Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 2 de abril de 2019 Páx. 16894

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018.

Mediante a Orde do 4 de decembro de 2018 (DOG do 14 de decembro), convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores, establecendo no seu punto 2 que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2019

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Sede

Código de centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI/NIE

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

27522575Q

52859914A

76732618H

Farmacia e parafarmacia

33546036F

Sistemas microinformáticos e redes

34973887H

34976378W

44455249K

CIFP A Farixa

32015050

Axencias de viaxes e xestión de eventos

34968456S

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

34919733Y

Guía, información e asistencia turísticas

34968456S

Proxectos de edificación

34919733Y

CIFP A Granxa

36007552

Xardinaría e floraría

34937432H

CIFP A Xunqueira

36014489

Electromecánica de vehículos automóbiles

76819398L

Instalación e amoblamento

35259014Z

77003479P

Instalacións de telecomunicacións

35295874M

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Integración social

33281094W

CIFP As Mercedes

27006528

Carrozaría

33819500R

33840485X

Electromecánica de maquinaria

33819500R

33840485X

Electromecánica de vehículos automóbiles

33819500R

33840485X

Instalacións de produción de calor

33347587W

33801098E

Instalacións frigoríficas e de climatización

33347587W

33801098E

Xestión administrativa

33859878Z

CIFP Carlos Oroza

36020064

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

44807228P

Educación infantil

30583793A

78785099W

Panadaría, repostaría e confeitaría

33301330K

CIFP Coroso

15014556

Instalacións de produción de calor

34995774D

Instalacións eléctricas e automáticas

52456411N

Instalacións frigoríficas e de climatización

34995774D

CIFP Ferrolterra

15006754

Carrozaría

33347007C

53169685X

Electromecánica de vehículos automóbiles

33347007C

53169685X

Instalacións de produción de calor

32646893A

79314111Z

Instalacións eléctricas e automáticas

32621450K

33840058C

Mecanizado

32631414A

32656694Y

Soldadura e caldeiraría

32631414A

32656694Y

CIFP Imaxe e Son

15027800

Produción de audiovisuais e espectáculos

36048663G

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

36090995Q

36142255D

Emerxencias sanitarias

33227340E

36065397V

Farmacia e parafarmacia

33267423Q

Servizos en restauración

35307450N

76895286F

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

34896125L

Cociña e gastronomía

32765472V

32770230Z

Servizos en restauración

33282414B

33861103C

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Carpintaría e moble

33341863M

Educación infantil

33859779F

76618909K

Instalacións eléctricas e automáticas

33313312C

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Automoción

32648753T

32775869H

Electromecánica de vehículos automóbiles

32648753T

32775869H

Instalacións eléctricas e automáticas

33306231T

33317080Q

Laboratorio de análise e de control de calidade

33264261M

76492667A

Operacións de laboratorio

33264261M

76492667A

Soldadura e caldeiraría

34262935L

52481628K

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

45430734F

CIFP Portovello

32016765

Actividades comerciais

33260526L

Xestión administrativa

32627943M

34943032Y

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Actividades comerciais

34936296D

76363949Q

Administración e finanzas

33279834F

35048778K

Xestión administrativa

33279834F

34936296D

35048778K

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

76412824Q

Carrozaría

32801182P

Construción

32765911L

76363250F

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

Estética e beleza

00402239S

33271715F

Peiteado e cosmética capilar

00402239S

33271715F

Soldadura e caldeiraría

32805852D

33852139A

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

35294635P

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

76989624E

Instalacións de produción de calor

44811039R

Instalacións frigoríficas e de climatización

44811039R