Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Xoves, 20 de decembro de 2018 Páx. 53086

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2018.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018; nos artigos 12 e 35 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018; no artigo 62.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades; unha vez obtida a autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, con data do 10 de decembro de 2018, tal e como se determina no artigo 35 da citada Lei 8/2017,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade de Vigo para o ano 2018.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.

Terceiro. As convocatorias dos concursos de acceso derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 62.1 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

Vigo, 14 de decembro de 2018

Manuel J. Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Oferta de emprego público do persoal docente
e investigador da Universidade de Vigo
Ano 2018

1. Sistema de acceso libre.

– Persoal docente e investigador contratado doutor.

Categoría

Prazas

Profesorado contratado doutor

5

(Reserva do 15 % para persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal, ou outros programas de excelencia, nacionais ou internacionais, e dispoñan da certificación I3)

– Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios.

Categoría

Prazas

Profesor/a titular de universidade

24

2. Sistema de acceso de promoción interna.

En aplicación do disposto no artigo 62.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, inclúense na OEP para o ano 2018 as seguintes prazas polo procedemento de promoción interna:

Categoría

Prazas

Catedrático/a de universidade

24