.L.

1.006.525,17

603.915,10

IN852A 2018/8

Desenvolvemento de medicamentos baseados en celulas nai para o tratamento de patoloxías veterinarias de base inmune

VETCELCAN

63,8

B70336557

Centauri Biotech, S.L.

844.678,90

454.126,24

IN852A 2018/47

Desenvolvemento de sistemas avanzados de monitoraxe dos procesos de fabricación e comportamento en servizo de composites baseados en sensores embebidos non invasivos

NERO

63,6

B36584829

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

923.376,12

461.688,06

IN852A 2018/14

Xestión da mobilidade

GEMA

63,5

B15879653

Enxenio, S.L.

993.615,20

768.978,40

IN852A 2018/100

Madeira técnica de Galicia

TECHWOOD

63,5

B15597313

Exfopino, S.L.

865.685,19

519.411,12

IN852A 2018/23

Aplicación de tecnoloxías de control calidade en liña e alimentarias emerxentes para prolongar a vida útil de novos produtos funcionais con base de pescado

SEAF4.0

62,6

B27159755

Pescados Rubén, S.L.

768.081,40

317.164,45

IN852A 2018/51

Incorporación das industrias culturais e creativas galegas á industria 4.0

eAcervo

62,3

B70220124

Xercode Media Software, S.L.

773.455,74

464.073,44

IN852A 2018/65

Plataforma IOT para a fabricación intelixente en contornas industriais

ATHOS

61,9

B37512753

Strategig Minerals Spain, S.L.

1.314.178,08

558.632,71

IN852A 2018/10

Desenvolvemento de produtos e servizos para mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade de alzhéimer: diagnóstico precoz non invasivo, alimentos e bebidas funcionais e terapia mediante real

ALZHAR

61,5

B15996929

Feiraco Lácteos, S.L.

1.401.994,00

774.531,67

IN852A 2018/64

Sinerxías en xeotermia e radón

GEORAD

61,3

B15077233

Proyfe, S.L.

595.484,42

314.907,64

IN852A 2018/70

Internet industrial seguro de robots

SIIÒR

61

B27798008

Ledisson A&It, S.L.

1.161.883,49

881.281,49

IN852A 2018/93

Hibridación tecnolóxica para posicionamento da pedra natural en construción alixeirada

SLIM

61

B36626265

Nodosafer, S.L.

1.127.663,47

592.987,48

IN852A 2018/84

Fabricación flexible mediante reconfiguración dinámica de planta

FFRIDA

60,8

B36218808

Esypro Manutención, S.L.U.

1.358.972,78

679.486,39

IN852A 2018/50

Agad-aplicativo de xestión de analítica dixital

AGAD

60

B36880094

Visual Publinet, S.L.

737.161,42

368.580,71

IN852A 2018/17

Sistema de monitoraxe e mantemento de vehículo eléctrico

SIMVEL

59,6

B27784248

Movelco Mobility, S.L.

681.817,08

379.845,08

IN852A 2018/24

Tratamento de biomasa forestal con auga subcrítica

FORESCRIT

59

B15681406

Gallega de Ayudas Técnicas, S.L.

1.273.509,35

764.105,61

IN852A 2018/60

Deseño e desenvolvemento de axentes virtuais para a aplicación de márketing conversacional na venda de produtos agroalimentarios, especialmente centrados nas dietas e alimentación saudable

E-LOGO

58,8

B32318354

Redegal, S.L.

862.216,07

486.630,22

IN852A 2018/7

Investigación industrial para a selección xenética e reprodución de eucalipto de alta produción adaptado ao solo e clima galego

DISEMINA

57,7

B27284835

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

765.783,36

440.607,53

IN852A 2018/30

Desenvolvemento de solucións de pezas prefabricadas de formigón biorreceptivo para cultivo de musgo e a súa monitoraxe

MOSSBLOCK

56,5

B15629959

Prefhorvisa Outeiro, S.L.

867.470,11

461.935,54

IN852A 2018/40

Plataforma de control postural lumbar

PLUMB

55,8

B84751270

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

939.778,68

723.534,40

IN852A 2018/82

Desenvolvemento dunha ferramenta para a toma de decisións por medio da análise de resonancias magnéticas e neuroimaxes de patoloxías isquémicas (ictus)

FAST2ICTUS

55,3

B70437959

Qubiotech Health Intelligence, S.L.

591.524,41

342.135,59

IN852A 2018/61

Sistema integral de ciberseguridade industrial

SICI

52,4

B15850647

Balidea

579.821,63

291.047,83

IN852A 2018/86

Avaliación e planificación de programas de conservación e deseño de firmes sustentables

ECO-FirmeS

51,8

B32304115

Petrolam Infraestructuras, S.L.

1.500.000,00

900.000,00

IN852A 2018/63

Sistema de compensación e liquidación interbancaria apoiado por Blockchain

LIQUID

51,6

B94049624

Quibitia Solutions, S.L.

733.944,49

366.972,24

IN852A 2018/19

Tecnoloxía intelixente para a promoción do envellecemento activo e a súa aplicación no período climatérico da muller, sobrecarga do coidador e saúde mental. Envellecemento activo e saudable

AHA

51,2

B15862295

Aldaba Servicios Profesionales, S.L.

1.489.863,40

841.035,26

IN852A 2018/48

Creación dun sistema con intelixencia artificial de mecanizado experto para a industria 4.0

MILL4.FACT

50,5

A36794550

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

1.006.881,90

503.440,95

IN852A 2018/97

Reaprendendo a cociñar: robótica intelixente, reinforcement learning e redeseño de procesos para cociñas profesionais

REC

50,1

B15831217

3.14 Financial Contents, S.L.U.

572.330,22

343.398,14

ANEXO III

Solicitudes desestimadas

Expediente

Título do proxecto

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa

IN852A 2018/16

Actuacións de remediación en radón innovadoras

ARRAIN

CYE Control y Estudios, S.L.

B15393689

1

IN852A 2018/33

Realidade aumentada e dixitalización integral na operación en plantas de xeración eléctrica 4.0

RADIO 4.0

Norvento Energía Distribuida, S.L.

B27389667

3

IN852A 2018/75

Desenvolvemento de produtos basados en ingredientes vexetais con propiedades saudables para cubrir necesidades específicas da poboación de idade avanzada a través da aplicación de tecnoloxías emerxentes

BIGFRUIT

Software y Comunicaciones Marka Informática, S.L.

B36742153

1

IN852A 2018/89

Industrias intelixentes e seguras

ARTEFACT

Sabico Seguridad, S.A.

A20202487

2

IN852A 2018/90

Desenvolvemento de tecnoloxías da Internet das Cousas, intelixencia artificial e computación avanzada para a medición fiable do comportamento e personalización da experiencia do visitante en espazos I

METIMUR

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

2

IN852A 2018/96

Innovación na industria da biomasa 4.0

INBIO 4.0

Biomasa Forestal, S.L.

B70055074

3

IN852A 2018/11

Desenvolvemento dun software de xestión integral CRM/ERP/MRP, na nube baixo a modalidade SAAS con integración vertical de tecnoloxías B.I., big data, intelixencia artificial e realidade aumentada

SAAS Business Intell

Aaccentia Multimedia, S.L.

B36870822

4

IN852A 2018/72

Revalorización do patrimonio cultural dos muíños fluviais de Galicia mediante un sistema de xestión e xeración autosuficiente de enerxía eléctrica para a súa explotación turística e ambiental

e-Molinum

Teswater, S.L.U

B27778703

4

IN852A 2018/43

Sistema de detección e neutralización de drons en contornas dinámicas

GARDIÁN

TRC Informática, S.L.

B79513156

4

IN852A 2018/15

Desenvolvemento e aplicación da tecnología 3D printing á cerámica industrial

CERAPRINT

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

B36517324

4

IN852A 2018/99

Plataforma de xestión en tempo real da loxística de operacións de mecanización agraria baseada en arquitectura LOT

AGRO 4.0

Sdweb Solucións Dixitais

B70151113

4

IN852A 2018/54

Novos alimentos funcionais destinados a un público flexivexetariano

Flexifood

Mariscos Veiro, S.L.

B36169316

4

IN852A 2018/88

Microcoxeneración con biomasa: aproveitamento enerxético dos gases de chemineas de caldeiras de biomasa para produción de enerxía eléctrica

MIBI

Forestación Galicia, S.A.

A32226326

4

Causas de desestimación

1

Unha das empresas da agrupación ten un orzamento subvencionable inferior a 75.000 € (artigos 4.2 e 29.5)

2

O orzamento subvencionable do proxecto é inferior ao mínimo de 500.000 € (artigo 4.2)

3

Unha ou máis empresas da agrupación ten no seu orzamento subvencionable unha porcentaxe maior do 75 % nos custos de persoal propio ou non alcanza o orzamento subvencionable mínimo de 75.000 € (artigos 4.2, 9.1 e 29.5)

4

Non alcanzar a valoración do proxecto a puntuación mínima de 50 puntos para poder ser subvencionable (artigo 31)

ANEXO IV

Solicitudes inadmitidas e desistencias

Solicitudes inadmitidas.

Expediente

Título do proxecto

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Causa de inadmisión

IN852A 2018/21

Robot asistencial xeriátrico

GALIBOT

Ledisson A&IT, S.L.

B27798008

1

IN852A 2018/71

Robótica colaborativa móbil e segura para industria 4.0

ROCOMOS 4.0

Ledisson A&IT, S.L.

B27798008

1

Causas de inadmisión

1

A participación dunha grande empresa supera o límite máximo do 25 % do orzamento subvencionable total do proxecto (artigo 4.2)

Solicitudes desistidas.

Expediente

Título do proxecto

Acrónimo do proxecto

Empresa solicitante

NIF

Motivo

IN852A 2018/32

Investigación e optimización de recubrimentos e solucións de prevención e reparación aplicables a aeroxeradores sometidos a ambientes de traballo extremos: eólica costeira e off-shore

WINDCOAT

Galega de Impermeabilizaciones y Revestimentos Especiales, S.A.

A15035603

Desistencia por renuncia á solicitude

IN852A 2018/57

Produción de bioplásticos a partir de descartes e subprodutos mariños

BIOPLAMAR

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

Desistencia por non atender o requirimento de emenda da solicitude no prazo concedido (artigo 29.2)

IN852A 2018/91

Dispositivo de bloqueo automático para impedir el paso de vehículos nun sentido

DBA

Guerra Golada, S.L.

B36230134

Desistencia por non presentar a memoria do proxecto (artigo 29.2)

IN852A 2018/92

Xestión integral da actividade mitícola mediante tecnoloxías 4.0

BATEA 4.0

Desadi10, S.L.U.

B36811818

Desistencia por non atender o requirimento de emenda da solicitude (artigos 28.4 e 29.2)