Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Mércores, 2 de xaneiro de 2019 Páx. 192

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente IN407A 2018/157-1).

Expediente: IN407A 2018/157-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: recuamento LMT A Graña.

Concello: Ferrol.

Feitos:

1. O 5 de setembro de 2018, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

7. As características técnicas da instalación son as seguintes:

• Treito de liña de media tensión aérea DC SMR703/SMR706 (entre os apoios D35 e D36) (actuación núm.1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,091 km, con orixe no apoio D35 existente tipo Olmo-350-4TA da LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo LA-110 mm2 Al, e remate no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.

• Treito de liña de media tensión aérea DC SMR703/SMR706 (entre os apoios D38 e D39) (actuación núm. 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,068 km, con orixe no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo LA-110 mm2 Al, e remate no apoio D39 proxectado tipo C-20/7000 que substitúe o existente da LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.

• Liña eléctrica de media tensión soterrada (actuación núm. 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,136 km, con orixe no paso de aéreo a soterrado que se realizará no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV (1×240 Al), e remate no paso de soterrado a aéreo no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706 logo de realizar entrada e saída no novo CT Camiño Vello.

• Liña eléctrica de media tensión soterrada (actuación núm. 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,123 km, con orixe no paso de aéreo a soterrado que se realizará no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV (1×240 Al), e remate no paso de soterrado a aéreo no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 que se intercalará na LMT DC (expediente 186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.

• Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 250 kVA, e unha relación de transformación de 15.000/400 V.

O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 116.033,55 €.

8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberase presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal se achegará a seguinte documentación:

• As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

• Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que consideren pertinente.

A Coruña, 10 de decembro de 2018

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña