Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Luns, 18 de febreiro de 2019 Páx. 10074

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2019 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

O programa diríxese a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma, e ofrece un amplo abanico de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo.

En liña coa decidida aposta da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) por modernas modalidades de formación e metodoloxías de ensino, esta convocatoria supón a consolidación do Programa de autoformación iniciado no ano 2013 e que, verificada a súa ampla aceptación entre as persoas destinatarias, renova os seus contidos formativos para incluír novos temas de interese.

A autoformación oriéntase cara a adquisición de coñecementos e habilidades de xeito autónomo; a persoa participante asume un papel activo no proceso de aprendizaxe, a través do emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, ao mesmo tempo que se lle ofrece a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria, que lle dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

Esta modalidade permite achegar as actividades da escola a un maior número de empregados/as públicos/as, especialmente a aqueles/as que por barreiras xeográficas ou razóns de conciliación non poden optar á modalidade presencial.

O que se procura é a maior independencia do alumnado para elaborar o seu propio plan de aprendizaxe, sen o condicionamento dos prazos. Ademais, no actual escenario orzamentario é particularmente interesante organizar actividades formativas que, comparadas coas tradicionais, resultan economicamente vantaxosas e de amplo alcance.

O programa de autoformación, ademais de continuar efectuando unha oferta formativa conxunta para que todos os colectivos poidan acceder á formación enmarcada no dito programa con independencia da Administración a que pertenzan, segue a apostar pola descentralización das probas de avaliación das actividades enmarcadas neste.

Por todo isto, e en execución do Plan de formación 2019 da EGAP, convócase o programa de autoformación cuxas bases se detallan nos anexos desta resolución.

O persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma de Galicia que desexe participar no programa de autoformación dispón de dúas opcións, compatibles entre elas pero independentes unha da outra. Por unha banda, pode acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. Por outra banda, pode solicitar presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II. Cómpre ter en conta que o acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas, pero só as persoas que se matriculen nestas probas e as superen teñen dereito a un certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que un de aproveitamento. En concreto, as probas de avaliación superadas nesta modalidade de formación valoraranse conforme o que establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública,

RESOLVO:

Convocar as actividades do programa de autoformación que figuran nesta resolución, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas nos anexo I e II.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2019

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. As actividades do programa de autoformación: contidos

1. As actividades do programa de autoformación son as seguintes:

Código

Actividade

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF19001

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Contidos

AF19012

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Contidos

AF19014

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Contidos

AF19017

Certificado dixital-Contidos

AF19023

Correo electrónico corporativo-Contidos

AF19034

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Contidos

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF19013

Básico en prevención de riscos laborais-Contidos

AF19015

Cambio e motivación nas organizacións-Contidos

AF19016

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Contidos

AF19018

Técnicas elementais de arquivos-Contidos

AF19019

Como deseñar presentacións eficaces-Contidos

AF19027

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Contidos

AF19028

Prevención e xestión de conflitos-Contidos

AF19029

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Contidos

AF19030

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Contidos

AF19031

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Contidos

AF19036

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Contidos

Plan formativo ofimático de Galicia

AF19003

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Contidos

AF19004

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Contidos

AF19005

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Contidos

AF19006

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Contidos

AF19007

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Contidos

AF19008

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Contidos

AF19009

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Contidos

AF19010

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Contidos

AF19020

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Contidos

AF19022

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
(GNU/Linux Debian 9)-Contidos

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF19002

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Contidos

AF19011

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Contidos

AF19024

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Contidos

AF19025

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Contidos

AF19026

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Contidos

AF19032

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Contidos

AF19033

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Contidos

AF19035

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Contidos

AF19038

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Contidos

AF19039

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Contidos

AF19040

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Contidos

AF19041

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Contidos

AF19042

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Contidos

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF19021

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Contidos

AF19037

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Contidos

2. Cada unha das actividades está composta de contidos multimedia actualizados, material complementario e, dado que non existe a figura do/a titor/a, cuestionarios de corrección automática, que facilitan unha aprendizaxe autónoma máis efectiva.

Segunda. As actividades: acceso aos contidos

1. Todos os empregados públicos e as empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e concretamente, na base primeira do anexo II, poden acceder aos contidos das actividades do programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>.

2. A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro de 2019.

3. Cada persoa determinará libremente o número de actividades en que queira inscribirse e mais o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas. Os contidos van estar dispoñibles ata o 20 de decembro de 2019.

4. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a inscrición. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

5. Unha vez inscrita, a persoa recibirá unha mensaxe de correo electrónico de confirmación e despois poderá acceder aos contidos da actividade ou actividades na aula virtual, no enderezo <https://egap.xunta.gal/aulavirtual>.

6. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

7. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do certificado regulado na base oitava do anexo II.

ANEXO II

Bases

Primeira. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación: participación

1. Poden participar nas probas de avaliación das actividades do programa de autoformación os empregados públicos e as empregadas públicas destinados nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), que non se encontren en situación de servizos noutras administracións públicas diferentes das que sexan obxecto desta convocatoria, excedencia voluntaria ou suspensión de funcións, e reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde; non se entenden por tal os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Toda persoa solicitante que o día de realización da proba se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da lista do persoal seleccionado.

Segunda. As probas de avaliación: prazas convocadas, horas certificadas, datas, lugar e horario

As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación desenvolveranse de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade de acordo ao previsto na seguinte táboa:

Código

Localidade

Actividade

Núm. prazas

Núm.
horas

Data e hora
da proba

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF19049

A Coruña

Certificado dixital-Proba de avaliación

30

30

25.9.2019 12.00 h

AF19049

Ferrol

Certificado dixital-Proba de avaliación

10

30

AF19049

Lugo

Certificado dixital-Proba de avaliación

20

30

AF19049

Ourense

Certificado dixital-Proba de avaliación

20

30

AF19049

Pontevedra

Certificado dixital-Proba de avaliación

20

30

AF19049

Santiago de Compostela

Certificado dixital-Proba de avaliación

70

30

AF19049

Vigo

Certificado dixital-Proba de avaliación

30

30

AF19065

A Coruña

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

30

25

7.10.2019 9.00 h

AF19065

Ferrol

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

10

25

AF19065

Lugo

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

20

25

AF19065

Ourense

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

20

25

AF19065

Pontevedra

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

20

25

AF19065

Santiago de Compostela

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

70

25

AF19065

Vigo

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Proba de avaliación

30

25

AF19071

A Coruña

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

30

20

8.10.2019 12.00 h

AF19071

Ferrol

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

10

20

AF19071

Lugo

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

20

20

AF19071

Ourense

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

20

20

AF19071

Pontevedra

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

20

20

AF19071

Santiago de Compostela

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

70

20

AF19071

Vigo

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos-Proba de avaliación

30

20

AF19077

A Coruña

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

30

50

14.10.2019 16.00 h

AF19077

Ferrol

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

10

50

AF19077

Lugo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19077

Ourense

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19077

Pontevedra

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19077

Santiago de Compostela

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

70

50

AF19077

Vigo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

30

50

AF19079

A Coruña

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

30

50

15.10.2019 16.00 h

AF19079

Ferrol

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

10

50

AF19079

Lugo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

50

AF19079

Ourense

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

50

AF19079

Pontevedra

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

50

AF19079

Santiago de Compostela

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

70

50

AF19079

Vigo

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

30

50

AF19084

A Coruña

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

30

12

23.9.2019 18.30 h

AF19084

Ferrol

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

10

12

AF19084

Lugo

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

20

12

AF19084

Ourense

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

20

12

AF19084

Pontevedra

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

20

12

AF19084

Santiago de Compostela

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

70

12

AF19084

Vigo

Correo electrónico corporativo-Proba de avaliación

30

12

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF19045

A Coruña

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

30

20

23.9.2019 16.00 h

AF19045

Ferrol

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

10

20

AF19045

Lugo

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

20

20

AF19045

Ourense

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

20

20

AF19045

Pontevedra

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

20

20

AF19045

Santiago de Compostela

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

70

20

AF19045

Vigo

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Proba de avaliación

30

20

AF19047

A Coruña

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

30

30

24.9.2019 12.00 h

AF19047

Ferrol

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

10

30

AF19047

Lugo

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

20

30

AF19047

Ourense

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

20

30

AF19047

Pontevedra

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

20

30

AF19047

Santiago de Compostela

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

70

30

AF19047

Vigo

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Proba de avaliación

30

30

AF19052

A Coruña

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

30

50

30.9.2019 9.00 h

AF19052

Ferrol

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

10

50

AF19052

Lugo

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF19052

Ourense

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF19052

Pontevedra

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

20

50

AF19052

Santiago de Compostela

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

70

50

AF19052

Vigo

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

30

50

AF19053

A Coruña

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

30

25

30.9.2019 12.00 h

AF19053

Ferrol

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

10

25

AF19053

Lugo

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

20

25

AF19053

Ourense

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

20

25

AF19053

Pontevedra

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

20

25

AF19053

Santiago de Compostela

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

70

25

AF19053

Vigo

Prevención e xestión de conflitos-Proba de avaliación

30

25

AF19054

A Coruña

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

30

15

1.10.2019 9.00 h

AF19054

Ferrol

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

10

15

AF19054

Lugo

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

20

15

AF19054

Ourense

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

20

15

AF19054

Pontevedra

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

20

15

AF19054

Santiago de Compostela

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

70

15

AF19054

Vigo

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Proba de avaliación

30

15

AF19056

A Coruña

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

30

20

1.10.2019 12.00 h

AF19056

Ferrol

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

10

20

AF19056

Lugo

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

20

20

AF19056

Ourense

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

20

20

AF19056

Pontevedra

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

20

20

AF19056

Santiago de Compostela

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

70

20

AF19056

Vigo

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Proba de avaliación

30

20

AF19060

A Coruña

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

30

15

2.10.2019 12.00 h

AF19060

Ferrol

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

10

15

AF19060

Lugo

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

20

15

AF19060

Ourense

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

20

15

AF19060

Pontevedra

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

20

15

AF19060

Santiago de Compostela

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

70

15

AF19060

Vigo

Cambio e motivación nas organizacións-Proba de avaliación

30

15

AF19064

A Coruña

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

30

25

4.10.2019 12.00 h

AF19064

Ferrol

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

10

25

AF19064

Lugo

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

20

25

AF19064

Ourense

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

20

25

AF19064

Pontevedra

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

20

25

AF19064

Santiago de Compostela

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

70

25

AF19064

Vigo

Técnicas elementais de arquivos-Proba de avaliación

30

25

AF19067

A Coruña

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

30

15

7.10.2019 12.00 h

AF19067

Ferrol

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

10

15

AF19067

Lugo

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

20

15

AF19067

Ourense

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

20

15

AF19067

Pontevedra

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

20

15

AF19067

Santiago de Compostela

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

70

15

AF19067

Vigo

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Proba de avaliación

30

15

AF19073

A Coruña

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

30

30

10.10.2019 9.00 h

AF19073

Ferrol

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

10

30

AF19073

Lugo

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

20

30

AF19073

Ourense

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

20

30

AF19073

Pontevedra

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

20

30

AF19073

Santiago de Compostela

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

70

30

AF19073

Vigo

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-Proba de avaliación

30

30

AF19083

A Coruña

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

30

20

25.9.2019 9.00 h

AF19083

Ferrol

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

10

20

AF19083

Lugo

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

20

20

AF19083

Ourense

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

20

20

AF19083

Pontevedra

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

20

20

AF19083

Santiago de Compostela

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

70

20

AF19083

Vigo

Como deseñar presentacións eficaces-Proba de avaliación

30

20

Plan formativo ofimático de Galicia

AF19066

A Coruña

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

50

30.9.2019 16.00 h

AF19066

Ferrol

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

10

50

AF19066

Lugo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19066

Ourense

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19066

Pontevedra

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19066

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

70

50

AF19066

Vigo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

50

AF19068

A Coruña

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

30

50

1.10.2019 16.00 h

AF19068

Ferrol

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

10

50

AF19068

Lugo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

20

50

AF19068

Ourense

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

20

50

AF19068

Pontevedra

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

20

50

AF19068

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

70

50

AF19068

Vigo

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Proba de avaliación

30

50

AF19070

A Coruña

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

50

3.10.2019 16.00 h

AF19070

Ferrol

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

10

50

AF19070

Lugo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19070

Ourense

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19070

Pontevedra

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

50

AF19070

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

70

50

AF19070

Vigo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

50

AF19072

A Coruña

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

30

30

7.10.2019 16.00 h

AF19072

Ferrol

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

10

30

AF19072

Lugo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

20

30

AF19072

Ourense

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

20

30

AF19072

Pontevedra

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

20

30

AF19072

Santiago de Compostela

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

70

30

AF19072

Vigo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)-Proba de avaliación

30

30

AF19074

A Coruña

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

30

30

4.10.2019 16.00 h

AF19074

Ferrol

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

10

30

AF19074

Lugo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

20

30

AF19074

Ourense

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

20

30

AF19074

Pontevedra

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

20

30

AF19074

Santiago de Compostela

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

70

30

AF19074

Vigo

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9)-Proba de avaliación

30

30

AF19076

A Coruña

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

30

30

8.10.2019 16.00 h

AF19076

Ferrol

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

10

30

AF19076

Lugo

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

20

30

AF19076

Ourense

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

20

30

AF19076

Pontevedra

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

20

30

AF19076

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

70

30

AF19076

Vigo

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)-Proba de avaliación

30

30

AF19078

A Coruña

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

30

50

9.10.2019 16.00 h

AF19078

Ferrol

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

10

50

AF19078

Lugo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19078

Ourense

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19078

Pontevedra

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

20

50

AF19078

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

70

50

AF19078

Vigo

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Proba de avaliación

30

50

AF19080

A Coruña

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

30

10.10.2019 16.00 h

AF19080

Ferrol

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

10

30

AF19080

Lugo

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19080

Ourense

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19080

Pontevedra

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19080

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

70

30

AF19080

Vigo

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

30

AF19081

A Coruña

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

30

27.9.2019 16.00 h

AF19081

Ferrol

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

10

30

AF19081

Lugo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19081

Ourense

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19081

Pontevedra

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

20

30

AF19081

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

70

30

AF19081

Vigo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)-Proba de avaliación

30

30

AF19082

A Coruña

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

30

30

11.10.2019 16.00 h

AF19082

Ferrol

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

10

30

AF19082

Lugo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

30

AF19082

Ourense

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

30

AF19082

Pontevedra

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

20

30

AF19082

Santiago de Compostela

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

70

30

AF19082

Vigo

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Proba de avaliación

30

30

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF19043

A Coruña

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

30

25

23.9.2019 9.00 h

AF19043

Ferrol

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

10

25

AF19043

Lugo

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

20

25

AF19043

Ourense

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

20

25

AF19043

Pontevedra

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

20

25

AF19043

Santiago de Compostela

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

70

25

AF19043

Vigo

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Proba de avaliación

30

25

AF19046

A Coruña

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

30

30

30.12.2019 00.00 h

AF19046

Ferrol

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

10

30

AF19046

Lugo

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

20

30

AF19046

Ourense

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

20

30

AF19046

Pontevedra

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

20

30

AF19046

Santiago de Compostela

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

70

30

AF19046

Vigo

A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Proba de avaliación

30

30

AF19048

A Coruña

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

30

20

24.9.2019 16.00 h

AF19048

Ferrol

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

10

20

AF19048

Lugo

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19048

Ourense

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19048

Pontevedra

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19048

Santiago de Compostela

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

70

20

AF19048

Vigo

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Proba de avaliación

30

20

AF19050

A Coruña

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

30

25

26.9.2019 9.00 h

AF19050

Ferrol

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

10

25

AF19050

Lugo

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

20

25

AF19050

Ourense

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

20

25

AF19050

Pontevedra

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

20

25

AF19050

Santiago de Compostela

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

70

25

AF19050

Vigo

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos-Proba de avaliación

30

25

AF19055

A Coruña

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

30

20

24.9.2019 18.30 h

AF19055

Ferrol

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

10

20

AF19055

Lugo

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

20

20

AF19055

Ourense

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

20

20

AF19055

Pontevedra

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

20

20

AF19055

Santiago de Compostela

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

70

20

AF19055

Vigo

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral-Proba de avaliación

30

20

AF19057

A Coruña

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

30

25

25.9.2019 16.00 h

AF19057

Ferrol

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

10

25

AF19057

Lugo

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

20

25

25.9.2019 16.00 h

AF19057

Ourense

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

20

25

AF19057

Pontevedra

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

20

25

AF19057

Santiago de Compostela

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

70

25

AF19057

Vigo

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas-Proba de avaliación

30

25

AF19058

A Coruña

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

30

20

2.10.2019 9.00 h

AF19058

Ferrol

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

10

20

AF19058

Lugo

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

20

20

AF19058

Ourense

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

20

20

AF19058

Pontevedra

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

20

20

AF19058

Santiago de Compostela

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

70

20

AF19058

Vigo

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Proba de avaliación

30

20

AF19059

A Coruña

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

30

25

25.9.2019 18.30 h

AF19059

Ferrol

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

10

25

AF19059

Lugo

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

20

25

AF19059

Ourense

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

20

25

AF19059

Pontevedra

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

20

25

AF19059

Santiago de Compostela

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

70

25

AF19059

Vigo

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Proba de avaliación

30

25

AF19061

A Coruña

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

30

25

4.10.2019 9.00 h

AF19061

Ferrol

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

10

25

AF19061

Lugo

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

20

25

AF19061

Ourense

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

20

25

AF19061

Pontevedra

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

20

25

AF19061

Santiago de Compostela

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

70

25

AF19061

Vigo

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Proba de avaliación

30

25

AF19062

A Coruña

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

30

20

26.9.2019 16.00 h

AF19062

Ferrol

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

10

20

AF19062

Lugo

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19062

Ourense

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19062

Pontevedra

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19062

Santiago de Compostela

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

70

20

AF19062

Vigo

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Proba de avaliación

30

20

AF19063

A Coruña

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

30

20

26.9.2019 18.30 h

AF19063

Ferrol

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

10

20

AF19063

Lugo

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19063

Ourense

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19063

Pontevedra

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

20

20

AF19063

Santiago de Compostela

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

70

20

AF19063

Vigo

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia-Proba de avaliación

30

20

AF19069

A Coruña

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

30

18

8.10.2019 9.00 h

AF19069

Ferrol

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

10

18

AF19069

Lugo

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

20

18

AF19069

Ourense

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

20

18

AF19069

Pontevedra

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

20

18

AF19069

Santiago de Compostela

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

70

18

AF19069

Vigo

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Proba de avaliación

30

18

AF19075

A Coruña

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

30

15

10.10.2019 12.00 h

AF19075

Ferrol

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

10

15

AF19075

Lugo

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

20

15

10.10.2019 12.00 h

AF19075

Ourense

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

20

15

AF19075

Pontevedra

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

20

15

AF19075

Santiago de Compostela

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

70

15

AF19075

Vigo

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Proba de avaliación

30

15

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF19044

A Coruña

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

30

24

23.9.2019 12.00 h

AF19044

Ferrol

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

10

24

AF19044

Lugo

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

20

24

AF19044

Ourense

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

20

24

AF19044

Pontevedra

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

20

24

AF19044

Santiago de Compostela

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

70

24

AF19044

Vigo

Cooperación transfronteiriza e cohesión-Proba de avaliación

30

24

AF19051

A Coruña

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

30

24

26.9.2019 12.00 h

AF19051

Ferrol

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

10

24

AF19051

Lugo

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

20

24

AF19051

Ourense

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

20

24

AF19051

Pontevedra

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

20

24

AF19051

Santiago de Compostela

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

70

24

AF19051

Vigo

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Proba de avaliación

30

24

Terceira. As probas de avaliación: solicitudes de participación

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude ou non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección.

6. As persoas solicitantes deben dispor dunha conta de correo electrónico, cuxo enderezo teñen que indicar na solicitude.

7. A maiores, toda persoa interesada en recibir no seu teléfono móbil mensaxes de texto con información sobre o proceso de selección ten que facilitar o correspondente número.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) de acordo cos criterios de selección poden remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación debe enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación debe presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. Cando nalgunha das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación non haxa un número suficiente de solicitantes que cumpran os requisitos, a EGAP poderá abrir un novo prazo de presentación de solicitudes na súa páxina web.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para a tramitación do procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. As probas de avaliación: criterios de selección

1. Con carácter xeral, a selección realizarase de acordo co previsto na Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG núm. 7, do 10 xaneiro).

2. Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que 60 están vinculados ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e os 40 restantes á antigüidade na Administración.

3. Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo ao que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

Sexta. As probas de avaliación: publicación da relación do persoal seleccionado

1. Para cada proba de avaliación das actividades do programa de autoformación a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar na dita proba, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación de acordo co artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas na proba. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. As probas de avaliación: cambios ou substitucións na selección e renuncia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas nin cambios na asignación de quendas das probas.

2. A renuncia:

a) A renuncia debe serlle comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima dun mes antes da data de realización da proba. Na páxina web da EGAP está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto pódese utilizar, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

b) As persoas seleccionadas só poderán renunciar fóra de prazo á proba de avaliación da actividade do programa de autoformación nos seguintes casos:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte das persoas responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. As probas de avaliación: desenvolvemento

1. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación teñen o seguinte formato:

Actividade do programa de autoformación: horas

Proba de avaliación

Preguntas tipo test: número

Tempo dispoñible: minutos

Tentativas

Respostas incorrectas: desconto

Superación: porcentaxe de respostas correctas

Actividades de Ofimática

De 30 a 50 horas

30

90

Unha

Non

70 %

De 25 a 50 horas

40

60

De 15 a 24 horas

30

45

Para superaren as probas de avaliación, o alumnado deberá responder de forma correcta a un 70 % das preguntas da proba. As respostas incorrectas non descontarán acertos.

2. É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Levarase a cabo un único chamamento por orde alfabética.

3. As persoas participantes deben presentarse provistas do DNI ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

4. Para poder facer a proba de avaliación, cada participante debe lembrar o contrasinal que lle permite entrar na aula virtual, que coincide co que lle dá acceso á zona de matrícula.

5. Non se autoriza o uso de dispositivos electrónicos durante o desenvolvemento das probas de avaliación.

6. As persoas seleccionadas que non se presenten ás probas de avaliación pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Novena. O certificado de equivalencia

1. As persoas que superen a proba de avaliación obterán o correspondente certificado de equivalencia.

2. Este certificado equivale a un de aproveitamento polas horas previstas na correspondente actividade do programa de autoformación. Estas actividades formativas valoraranse conforme establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública.

Décima. As facultades da EGAP

1. Correspóndelle á EGAP dispor canto sexa necesario para o cumprimento do previsto nesta convocatoria e para a resolución das incidencias que se produzan. Tendo en conta as circunstancias relativas á organización das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación, a EGAP pode modificar o desenvolvemento, os contidos e as datas das probas e mesmo suprimilas.

2. A EGAP pode suspender ou cancelar as probas de avaliación das actividades do programa de autoformación nas cales o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas. As persoas afectadas disporán de todos os datos no enderezo <https://egap.xunta.gal>. A información tamén se enviará por correo electrónico e, no caso das persoas que facilitasen o correspondente número, por telefonía móbil.

3. A execución material de todo o previsto nesta resolución queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e mais á correspondente autorización do gasto.

4. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.