Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2019 Páx. 14446

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o artigo 23 da Orde do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 149, do 6 de agosto):

«Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, as resolucións de concesión ou denegación da axuda.

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería do Medio Rural, www.mediorural.xunta.gal».

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2018

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 149, do 6 de agosto).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun crédito total de 400.000 euros para o ano 2018, 1.800.000 euros para o ano 2019 e 1.800.000 euros para o ano 2020. En total 4.000.000 euros.

Finalidade: apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014_2020, e se convocan para o ano 2018.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias no director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Ao importe admisible dos investimentos aprobados de acordo co especificado na notificación de resolución que se realiza nesta publicación,  aplicáronselle os módulos previstos na orde de axudas e a moderación de custos previstos na normativa comunitaria, coa finalidade de optimizar a utilización dos fondos e adaptalos aos prezos de mercado. Os investimentos solicitados que non se atopen entre os aprobados entenderanse denegados por criterios de admisibilidade.

De acordo con todo o indicado, e vista as propostas de aprobación e denegación do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro do Medio Rural, en virtude da Orde do 17 de novembro de 2015 (DOG núm. 223, do 23 de novembro), resolveu o 14 de decembro de 2018 aprobar e denegar aos solicitantes propostos a axuda nas condicións sinaladas na devandita proposta.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación de conformidade co establecido nos artigos 112, 123, e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Esta axuda está cofinanciada nun 7,5 % pola Administración xeral do Estado, nun 17,5 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período 2014-2020, dentro da medida 4, Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas, submedida 4.1 Axudas destinadas ao apoio aos investimentos agrícolas.

O transcurso do prazo establecido sen a correspondente comunicación de remate do plan de melloras xunto coa documentación xustificativa dos investimentos e dos compromisos adquiridos (30 de xuño de 2020), comportará, tras o preceptivo requirimiento, a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. Ao mesmo tempo, tamén suporá a perda do dereito ao cobramento da axuda, o non mantemento do número de UTAs ou o feito de non acadar a puntuación mínima exixida para a aprobación (establecida en 10,00 puntos e, polo menos, dous criterios) no intre da solicitude de pagamento da axuda.

Así mesmo, lémbraselle que os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan una vez transcorridos 5 anos desde a data de pagamento de axuda.

Axudas aprobadas. Beneficiarios/as e subvención:

Exp.

DNI

Nome

Axuda

15/00614/18

*2653***

Fraga Rico, Juan José

9.794,75

15/00617/18

7***862*

Vidal Orgeira, María Luz

11.550,00

15/00618/18

70****22

Plantagalia, S.L.

38.683,41

15/00621/18

703****5

Horta da Lousa, S.C.

13.622,40

15/00622/18

**49**60

Moital Davila, Álvaro

4.407,48

15/00625/18

36**00**

Domínguez Abelairas, Ana

2.656,55

15/00629/18

70**68**

Hortalizas Queiro, S.C.

12.507,60

15/00631/18

*5*5*51*

Viveros Florgalicia, S.L.

7.749,00

15/00633/18

**40*82*

Souto Castro, María José

7.185,13

15/00635/18

**68*50*

López López, Susana

2.585,95

15/00639/18

*266*4**

Nóvoa Fernández, Marta

11.409,46

15/00640/18

704****6

El Cuervo del Ulla, S.L.

18.481,81

27/00751/18

*3538***

Miranda Vidueiro, Javier

6.108,30

32/00187/18

4***34*1

Rúa Parada, Andrés

21.140,00

32/00190/18

*2**06*1

Produtos Naturais Bustelo, S. Coop.

4.480,00

36/00167/18

3**5**82

Viveiros Río Tollo, S.L.

130.495,94

36/00168/18

9*1*6*2*

Vivaz Plant, S.A.T.

48.282,00

36/00169/18

76*69***

Amil Chaves, Alberto

42.000,00

36/00170/18

*544*6**

Pazos Charlín, M. Carmen

8.966,94

36/00172/18

***5310*

Flores Toxal, S.L.

17.616,20

36/00173/18

**8*2*45

Touceda Matalobos, Raquel

2.012,85

36/00174/18

**579*4*

Souto Fernández, Santiago

6.241,80

36/00175/18

*65*4**5

Marcos Antonio, S.C.

6.911,10

Axudas denegadas. Solicitantes e motivo:

Expediente

DNI

Nome

Causa denegación

Motivo

15/00626/18

*9*37*1*

Arias Ramil, Cynthia

Incumprimento

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (art. 8.3 da Orde do 23.7.2018)

15/00636/18

7*4***09

Asociación Raíña Paraíso

Incumprimento

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible
(art. 26.6 da Orde do 23.7.2018)

15/00616/18

15**12**

Asociación Renacer, de La Coruña

Incumprimento

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible
(art. 26.6 da Orde do 23.7.2018)

15/00627/18

3*70*5**

Bellas Castro, Ignacio

Incumprimento

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (art. 8.3 da Orde do 23.7.2018)

36/00171/18

36*9***6

Cultivos Casaita, S.L.

Incumprimento

Posuír a capacitación profesional suficiente (art. 5.5 da Orde do 23.7.2018)

15/00615/18

**7*8*55

Fundacion Paideia Galiza

Incumprimento

Posuír a capacitación profesional suficiente (art. 5.5 da Orde do 23.7.2018)

15/00628/18

*6***051

Galan Lagüela, Eloy

Incumprimento

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (art. 8.3 da Orde do 23.7.2018)

32/00191/18

*6**43*4

Gil Rosendo, José Ignacio

Incumprimento

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga
(art. 5.1 da Orde do 23.7.2018)

15/00634/18

*6*1*16*

González Leira, José Luis

Incumprimento

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga
(art. 5.1 da Orde do 23.7.2018)

15/00632/18

**327**4

Varela Queijo, Ana B.

Incumprimento

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (art. 5.8 da Orde do 23.7.2018)

15/00644/18

3**174**

Varela Romero, Iago

Renuncia

 

27/00750/18

33****32

Vázquez Cacharrón, Severiano

Incumprimento

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible
(art. 26.6 da Orde do 23.7.2018)

15/00642/18

4*9*34**

Velo Santos, Damián

Renuncia

 

15/00643/18

15***4*3

Viveros Borrazas, S.L.

Incumprimento

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (art. 8.3 da Orde do 23.7.2018)

36/00176/18

9**744**

Viveros San Campio, S.L.

Incumprimento

Posuír a capacitación profesional suficiente (art. 5.5 da Orde do 23.7.2018)