Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Venres, 4 de xaneiro de 2019 Páx. 542

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 11 de decembro de 2018 pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea Gaviota.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Gaviota e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escrito do 11 de decembro de 2018, José Manuel Muñiz Lampón e Manuela Argibay González solicitan autorización para a transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea Gaviota.

Segundo. Os solicitantes presentan a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedementos.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos, a favor da empresa Mirandela 103, S.L. (B70571740) da concesión administrativa e da batea que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Gaviota.

Situación:

Cuadrícula nº: 58.

Polígono: B.

Distrito: Ribeira (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 21.2.1957.

Remate da vixencia: 15.12.2019.

Actuais titulares: José Manuel Muñiz Lampón (****6620) e Manuela Argibay González (****1686) 100 % ganancial.

Nueva titular: Mirandela 103, S.L. (B70571740) 100 %.

Baixo as seguintes condicións:

Primeira. Os actuais titulares deberán presentar no prazo máximo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, orixinal ou fotocopia cotexada da seguinte documentación:

a) Documento notarial da transmisión ou doazón.

b) Solicitude ou carta de pagamento do imposto de transmisións patrimoniais ou documento de sucesións.

Segunda. Transcorrido o prazo indicado na condición primeira sen ter presentado a documentación requirida, a autorización quedará sen efecto, logo de comunicación por parte da consellería.

Terceira. A nova titular da concesión administrativa queda subrogada nos dereitos e obrigas dos anteriores, desde o momento de formalización da compravenda en escritura pública e, especialmente, subrógase nas obrigas derivadas da axuda percibida, e tramitada mediante o expediente PE205C 2016/000032-1, en concepto de investimentos no ámbito da acuicultura; así mesmo, a sociedade propietaria comprométase a non efectuar ningunha modificación fundamental das establecidas no artigo 56 do Regulamento (CE) 1198/2006.

Unha vez finalizada a transmisión do ben subvencionado, deberá remitir á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica copia do expediente.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, que se interporá no prazo de dous meses, contados en ambos os casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común nas administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A Coruña, 11 de decembro de 2018

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña