Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 12 de abril de 2019 Páx. 18577

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 1 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (Diario Oficial de Galicia número 26, do 6 de febreiro de 2019).

O día 6 de febreiro de 2019, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.2 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirase que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

Acorda a publicación do contido da Resolución do 1 de abril de 2019 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00208, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada por España á Comisión Europea e publicada na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20.10.2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.2 (establecemento e mantemento de sistemas agroforestais), prioridade 4 do PDR 2014-2020:

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2019, 2020 e 2021) coa solicitude única da política agraria común (orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control), a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 15 da devandita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e pagamento (xustificante de pagamento) de acordo co indicado no anexo V da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VI da orde.

– Copia do documento público ou privado polo cal se formalizou a cesión. Se o documento é privado, deberase presentar copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados e, se o documento non se asina electronicamente, deberá ser asinado en presenza dun funcionario público, o cal deixará constancia deste acto no dito documento.

C. Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou, de telas, indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente en medio rural. A raíz desa comprobación deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Lista de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17150027/2019

***4981**

Luis José Vázquez-Pena Rivera

4.872,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

4,06 ha

1.624,00 €

2020

B8

4,06 ha

1.624,00 €

2021

B8

4,06 ha

1.624,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15010 00 00 506 00310 001

2016

0,74

B8

1

15010 00 00 506 00310 002

2016

1,32

B8

3

15010 00 00 506 00333 001

2016

0,50

B8

4

15010 00 00 506 00333 002

2016

1,50

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270006/2019

***2890**

CMVMC Gándaras de Castro, Coutado e Campela

22.656,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

18,88 ha

7.552,00 €

2020

B8

18,88 ha

7.552,00 €

2021

B8

18,88 ha

7.552,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27010 00 00 220 00008 001

2016

18,80

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270069/2019

***5607**

Francisco Méndez Oleiro

4.716,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

3,93 ha

1.572,00 €

2020

B8

3,93 ha

1.572,00 €

2021

B8

3,93 ha

1.572,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27021 00 00 010 00355 010

2016

3,10

B8

2

27021 00 00 010 00355 003

2016

0,83

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270080/2019

***8070**

José Antonio Fernández Fernández

5.820,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

4,85 ha

1.940,00 €

2020

B8

4,85 ha

1.940,00 €

2021

B8

4,85 ha

1.940,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 142 00043 001

2016

1,82

B8

2

27018 00 00 142 00042 001

2016

0,88

B8

3

27018 00 00 142 00041 001

2016

1,72

B8

4

27018 00 00 140 00206 001

2016

0,24

B8

5

27018 00 00 140 00206 002

2016

0,19

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270128/2019

***4213**

José Vega Rodríguez

1.368,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

1,14 ha

456,00 €

2020

B8

1,14 ha

456,00 €

2021

B8

1,14 ha

456,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27047 00 00 042 00214 001

2016

0,29

B8

2

27047 00 00 042 00215 001

2016

0,19

B8

3

27047 00 00 042 00217 001

2016

0,06

B8

4

27047 00 00 042 00220 001

2016

0,08

B8

5

27047 00 00 042 00220 002

2016

0,09

B8

6

27047 00 00 042 00221 001

2016

0,09

B8

7

27047 00 00 042 00222 001

2016

0,12

B8

8

27047 00 00 042 00223 001

2016

0,14

B8

9

27047 00 00 042 00223 002

2016

0,08

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270133/2019

***1377**

CMVMC Salgueiriña e Fervedoira

3.000,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,50 ha

1.000,00 €

2020

B8

2,50 ha

1.000,00 €

2021

B8

2,50 ha

1.000,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27047 00 00 041 00693 001

2016

0,48

B8

2

27047 00 00 041 00693 005

2016

2,02

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270153/2019

***2941**

Rodolfo Álvarez Bermúdez

3.012,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,51 ha

1.004,00 €

2020

B8

2,51 ha

1.004,00 €

2021

B8

2,51 ha

1.004,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 140 00194 001

2016

0,29

B8

2

27018 00 00 140 00208 001

2016

0,14

B8

3

27018 00 00 142 00047 001

2016

1,16

B8

4

27018 00 00 142 00048 001

2016

0,31

B8

5

27018 00 00 142 00049 001

2016

0,61

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270157/2019

***8706**

Manuel Curiel Fernández

5.928,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

4,94 ha

1.976,00 €

2020

B8

4,94 ha

1.976,00 €

2021

B8

4,94 ha

1.976,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 140 00199 001

2016

0,63

B8

2

27018 00 00 140 00203 001

2016

0,88

B8

3

27018 00 00 142 00032 001

2016

1,06

B8

4

27018 00 00 142 00033 001

2016

1,03

B8

5

27018 00 00 142 00034 001

2016

0,35

B8

6

27018 00 00 142 00034 002

2016

0,29

B8

7

27018 00 00 142 00034 003

2016

0,70

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270158/2019

***2459**

Francisco Fernández Rodríguez

5.892,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

4,91 ha

1.964,00 €

2020

B8

4,91 ha

1.964,00 €

2021

B8

4,91 ha

1.964,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 140 00198 001

2016

0,62

B8

2

27018 00 00 140 00204 001

2016

0,68

B8

3

27018 00 00 142 00035 001

2016

1,25

B8

4

27018 00 00 142 00036 001

2016

1,06

B8

5

27018 00 00 142 00037 001

2016

0,70

B8

6

27018 00 00 142 00037 002

2016

0,24

B8

7

27018 00 00 142 00037 003

2016

0,36

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270161/2019

***2845**

María Vanesa Peinó Díaz

4.236,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

3,53 ha

1.412,00 €

2020

B8

3,53 ha

1.412,00 €

2021

B8

3,53 ha

1.412,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 140 00195 001

2016

0,41

B8

2

27018 00 00 140 00195 002

2016

0,15

B8

3

27018 00 00 140 00207 001

2016

0,23

B8

4

27018 00 00 142 00044 001

2016

1,28

B8

5

27018 00 00 142 00045 001

2016

0,49

B8

6

27018 00 00 142 00046 001

2016

0,97

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270181/2019

***2384**

CMVMC Campos de Vila, Revide, a Toca e Lamela

9.864,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

8,22 ha

3.288,00 €

2020

B8

8,22 ha

3.288,00 €

2021

B8

8,22 ha

3.288,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27050 00 00 056 00128 001

2016

3,61

B8

2

27050 00 00 059 00013 001

2016

1,98

B8

3

27050 00 00 075 01394 001

2016

1,69

B8

4

27050 00 00 075 00961 001

2016

0,66

B8

5

27050 00 00 056 00378 001

2016

0,22

B8

6

27050 00 00 056 00380 001

2016

0,06

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270192/2019

***1714**

María Elena López Seijas

2.748,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,29 ha

916,00 €

2020

B8

2,29 ha

916,00 €

2021

B8

2,29 ha

916,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27016 00 00 110 00258 001

2016

1,10

B8

2

27016 00 00 110 00258 002

2016

0,98

B8

3

27016 00 00 110 00258 003

2016

0,21

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270193/2019

***6061**

José Antonio Suárez García

3.096,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,58 ha

1.032,00 €

2020

B8

2,58 ha

1.032,00 €

2021

B8

2,58 ha

1.032,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27058 00 00 072 00235 001

2016

2,35

B8

2

27058 00 00 072 00235 006

2016

0,23

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270198/2019

***2332**

María Esther Marcos Fernández

3.000,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,50 ha

1.000,00 €

2020

B8

2,50 ha

1.000,00 €

2021

B8

2,50 ha

1.000,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27018 00 00 061 00149 001

2016

2,5

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270218/2019

***3811**

Pilar Prieto Castro

1.320,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

1,10 ha

440,00 €

2020

B8

1,10 ha

440,00 €

2021

B8

1,10 ha

440,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27039 00 02 001 00031 001

2016

1,10

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17320001/2019

***2564**

CMVMC Calvos

5.250,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

5,00 ha

1.750,00 €

2020

B8

5,00 ha

1.750,00 €

2021

B8

5,00 ha

1.750,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32007 00 00 107 00283 001

2016

5,00

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17320016/2019

***1853**

CMVMC de Feilas

7.968,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

6,64 ha

2.656,00 €

2020

B8

6,64 ha

2.656,00 €

2021

B8

6,64 ha

2.656,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32092 00 00 001 00141 001

2016

6,64

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17320021/2019

***1877**

CMVMC Parroquia de Bande

4.800,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

4,00 ha

1.600,00 €

2020

B8

4,00 ha

1.600,00 €

2021

B8

4,00 ha

1.600,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32007 00 00 001 00002 003

2016

4,00

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17320024/2019

***1829**

CMVMC de Santa María de Cenlle

1.440,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

1,20 ha

480,00 €

2020

B8

1,20 ha

480,00 €

2021

B8

1,20 ha

480,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32026 00 00 023 01000 001

2016

1,20

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17360008/2019

***1651**

CMVMC de Escuadra

2.400,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,00 ha

800,00 €

2020

B8

2,00 ha

800,00 €

2021

B8

2,00 ha

800,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36025 00 00 016 01219 001

2016

2,00

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17360010/2019

***1488**

CMVMC de San Isidro

3.180,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,65 ha

1.060,00 €

2020

B8

2,65 ha

1.060,00 €

2021

B8

2,65 ha

1.060,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36007 00 00 010 00428 001

2016

2,41

B8

2

36007 00 00 010 00428 007

2016

0,02

B8

3

36007 00 00 010 00436 001

2016

0,05

B8

4

36007 00 00 010 00437 001

2016

0,07

B8

5

36007 00 00 010 00438 001

2016

0,05

B8

6

36007 00 00 010 00439 001

2016

0,05

B8

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17360012/2019

***1012**

CMVMC de Loureiro

2.400,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

B8

2,00 ha

800,00 €

2020

B8

2,00 ha

800,00 €

2021

B8

2,00 ha

800,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36012 00 00 047 00081 005

2016

2,00

B8

ANEXO II

Lista de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo desestimación

17360057/2019

***1149**

Asociación Agraria de Galicia

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3)