Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Mércores, 6 de febreiro de 2019 Páx. 7600

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración pública (EGAP) para o ano 2019 polo Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1997, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de igualdade e violencia de xénero, ofimática, idiomas, do programa de autoformación e os que correspondan ao segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no plan de formación continua, serán obxecto de convocatoria independente.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2019

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. O persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e na Administración institucional, que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia, bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas ao persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «destinatario» da actividade formativa.

Toda persoa solicitante que ao inicio e durante a actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web https://egap.xunta.gal.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 15 de febreiro de 2019.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

4. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

5. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

6. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

7. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (como por exemplo discapacidade) de acordo cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para a tramitación do procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios de edicións ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte do persoal responsable dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar preferentemente o enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

1. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % da duración da actividade. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os/as responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % da duración da actividade, pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

e) Seguimento das actividades impartidas na modalidade mixta:

As faltas de asistencia nas horas presenciais da actividade non poderá superar o 10 % da duración desta. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría na parte de teleformación da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación, na mixta, como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas desenvolveranse con carácter xeral de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A adecuada realización de todas as actividades que a titoría propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá ao alumnado que participe nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, a EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que lle afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP resérvase o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso no que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Modalidade
Localidade

Datas e horario

Data e hora de exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC19018

A protección do menor ante os medios de comunicación.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 27.5.2019 ao 25.6.2019

28.6.2019, 9.00 horas

FC19019

A responsabilidade patrimonial da Administración pública.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 11.3.2019 ao 9.4.2019

12.4.2019, 9.00 horas

FC19019

A responsabilidade patrimonial da Administración pública.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 21.5.2019

24.5.2019, 9.00 horas

FC19019

A responsabilidade patrimonial da Administración pública.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.9.2019 ao 15.10.2019

18.10.2019, 9.00 horas

FC19020

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica).

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 16.5.2019

22.5.2019, 9.00 horas

FC19021

A xurisdición contencioso-administrativa.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 16.5.2019

22.5.2019, 10.00 horas

FC19022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 20.5.2019 ao 13.6.2019

18.6.2019, 9.00 horas

FC19022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.10.2019 ao 27.10.2019

31.10.2019, 10.00 horas

FC19025

Básico de subvencións e normativa aplicable.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.5.2019 ao 3.6.2019

6.6.2019, 10.00 horas

FC19025

Básico de subvencións e normativa aplicable.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 30.9.2019 ao 28.10.2019

31.10.2019, 11.00 horas

FC19032

Contratación estratéxica.

50

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 21.5.2019 ao 24.6.2019

28.6.2019, 13.00 horas

FC19034

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.5.2019 ao 3.6.2019

6.6.2019, 9.00 horas

FC19034

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 9.10.2019 ao 28.10.2019

31.10.2019, 9.00 horas

FC19036

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia.

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.6.2019 ao 21.6.2019

27.6.2019, 10.00 horas

FC19040

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 1.4.2019

5.4.2019, 10.00 horas

FC19040

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.5.2019 ao 23.5.2019

28.5.2019, 10.00 horas

FC19040

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 26.9.2019 ao 14.10.2019

18.10.2019, 13.00 horas

FC19041

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 1.4.2019

5.4.2019, 9.00 horas

FC19041

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 25.4.2019 ao 15.5.2019

21.5.2019, 11.00 horas

FC19041

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 26.9.2019 ao 14.10.2019

18.10.2019, 11.00 horas

FC19042

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 5.4.2019

11.4.2019, 9.00 horas

FC19042

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 5.4.2019

11.4.2019, 10.00 horas

FC19042

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 19.9.2019 ao 14.10.2919

18.10.2019, 10.00 horas

FC19043

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2019 ao 8.4.2019

12.4.2019, 11.00 horas

FC19043

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2019 ao 8.4.2019

12.4.2019, 13.00 horas

FC19043

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 25.4.2019 ao 20.5.2019

24.5.2019, 10.00 horas

FC19044

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 21.3.2019 ao 4.4.2019

9.4.2019, 13.00 horas

FC19045

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 13.3.2019 ao 1.4.2019

05.4.2019, 11.00 horas

FC19045

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 5.5.2019 ao 22.5.2019

28.5.2019, 11.00 horas

FC19045

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 23.10.2019 ao 11.11.2019

15.11.2019, 9.00 horas

FC19046

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e Lei 40/2015, do 1 de outubro.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Subgrupos A1, A2 e C1

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 11.5.2019

15.5.2019, 11.00 horas

FC19046

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e Lei 40/2015, do 1 de outubro.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Subgrupos A1, A2 e C1

Teleformación

Do 30.9.2019 ao 19.10.2019

23.10.2019, 10.00 horas

FC19048

Os contratos do sector público.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 25.3.2019 ao 30.4.2019

7.5.2019, 13.00 horas

FC19048

Os contratos do sector público.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 20.5.2019

24.5.2019, 11.00 horas

FC19048

Os contratos do sector público.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.10.2019 ao 14.11.2019

19.11.2019, 11.00 horas

FC19050

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 5.4.2019

9.4.2019, 9.00 horas

FC19050

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 16.5.2019

21.5.2019, 9.00 horas

FC19050

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.9.2019 ao 10.10.2019

15.10.2019, 9.00 horas

FC19052

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 30.4.2019 ao 16.5.2019.

22.5.2019, 11.00 horas

FC19058

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 15.5.2019

21.5.2019, 13.00 horas

FC19059

Prestacións da seguridade social e cotizacións.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 06.5.2019 ao 3.6.2019

7.6.2019, 13.00 horas

FC19059

Prestacións da seguridade social e cotizacións.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 28.10.2019 ao 25.11.2019

28.11.2019, 11.00 horas

FC19060

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común.

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

25, 26, 27 e 28 de marzo, das 16.30 ás 19.30 horas

28.3.2019, 18.30 horas

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC19039

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito.

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 31.5.2019 ao 24.6.2019

27.6.2019, 11.00 horas

FC19053

Simplificación administrativa: pautas e directrices europeas.

50

30

Aproveitamento

Persoal que aplique políticas públicas e disposicións orixinariamente europeas ou xestione axudas cofinanciadas con Fondos da UE. Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 01.4.2019 ao 3.5.2019

9.5.2019, 9.00 horas

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC19017

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 11.5.2019

15.5.2019, 9.00 horas

FC19017

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 23.5.2019 ao 11.6.2019

18.6.2019, 10.00 horas

FC19017

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 23.10.2019 ao 11.11.2019

15.11.2019, 10.00 horas

FC19023

Atención á cidadanía.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 11.3.2019 ao 4.4.2019

9.4.2019, 10.00 horas

FC19023

Atención á cidadanía.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 16.5.2019

21.5.2019, 10.00 horas

FC19023

Atención á cidadanía.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 16.9.2019 ao 10.10.2019

15.10.2019, 10.00 horas

FC19026

Cambio e motivación nas organizacións.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2019 ao 28.3.2019

4.4.2019, 13.00 horas

FC19029

Como deseñar presentacións eficaces.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 22.4.2019 ao 11.5.2019

15.5.2019, 10.00 horas

FC19030

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 24.5.2019 ao 24.6.2019

27.6.2019, 9.00 horas

FC19035

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 27.5.2019 ao 25.6.2019

28.6.2019, 10.00 horas

FC19038

Iniciación ao protocolo.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.5.2019 ao 3.6.2019

6.6.2019, 11.00 horas

FC19047

Organización e simplificación do traballo administrativo.

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 20.3.2019 ao 31.3.2019

4.4.2019, 10.00 horas

FC19049

Prevención e xestión de conflitos.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2019 ao 8.4.2019

12.4.2019, 10.00 horas

FC19055

Técnicas elementais de arquivos.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 20.5.2019 ao 13.6.2019

18.6.2019, 11.00 horas

FC19055

Técnicas elementais de arquivos.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 18.10.2019 ao 11.11.2019

15.11.2019, 11.00 horas

FC19066

Autocad 2016 - Nivel avanzado.

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Condicións e requisitos básicos: Coñecemento básico de entrada de ordes e uso do programa AutoCAD de calquera versión. • Uso básico do sistema operativo Windows tales como organizar arquivos nas carpetas do usuario. • Nocións simples de xeometría descritiva e debuxo, tales como a comprensión de conceptos sinxelos como planta, elevación e o perfil das figuras.

Presencial

Santiago de Compostela

27 de maio, 3,10 e 17 de xuño, das 9.00 ás 14.00 e das 16.00 ás 19.00 horas. e 20 de xuño, das 16.30 ás 19.30 horas

20.6.2019, 18.30 horas

FC19069

Actualización gramatical e ortográfica na lingua galega.

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

27 e 29 de maio, das 16.30 ás 19.30 horas, e 3, 5, 10, 12, 17, 19, 25 e 26 de xuño, das 16.30 ás 19.30 horas

26.6.2019, 18.30 horas

FC19072

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa relación coas TIC.

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

20, 22, 27 e 29 de maio e 3 de xuño, das 16.30 ás 19.30 horas.

3.6.2019, 18.30 horas

FC19074

Xestión de persoas: mando, xestiono, lidero e dirixo.

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de marzo, das 16.30 ás 20.30 horas

27.3.2019, 19.30 horas

FC19078

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos.

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de marzo, das 11.00 ás 15.00 horas

27.3.2019, 14.00 horas

FC19079

Liderado e intelixencia emocional.

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

1, 3 e 8 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

10 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

10.4.2019, 18.30 horas

FC19080

Coaching, a ferramenta para o cambio.

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

23, 25 e 30 de abril e 2, 6, 9, 13 e 16 de maio, das 16:15 ás 20.00 horas

16.5.2019, 19.00 horas

FC19081

Ferramentas e técnicas para falar mellor en público.

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

2, 4 e 9 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

11 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

11.4.2019, 18.30 horas

FC19083

Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas.

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

25 e 27 de marzo, das 16.30 ás 20.30 horas

1 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

3 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

3.4.2019, 18.30 horas

FC19084

Ser a líder: o liderado e autoliderado feminino.

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

12, 13 e 14 de marzo, das 16.30 ás 20.30 horas

14.3.2019, 19.30 horas

Lingua galega

FC19051

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.3.2019 ao 28.3.2019

4.4.2019, 11.00 horas

FC19051

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.10.2019 ao 18.10.2019

23.10.2019, 11.00 horas

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC19027

Certificado dixital.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

Do 24.4.2019 ao 23.5.2019

28.5.2019, 9.00 horas

FC19027

Certificado dixital.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou ter a opción de instalalas.

Teleformación

Do 19.9.2019 ao 18.10.2019

23.10.2019, 9.00 horas

FC19033

Correo electrónico corporativo.

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

Do 20.3.2019 ao 31.3.2019

4.4.2019, 9.00 horas

FC19033

Correo electrónico corporativo.

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

Do 30.10.2019 ao 11.11.2019

15.11.2019, 13.00 horas

FC19037

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.3.2019 ao 3.4.2019

9.4.2019, 11.00 horas

FC19037

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 20.9.2019 ao 9.10.2019

15.10.2019, 11.00 horas

FC19054

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que consten na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública.

Teleformación

Do 6.5.2019 ao 29.5.2019

5.6.2019, 9.00 horas

FC19054

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que consten na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública.

Teleformación

Do 9.10.2019 ao 31.10.2019

8.11.2019, 10.00 horas

FC19056

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 30.4.2019

7.5.2019, 11.00 horas

FC19056

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Teleformación

Do 30.9.2019 ao 18.11.2019

22.11.2019, 11.00 horas

FC19057

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 30.4.2019

7.5.2019, 9.00 horas

FC19057

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Que teña coñecementos de Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Teleformación

Do 30.9.2019 ao 18.11.2019

22.11.2019, 9.00 horas

FC19075

Factura electrónica.

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de marzo e 3 e 4 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

4.4.2019, 19.30 horas

FC19113

O teletraballo no sector público de Galicia.

20

6

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

23 e 25 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

25.4.2019, 18.30 horas

Convenios TIC- Amtega

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

A Coruña

Aula Amtega

Do 8.3.2019 ao 3.5.2019

Sesións presenciais: 2 e 23 de abril

(Ver ficha do curso para máis información)

6.5.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

A Coruña

Aula Amtega

Do 1.10.2019 ao 22.11.2019

Sesións presenciais: 28.10.2019 e 11.11.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

26.11.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Ferrol

Aula Amtega

Do 7.5.2019 ao 28.6.2019

Sesións presenciais: 27.5.2019 e 17.6.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

2.7.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Lugo

Aula Amtega

Do 8.3.2019 ao 3.5.2019

Sesións presenciais:

2 e 23 de abril

(Ver ficha do curso para máis información)

6.5.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Lugo

Aula Amtega

Do 1.10.2019 ao 22.11.2019

Sesións presenciais:

28.10.2019 e 11.11.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

26.11.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Ourense

Aula CFO Sta. María Europa

Do 8.3.2019 ao 3.5.2019

Sesións presenciais:

2 e 23 de abril

(Ver ficha do curso para máis información)

6.5.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Ourense

Aula CFO Sta. María Europa

Do 1.10.2019 ao 22.11.2019

Sesións presenciais:

28.10.2019 e 13.11.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

26.11.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Pontevedra

Aula Amtega

Do 7.5.2019 ao 28.6.2019

Sesións presenciais:

27.5.2019 e 17.6.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

2.7.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago

Aula Amtega

(San Lázaro)

Do 8.3.2019 ao 3.5.2019

Sesións presenciais:

2 e 23 de abril

(Ver ficha do curso para máis información)

6.5.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago

Aula Amtega

(San Lázaro)

Do 7.5.2019 ao 28.6.2019

Sesións presenciais:

27.5.2019 e 17.6.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

2.7.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Santiago

Aula Amtega

(San Lázaro)

Do 1.10.2019 ao 22.11.2019

Sesións presenciais:

28.10.2019 e 11.11.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

26.11.2019, 9.00 horas

CV19004

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da Lei 39/2015.

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Mixta

Vigo

Aula Amtega

Do 1.10.2019 ao 22.11.2019

Sesións presenciais:

28.10.2019 e 11.11.2019

(Ver ficha do curso para máis información)

26.11.2019, 9.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

A Coruña

Aula Amtega

Do 6.3.2019 ao 29.3.2019

Mércores e venres, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Lugo

Aula Amtega

Do 6.3.2019 ao 29.3.2019

Mércores e venres, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Ourense

Aula Ourense (CFO Sta. María Europa)

Do 6.3.2019 ao 29.3.2019

Mércores e venres, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Pontevedra

Aula Amtega

7, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de marzo, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

Aula Amtega
(San Lázaro)

Do 6.3.2019 ao 29.3.2019

Mércores e venres, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19005

Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Vigo

Aula Amtega

Do 6.3.2019 ao 29.3.2019

Mércores e venres, das 9.00 ás 11.30 horas

29.3.2019, 10.00 horas

CV19006

Seguridade da información na Xunta de Galicia.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 11.3.2019 ao 8.4.2019

11.4.2019, 12.00 horas

CV19006

Seguridade da información na Xunta de Galicia.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.5.2019 ao 3.6.2019

7.6.2019, 9.00 horas

CV19006

Seguridade da información na Xunta de Galicia.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 1.10.2019 ao 29.10.2019

4.11.2019, 9.00 horas

CV19007

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 11.3.2019 ao 8.4.2019

12.4.2019, 12.00 horas

CV19007

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 6.5.2019 ao 3.6.2019

6.6.2019, 13.00 horas

CV19007

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.6.2019 ao 29.6.2019

3.7.2019, 9.00 horas

CV19007

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 30.9.2019 ao 28.10.2019

31.10.2019, 13.00 horas

CV19007

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 28.10.2019 ao 25.11.2019

29.11.2019, 10.00 horas

CV19008

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia.

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 1.4.2019 ao 13.5.2019

16.5.2019, 9.00 horas

CV19008

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia.

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 15.5.2019 ao 26.6.2019

1.7.2019, 9.00 horas

CV19008

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia.

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 14.10.2019 ao 25.11.2019

29.11.2019, 11.00 horas

Presidencia da Xunta de Galicia

Secretaría Xeral para o Deporte

FC19014

Avaliación da condición física saudable.

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

9, 10 e 11 de abril, das 9.00 ás 14.00 horas

11.4.2019, 13.00 horas

FC19015

Cara a un concello activo e saudable.

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

7, 8 e 9 de maio, das 9.00 ás 14.00 horas

9.5.2019, 13.00 horas

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FC19114

A cooperación galega. Os ODS e o IV Plan director da cooperación galega 2018-2021.

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

6, 7, 8 e 9 de maio, das 16.30 ás 19.30 horas

9.5.2019, 18.30 horas

FC19115

Formación tanatolóxica básica.

35

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional: Auxiliares de autopsia y persoal da bolsa de traballo de Auxiliares de autopsia. Médicos forenses

Presencial

Santiago de Compostela

13 e 14 de xuño, das 9.30 ás 14.00 horas e das 16.30 ás 19.00 horas

14.6.2019, 18.00 horas

FC19116

Intervención en trauma.

35

16

Aproveitamento

Psicólogos, médicos forenses e traballadores sociais do Imelga.

Presencial

Santiago de Compostela

23 de abril e 2 de maio, das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 horas

2.5.2019, 18.00 horas

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC19065

Básico en prevención de riscos laborais.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

Do 11.3.2019 ao 25.4.2019

30.4.2019, 9.00 horas

FC19065

Básico en prevención de riscos laborais.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

Do 7.5.2019 ao 20.6.2019

25.6.2019, 11.00 horas

FC19065

Básico en prevención de riscos laborais.

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración de xustiza de Galicia.

Teleformación

Do 24.9.2019 ao 6.11.2019

12.11.2019, 9.00 horas

FC19067

Os primeiros auxilios.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.3.2019 ao 29.3.2019

29.3.2019, 10.00 horas

(Sede da EGAP)

FC19067

Os primeiros auxilios.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 20.5.2019 ao 7.6.2019

7.6.2019, 10.00 horas

(Sede da EGAP)

FC19068

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 27.5.2019 ao 21.6.2019

26.6.2019, 9.00 horas

FC19068

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público.

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 10.10.2019 ao 4.11.2019

7.11.2019, 10.00 horas

FC19070

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 25.3.2019 ao 8.4.2019

11.4.2019, 11.00 horas

FC19070

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos.

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 12.11.2019 ao 26.11.2019

29.11.2019, 9.00 horas

FC19071

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos.

50

20

Aproveitamento

Dirixido ao persoal das Consellerías de Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que realizan traballos ao aire libre.

Teleformación

Do 20.3.2019 ao 8.4.2019

11.4.2019, 13.00 horas

FC19073

Prevención de riscos laborais para o persoal veterinario.

50

20

Aproveitamento

Persoal veterinario destinado na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

Do 22.4.2019 a 11.5.2019

15.5.2019, 13.00 horas

Consellería de Facenda

FC19005

Tramitación electrónica no sistema de información contable e de tesouraría (XUMCO). Principios básicos e funcionamento.

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na liña a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Presencial

Santiago de Compostela

Sala de cursos do Cixtec

22, 23, 24 e 25 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

25.4.2019, 18.30 horas

FC19006

Elaboración dos orzamentos no sistema de información orzamentario.

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na liña a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Presencial

Santiago de Compostela

Sala de cursos do Cixtec

20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio, das 16.30 ás 19.30 horas

29.5.2019, 18.30 horas

FC19007

A aplicación dos tributos. Os seus procedementos de aplicación.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 1.4.2019 ao 3.5.2019

9.5.2019, 10.00 horas

FC19008

Fiscalidade do patrimonio familiar.

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

Do 3.6.2019 ao 23.6.2019

26.6.2019, 10.00 horas

FC19009

Adaptación do sistema contable á Lei 39/2015, do 1 de outubro.

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

17,18,19, 24 e 25 de xuño, das 16.30 ás 19.30 horas

25.6.2019, 18.30 horas

FC19010

O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control.

35

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

4, 6, 11, 13, 20, 21 e 25 de marzo, das 16.00 ás 20.00 horas

27 de marzo, das 16.00 ás 18.00 horas

27.3.2019, 17.00 horas

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC19096

A inspección ambiental nos traslados de residuos.

40

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

7,14 e 28 de maio; 11 e 25 de xuño e 9 de xullo, das 9.00 ás 14.00 horas

9.7.2019, 13.00 horas

FC19097

Formación en sistemas de información xeográfica SIX aplicada ao planeamento no ámbito da Administración.

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Presencial

Santiago de Compostela

1 de abril, das 9.00 ás 14.00 e das 16.00 ás 19.00 horas

2 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

3 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

8 de abril, das 9.00 ás 14.00 e das 16.00 ás 19.00 horas

9 de abril, das 16.30 ás 19.30 horas

10 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

10.4.2019, 13.00 horas

FC19098

Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo (artigo 19 da LPRL) para axentes facultativos ambientais.

35

8

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais

Presencial

Santiago de Compostela

24 e 25 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

25.4.2019, 13.00 horas

FC19098

Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo (artigo 19 da LPRL) para axentes facultativos ambientais.

35

8

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais

Presencial

Santiago de Compostela

6 e 7 de maio, das 10.00 ás 14.00 horas

7.5.2019, 13.00 horas

FC19098

Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo (artigo 19 da LPRL) para axentes facultativos ambientais.

35

8

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais

Presencial

Santiago de Compostela

8 e 9 de maio, das 10.00 ás 14.00 horas

9.5.2019, 13.00 horas

FC19098

Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo (artigo 19 da LPRL) para axentes facultativos ambientais.

35

8

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais

Presencial

Santiago de Compostela

1 e 2 de outubro, das 10.00 ás 14.00 horas

2.10.2019, 13.00 horas

FC19098

Formación sobre riscos específicos do seu posto de traballo (artigo 19 da LPRL) para axentes facultativos ambientais.

35

8

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais

Presencial

Santiago de Compostela

3 e 4 de outubro, das 10.00 ás 14.00 horas

4.10.2019, 13.00 horas

FC19099

Guía de arquitectura pasiva para vivendas en Galicia.

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

21, 23, 28 e 30 de maio, das 16.00 ás 20.00 horas

30.5.2019, 19.00 horas

FC19100

Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS.

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

A Coruña

10, 11, 20, 25 e 26 de xuño, das 9.00 ás 14.00 horas

26.6.2019, 13.00 horas

FC19100

Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS.

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Lugo

12, 13, 14, 21 e 28 de xuño, das 9.00 ás 14.00 horas

28.6.2019, 13.00 horas

FC19100

Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS.

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Ourense

17, 18, 19, 24 e 27 de xuño, das 9.00 ás 14.00 horas

27.6.2019, 13.00 horas

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC19016

As valoracións realizadas polos xurados de expropiación en Galicia derivadas da expropiación forzosa.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Presencial

Santiago de Compostela

3, 4, 10 e 11 de xuño, das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.30 ás 18.30 horas

5 e 12 de xuño, das 10.00 ás 13.00 horas

12.6.2019, 12.00 horas

FC19107

Os ríos de Galicia.

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

1, 3, 8 e 10 de abril, das 16.00 ás 20.30 horas

29 de abril: visita de campo

10.4.2019, 19.30 horas

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

FC19092

O reto da Administración electrónica no IGCC.

40

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia e persoal das administracións locais de Galicia que preste servizos nas OMIC ou en servizos similares de atención e asesoramento ás persoas consumidoras e usuarias.

Presencial

Santiago de Compostela

2, 9 e 16 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

16.4.2019, 13.00 horas

FC19093

A tramitación do procedemento sancionador: especialidades en materia de consumo.

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Presencial

Santiago de Compostela

23 e 30 de abril e 7 de maio, das 10.00 ás 14.00 horas

7.5.2019, 13.00 horas

FC19094

Cláusulas solo e gastos de formalización das hipotecas.

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Persoal da Administración local de Galicia que preste servizos nas OMIC ou en servizos equivalentes de atención ás persoas consumidoras e usuarias.

Presencial

Santiago de Compostela

14, 21 e 28 de maio, das 10.00 ás 14.00 horas

28.5.2019, 13.00 horas

FC19095

Básico de xestión enerxética e mantemento de edificios públicos.

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; Persoal das corporacións locais da Comunidade Autónoma de Galicia. Persoal ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia. Persoal de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de maio, das 16.30 ás 19.30 horas

23.5.2019, 18.30 horas

Emprego e Industria

FC19091

Taller práctico de risco eléctrico. Análise, avaliación e verificación de medios de protección para a seguridade eléctrica das instalacións.

25

15

Aproveitamento

Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

Edificio IGAPE_ISSGA

12 e 13 de marzo, das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 18.00 horas

13.3.2019, 17.00 horas

FC19121

Epidemioloxía laboral e vixilancia da saúde colectiva.

25

15

Aproveitamento

Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

Edificio IGAPE_ISSGA

9 e 10 de abril, das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 18.00 horas

10.4.2019, 17.00 horas

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

FC19076

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade.

50

20

Aproveitamento

Prioridade a persoal administrativo destinado en centros educativos

Teleformación

Do 29.4.2019 ao 26.5.2019

29.5.2019, 9.00 horas

FC19117

A atención educativa e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade - TDAH.

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral, con posto de traballo en centros de ensinanza da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional - Educadores e/ou auxiliares educativos/coidadores.

Presencial

A Coruña

Do 8 ao 12 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

12.4.2019, 19.30 horas

FC19118

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas da discapacidade sensorial.

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral, con posto de traballo en centros de ensinanza da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: - Intérpretes da lingua de signos española.

Presencial

Ourense

Do 25 ao 29 de marzo, das 16.30 ás 20.30 horas

29.3.2019, 19.30 horas

FC19119

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastornos de conduta.

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral, con posto de traballo en centros de ensinanza da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: - Educadores e/ou auxiliares educativos/coidadores.

Presencial

Vigo

Do 14 ao 18 de outubro, das 16.30 ás 20.30 horas

18.10.2019, 19.30 horas

FC19120

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastornos xeneralizados do desenvolvemento TXD e do trastorno do espectro autista-TEA.

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral, con posto de traballo en centros de ensinanza da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: - Educadores e/ou auxiliares educativos/coidadores.

Presencial

Lugo

Do 22 ao 26 de abril, das 16.30 ás 20.30 horas

26.4.2019, 19.30 horas

Consellería de Política Social

FC19101

O interese superior do menor: guía para a súa avaliación.

25

15

Aproveitamento

Profesionais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dos equipos técnicos do menor e dos servizos e centros de protección de menores.

Presencial

Santiago de Compostela

11, 12 e 13 de marzo, das 16.30 ás 20.30 horas

14 de marzo, das 16.30 ás 19.30 horas

14.3.2019, 18.30 horas

FC19102

Tratamento e intervención multidisciplinar ante os problemas de conduta en menores en acollemento residencial.

25

20

Aproveitamento

O curso está dirixido a empregados/as públicos que traballen como profesionais da intervención socioeducativa, que valoran e atenden a menores con problemas de conduta en situación de acollemento residencial.

Presencial

Santiago de Compostela

6, 7, 8, 9 e 10 de maio, das 16.30 ás 20.30 horas

10.5.2019, 19.30 horas

FC19103

A intelixencia emocional como ferramenta para o desenvolvemento persoal e as relacións no eido sociosanitario.

25

20

Aproveitamento

Persoal de atención directa (profesionais do equipo de auxiliares e do equipo técnico) dos centros sociais de atención a persoas maiores da Xunta de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

6, 7, 8, 13 e 14 de maio, das 16.30 ás 20.30 horas

14.5.2019, 19.30 horas

FC19104

Retos e desafíos na xestión sanitaria residencial actual.

30

12

Aproveitamento

Médicos das residencias de maiores e centros de discapacidade Directores de residencias de maiores e centros de discapacidade.

Presencial

Santiago de Compostela

Cegadi

8, 15 e 22 de maio, das 10.00 ás 14.00 horas

22.5.2019, 13.00 horas

FC19105

Seguridade alimentaria e boas prácticas nutricionais en residencias.

30

12

Aproveitamento

Xefes de cociña oficiais 1ª de cociña, gobernantes subgobernantes. Encargados de almacén

Presencial

Santiago de Compostela

Cegadi

5, 12 e 19 de xuño, das 10.00 ás 14.00 horas

19.6.2019, 13.00 horas

FC19106

Formación básica en redes sociais para a mocidade.

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que conte con acceso a internet e smarphone.

Presencial

Santiago de Compostela

12 e 14 de xuño, das 9.00 ás 15.00 horas

14.6.2019, 14.00 horas

FC19111

Utilidade do sistema de información de usuarios de servizos sociais (SIUSS) para os servizos sociais especializados de inclusión, familia e menores.

20

12

Asistencia

Persoal de servizos sociais especializados que desenvolvan as súas tarefas nas oficinas das xefaturas territoriais ou nas oficinas de servizos centrais, en menores, familia, inclusión ou dependencia.

Presencial

Lugo

27 e 28 de maio, das 9.00 ás 15.00 horas

28.5.2019, 14.00 horas

FC19111

Utilidade do sistema de información de usuarios de servizos sociais (SIUSS) para os servizos sociais especializados de inclusión, familia e menores.

20

12

Asistencia

Persoal de servizos sociais especializados que desenvolvan as súas tarefas nas oficinas das xefaturas territoriais ou nas oficinas de servizos centrais, en menores, familia, inclusión ou dependencia.

Presencial

Ourense

30 e 31 de maio, das 9.00 ás 15.00 horas

31.5.2019, 14.00 horas

Consellería do Mar

FC19088

Bioestatística e tratamento de datos.

25

25

Aproveitamento

1. Persoal que ocupen prazas de técnico que realice as funcións de biólogo de zona e/ou técnico en zonas e instalación de produción na Consellería do Mar. 2. Resto de persoal técnico da Consellería do Mar. 3. Resto de persoal técnico doutras consellerías.

Presencial

Santiago de Compostela

11 de abril, das 9.00 ás 14.00 horas

12, 25, 26, 29 e 30 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

30.4.2019, 13.00 horas

FC19089

Identificación de especies: moluscos.

25

20

Aproveitamento

Persoal técnico priorizándoo do seguinte xeito: 1. Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalación de produción. 2. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar. 3. Resto do persoal técnico doutras consellerías.

Presencial

Santiago de Compostela

27, 28 e 29 de marzo e 1 e 2 de abril, das 10.00 ás 14.00 horas

2.4.2019,

13.00 horas

FC19090

Identificación de especies: macroalgas.

25

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Mar.

Presencial

Santiago de Compostela

27 de maio, 3, 4, 5 e 14 de xuño, das 10.00 ás 14.00 horas

14.6.2019, 13.00 horas

FC19108

Formación en inspección pesqueira.

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Priorizar ao persoal da Subdirección Xeral de Gardacostas.

Presencial

Santiago de Compostela

21, 22 e 23 de maio, das 9.00 ás 14.00 horas

23.5.2019, 13.00 horas

Consellería de Sanidade

FC19086

Perfeccionamento das habilidades comunicativas na relación co inspeccionado durante inspeccións sanitarias.

25

15

Aproveitamento

1. Inspectores/as médicos/as, subinspectores/as sanitarios/as e inspectores/as farmacéuticos/as que dependen organicamente ou funcionalmente da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade que levan a cabo actividades relacionadas coas inspeccións de verificación de normas de correcta fabricación de medicamentos (NCF), boas prácticas de distribución (BPD), boas prácticas clínicas (BPC) ou inspeccións de centros e establecementos sanitarios. 2. Inspectores/as médicos/as, subinspectores/as

sanitarios/as e inspectores/as farmacéuticos/as que dependen organicamente ou funcionalmente da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade que levan a cabo actividades distintas ás relacionadas coas inspeccións de verificación de normas de correcta fabricación de medicamentos (NCF), boas prácticas de distribución (BPD), boas prácticas clínicas (BPC) ou inspeccións de centros e establecementos sanitarios. 3. Inspectores/as médicos,

farmacéuticos/as ou veterinarios/as e subinspectores sanitarios doutras direccións ou subdireccións.

Presencial

Santiago de Compostela

3, 4 e 5 de xuño, das 9.30 ás 14.30 horas

5.6.2019,

13.30 horas

FC19087

Réxime sancionador de centros, servizos e establecementos sanitarios.

25

15

Aproveitamento

Persoal da Consellería de Sanidade que participe na tramitación de expedientes sancionadores en materia de centros, servizos e establecementos sanitarios, nas súas distintas fases.

Presencial

Santiago de Compostela

12, 13 e 14 de marzo, das 9.00 ás 14.00 horas

14.3.2019, 13.00 horas

Consellería de Cultura e Turismo

FC19011

Biblioteca e memoria local nos tempos da web móbil.

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico e auxiliar de bibliotecas ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

26 de marzo, das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20:00 horas

27 de marzo, das 10.00 ás 14.00 horas

27.3.2019, 13.00 horas

FC19012

Catalogación de fondo antigo: libros impresos séculos XVI-XVIII.

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

21 e 22 de maio, das 9:00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 18.00 horas

22 de maio, das 9.00 ás 14.00 horas

22.5.2019, 13.00 horas

FC19013

Dixitalización e preservación de documentos electrónicos.

35

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Persoal ao servizo das entidades locais da comunidade autónoma de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

11 e 12 de marzo, das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 18.30 horas

12.3.2019, 17.30 horas