Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Martes, 26 de marzo de 2019 Páx. 15952

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 97, do 23 de maio).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 23.6 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 4 de maio de 2018 (DOG núm. 97, do 23 de maio de 2018) pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (código de procedemento TR353B), establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2018 para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos da aplicación 09.41.322A.460.2 (código de proxecto 2018 00017), estando cofinanciadas nunha porcentaxe do 91,89 % pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo, mediante a Iniciativa de emprego xuvenil, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.2, medida 8.2.2.5.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 (DOG núm. 97, do 23 de maio), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

Concedido 2018

Concedido 2019

15/00031/18

Concello das Pontes de García Rodríguez

57.848,40

57.848,40

15/00034/18

Concello de Boiro

77.131,20

77.131,20

15/00036/18

Concello de Carballo

57.848,40

57.848,40

15/00037/18

Concello de Ferrol

77.131,20

77.131,20

15/00038/18

Concello de Betanzos

77.131,20

77.131,20

15/00039/18

Concello de Fene

77.131,20

77.131,20

15/00042/18

Concello de Santa Comba

77.131,20

77.131,20

15/00043/18

Concello de Santiago de Compostela

77.131,20

77.131,20

15/00044/18

Concello de Rois

48.207,00

48.207,00

15/00046/18

Concello de Rianxo

77.131,20

77.131,20

27/00019/18

Concello de Ribadeo

77.131,20

77.131,20

27/00020/18

Concello de Lugo

77.131,20

77.131,20

32/00021/18

Concello de Ribadavia

77.131,20

77.131,20

32/00022/18

Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

77.131,20

77.131,20

32/00023/18

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

72.310,50

72.310,50

36/00023/18

Concello de Vilagarcía de Arousa

77.131,20

77.131,20

36/00024/18

Concello de Cambados

77.131,20

77.131,20

36/00025/18

Concello de Vigo

72.310,50

72.310,50

36/00026/18

Concello de Moaña (Padroado Municipal Beiramar)

77.131,20

77.131,20

36/00027/18

Concello de Redondela

77.131,20

77.131,20

36/00031/18

Mancomunidade Área Intermunicipal de Vigo

77.131,20

77.131,20

36/00032/18

Concello de Mos

77.131,20

77.131,20

36/00033/18

Concello do Porriño

77.131,20

77.131,20