Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Luns, 7 de xaneiro de 2019 Páx. 782

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se anuncia a formalización da contratación da obra de acondicionamento dunha cociña provisional no Hospital Naval de Ferrol (A Coruña) (expediente AB-SER3-18-043).

1. Poder adxudicador.

a) Nome: Servizo Galego de Saúde.

b) Número de identificación fiscal: Q6550006H.

c) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Recursos Económicos. Subdirección Xeral de Investimentos. Servizo de Xestión.

d) Enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.

e) Localidade: Santiago de Compostela.

f) Código postal: 15781.

g) País: España.

h) Código NUTS: ES11.

i) Teléfonos: 881 54 18 38 (cuestións administrativas) e 881 54 00 73 (cuestións técnicas).

j) Fax: 881 54 27 62.

k) Correo electrónico: servizo.xestion@sergas.es

l) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.gal

2. Tipo de poder adxudicador: organismo de dereito público. Principal actividade exercida: saúde.

3. Central de compra/outra forma de contratación conxunta: non procede.

4. Código CPV: 45212500-1 (transformación de cociñas e restaurantes) e 45215100-8 (traballos de construción de edificios relacionados coa saúde).

5. Código NUTS: ES113.

6. Descrición da licitación: esta contratación pretende asegurar o servizo de cociña no Complexo Hospitalario de Ferrol durante a execución das obras definidas no seu plan director, nas cales se derrubará a actual cociña na súa fase inicial de execución. A solución adoptada consistirá en habilitar unha cociña provisional que abasteza o complexo hospitalario ata que estea operativa a nova cociña definida no plan director:

a) Nº de expediente: AB-SER3-18-043.

b) División por lotes e número: non procede.

c) Admisión de variantes: non.

7. Tipo de procedemento de adxudicación: aberto, non suxeito á regulación harmonizada e documentalmente simplificado.

8. Información sobre acordo marco/sistema dinámico de contratación: non procede.

9. Criterios de adxudicación.

a) Oferta económica: 60 %.

b) Redución prazo execución: 20 %.

c) Incremento prazo de garantía: 20 %.

10. Data de adxudicación do contrato: 4 de decembro de 2018.

11. Número de ofertas recibidas: 13.

a) Número de ofertas recibidas de operadores económicos que sexan pequenas e medianas empresas: non consta.

b) Número de ofertas recibidas doutro Estado membro ou dun país terceiro: ningunha.

c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: ningunha.

12. Datos de adxudicación.

a) Nome: UTE: Prace Servicios y Obras, S.A. e Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.L.

b) NIF: U70570593.

c) Enderezo: rúa Gonzalo Navarro, nº 20, polígono industrial Río do Pozo, 15578 Narón (A Coruña).

d) Código NUTS: ES112.

e) Teléfono: +34 981 11 40 20; fax: +34 981 11 40 22.

f) Enderezo da internet: info@prace.es

g) Peme (segundo a normativa europea): non.

h) Agrupación de empresas: non consta.

13. Valor da oferta seleccionada: importe 892.808,57 euros, 21 % do IVE incluído.

14. Valor e proporción dos contratos que se prevexa subcontratar a terceiros: non consta.

15. Información sobre se o contrato está relacionado cun proxecto ou programa financiado con fondos da Unión Europea: non.

16. Procedemento de recurso.

a) Tipo: recurso especial en materia de contratación.

b) Órgano competente: Dirección Xeral de Recursos Económicos.

c) Prazo de presentación de recurso: artigos 48, 50 e 51 da LCSP.

d) Servizo do cal se pode obter información: Subdirección Xeral de Investimentos, Servizo de Xestión.

1º. Enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

2º. Teléfono: 881 54 18 38 (cuestións administrativas).

3º. Correo electrónico: servizo.xestion@sergas.es

17. Datas e referencias de publicacións anteriores.

a) Publicación do anuncio de licitación:

1º. Perfil do contratante do Servizo Galego de Saúde o 9.8.2018 (www.sergas.gal).

2º. Plataforma de contratos de Galicia o 9.8.2018 (www.contratosdegalicia.gal).

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018

María Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos