Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2019 Páx. 5558

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Por Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 181, do 21 de setembro), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo.

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital ou DNI electrónico ou ben fixeron constar na súa solicitude o número de conta para estes efectos.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos, e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito no que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade no que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2019

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.2.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Amado Fernández, Andrés Manuel

3266****

65

Barcia García, Roberto

****9744

65

Barros Conde, Ana Belén

3557****

65

Candela Santos, Luz Marina

****2694

65

Carles González, Asunción

7687****

65

Conde Rial, María Jesús

****8767

65

Cortiñas Requeijo, Ángel

3332****

65

Díaz Rivero, Carmen

****6663

65

Figueira Alvela, Domingo

3326*****

65

García López, Patricia

****2434

65

Gómez Rico, María Mercedes

3329****

65

González Reboredo, Delia

****8817

65

López Fernández, Ana

3246****

65

Martín Pérez, Óscar

****5901

65

Melchor Lamas, Miguel

4737****

65

Piñeiro Anidos, Iván

****5933

65

Piñero Tomás, Antonio

2145****

65

Rodríguez Ameneiro, Eva María

****2424

65

Sotelo Diéguez, César

3499****

85

Soto Ruíz, Alba

****9871

65

Trigo Martínez, María Lourdes

5243****

65

Varela Martínez, María del Pilar

****3972

65

Acceso libre.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abel Coedo, José Carlos

****2238

86

Aboal Cruceira, Consuelo María

5249****

67

Acevedo Durán, Raquel

****2879

20, 66, 67

Agraso Hermida, María Mercedes

7932****

20, 66, 67

Allo Aragunde, María del Carmen

****6212

20, 66, 67

Alonso Fernández, Celsa María

7686****

63

Alonso Silva, Sofía

****1022

20, 66, 67

Álvarez Abonjo, Elena

7746****

66, 67

Álvarez Alonso, Cristina

****8802

86

Álvarez Comesaña, Alejandra María

3613****

20, 66, 67

Álvarez Landeira, María Dolores

****1288

22

Álvarez Martínez, Amalia

3426****

66, 67

Álvarez Moreda, María Concepción

****6329

20, 66, 67

Álvarez Neira, Guzmán

5361****

20, 66, 67

Álvarez Prieto, Pilar

****4825

66, 67

Alverte Díaz, Vicenta

7674****

67

Alvite Vidal, Sandra

****3027

66, 67

Ansede Mareque, Alberto

4690****

86

Apuzzo Dopazo, Chantal

****2851

20, 66, 67

Area Effio, Andrés

7746****

20, 66, 67

Arias López, Germán

****5523

66, 67

Ascariz Rodríguez, Ana María

3353****

20, 66, 67

Ausina García, María del Carmen

****3223

66, 67

Balsa Rodeiro, Sandra

4484****

86

Barcia Lodos, Manuel

****2481

20, 66, 67

Barona Soto, Myriam

7768****

86

Barral Martínez, Mónica

****6168

18

Barral Rodríguez, Jesús Jaime

3605****

67

Barreiro Ríos, Fátima María

****3616

66, 67

Bello Ramilo, María Isabel

7932****

67

Bermúdez Cacho, Mari Carmen

****0320

66, 67

Bernárdez Cabanelas, Manuel

3608****

20, 66, 67

Blanco Barreiro, Pablo

****2410

67

Blanco García, Paula

3268****

66, 67

Botana Zapata, Vanesa

****5208

67, 86

Boullosa Fernández, María del Carmen

3531****

56, 86

Brey Souto, Fernando

****1156

66, 87

Camiño Mouzo, Irene

3276****

86

Canabal Lozano, Belén

****6007

20, 66, 67

Candal Barreiro, Ana Belén

5316****

14

Candedo López, Salvador

****3341

66, 67

Carballeira Hoz, Sonia

3356****

66, 67

Carballeira Montero, Carmen

****9370

66, 67

Carballo Leal, Pilar

4446****

66, 67

Carnota Mato, María Belén

****9901

20, 66, 67

Carrillo Luis, Minerva

4933****

66, 67

Carro Fernández, Juan Carlos

****3436

20, 66, 67

Castro Gómez, María Belén

3264****

86

Collada Serantes, Sonia

****4991

20, 66, 67

Cores González, Verónica

3548****

67, 86

Correa Candeloro, Rodrigo

****7032

67, 86

Costa Fuentes, María del Carmen

3543****

66, 67

Costoya, Xulio

****1031

20, 66, 67

Da Silva Vecino, Jorge

3496****

86, 87

Dacosta Argibay, Yolanda

****8040

20, 66, 67

Darriba Novo, José Ramón

3354****

20, 66, 67

De la Fuente Fuentes, Manuela

****1743

20, 66, 67

De Lima Rito, Anaisa da Conceição

X895****

20, 66, 67

De Sousa Fernández, Yulimar

****8788

18, 67

Del Río del Río, Estela

7700****

20, 66, 67

Dipre Cabrera, Niurkelin

****2507

14

Diz Parada, Amelia

3529****

43

Espantoso Sande, Marcos

****5869

20, 66, 67

Expósito Castro, Ana Beatriz

7657****

66

Fernández Bartolomeo, Marcelo Fabián

****2014

66, 67

Fernández Feijoo, Alberto

4444****

20, 66, 67

Fernández Fernández, Sonia

****7567

67

Fernández López, María Estefanía

5317****

20, 66, 67

Fernández Ramos, Manuela

****2871

66

Fernández Regueira, Fátima

3609****

86, 87

Fernández Trigo, Carla

****2936

66, 67

Fernández Vázquez, Nafis

4737****

22

Fernández Vázquez, Zayen

****1866

22

Ferreiro López, Roberto

3354****

18

Frade Galego, Vanesa

****5539

20, 63

Freire Suárez, Sandra

4587****

66, 67

Galdo Lage, Silvia

****4902

66

García Alvarellos, Roberto

3281****

67

García Climent, Carmen Ángeles

****8990

86

García Madrid, Lucía

5087****

67

García Míguez, María del Carmen

****2671

66, 67

García Prieto, Milagros

7671****

67

García Queiruga, María del Carmen

****5772

66

García Rodiño, María Patricia

3531****

20, 66, 67

Garrido Comesaña, Natividad

****2021

67, 86

Gomes García, Noa

5311****

20, 66, 67

Gómez Doral, Josefa

****9275

86

González Fernández, Rosa María

4447****

20, 63

González García, María Isabel

****8522

86

González Veloso, María Dolores

7672****

18, 67

Guimil Rey, Laura

****1663

20, 63

Hermida Falcone, Eliana

3269****

86

Hernández Pérez, Irene

****9744

20, 66, 67

Herrera Sousa, Aitana

3946****

66, 67

Iglesias Rodríguez, María Carmen

****5904

87

Jato Puentes, Belén

3331****

20, 66, 67

Jiménez Jiménez, Mercedes

****5204

22

Juncal Souto, José

7680****

20, 66, 67

Lago Campos, Lucía

****6468

67

López Cadahia, Iria

3564****

64

López Costas, Sonia

****4862

63

López Orellana, Gabriel Efrain

4968****

66

López Prida, Cecilia

****8869

66, 67

López Rodríguez, Enriqueta

3498****

86

López Sánchez, Manuela

****7389

20, 66, 67

López Sánchez, María José

3334****

67

Lorenzo Rodríguez, María José

****6560

20, 66, 67

Lores Tomé, Iago

4407****

67

Lozano Fernández, María

****4784

66, 67

Maceda Rodríguez, María Carmen

3425****

86

Maceiras Mayo, Francisca Blandina

****0835

67, 86

Martínez Castro, Noelia

3266****

20, 66, 67

Martínez Fernández, Ángeles

****2330

20, 66, 67

Martínez Fernández, María

3333****

66

Martínez Latas, Rubén

****1610

43

Martínez Pérez, Mónica

3556****

20, 63

Martínez Sánchez, Alberto

****8344

66, 67

Mato Varela, María Teresa

3489****

18, 67

Mayan Amoedo, Rosa María

****0975

18, 67

Meijide Díaz, Paula

3945****

66, 67

Méndez Mena, Pedro

****1308

67, 86

Morales Mellid, María de la Concepcion

3488****

20, 66, 67

Moreira Barbeito, Natalia

****6308

20, 66, 67

Morgade Pérez, María Sol

3496****

66

Neira González, María Josefa

****5700

20, 66, 67

Nerga Vilariño, Nuria

7693****

66

Ocampo Barros, Sara

****3786

20, 66, 67

Ocaña Abadín, Uxía

3548****

86

Oubiña Viñas, María Montserrat

****6874

86

Palleiro García, Raquel

7931****

18, 67

Paraja Suárez, Ana Belén

****9677

22, 67

Paredes Vásquez, Neydy Ghina

Y501****

86

Paz Penín, Luis Francisco

****0458

18, 67

Pazos Maceiras, Andrés

4691****

20, 66, 67

Pedrares Gómez, Paula

****9869

66, 67

Pereira García, Maeli

5386****

21

Pereira Silva, María

****2469

20, 63

Pérez Gigirey, Narciso

4482****

22

Pérez Rodríguez, María del Carmen

****1871

67

Pet Canto, María Elena

4735****

67, 86

Porto Porto, Paula

****9765

67

Pouso Candal, Alejandro

3271****

20, 66, 67

Prado Rojas, Maitee

****0899

20, 66, 67

Puente Fernández, Alvaro

4691****

66, 67

Quinteiro Albarrán, Jaime David

****6746

66, 67

Quiroga Cambón, Alberto

4735****

66, 67

Ramírez de Aguilera Cruz, Yolanda

****2102

22

Rancaño Riopedre, Laura

3353****

66, 67

Redondo Alfonso, Noelia

****5369

20, 66, 67

Rego Touris, Ana María

3547****

64

Reino Alvárez, Milagros Teresa

****5722

18, 67

Rey Boullos, Leire

7246****

20, 66, 67

Rey Recarey, Mercedes

****2539

66, 67

Rial Correa, Anair

5318****

86

Rial Martínez, Carmen María

****2746

20, 66, 67

Rivas Martínez, Mónica

3547****

20, 66, 67

Rivas Tomé, Amalia

****7822

20, 63

Rodríguez Abruñeiras, Lucita

3279****

20, 66, 67

Rodríguez Álvarez, María Antonia

****3009

18, 67

Rodríguez Conde, Emilia

7672****

20, 66, 67

Rodríguez Damasceno, Eliane

****9453

67

Rodríguez Durán, Yolanda

3271****

20, 66, 67

Rodríguez Figueroa, Rosa Ana

****3244

67

Rodríguez García, José Ramón

3426****

87

Rodríguez Garrido, María Consuelo

****4577

20, 66, 67

Rodríguez Martínez, María Remedios

3473****

20, 66, 67

Rodríguez Martínez, Marta Alejandra

****4151

18, 67

Rodríguez Miranda, Yolanda

4461****

67

Rodríguez Rodríguez, María Cristina

****2932

66, 67

Rodríguez Silvela, María de los Ángeles

3425****

86

Rodríguez Taboada, María Jesús

****8818

20, 66, 67

Rollón Rodríguez, Antonio

3612****

20, 66, 67

Romo Juan, Rebeca

****0981

20, 86

Rubio Caicedo, Hilda Rosa

4971****

66, 67

Saa Pérez, Sandra

****4524

20, 63

Salgado Taboada, Juan

4584****

18, 67

Salgueiro Veiga, Rogelio

****2735

66, 67

Sánchez García, Josefina

7636****

67, 86

Sánchez González, Natalia

****4073

63, 66, 67

Sánchez Sánchez, Daniel

3334****

66, 67

Santos Iglesias, Inés

****7331

66, 67

Santos Torres, Martina

5249****

66, 67

Seijas Barreiro, María Jesús

****0908

20, 63

Sierra Rozo, Yolanda

3291****

18, 67

Silva dos Reis José, Simone

****4499

86, 87

Silva Moruja, María de los Milagros

3328****

20, 66

Sottile, Sara Candida

****8170

20, 66, 67

Sousa Corzón, María Clara

7636****

18, 67

Suárez Álvarez, Cristina

****0990

20, 66, 67

Suárez Calvo, Amalia

3528****

18, 67

Suárez García, Eliana Mabel

****1328

20, 66, 67

Torres Góngora, Nallely

4584****

66, 67

Torres Pérez, Beatriz

****8243

66

Trujillo Jiménez, Duvan Alfonso

Y237****

86

Valcárcel Calviño, Elsa María

****9826

67

Valcárcel Calviño, Juan José

7685****

66

Varela Ces, Miriam

****3001

20, 66, 67

Varela Rico, María de los Ángeles

3279****

20, 63

Vázquez Álvarez, Miguel Ángel

****6075

66, 67

Vázquez Isturiz, Katerin

3430****

63

Vázquez Matilla, Montserrat

****8810

18, 67

Vázquez Rodríguez, Natalia

4446****

22

Veiga Lousa, Silvia

****7571

67

Verdura Ferro, María Irene

3544****

20, 66, 67

Vidal Castillo, María Nieves

****2303

87

Vigo Mella, Alicia

3547****

66, 67

Código

Descrición

14

Documento xustificativo exención de taxas non válido

18

Documento xustificativo demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria non válido

20

Taxas non aboadas

21

Importe taxas ingresadas inferior ao estipulado

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

56

Documento de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non válido

63

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de familia numerosa ordinaria

65

Non presente e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego