Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2019 Páx. 5589

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 279/2018).

Eu, Marina Pilar García de Evan, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais número 279/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Francisco Queiruga Rial, contra a empresa Gestió Illahotels, S.L., sobre reclamación de cantidade, ditouse auto en data 7 de xaneiro de 2019, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Parte dispositiva do auto:

«Auto.

Maxistrada xuíza: Ana María Souto González.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Antecedentes de feito.

Primeiro. José Francisco Queiruga Rial solicitou a execución de sentenza ditada nos autos DSP 217/2018, fronte a Gestio Illahotels, S.L.

Fundamentos de dereito.

Primeiro. O exercicio da potestade xurisdicional xulgando e facendo executar o xulgado, corresponde exclusivamente aos xulgados e tribunais determinados nas leis e nos tratados internacionais (artigo 117 CE e artigo 2 da LOPX).

O artigo 237.2 da LXS establece que a execución de sentenzas firmes levará a cabo polo órgano xudicial que houber coñecido do asunto en instancia, polo que corresponde a este Xulgado do Social número 3 o despacho da execución deste xulgado.

Segundo. A execución iniciarase a instancia de parte, e unha vez iniciada tramitarase de oficio ditándose para o efecto as resolucións necesarias (artigo 239 da LXS).

Terceiro. Transcorrendo o termo establecido no artigo 279 da LRXS, sen que conste que a empresa demandada haxa procedido á readmisión do/dos traballador/es no prazo e condicións legalmente previsto, corresponde, de conformidade co establecido no artigo 280 da LXS, despachar execución do resolto en sentenza.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeneral e pertinente aplicación.

Parte dispositiva.

Dispoño: despachar orde xeral de execución do título indicado a favor do ejecutante José Francisco Queiruga Rial fronte a Gestio ILlahotels S.L., parte executada.

Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e no seu caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición a interpoñer no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción cometida na resolución, cumprimento ou incumprimento de orzamentos e requisitos procesuais exixidos e/ou oposición á execución despachada nos termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.

Así o acorda e firma SSª. Dou fe.

A maxistrada xuíza

A letrada da Administración de xustiza».

Igualmente ditouse dilixencia de ordenación, sinalando comparecencia, co fin de oír as partes, que é do tenor literal seguinte:

«Dilixencia de ordenación.

Letrada da Administración de xustiza: Marina Pilar García de Evan.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Presentando o traballador José Francisco Queiruga Rial exixindo o cumprimento polo empresario Gestio Illahotels, S.L. da obrigación de readmisión, e despachándose auto de execución de sentenza, de conformidade ao artigo 280 da LXS, acordo:

Citar de comparecencia as partes e o Fondo de Garantía Salarial coas advertencias legais e facéndolles saber que deben asistir cos medios de proba de que tenten valerse, e fixo o próximo día 13 de febreiro de 2019 ás 10.50 horas para a celebración da comparecencia.

De non asistir o traballador ou persoa que o represente se lle terá por desistido/s na súa solicitude; se non o fixese o empresario ou o seu representante celebrarase o acto sen a súa presenza.

Así mesmo, acordo a citación do demandado por medio de edictos.

En canto á probas solicitadas polo executante, e sen prexuízo da súa admisión no acto da comparecencia por SSª, acórdase:

En canto á documental, requirir a Gestió Illahotels, S.L., co fin de que achega no acto da comparecencia, comunicación escrita dirixida ao traballador na que se indique data de reincorporación.

En canto ao interrogatorio de parte, citar o representante legal de Gestió Illahotels, S.L., a fin de que o día e hora arriba sinalados, comparezan na Sala de Audiencia deste xulgado, a fin de ser interrogado, baixo o apercibimiento de que se non o verifica, nin alega xusta causa que llo impida, poderá ser tido por confeso.

Notifíquese ás partes e a Gestió Illahotels, S.L. por medio de edictos no DOG, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición que hai que interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén esta, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.

A letrada da Administración de xustiza».

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicación se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial e para a comparecencia sinalada, fanse as seguintes prevencións:

1º. A incomparecencia do executado, debidamente citado, non impedirá a celebración da comparecencia.

2º. Debe asistir á comparecencia con todos os medios de proba de que tente valerse (artigo 82.3 da LXS), e, no caso de que se admita a proba de interrogatorio, solicitada pola outra parte, deberá comparecer e contestar o interrogatorio ou, en caso contrario, poderán considerase recoñecidos como certos os feitos a que se refiren as preguntas, sempre que o interrogado houber intervido neles persoalmente e a súa fixación como certos resúltelle prexudicial en todo ou en parte.

Conforme dispón o artigo 91.3 da LXS, o interrogatorio das persoas xurídicas practicarase con quen legalmente as representen e teñan facultades para responder a tal interrogatorio.

Se o representante en xuízo non interviñese nos feitos deberá achegar a xuízo á persoa coñecedora directa destes. Con tal fin, a parte interesada poderá propoñer a persoa que deba someterse ao interrogatorio xustificando debidamente a necesidade de tal interrogatorio persoal.

3º. Debe comunicar a esta oficina xudicial un domicilio para a práctica de actos de comunicación e calquera cambio de domicilio que se produza durante a substanciación deste proceso, cos apercibimientos do artigo 53.2 da LXS (artigo 155.5 parágrafo 1º da LAC) facéndolle saber que, en aplicación de tal mandato, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación.

O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados, así mesmo deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

4º. Tamén deberá comunicar, e antes da súa celebración, a existencia dalgunha causa legal que xustificase a suspensión da comparecencia.

E para que sirva de notificación e citación a Gestió Illahotels, S.L., expido o presente edicto.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019

A letrada da Administración de xustiza