Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Mércores, 26 de decembro de 2018 Páx. 53537

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/19.

Mediante a Orde do 6 de agosto de 2018 (DOG do 22 de agosto), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/19.

De acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria, desde o día 7 ao 20 de novembro de 2018 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á súa carpeta do cidadán.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2018/19 ao alumnado que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda para a matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada por la persoa interesada.

Artigo 3

Denegar as axudas ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle poidan corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Listaxe de axudas concedidas

Nº de expediente

Solicitante

Universidade

Máster universitario

Cont. adxudicada (€)

2018/000049-0

Ageeva Ageeva, Olesia

USC

Estudos Internacionais

1.296,60

2018/000016-0

Álvarez Fernández, Javier Ricardo

UVIGO

Acuicultura

1.881,60

2018/000084-0

Álvarez Morán, Susana

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000070-0

Álvarez Raposeiras, Cayetana

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000062-0

Armesto García, Mari

USC

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía

1.296,60

2018/000151-0

Battilana García, Brenda Carla

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2018/000009-0

Brito Mendoza, Yhenny

UVIGO

Nutrición

1.881,60

2018/000057-0

Caballero Fernández, Damián

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

648,32

2018/000030-0

Canabal Pombo, José Ramón

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

940,80

2018/000079-0

Cancela Castro, Mª del Carmen

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

1.296,60

2018/000076-0

Candal Gandara, Lucía

UDC

Xeoinformática

1.881,60

2018/000039-0

Carretero Castiñeira, José María

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000068-0

Carrizo Álvarez, Javier

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000140-0

Castro Morlán, David Manuel

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000144-0

Castro Parada, Alberto

UVIGO

Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

1.881,60

2018/000058-0

Castro Sá, Alejandra

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

1.296,60

2018/000122-0

Corral Bernárdez, Gael

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000091-0

Costas Suárez, Sara

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000010-0

Cruz Barreiro, Laura

USC

Optometría

1.881,60

2018/000149-0

Díaz Real, Javier

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000141-0

Diz Ferreira, Jorge

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000143-0

Eguren García, Nuria

UDC

Edificación Sostible

1.881,60

2018/000093-0

Entenza Rodríguez, Antonio

UVIGO

Dirección Pública e Liderado Institucional

1.296,60

2018/000056-0

Faiña Garnelo, Benito

UDC

Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

1.881,60

2018/000034-0

Fernández Barciela, Santiago

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

  591,00

2018/000105-0

Fernández Bernárdez, Diego

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2018/000061-0

Fernández González, Naomí

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

1.296,60

2018/000064-0

Fernández Lamas, Mariana

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2018/000124-0

Fernández Muñiz, María Nieves

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000026-0

Ferro Vázquez, Mª Cruz

USC

Estudos Internacionais

1.296,60

2018/000040-0

Fontán Bestilleiro, David

USC

Historia Contemporánea

1.296,60

2018/000095-0

Gabeiras Paredes, Verónica

UDC

Biotecnoloxía Avanzada

1.881,60

2018/000081-0

García Campos, Miguel

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000032-0

García Lage, Gerardo

UDC

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

1.881,60

2018/000133-0

García-Armero Pérez, Gabriel

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000077-0

Garrido Lorenzo, Laura

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000148-0

Gil Cuña, Vanesa

USC

Estudos Internacionais

1.296,60

2018/000029-0

Gil Jorge, Noelia

USC

Dirección de Proxectos

1.881,60

2018/000113-0

González de la Fuente, Raquel

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000092-0

Grande Martínez, Manuela

UVIGO

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

1.296,60

2018/000106-0

Gutiérrez Barrios, Bertha Nohemi

UVIGO

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

1.296,60

2018/000002-0

Herbón Allo, José

USC

Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados

1.881,60

2018/000100-0

Ingeian Carpinteri, Carla Elizabeth

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000098-0

Jiménez Varela, Alba

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

1.296,60

2018/000023-0

Kucharova, Zuzana

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2018/000063-0

Lema Moreira, Estefanía

USC

Técnicas Estatísticas

1.881,60

2018/000067-0

Lorenzo de la Fuente, Brixit Amalia

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000134-0

Manzano Méndez, Francisco José

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591,00

2018/000051-0

Martínez González, Alberto

USC

Enxeñaría Ambiental

1.881,60

2018/000123-0

Meijomil Valbuena, Andrea

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000024-0

Meijomil Valbuena, Sandra

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

1.881,60

2018/000078-0

Meizoso Amarelo, Raquel

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2018/000137-0

Mella Montouto, Fátima

USC

Servizos Culturais

1.296,60

2018/000046-0

Merino Encinas, Marina

UVIGO

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

1.296,60

2018/000059-0

Naveira García, Paula

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

835,80

2018/000083-0

Nieto Rodríguez, José Antonio

USC

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía

1.296,60

2018/000042-0

Noguerol Rodríguez, César Antonio

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

1.296,60

2018/000130-0

Otero Pazos, Marta

UDC

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

1.296,60

2018/000127-0

Panete Carrera, Damián

UVIGO

Tradución Multimedia

1.296,60

2018/000121-0

Paramós Vicente, Estrela

UVIGO

Libro Ilustrado e Animación Audiovisual

1.881,60

2018/000073-0

Paz Otero, Adriana

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000101-0

Pereira Morales, Laura

UDC

Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

1.881,60

2018/000008-0

Pérez Álvarez, Miguel

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2018/000045-0

Pérez García, Juan Francisco

UDC

Acuicultura

1.881,60

2018/000075-0

Pérez Pérez, Miguel

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000112-0

Pérez Vidal, Ana Carina

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000048-0

Piñeiro Castro, Marta

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

1.296,60

2018/000043-0

Platas Mejuto, Lucía

UVIGO

Deseño e Dirección Creativa en Moda

1.296,60

2018/000022-0

Quiroga Fernández, Sabela

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000145-0

Robleda Rozas, Sandra

USC

Optometría

1.881,60

2018/000066-0

Rodríguez Estévez, Cecilia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000136-0

Rodríguez Salgado, Laura

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000004-0

Rodríguez Sánchez, Fernando Javier

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000033-0

Rodríguez Urgal, Nuria

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2018/000027-0

Rodríguez Vázquez, María

USC

Estudos Internacionais

1.296,60

2018/000132-0

Rodríguez Vilas, José Alberto

UVIGO

Enxeñaría Industrial

835,80

2018/000142-0

Romero Fernández, Damián

UDC

Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

1.881,60

2018/000050-0

Saburido Represa, Aarón

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000001-0

Sánchez Grandal, Rocío

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591,00

2018/000072-0

Sande Veiga, José Ramón

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000037-0

Sobrado Torres, Laura

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000089-0

Souto Diz, Marcos Tomás

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000131-0

Tacón Oubel, Mateo

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000102-0

Varela Cambón, Noelia

UDC

Asesoramento Xurídico Empresarial

1.296,60

2018/000099-0

Veiro Suárez, Sabela

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000017-0

Vicente Romero, Rosario

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

1.296,60

2018/000054-0

Vidal López, Clara

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000060-0

Vieira Vázquez, Andrea

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2018/000138-0

Vila González, Maruxa

UDC

Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados

1.296,60

2018/000088-0

Vilarelle Fernández, Silvia

UVIGO

Deseño e Dirección Creativa en Moda

1.296,60

2018/000090-0

Vilches Losada, Josue

UDC

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2018/000126-0

Villamarín Nóvoa, Susana

UVIGO

Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural

1.296,60

2018/000139-0

Zapatero Carreiro, Jaime

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

Listaxe de axudas denegadas

Núm. de expediente

Solicitante

Universidade

Mótivo da denegación

2018/000074-0

Albacete Castro, Lorena

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000094-0

Alonso Rodríguez, Sofía

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000065-0

Amorín de Abreu, Tamara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000071-0

Andrade González, Enrique

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000052-0

Antela Couselo, Estefanía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000116-0

Bolaño Cabaleiro, María

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000038-0

Bugarín Sánchez, Alan

UDC

Renuncia do administrado

2018/000007-0

Chamadoira Agudo, Patricia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000035-0

Chaos Carballo, María Zoe

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000025-0

Dieste Nine, Alessandro

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000020-0

Fernández García, Paloma

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000018-0

Fernández García, Susana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000014-0

Fernández Mirás, Paulo

UDC

Por falta de documentación

2018/000005-0

Fernández Pérez, Jenyfer

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000082-0

Ferreiro González, Alba

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000150-0

Flórez Díaz, Javier

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000085-0

Franco Rodríguez, Mateo Santiago

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000031-0

Gil Soto, David

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000015-0

Hortas González, José Benito

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000055-0

Iglesias González, Paula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000110-0

Loeches Elvira, Beatriz

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000146-0

Loyola Linares, Milagros del Rosario

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000103-0

Márquez Fernández, María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000047-0

Miranda Varela, Pedro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000097-0

Novoa López, Uxía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000041-0

Paz Canosa, Jennifer

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000117-0

Peña Maceira, Marta

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000096-0

Peñín Agra, Virginia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000044-0

Pereira Meire, Alexandre

UVIGO

Por falta de documentación

2018/000036-0

Pérez Pérez, María

UDC

Por falta de documentación

2018/000129-0

Pérez Suárez, Jorge

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000003-0

Permuy Mallo, Alba

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000087-0

Ramos Pandiella, Sandra

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000021-0

Rodríguez González, Paulo Ramón

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000080-0

Romero Díaz, Abel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000011-0

Seijas Fernández, Sira

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000114-0

Seijo Pardo, Tania

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000135-0

Tubío Rei, Olaia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000012-0

Vázquez Álvarez, Diego

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000053-0

Vázquez Pereira, David

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000028-0

Vázquez Vázquez, Hugo Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000069-0

Velo Fuentes, Edward Joseph

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2018/000019-0

Vila Costas, Sarai

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria