Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 30 de novembro de 2018 Páx. 50723

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2018 pola que se modifica a oferta de emprego público de prazas de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018.

Mediante a Resolución reitoral do 3 de agosto de 2018 publicouse no Diario Oficial de Galicia número 165, do 30 de agosto, a oferta de emprego público de prazas de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018.

O artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e os artigos 45 e 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, establecen a oferta de emprego público como o mecanismo de planificación das necesidades de selección de persoal nas administracións públicas.

O punto un do artigo 12 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, determina que a nosa comunidade autónoma aplicará a taxa de reposición de efectivos con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica estatal.

O artigo 19.un.7 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 (BOE núm. 161, 4 de xullo), sinala que «...a porcentaxe de taxa máxima fixada aplicarase sobre a diferenza resultante entre o número de empregados fixos que, durante o exercicio orzamentario anterior, deixaron de prestar servizos en cada un dos respectivos sectores, ámbitos, corpos ou categorías, e o número de empregados fixos que se terían incorporado neles, no referido exercicio, por calquera causa, excepto os procedentes de ofertas de emprego público, ou reingresado desde situacións que non impliquen a reserva de postos de traballo».

Ao abeiro do antedito precepto, a Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Facenda, mediante oficio do 1 de outubro de 2018, dirixido á Universidade da Coruña, determina que «o número máximo de prazas que se ofertarán de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña en 2018 ascende a 10».

Así pois, de acordo co exposto e logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos e conforme o Acordo do Consello de Goberno, do 29 de outubro de 2018, polo que se aproba a modificación da oferta de emprego público de prazas de persoal funcionario de administración e servizos para o ano 2018, a Reitoría da Universidade da Coruña, no uso das atribucións conferidas no artigo 36 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio, modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a modificación da oferta de emprego público das prazas de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2018 tal e como constan no anexo (acceso libre).

Segundo. Mantense nos restantes termos a Resolución reitoral do 3 de agosto de 2018 publicada no Diario Oficial de Galicia número 165, do 30 de agosto.

Terceiro. As prazas ofertadas pola quenda libre constan como vacantes na relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos desta universidade.

Cuarto. As convocatorias dos procesos selectivos e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

A Coruña, 14 de novembro de 2018

Julio Ernesto Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

Anexo

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da UDC

A2

1

Escala administrativa

C1

5

Escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

C2

4