Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2019 Páx. 3652

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2019 pola que se procede ao nomeamento como persoal laboral e á adxudicación de destino definitivo aos aspirantes seleccionados no concurso oposición para cubrir postos de traballo mediante contratación laboral fixa, convocado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2015.

A base décimo primeira da Resolución do 20 de xaneiro de 2015, da Dirección da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (DOG núm. 56, do 24 de marzo), pola que se convoca un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo nesta fundación, mediante contratación laboral, establece que unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, coa contratación como persoal laboral fixo e a asignación de destino a aqueles aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da dita resolución e do Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, da Orden do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, e o Decreto 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e se aproban os seus estatutos (DOG núm. 197, do 15 de outubro), esta dirección como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo para o ingreso nas categorías de médico/a especialista en hematoloxía e hemoterapia, médico/a xeral, técnico/a superior, responsable de comunicación, enfermeiro/a, técnico/a especialista de laboratorio, promotor/a da doazón, auxiliar administrativo, auxiliar de informática, auxiliar clínica/laboratorio, e condutor celador/a, convocado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2015, da Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (DOG núm. 56, do 24 de marzo).

Segundo. Declarar como persoal laboral fixo da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, nas categorías anteriormente indicadas, aos/ás aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Conforme establece a base 11.5 da Resolución do 20 de xaneiro de 2015, da Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (DOG núm. 56, do 24 de marzo) os/as aspirantes que superen o proceso selectivo poderán exercer a súa opción de integración no réxime estatutario no prazo previsto para a toma de posesión do posto adxudicado, con plenos efectos desde a data na cal se dite a resolución pola que se considere a opción realizada polo profesional.

Terceiro. Adxudicar a ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para se incorporar á praza adxudicada.

De conformidade coa base décimo primeira da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no destino da Axencia que figura no anexo. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal laboral fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. Sen embargo, en casos de forza maior, e por instancia do/a interesado/a, a Dirección da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019

María Luisa López García
Directora da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

ANEXO

Médico/a especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*302T

Areal Méndez, Carlos

PI

71,650

Santiago de Compostela

2

*969G

Arcas Otero, Carina

L

80,250

Santiago de Compostela

Médico/a xeral

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*282E

Franco Romero, Carmen

L

87,875

Ferrol

2

*832Z

Rodríguez Martínez, Mónica

L

85,800

A Coruña

3

*925M

López de los Reyes, María Concepción

L

80,560

Vigo

4

*536H

De Pedro Barral, María Azucena

L

80,485

A Coruña

5

*507L

Suárez Piñeiro, Carlos

L

80,165

Vigo

6

*709Q

Ferreiro Cadahía, María Isabel

L

79,710

Lugo

7

*919Y

Antas Ramos, María Carmen

L

75,400

A Coruña

8

*169V

González Fernández, María Jesús

L

72,985

Ourense

9

*199M

Gómez Rodríguez, Antonio

L

72,120

Ferrol

10

*445D

Pereiro Alonso, Penélope

L

71,445

Vigo

11

*494D

Casas López, Luisa Fernanda

L

69,465

Vigo

12

*014N

Prieto Lois, María del Pilar

L

68,253

Ferrol

13

*120X

Quintas Vázquez, Laura María

L

68,010

Lugo

14

*693Y

Villavicencio Romero, Patricia Alexandra

L

66,185

Ourense

Técnico/a superior

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*392W

Rego Rodríguez, Rosa Ana

PI

49,590

Santiago de Compostela

2

*283Q

López Lama, Lourdes

PI

44,840

Santiago de Compostela

3

*294H

Díaz Pereira, María de la Almudena

L

78,375

Santiago de Compostela

4

*990Q

Costoya Coira, Sandra María

L

76,375

Santiago de Compostela

Responsable de comunicación

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*437G

Pazos del Olmo, María de los Ángeles

L

68,630

Santiago de Compostela

Enfermeiro/a

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*340R

Barge Yáñez, Marta

L

82,500

Vigo

2

*424D

López Balsera, María del Carmen

L

82,375

Vigo

3

*520W

Filgueira Vizoso, Sonia

L

82,250

Ferrol

4

*562W

Salgado Seijas, Celsa

L

82,125

Santiago de Compostela

5

*460R

Pita López, María Patricia

L

81,750

Ferrol

6

*189D

Blanco Elizechea, Sonia

L

81,125

Ferrol

7

*590N

Vila Pombo, Emma Yolanda

L

81,000

A Coruña

8

*361V

Fernández Alonso, Marta

L

80,625

Vigo

9

*283G

Nodar Elicechea, Patricia

L

79,625

Ferrol

10

*959P

Novo Ares, María Asunción

L

79,400

A Coruña

11

*436B

Bouzón Sanjurjo, Carmen María

L

78,925

Ferrol

12

*753J

Sangil Páez, Marcos

L

78,875

Vigo

13

*757W

San Martín López, Ángela María

L

78,750

Vigo

14

*591A

Morales Rúa, María José

L

77,625

Ourense

15

*023N

Sardina Mouriz, Mónica

L

77,000

A Coruña

16

*738T

García Bello, Javier

L

76,125

A Coruña

17

*104Y

Sanz Núñez, María Teresa

L

76,000

Vigo

18

*825F

Núñez Álvarez, Montserrat

L

74,375

Lugo

19

*278G

López Carballal, Raúl

L

73,375

A Coruña

20

*530K

Pérez Vega, María Trinidad

L

71,250

Lugo

21

*735A

Fernández Domínguez, Mónica

L

70,975

Ourense

22

*866X

Enríquez Paredes, María Sol

D

47,350

Ourense

23

*847R

Rodríguez Corte, Jesús

D

46,420

Ourense

Técnico/a especialista de laboratorio

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*500Q

Pérez Duarte, Lucía

PI

50,740

Santiago de Compostela

2

*336B

Rodríguez Suárez, Rosa Mari

PI

40,000

Santiago de Compostela

3

*511X

Carrillo Guerra, David

L

80,510

Santiago de Compostela

4

*509T

Roca Orosa, María Sonia

L

74,500

Santiago de Compostela

5

*094R

Herranz González Botas, Cristina

L

74,130

Santiago de Compostela

6

*745P

Barallobre Naya, Sandra María

L

73,750

Santiago de Compostela

7

*727H

Alonso García, María de los Ángeles

L

68,260

Santiago de Compostela

8

*391K

Sánchez García-Zabarte, María Elena

L

66,880

Santiago de Compostela

9

*831A

Santalla Crecido, Raquel María

L

66,180

Santiago de Compostela

10

*942D

Guillán Rodríguez, Juan Ramón

L

64,780

Santiago de Compostela

Promotor/a da doazón

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*059Y

Fernández Gil, María Carmen

L

73,175

Ourense

2

*542V

Figueiras Icasuriaga, Alicia

L

72,030

Ferrol

Auxiliar administrativo

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*408K

Graña Álvarez, María Flora

L

76,125

Santiago de Compostela

Auxiliar de informática

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*806T

Bermúdez Seoane, Óscar Miguel

L

91,875

Santiago de Compostela

Auxiliar clínica/laboratorio

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*690P

Galego Sánchez, María Isabel

L

83,250

Ourense

2

*749B

Fernández Vidal, Cristina

L

76,375

Lugo

Condutor celador/a

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Total

Destino

1

*437T

Cerviño Suárez, Carlos

L

82,625

A Coruña

2

*242Q

Moscoso Campo, Hilario Fernando

L

79,125

Lugo

3

*290G

Estévez Sotelino, Fernando

D

77,750

Vigo

4

*927K

Castro Touceda, José Luis

L

69,775

Santiago de Compostela

5

*219M

González de Díos, José Manuel

L

65,155

Ourense

6

*283T

Lema Lago, José Manuel

L

62,275

Pontevedra

7

*726G

Blanco Alonso, Gumersindo

L

62,225

Vigo

8

*162M

Iravedra Pita, Felipe

L

62,125

Ferrol

9

*161T

Souto Sieiro, Manuel

L

62,050

Ferrol