Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2019 Páx. 3717

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 16 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados a tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

A Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, regula no artigo 31 as medidas de fomento das asociacións, e determina especificamente que as administracións públicas, no ámbito das súas competencias, promoverán e facilitarán o desenvolvemento das asociacións e entidades que persigan finalidades de interese xeral, ofrecendo a colaboración necesaria a aquelas persoas que pretendan emprender calquera proxecto asociativo. A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude das competencias atribuídas a esta pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma galega, e no ámbito das súas atribucións, fomentará o establecemento de mecanismos de asistencia, servizos de información e campañas de divulgación e recoñecemento das actividades das asociacións que persigan obxectivos de interese xeral, e poderá establecer con elas, a colaboración necesaria en programas de interese social, cultural e sanitario.

No mesmo sentido, a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, regula nos artigos 255 e 256 as asociacións de veciños, e determina especificamente que os concellos galegos favorecerán o desenvolvemento das que se constitúan para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños; que as constituídas con esta finalidade terán a consideración de entidades de participación cidadá; que poderán federarse dentro de cada municipio; que a Xunta de Galicia levará un rexistro xeral en que se inscribirán as existentes na Comunidade Autónoma e que a ela lle corresponde, a través da consellería competente en materia de réxime local, prestarlles a debida asistencia e axuda.

O Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza, atribúelle a esta consellería a competencia en materia de asociacións, fundacións e entidades que persigan finalidades de interese xeral, así como as relacións coas entidades locais e coas demais institucións relacionadas co ámbito do poder local sendo en particular, competencias da Dirección Xeral de Administración Local, o fomento do asociacionismo veciñal e o impulso, estudo e control do cumprimento da Lei de Administración local de Galicia e demais normativa de réxime local, así como o exercicio das competencias que nesa materia lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

No ano 2017, a Xunta de Galicia deu comezo ás actuacións necesarias para a posta á disposición do edificio de Benito Corbal, situado no centro da cidade de Pontevedra, para albergar nas súas tres primeiras plantas as oficinas de emprego, nas plantas terceira e cuarta, oficinas e locais de entidades e asociacións de interese social, cultural ou sanitario, e as catro plantas restantes para a Universidade de Vigo. As obras no edificio, de case 6.000 metros cadrados de superficie, estarían rematadas no primeiro trimestre de 2019.

Por Orde do 14 de setembro de 2018 da Consellería de Facenda, adscríbense as plantas terceira e cuarta do edificio situado na rúa Benito Corbal, 47, de Pontevedra, a favor da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

En consecuencia, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza regula mediante a presente orde, dentro do ámbito das súas competencias, as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados a tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e fomentar e dinamizar o asociacionismo.

En virtude do exposto, e tras o informe favorable da Consellería de Facenda, en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6 e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais que se van destinar para tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra (código de procedemento PR701A).

A finalidade da orde é poder autorizar a ocupación temporal dos ditos locais, por asociacións e entidades sen ánimo de lucro, para usos sociais, culturais ou sanitarios. Esta autorización terá carácter gratuíto, consonte o disposto no artigo 39.5 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Non obstante o anterior, as asociacións e entidades sen ánimo de lucro autorizadas para o uso dos locais deberán facerse cargo da subministración eléctrica destes.

Artigo 2. Bens obxecto da convocatoria, características e localización

Os bens obxecto desta convocatoria atópanse nos andares terceiro e cuarto do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal, nº 47, 36001 Pontevedra, pertencente á Comunidade Autónoma de Galicia e que está adscrito á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A superficie total que abranguen os devanditos dous andares está dividida en locais de dous tipos, 22 locais tipo A (de 20-27 metros cadrados aproximadamente de superficie) e 4 locais tipo B (de 40 metros cadrados aproximadamente de superficie), diáfanos e independentes. Estes locais serán asignados aos beneficiarios que resulten das autorizacións de ocupación, consonte o establecido no artigo 6 desta orde, ata que se esgoten na súa totalidade. Se, finalmente, resultan menos solicitantes que locais dispoñibles, os locais non adxudicados quedarán á disposición da Xunta de Galicia.

Un mesmo solicitante poderá ser beneficiario de máis dun local. O número máximo de locais que se poderán adxudicar por solicitante poderán ser tres (3) locais tipo A, ou un (1) local tipo A mais un (1) local tipo B. Así mesmo, os locais autorizados a cada entidade entregaranse diáfanos e exclusivamente con instalacións de climatización, alumeado e tomas de corrente.

Artigo 3. Procedemento de adxudicación de locais e modalidade da autorización do uso

Ao abeiro do disposto no artigo 39 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, as autorizacións demaniais outorgaranse directamente aos solicitantes que reúnan as condicións requiridas, salvo que, por calquera circunstancia, se atopase limitado o seu número, caso en que se outorgarán en réxime de concorrencia.

Deste modo, o procedemento para a adxudicación dos locais tramitarase mediante o réxime de concorrencia, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, xa que é necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o esgotamento da superficie dispoñible.

O prazo máximo de duración das autorizacións de uso, incluídas as prórrogas, será de catro anos, consonte o artigo 39.3 da Lei 5/2011. Transcorrido o prazo máximo, estas autorizacións quedarán extinguidas e iniciarase, se é o caso, un novo procedemento de adxudicación dos locais que se recollen nesta orde.

Artigo 4. Beneficiarios e requisitos

As asociacións e entidades sen ánimo de lucro poderán presentar solicitudes de xeito individual ou de maneira conxunta mediante a súa agrupación. Tanto nun caso como noutro requirirase que, todas as entidades que se presentan, cumpran cos requisitos que se citan no parágrafo seguinte.

Poderán ser beneficiarios aquelas asociacións e entidades sen ánimo de lucro que cumpran cos seguintes requisitos:

a) Que, consonte os seus estatutos, na data da publicación desta orde, o seu domicilio se atope no concello de Pontevedra, nos seus concellos limítrofes ou na súa bisbarra; tamén se admitirán aquelas que, fóra destes casos, acrediten realizar a meirande parte da súa actividade no municipio de Pontevedra, nos seus concellos limítrofes ou na súa bisbarra.

b) Que non teñan ánimo de lucro e que os seus fins sexan de interese social, cultural, deportivo, sanitario ou similares.

c) Que se atopen legalmente constituídas e inscritas no rexistro público correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Que se atopen ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, e que non teñan pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma galega.

e) No caso de estar obrigadas, ter depositas as contas no rexistro público correspondente. Este requisito deberá ser cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 5. Iniciación e prazo de presentación de solicitudes

1. As asociacións e entidades que cumpran co recollido no artigo 4, que desexen dispoñer dun ou máis locais en calquera das dúas plantas que se citan no artigo 2 desta orde, presentarán solicitude dirixida á xefatura territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, segundo o modelo que figura como anexo I destas bases reguladoras. A solicitude deberá ir acompañada da documentación que se establece no artigo 6 de esta orde.

No caso de solicitudes conxuntas, as asociacións e entidades sen ánimo de lucro integrantes nomearán a un/unha representante dunha delas como representante único, que actuará como coordinador/a e interlocutor/a único perante a xefatura territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Non obstante, a autorización de uso será conxunta para todas as entidades solicitantes.

2. A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se algunha das entidades interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

3. O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao de publicación, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

4. A entidade que presente unha solicitude conxuntamente con outra ou outras non poderá presentar unha nova solicitude nin conxunta nin individualmente. Cando o órgano tramitador observe que unha asociación ou entidade sen ánimo de lucro participa en máis dunha solicitude, porallo de manifesto para que, no prazo máximo de dez días, poida desistir da solicitude ou solicitudes que sexan necesarias para dar cumprimento ao establecido neste artigo. De non se ter recibido comunicación da desistencia dentro do prazo establecido, inadmitiranse todas as solicitudes en que participe.

Artigo 6. Documentación que integra a solicitude

Para solicitar a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais que se van destinar a tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra, a entidade peticionaria presentará a documentación que se indica a continuación:

a) Solicitude no modelo normalizado que se xunta como anexo I (PR701A).

b) Certificación emitida polo/la secretario/a da asociación ou entidade, na cal se faga constar o acordo do órgano competente da asociación ou entidade para tramitar, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra, a solicitude de autorización de uso de locais que se pretenden tramitar ao abeiro desta orde. No referido acordo deberá constar expresamente que se aceptan as condicións establecidas na orde, e o acordo deberá estar adoptado antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes. O acordo estará referido a todas as actuacións que se recollen na memoria xustificativa que se menciona na alínea c). O incumprimento deste requisito constituirá causa de non admisión da solicitude (anexo II).

c) Memoria xustificativa da necesidade dos locais que se solicitan, asinada electronicamente polo/a representante da asociación ou entidade. Nesta memoria recolleranse os seguintes datos:

– Locais que se solicitan. Por cada solicitude poderase pedir:

a) Un local tipo A.

b) Dous locais tipo A.

c) Tres locais tipo A.

d) Un local tipo A máis un local tipo B.

e) Un local tipo B.

Os locais tipo A teñen entre 20 e 27 metros cadrados aproximadamente de superficie e os locais tipo B teñen 40 metros cadrados aproximadamente de superficie.

– Adecuación do uso ao que se vai destinar o local e previsión de actividades da asociación ou entidade para o ano en curso e o seguinte: deberá definirse claramente a necesidade do/s local/ais que se solicita/n, os obxectivos para o ano en curso e o seguinte, a descrición das actividades que se van realizar e o orzamento desagregado para o devandito período e un cronograma.

– Relevancia social: deberá indicarse o carácter do/s proxecto/s que se desenvolverá/n no/s local/ais solicitado/s: de igualdade de mulleres e homes; risco de exclusión ou marxinación e a súa integración social; saúde; para proxectos dirixidos a persoas con discapacidade ou dependentes; iniciativas sociais, culturais e xuvenís; deportes; outros.

– Número de beneficiarios e incidencia na participación: indicarase o número previsto de persoas ao ano que serán beneficiarias da atención no local asignado. Deberase indicar o número aproximado de persoas que se prevé atender ao ano, non un dato xeneralista ou poboacional.

Para determinar o número de beneficiarios deberán achegar a memoria de actividades, o plan de actuación ou unha declaración responsable do representante da asociación ou entidade solicitante.

– Atención da asociación ou entidade no desenvolvemento das actividades previstas. Indicarase o horario de atención ás persoas beneficiarias.

– Opcionalmente, compromiso expreso da entidade solicitante para a utilización da lingua galega na documentación presentada e na realización das actividades para as cales se solicita/n o/s local/ais.

– Opcionalmente, apartado no cal se recollan as actuacións previstas pola entidade solicitante, que incentiven a igualdade de mulleres e homes no desenvolvemento diario das súas actividades.

– A asociación ou entidade sen ánimo de lucro deberá xustificar que desenvolve, maioritariamente, a súa actividade no ámbito territorial do concello de Pontevedra. No caso daquelas que, tendo a súa sede social fóra do concello de Pontevedra, dispoñan dunha delegación ou establecemento neste, deberán desagregar, por anos, a atención prestada nesa delegación.

No caso de solicitudes conxuntas, presentarase esta documentación por cada unha das entidades participantes.

Todos os documentos anexados serán arquivos do formato PDF.

d) No caso de solicitudes conxuntas, achegarase o acordo asinado polos/as representantes das asociacións ou entidades sen ánimo de lucro solicitantes que recolla, de xeito expreso, a súa conformidade coa tramitación da solicitude conxunta así como o nomeamento do/da representante único/a e a porcentaxe prevista de utilización, por parte de cada unha das asociacións ou entidades sen ánimo de lucro, do/s espazo/s solicitados e a aceptación das condicións establecidas nesta orde (anexo III).

Artigo 7. Defectos na solicitude

O defecto nas solicitudes será notificado ás persoas interesadas pola Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra e daráselles un prazo máximo e improrrogable de dez días para emendar os erros ou omisións, con indicación de que, de non facelo así, teráselles por desistidas da súa petición logo de resolución que se deberá ditar nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo das administracións públicas.

Estas notificacións practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Artigo 8. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) Certificacións de estar ao día no pagamento coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Seguridade Social e Facenda da Comunidade Autónoma.

d) Certificado de inscrición emitido polo rexistro correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Certificado do rexistro público correspondente de ter depositadas as últimas contas que teñan obriga de presentar.

No caso de solicitudes conxuntas a consulta realizarase por cada unha das entidades solicitantes.

2. A presentación da solicitude da ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais que se van destinar a tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra pola persoa representante, comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de Facenda da Xunta de Galicia.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Artigo 10. Forma de presentación da documentación complementaria para a tramitación do procedemento

1. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das entidades interesadas presenta a documentación complementaria fisicamente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

2. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberá indicarse o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

3. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos pola sede electrónica ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Instrución

1. A instrución do procedemento previsto nesta orde correspóndelle ao Servizo de Xestión Económico-Administrativa e Interior da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra.

2. Sendo unha convocatoria en réxime de concorrencia, as adxudicacións resolveranse como resultado da valoración feita pola comisión a que se refire o parágrafo seguinte a cada unha das solicitudes presentadas en forma e prazo.

3. Recibidas e tramitadas as solicitudes e a súa documentación, serán analizadas por unha comisión de valoración presidida pola persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra e da cal formarán parte as persoas titulares das xefaturas territoriais das consellerías de Política Social, Sanidade, Cultura e Turismo e Educación, Universidade e Formación Profesional en Pontevedra, ou as persoas nas cales deleguen. Actuará como secretario/a a persoa titular do Servizo de Xestión Económico-Administrativa e Interior da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra ou un/unha funcionario/a desa xefatura territorial con nivel mínimo de xefe de servizo.

4. Unha vez realizada a valoración das solicitudes presentadas de conformidade cos criterios de avaliación e repartición establecidos no artigo 12, a comisión de valoración emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor formulará proposta de resolución á persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra para resolver a adxudicación ou denegación da autorización de uso dos locais solicitados.

5. Nas resolucións de autorización de uso dos locais identificaranse os espazos asignados a cada asociación ou entidade sen ánimo de lucro. A asignación destes realizarase, consonte a puntuación acadada tras a valoración feita pola comisión, seguindo un estrito orde numérico dos espazos nas respectivas plantas, que se iniciará pola planta terceira e continuará pola cuarta.

Artigo 12. Criterios de avaliación e repartición

Na valoración das solicitudes presentadas ponderaranse os seguintes aspectos ata un máximo de 100 puntos, de acordo coas puntuacións parciais que para cada un se indica:

1. Superficie que se solicita:

a) Pola solicitude dun local tipo A: asígnanse 14 puntos.

b) Pola solicitude de dous locais tipo A ou dun local tipo B: asígnanse 9 puntos.

c) Pola solicitude de tres locais tipo A ou dun local tipo B mais un local tipo A: asígnanse 4 puntos.

2. Adecuación do uso ao que se vai destinar o local e previsión de actividades da asociación ou entidade para o ano en curso e o seguinte:

a) Definida e concreta: asígnanse 14 puntos.

b) Parcialmente definida e concreta: asígnanse 9 puntos.

c) Concreción insuficiente ou deficiente: asígnanse 4 puntos.

d) Inadecuada: asígnanse 0 puntos.

Para estes efectos, na memoria xustificativa deberá definirse claramente (a) a necesidade do/s local/ais que se solicita/n, (b) os obxectivos para o ano en curso e o seguinte e (c) a descrición das actividades que se van realizar. En función de todo isto, considerarase que existe unha adecuación definida e concreta cando (a), (b) e (c) (as tres) se relacionen clara e directamente co orzamento e o cronograma; que a adecuación é parcialmente definida e concreta cando só se relacionen (a), (b) ou (c) (so dous delas) co orzamento e o cronograma; insuficiente ou deficiente, cando só se relacione unha delas; e inadecuada cando non exista relación entre (a), (b) e (c) co orzamento e cronograma.

3. Relevancia social do proxecto que se vai desenvolver desenvolver no/s local/ais solicitado/s (acumulativo, ata un máximo de 24 puntos):

a) Para proxectos de igualdade de mulleres e homes: poderá asignarse ata un máximo de 20 puntos.

b) Risco de exclusión ou marxinación e a súa integración social: poderá asignarse ata un máximo de 20 puntos.

c) Saúde: poderá asignarse ata un máximo de 20 puntos.

d) Para proxectos dirixidos a persoas con discapacidade ou dependentes: poderá asignarse ata un máximo de 20 puntos.

e) Iniciativas sociais, culturais e xuvenís: poderá asignarse ata un máximo de 10 puntos.

f) Deportes: poderá asignarse ata un máximo de 10 puntos.

g) Outros de relevancia social distintos dos anteriores: poderá asignarse ata un máximo de 4 puntos.

4. Número previsto de beneficiarios ao ano:

a) 15-50 persoas: asígnanse 4 puntos.

b) 51-100 persoas: asígnanse 6 puntos.

c) Máis de 100 persoas: asígnanse 9 puntos.

5. Antigüidade na implantación da entidade no concello de Pontevedra, nos concellos limítrofes e na súa bisbarra:

a) De 3 a 5 anos: asígnanse 3 puntos.

b) De 1 a 3 anos: asígnanse 2 puntos.

6. Atención da asociación ou entidade no desenvolvemento das actividades previstas:

a) Horario de atención ás persoas beneficiarias: 8 ou máis horas, asígnanse 9 puntos.

b) Horario de atención ás persoas beneficiarias: máis de 4 horas e menos de 8, asígnanse 6 puntos.

c) Horario de atención ás persoas beneficiarias: igual ou menos de 4 horas, asígnanse 4 puntos.

7. Pola utilización da lingua galega na documentación presentada e na realización das actividades para as cales se solicita/n o/s local/ais, acreditada mediante compromiso expreso da entidade, recollido na memoria que se xunta coa solicitude: asígnanse 5 puntos.

8. Para dar cumprimento ao Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes, a aquelas memorias, que conteñan un punto en que se recollan as actuacións previstas pola entidade solicitante no seu funcionamento interno, que incentiven a igualdade de mulleres e homes no desenvolvemento diario das súas actividades: asignaránselles 5 puntos.

9. Pola declaración de utilidade pública da entidade solicitante: asignaranse 5 puntos.

10. Pola consecución de premios dentro do eido local, sempre e cando resulte acreditado a xuízo da comisión de valoración a súa concesión por parte da Administración en atención a criterios obxectivos: asignaránselles 5 puntos.

11. Co fin de fomentar a realización de proxectos conxuntos, pola presentación dunha solicitude conxunta: asígnanse 7 puntos.

No caso de solicitudes conxuntas, valorarase de xeito individual cada unha das asociacións ou entidades sen ánimo de lucro e, á puntuación final obtida por cada unha, aplicaráselle a porcentaxe de utilización do espazo, facilitado na documentación achegada, que se recolle no artigo 6.

Artigo 13. Resolución e notificación

1. Delégase na persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra a competencia para resolver o procedemento de adxudicación de locais establecido nesta orde.

2. A persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra, á vista da proposta formulada polo órgano instrutor resolverá a adxudicación ou denegación da autorización de uso dos locais solicitados.

3. As resolucións de autorización de uso dos locais ditaranse, de xeito individual, para cada unha das solicitudes que obteñan a valoración suficiente, ata o esgotamento da totalidade da superficie dispoñible, que se cita no artigo 2 desta orde. Ás asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que resulten beneficiarias dun local tipo B, no caso de se esgotar esta tipoloxía de locais, poderánselles adxudicar locais do tipo A, atendendo á dispoñibilidade destes e ata o esgotamento da totalidade da superficie que se cita no artigo 2 desta orde.

4. As autorizacións entenderanse outorgadas en precario, e poderán revogarse libremente en calquera momento, consonte o artigo 39.4 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma por razóns de interese público, sen xerar dereito a indemnización, cando resultasen incompatibles con condicións xerais aprobadas con posterioridade, producisen danos no dominio público, impedisen a utilización do ben para actividades de maior interese público ou menoscabasen o uso xeral. De producirse a revogación, a Administración porase en contacto coa entidade beneficiaria para que no prazo máximo dun mes proceda ao desaloxo e á devolución do local, nas mesmas condicións en que se entregou.

5. O uso temporal dos locais ten carácter persoalísimo e, polo tanto, non é transmisible.

6. O prazo para resolver e notificar os procedementos iniciados en virtude desta orde será dun (1) mes, contados a partir da finalización do prazo de presentación de solicitudes. Esgotado este prazo sen resolución expresa, deberá entenderse desestimada a petición correspondente por silencio administrativo.

7. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

8. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións, mediante un correo electrónico dirixido á conta de correo que conste na solicitude para os efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

9. Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

10. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Entenderase rexeitada a notificación cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

11. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e a do sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

12. Contra a resolución as entidades interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o xulgado do contencioso-administrativo que corresponda.

Artigo 14. Aceptación e remisión

1. O/a representante da/s entidade/s beneficiaria/s disporá dun prazo de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, para comunicar a aceptación da autorización para o uso do/s local/ais e das condicións contidas nela, ou ben comunicar a súa renuncia ao concedido (anexo III).

2. As entidades beneficiarias das autorizacións para o uso de locais obxecto desta orde, unha vez aceptadas as resolucións, terán que cumprir coas obrigas e dereitos que se recollen no artigo 15 e no artigo 16, respectivamente, desta orde.

3. A Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra, poderá comprobar, cando o considere conveniente, o correcto uso dos locais así como o cumprimento do recollido nesta orde.

Artigo 15. Entrega e utilización dos locais

1. As entidades beneficiarias das autorizacións para o uso de locais obxecto desta orde recibirán, xunto coa resolución de autorización de uso de local, unha copia do Regulamento de réxime interior do edificio, aprobado polo titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra.

2. Cando sexa necesario, o titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra poderá modificar os contidos do Regulamento de réxime interior do edificio, para o que contará previamente coas consideracións das entidades autorizadas para o uso dos locais.

3. As entidades beneficiarias poderán empregar o/s local/ais autorizado/s, para o desenvolvemento da súa actividade social. De igual xeito, disporán de acceso ao edificio, así como ás instalacións comúns coas que conta, compartíndoas co resto de entidades beneficiarias, de conformidade co establecido no Regulamento de réxime interior do edificio.

4. As entidades beneficiarias teñen dereito a utilizar o enderezo do/s local/ais autorizado/s como domicilio social e sede da entidade durante o período de tempo que dure a autorización.

Artigo 16. Obrigas dos beneficiarios

1. A actividade que se pretenda levar a cabo no/s local/ais autorizados/s, non terá carácter nin finalidade lucrativa directa ou indirecta. En todo caso, destinarase o/s local/ais autorizado/s para desenvolver actividades de carácter social, cultural ou sanitario.

2. Por motivos de seguridade, a entidade beneficiaria utilizará o/s local/is, unicamente, no horario establecido no Regulamento de réxime interior do edificio. O uso das instalacións fóra do horario autorizado requirirá dunha autorización expresa do titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra.

3. A entidade beneficiaria subscribirá unha póliza de seguro de responsabilidade civil por posibles danos a terceiros ou ao propio local. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia será a beneficiaria e a asegurada, respectivamente, desta póliza, que se manterá durante todo o período da autorización de uso dos locais. Deberá achegarse unha copia da devandita póliza no momento de formalizar a acta de ocupación. A póliza comprenderá o período da autorización do uso.

4. A entidade beneficiaria non impedirá ou dificultará a utilización dos locais comúns por outros colectivos ou outras entidades beneficiarias.

5. Cando se extinga a autorización de uso dos locais pola entidade beneficiaria, deberá entregar o local expedito e nas mesmas condicións que cando se ocupou.

6. A entidade beneficiaria, unha vez aceptada a resolución coa autorización de uso do/s local/ais, ten a obriga de cumprir cos contidos do Regulamento de réxime interior do edificio.

7. A autorización de uso de locais comprende a posibilidade da realización de instalacións de carácter accesorio e non permanente que, de facerse, serán por conta do beneficiario e comunicadas previamente ao titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra, que deberá outorgarlle a súa conformidade.

8. A entidade beneficiaria deberá facerse cargo das pequenas reparacións e mantementos que se puidesen ocasionar polo uso dos locais.

9. As superficies que se citan no artigo 2 desta orde contarán con licenza de apertura como oficinas, polo que, se a entidade beneficiaria quixese desenvolver outro tipo de actividade, deberá solicitar as correspondentes licenzas e o pagamento de taxas correrá pola súa conta. En todo caso, as actividades desenvolvidas deberán ser compatibles co recollido nesta orde.

Artigo 17. Protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais recollidos neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explícita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Artigo 18. Información relativa á orde de convocatoria

Sobre este procedemento administrativo poderase obter información adicional na Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en Pontevedra, a través dos seguintes medios:

a) Nos teléfonos 986 80 54 88 e 986 80 54 93.

b) No enderezo electrónico xt.cpapx.pontevedra@xunta.gal

Disposición derradeira primeira

De conformidade co previsto no artigo 4.5 da Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG núm. 3, do 4 de xaneiro), delégase na persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra a competencia para resolver os procedementos que se tramiten en virtude desta orde.

Disposición derradeira segunda

Facúltase a persoa titular da Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Pontevedra para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira terceira

En todo o non previsto nesta orde rexerá o disposto na Lei 5/2011, do 30 de setembro, de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira cuarta

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2019

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file