Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro de 2018 Páx. 48897

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 29 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR949A), e resolucións que a modifican.

No Diario Oficial de Galicia nº 132 do pasado 11 de xullo, publicouse a Resolución do 29 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

No artigo 3.2 da convocatoria, establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

O día 10 de agosto de 2018 publícase, no DOG nº 153, a Resolución do 7 de agosto de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que modifica a convocatoria para o ano 2018 regulada na Resolución do 29 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR949A).

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, publícase a Resolución do 8 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda e as inadmitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 29 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR949A), e a Resolución do 7 de agosto de 2018 pola que modifica a convocatoria para o ano 2018 regulada na Resolución do 29 de xuño de 2018 (DOG nº 196, do 15 de outubro), establecendo un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, convocatoria para equipamento deportivo ás entidades deportivas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ata un importe máximo de 500.000,00 euros (quinientos mil euros).

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de valoración a que que se refire a base 12 da Resolución do 29 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 30 de outubro de 2018, e vista a proposta formulada pola citada comisión e, unha vez examinadas as alegacións presentadas e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados e alfabeticamente. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 50 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas as entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente.

Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web deporte.xunta.gal

Cuarto. As entidades beneficiarias deberán presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa establecida na base 21ª, xustificación da subvención, da Resolución do 29 de xuño de 2018, no prazo establecido na Resolución do 23 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se modifica a Resolución do 29 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR949A): «O prazo máximo de xustificación polas entidades beneficiarias rematará o 30 de novembro de cada ano».

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Puntos

Investimento aprobado

Axuda (€)

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

115

Ergómetro, canoa C-1 e palas: 5.455,00 €

2.727,50

Club Kayak Tudense

G36029908

115

Kaiak ergómetro e embarcación K-1: 9.710,00 €

4.855,00

A. Sport Vigo

G27749837

110

Tatami, material de ximnasio e caixa de primeiros auxilios: 6.265,20 €

3.132,60

Club Piragüismo As Torres

G36035202

105

Ergómetros: 4.264,47 €

2.132,23

Club Remo Vigo

G27852896

105

Equipamento de competición, equipamento de adestramento e remolque: 32.000,00 €

5.000,00

Club Silex

G15255219

105

Parapetos e remolque: 6.460,00 €

3.230,00

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27008549

105

Rolos: 1.610,00 €

805,00

Cornelios

G36457901

105

Remos kaiak: 1.360,00 €

680,00

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

105

Embarcación K-1 e embarcación K-4: 5.615,00 €

2.807,50

Club de Loita Pontevedra

G36591626

100

Tapiz: 5.117,42 €

2.558,71

Club Deportivo Mats

G36346518

100

Tatami: 1.815,00 €

907,50

Club Kempo Barbanza

G70292727

100

Tatami competición: 7.500 €

3.750,00

Club Náutico Pontecesures

G36401727

100

Embarcación C-4,embarcacións K-1 e embarcación C-1: 8.610 €

4.305,00

CMDC Breogán O Grove

G36015634

100

Embarcacións K-1 e C-1 e pala: 4.009,50 €

2.004,75

Escuela Ayude

G70159959

100

Pista e tatami de esgrima: 8.500,00 €

4.250,00

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

100

Embarcación Láser 4,7 e velas: 10.139,00 €

5.000,00

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

95

Tatami, baixo tatami, remolque e colchón: 11.794,00 €

5.000,00

Club Aromon Pontevedra

G36149714

95

Cordas, arneses, caixa de primeiros auxilios e desfibrilador: 2.370,00 €

1.185,00

Club de Piragüismo CP Portonovo

G36397669

95

Kaiak-ergómetro: 7.000,00 €

3.500,00

Club Deportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

95

Discos, pesos, xavelinas, balón medicinal, remoergómetro, escaleiras e caixa de primeiros auxilios: 1.848,00 €

924,00

Espeleo Club Aradelas

G36642247

95

Cordas e arneses: 974,42 €

487,21

Meigarco

G36943876

95

Dianas e parapetos: 4.684,86 €

2.342,43

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

95

Martelo e cable, xavelinas, discos, pértega, balóns medicinais, zorras de arrastre e kit: 5.001,01 €

2.500,50

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

90

Embarcación K-4: 6.050,00 €

3.025,00

Club Gallego de Surf

G27761147

90

Remoergómetro, carro, cofre e embarcación, táboas de surf: 9.360,00 €

4.680,00

Club In Mare

G94073160

90

Tapiz. 6.413,00 €

3.206,50

Club Moo Duk Kwan

G27235035

90

Tapiz: 2.000,00 €

1.000,00

Club Ría de Betanzos

G15128853

90

Embarcación K-4: 5.500,00 €

2.750,00

Club Cabanas KDM

G70345970

85

Embarcacións K-1: 8.822,31 €

4.411,15

Club Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

85

Rolo elite, colchón, cicloergómetro e sensor acelerometría: 2.114,00 €

1.057,00

Club Piragüismo Penedo

G36020758

85

Embarcación K-1 e flotacións: 3.309,00 €

1.654,50

Kayak Polo Combarro

G94037512

85

Remolque, kaiaks, kaiak polo e palas kaiak polo: 5.850,00 €

2.925,00

Keltoi Cruces

G36373132

85

Tapiz: 5.000,00 €

2.500,00

Monte Real Club de Yates

G36623346

85

Carros e desfibrilador: 1.786,00 €

893,00

S.D. Samertolomeu

G36039808

85

Ergómetros e remos: 7.295,00 €

3.647,50

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

80

Tatami: 4.200,00 €

2.100,00

Club Arco Ferrol

G15929516

80

Parapetos: 1.080,00 €

540,00

Club Atletismo Lucus

G27033836

80

Peso, disco, martelo e xavelina: 687,96 €

343,98

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

80

Halteras: 828,00 €

414,00

Club de Remo Rianxo

G15087208

80

Remoergómetro, remos e pantallas ergómetro: 9.559,60 €

4.779,80

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

80

Tatami e Air track: 6.177,00 €

3.088,50

Club Náutico Cobres

G36048601

80

Ergómetro, embarcacións K-1 e estación multifunción: 7.800,00 €

3.900,00

Club Piragüismo Verducido

G36583946

80

Embarcación K-1: 3.200,00 €

1.600,00

Club San Francisco Teo

G15861701

80

Tatami: 2.750,00 €

1.375,00

Piragüismo Aldán

G94015567

80

Embarcación C1: 1.442,00 €

721,00

Club Ciclista Farto

G94052693

75

Rolos quecemento, bacas de transporte, portabicicletas e elementos transporte bicicletas: 10.699,00 €

5.000,00

Club Ciclista Marín

G36041143

75

Rolo quecemento, balóns, escaleiras, barra, discos e colchóns: 2.308,92 €

1.154,46

Club de Remo Chapela

G36039915

75

Remos traíñas: 6.630,00 €

3.315,00

Club de Remo San Felipe

G15161359

75

Palamenta: 1.210,00 €

605,00

Club Kayak Vigo

G36978559

75

Kaiak, palas, pesas e remolque: 21.925,00 €

5.000,00

Club Natación Galaico

G36217461

75

Material de ximnasio e adestramento: 6.905,53 €

3.452,76

Club Naval de Pontevedra

G36043032

75

Kaiak 4 elite: 4.000,00 €

2.000,00

Club Piraguismo Cambados

G36217701

75

Ergómetro e KS Sonic Master: 5.817,00 €

2.908,50

Club Remo Tui

G94012671

75

Remos: 2.471,08 €

1.235,54

Club Renbu-Kan

G15773112

75

Material de ximnasio e adestramento: 4.764,47 €

2.382,33

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

75

Tapiz, rolos practicables: 2.680,00 €

1.340,00

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

75

Portabicicletas: 490,00 €

245,00

Judo Club Oleiros

G15686074

75

Tatami, colchón e material de ximnasio e adestramento: 4.718,00 €

2.359,00

Judo Club Universidade da Coruña

G70345400

75

Remolque e gancho, barra, protección e adaptador e discos: 3.120,30 €

1.560,15

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

75

Material de competición e transporte: 7.052,15 €

3.526,07

Agrupación Deportiva Martínez Otero

G27034453

70

Peso, disco, xavelina, martelo e balóns medicinais: 320,00 €

160,00

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

70

Batel de competición e remoergómetros: 7.945,00 €

3.972,50

Club Bádminton Tui

G94130242

70

Postes e redes: 1.840,00 €

920,00

Club Balonmán Cañiza

G36320729

70

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e material ximnasio e adestramento: 2.038,00 €

1.019,00

Club de Piraguismo Ribeiras do Tambre

G15120298

70

Embarcación K-1, embarcación K-2, palas de kaiak e de canoa e material de adestramento: 5.380,00

2.690,00

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

70

Embarcacións K-1: 3.600,00 €

1.800,00

Club de Remo Puebla

G15203169

70

Traiñeirilla: 9.950,00 €

4.975,00

Club de Remo Ribadeo

G27136704

70

Remos scull: 4.960,00 €

2.480,00

Club de Tenis de A Coruña

G15055288

70

Material de ximnasio e de adestramento: 860,73 €

430,36

Club Emeve

G27041490

70

Escaleira de axilidade, triángulos para saltos, redes de voleibol, balóns medicinais, balón fitball e postes voleibol: 3.515,42 €

1.757,71

Club Montañeiros Celtas

G36637890

70

Material de orientación e material de escalada e espeleoloxía: 1.874,00 €

937,50

Club Olimpic Villagarcía

G36373140

70

Colchóns e tapiz: 4.000,00 €

2.000,00

Club Piragüismo Narón

G70233580

70

Embarcación K-1: 1.210,00 €

605,00

Racing Cycling Team

G27707652

70

Rolos: 1.170,40 €

585,20

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

70

Xavelina, pesos, discos, escaleiras, zorras e cintas arrastre, set balón medicinal, balón fitball e caixa de primeiros auxilios: 960,00 €

480,00

Club A.D.A.S.

G32027195

65

Pértegas: 1.553,64 €

776,82

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

65

Rolos quecemento e baca: 5.900,00 €

2.950,00

Club de Pádel Narón

G70082045

65

Redes: 580,80 €

290,40

Club de Remo Coruxo

G36726750

65

Remos traíñas: 3.500,00 €

1.750,00

Club do Mar Bueu

G36039501

65

Embarcación traiñeira: 30.000,00 €

5.000,00

Club Escola Rosalía

G27827856

65

Postes de bádminton e redes e tapiz ximnasia: 4.693,00

2.346,50

Club Gravity

G27483668

65

Tapiz e colchóns: 6.048,80 €

3.024,40

Club Náutico Firrete

G15080831

65

Embarcacións K-1, embarcacións K-2 e embarcación K-2 maratón: 8.713,00 €

4.356,50

Club Piragüismo Cidade Lugo

G27107176

65

Embarcacións kaiak-1 e remos kaiak: 10.308,00 €

5.000,00

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

65

Piragua de competición, minikaiak de competición e pala kaiak competición: 3.390,00 €

1.695,00

Club Piragüismo Olívico

G27822006

65

Piraguas, palas e cubrebañeiras: 10.853,70 €

5.000,00

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

65

Canoa, ergómetro e embarcacións de competición: 8.587,00 €

4.293,50

Club Santo Domingo

G32004244

65

Espaleiras dobre e simple e tapiz: 634,82 €

317,41

Clube Balonmán Atl. Guardés

G36176337

65

Material de ximnasio e adestramento: 5.177,33 €

2.588,66

Escola de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

65

Tatami: 1.150,00 €

575,00

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

65

Taboleiros xadrez: 2.760,00 €

1.380,00

Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

65

Material de ximnasio, postes e redes de tenis, pádel e bádminton e escaleira de axilidade: 1.915,48 €

957,74

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

65

Embarcación K1 e palas: 1.137,40 €

568,70

A.D. Judo Ferrolterra

G15957756

60

Tatami: 6.251,75 €

4.625,87

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

60

Barras, discos e pértega: 1.603,94 €

801,97

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

60

Kaiak K1 e C1, remos e ergómetro: 4.550,00 €

2.275,00

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

60

Parapetos para tiro: 18.727,00 €

5.000,00

Club Deportivo Aceesca

G36234771

60

Carro transporte, ergómetro, material de ximnasio e de adestramento, tatami, caixa de primeiros auxilios, desfibrilador: 5.370,82 €

2.685,41

Club Deportivo Freestyle Slalom

G27722305

60

Balóns, escaleiras, chalecos, rodas fitness, zorras, gomas, barra e discos: 496,00 €

248,00

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

60

Ergómetros: 5.400 €

2.700,00

Club Voleibol Oleiros

G70178157

60

Rede, balón medicinal, caixa de primeiros auxilios e banco de musculación e pesas: 385,54 €

192,77

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

60

Material de ximnasio e adestramento: 966,34 €

483,17

Extol-La Gramola Team

G94130168

60

Portabicicletas, rolos de quecemento e material de orientación: 1.770,00 €

585,00

Gondomar Fútbol Base

G36905107

60

Balóns medicinais: 150,00 €

75,00

Obradoiro, S.A.D.

A70334875

60

Desfibrilador e material de ximnasio e adestramento: 5.541,22 €

2.770,61

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

60

Barras, discos e pértega: 1.603,94 €

801,97

Agrupación Deportiva Fogar Xuventude

G15160773

55

Vasa Trainer Pro: 2.700 €

1.350,00

Club Bolos Camos

G36741395

55

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios: 1.482,55 €

741,27

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

55

Corda e enganche, chaleco e multiestación: 792,47 €

396,23

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

55

Embarcación competición (batel): 6.000,00 €

3.000,00

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

55

Taboleiros de xadrez e reloxos dixitais: 820,00 €

410,00

Club Depornautic Arousa

G94138484

55

Embarcacións, palas, desfibrilador e caixa de primeiros auxilios e remolque: 11.150,00 €

5.000,00

Club do Mar de Noia

G15120744

55

Remos: 4.910,00 €

2.455,00

Club Fluvial Avión

G32385304

55

Piraguas: 3.000,00 €

1.500,00

Club Marítimo Tambo

G36042182

55

Embarcacións K-1 e palas: 3.240,00 €

1.620,00

Club Remo Mecos

G36048684

55

Remolque: 7.000,00 €

3.500,00

Club Taekwondo Valerics

G27481399

55

Caixa de primeiros auxilios e material de ximnasio e adestramento: 423,76 €

211,88

Club Xadrez Arteixo

G15660335

55

Taboleiros e reloxos xadrez: 2.550,00 €

1.275,00

Club Xadrez Escola Padrón

G15718026

55

Taboleiros e reloxos: 9.000,00 €

4.500,00

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

55

Colchón e arnés: 2.696,00 €

1.348,00

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

55

Caixa de primeiros auxilios: 500,00 €

250,00

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

50

Pértegas, pesos, martelo e disco: 1.822,18 €

911,09

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

50

Remolques, taboleiros de xadrez e reloxos: 4.122,00 €

2.061,00

C.U.D. Unión Guardesa

G36343010

50

Rede tenis, balón medicinal, escaleiras, balón fitball e banda elástica: 362,90 €

181,45

Club Balonmán Seis do Nadal

G36948115

50

Caixa de primeiros auxilios: 300,00 €

150,00

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

50

Rolos: 1.926,32 €

963,16

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

50

Material de ximnasio: 1.216,67 €

608,33

Club do Mar de Mugardos

G15097363

50

Remoergómetro: 1.125,00 €

562,50

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

50

Remos: 1.620,00 €

810,00

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

50

Balóns medicinais, escaleira e carro: 1.140,00 €

570,00

Club Xadrez Mos

G27809979

50

Taboleiros e reloxos: 716,00 €

358,00

Escola de Balonmán Xiria

G70046362

50

Material de ximnasio e adestramento: 946,00 €

473,00

Motoclub VFM

G94110996

50

Remolque: 4.000,00 €

2.000,00

Obradoiro Club de Amigos de Baloncesto

G15027402

50

Material de adestramento e ximnasio e caixa de primeiros auxilios: 1.359,60 €

679,80

Sárdoma, C.F.

G36615607

50

Escaleira e caixa de primeiros auxilios: 236,46 €

118,23

Club Balonmán Cangas

G36102705

45

Remoergómetros: 2.800,00 €

1.400,00

Club Deportivo Aspanaex

G36819779

45

Desfibrilador: 1.370,50 €

685,25

Club Deportivo Castro

G27148980

45

Material de ximnasio e adestramento e desfibrilador: 10.073,75 €

5.000,00

Club Taekwondo Jansu

G27338672

45

Balóns medicinais, remo e punch trainers: 642,92 €

321,46

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

45

Postes, balóns medicinais, redes voleibol, caixa de primeiros auxilios e material de adestramento e ximnasio: 1.609,30 €

804,65

Cordeiro C.F.

G36108207

45

Material de ximnasio e adestramento e poste de soporte e rede de tenis: 2.897,46 €

1.448,73

Judo Club Pontevedra

G36221869

45

Tatami e quitamedos: 1.839,63 €

919,81

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

45

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios: 2.050,00 €

1.025,00

Balonmán Xallas F.C.

G15400583

40

Material de ximnasio e adestramento: 892,00 €

446,00

Club Ciclista Monteneme

G15861271

40

Rolos: 1.130,00 €

565,00

Club Deportivo Bamio

G36238798

40

Escaleiras de velocidade: 79,20 €

39,60

Club Deportivo Cea

G32230997

40

Desfibrilador/material para o seu uso e instalación: 1.299,50 €

649,75

Club Deportivo Pontellas

G36319911

40

Balóns medicinais e plataforma Boss: 527,28 €

263,64

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

40

Moqueta ximnasia e colchóns: 4.718,94 €

2.359,47

Ponteceso, S.D.

G15320963

40

Material de ximnasio, material de transporte, desfibrilador-espazo cardio-protexido e caixa de primeiros auxilios. 6.098,45 €

3.049,22

Sociedade Atlética e Deportiva Val Miñor

G36783991

40

Colchóns, soportes salto pértega, discos, pesos, xavelina, pértega e martelo: 2.189,42 €

1.094,71

Alondras C.F.

G36011187

35

Material de ximnasio e adestramento: 2.047,77 €

1.023,88

Arcocelta

G94164480

35

Dianas: 4.263,58 €

2.131,79

Atletismo A Estrada

G94060142

35

Colchóns: 1.050,00 €

525,00

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

35

Caixa de primeiros auxilios, desfibrilador e material de ximnasio e adestramento: 1.858,00 €

929,00

Centro Veciñal e Cultural de Valladar

G36805158

35

Balóns medicinais, colchóns e caixas de primeiros auxilios: 1.345,00 €

672,50

Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

35

Remolque transporte bicicletas: 4.460,18 €

2.230,09

Club Minauta

G36834240

35

Remolque: 2.202,00 €

1.101,00

Club Rítmica Milenium

G70521778

35

Tapiz, contorno e reforzo cinta: 3.695,00 €

1.847,50

CP Calasancio

G27104736

35

Desfibrilador: 2.400,00 €

1.200,00

Luceros

G94085230

35

Remoergómetro: 1.400,00 €

700,00

Meirás C.F.

G15272701

35

Desfibrilador: 1.270,50 €

635,25

Praias de Barreiros, Club Deportivo

G27456573

35

Chaleco pesas e escaleira de chan: 127,96 €

63,98

Sociedad Deportiva Esclavitud

G15409147

35

Material de ximnasio e adestramento: 2.800,00 €

1.400,00

Club Acuatic Oleiros

G70214846

30

Colchóns e material de ximnasio: 6.240,00 €

3.120,00

Club Adeco-Dea

G15257645

30

Material de orientación: 1.200,00 €

600,00

Club Ciclista Corbelo

G36586618

30

Rolos: 2.180,00 €

1.090,00

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

30

Caixa de primeiros auxilios e desfibrilador: 2.177,60 €

1.088,80

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

G15380082

30

Desfibrilador: 1.700,00 €

850,00

Escola de Basket Xiria

G70045844

30

Caixa de primeiros auxilios: 70,18 €

35,09

F.C. Cruceiro de Hío

G36048395

30

Desfibrilador: 1.400,00 €

700,00

Grupo Espeleoloxía Val da Néboa

G27136472

30

Corda (200 metros): 252,00 €

126,00

Moledo C.F.

G36734226

30

Material de ximnasio e adestramento: 1.217,90 €

608,95

Racing Castrelos F.C.

G36710762

30

Material de ximnasio e adestramento: 75,87 €

37,93

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

25

Desfibrilador: 1.500,00 €

750,00

Club Deportivo La Guía

G36645612

25

Material de ximnasio e adestramento: 456,27 €

228,13

CPA Inercia

G70488762

25

Arnés: 460,00 €

230,00

AD Miño

G70083514

20

Material de ximnasio e adestramento e ergómetro: 1.568,42 €

784,21

Club de Remo Muros

G15166333

20

Remos, batel e timón: 4.500,00 €

2.250,00

Escudería MRT

G70476775

20

Remolque: 2.238,50 €

1.119,25

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

20

Material de ximnasio: 1.074 €

537,00

Unión Deportiva Somozas

G15473283

15

Material de adestramento: 427,58 €

213,79

b) Federacións deportivas galegas:

Federación

NIF

Total

Investimento aprobado

Axuda (€)

Tiro con arco

G27034131

110

Parapetos, dianas e desfibrilador: 9.120,00 €

4.560,00

Loita

V36651081

105

Tapiz: 20.000,00 €

10.000,00

Judo

G15109267

100

Tatami e marcadores electrónicos: 9.483,98 €

4.741,99

Vela

G36644862

95

Remolque e velas: 20.000,00 €

10.000,00

Bádminton

V36645133

95

Vertimax, postes, redes, plataforma, superbandas, bandas, balóns fitness, potenciador, expansoras, polea cónica, sillas arbitraxe e tapiz: 18.600,00 €

9.300,00

Natación

G15137201

90

Marcador cronometraxe natación: 38.546,97 €

10.000,00

Salvamento

G27033737

90

Desfibrilador: 2.000,00 €

1.000,00

Motonáutica

G36663664

85

Remolque: 6.776,00 €

3.388,00

Ciclismo

G36644870

85

Rodillos quecemento: 3.500,00

1.750,00

Atletismo

G15103500

85

Pesos, xavelina, disco, martelo, pértiga e marcador electrónico: 20.124,99 €

10.000,00

Taekwondo

G15237233

80

Tatami, protección, conexión e pulsadores: 15.106,00 €

7.553,00

Montañismo

G36630259

75

Cordas: 890,52 €

445,26

Xadrez

G36644789

70

Taboleiros e reloxos: 21.120,00 €

10.000,00

Squash

G36644680

70

Marcadores, colchonetas e material de ximnasio: 2.284,00 €

1.142,00

Espeleoloxía

G15062193

70

Bobina cordas e arneses: 1.203,00 €

601,50

Bolos

V36650133

50

Marcador portátil: 4.331,00 €

2.165,50

Baloncesto

V15115306

25

Marcadores: 1.935,00 €

967,50

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

Anexo IV

Non emenda a falta de presentación do anexo IV

AEAT (A):

Non está ao día nas obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións

AEAT (B):

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo

ATRIGA:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS:

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable

Anexo V

Falta anexo V

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Club

NIF

Motivo

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Anexo IV

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Anexo IV

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

Anexo IV

Centro de Deportes Barco

G32033763

Anexo IV

Chantada Karate Club

G27316538

Anexo IV

Club Bádminton A Estrada

G36236511

Anexo IV

Club La Algalia

G15607203

Anexo IV

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Anexo IV

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Anexo IV

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Anexo IV

Sociedad Cultural y Deportiva Rabadeira

G15503618

Anexo IV

AD Cultural e Recreativa As Canicas

G27438647

MNS

Arcade Cyclesteam

G94107653

AEAT (A)

Asociación Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

MNS

Asociación Deportiva Condado Bike

G94149291

MNS

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

MNS

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

MNS

Asociación Padres y Amigos de Nadadores de Ferrol

G15250244

AEAT (B)

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

SS

Boa Vila Basket

G94156056

MNS

Caldas C.F.

G36199495

MNS

Ciclismo Oiense

G94077054

MNS

Club Atletismo Santiago

G70389721

AEAT (A)

Club Bádminton As Neves

G36367662

MNS

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

AEAT (A)

Club Balonmán Narón

G15324692

MNS

Club Basketmi Ferrol

G15282221

AEAT (B)

Club Billaristas Errantes

G27825322

MNS

Club Bowling Celta

G36685345

MNS

Club Centaurus Crosstrainning

-

Non RED

Club Ciclista Carballiño

G32321051

MNS

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

MNS

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

MNS

Club de Fútbol Eirís, Sociedad Deportiva

G15644347

MNS

Club de Patinaxe Artística Luar

G36202513

MNS

Club de Pesca Noroeste

G70560594

MNS

Club de Regatas de Perillo

G15064181

AEAT (B)

Club de Rugby Arquitectura Técnica

G15116759

MNS

Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

MNS

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

MNS

Club Deportivo Flic-Flac

G36931582

MNS

Club Deportivo La Purísima

G32411381

AEAT (A)

Club Deportivo Rugby Ribadeo

G27484799

MNS

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

AEAT (A)

Club Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra

G36576007

MNS

Club Fluvial Lugo

G27008549

MNS

Club Halterofilia Vigo

G36757623

MNS

Club Náutico Deportivo Ribeira

G15033152

MNS

Club Oza Juvenil, S.D.

G15286693

MNS

Club Parapente Ferrol

G70149497

MNS

Club Patinaxe Alquimia

G15954332

MNS

Club Patinaxe Artística Valadares

G36765733

MNS

Club Pesca Monforte

G27344316

MNS

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

AEAT (A)

Club Polideportivo Esclavas

G15119795

MNS

Club Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

MNS

Club S.D. Compostela de Sordos

G15636483

MNS

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

Anexo V

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

MNS

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

AEAT (A)

Club Voleibol Bruxas

G15940976

MNS

Club Ximnasia Coruña

G70074455

AEAT (A)

Club Ximnasia Oroso

G70423868

AEAT (A)

ED Poio

G36444446

MNS

Escola Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

MNS

Escolas de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

SS

Escudería Surco

G36395788

MNS

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

MNS

Federación Galega de Caza

V15117849

MNS

Hockey Club Cambre

V70125976

MNS

Hockey Club Liceo

G15075278

MNS

Insuas do Miño Rábade F.S.

G27499722

MNS

Kennel Den

G94129079

AEAT (A)

Marín C.F.

G36139376

MNS

Mix Rally Sports

G27826403

MNS

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

MNS

Rayo Sadense

G15164593

MNS

Real Club Náutico Portosín

G15055486

MNS

Rodeira de Cangas

G36040756

ATRIGA

S.D. Río Sar

V15287733

MNS

S.D. Xove Fútbol Sala

G27396241

MNS

S.D.C. Residencia

G27120310

Anexo V

S.D.C. Roupar

G27125012

MNS

Sociedad Deportiva Cacheiras

G15113525

MNS

Spartan Team Tomiño

G94126638

MNS

Sporting Sada

G15127350

MNS

Unión Deportiva Mos

G36214179

MNS

Xallas F.C.

G15400583

MNS