Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Mércores, 23 de xaneiro de 2019 Páx. 4309

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2019 pola que se nomea profesorado dos corpos docentes universitarios.

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante Resolución desta universidade do 15 de outubro de 2018 (BOE do 31 de outubro), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base oitava da convocatoria,

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes

RESOLVEU:

Efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contado desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpor recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº concurso

Nome

Apelidos

DNI/NIE

Corpo docente

Área de coñecemento

Departamento

Localidade

Código praza

2372/18

Santiago

Ortiz Núñez

3323****Z

Catedrático de universidade

Botánica

Botánica

Santiago de Compostela

A00566

2373/18

Francisco Manuel

Campos Freire

****9337E

Catedrático de universidade

Xornalismo

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

A00567

2374/18

María da Alba

Nogueira López

33****78A

Catedrática de universidade

Dereito Administrativo

Dereito Público e Teoría do Estado

Santiago de Compostela

A00568

2376/18

Esperanza

Álvarez Rodríguez

****7897K

Catedrática de universidade

Edafoloxía e Química Agrícola

Edafoloxía e Química Agrícola

Lugo

A00570

2378/18

Xosé Henrique

Monteagudo Romero

3324****W

Catedrático de universidade

Filoloxías Galega e Portuguesa

Filoloxía Galega

Santiago de Compostela

A00572

2379/18

Román

Pérez Fernández

****0794D

Catedrático de universidade

Fisioloxía

Fisioloxía

Santiago de Compostela

A00573

2380/18

José Manuel

López Vázquez

3320****N

Catedrático de universidade

Historia da Arte

Historia da Arte

Santiago de Compostela

A00574

2382/18

María del Carmen

Yebra Biurrun

32****70R

Catedrática de universidade

Química Analítica

Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Santiago de Compostela

A00576

2383/18

Marta

Lores Aguín

****0286H

Catedrática de universidade

Química Analítica

Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Santiago de Compostela

A00577

2386/18

María Fátima

Adrio Fondevila

3531****C

Titular de universidade

Bioloxía Celular

Bioloxía Funcional

Santiago de Compostela

C01785

2388/18

María Mercedes

Gallas Torreira

33****32R

Titular de universidade

Estomatoloxía

Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Santiago de Compostela

C01787

2390/18

Óscar

Rodil Marzábal

****8722C

Titular de universidade

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Santiago de Compostela

C01789

2391/18

Fidel

Martínez Roget

3281****R

Titular de universidade

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Santiago de Compostela

C01790

2393/18

Avelino

Núñez Delgado

76****08M

Titular de universidade

Edafoloxía e Química Agrícola

Edafoloxía e Química Agrícola

Lugo

C01792

2394/18

Inés

Santé Riveira

****9142Y

Titular de universidade

Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Enxeñaría Agroforestal

Lugo

C01793

2399/18

María del Mar

Durán Rodríguez

3266****G

Titular de universidade

Psicoloxía Social

Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Santiago de Compostela

C01798