Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Mércores, 13 de marzo de 2019 Páx. 13822

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fora a súa forma de adquisición e, no seu artigo 4, establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, ven desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración Xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e a coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Pola Orde do 4 de decembro de 2018 (DOG do 14 de decembro) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da devandita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral; e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2019

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Profesorado

Familia profesional

DNI

Tratamento

Código habilitación

Administración e xestión

33849499P

Asesora

ASDADG0810

Avaliadora

AVDADG0812

34975965A

Asesora

ASDADG0812

Avaliadora

AVDADG0814

Agraria

36103123T

Asesora

ASDAGA0826

Avaliadora

AVDAGA0828

32817722B

Asesora

ASDAGA0825

Avaliadora

AVDAGA0827

Comercio e márketing

76732974Y

Asesora

ASDCOM0813

Avaliadora

AVDCOM0815

32677605X

Asesora

ASDCOM0811

Avaliadora

AVDCOM0813

Edificación e obra civil

33853410D

Asesor

ASDEOC0822

Avaliador

AVDEOC0824

32748951X

Asesor

ASDEOC0821

Avaliador

AVDEOC0823

Electricidade e electrónica

35295874M

Asesora

ASDELE0832

Avaliadora

AVDELE0834

33339951W

Asesor

ASDELE0817

Avaliador

AVDELE0819

44079448V

Asesor

ASDELE0833

Avaliador

AVDELE0835

44465637J

Asesora

ASDELE0840

Avaliadora

AVDELE0842

Enerxía e auga

44458988B

Asesora

ASDENA0860

Avaliadora

AVDENA0861

33328102K

Asesora

ASDENA0839

Avaliadora

AVDENA0841

Fabricación mecánica

32646893A

Asesor

ASDFME0828

Avaliador

AVDFME0830

Hostalería e turismo

76870456V

Asesora

ASDHOT0837

Avaliadora

AVDHOT0839

36137405N

Asesor

ASDHOT0858

Avaliador

AVDHOT0859

46911570B

Asesora

ASDHOT0845

Avaliadora

AVDHOT0847

33299679A

Asesor

ASDHOT0831

Avaliador

AVDHOT0833

44819133E

Asesor

ASDHOT0818

Avaliador

AVDHOT0820

Imaxe e son

32679678J

Asesora

ASDIMS0856

Avaliadora

AVDIMS0857

32785755Z

Asesora

ASDIMS0855

Avaliadora

AVDIMS0856

Instalación e mantemento

35323930R

Asesor

ASDIMA0816

Avaliador

AVDIMA0818

76579419E

Asesora

ASDIMA0859

Avaliadora

AVDIMA0860

Madeira, moble e cortiza

35312049B

Asesor

ASDMAM0835

Avaliador

AVDMAM0837

52499285Z

Asesor

ASDMAM0838

Avaliador

AVDMAM0840

Sanidade

52859914A

Asesora

ASDSAN0857

Avaliadora

AVDSAN0858

Servizos socioculturais e á comunidade

53162017R

Asesora

ASDSSC0830

Avaliadora

AVDSSC0832

76865556Q

Asesor

ASDSSC0861

Avaliador

AVDSSC0862

Téxtil, confección e pel

10836912W

Asesora

ASDTCP0854

Avaliadora

AVDTCP0855

11805422M

Asesora

ASDTCP0847

Avaliadora

AVDTCP0849

08104016N

Asesora

ASDTCP0848

Avaliadora

AVDTCP0850

52489848F

Asesora

ASDTCP0849

Avaliadora

AVDTCP0851

Transporte e mantemento de vehículos

76621319Q

Asesor

ASDTMV0824

Avaliador

AVDTMV0826

33272779J

Asesor

ASDTMV0841

Avaliador

AVDTMV0843

33246091M

Asesor

ASDTMV0842

Avaliador

AVDTMV0844

32648753T

Asesor

ASDTMV0843

Avaliador

AVDTMV0845

34872874K

Asesor

ASDTMV0834

Avaliador

AVDTMV0836

44818182Z

Asesor

ASDTMV0844

Avaliador

AVDTMV0846

53169685X

Asesor

ASDTMV0829

Avaliador

AVDTMV0831

33545177E

Asesor

ASDTMV0814

Avaliador

AVDTMV0816

32799468L

Asesor

ASDTMV0823

Avaliador

AVDTMV0825

76402307X

Asesor

ASDTMV0827

Avaliador

AVDTMV0829

76864370A

Asesor

ASDTMV0815

Avaliador

AVDTMV0817

53113228H

Asesor

ASDTMV0836

Avaliador

AVDTMV0838

Sector produtivo.

Familia profesional

DNI

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Administración e xestión

33322244M

Avaliadora

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación

AVP023321198

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia

AVP097311199

UC0975_2

Recibir e procesar as comunicacións internas e externas

AVP097521196

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial

AVP097621200

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático

AVP097821201

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría

AVP097921202

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos

AVP098021203

UC0981_2

Realizar rexistros contables

AVP098121204

Comercio e márketing

34973653Z

Avaliador

UC0239_2

Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través das diferentes canles de comercialización

AVP023921162

UC0240_2

Realizar as operacións auxiliares á venda

AVP024021163

UC0241_2

Executar as accións do servizo de atención ao cliente, consumidor e usuario

AVP024121164

UC2104_2

Impulsar e xestionar un pequeno comercio de calidade

AVP210421165

UC2105_2

Organizar e animar o punto de venda dun pequeno comercio

AVP210521166

UC2106_2

Garantir a capacidade de resposta e abastecemento do pequeno comercio

AVP210621167

Edificación e obra civil

76938046X

Avaliador

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción

AVP087111168

UC0873_1

Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción

AVP087311183

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción

AVP136021169

UC1902_1

Instalar pavimentos lixeiros con apoio continuo

AVP190211180

UC1903_1

Realizar operacións básicas en instalación de placa de xeso laminado

AVP190311175

UC1920_2

Instalar tabiques e extradorsados autoportantes de placa de xeso laminado

AVP192021176

UC1921_2

Instalar sistemas de falsos teitos

AVP192121177

UC1922_2

Tratar xuntas entre placas de xeso laminado

AVP192221178

UC1923_2

Organizar traballos de instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos

AVP192321179

UC1924_2

Instalar pavimentos elevados rexistrables

AVP192421181

UC1925_2

Instalar anteparos e empanelados técnicos desmontables

AVP192521182

UC1933_2

Realizar revestimentos murais en papel, fibra de vidro e vinílicos

AVP193321184

UC1934_2

Realizar acabamentos decorativos de pintura en construción

AVP193421185

UC1935_2

Organizar traballos de pintura en construción

AVP193521186

UC1939_2

Revestir mediante morteiro monocapa, revocadura e lucido

AVP193921170

UC1940_2

Revestir mediante pastas e morteiros especiais de illamento, impermeabilización e reparación

AVP194021171

UC1941_2

Organizar traballos de revestimentos continuos conglomerados e ríxidos modulares en construción

AVP194121172

UC1942_2

Executar azulexados e chapados

AVP194221173

UC1943_2

Executar solados con pezas ríxidas

AVP194321174

Enerxía e auga

33270888P

Avaliador

UC0602_2

Montar captadores, equipos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas

AVP060221207

UC0605_2

Manter instalacións solares térmicas

AVP060521208

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas

AVP152221209

UC1523_2

Realizar a posta en servizo, inspección e revisión periódica de instalacións receptoras de gas

AVP152321210

UC1524_2

Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas

AVP152421211

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas

AVP152521213

UC1526_2

Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de gas

AVP152621212

52458873J

Avaliador

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas

AVP152221259

UC1523_2

Realizar a posta en servizo, inspección e revisión periódica de instalacións receptoras de gas

AVP152321260

UC1524_2

Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas

AVP152421261

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas

AVP152521262

UC1526_2

Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de gas

AVP152621263

76415977H

Avaliadora

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares

AVP084231253

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios

AVP119431254

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios

AVP119531255

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificación

AVP119631256

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía

AVP119731257

Fabricación mecánica

32668576C

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009821228

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009921229

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010021230

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010121231

Imaxe e son

32772957G

Avaliadora

UC0207_3

Organizar a produción de proxectos de televisión

AVP020731264

UC0208_3

Xestionar os recursos de produción en televisión

AVP020831265

UC0209_3

Controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo

AVP020931266

UC0703_3

Organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais

AVP070331267

UC0704_3

Xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais

AVP070431268

UC1405_3

Organizar e xestionar a preprodución de proxectos de espectáculos en vivo e eventos

AVP140531269

UC1406_3

Xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos

AVP140631271

UC1407_3

Avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos

AVP140731270

Imaxe persoal

32780371N

Avaliadora

UC0058_1

Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e coiro cabeludo

AVP005811238

UC0065_2

Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social

AVP006521239

UC0345_1

Eliminar por procedementos mecánicos e descolorar a peluxe

AVP034511240

UC0347_2

Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos

AVP034721241

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo

AVP034821242

UC0349_2

Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo

AVP034921243

UC0350_2

Realizar cambios de forma permanente no cabelo

AVP035021244

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e rasurado de barba e bigote

AVP035121245

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal

AVP035221246

UC0354_2

Atender ao cliente do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de seguridade, saúde e hixiene

AVP035421247

UC0355_2

Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal

AVP035521248

UC0356_2

Atender ao cliente do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde

AVP035621249

UC0357_2

Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas

AVP035721250

UC0358_2

Elaborar e aplicar uñas artificiais

AVP035821251

UC0359_2

Realizar tratamentos estéticos de mans e pés

AVP035921252

Instalación e mantemento

33270888P

Avaliador

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas

AVP115621205

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas

AVP115721206

52458873J

Avaliador

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial

AVP011421232

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial

AVP011521233

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas

AVP115621234

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas

AVP115721235

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción

AVP115821236

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción

AVP115921237

Servizos socioculturais e á comunidade

33333520B

Avaliador

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, o equipo educativo e con outros profesionais

AVP102731221

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos

AVP102831222

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

AVP102931223

UC1030_3

Promover e implementar situacións de xogo como eixo da actividade e do desenvolvemento infantil

AVP103031224

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e a nena como medio de crecemento persoal e social

AVP103131225

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración da contorna a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou nena cos seus iguais e coas persoas adultas

AVP103231226

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoos no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos

AVP103331227

Téxtil, confección e pel

32806031G

Avaliador

UC0438_1

Realizar o aprovisionamento e atender ao cliente para a reparación de calzado

AVP043811272

UC0439_1

Realizar a reparación en artigos de marroquinería

AVP043911273

UC0440_1

Realizar a reparación do calzado

AVP044011274

Transporte e mantemento de vehículos

35241835Q

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, dirección e suspensión

AVP013021275

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013121276

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013221277

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013321278

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062621279

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062721280

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062821281

44829387H

Avaliador

UC0134_3

Planificar os procesos de reparación de elementos amovibles e fixos non estruturais, controlando a súa execución

AVP013431214

UC0135_3

Planificar os procesos de reparación de estruturas de vehículos, controlando a súa execución

AVP013531215

UC0136_3

Planificar os procesos de protección, preparación e embelecemento de superficies, controlando a súa execución

AVP013631216

UC0137_3

Xestionar o mantemento de vehículos e a loxística asociada, atendendo a criterios de eficacia, seguridade e calidade

AVP013731217

UC0138_3

Planificar os procesos de reparación dos sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridade e confortabilidade, controlando a súa execución

AVP013831218

UC0139_3

Planificar os procesos de reparación dos sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe, controlando a súa execución

AVP013931219

UC0140_3

Planificar os procesos de reparación dos motores térmicos e os seus sistemas auxiliares controlando a súa execución

AVP014031220

53168645M

Avaliador

UC0122_2

Realizar a preparación, protección e igualación de superficie de vehículos

AVP012221187

UC0123_2

Efectuar o embelecemento de superficies

AVP012321188

UC0124_2

Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente

AVP012421189

UC0125_2

Reparar a estrutura do vehículo

AVP012521190

UC0126_2

Realizar o conformado de elementos metálicos e reformas de importancia

AVP012621191

UC0127_2

Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo

AVP012721192

UC0128_2

Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos

AVP012821193

UC0129_2

Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente

AVP012921194