Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Xoves, 17 de xaneiro de 2019 Páx. 3338

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

EXTRACTO da Resolución do 20 de decembro de 2018 pola que se modifican os créditos orzamentarios das bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

BDNS (Identif.): 404469.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Modificación dos créditos orzamentarios

Modifícanse os créditos da convocatoria 2017.2 das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende) (DOG núm. 120, do 25 de xuño), que se aboarán con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1.741A.7704, e quedan do seguinte xeito:

Convocatoria 2018.2: 1.253.035,95 € para o ano 2019 e 538.569,49 € para o ano 2020.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2018

Pablo Casal Espido
Secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica