Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2019 Páx. 3415

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

O título II da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, que, no artigo 11 establece que as retribucións non experimentarán ningún incremento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2018.

Así mesmo, a disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018 establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público serán obxecto de adecuación ao previsto no II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (BOE do 26 de marzo), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.

O Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público (BOE do 27 de decembro) establece que para o ano 2019, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,25 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2018, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2018 alcanzase ou superase o 2,5 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2019, outro 0,25 % de incremento salarial. Para un crecemento inferior ao 2,5 %, o incremento diminuirá proporcionalmente en función da redución que se produza sobre o dito 2,5 %, de maneira que os incrementos globais resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.

PIB igual a 2,2: 2,35 %.

PIB igual a 2,3: 2,40 %.

PIB igual a 2,4: 2,45 %.

Este incremento será de aplicación unha vez se aprobe mediante Acordo do Consello de Ministros e se dea traslado ás comunidades autónomas.

Polo tanto, posteriormente, de ser o caso, realizarase a actualización desta orde para a aplicación desde o 1 de xullo de 2019 do dito incremento adicional.

Así mesmo, a devandita actualización desta orde, recollerá a concreción dos complementos do persoal laboral fixo, actualmente pendentes de habilitación normativa, que derivan do proceso de funcionarización previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 (acordo de concertación social).

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o disposto no mencionado Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, segundo o previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018,

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019, de conformidade co establecido no Real decreto lei 24/2018 e en aplicación da disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xaneiro de 2019, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, dos membros do Consello da Cultura Galega, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia aprobadas no artigo 18 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 24/2018 e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018 son as que se reflicten no anexo I desta orde, sen prexuízo da percepción da retribución por antigüidade e da retribución adicional ao complemento de destino previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (acordo de concertación social) que lles poida corresponder pola súa previa condición de empregados públicos.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 24/2018 e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior son as que se reflicten no anexo I desta orde. As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2019, os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, incrementarase nun 2,25 % respecto da vixente en 31 de decembro de 2018 e percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2019, os funcionarios públicos aos que se lle recoñeza a retribución adicional ao complemento de destino previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (acordo de concertación social) percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

68,27

A2

47,78

B

51,25

C1

46,27

C2

39,27

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

31,73

Este complemento percibirase en 12 mensualidades.

4. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006, do 13 de setembro de 2018 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

De igual maneira e con respecto ás pagas extraordinarias deste persoal, seralles de aplicación o establecido no punto tres desta instrución.

5. Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10.1 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, serán absorbidos por calquera mellora retributiva, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, en ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de produtividade, nin as gratificacións por servizos extraordinarios.

Terceira. Devindicación de retribucións

1. A diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo funcionario dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes, para o que se terá en conta o disposto na Orde conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda do 20 de decembro de 2013, pola que se regula a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, e, se é o caso, na súa normativa de desenvolvemento.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita dedución tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o funcionario teña obrigación de cumprir, de media, cada día.

No caso de toma de posesión no primeiro destino, no de cesamento no servizo activo, no de licenzas sen dereito a retribución e, en xeral, nos supostos de dereitos económicos que normativamente deban liquidarse por días, ou con redución ou dedución proporcional de retribucións, deberá aplicarse o sistema de cálculo establecido no parágrafo anterior.

2. Cando, con suxeición á normativa vixente, o funcionario realice unha xornada inferior á normal, a contía das súas retribucións determinarase na forma prevista nas normas ditadas para a aplicación do réxime retributivo a que estea suxeito.

a) Os funcionarios que realicen unha xornada de traballo reducida conforme o artigo 106 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e ao artigo 48.g) do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, experimentarán a redución correspondente en cada caso, sobre a totalidade das súas retribucións básicas e complementarias, con inclusión dos trienios.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita redución nas pagas ordinarias, tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o funcionario teña a obriga de cumprir, de media, cada día.

O importe total da paga extraordinaria afectada por un período de tempo en xornada reducida será o correspondente á suma dos respectivos importes de cada un dos dous períodos, con e sen redución de xornada, dos seis meses computables nas ditas pagas, segundo o seguinte sistema de cálculo:

Para o período, ou períodos, non afectados pola redución de xornada pero incluídos nos seis meses anteriores á súa devindicación, sobre a dita devindicación cando o número de días é inferior ao do total computable nela, dividirase a contía da paga extraordinaria que, na data do 1 de xuño ou 1 de decembro, segundo os casos, se devindicaría na xornada completa por un período de seis meses, entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres días, respectivamente, multiplicando este resultado polo número de días en que se prestase servizo sen redución de xornada.

Para o período, ou períodos, afectados pola xornada reducida, aplicarase o mesmo sistema de cálculo anterior pero tomando como dividendo a citada contía reducida de forma proporcional á propia redución de xornada.

b) Aos restantes tipos de xornada reducida, se é o caso, aplicaráselles a redución de retribución establecida na súa normativa específica.

3. As retribucións básicas e complementarias que se teña dereito a percibir con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes a que correspondan, agás nos seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de toma de posesión do primeiro destino na Comunidade Autónoma nun corpo ou escala, no de reingreso ao servizo activo e no de incorporación por conclusión de licenzas sen dereito a retribución.

b) No mes de iniciación de licenzas sen dereito a retribución.

c) No mes en que se cese no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, agás que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro de funcionarios suxeitos ao réxime de clases pasivas do Estado e, en xeral, a calquera réxime de pensións públicas que se devindiquen por mensualidades completas desde o primeiro día do mes seguinte ao de nacemento do dereito.

Dado que o complemento específico se percibe en catorce mensualidades, sen modificación da súa devindicación, que seguirá sendo en doce, as regras previstas neste punto son de aplicación a este complemento, polo que, en caso de cambio ou cesamento no posto de traballo, se liquidará a parte que corresponda á paga adicional, do mes de xuño ou decembro segundo o semestre en que se produza o cambio, ben referida ao primeiro día hábil do mes, ben por días, segundo as ditas regras.

De ser o caso, idéntica regra se aplicará para liquidar a cantidade correspondente respecto das citadas pagas adicionais no novo posto de traballo.

4. As pagas extraordinarias devindicaranse o primeiro día hábil dos meses de xuño e decembro e con referencia á situación e dereitos do funcionario nas ditas datas, agás nos seguintes casos:

a) Cando o tempo de servizos prestados na Administración da Comunidade Autónoma ata o día en que se devindique a paga extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xuño ou decembro, o importe da paga extraordinaria reducirase proporcionalmente, computando cada día de servizos prestados no importe resultante de dividir a contía da paga extraordinaria que na data da súa devindicación lle correspondese por un período de seis meses entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres, respectivamente.

b) Os funcionarios en servizo activo que se encontren gozando de licenzas sen dereito a retribución nas datas indicadas devindicarán a correspondente paga extraordinaria, pero a súa contía experimentará a redución proporcional prevista na alínea a) anterior.

c) No caso de cesamento no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, a última paga extraordinaria devindicarase o día de cesamento e con referencia á situación e dereitos do funcionario na dita data pero en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, excepto que o cesamento sexa por xubilación, falecemento ou retiro dos funcionarios a que se refire o punto segundo 3 c); neste caso, os días do mes en que se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo.

Para os efectos previstos nesta orde, o tempo de duración de licenzas sen dereito a retribución non terá a consideración de servizos efectivamente prestados.

Se o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro, a liquidación da parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días transcorridos do dito mes farase de acordo coas contías das retribucións básicas vixentes nel.

O persoal que preste servizos na Comunidade Autónoma percibirá as pagas extraordinarias segundo os servizos efectivamente prestados nela, e para estes efectos computaranse como se todos os servizos prestados polo funcionario na Comunidade Autónoma fosen na última consellería, organismo ou centro a que estivese adscrito e en situación de activo o primeiro día hábil dos meses de xuño ou decembro.

Cuarta. Descontos

1. No ano 2019 a porcentaxe de cotización ás mutualidades que se aplicará aos mutualistas manterase no 1,69 % sobre os haberes reguladores establecidos para o ano 2017, incrementado nun 1,6 %.

No anexo VI desta orde exprésanse as cotas mensuais de cotización dos funcionarios á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e do persoal da Administración de xustiza (Muxexu), que corresponden ao tipo do 1,69 %, incrementadas nun 1,6 %.

2. As cotas de dereitos pasivos que os habilitados do persoal deben reter en nómina cada mes continuarán sendo do 3,86 % dos haberes reguladores pasivos establecidos para o ano 2017, incrementados no 1,6 %, de modo que para todos os funcionarios do mesmo corpo, escala, emprego ou categoría, calquera que sexa a súa antigüidade no servizo das administracións públicas, a cota supón unha cantidade única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, reflíctense, así mesmo, no anexo VI desta orde.

O persoal funcionario que estea suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social, continuará cotizando de acordo con este sistema.

3. As cotas de dereitos pasivos e de cotización dos mutualistas ás mutualidades xerais de funcionarios correspondentes ás pagas extraordinarias reduciranse na mesma proporción en que se minoren as ditas pagas como consecuencia de aboarse estas en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, calquera que sexa a data da súa devindicación.

As cotas a que se refire o parágrafo anterior, o mesmo que as correspondentes ás pagas ordinarias dos períodos de tempo en que se goce dunha licenza sen dereito a retribución, non experimentarán redución na súa contía.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das reducións que deba experimentar a cota de dereitos pasivos nos supostos en que así proceda por xornada reducida ou a tempo parcial.

Quinta. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro do 2019, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VIII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, serán as que se detallan no anexo VIII.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, incrementaranse no 2,25 % respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2018.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2019, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,25 %, cos seguintes importes por grao:

Contía mensual por grao: 159,19 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 157,53 euros.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitario de formación profesional) que se perciban no ano 2019, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,25 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

205,03

A2

143,48

C1

92,53

C2

78,53

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

63,46

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008 para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira recoñecidos en anos anteriores os seguintes importes:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2018 por complementos de carreira experimentarán un incremento do 2,25 %.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá como complemento de carreira no ano 2019 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,25 %, coa contía de 152,82 euros/mes por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional percibirá como complemento de carreira as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,25 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

201,21

A2

140,94

C1

88,72

C2

75,56

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

61,28

4. Os complementos de carreira previstos na Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Sergas e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo (DOG do 30 de xullo) percibiranse en doce (12) mensualidades, cos seguintes importes:

a) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de licenciados sanitarios, a contía mensual para o ano 2019 como consecuencia de novos recoñecementos: 152,82 euros.

b) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de diplomados sanitarios, contía mensual para o ano 2019 como consecuencia de novos recoñecementos: 95,51 euros.

c) Os complementos de carreira correspondentes ás categorías de xestión e sanitario de formación profesional terán as seguintes contías mensuais para o ano 2019 como consecuencia de novos recoñecementos:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

123,02

A2

86,09

C1

55,52

C2

47,12

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

38,08

5. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado mediante a Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, cos importes que figuran no anexo IX.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo X.

6. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá ademais das retribucións recollidas no anexo VIII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, e cos importes que figuran no anexo XI.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en Enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

7. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regulan a xornada, as retribucións e as condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, cos importes que se recollen no anexo XII.

8. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en Enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, cos importes que se recollen no anexo XIII.

9. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %, cos importes que se recollen no anexo XIV.

10. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota incrementarase no 2,25 % respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2018. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

11. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

12. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, incrementaranse no 2,25 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2018, coas contías que se recollen no anexo XV.

13. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

14. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

15. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como o resto de persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente nos meses de xuño e decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD, que se recollen no anexo XVI.

O persoal a que fai referencia o primeiro parágrafo do punto 5 da instrución quinta desta orde percibirá adicionalmente, ademais dos importes recollidos no anexo XVI no mes de xuño, a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xaneiro e xuño, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; e no mes de decembro, a media mensual que perciba entre os meses de xullo a decembro.

Sexta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

1. De acordo co disposto no artigo 24 e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro.

2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán un incremento do 2,25 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2018.

Sétima. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2019, o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

Oitava. Outras instrucións

1. Os complementos persoais e transitorios e demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto na Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

2. Os funcionarios interinos incluídos no ámbito de aplicación do artigo 10 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, percibirán as retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e as retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexan nomeados, excluídas as que, se é o caso, estean vinculadas á condición de funcionario de carreira.

As pagas extraordinarias dos funcionarios interinos, aos cales resulte de aplicación o réxime retributivo da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, terán un importe, cada unha delas, de soldo e trienios recollido no anexo II e complemento de destino mensual que perciban, e seralles de aplicación o establecido no punto catro da instrución terceira.

O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, aos funcionarios interinos aos cales se refire o parágrafo anterior, así como ao persoal eventual e aos funcionarios en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do dito complemento aos funcionarios de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario de carreira.

3. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, experimentarán un incremento do 2,25 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

4. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas experimentarán un incremento do 2,25 %, respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

5. Os funcionarios de carreira que cambien de posto de traballo na Comunidade Autónoma, excepto nos casos previstos na letra a) do artigo 15 da Lei 13/1988, terán dereito, durante o prazo de toma de posesión, á totalidade das retribucións tanto básicas como complementarias, de carácter fixo e periodicidade mensual.

Para a aplicación do disposto nesta orde, no caso de que a finalización do dito prazo se produza dentro do mesmo mes en que se efectuou o cesamento, as citadas retribucións faraas efectivas a dependencia que dilixencie o dito cesamento e, de conformidade co disposto no referido artigo 15, por mensualidade completa e de acordo coa situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes en que se produza o cesamento. Se, polo contrario, o dito termo recae en mes distinto ao de cesamento, as retribucións do primeiro mes faranse efectivas da forma indicada e as do segundo aboaraas a dependencia correspondente ao posto de traballo ao cal se accede, así mesmo, por mensualidade completa e na contía correspondente ao posto en que se tomou posesión, sen prexuízo do disposto nas letras b) e c) do citado artigo 15 da Lei 13/1988.

6. Os titulares de postos de traballo que se supriman nas relacións de postos continuarán percibindo, ata que sexan nomeados para desempeñaren outros postos de traballo e durante un prazo máximo de tres meses contados a partir da data en que produciu efectos económicos a citada supresión, co carácter de á conta do que lle corresponda polo novo posto de traballo, as retribucións complementarias correspondentes ao posto suprimido, sen que proceda ningún reintegro, no caso de que as cantidades percibidas á conta sexan superiores.

7. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos para os efectos do cálculo dos anticipos reintegrables a funcionarios entenderanse sempre feitas ás retribucións básicas e complementarias que estes perciban nos seus importes líquidos.

8. No caso de adscrición, durante o ano 2019, dun funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda por proposta da consellería interesada.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

9. A provisión de postos de traballo que desempeñará o persoal funcionario ou a formalización de novos contratos de persoal laboral fixo, así como a modificación da categoría profesional destes últimos, requirirá que os ditos postos figuren detallados nas respectivas relacións de postos de traballo, e que o seu custo en cómputo anual estea dotado orzamentariamente ou, na súa falta, o autorice a Consellería de Facenda.

En calquera caso, a provisión de postos de traballo de persoal funcionario requirirá a plena observancia do disposto na normativa vixente sobre incompatibilidades.

10. A alta en nómina do persoal laboral temporal e interino deberá, contar, de ser o caso, coa autorización prevista nos artigos 12, 13, 15 e 16 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

A alta en nómina do persoal laboral indefinido estará condicionada á existencia de crédito no concepto 133 e no subconcepto 160.33 en proxección anual. Estas altas deberán comunicarse con carácter mensual á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

11. Os postos de traballo do persoal que se acolla ao previsto no Acordo que regula o pase á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios, non estarán recollidos na relación de postos de traballo.

As retribucións do traballador serán as mesmas retribucións asignadas ao posto de traballo que tivese con carácter definitivo antes do pase á nova situación, sen que en ningún caso teña tal consideración a produtividade, nocturnidade ou calquera outro concepto retributivo ligado á efectiva prestación dos servizos efectivos que dan dereito á súa percepción.

Estas retribucións imputaranse ao subconcepto 130.10.

12. Durante o ano 2019 os traballadores en situación de licenza por enfermidade ou incapacidade temporal percibirán un complemento retributivo desde o primeiro día da dita situación que, sumado á prestación do réxime da Seguridade Social ou do réxime de mutualismo administrativo, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.

As retribucións dos traballadores que se atopen na situación de licenzas por enfermidade ou incapacidade temporal pola contía correspondente a prestacións económicas que se vaian compensar deberán imputarse aos seguintes subconceptos, segundo corresponda a cada tipo de persoal: 100.16, 110.16, 121.16, 130.16, 131.16, 132.16, 133.16 e 134.16.

As retribucións dos traballadores que se atopen na situación de licenzas por enfermidade ou incapacidade temporal, pola parte non imputable no subconcepto anterior, e os que se atopen en situación de permiso por parto, nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, deberán imputarse aos seguintes subconceptos, segundo corresponda a cada tipo de persoal: 100.17, 110.17, 121.17, 130.17, 131.17, 132.17, 133.17 e 134.17.

13. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras, agás no previsto no punto catro, número 8 dela.

14. A contía das retribucións anuais do persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores, experimentarán un incremento do 2,25 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

15. Nas equiparacións retributivas derivadas de acordos de adhesión ao V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia o persoal percibirá:

– As retribucións establecidas no anexo VII desta orde.

– E, de ser o caso, un complemento persoal transitorio que se denominará «Complemento equiparación Convenio Xunta».

Este complemento poderá ser positivo ou negativo, segundo resulte da diferenza entre as retribucións establecidas con anterioridade, excluídos os complementos de antigüidade e demais complementos persoais, e as establecidas no dito convenio.

Este complemento percibirase en catorce mensualidades e imputarase ao subconcepto 130.00 ou 131.00, segundo corresponda.

Este complemento experimentará unha redución dun 20 % cada ano ata a súa total extinción, segundo o establecido nos acordos de integración.

16. O persoal laboral fixo, que, a consecuencia do proceso de funcionarización previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 (acordo de concertación social), adquira a condición de funcionario de carreira, e polo tanto, continúe no mesmo posto de traballo obxecto de funcionarización, percibirá un complemento persoal de funcionarización pola diferenza de retribucións brutas, percibidas como persoal laboral fixo, excluídos os complementos de antigüidade e demais complementos persoais, e as percibidas como persoal funcionario, mentres permaneza nese destino.

Este complemento percibirase en 12 mensualidades e imputarase ao subconcepto 121.02.

O complemento persoal de funcionarización será de aplicación tras o recoñecemento polo órgano competente da Consellería de Facenda.

Este complemento non é nin compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as retribucións complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que con carácter xeral establezan as leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

17. A contía das retribucións anuais do persoal eventual de gabinete experimentarán un incremento do 2,25 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adicional décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Xuño/decembro

Xuño/decembro

Presidente

6.364,33

 

 

Vicepresidente e conselleiros

5.554,58

 

 

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.520,42

1.206,72

888,62

 

Contía mensual soldo

Delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires

4.869,64

Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo

4.136,53

b) Consello de Contas de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Conselleiro maior

5.911,08

Conselleiros

5.554,58

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo

Presidente

5.911,08

Conselleiros

5.554,58

d) Consello da Cultura Galega:

Contía mensual soldo

Presidente

5.911,08

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia

Retribucións básicas

Grupo/subgrupo de clasificación

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño e decembro

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.177,08

45,29

726,35

27,95

A2

1.017,79

36,93

742,29

26,93

B

889,68

32,41

768,94

28,02

C1

764,19

27,95

660,48

24,14

C2

636,01

19,02

630,21

18,84

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

582,11

14,32

582,11

14,32

As pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 da instrución terceira desta orde.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.028,17

29

922,22

28

883,46

27

844,65

26

741,04

25

657,46

24

618,67

23

579,94

22

541,12

21

502,40

20

466,68

19

442,86

18

419,02

17

395,18

16

371,41

15

347,54

14

323,74

13

299,88

12

276,04

11

252,20

10

228,41

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

362,14

14

337,33

13

312,46

12

287,63

11

262,79

10

237,98

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.594,20

28(A)

1.211,55

28(B)

1.107,14

26

998,98

25

892,70

24

807,65

22

658,84

20

538,04

18

488,78

16

474,27

14

452,99

12

431,74

10

410,47

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

467,14

12

445,24

10

423,30

O complemento específico percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación os niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, será de aplicación a seguinte táboa:

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

531,31

16

467,53

14

446,26

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico:

 

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes

Inspectores de Educación

A1

26

719,96

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensino secundaria, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

660,74

Profesores de ensino secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

607,69

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

607,69

Mestres

A2

21

607,69

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimilados euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director/a

A

673,82

552,22

B

580,38

499,88

C

525,39

361,77

D

475,63

267,49

Vicedirector/a

A

296,42

 

B

290,68

 

C

209,52

 

D

180,55

 

Xefe/a de estudos

A

296,42

192,15

B

290,68

180,55

C

209,52

174,77

D

180,55

128,41

Secretario/a

A

296,42

192,15

B

290,68

180,55

C

209,52

174,77

D

180,55

128,41

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Institutos de Educación Secundaria e Centros Públicos Integrados:

- Xefatura de departamento

70,43

- Coordinador de formación en centros de traballo

70,43

Centros Integrados de Formación Profesional:

- Xefatura de departamento

70,43

- Coordinador de formación en centros de traballo

70,43

- Coordinador de emprendemento

70,43

- Coordinador de programas internacionais

70,43

- Coordinador de tecnoloxías da información e comunicación

70,43

- Coordinador de innovación e formación do profesorado

70,43

- Coordinador de biblioteca de centro integrado

70,43

- Coordinador de residencia

70,43

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria:

- Xefatura de departamento de orientación

70,43

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

- Xefatura de departamento

70,43

Centros residenciais docentes:

- Xefatura de residencias

296,42

- Director de residencias

70,43

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

70,43

Membros dos equipos de orientación específicos

296,42

CAFI e CEFORES:

- Dirección

580,38

- Asesor

296,42

Asesor técnico docente

296,42

Profesor de colexios rurais agrupados:

70,43

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

70,43

Coordinador do equipo de dinamización da lingua galega

70,43

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector xefe provincial

994,60

Inspector coordinador de sector

776,26

Inspector de Educación

744,37

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

1º período

62,84

2º período

80,80

3º período

107,76

4º período

152,63

5º período

44,88

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

46,30

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, de forma acumulativa, a seguinte:

– Primeiros catro anos de permanencia: 25 %.

– Segundos catro anos de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro anos de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2018, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e á Mutualidade Xeral Xudicial, correspondentes ao tipo do 1,69 %

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

48,99

A2

38,56

B

33,76

C1

29,61

C2

23,43

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

19,98

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro número 3 desta orde.

Cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 % do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

111,90

A2

88,07

B

77,12

C1

67,64

C2

53,51

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

45,62

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto cuarto número 3 desta orde.

ANEXO VII

Táboa salarial por grupos

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

Xuño/decembro

Xuño/decembro

I. Titulados superiores

1.895,36

466,68

520,62

II. Titulados de grao medio

1.582,45

371,41

458,91

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.329,49

371,41

458,91

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en diante)

1.270,58

323,74

438,30

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.076,63

276,04

417,77

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

965,00

228,41

397,18

Complementos salariais:

Complemento

€/mes

Trienio

30,29

Especial dedicación

44,39

Complemento de perigosidade

83,36

Complemento de toxicidade

83,36

Complemento de penosidade

83,36

Complemento de dispoñibilidade horaria

416,85

Complemento de funcións

164,33

Persoal directivo: retribucións fixas máximas por niveis:

 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

76.660,92

66.907,12

58.656,64

52.487,96

45.357,06

Grupo 2

66.907,12

58.656,64

52.487,96

45.357,06

 

Grupo 3

58.656,64

52.487,96

45.357,06

 

 

Grupo 4

52.487,96

45.357,06

 

 

 

ANEXO VIII

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl. destino

Compl. específico

Produtividade

PRD

Compl. de grao

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.177,08

883,46

2.533,89

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.177,08

844,65

2.111,47

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.177,08

883,46

2.532,64

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.177,08

922,22

2.710,04

0,00

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

1.177,08

922,22

2.189,05

0,00

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.177,08

844,65

1.808,28

0,00

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

1.177,08

922,22

2.189,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.177,08

922,22

2.214,42

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.177,08

844,65

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.177,08

883,46

2.057,36

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.177,08

844,65

2.057,36

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.177,08

844,65

2.057,36

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.177,08

883,46

1.966,66

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.177,08

883,46

1.966,66

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.177,08

883,46

1.966,66

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.177,08

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.177,08

844,65

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.177,08

844,65

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.177,08

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.177,08

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.177,08

844,65

1.080,49

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.177,08

741,04

1.057,33

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.017,79

741,04

1.643,46

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.017,79

657,46

1.321,58

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

1.017,79

657,46

686,37

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.017,79

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.017,79

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.017,79

741,04

1.735,47

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.017,79

741,04

1.057,33

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.017,79

741,04

1.643,46

0,00

0,00

0,00

PERSOAL RESIDENTE EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.170,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.170,86

0,00

0,00

0,00

0,00

93,67

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.170,86

0,00

0,00

0,00

0,00

210,77

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.170,86

0,00

0,00

0,00

0,00

327,84

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.170,86

0,00

0,00

0,00

0,00

444,92

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

993,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

993,71

0,00

0,00

0,00

0,00

79,50

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.177,08

741,04

747,48

184,77

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.177,08

618,67

615,05

166,28

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.177,08

579,94

501,07

157,03

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.177,08

579,94

467,95

157,03

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

1.017,79

741,04

747,48

225,86

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

1.017,79

618,67

615,05

207,38

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

1.017,79

502,40

471,58

134,49

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

1.017,79

502,40

416,37

134,49

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

1.017,79

502,40

250,86

124,71

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

297,74

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

297,74

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

297,74

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

219,94

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

219,94

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

219,94

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

181,01

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

181,01

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

181,01

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

142,12

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

142,12

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

1.017,79

502,40

0,00

142,12

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

582,11

337,33

378,65

100,01

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

582,11

337,33

300,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

582,11

337,33

246,02

100,01

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

582,11

337,33

260,52

100,01

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

582,11

362,14

296,55

92,01

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

582,11

312,46

308,23

142,90

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

582,11

312,46

221,90

100,01

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

764,19

618,67

542,21

207,38

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

764,19

466,68

365,65

138,58

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

764,19

442,86

315,80

110,86

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

764,19

419,02

168,69

110,86

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

764,19

419,02

341,13

138,58

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

764,19

419,02

168,69

166,28

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

764,19

419,02

248,68

110,86

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

764,19

419,02

334,21

138,58

0,00

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

764,19

419,02

168,69

110,86

0,00

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

764,19

419,02

168,69

110,86

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

764,19

618,67

542,21

207,38

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

764,19

466,68

351,19

138,58

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

636,01

466,68

343,21

138,58

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

636,01

442,86

314,05

166,28

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

636,01

442,86

275,28

101,62

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

636,01

419,02

318,66

138,58

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

636,01

419,02

318,66

138,58

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

636,01

395,18

280,70

166,28

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

636,01

371,41

204,51

101,62

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

636,01

371,41

233,19

101,62

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

636,01

371,41

228,64

101,62

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

636,01

371,41

267,77

101,62

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

636,01

371,41

252,16

101,62

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

636,01

371,41

191,39

101,62

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

636,01

419,02

260,86

138,58

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

636,01

371,41

204,51

101,62

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

636,01

371,41

300,25

101,62

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

1.017,79

618,67

488,55

166,28

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

1.017,79

618,67

548,96

166,28

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

1.017,79

579,94

465,60

161,65

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

1.017,79

579,94

433,38

161,65

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/OA HOSPITAL

A2

23

1.017,79

579,94

278,52

157,03

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

1.017,79

579,94

433,38

166,28

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

1.017,79

541,12

280,04

143,18

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

1.017,79

541,12

269,46

143,18

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

1.017,79

541,12

269,46

143,18

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

1.017,79

541,12

249,76

183,46

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

1.017,79

541,12

269,46

161,65

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

1.017,79

541,12

269,46

143,18

0,00

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

1.017,79

541,12

190,68

143,18

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

1.017,79

541,12

204,61

143,18

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

1.017,79

579,94

268,36

110,97

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

1.017,79

579,94

381,09

152,98

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

1.017,79

579,94

497,69

152,98

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

1.017,79

541,12

290,03

143,18

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

1.017,79

541,12

268,36

164,84

0,00

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

1.017,79

579,94

278,52

157,03

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

355,39

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

355,39

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

355,39

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

277,58

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

277,58

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

277,58

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

238,66

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

238,66

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

238,66

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

199,76

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

199,76

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

199,76

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

1.017,79

579,94

165,54

46,21

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

1.017,79

579,94

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

1.017,79

541,12

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

1.017,79

579,94

278,52

157,03

0,00

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

1.017,79

579,94

278,52

157,03

0,00

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

1.017,79

579,94

0,00

46,21

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

1.017,79

541,12

275,70

205,68

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

1.017,79

541,12

462,36

205,68

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

1.017,79

541,12

289,38

143,18

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

1.017,79

541,12

275,70

205,68

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

1.017,79

541,12

280,05

46,21

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

1.017,79

541,12

269,46

143,18

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

764,19

419,02

176,85

110,86

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

764,19

442,86

176,85

164,67

0,00

0,00

S-C2-01

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALISTA

C2

18

636,01

419,02

173,85

101,62

0,00

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

636,01

371,41

191,39

101,62

0,00

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

636,01

371,41

191,39

101,62

0,00

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

636,01

371,41

169,53

101,62

0,00

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

636,01

371,41

191,39

101,62

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

636,01

395,18

191,39

155,52

0,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

636,01

371,41

191,39

101,62

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.177,08

883,46

1.011,69

1.301,46

90,90

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.177,08

883,46

1.011,69

1.301,46

90,90

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

1.177,08

883,46

1.011,69

1.301,46

90,90

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

1.177,08

883,46

0,00

1.301,46

90,90

0,00

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.177,08

883,46

1.011,69

1.301,46

90,90

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.177,08

741,04

919,71

1.022,89

89,20

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.177,08

741,04

919,71

1.022,89

89,20

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

1.177,08

741,04

919,71

1.022,89

89,20

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

1.177,08

741,04

0,00

1.022,89

89,20

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

727,78

84,96

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

727,78

84,96

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

727,78

84,96

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

727,78

84,96

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

727,78

84,96

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

727,78

84,96

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.177,08

741,04

919,71

290,97

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.177,08

741,04

1.623,30

290,97

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.177,08

741,04

1.939,60

290,97

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.177,08

618,67

1.206,00

290,97

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.177,08

618,67

1.522,30

290,97

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

1.177,08

741,04

2.156,47

290,97

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.177,08

741,04

1.450,97

290,97

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.177,08

618,67

743,58

290,97

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

84,96

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

525,90

84,96

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

525,90

84,96

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

727,78

84,96

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

84,96

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A PAC CON C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

827,75

290,97

0,00

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A PAC SEN C.E.

A1

24

1.177,08

618,67

0,00

290,97

0,00

0,00

ANEXO IX

P.R.D. quendas

Grupo/subgrupo Lei 7/2007

Quenda rot.

simple

Quenda rot.

complexa

A2

28,18 €/mes

56,36 €/mes

C1

22,12 €/mes

44,24 €/mes

C2

20,13 €/mes

40,26 €/mes

A. Prof.

16,62 €/mes

33,24 €/mes

ANEXO X

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a consulta ext. hospital

R. Simple

28,18 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.AA.

R. Simple

28,18 €/mes

ANEXO XI

Modalidade

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

A

Ordinaria

0,319027 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

77,80 €/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

233,45 €/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

311,26 €/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

389,07 €/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

77,80 €/mes

77,80 €/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

155,63 €/mes

155,63 €/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

194,53 €/mes

194,53 €/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

233,45 €/mes

233,45 €/mes

B

Ordinaria

0,319027 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

155,63 €/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

194,53 €/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

233,45 €/mes

 

 

C

 

0,116688 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

 

(Dif. con 1.050×0,319027

€/mes/aseg.)

 

E

I

40 % da mod. A

163,07 €/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

304,51 €/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

383,74 €/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

38,91 €/mes

70,03 €/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

77,80 €/mes

108,95 €/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

155,63 €/mes

186,76 €/mes

F

155,63 €/mes

155,63 €/mes

 

77,80 €/mes

 

 

G

 

233,45 €/mes

 

 

116,73 €/mes

 

 

H

Xefe unidade

77,80 €/mes

77,80 €/mes

 

 

 

 

Xefe servizo

233,45 €/mes

233,45 €/mes

233,45 €/mes

 

 

 

Coord. de área

194,53 €/mes

194,53 €/mes

194,53 €/mes

77,80 €/mes

77,80 €/mes

77,80 €/mes

Coord. de servizo

 

 

 

116,73 €/mes

116,73 €/mes

 

I

 

233,45 €/mes

92,17 €/mes

 

 

 

J

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e no acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XII

Retribucións complementarias dos médicos de urxencias hospitalarias

Traballo a quendas

76,68 €/mes

Nocturnidade

5,06 €/hora

Festividade

12,05 €/hora

Xornada complementaria

27,65 €/hora

Atención urxente

167,69 €/mes

ANEXO XIII

Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

4,06 €/hora

Festividade

9,63 €/hora

Xornada complementaria

25,50 €/hora

ANEXO XIV

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría
dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

2,59 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,74 €/hora

Festividade

7,74 €/hora

Xornada complementaria

16,71 €/hora

ANEXO XV

(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

403,10

23,71

Presenza física

24 horas

569,08

23,71

Localizada

17 horas

201,12

11,83

Localizada

24 horas

283,93

11,83

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

706,17

Localizada

134 horas/mes

706,17

Atención continuada urxencias extrahospitalarias

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

23,71

Localizada persoal facultativo

11,83

Presenza física enfermeiro/a

18,87

Localizada enfermeiro/a

9,43

Atención continuada residentes en formación

Residentes licenciados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros

Presenza física: 

Primeiro ano

Hora garda

13,07

17 horas

222,19

24 horas

313,68

Segundo ano

Hora garda

14,96

17 horas

254,32

24 horas

359,04

Terceiro ano

Hora garda

16,84

17 horas

286,28

24 horas

404,16

Cuarto e quinto ano

Hora garda

18,65

17 horas

317,05

24 horas

447,60

Residentes diplomados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

10,65

17 horas

181,05

24 horas

255,60

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

11,77

17 horas

200,09

24 horas

282,48

Atención continuada persoal non facultativo

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo RDL 5/2015

Valor módulo euros

Euros/hora

A: serv. noite (10 horas)

A2

40,60

4,06

A: serv. noite (10 horas)

C1

33,00

3,30

A: serv. noite (10 horas)

C2 e A. Prof.

29,00

2,90

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

67,69

9,67

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

53,13

7,59

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e A. Prof.

48,30

6,90

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

67,60

6,76

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

53,30

5,33

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A. Prof.

48,40

4,84

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas
de atención especializada

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

importe euros

Presenza física

4 horas

167,87

ANEXO XVI

Contía adicional que se percibirá nos meses de xuño e decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

P.R.D.

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

2.533,89

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

2.111,47

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

2.532,64

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

2.710,04

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

2.189,05

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.808,28

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

2.189,05

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

2.214,42

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

2.057,36

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

2.057,36

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

2.057,36

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.966,66

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.966,66

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.966,66

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.080,49

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.057,33

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.643,46

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.321,58

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

686,37

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.735,47

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.057,33

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.643,46

0,00

0,00

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

747,48

184,77

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

615,05

166,28

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

501,07

157,03

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

467,95

157,03

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

747,48

225,86

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

615,05

207,38

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

471,58

134,49

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

416,37

134,49

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

250,86

124,71

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

0,00

297,74

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

0,00

297,74

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

0,00

297,74

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

0,00

219,94

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

0,00

219,94

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

0,00

219,94

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

0,00

181,01

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

0,00

181,01

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

0,00

181,01

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

0,00

142,12

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

0,00

142,12

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

0,00

142,12

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

0,00

(*)

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

378,65

100,01

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

300,90

100,01

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

246,02

100,01

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

260,52

100,01

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

296,55

92,01

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

308,23

142,90

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

221,90

100,01

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

542,21

207,38

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

365,65

138,58

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

315,80

110,86

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

168,69

110,86

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

341,13

138,58

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

168,69

166,28

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

248,68

110,86

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

334,21

138,58

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

168,69

110,86

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

168,69

110,86

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

542,21

207,38

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

351,19

138,58

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

343,21

138,58

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

314,05

166,28

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

275,28

101,62

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

318,66

138,58

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

318,66

138,58

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

280,70

166,28

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

204,51

101,62

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

233,19

101,62

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

228,64

101,62

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

267,77

101,62

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

252,16

101,62

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

191,39

101,62

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

260,86

138,58

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

169,53

101,62

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

204,51

101,62

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

300,25

101,62

0,00

(*) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

488,55

166,28

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

548,96

166,28

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

465,60

161,65

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

433,38

161,65

0,00

S-A2-12

MATRÓN/OA HOSPITAL

A2

23

278,52

157,03

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

433,38

166,28

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

280,04

143,18

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

269,46

143,18

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

269,46

143,18

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

249,76

183,46

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

269,46

161,65

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

269,46

143,18

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

190,68

143,18

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

204,61

143,18

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-26

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

268,36

110,97

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-27

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

381,09

152,98

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-28

MATRÓN/OA ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

497,69

152,98

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

290,03

143,18

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

268,36

164,84

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

278,52

157,03

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

0,00

355,39

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

0,00

355,39

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

0,00

355,39

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

0,00

277,58

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

0,00

277,58

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

0,00

277,58

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

0,00

238,66

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

0,00

238,66

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

0,00

238,66

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

0,00

199,76

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

0,00

199,76

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

0,00

199,76

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

165,54

46,21

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

0,00

(**)

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

0,00

46,21

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

278,52

157,03

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

278,52

157,03

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

0,00

46,21

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

275,70

205,68

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

462,36

205,68

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

289,38

143,18

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

275,70

205,68

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

280,05

46,21

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

269,46

143,18

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

176,85

110,86

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

176,85

164,67

0,00

S-C2-01

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALSTA

C2

18

173,85

101,62

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

169,53

101,62

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

191,39

101,62

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

191,39

101,62

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

169,53

101,62

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

191,39

101,62

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

191,39

155,52

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

191,39

101,62

0,00

(**) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.011,69

1.301,46

90,90

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.011,69

1.301,46

90,90

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

1.011,69

1.301,46

90,90

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

0,00

1.301,46

90,90

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.011,69

1.301,46

90,90

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

919,71

1.022,89

89,20

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

919,71

1.022,89

89,20

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

919,71

1.022,89

89,20

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

0,00

1.022,89

89,20

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

827,75

727,78

84,96

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

0,00

727,78

84,96

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

827,75

727,78

84,96

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

0,00

727,78

84,96

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

827,75

727,78

84,96

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

0,00

727,78

84,96

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

919,71

290,97

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.623,30

290,97

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.939,60

290,97

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.206,00

290,97

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.522,30

290,97

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

2.156,47

290,97

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.450,97

290,97

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

743,58

290,97

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

827,75

290,97

84,96

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

0,00

525,90

84,96

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

0,00

525,90

84,96

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

827,75

727,78

84,96

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

827,75

290,97

84,96

SF-A1-95

MÉDICO/A PAC CON C.E.

A1

24

827,75

290,97

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A PAC SEN C.E.

A1

24

0,00

290,97

0,00

ANEXO XVII

Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

1.362,58

Xestión procesual e administrativa

1.176,60

Tramitación procesual e administrativa

967,08

Auxilio xudicial

877,18

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 56,82 euros.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados que se extingan pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais

47,12

Auxiliares

36,33

Axentes xudiciais

31,38

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

53,01

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado como se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

68,14

Xestión procesual e administrativa

58,83

Tramitación procesual e administrativa

48,35

Auxilio xudicial

43,87

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía cada paga

III

 

Director do Imelga

1.620,54

833,03

Subdirector do Imelga

754,90

Xefatura de servizo do Imelga

754,90

Xefatura de sección do Imelga

715,78

Médico forense

598,55

III

A

Xestor procesual

310,41

387,14

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

296,46

373,24

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

310,44

III

A

Tramitador procesual

263,90

349,83

B

Tramitador procesual Imelga

332,43

IV

C

Tramitador xulgado de paz

249,96

335,88

III

A

Auxilio xudicial

198,30

293,75

B

Auxilio xudicial Imelga

266,85

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

184,35

279,78

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

449,84

466,47

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía cada paga

Director do Imelga

751,23

Subdirector do Imelga

724,39

Xefatura de servizo do Imelga

724,39

Xefatura de sección do Imelga

724,39

Médico forense

670,72

Xestión procesual e administrativa

423,91

Tramitación procesual e administrativa

370,26

Auxilio xudicial

346,11

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

423,91

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía anual do complemento específico é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico anual

Director do Imelga (III)

10.788,12

Subdirector do Imelga (III)

9.430,92

Xefatura de servizo do Imelga (III)

9.091,80

Xefatura de sección do Imelga (III)

8.413,20

Médico forense (III)

6.815,04

Coordinador responsable I (A2)

9.758,16

Coordinador responsable II (A2)

9.486,24

Coordinador responsable III (A2)

9.214,20

Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2)

8.942,04

Responsable estatística, rexistro e calidade I (C1)

8.863,44

Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2)

8.397,96

Responsable estatística, rexistro e calidade III (C1)

8.319,48

Xestor procesual fiscalía (III-A)

6.765,96

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

6.687,36

Tramitador procesual e adm. Imelga (III-B)

6.687,36

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

6.638,28

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

6.638,28

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe anual

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

6.765,96

Xestor procesual (III-A)

6.765,96

Xestor procesual servizo común de apoio (III-A)

7.953,36

Xestor procesual S.C.N.E. (III-A)

8.462,16

Xestor procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

7.010,40

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

6.765,96

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

6.765,96

Tramitador procesual (III-A)

6.687,36

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

7.874,88

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

7.365,96

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

6.931,80

Tramitador procesual xulgado de paz (IV-C)

6.687,36

Auxilio xudicial (III-A)

6.638,28

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

7.825,80

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

8.334,48

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

6.882,72

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

6.638,28

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/Órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (artigo 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

251,23

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (artigo 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

148,88

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

307,04

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

153,52

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

223,36

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

111,68

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

139,60

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

69,84

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (artigo 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

55,86

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (artigo 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

27,93

Fiscalías menores capitais de provincia (artigo 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

111,72

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Médicos forenses

10,19

Xestión procesual e administrativa

10,19

Tramitación procesual e administrativa

10,19

Auxilio xudicial

10,19

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

68,57

Tramitación procesual e administrativa

60,17

Auxilio xudicial

51,77

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

279,87

Tramitación procesual e administrativa

223,90

Auxilio xudicial

167,91

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

48,91

Sábado

81,51

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 101,88 euros por cada período de 15 días.

7. Complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos violencia sobre a muller: 102,25 euros/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 76,69 euros/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen polo menos 75 dilixencias no ano anterior): 51,13 euros/mes.