Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018 Páx. 51379

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

DECRETO 148/2018, do 5 de decembro, polo que se nomea director do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio a Guillermo Ramón Evia Pérez.

En virtude do establecido no artigo 24 dos estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio, aprobados polo Decreto 244/2011, do 29 de decembro, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e nove de novembro de dous mil dezaoito,

Nomeo director do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio a Guillermo Ramón Evia Pérez.

Santiago de Compostela, cinco de decembro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda