Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 12 de abril de 2019 Páx. 18359

I. Disposicións xerais

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

DECRETO 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia.

A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo establece o artigo 27.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, ten competencia exclusiva, entre outras, en materia de ordenación do territorio e do litoral.

O Consello da Xunta de Galicia, mediante Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, aprobou definitivamente as directrices de ordenación do territorio de Galicia, que teñen como finalidade básica definir un modelo territorial para Galicia que permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos obxectivos xerais da política territorial de Galicia, conformando unha acción de goberno coordinada e eficaz.

No marco da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, as directrices son o instrumento que ofrece a visión global da ordenación territorial de Galicia e serven como referencia para o resto das figuras de planificación e para as actuacións que desenvolven tanto as administracións coma os particulares. As directrices de ordenación do territorio de Galicia, na súa determinación 6.3, establecen que se fomentará a colaboración e a coordinación das diferentes administracións públicas e a participación dos axentes sociais para mellorar a xestión integrada do espazo litoral.

A Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, modificada pola Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral, e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, no seu artigo 3 establece que son bens de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtude do disposto no artigo 132.2 da Constitución española, entre outros, as praias. No mesmo senso se pronuncia o artigo 3.1.b) do Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, do 10 de outubro.

O artigo 33.6 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, introducido polo número doce do artigo primeiro da Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral, e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, establece que, regulamentariamente, se desenvolverá o réxime de ocupación e uso das praias atendendo á súa natureza. O mesmo artigo recolle previsións diferenciando entre os tramos naturais e os tramos urbanos das praias e engade que na delimitación dos tramos urbanos e naturais das praias participarán as administracións competentes en materia de ordenación do territorio e urbanismo, na forma que regulamentariamente se determine.

Conforme o artigo 67 do Regulamento xeral de costas, a catalogación dos tramos naturais e urbanos das praias estableceraa a Administración competente en materia de ordenación do territorio, que deberá ter en conta o carácter urbanizado ou rural dos terreos contiguos a cada un dos tramos, así como o seu grao de protección ambiental. A disposición transitoria vixésimo cuarta do mesmo regulamento prevé que a Administración competente en materia de ordenación do territorio, no prazo dun ano desde a entrada en vigor do regulamento, deberá delimitar os tramos das praias de acordo co artigo 67, e recolle o réxime transitorio aplicable en canto a Administración competente delimita os tramos de praias.

En cumprimento das previsións citadas, por medio deste decreto apróbase a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia, que tamén pode ser consultada no visor http://mapas.xunta.gal/visores/basico/, publicado na páxina web dependente do Instituto de Estudos do Territorio, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, dentro da epígrafe de: «Selección de capas. Ordenación do territorio e paisaxe. Caracterización dos tramos das praias».

A catalogación dos tramos naturais e urbanos das praias contida neste decreto contribúe a definir os límites que deberán ter presentes as administracións autonómica e locais no exercicio das súas respectivas competencias con incidencia nos ditos tramos e, asemade, establécese para os efectos de tramitación e outorgamento dos títulos de ocupación do dominio público marítimo-terrestre por parte da Administración do Estado, en canto órgano con competencia na materia.

Nunha actuación coordinada co Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a través da Demarcación de Costas en Galicia, tomouse como punto de partida o inventario de praias recollido no anexo ao Plan de ordenación do litoral de Galicia, aprobado definitivamente polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, o cal, conforme o artigo 80 das súas determinacións normativas, clasifica as praias, para os efectos do Plan de ordenación do litoral, nas seguintes categorías: urbanas, periurbanas, rurais e naturais.

Pola súa banda, o artigo 4 da normativa do Plan de ordenación do litoral de Galicia establece que as súas determinacións, en canto que plan territorial integrado conforme o establecido no artigo 14 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, terán forza vinculante e vixencia indefinida.

Tendo en conta que non é posible establecer unha asociación directa entre as catro categorías de praias do Plan de ordenación do litoral de Galicia e os dous tipos de tramos do Regulamento xeral de costas, estudáronse as características de cada praia en atención aos criterios do Regulamento xeral de costas, sen que isto supoña unha modificación do Plan de ordenación do litoral de Galicia.

A catalogación dos tramos urbanos axustouse aos criterios contidos na disposición transitoria vixésimo cuarta do Regulamento xeral de costas; considéranse tramos urbanos das praias aqueles que, non tendo sido declarados de especial interese ambiental, paisaxístico, arqueolóxico ou similar, que os faga merecedores de protección de acordo coa lexislación territorial, estean integrados en áreas urbanas que reúnan algunha das seguintes características:

a) Estean clasificadas como urbanas ou consolidadas pola edificación en polo menos un cincuenta por cento da súa lonxitude.

b) Se encontren dotadas en condicións efectivas, polo menos, dos seguintes servizos:

1º. Acceso peonil e rodado, que deberá estar aberto ao uso público e en condicións efectivas, nos termos exixidos polo Regulamento xeral de costas.

2º. Subministración de auga potable e enerxía eléctrica con caudais e potencia suficientes para os usos previstos. Igualmente, deberá dispor de iluminación en, ao menos, un terzo da súa lonxitude.

3º. Evacuación de augas residuais á rede de sumidoiros.

Pola súa banda, os tramos que non cumpran os ditos criterios son catalogados como tramos naturais e, no suposto de praias que no seu desenvolvemento lineal presenten realidades diferentes, unhas de carácter urbano e outras non, delimitáronse os correspondentes tramos dentro da mesma praia.

Así mesmo, nas praias ou tramos de carácter urbano sinalados no anexo cun asterisco (*) por estaren situados en ámbitos afectados por plans de protección ou de conservación de especies, conforme a lexislación sobre conservación da natureza, os usos e actividades que se realicen e deberán ser acordes co establecido nos seus correspondentes instrumentos de planificación, e deberán contar con autorización ou informe do órgano competente en materia de patrimonio natural, nos termos previstos na normativa ou nos instrumentos de planificación de aplicación.

O decreto consta dun único artigo, cuxo obxecto é a aprobación da catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia, en cumprimento do disposto no artigo 33.6 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, no artigo 67 e na disposición transitoria vixésimo cuarta do Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, do 10 de outubro, e dun anexo en que se recolle a dita catalogación.

Na tramitación deste decreto observouse o disposto nos artigos 41 a 43 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, así como as previsións contidas na normativa de transparencia e restante normativa de aplicación.

Nomeadamente e segundo o disposto no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 37.a) da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, «en todas as iniciativas normativas xustificarase a súa adecuación aos principios de necesidade, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e accesibilidade, simplicidade e eficacia».

No presente caso, os principios de necesidade e eficacia dan resposta directa ao mandato normativo polo que se determina a exixencia de levar a cabo a catalogación dos tramos das praias, nos termos sinalados anteriormente e con rigoroso cumprimento tamén dos principios de proporcionalidade e simplicidade.

Así mesmo, esta regulación contribúe a acadar unha maior seguridade xurídica ao determinarse de xeito específico nunha norma concreta tal catalogación, que ata este momento non existía nos termos previstos na normativa sinalada.

Por outra banda, dáse tamén cumprimento aos principios de transparencia e accesibilidade, que rexeron todo o procedemento de elaboración e tramitación do decreto, promovendo a máis ampla participación pública.

Na súa virtude, en exercicio das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de acordo co Consello Consultivo, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de marzo de dous mil dezanove,

DISPOÑO:

Artigo único. Aprobación

Apróbase a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia, en cumprimento do disposto no artigo 33.6 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, no artigo 67 e na disposición transitoria vixésimo cuarta do Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, do 10 de outubro, que se recolle no anexo.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

Catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia

A través da seguinte ligazón poderanse consultar a delimitación xeográfica e o resto de características da listaxe de praias enumerada no presente anexo.

http://visorgis.cmati.xunta.es/cdix/descargas/praias/PDF_Praias.zip

As coordenadas incluídas no cadro para a delimitación das praias e dos seus tramos establécese con coordenadas XY no sistema de referencia ETRS89.

Provincia

Concello

Nome da praia

Tramo

Categoría

Arquivo coa delimitación xeográfica

X

Y

A Coruña

A Coruña

Praia da Cetárea

Único

Urbana

Praia_001

547014,1143

4802511,9935

A Coruña

A Coruña

Praia das Lapas

Único

Natural

Praia_002

548101,7416

4803604,4896

A Coruña

A Coruña

Praia de Bens

Único

Natural

Praia_003

544054,7754

4800894,1454

A Coruña

A Coruña

Praia de Lino

Único

Urbana

Praia_004

547081,6787

4802320,8606

A Coruña

A Coruña

Praia do Matadoiro

Único

Urbana

Praia_005

548309,0622

4802689,9491

A Coruña

A Coruña

Praia do Orzán

Único

Urbana *

Praia_006

548243,979

4802257,374

A Coruña

A Coruña

Praia de Oza

Único

Urbana

Praia_007

550005,2647

4799509,3626

A Coruña

A Coruña

Praia do Portiño de San Pedro

Único

Urbana

Praia_008

544847,7602

4802320,6639

A Coruña

A Coruña

Praia de Riazor

Único

Urbana *

Praia_009

547767,36

4801925,7066

A Coruña

A Coruña

Praia de San Amaro

Único

Urbana

Praia_010

548850,3971

4803372,0631

A Coruña

Ares

Praia da Campa

Único

Natural

Praia_011

562597,4587

4808722,751

A Coruña

Ares

Praia das Estacas

Único

Natural

Praia_012

560725,341

4807779,0288

A Coruña

Ares

Praia das Mirandas

Único

Natural

Praia_013

560121,7434

4807995,4463

A Coruña

Ares

Praia de Centeás

Único

Natural

Praia_014

560932,2121

4807722,6036

A Coruña

Ares

Praia de Chanteiro

Único

Natural

Praia_015

556428,5522

4810556,099

A Coruña

Ares

Praia da Enseada de Ares

Único

Urbana

Praia_016

561247,5068

4808438,2014

A Coruña

Ares

Praia do Raso

Único

Natural

Praia_017

563233,2049

4808279,2562

A Coruña

Ares

Praia de Redes

Único

Natural

Praia_018

564603,6602

4808304,7339

A Coruña

Ares

Praia de Ribada

Único

Natural

Praia_019

560528,6354

4807817,1023

A Coruña

Ares

Praia de Sabadelle

Único

Natural

Praia_020

564004,8365

4807902,6806

A Coruña

Ares-Fene

Praia do Río Sandeu

Único

Natural

Praia_021

565020,0563

4808516,3865

A Coruña

Arteixo

Praia da Area da Salsa

Único

Natural

Praia_022

538822,4735

4796764,2446

A Coruña

Arteixo

Praia da Herbosa

Único

Natural

Praia_023

538495,0445

4796513,4726

A Coruña

Arteixo

Praia de Agua Doce

Único

Natural

Praia_024

542297,916

4800066,209

A Coruña

Arteixo

Praia de Alba e Sabón

Único

Natural

Praia_025

539837,6497

4797326,9115

A Coruña

Arteixo

Praia de Area do Porto

Único

Natural

Praia_026

541396,3269

4800284,0545

A Coruña

Arteixo

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_027

541479,2052

4800104,3997

A Coruña

Arteixo

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_028

537855,7765

4795980,0294

A Coruña

Arteixo

Praia de Area Pequena

Único

Natural

Praia_029

538104,876

4796189,0705

A Coruña

Arteixo

Praia de Combouzas e Barrañán

Único

Natural

Praia_030

536389,3833

4795473,8873

A Coruña

Arteixo

Praia do Reiro

Único

Natural

Praia_031

535672,0804

4795548,541

A Coruña

Arteixo

Praia do Porto de Sorrizo

Único

Natural

Praia_032

535019,9181

4795505,8379

A Coruña

Bergondo

Praia de Cabana

Único

Natural

Praia_033

563476,8761

4797883,9557

A Coruña

Bergondo

Praia de Gandarío

Único

Urbana

Praia_034

561713,4567

4799115,5022

A Coruña

Bergondo

Praia do Pedrido

Único

Natural

Praia_035

563857,3046

4797547,1452

A Coruña

Bergondo

Praia de Regueiro

Único

Natural

Praia_036

563051,2987

4798035,6343

A Coruña

Boiro

Praia de Abanqueiro-Furado

Único

Natural

Praia_037

512961,1196

4720446,6077

A Coruña

Boiro

Praia de Agañán

Único

Natural

Praia_038

511596,9648

4721119,4357

A Coruña

Boiro

Praia de Budión

Único

Natural

Praia_039

511446,1658

4721696,2064

A Coruña

Boiro

Praia de Carraqueiros-Retorta

Único

Natural

Praia_040

510823,5072

4717369,0637

A Coruña

Boiro

Praia de Fontenla

Único

Natural

Praia_041

513187,2008

4719970,2115

A Coruña

Boiro

Praia de Gavioteira

Único

Urbana

Praia_042

509933,1781

4717874,8893

A Coruña

Boiro

Praia da Ladeira do Chazo

Único

Natural

Praia_043

511380,9795

4717886,5242

A Coruña

Boiro

Praia de Lobrigo

Único

Natural

Praia_044

512232,6184

4723719,4795

A Coruña

Boiro

Praia de Mañóns-Triñáns

Único

Natural

Praia_045

511873,1615

4719612,6184

A Coruña

Boiro

Praia de Palén

Único

Urbana

Praia_046

509331,31

4718404,9922

A Coruña

Boiro

Praia de Piñeiro ou Ribeira Grande

Único

Urbana

Praia_047

509466,4065

4718060,1008

A Coruña

Boiro

Praia de Porto Mouro

Único

Natural

Praia_048

513299,0483

4720179,1991

A Coruña

Boiro

Praia de Posta do Chazo

Único

Natural

Praia_049

511688,1119

4717385,6451

A Coruña

Boiro

Praia de Rebordelo

Único

Natural

Praia_050

510357,8276

4719993,5251

A Coruña

Boiro

Praia de Redonda

Único

Natural

Praia_051

512971,9043

4719618,104

A Coruña

Boiro

Praia de Ribeira Grande do Esteiro

Único

Natural

Praia_052

509568,801

4719023,7318

A Coruña

Boiro

Praia de Ribeira Pequena do Esteiro

Único

Natural

Praia_053

509709,1981

4719223,8886

A Coruña

Boiro

Praia de San Vicenzo do Mar

Único

Natural

Praia_054

512569,3534

4723729,8577

A Coruña

Boiro

Praia de Suigrexía

Único

Natural

Praia_055

512311,6164

4720809,4042

A Coruña

Boiro

Praia de Supicho

Único

Natural

Praia_056

511899,8748

4720840,7729

A Coruña

Boiro

Praia de Xardín-Barraña

Único

Urbana *

Praia_057

509698,5966

4720635,6071

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia da Orixeira

Único

Natural

Praia_058

506189,7907

4786017,4654

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia das Vacas

Único

Natural

Praia_059

504030,272

4786145,5067

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia das Maceiras ou Masteiras

Único

Natural

Praia_060

504316,0354

4786095,1461

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia de Navaliños

Único

Natural

Praia_061

505428,6178

4785142,5644

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia de Rebordelo

Único

Natural

Praia_062

502676,9782

4785772,435

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia de San Pedro

Único

Natural

Praia_063

502323,8223

4785676,9547

A Coruña

Cabana de Bergantiños

Praia do Curro

Único

Natural

Praia_064

506523,8279

4786587,6436

A Coruña

Cabanas

Praia da Cabanas a Madalena

Único

Urbana *

Praia_065

566966,094

4807493,0039

A Coruña

Cabanas

Praia de Chamoso

Único

Natural

Praia_066

566417,278

4807869,5893

A Coruña

Cabanas

Praia do Fabal

Único

Urbana

Praia_067

567249,5897

4806941,989

A Coruña

Camariñas

Praia da Lagoa

Único

Natural

Praia_068

491881,7569

4781617,4357

A Coruña

Camariñas

Praia de Area da Vila

Único

Natural

Praia_069

485604,2484

4776153,1069

A Coruña

Camariñas

Praia de Area Longa de Reira

Único

Natural

Praia_070

485063,4974

4779043,0272

A Coruña

Camariñas

Praia de Arela

Único

Natural

Praia_071

487474,3145

4775393,0671

A Coruña

Camariñas

Praia de Arou

Único

Natural

Praia_072

491386,3877

4781374,0363

A Coruña

Camariñas

Praia de Balea

Único

Natural

Praia_073

484791,2766

4778644,6242

A Coruña

Camariñas

Praia de Camelle

Tramo 1

Natural

Praia_074

492697,9955

4780809,7425

A Coruña

Camariñas

Praia de Camelle

Tramo 2

Urbana

Praia_075

492597,4536

4780746,2424

A Coruña

Camariñas

Praia de Enseada de Cabanas

Único

Natural

Praia_076

489243,6905

4782268,0119

A Coruña

Camariñas

Praia de Lago do Norte

Único

Natural

Praia_077

483894,4465

4775441,7248

A Coruña

Camariñas

Praia de Lingunde

Único

Natural

Praia_078

485912,476

4776098,6193

A Coruña

Camariñas

Praia de Lobeiras

Único

Natural

Praia_079

490488,5199

4782388,2351

A Coruña

Camariñas

Praia de Mozobordón

Único

Natural

Praia_080

486828,7243

4775141,6093

A Coruña

Camariñas

Praia do Trece

Único

Natural

Praia_081

487462,3768

4781250,7815

A Coruña

Camariñas

Praia de Pedrosa

Único

Natural

Praia_082

484476,7032

4778549,7018

A Coruña

Camariñas

Praia de Portela de Reira

Único

Natural

Praia_083

485329,4243

4779370,7879

A Coruña

Camariñas

Praia de Portocelo

Único

Natural

Praia_084

484529,0479

4774733,0999

A Coruña

Camariñas

Praia de Sandría

Único

Natural

Praia_085

486512,3676

4775364,3413

A Coruña

Camariñas

Praia de Braña de Lazo

Único

Natural

Praia_086

490928,3125

4781422,6735

A Coruña

Carballo

Praia de Arnelas-Montafonte

Único

Natural

Praia_087

528936,0819

4794950,5688

A Coruña

Carballo

Praia de Baldaio

Único

Natural

Praia_088

525642,8645

4793872,8623

A Coruña

Carballo

Praia de Leira

Único

Natural

Praia_089

529603,2602

4795144,3709

A Coruña

Carballo

Praia de Pedra do Sal

Único

Natural

Praia_090

527686,53

4794411,4939

A Coruña

Carballo

Praia do Porto de Razo

Único

Natural

Praia_091

522497,0203

4793221,0256

A Coruña

Carballo

Praia de Razo

Único

Natural

Praia_092

523603,0411

4793023,2603

A Coruña

Carballo

Praia de Santa Mariña ou das Uchas

Único

Natural

Praia_093

522014,0224

4793576,494

A Coruña

Cariño

Praia da Postiña

Único

Natural

Praia_094

592080,4262

4840217,5708

A Coruña

Cariño

Praia de Area das Vacas

Único

Natural

Praia_095

591726,582

4841966,5303

A Coruña

Cariño

Praia de Basteira

Tramo 2

Urbana *

Praia_096

590917,0203

4842892,2167

A Coruña

Cariño

Praia de Basteira

Tramo 1

Natural

Praia_097

590891,5008

4842666,0828

A Coruña

Cariño

Praia da Concha

Único

Urbana *

Praia_098

590916,1088

4843371,3166

A Coruña

Cariño

Praia de Figueiras

Único

Natural

Praia_099

591773,994

4840413,8171

A Coruña

Cariño

Praia de Peiral

Único

Natural

Praia_100

591225,1034

4844097,5305

A Coruña

Cariño

Praia de Sismundi

Único

Natural

Praia_101

590762,9447

4839887,8892

A Coruña

Cariño

Praia dos Fornos

Único

Natural

Praia_102

592348,8567

4840666,4202

A Coruña

Carnota

Praia da Illa Corveira

Único

Natural

Praia_103

489031,2861

4743989,7005

A Coruña

Carnota

Praia de Ardeleiros

Único

Natural

Praia_104

489028,7706

4737659,5336

A Coruña

Carnota

Praia de Area

Único

Natural

Praia_105

489586,4874

4736358,2336

A Coruña

Carnota

Praia de Caldebarcos-San Mamede

Único

Natural

Praia_106

490155,664

4743935,1742

A Coruña

Carnota

Praia de Cancelo

Único

Natural

Praia_107

489733,7787

4739235,3462

A Coruña

Carnota

Praia de Carballiños

Único

Natural

Praia_108

487959,1005

4746359,2149

A Coruña

Carnota

Praia de Carnota

Único

Natural

Praia_109

491367,6981

4741289,0436

A Coruña

Carnota

Praia de Cons

Único

Natural

Praia_110

490090,7512

4739411,7861

A Coruña

Carnota

Praia de Corna Becerra

Único

Natural

Praia_111

488203,9094

4747187,1813

A Coruña

Carnota

Praia da Gavota

Único

Natural

Praia_112

488233,1853

4738829,75

A Coruña

Carnota

Praia de Mar de Lira

Único

Natural

Praia_113

489399,1628

4739082,3663

A Coruña

Carnota

Praia de Pedrullo

Único

Natural

Praia_114

488078,4132

4747435,3628

A Coruña

Carnota

Praia de Porto Ancho

Único

Natural

Praia_115

488494,6307

4738933,7281

A Coruña

Carnota

Praia de Porto Balea

Único

Natural

Praia_116

487842,856

4738473,9954

A Coruña

Carnota

Praia de Porto da Barca

Único

Natural

Praia_117

488079,2834

4738815,2477

A Coruña

Carnota

Praia de Portocubelo

Único

Urbana

Praia_118

488772,8526

4738998,6555

A Coruña

Carnota

Praia de Quilmas

Único

Natural

Praia_119

488388,7883

4747716,2072

A Coruña

Carnota

Praia de San Pedro

Único

Urbana *

Praia_120

488802,0477

4748779,5658

A Coruña

Carnota

Praia de Simprón

Único

Natural

Praia_121

488538,9614

4738203,0576

A Coruña

Carnota

Praia de Susiños ou Susinos

Único

Natural

Praia_122

489211,3761

4737285,688

A Coruña

Carnota

Praia de Tras da Punta

Único

Natural

Praia_123

488625,1629

4739012,3694

A Coruña

Carnota-Muros

Praia de Lariño

Único

Natural

Praia_124

490565,2721

4734705,7909

A Coruña

Cedeira

Praia de Area de Miña Señora

Único

Natural

Praia_125

575192,296

4833391,911

A Coruña

Cedeira

Praia de Area Longa

Único

Natural

Praia_126

575153,9634

4834504,3721

A Coruña

Cedeira

Praia de Cedeira-Madalena-San Isidro

Único

Urbana *

Praia_127

576480,0431

4833849,875

A Coruña

Cedeira

Praia de Cerdeiras

Único

Natural

Praia_128

575088,6512

4833090,4291

A Coruña

Cedeira

Praia de Cortés

Único

Natural

Praia_129

580041,2254

4839528,9089

A Coruña

Cedeira

Praia de Sonreiras

Único

Natural

Praia_130

574763,7266

4834431,8154

A Coruña

Cedeira

Praia de Tarroiba

Único

Natural

Praia_131

583544,6377

4841475,7726

A Coruña

Cee

Praia das Leiriñas

Único

Natural

Praia_132

486077,5462

4753443,6995

A Coruña

Cee

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_133

478995,0452

4760384,0161

A Coruña

Cee

Praia de Area

Pequena

Único

Natural

Praia_134

479005,3587

4760504,082

A Coruña

Cee

Praia de Caneliñas

Único

Natural

Praia_135

487315,0601

4751311,3719

A Coruña

Cee

Praia de Cee

Único

Urbana

Praia_136

484523,7875

4755573,5364

A Coruña

Cee

Praia de Gures

Único

Natural

Praia_137

487964,345

4751048,0599

A Coruña

Cee

Praia de Lires

Único

Natural

Praia_138

478942,4154

4760979,233

A Coruña

Corcubión

Praia de Quenxe

Único

Urbana

Praia_139

484435,5754

4754010,778

A Coruña

Corcubión

Praia de Santa Isabel

Único

Urbana

Praia_140

484290,6686

4755051,8689

A Coruña

Dumbría

Praia Maior do Ézaro

Tramo 1

Urbana *

Praia_141

489418,8542

4750666,1839

A Coruña

Dumbría

Praia Maior do Ézaro

Tramo 2

Natural

Praia_142

489678,4763

4750424,2734

A Coruña

Dumbría

Praia Pequena do Ézaro

Único

Urbana *

Praia_143

489178,0333

4750911,2683

A Coruña

Fene

Praia de Almeiras

Único

Natural

Praia_144

565783,6936

4808299,5988

A Coruña

Fene

Praia de Coído

Único

Natural

Praia_145

565345,4968

4808421,9371

A Coruña

Fene

Praia do Carril

Único

Urbana

Praia_146

565420,9248

4812870,4623

A Coruña

Fene

Praia de San Valentín

Único

Urbana

Praia_147

567157,783

4814461,5964

A Coruña

Fene-Cabanas

Praia de Río Castro

Único

Natural

Praia_148

565920,5674

4808190,9131

A Coruña

Fene-Mugardos

Praia de Maniños

Único

Natural

Praia_149

564460,0714

4812149,7337

A Coruña

Ferrol

Praia da Xunqueira

Único

Urbana

Praia_150

560501,9125

4815497,4717

A Coruña

Ferrol

Praia da Graña

Único

Natural

Praia_151

559826,7057

4814432,9965

A Coruña

Ferrol

Praia das Anclas

Único

Natural

Praia_152

557703,876

4812601,445

A Coruña

Ferrol

Praia de Cabaliños

Único

Natural

Praia_153

555859,9855

4823766,9586

A Coruña

Ferrol

Praia de Caranza

Único

Urbana

Praia_154

564390,4229

4814107,9338

A Coruña

Ferrol

Praia de Cariño

Único

Urbana

Praia_155

555268,7315

4813316,3101

A Coruña

Ferrol

Praia de Castelo

Único

Natural

Praia_156

557979,786

4812678,6428

A Coruña

Ferrol

Praia de Doniños

Único

Natural

Praia_157

555004,4842

4816066,4484

A Coruña

Ferrol

Praia de Entrepieiros

Único

Natural

Praia_158

553369,9111

4812343,0359

A Coruña

Ferrol

Praia de Lacha

Único

Natural

Praia_159

556651,4588

4821103,472

A Coruña

Ferrol

Praia de Lombadiz

Único

Natural

Praia_160

554359,3365

4817685,9359

A Coruña

Ferrol

Praia de Lume Bo

Único

Natural

Praia_161

554617,3292

4814754,4693

A Coruña

Ferrol

Praia de Medote

Único

Natural

Praia_162

558525,4357

4822777,697

A Coruña

Ferrol

Praia dos Curas

Único

Urbana

Praia_163

560359,7859

4815535,5082

A Coruña

Ferrol

Praia de Pareisal

Único

Natural

Praia_164

556793,1442

4820877,5895

A Coruña

Ferrol

Praia de Penarroiba

Único

Natural

Praia_165

556265,9565

4821812,1841

A Coruña

Ferrol

Praia de Ponzos

Único

Natural

Praia_166

559207,5185

4822770,29

A Coruña

Ferrol

Praia de San Cristovo

Único

Natural

Praia_167

556640,6427

4812765,7115

A Coruña

Ferrol

Praia de San Felipe

Único

Urbana

Praia_168

558337,7531

4813087,8675

A Coruña

Ferrol

Praia de San Xurxo

Único

Natural

Praia_169

556718,9248

4819963,161

A Coruña

Ferrol

Praia de Santa Comba

Único

Natural

Praia_170

557282,6701

4822830,757

A Coruña

Ferrol

Praia de Sartaña

Único

Natural

Praia_171

558385,914

4822857,0974

A Coruña

Ferrol

Praia de Vilar

Único

Natural

Praia_172

556426,5794

4821275,4029

A Coruña

Ferrol

Praia do Porto

Único

Natural

Praia_173

556247,1161

4823225,7671

A Coruña

Fisterra

Praia de Arnela

Único

Natural

Praia_174

476897,4663

4754428,0299

A Coruña

Fisterra

Praia de Corveiro

Único

Natural

Praia_175

478605,3159

4749923,8849

A Coruña

Fisterra

Praia de Langosteira

Único

Natural

Praia_176

478675,5963

4752145,1234

A Coruña

Fisterra

Praia de Mar de Fóra

Único

Natural

Praia_177

477577,1678

4750734,819

A Coruña

Fisterra

Praia de Restrelo

Único

Natural

Praia_178

481521,1191

4754330,9443

A Coruña

Fisterra

Praia de Ribeira

Único

Urbana

Praia_179

478615,2315

4750284,8788

A Coruña

Fisterra

Praia de Sardiñeiro

Único

Urbana *

Praia_180

481073,0242

4754393,8238

A Coruña

Fisterra

Praia de Talón

Único

Natural

Praia_181

480302,2916

4752899,5589

A Coruña

Fisterra

Praia do Rostro

Único

Natural

Praia_182

478425,4274

4757178,7698

A Coruña

Fisterra-Cee

Praia de Estorde

Tramo 2

Urbana *

Praia_183

482053,3802

4754476,8899

A Coruña

Fisterra-Cee

Praia de Estorde

Tramo 1

Natural

Praia_184

481879,3754

4754519,0265

A Coruña

Laracha

Praia da Ría

Único

Natural

Praia_185

531815,3297

4796070,4478

A Coruña

Laracha

Praia da Ribeira

Único

Urbana

Praia_186

532035,921

4796191,0707

A Coruña

Laracha

Praia de Arnela Grande

Único

Urbana

Praia_187

531869,9116

4796416,9669

A Coruña

Laracha

Praia de Arnela Pequena

Único

Urbana

Praia_188

531837,3656

4796456,1285

A Coruña

Laracha

Praia de Carce Vella

Único

Urbana *

Praia_189

531875,2511

4796199,522

A Coruña

Laracha

Praia de Salseiras ou Caracoleiro

Único

Natural

Praia_190

531630,1722

4795893,2094

A Coruña

Laxe

Praia de Arnado

Único

Natural

Praia_191

497284,6103

4783959,1629

A Coruña

Laxe

Praia de Castrillón

Único

Natural

Praia_192

497266,1541

4784343,1151

A Coruña

Laxe

Praia de Laxe

Tramo 1

Natural

Praia_193

500539,6362

4784828,7929

A Coruña

Laxe

Praia de Laxe

Tramo 2

Urbana *

Praia_194

499886,6434

4785044,3509

A Coruña

Laxe

Praia de Soesto

Único

Natural

Praia_195

498225,9798

4784633,2298

A Coruña

Laxe

Praia de Traba

Único

Natural

Praia_196

496096,3083

4781897,0323

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Area Pequena

Único

Natural

Praia_197

511039,2873

4796117,875

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Barizo

Único

Natural

Praia_198

510234,3443

4795536,5154

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Beo

Único

Natural

Praia_199

512534,9209

4796268,5338

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Canido

Tramo 1

Urbana

Praia_200

514827,1426

4796767,8037

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Canido

Tramo 2

Natural

Praia_201

514822,3801

4796832,0976

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Esteiro ou Seiruga

Único

Natural

Praia_202

511308,3048

4795967,1735

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia Maior ou de Malpica

Único

Urbana

Praia_203

515140,3245

4796711,4122

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Pradeira

Único

Natural

Praia_204

521622,351

4793490,2167

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de San Miro

Único

Natural

Praia_205

518884,7225

4794112,1701

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Seaia

Único

Natural

Praia_206

513924,0813

4797223,1561

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Torradas

Único

Natural

Praia_207

521229,3733

4793390,3833

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia dos Riás

Único

Natural

Praia_208

520497,6116

4793432,0499

A Coruña

Malpica de Bergantiños

Praia de Reixa Grande

Único

Natural

Praia_209

518515,2796

4794069,8885

A Coruña

Mañón

Praia de Bares

Único

Natural

Praia_210

606619,8336

4847243,653

A Coruña

Mañón

Praia do Castro

Único

Natural

Praia_211

605444,7329

4845145,8738

A Coruña

Mañón

Praia de Vilela

Único

Natural

Praia_212

605499,1126

4845322,5711

A Coruña

Mañón-Ortigueira

Praia de Esteiro

Único

Natural

Praia_213

602727,4542

4844962,2233

A Coruña

Miño

Praia Grande de Miño

Tramo 2

Urbana *

Praia_214

563753,0229

4800699,6466

A Coruña

Miño

Praia Grande de Miño

Tramo 1

Natural

Praia_215

564003,3192

4800983,2805

A Coruña

Miño

Praia de Lago

Único

Natural

Praia_216

563911,0094

4801736,1424

A Coruña

Miño

Praia de Marín

Único

Natural

Praia_217

563544,9857

4802574,8508

A Coruña

Miño

Praia de Submiño ou Ribeira

Tramo 1

Urbana

Praia_218

564009,0785

4799969,8341

A Coruña

Miño

Praia de Submiño ou Ribeira

Tramo 2

Natural

Praia_219

564070,9912

4799796,2671

A Coruña

Miño-Paderne

Praia de Alameda

Único

Natural

Praia_220

564544,5031

4798739,177

A Coruña

Mugardos

Praia de Bestarruza

Único

Natural

Praia_221

559595,0905

4812183,7595

A Coruña

Muros

Praia da Groseira

Único

Natural

Praia_222

498721,5788

4737273,0501

A Coruña

Muros

Praia da Virxe

Único

Urbana

Praia_223

494756,9734

4736574,6444

A Coruña

Muros

Praia de Abelleira ou Ventín

Único

Natural

Praia_224

497790,0122

4738496,9066

A Coruña

Muros

Praia de Agrocobo

Único

Natural

Praia_225

501576,8485

4737045,9026

A Coruña

Muros

Praia de Aldosén

Único

Natural

Praia_226

498855,2278

4738531,9517

A Coruña

Muros

Praia do Ancoradoiro

Único

Natural

Praia_227

490825,9954

4733751,1191

A Coruña

Muros

Praia de Anido

Único

Urbana

Praia_228

495207,8876

4737140,7209

A Coruña

Muros

Praia de Area do

Medio

Único

Natural

Praia_229

499821,9901

4736609,5151

A Coruña

Muros

Praia de Area Triga

Único

Natural

Praia_230

497564,9258

4738357,4052

A Coruña

Muros

Praia de Arruxo

Único

Natural

Praia_231

498987,4215

4737771,1796

A Coruña

Muros

Praia de Bornalle

Único

Natural

Praia_232

498500,0256

4738665,5618

A Coruña

Muros

Praia da Vouga

Único

Natural

Praia_233

494849,9685

4734169,1218

A Coruña

Muros

Praia de Cabanas

Único

Natural

Praia_234

500030,8479

4736651,3742

A Coruña

Muros

Praia de Cirqueiros

Único

Natural

Praia_235

498814,3193

4737572,7603

A Coruña

Muros

Praia de Coído

Único

Natural

Praia_236

499266,0973

4736886,9373

A Coruña

Muros

Praia de Esteiro

Único

Urbana

Praia_237

501855,9997

4737604,9421

A Coruña

Muros

Praia de Fongareiro

Único

Natural

Praia_238

493477,294

4733423,2298

A Coruña

Muros

Praia de Fontenla

Único

Natural

Praia_239

501162,6701

4736403,9402

A Coruña

Muros

Praia de Laxeiras

Único

Natural

Praia_240

495887,5094

4737292,0851

A Coruña

Muros

Praia de Liñares

Único

Natural

Praia_241

498235,445

4738586,6151

A Coruña

Muros

Praia de Louro

Único

Natural

Praia_242

492067,1829

4733381,0871

A Coruña

Muros

Praia do Porto de Cabanas

Único

Natural

Praia_243

499850,1276

4736519,549

A Coruña

Muros

Praia de Prameán

Tramo 1

Urbana

Praia_244

502319,1582

4737465,262

A Coruña

Muros

Praia de Prameán

Tramo 2

Natural

Praia_245

502459,2416

4737413,1912

A Coruña

Muros

Praia de Raimundo

Único

Natural

Praia_246

500348,6331

4736574,5415

A Coruña

Muros

Praia de Salgueiros

Único

Natural

Praia_247

498898,7482

4737636,6179

A Coruña

Muros

Praia de San Francisco

Único

Urbana

Praia_248

494178,4422

4734089,9889

A Coruña

Muros

Praia de Somorto

Único

Natural

Praia_249

501491,8572

4736761,4412

A Coruña

Muros

Praia do Castelo

Único

Urbana

Praia_250

495528,5627

4735794,7114

A Coruña

Muros

Praia do Salto

Único

Natural

Praia_251

497137,8193

4737746,236

A Coruña

Muros-Outes

Praia de Arnela ou Cambrona

Único

Natural

Praia_252

503442,479

4736487,5576

A Coruña

Muxía

Praia da Cruz

Único

Natural

Praia_253

482704,9306

4771967,5777

A Coruña

Muxía

Praia das Raias

Único

Natural

Praia_254

484905,6235

4770934,3672

A Coruña

Muxía

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_255

487536,4008

4774858,7105

A Coruña

Muxía

Praia de Arias ou Area do Coto

Único

Natural

Praia_256

485171,8038

4771094,3411

A Coruña

Muxía

Praia de Arnela

Único

Natural

Praia_257

480190,0125

4770168,7835

A Coruña

Muxía

Praia de Barreira

Único

Natural

Praia_258

486722,4727

4773545,8085

A Coruña

Muxía

Praia de Barreiros

Único

Natural

Praia_259

484024,3445

4771540,5792

A Coruña

Muxía

Praia de Espineiro ou Espiñeirido

Único

Natural

Praia_260

482996,6292

4771953,2268

A Coruña

Muxía

Praia de Fornelos

Único

Natural

Praia_261

483374,264

4772076,7973

A Coruña

Muxía

Praia de Lago

Único

Natural

Praia_262

486520,0024

4772651,4418

A Coruña

Muxía

Praia de Loureiros ou Vilaverde

Único

Natural

Praia_263

484153,1416

4771184,0759

A Coruña

Muxía

Praia de Lourido

Único

Natural

Praia_264

481868,1174

4770511,2121

A Coruña

Muxía

Praia de Moreira

Único

Natural

Praia_265

478643,0368

4766199,6991

A Coruña

Muxía

Praia de Muxía

Único

Urbana

Praia_266

482194,7955

4772240,8764

A Coruña

Muxía

Praia de Nemiña

Único

Natural

Praia_267

478723,5479

4761804,7571

A Coruña

Muxía

Praia de Ribeira

Único

Natural

Praia_268

485147,0811

4771910,7283

A Coruña

Muxía

Praia do Neto

Único

Natural

Praia_269

481917,5323

4771235,6456

A Coruña

Muxía

Praia dos Muíños ou Area Maior

Único

Natural

Praia_270

484467,458

4770724,0746

A Coruña

Narón

Praia da Hortiña

Único

Natural

Praia_271

561309,628

4824253,6697

A Coruña

Narón

Praia de Casal

Único

Natural

Praia_272

560165,2574

4823296,5978

A Coruña

Narón

Praia de Lopesa

Único

Natural

Praia_273

562054,5225

4824790,2517

A Coruña

Neda

Praia do Puntal

Único

Natural

Praia_274

567376,3501

4815415,1136

A Coruña

Noia

Praia da Barquiña

Único

Natural

Praia_275

508548,2388

4738313,2054

A Coruña

Noia

Praia de Boa Grande

Único

Natural

Praia_276

505615,5684

4736255,835

A Coruña

Noia

Praia de Boa Pequena

Único

Natural

Praia_277

505759,0408

4736550,0428

A Coruña

Noia

Praia de Mexilloeira

Único

Natural

Praia_278

505997,4391

4736860,7909

A Coruña

Noia

Praia de Testal

Único

Natural

Praia_279

507146,8458

4737571,2202

A Coruña

Noia

Praia de Xurxosiños

Único

Natural

Praia_280

506603,3664

4737257,5351

A Coruña

Oleiros

Praia da Atalaia

Único

Natural

Praia_281

552761,0485

4800017,9646

A Coruña

Oleiros

Praia das Margaritas

Único

Natural

Praia_282

552970,5815

4801346,4856

A Coruña

Oleiros

Praia de Bastiagueiro

Tramo 2

Natural

Praia_283

551501,3364

4798868,3735

A Coruña

Oleiros

Praia de Bastiagueiro

Tramo 1

Urbana

Praia_284

551797,1519

4798930,1703

A Coruña

Oleiros

Praia de Canaval

Único

Natural

Praia_285

553158,0953

4804490,1122

A Coruña

Oleiros

Praia de Canide

Único

Urbana

Praia_286

553589,596

4801995,391

A Coruña

Oleiros

Praia de Espiñeiro

Único

Urbana

Praia_287

553236,6838

4803508,6242

A Coruña

Oleiros

Praia de Mera

Único

Urbana

Praia_288

553615,5847

4803202,8641

A Coruña

Oleiros

Praia de Patelo

Único

Urbana

Praia_289

553397,8289

4803461,6917

A Coruña

Oleiros

Praia Pequena de Bastiagueiro

Único

Natural

Praia_290

552182,0532

4799148,8802

A Coruña

Oleiros

Praia de Portelo

Único

Urbana

Praia_291

553590,832

4802288,7823

A Coruña

Oleiros

Praia de Porto Nabal

Único

Urbana

Praia_292

552953,5125

4800296,7496

A Coruña

Oleiros

Praia de Portonovo

Único

Urbana

Praia_293

552573,8642

4799429,1038

A Coruña

Oleiros

Praia de Santa Ana

Único

Urbana

Praia_294

553614,4156

4802859,9132

A Coruña

Oleiros

Praia de Santa Cristina

Único

Urbana

Praia_295

550139,0345

4798779,4681

A Coruña

Oleiros

Praia de Santa Cruz

Único

Urbana

Praia_296

552807,2712

4799562,4249

A Coruña

Ortigueira

Praia da Concha-Espasante

Tramo 1

Natural

Praia_297

595833,0224

4841641,8757

A Coruña

Ortigueira

Praia da Concha-Espasante

Tramo 2

Urbana *

Praia_298

595975,0905

4841331,6003

A Coruña

Ortigueira

Praia de A Concha-Espasante

Tramo 3

Natural

Praia_299

595997,4432

4841033,5212

A Coruña

Ortigueira

Praia de Arxúa

Único

Natural

Praia_300

596920,7622

4841862,9785

A Coruña

Ortigueira

Praia de Bandeixa

Único

Natural

Praia_301

596891,989

4842773,8823

A Coruña

Ortigueira

Praia de Basta

Único

Natural

Praia_302

599858,1184

4843701,4027

A Coruña

Ortigueira

Praia de Coitelo

Único

Natural

Praia_303

600297,7282

4843908,066

A Coruña

Ortigueira

Praia de Fábrega

Único

Natural

Praia_304

599462,6575

4843544,7737

A Coruña

Ortigueira

Praia de Furada

Único

Natural

Praia_305

599092,2789

4843510,4384

A Coruña

Ortigueira

Praia de Furnas

Único

Natural

Praia_306

600788,41

4844389,1079

A Coruña

Ortigueira

Praia de Guión

Único

Natural

Praia_307

597563,451

4842966,6365

A Coruña

Ortigueira

Praia de Ladrido-Morouzos-Cabalar

Único

Natural

Praia_308

592739,2942

4839651,2441

A Coruña

Ortigueira

Praia de Mazorgán ou Bimbeiro

Único

Natural

Praia_309

597080,8972

4842159,4856

A Coruña

Ortigueira

Praia de Orbeiro Santa Cristina

Único

Natural

Praia_310

595620,7715

4841782,8893

A Coruña

Ortigueira

Praia dos Ourizos

Único

Natural

Praia_311

597033,5385

4843015,5797

A Coruña

Ortigueira

Praia de Portonoval

Único

Natural

Praia_312

600570,5543

4844354,9427

A Coruña

Ortigueira

Praia de San Antonio

Único

Natural

Praia_313

596432,3388

4841660,2065

A Coruña

Ortigueira

Praia de San Antonio ou Lousido

Único

Natural

Praia_314

601727,2688

4844511,5701

A Coruña

Ortigueira

Praia de Sarridal-Carro

Único

Natural

Praia_315

598590,2775

4843048,8088

A Coruña

Ortigueira

Praia de Bidueiro

Único

Natural

Praia_316

594902,5884

4840639,7987

A Coruña

Ortigueira

Praia de Vilalba

Único

Natural

Praia_317

597901,3599

4842948,9315

A Coruña

Ortigueira

Praia do Picón

Único

Natural

Praia_318

601132,6856

4844306,8056

A Coruña

Outes

Praia de Bitareira

Único

Natural

Praia_319

506125,453

4738501,9395

A Coruña

Outes

Praia de Mallante ou Broña

Único

Natural

Praia_320

505874,8133

4738723,2743

A Coruña

Outes

Praia de Siavo

Único

Natural

Praia_321

504827,2918

4738799,7931

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia da Barca

Único

Natural

Praia_322

506103,8648

4714943,9917

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia da Illa de Laxe

Único

Natural

Praia_323

505218,8672

4714705,2436

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia da Poza

Único

Natural

Praia_324

507151,5465

4719462,2771

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Agronovo

Único

Natural

Praia_325

506463,7049

4715282,8151

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Alta

Único

Natural

Praia_326

506463,6249

4715086,1388

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia do Caramiñal

Único

Urbana

Praia_327

505347,8288

4716446,0711

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Conchido

Único

Urbana

Praia_328

507543,5993

4719812,4716

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Fonte da Pedra

Único

Natural

Praia_329

506450,1884

4715127,1861

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Furna

Único

Natural

Praia_330

506398,8654

4715792,2105

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Insuiña

Único

Natural

Praia_331

506495,0604

4715042,1167

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Lombriña-Forniña

Único

Natural

Praia_332

505715,253

4714969,0807

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia da Mercede

Único

Natural

Praia_333

506421,9662

4718777,8276

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Niñeiriños

Único

Natural

Praia_334

506488,4471

4715587,3563

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Raposiños

Único

Natural

Praia_335

505889,4488

4717946,1768

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Ribeiriña

Único

Natural

Praia_336

506797,8635

4719172,5751

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de San Antonio

Único

Natural

Praia_337

505932,7759

4716029,1366

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de San Isidro

Único

Urbana

Praia_338

505675,3641

4717870,4833

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de San Lázaro

Único

Urbana

Praia_339

505449,0226

4717621,3775

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Sumalpaso

Único

Natural

Praia_340

506113,7489

4715975,1595

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia de Toxal

Único

Natural

Praia_341

507027,7546

4719294,1558

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia do Campo

Único

Urbana

Praia_342

507377,5623

4719737,0899

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Praia do Cristo

Único

Urbana

Praia_343

505563,2928

4717685,6391

A Coruña

Ponteceso

Praia de Area Grande da Barda

Único

Natural

Praia_344

505970,7387

4792194,5163

A Coruña

Ponteceso

Praia de Area Pequena da Barda

Único

Natural

Praia_345

505860,388

4792115,6907

A Coruña

Ponteceso

Praia de Arnela

Único

Urbana

Praia_346

503264,7477

4790288,8613

A Coruña

Ponteceso

Praia de Balarés

Único

Natural

Praia_347

504633,7904

4787659,6077

A Coruña

Ponteceso

Praia de Cadoleiro

Único

Natural

Praia_348

505614,4209

4786656,5543

A Coruña

Ponteceso

Praia de Dalaris-do Medio ou Barra

Único

Natural

Praia_349

505002,8367

4786142,004

A Coruña

Ponteceso

Praia de Ermida

Único

Natural

Praia_350

503910,9634

4789996,7544

A Coruña

Ponteceso

Praia de Morro

Único

Natural

Praia_351

507530,0098

4793365,69

A Coruña

Ponteceso

Praia de Niñóns

Único

Natural

Praia_352

507684,0106

4793529,5957

A Coruña

Ponteceso

Praia de Osmo

Único

Natural

Praia_353

503537,5427

4790294,1957

A Coruña

Ponteceso

Praia de Santa Mariña

Único

Natural

Praia_354

506757,0223

4793324,5354

A Coruña

Pontedeume

Descoñecido

Único

Natural

Praia_355

563594,8978

4804866,5299

A Coruña

Pontedeume

Praia de Centroña

Único

Natural

Praia_356

565116,7379

4806743,8739

A Coruña

Pontedeume

Praia de Ínsua

Único

Natural

Praia_357

563152,0098

4803926,7655

A Coruña

Pontedeume

Praia de Paredes

Único

Natural

Praia_358

563369,6828

4804546,9126

A Coruña

Pontedeume

Praia de Sartexes

Único

Natural

Praia_359

564647,0597

4806576,3488

A Coruña

Pontedeume

Praia de Ver

Único

Urbana

Praia_360

563839,0424

4805293,8374

A Coruña

Pontedeume-Miño

Praia de Andahío-Perbes ou San Pedro

Único

Natural

Praia_361

563640,9421

4802877,0407

A Coruña

Porto do Son

Praia da Gafa

Único

Urbana

Praia_362

504707,8543

4734676,8348

A Coruña

Porto do Son

Praia da Aguieira

Único

Natural

Praia_363

502352,7492

4731963,6371

A Coruña

Porto do Son

Praia de Area Longa

Único

Natural

Praia_364

497715,5399

4726472,3082

A Coruña

Porto do Son

Praia de Arnela

Tramo 1

Natural

Praia_365

499052,5868

4728607,6544

A Coruña

Porto do Son

Praia de Arnela

Tramo 2

Urbana

Praia_366

498931,57

4728507,229

A Coruña

Porto do Son

Praia das Furnas ou Xuño

Único

Natural

Praia_367

496788,5418

4720830,0229

A Coruña

Porto do Son

Praia de Basoñas

Único

Natural

Praia_368

495855,14

4719136,6426

A Coruña

Porto do Son

Praia de Cabalo Baixo

Único

Urbana

Praia_369

505147,6603

4735910,7036

A Coruña

Porto do Son

Praia de Cabeiro

Único

Natural

Praia_370

500716,2699

4731497,4053

A Coruña

Porto do Son

Praia de Castro de Baroña

Único

Natural

Praia_371

497459,5589

4726917,3925

A Coruña

Porto do Son

Praia de Coira

Tramo 1

Urbana *

Praia_372

503985,2547

4733734,9388

A Coruña

Porto do Son

Praia de Coira

Tramo 2

Natural

Praia_373

503995,2207

4733518,5253

A Coruña

Porto do Son

Praia de Fonforrón

Único

Natural

Praia_374

499337,0171

4729482,2079

A Coruña

Porto do Son

Praia de Hornanda

Único

Natural

Praia_375

504963,8846

4734996,4901

A Coruña

Porto do Son

Praia de Langaño

Único

Natural

Praia_376

503720,3496

4732896,438

A Coruña

Porto do Son

Praia de Martiña

Único

Natural

Praia_377

499278,9666

4729250,6018

A Coruña

Porto do Son

Praia de Nadelas

Único

Natural

Praia_378

496858,9766

4724132,3727

A Coruña

Porto do Son

Praia de Poza

Único

Natural

Praia_379

501662,1306

4732204,7632

A Coruña

Porto do Son

Praia de Pozo

Único

Natural

Praia_380

503558,4137

4732688,2348

A Coruña

Porto do Son

Praia de Preguntoiro

Único

Natural

Praia_381

499207,1702

4728928,297

A Coruña

Porto do Son

Praia de Río Maior

Único

Natural

Praia_382

497703,3491

4725808,9647

A Coruña

Porto do Son

Praia de Río Sieira

Único

Natural

Praia_383

497034,7612

4721726,3271

A Coruña

Porto do Son

Praia de Seiras

Único

Natural

Praia_384

497443,928

4724846,2105

A Coruña

Porto do Son

Praia de Seráns

Único

Natural

Praia_385

495190,67

4717985,8266

A Coruña

Porto do Son

Praia de Suasbrañas

Único

Natural

Praia_386

495163,733

4717649,7083

A Coruña

Porto do Son

Praia de Suigrexas

Tramo 1

Natural

Praia_387

500442,7273

4730725,6449

A Coruña

Porto do Son

Praia de Suigrexas

Tramo 2

Urbana

Praia_388

500335,2144

4730614,5381

A Coruña

Porto do Son

Praia de Telleira

Único

Natural

Praia_389

504913,0026

4735591,7674

A Coruña

Porto do Son

Praia do Son

Único

Urbana

Praia_390

499937,6987

4730457,3648

A Coruña

Porto do Son-Ribeira

Praia de Espiñeirido ou Recaveira

Único

Natural

Praia_391

494788,9318

4716498,4583

A Coruña

Rianxo

Praia da Torre

Único

Natural

Praia_392

514991,5289

4723671,769

A Coruña

Rianxo

Praia de Aceveira

Único

Natural

Praia_393

517574,8652

4720938,1547

A Coruña

Rianxo

Praia de Leiro

Único

Natural

Praia_394

518442,5461

4721414,9447

A Coruña

Rianxo

Praia de Pereira Torta

Único

Natural

Praia_395

516094,5303

4720740,0612

A Coruña

Rianxo

Praia de Porrón do Leiro

Único

Natural

Praia_396

516654,5393

4720585,5348

A Coruña

Rianxo

Praia de Porrón do Salto

Único

Natural

Praia_397

516324,8834

4720717,2113

A Coruña

Rianxo

Praia de Quenxe-Tanxil

Único

Natural

Praia_398

515092,1549

4721403,2446

A Coruña

Rianxo

Praia de Taragoña

Único

Natural

Praia_399

513824,5666

4724245,7128

A Coruña

Rianxo

Praia de Tronco

Único

Natural

Praia_400

515683,7411

4721117,2551

A Coruña

Rianxo

Praia do Pazo

Único

Natural

Praia_401

515231,307

4723240,1849

A Coruña

Ribeira

Praia da Cambra

Único

Urbana

Praia_402

503329,6907

4713839,5532

A Coruña

Ribeira

Praia de Aguiño ou Tasca

Único

Urbana *

Praia_403

498748,0342

4707861,1413

A Coruña

Ribeira

Praia de Amexeida

Único

Urbana

Praia_404

500995,8031

4709545,0931

A Coruña

Ribeira

Praia de Area Basta

Único

Natural

Praia_405

496573,7169

4707839,9505

A Coruña

Ribeira

Praia de Area Secada

Único

Urbana

Praia_406

501306,8904

4710148,4885

A Coruña

Ribeira

Praia das Furnas

Tramo 2

Natural

Praia_407

494687,4101

4713830,361

A Coruña

Ribeira

Praia das Furnas

Tramo 1

Urbana

Praia_408

494456,3254

4713768,625

A Coruña

Ribeira

Praia de Casqueiro

Único

Urbana

Praia_409

503436,2136

4714037,5854

A Coruña

Ribeira

Praia de Castiñeiras

Único

Urbana *

Praia_410

500336,0301

4708884,2928

A Coruña

Ribeira

Praia de Cativa

Único

Urbana

Praia_411

501201,9617

4710837,3748

A Coruña

Ribeira

Praia de Celeiráns

Único

Natural

Praia_412

497516,6638

4707582,4154

A Coruña

Ribeira

Praia de Coroso

Tramo 2

Natural

Praia_413

501753,7769

4712938,6135

A Coruña

Ribeira

Praia de Coroso

Tramo 1

Urbana *

Praia_414

501543,1681

4712886,755

A Coruña

Ribeira

Praia de Corrubedo (Ladeira-Pozas do Carregal-Lagoa-Anguieira)

Único

Natural

Praia_415

496848,1772

4712372,4788

A Coruña

Ribeira

Praia de Furna de Balieiros

Único

Natural

Praia_416

493314,1302

4713951,9568

A Coruña

Ribeira

Praia de Gaivoteira de Fontán

Único

Urbana

Praia_417

501225,1978

4710641,8988

A Coruña

Ribeira

Praia de Insuela

Único

Urbana

Praia_418

503096,8857

4713483,2183

A Coruña

Ribeira

Praia de Mosqueiros

Único

Urbana

Praia_419

500734,4874

4709188,6754

A Coruña

Ribeira

Praia do Castro ou Carreira de Centoleira

Único

Urbana *

Praia_420

499491,7508

4708431,2217

A Coruña

Ribeira

Praia do Prado

Único

Urbana

Praia_421

493813,977

4713282,935

A Coruña

Ribeira

Praia de Penisqueira

Único

Natural

Praia_422

497193,8958

4707685,9085

A Coruña

Ribeira

Praia de Portiños ou Balieiros

Único

Natural

Praia_423

493656,3554

4714445,2631

A Coruña

Ribeira

Praia de Rego das Cargas

Único

Natural

Praia_424

497720,9039

4707549,9379

A Coruña

Ribeira

Praia de Ribeira

Único

Urbana

Praia_425

494090,7127

4713450,0175

A Coruña

Ribeira

Praia de Ribeiriña

Único

Urbana

Praia_426

494257,5011

4713595,6276

A Coruña

Ribeira

Praia de Río Azor

Único

Natural

Praia_427

502585,8874

4713046,3451

A Coruña

Ribeira

Praia de Touro

Único

Urbana

Praia_428

501331,4483

4710303,0576

A Coruña

Ribeira

Praia de Vionta leste

Único

Natural

Praia_429

499729,6596

4705020,8962

A Coruña

Ribeira

Praia de Vionta Oeste

Único

Natural

Praia_430

499547,7315

4705036,1832

A Coruña

Ribeira

Praia de Zafra

Único

Natural

Praia_431

499013,414

4703278,6313

A Coruña

Ribeira

Praia do Castelo

Único

Natural

Praia_432

499817,2016

4701999,132

A Coruña

Ribeira

Praia do Couso

Único

Natural

Praia_433

496815,6563

4707496,803

A Coruña

Ribeira

Praia dos Bois

Único

Natural

Praia_434

499119,229

4703073,0702

A Coruña

Ribeira

Praia dos Lagos

Único

Natural

Praia_435

498708,0613

4703418,681

A Coruña

Ribeira-A Pobra do Caramiñal

Praia da Corna

Tramo 1

Urbana *

Praia_436

503769,4618

4714679,7442

A Coruña

Ribeira-A Pobra do Caramiñal

Praia de A Corna

Tramo 2

Natural

Praia_437

504324,691

4714731,2058

A Coruña

Sada

Praia de Armenteiro

Único

Natural

Praia_438

559858,533

4802361,1639

A Coruña

Sada

Praia de Arnela

Único

Natural

Praia_439

560037,5381

4802075,3437

A Coruña

Sada

Praia de Cirro

Único

Natural

Praia_440

557081,5094

4803779,585

A Coruña

Sada

Praia de Delicias

Único

Urbana

Praia_441

560765,8992

4799844,3637

A Coruña

Sada

Praia de Lourido

Único

Natural

Praia_442

559539,6787

4803310,2415

A Coruña

Sada

Praia de Morazón

Único

Natural

Praia_443

560708,5311

4801593,5475

A Coruña

Sada

Praia Nova

Único

Urbana

Praia_444

560600,8076

4800200,4177

A Coruña

Sada

Praia de San Pedro

Único

Natural

Praia_445

557608,0589

4803586,1024

A Coruña

Valdoviño

Praia de Baleo

Único

Natural

Praia_446

572409,3687

4832980,2905

A Coruña

Valdoviño

Praia de Campelo

Único

Natural

Praia_447

563254,922

4825790,0379

A Coruña

Valdoviño

Praia de Cano Grande

Único

Natural

Praia_448

565274,0669

4828630,5793

A Coruña

Valdoviño

Praia de Carrizo

Único

Natural

Praia_449

571868,9266

4832615,7572

A Coruña

Valdoviño

Praia da Frouxeira

Único

Natural

Praia_450

567010,7558

4829060,1376

A Coruña

Valdoviño

Praia de Meirás

Único

Natural

Praia_451

565234,019

4828048,9476

A Coruña

Valdoviño

Praia de Mourillá

Único

Natural

Praia_452

565064,6386

4828860,1347

A Coruña

Valdoviño

Praia do Graxal

Único

Natural

Praia_453

573035,2444

4833885,8518

A Coruña

Valdoviño

Praia de Prados

Único

Natural

Praia_454

569942,5706

4831575,0044

A Coruña

Valdoviño

Praia de Rego

Único

Natural

Praia_455

565252,1102

4828281,8761

A Coruña

Valdoviño

Praia de Ría do Porto

Único

Natural

Praia_456

565225,5359

4829081,0176

A Coruña

Valdoviño

Praia de Rodo ou Pantín

Único

Natural

Praia_457

571519,3746

4832249,5141

A Coruña

Valdoviño

Praia de Rosella

Único

Natural

Praia_458

570367,0712

4831616,5901

A Coruña

Valdoviño

Praia de Vilarrube

Único

Natural

Praia_459

574463,7809

4832551,6676

A Coruña

Valdoviño

Praia do Cortello

Único

Natural

Praia_460

565280,1319

4828371,8918

A Coruña

Valdoviño

Praia dos Curas

Único

Natural

Praia_461

568848,547

4830249,0168

Lugo

Barreiros

Praia das Pasadas

Único

Natural

Praia_462

646767,1333

4824726,5443

Lugo

Barreiros

Praia de Anguieira

Único

Natural

Praia_463

641836,7932

4824890,1165

Lugo

Barreiros

Praia de Area da Balea

Único

Natural

Praia_464

645287,1031

4824784,854

Lugo

Barreiros

Praia de Benquerencia

Único

Natural

Praia_465

645041,0063

4824789,5124

Lugo

Barreiros

Praia de Lóngara

Único

Natural

Praia_466

646514,1484

4824812,617

Lugo

Barreiros

Praia de Pena de Salsa ou Fontanela

Único

Natural

Praia_467

644352,1154

4824923,5817

Lugo

Barreiros

Praia de Remior

Único

Natural

Praia_468

643260,1104

4825092,9012

Lugo

Barreiros

Praia de San Bartolo

Único

Natural

Praia_469

642721,3207

4825320,9698

Lugo

Barreiros

Praia de San Cosme-Altar

Único

Natural

Praia_470

641907,3113

4825207,2697

Lugo

Barreiros

Praia de San Miguel de Reinante ou Arealonga de Reinante

Único

Natural

Praia_471

647517,1797

4824167,5834

Lugo

Barreiros

Praia de San Pedro

Único

Natural

Praia_472

645999,1987

4824737,8829

Lugo

Burela

Praia da Marosa

Único

Natural

Praia_473

631104,3381

4836983,7335

Lugo

Burela

Praia de Cabaliño

Único

Urbana

Praia_474

632481,0593

4836138,5301

Lugo

Burela

Praia dos Cantiños

Único

Natural

Praia_475

633572,129

4833525,9479

Lugo

Burela

Praia de Pena de Oural

Único

Urbana

Praia_476

632560,8843

4835695,2448

Lugo

Burela

Praia de Perdouro

Único

Natural

Praia_477

633017,3777

4834202,8351

Lugo

Burela

Praia de Portelo

Único

Urbana

Praia_478

632475,3643

4835901,8192

Lugo

Burela

Praia de Reliño

Único

Natural

Praia_479

631819,4141

4836691,98

Lugo

Cervo

Praia de Area Pequena

Único

Natural

Praia_480

625030,7884

4839531,9057

Lugo

Cervo

Praia de Caosa

Único

Urbana

Praia_481

625702,3387

4839172,8433

Lugo

Cervo

Praia de Cubelas

Único

Urbana

Praia_482

625820,2907

4839490,8771

Lugo

Cervo

Praia de Limosa

Único

Natural

Praia_483

624467,9301

4839551,3133

Lugo

Cervo

Praia do Torno

Único

Urbana

Praia_484

625688,642

4839463,1714

Lugo

Cervo

Praia de Paraños

Único

Natural

Praia_485

623141,9356

4840081,507

Lugo

Cervo

Praia de Rueta

Único

Natural

Praia_486

628505,697

4837880,9435

Lugo

Cervo

Praia de San Cibrao

Único

Natural

Praia_487

625360,7413

4839299,0001

Lugo

Foz

Descoñecido

Único

Natural

Praia_488

635395,682

4831451,4755

Lugo

Foz

Praia das Insuas

Único

Natural

Praia_489

637302,4921

4829139,3023

Lugo

Foz

Praia das Polas

Único

Natural

Praia_490

635778,7079

4831022,3566

Lugo

Foz

Praia da Rapadoira

Único

Natural

Praia_491

641547,4943

4825864,2118

Lugo

Foz

Praia de Area da Fame

Único

Natural

Praia_492

635626,9516

4831148,998

Lugo

Foz

Praia de Arealonga

Único

Natural

Praia_493

636936,1139

4829446,595

Lugo

Foz

Praia de Areoura

Único

Natural

Praia_494

633600,3824

4833300,7717

Lugo

Foz

Praia de Fondás

Único

Natural

Praia_495

641093,5729

4824080,2873

Lugo

Foz

Praia de Gralleira

Único

Natural

Praia_496

634957,2604

4831788,8971

Lugo

Foz

Praia de Llas

Único

Natural

Praia_497

640373,1032

4826675,1597

Lugo

Foz

Praia de Nois

Único

Natural

Praia_498

635952,299

4830923,0092

Lugo

Foz

Praia de Ouriceira

Único

Natural

Praia_499

637413,9632

4828901,942

Lugo

Foz

Praia de Orxal

Único

Natural

Praia_500

635178,9882

4831622,7528

Lugo

Foz

Praia dos Alemáns-Area Brava

Único

Natural

Praia_501

633817,6449

4833120,6353

Lugo

Foz

Praia de Pampillosa

Único

Natural

Praia_502

637740,1396

4828158,1617

Lugo

Foz

Praia de Peizás

Único

Natural

Praia_503

638978,3896

4827532,5605

Lugo

Foz

Praia de San Pedro

Único

Natural

Praia_504

634473,3108

4831841,1669

Lugo

Foz

Praia de Sarrido

Único

Natural

Praia_505

638123,2058

4827940,7201

Lugo

Foz

Praia dos Xuncos

Único

Natural

Praia_506

635487,8812

4831327,1388

Lugo

O Vicedo

Praia de Abrela

Único

Natural

Praia_507

611773,1559

4839632,2651

Lugo

O Vicedo

Praia de Arealonga

Único

Natural

Praia_508

605585,4729

4842728,2804

Lugo

O Vicedo

Praia de Caolín

Único

Natural

Praia_509

606817,3857

4844053,8392

Lugo

O Vicedo

Praia de Fomento

Único

Urbana *

Praia_510

606870,5355

4843379,0341

Lugo

O Vicedo

Praia de Moledos

Único

Natural

Praia_511

606345,6305

4842906,7542

Lugo

O Vicedo

Praia dos Castelos

Único

Natural

Praia_512

606239,5598

4842785,4814

Lugo

O Vicedo

Praia dos Fardos

Único

Natural

Praia_513

611142,8734

4841407,7789

Lugo

O Vicedo

Praia de Pena Furada

Único

Natural

Praia_514

604888,5069

4843214,0794

Lugo

O Vicedo

Praia de Pereira

Único

Natural

Praia_515

611658,9665

4841185,8074

Lugo

O Vicedo

Praia de San Román ou Area Grande

Único

Natural

Praia_516

610705,6457

4841578,3531

Lugo

O Vicedo

Praia de Toxido

Único

Natural

Praia_517

609887,8267

4843874,139

Lugo

O Vicedo

Praia de Vicedo Vello

Único

Natural

Praia_518

606723,1735

4843804,9422

Lugo

O Vicedo

Praia de Xilloi

Único

Natural

Praia_519

608537,9092

4844256,2316

Lugo

O Vicedo

Praia dos Monxés

Único

Natural

Praia_520

611808,268

4840730,8068

Lugo

Ribadeo

Praia de Areosa

Único

Natural

Praia_521

656340,6091

4824426,989

Lugo

Ribadeo

Praia das Catedrais ou Carricelas

Único

Natural

Praia_522

648885,2455

4823975,594

Lugo

Ribadeo

Praia de Cadramón

Único

Natural

Praia_523

649937,9857

4824132,302

Lugo

Ribadeo

Praia de Cegoña

Único

Natural

Praia_524

651457,2455

4824033,8405

Lugo

Ribadeo

Praia de Esteiro

Único

Natural

Praia_525

649647,8064

4824006,0369

Lugo

Ribadeo

Praia de Gabieira

Único

Natural

Praia_526

656800,4446

4824489,7142

Lugo

Ribadeo

Praia de Marbadás

Único

Natural

Praia_527

650700,0696

4824157,0618

Lugo

Ribadeo

Praia do Cargadeiro

Único

Natural

Praia_528

658616,5138

4823277,6304

Lugo

Ribadeo

Praia dos Bloques

Único

Natural

Praia_529

658042,6769

4821436,3156

Lugo

Ribadeo

Praia dos Castros

Único

Natural

Praia_530

650425,4034

4824297,1625

Lugo

Ribadeo

Praia das Rochas Brancas

Único

Natural

Praia_531

657995,0314

4824162,1572

Lugo

Ribadeo

Praia de Seborello

Único

Natural

Praia_532

650362,919

4824221,6874

Lugo

Ribadeo

Praia de Xuncos

Único

Natural

Praia_533

651000,6047

4824206,2461

Lugo

Viveiro

Cala dos Canaveirás

Único

Natural

Praia_534

614189,4678

4839826,0415

Lugo

Viveiro

Praia da Media Luna

Único

Natural

Praia_535

614366,9236

4839638,1987

Lugo

Viveiro

Praia de Area

Único

Natural

Praia_536

614500,8251

4838494,4678

Lugo

Viveiro

Praia de Celeiro

Único

Urbana

Praia_537

613326,1767

4837242,4114

Lugo

Viveiro

Praia de Covas

Único

Urbana *

Praia_538

612384,2284

4836346,8104

Lugo

Viveiro

Praia de Falla ou de Seiramar

Único

Urbana

Praia_539

611868,1689

4836682,5043

Lugo

Viveiro

Praia do Penal ou de Arnela

Único

Natural

Praia_540

614490,1613

4839185,6979

Lugo

Viveiro

Praia de Portonovo

Único

Natural

Praia_541

614913,3016

4840664,1603

Lugo

Viveiro

Praia de Roo

Único

Natural

Praia_542

611698,0147

4837272,0231

Lugo

Viveiro

Praia de Sacido

Único

Natural

Praia_543

611758,2298

4837108,2893

Lugo

Viveiro

Praia de San Xoán

Único

Natural

Praia_544

611809,2733

4838458,5383

Lugo

Xove

Praia de Coído

Único

Natural

Praia_545

618090,7492

4842784,3468

Lugo

Xove

Praia de Corveiro

Único

Natural

Praia_546

623011,6548

4840336,5502

Lugo

Xove

Praia de Esteiro

Único

Natural

Praia_547

616063,1384

4840807,1618

Lugo

Xove

Praia de Lago

Único

Natural

Praia_548

622517,3201

4840749,9666

Lugo

Xove

Praia de Morás

Único

Natural

Praia_549

622964,9242

4841822,0621

Lugo

Xove

Praia de Muiñelos

Único

Natural

Praia_550

616686,3647

4841446,8669

Lugo

Xove

Praia de Portocelo

Único

Natural

Praia_551

619649,1788

4841802,0527

Lugo

Xove

Praia de Sucastro

Único

Natural

Praia_552

620577,2265

4842133,6371

Pontevedra

A Guarda

Praia da Armona

Único

Natural

Praia_553

511610,9381

4636412,9467

Pontevedra

A Guarda

Praia da Lamiña

Único

Natural

Praia_554

511304,0208

4635979,0292

Pontevedra

A Guarda

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_555

510262,9201

4639796,7532

Pontevedra

A Guarda

Praia de Camposancos ou do Muíño

Único

Natural

Praia_556

510726,7092

4635611,9617

Pontevedra

A Guarda

Praia de Codesal ou do Codesal

Único

Natural

Praia_557

512165,5059

4637001,3812

Pontevedra

A Guarda

Praia de Fedorento

Único

Urbana

Praia_558

510270,5077

4639580,4947

Pontevedra

A Guarda

Praia do Carreiro

Único

Urbana

Praia_559

510260,1247

4638437,1091

Pontevedra

A Guarda

Praia do Muiño

Único

Natural

Praia_560

510614,3291

4635414,2486

Pontevedra

Baiona

Praia de Barbeira

Único

Urbana

Praia_561

512517,8585

4663531,4029

Pontevedra

Baiona

Praia de Carral

Único

Natural

Praia_562

508334,6054

4662224,1963

Pontevedra

Baiona

Praia de Cuncheira

Único

Urbana

Praia_563

512257,9698

4663383,9337

Pontevedra

Baiona

Praia da Ladeira

Único

Natural

Praia_564

514197,0968

4662403,748

Pontevedra

Baiona

Praia dos Frades

Único

Urbana

Praia_565

512255,2525

4663730,7493

Pontevedra

Baiona

Praia de Ribeira

Único

Urbana

Praia_566

512465,9349

4663279,688

Pontevedra

Baiona

Praia de Santa Marta

Único

Urbana *

Praia_567

513373,4652

4662521,1473

Pontevedra

Bueu

Praia das Dornas

Único

Natural

Praia_568

505651,1417

4691684,1899

Pontevedra

Bueu

Praia das Moscas

Único

Natural

Praia_569

505386,4443

4688473,9726

Pontevedra

Bueu

Praia de Agrelo

Tramo 1

Natural

Praia_570

518961,4605

4686825,6579

Pontevedra

Bueu

Praia de Agrelo

Tramo 2

Urbana *

Praia_571

518819,6436

4686685,6931

Pontevedra

Bueu

Praia de Area de Bon

Único

Natural

Praia_572

514913,2705

4684702,8138

Pontevedra

Bueu

Praia de Area dos Cans

Único

Natural

Praia_573

505524,9535

4691407,9781

Pontevedra

Bueu

Praia de Area Pequena

Único

Natural

Praia_574

515927,9747

4687325,3965

Pontevedra

Bueu

Praia de Banda do Río

Único

Urbana

Praia_575

517393,5756

4686125,9401

Pontevedra

Bueu

Praia de Beluso

Único

Urbana

Praia_576

516505,823

4686661,8069

Pontevedra

Bueu

Praia de Buceiro

Único

Natural

Praia_577

514430,2669

4687508,5029

Pontevedra

Bueu

Praia de Bueu

Único

Urbana

Praia_578

517874,0824

4686208,3379

Pontevedra

Bueu

Praia de Canexol

Único

Natural

Praia_579

505457,6951

4690886,4596

Pontevedra

Bueu

Praia de Covelo

Único

Natural

Praia_580

519990,4904

4687501,777

Pontevedra

Bueu

Praia de Cornide

Único

Natural

Praia_581

514970,7057

4687233,3279

Pontevedra

Bueu

Praia de Cova da Vella

Único

Natural

Praia_582

506105,8001

4693547,6862

Pontevedra

Bueu

Praia de Encoradoira

Único

Natural

Praia_583

514273,5212

4686847,5654

Pontevedra

Bueu

Praia de Fedorento

Único

Natural

Praia_584

504834,6539

4689530,1895

Pontevedra

Bueu

Praia de Fontiñas

Único

Natural

Praia_585

504804,0969

4692281,5352

Pontevedra

Bueu

Praia de Lago

Único

Natural

Praia_586

514384,6385

4685825,1985

Pontevedra

Bueu

Praia de Lapamán- Muiño Vello

Único

Natural

Praia_587

520381,5835

4687824,7725

Pontevedra

Bueu

Praia de Liñeiro

Único

Natural

Praia_588

504655,8196

4691876,238

Pontevedra

Bueu

Praia de Loureiro

Único

Urbana

Praia_589

518551,8011

4686551,588

Pontevedra

Bueu

Praia de Melide

Único

Natural

Praia_590

506116,8396

4693073,5904

Pontevedra

Bueu

Praia de Mourisca

Único

Natural

Praia_591

514624,3641

4687244,4434

Pontevedra

Bueu

Praia de Onza Sur

Único

Natural

Praia_592

505334,9619

4688000,4077

Pontevedra

Bueu

Praia de Pedrón

Único

Natural

Praia_593

514325,9153

4687606,4011

Pontevedra

Bueu

Praia de Pereiró

Único

Natural

Praia_594

505295,8007

4690287,4037

Pontevedra

Bueu

Praia de Pescadoira

Único

Urbana

Praia_595

518213,0174

4686386,1386

Pontevedra

Bueu

Praia de Portomaior

Único

Natural

Praia_596

519314,4721

4687108,8696

Pontevedra

Bueu

Praia de Robaleira Grande

Único

Natural

Praia_597

516814,3526

4686314,4448

Pontevedra

Bueu

Praia de Robaleira pequena

Único

Natural

Praia_598

516968,7377

4686263,6426

Pontevedra

Bueu

Praia de Ruilbó

Único

Natural

Praia_599

516523,7651

4687100,5981

Pontevedra

Bueu

Praia de Sartaséns

Único

Natural

Praia_600

515883,5246

4687339,6845

Pontevedra

Bueu

Praia de Tulla

Único

Natural

Praia_601

515331,0707

4687274,6005

Pontevedra

Bueu

Praia do Reventón

Único

Natural

Praia_602

515051,3769

4683804,2733

Pontevedra

Cambados

Praia da Axudantía

Único

Urbana

Praia_603

515057,5283

4706915,3721

Pontevedra

Cambados

Praia de Arangues

Único

Natural

Praia_604

514223,2291

4707717,2336

Pontevedra

Cambados

Praia de Bico da Ran

Único

Natural

Praia_605

514072,1955

4702211,4206

Pontevedra

Cambados

Praia de Depuradora

Único

Urbana

Praia_606

514299,7679

4708714,1118

Pontevedra

Cambados

Praia de Espiñeiro

Único

Natural

Praia_607

515337,6942

4705215,6757

Pontevedra

Cambados

Praia de Fontiñas

Único

Natural

Praia_608

514288,3873

4702602,2446

Pontevedra

Cambados

Praia de Ganchiño

Único

Natural

Praia_609

514245,5099

4701992,3573

Pontevedra

Cambados

Praia de Illa Beiró

Único

Natural

Praia_610

514710,8742

4706102,2566

Pontevedra

Cambados

Praia de Marco

Único

Natural

Praia_611

514260,7228

4708508,6155

Pontevedra

Cambados

Praia de Mouta

Único

Natural

Praia_612

515076,61

4706012,1377

Pontevedra

Cambados

Praia do Correlo

Único

Natural

Praia_613

513962,2266

4703188,9709

Pontevedra

Cambados

Praia de Pombal

Único

Urbana

Praia_614

515075,5737

4707749,9291

Pontevedra

Cambados

Praia de Pradeira

Único

Natural

Praia_615

514003,9761

4703722,3456

Pontevedra

Cambados

Praia de Santo Tomé

Único

Urbana

Praia_616

515041,9577

4706360,973

Pontevedra

Cambados

Praia de Seiñas

Único

Natural

Praia_617

514249,1365

4702946,7342

Pontevedra

Cambados

Praia de Suarosas

Único

Natural

Praia_618

514303,9554

4708199,7434

Pontevedra

Cambados

Praia de Suarosas-Norte

Único

Natural

Praia_619

514287,2765

4708340,8301

Pontevedra

Cangas

Praia da Masa

Único

Natural

Praia_620

513830,8007

4677920,9134

Pontevedra

Cangas

Praia das Colchas

Único

Urbana

Praia_621

517152,894

4677336,421

Pontevedra

Cangas

Praia da Testada

Único

Natural

Praia_622

514381,6849

4680494,2885

Pontevedra

Cangas

Praia da Testada

Único

Urbana

Praia_623

515048,443

4680840,3636

Pontevedra

Cangas

Praia de Alada

Único

Natural

Praia_624

512443,3537

4683020,0569

Pontevedra

Cangas

Praia de Area Brava

Único

Natural

Praia_625

512813,2366

4682158,0276

Pontevedra

Cangas

Praia de Area Milla

Único

Natural

Praia_626

516931,2148

4677535,1199

Pontevedra

Cangas

Praia de Areacova

Único

Natural

Praia_627

514759,523

4681746,8429

Pontevedra

Cangas

Praia de Arnelas

Único

Natural

Praia_628

513735,5741

4681322,9818

Pontevedra

Cangas

Praia de Arneles

Único

Natural

Praia_629

514032,4331

4680619,7057

Pontevedra

Cangas

Praia de Barra

Único

Natural

Praia_630

512171,59

4678778,191

Pontevedra

Cangas

Praia de Castiñeira

Único

Natural

Praia_631

513321,2372

4681781,7801

Pontevedra

Cangas

Praia de Conde Sestadelo

Único

Natural

Praia_632

514692,8435

4681259,4731

Pontevedra

Cangas

Praia de Congorza ou do Medio

Único

Urbana

Praia_633

517252,5528

4677460,9937

Pontevedra

Cangas

Praia de Couso

Único

Natural

Praia_634

512027,1683

4683785,2478

Pontevedra

Cangas

Praia de Cova de Balea

Único

Natural

Praia_635

514662,6827

4681492,8396

Pontevedra

Cangas

Praia de Estropeiros

Único

Natural

Praia_636

512522,7251

4682527,9235

Pontevedra

Cangas

Praia de Francón

Único

Natural

Praia_637

514869,064

4682088,16

Pontevedra

Cangas

Praia da Illa das Ratas

Único

Natural

Praia_638

519719,8804

4678713,034

Pontevedra

Cangas

Praia de Lagüelas

Único

Natural

Praia_639

514848,1717

4683343,8927

Pontevedra

Cangas

Praia de Liméns

Único

Natural

Praia_640

515358,3353

4678622,3549

Pontevedra

Cangas

Praia de Meáns

Único

Natural

Praia_641

513400,6118

4681659,5399

Pontevedra

Cangas

Praia de Melide

Único

Natural

Praia_642

511009,5248

4677676,4601

Pontevedra

Cangas

Praia de Menduíña

Único

Natural

Praia_643

514783,3425

4682612,044

Pontevedra

Cangas

Praia de Nerga

Único

Natural

Praia_644

513436,836

4678432,1

Pontevedra

Cangas

Praia do Porto

Único

Natural

Praia_645

515738,9954

4678300,3167

Pontevedra

Cangas

Praia dos Alemáns

Único

Natural

Praia_646

519516,1345

4678562,44

Pontevedra

Cangas

Praia dos Castros

Único

Natural

Praia_647

514637,2585

4677985,9955

Pontevedra

Cangas

Praia dos Picos

Único

Urbana

Praia_648

515033,0217

4680707,5801

Pontevedra

Cangas

Praia de Portal

Único

Natural

Praia_649

512232,218

4683386,777

Pontevedra

Cangas

Praia de Portomaior

Único

Natural

Praia_650

515636,0862

4678501,3608

Pontevedra

Cangas

Praia de Rabáns

Único

Natural

Praia_651

512270,3173

4683280,4125

Pontevedra

Cangas

Praia de Rodeira

Tramo 1

Urbana

Praia_652

518989,9497

4678815,0268

Pontevedra

Cangas

Praia de Rodeira

Tramo 2

Natural

Praia_653

519125,5489

4678745,5735

Pontevedra

Cangas

Praia de Temperáns

Único

Natural

Praia_654

514746,7978

4678105,059

Pontevedra

Cangas

Praia de Terra da Laxe

Único

Natural

Praia_655

513508,5619

4681567,4626

Pontevedra

Cangas

Praia de Vilariño

Único

Urbana *

Praia_656

514676,9613

4680348,2337

Pontevedra

Cangas

Praia de Viño

Único

Natural

Praia_657

512819,2948

4678684,5216

Pontevedra

Cangas

Praia do Canaval

Único

Natural

Praia_658

519821,7538

4678916,7798

Pontevedra

Catoira

Praia do Paseo Marítimo ou Fluvial

Único

Urbana

Praia_659

522227,9861

4724394,3644

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia da Canteira

Único

Natural

Praia_660

511286,5529

4710886,4531

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia da Cova

Único

Natural

Praia_661

510057,5698

4713537,2767

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia da Cruz

Único

Natural

Praia_662

509896,8079

4708600,3891

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia das Aceñas

Único

Natural

Praia_663

510553,9723

4709438,9732

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia das Figueiras

Único

Natural

Praia_664

509017,2795

4712760,5083

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia das Margaridas

Único

Natural

Praia_665

510341,866

4708491,7461

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia das Ruvas

Único

Natural

Praia_666

510287,3209

4712947,0141

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Abelleira

Único

Urbana

Praia_667

510815,6452

4711636,5874

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Aguincho

Único

Natural

Praia_668

511449,8024

4712768,1297

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Alcasón ou de Con Retellado

Único

Natural

Praia_669

510132,5368

4711979,0076

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Area da Secada

Único

Natural

Praia_670

509129,7773

4712788,1013

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Arroás

Único

Natural

Praia_671

510257,642

4713354,1862

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Arruda

Único

Natural

Praia_672

510263,0517

4710212,3892

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Vao Sur

Único

Natural

Praia_673

511551,4978

4710437,5158

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Barbafeita

Único

Natural

Praia_674

509072,6279

4712636,9183

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Camaxe

Único

Natural

Praia_675

510923,6619

4710227,178

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Camaxe Pequeno

Único

Natural

Praia_676

511113,9758

4710342,0906

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Camaxiñas

Único

Natural

Praia_677

510875,6648

4709776,1065

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Camboa

Único

Urbana

Praia_678

510787,371

4711559,144

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Cambodeiro

Único

Natural

Praia_679

511682,9107

4712438,6359

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Carreirón ou da Arnela

Único

Natural

Praia_680

511125,2271

4708174,0955

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Dente do Con

Único

Natural

Praia_681

510446,3934

4708201,8112

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Espiñeiro

Único

Natural

Praia_682

510459,3612

4710216,4098

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Gradín ou do Regueiro

Único

Urbana

Praia_683

510675,9384

4712012,5842

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Lagartiño

Único

Urbana

Praia_684

511181,0456

4712586,9071

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Lombeira

Único

Natural

Praia_685

510839,2476

4708342,8449

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Lutreira

Único

Natural

Praia_686

510166,3018

4708662,2206

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Mallón

Único

Natural

Praia_687

510477,8013

4710765,7526

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Moure da Vella

Tramo 1

Natural

Praia_688

511540,4104

4711961,9275

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Moure da Vella

Tramo 2

Urbana *

Praia_689

511467,6498

4712201,3759

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Naso

Único

Natural

Praia_690

509930,6078

4713439,8161

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Nabal

Único

Urbana

Praia_691

510283,0893

4712715,9866

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Poza do Sal

Único

Natural

Praia_692

510559,9878

4711213,866

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Punta Xastelas

Único

Natural

Praia_693

511056,5875

4708402,1274

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Quilme

Único

Natural

Praia_694

510077,6379

4709672,7492

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Rebelló ou dos Petóns

Único

Natural

Praia_695

509912,7086

4708989,6438

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Riasón

Único

Natural

Praia_696

511317,1402

4711375,0115

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Ribeira de Chazo ou de Carbonera

Único

Urbana

Praia_697

510292,7517

4712342,0366

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Sabanqueira ou de Con Cerrado

Único

Natural

Praia_698

510816,0564

4709375,2649

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Salinas

Único

Natural

Praia_699

510859,4936

4708969,0651

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Semuíño

Único

Urbana

Praia_700

510198,5641

4712258,8097

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Sualaxe

Único

Natural

Praia_701

509583,8916

4713129,8474

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Testos Leste ou de Milhomes

Único

Urbana

Praia_702

510034,8894

4711827,9495

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Testos Oeste

Único

Urbana

Praia_703

509937,3794

4711780,7595

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Trofeso

Único

Natural

Praia_704

509247,6502

4712319,1037

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Xastelas

Único

Natural

Praia_705

510794,6096

4708681,2061

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia de Ximeliño

Único

Natural

Praia_706

511533,2598

4711613,0395

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Vao Norte

Único

Natural

Praia_707

511621,928

4710607,1182

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Campo

Único

Urbana

Praia_708

509749,0943

4711800,1023

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Campo

Único

Urbana

Praia_709

510544,2477

4712259,9074

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Cantiño

Único

Urbana

Praia_710

510829,1465

4712334,6715

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Faro

Único

Natural

Praia_711

509664,2886

4713309,7408

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Fiel

Único

Natural

Praia_712

510472,3157

4708326,7162

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Furado

Único

Natural

Praia_713

511821,7743

4712598,9677

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Peixe

Único

Natural

Praia_714

510509,0321

4710561,3701

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Portiño de Quilma

Único

Natural

Praia_715

509994,8421

4709974,9912

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia do Porto Pequeno de Lameira

Único

Natural

Praia_716

510664,1731

4708200,7839

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia dos Bufos

Único

Natural

Praia_717

509835,6182

4713358,2522

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia dos Espiños das Aceñas

Único

Natural

Praia_718

510245,073

4708886,8216

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia dos Espiños Grande

Único

Natural

Praia_719

510072,4698

4708851,0412

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia dos Espiños Pequeno

Único

Natural

Praia_720

510168,0052

4708955,822

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia dos Tarais

Único

Natural

Praia_721

511278,0338

4711137,6195

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia Portiño do Revello

Único

Natural

Praia_722

509788,9453

4708761,6693

Pontevedra

Illa de Arousa

Praia Rosa da Mosca

Uinico

Natural

Praia_723

510607,0066

4709224,7824

Pontevedra

Marín

Praia da Cova

Único

Natural

Praia_724

520596,2582

4688749,7169

Pontevedra

Marín

Praia da Coviña

Único

Natural

Praia_725

520477,2689

4688233,1086

Pontevedra

Marín

Praia de Aguete

Único

Natural

Praia_726

522095,838

4691374,9111

Pontevedra

Marín

Praia de Loira

Único

Natural

Praia_727

521381,4106

4690708,7431

Pontevedra

Marín

Praia de Mogor

Único

Natural

Praia_728

523018,5202

4692592,7259

Pontevedra

Marín

Praia de Niño do Corvo

Único

Natural

Praia_729

521658,4663

4691371,2787

Pontevedra

Marín

Praia de Portocelo

Único

Natural

Praia_730

523473,1791

4693141,7738

Pontevedra

Marín

Praia de Santo do Mar

Único

Natural

Praia_731

520473,8824

4688454,0564

Pontevedra

Moaña

Praia da Fonte do Xelo

Único

Natural

Praia_732

526969,9509

4682158,9268

Pontevedra

Moaña

Praia da Borna

Único

Urbana

Praia_733

524906,49

4681066,0853

Pontevedra

Moaña

Praia da Xunqueira

Único

Urbana *

Praia_734

522300,666

4681615,6687

Pontevedra

Moaña

Praia de Canteira do Cocho

Único

Natural

Praia_735

523688,4922

4680811,0142

Pontevedra

Moaña

Praia de Foxón

Único

Natural

Praia_736

520366,5523

4679262,2599

Pontevedra

Moaña

Praia de Lalache

Único

Natural

Praia_737

523909,6582

4680548,2839

Pontevedra

Moaña

Praia de Meira

Único

Urbana

Praia_738

522867,6089

4681503,4587

Pontevedra

Moaña

Praia de Moaña

Único

Urbana

Praia_739

521739,6217

4680351,8531

Pontevedra

Moaña

Praia de Niño do Corvo

Único

Natural

Praia_740

520278,4741

4679142,4988

Pontevedra

Moaña

Praia do Con

Único

Urbana

Praia_741

521395,6155

4679886,781

Pontevedra

Moaña

Praia do Latón

Único

Urbana

Praia_742

524293,8227

4680856,7814

Pontevedra

Moaña

Praia de Queixeira

Único

Natural

Praia_743

527029,6092

4682153,0745

Pontevedra

Moaña

Praia de San Pedro

Único

Natural

Praia_744

526756,2902

4682133,5333

Pontevedra

Moaña

Praia de Tirán

Único

Natural

Praia_745

520503,8599

4679556,0673

Pontevedra

Moaña

Praia do Mouro

Único

Natural

Praia_746

527126,8708

4682133,5329

Pontevedra

Moaña

Praia do Porto

Único

Natural

Praia_747

526046,4473

4681322,3114

Pontevedra

Moaña

Pria do Almacén

Único

Natural

Praia_748

526592,8741

4682079,9834

Pontevedra

Nigrán

Praia América

Único

Urbana *

Praia_749

515064,3745

4664762,3128

Pontevedra

Nigrán

Praia A Caliña

Único

Natural

Praia_750

514964,0591

4667674,9292

Pontevedra

Nigrán

Praia da Madorra

Único

Urbana

Praia_751

514396,746

4666006,6651

Pontevedra

Nigrán

Praia de Abra

Único

Natural

Praia_752

514322,8686

4663279,3067

Pontevedra

Nigrán

Praia de Area Fofa

Único

Natural

Praia_753

514146,8971

4666223,5256

Pontevedra

Nigrán

Praia de Arribas Brancas

Único

Natural

Praia_754

513704,8711

4666300,5492

Pontevedra

Nigrán

Praia de Lourido

Único

Urbana *

Praia_755

514931,4195

4664071,7407

Pontevedra

Nigrán

Praia de Panxón

Único

Urbana *

Praia_756

514961,3182

4665250,3442

Pontevedra

Nigrán

Praia de Patos

Tramo 2

Urbana *

Praia_757

514452,3623

4666969,0692

Pontevedra

Nigrán

Praia de Patos

Tramo 1

Natural

Praia_758

514632,5544

4667152,0683

Pontevedra

Nigrán

Praia de Portocelo

Único

Natural

Praia_759

513266,1937

4666264,8336

Pontevedra

O Grove

Praia da Barcela

Único

Natural

Praia_760

506163,5682

4702864,9232

Pontevedra

O Grove

Praia da Fervide

Único

Natural

Praia_761

505955,9725

4699980,1312

Pontevedra

O Grove

Praia da Piscina

Único

Natural

Praia_762

512837,6361

4704284,8931

Pontevedra

O Grove

Praia da Ponte Sur

Único

Natural

Praia_763

512109,2901

4703851,0619

Pontevedra

O Grove

Praia da Toxa

Único

Natural

Praia_764

511684,8434

4703867,8645

Pontevedra

O Grove

Praia da Vía

Único

Natural

Praia_765

511529,7314

4703624,6684

Pontevedra

O Grove

Praia de Aguieira ou da Poza

Único

Natural

Praia_766

505007,4664

4701515,401

Pontevedra

O Grove

Praia de Area da Cruz

Tramo 1

Natural

Praia_767

507293,1205

4701135,8993

Pontevedra

O Grove

Praia de Area da Cruz

Tramo 2

Urbana *

Praia_768

507587,8669

4701065,7845

Pontevedra

O Grove

Praia de Area Grande

Único

Natural

Praia_769

506528,5037

4702771,8817

Pontevedra

O Grove

Praia de Areas das Pipas

Único

Natural

Praia_770

508699,9337

4703213,2393

Pontevedra

O Grove

Praia do Vao

Único

Natural

Praia_771

510590,9509

4700014,0573

Pontevedra

O Grove

Praia de Barreiriño

Único

Natural

Praia_772

506008,1732

4702809,5129

Pontevedra

O Grove

Praia de Barrosa

Único

Urbana

Praia_773

506202,17

4700086,6611

Pontevedra

O Grove

Praia de Borreiro ou de Barreiro

Único

Natural

Praia_774

505253,2972

4701807,1716

Pontevedra

O Grove

Praia de Canelas

Único

Natural

Praia_775

505676,1813

4700284,0118

Pontevedra

O Grove

Praia de Carreiro

Único

Natural

Praia_776

505637,7817

4702862,5521

Pontevedra

O Grove

Praia de Castiñeira

Único

Natural

Praia_777

505298,6009

4702133,9587

Pontevedra

O Grove

Praia de Castriño

Único

Natural

Praia_778

505188,93

4702869,1535

Pontevedra

O Grove

Praia de Con do Corvo ou de Con da Corva

Único

Natural

Praia_779

504916,094

4701164,0944

Pontevedra

O Grove

Praia de Confín

Único

Urbana

Praia_780

511495,2749

4704776,8133

Pontevedra

O Grove

Praia de Conroibo

Único

Natural

Praia_781

509918,3915

4705022,55

Pontevedra

O Grove

Praia de Covadelo

Único

Urbana

Praia_782

512099,1258

4704126,2618

Pontevedra

O Grove

Praia de Cruz das Ánimas

Único

Urbana

Praia_783

512749,182

4705287,0712

Pontevedra

O Grove

Praia de Espiño

Único

Natural

Praia_784

506591,7706

4700747,1091

Pontevedra

O Grove

Praia de Farruco

Único

Urbana

Praia_785

506271,1975

4700237,4129

Pontevedra

O Grove

Praia de Fonte de Louxo

Único

Natural

Praia_786

512709,164

4703802,2257

Pontevedra

O Grove

Praia de Guernal ou do Cavernal

Único

Natural

Praia_787

510453,8298

4700799,9282

Pontevedra

O Grove

Praia de Ilairiña

Único

Natural

Praia_788

511046,1519

4701527,228

Pontevedra

O Grove

Praia de Lobaxeira ou de Lavaxeira

Tramo 1

Urbana

Praia_789

509573,6026

4704146,292

Pontevedra

O Grove

Praia de Lobaxeira ou de Lavaxeira

Tramo 2

Natural

Praia_790

509583,1012

4704101,789

Pontevedra

O Grove

Praia de Lousiñas

Único

Urbana

Praia_791

509027,2769

4704469,1327

Pontevedra

O Grove

Praia de Mexilloeira

Único

Natural

Praia_792

507562,1711

4702561,8162

Pontevedra

O Grove

Praia de Moreira ou de Moreiras

Único

Natural

Praia_793

509218,8234

4703452,1393

Pontevedra

O Grove

Praia de Mourisca

Único

Urbana

Praia_794

512794,7286

4705041,7232

Pontevedra

O Grove

Praia de Pateiro ou de Baleela

Único

Natural

Praia_795

505136,9989

4702683,594

Pontevedra

O Grove

Praia de Paxareira

Único

Natural

Praia_796

508331,5126

4700985,0752

Pontevedra

O Grove

Praia de Piñeirón

Único

Natural

Praia_797

506869,0222

4702668,4177

Pontevedra

O Grove

Praia de Portiño

Único

Natural

Praia_798

506745,4791

4700830,2542

Pontevedra

O Grove

Praia de Porto dos Padroneses

Único

Natural

Praia_799

509329,6072

4704855,5484

Pontevedra

O Grove

Praia de Porto Meloxo

Único

Urbana

Praia_800

509383,7131

4704429,4817

Pontevedra

O Grove

Praia de Rebordelo ou de Reboredo

Único

Natural

Praia_801

508506,6418

4703048,9976

Pontevedra

O Grove

Praia de Rons

Tramo 1

Urbana

Praia_802

510380,9283

4705199,9228

Pontevedra

O Grove

Praia de Rons

Tramo 2

Natural

Praia_803

510178,31

4705195,1074

Pontevedra

O Grove

Praia de San Marcial

Único

Natural

Praia_804

512844,3485

4705006,3885

Pontevedra

O Grove

Praia de Sangatiño

Único

Urbana

Praia_805

508975,5311

4704645,2877

Pontevedra

O Grove

Praia de Seixeliño

Único

Natural

Praia_806

506945,0265

4701029,4874

Pontevedra

O Grove

Praia de Sobre do Pozo

Único

Natural

Praia_807

507902,3651

4700950,7108

Pontevedra

O Grove

Praia de Villamarín (MMA)

Único

Natural

Praia_808

511736,8541

4701952,4388

Pontevedra

O Grove

Praia do Buraco da Londra

Único

Urbana

Praia_809

506398,1833

4700371,1972

Pontevedra

O Grove

Praia do Con Negro

Único

Natural

Praia_810

504848,6065

4701327,6956

Pontevedra

O Grove

Praia do Hospital

Único

Urbana

Praia_811

511080,6526

4705090,3514

Pontevedra

O Grove

Praia dos Fornos

Único

Natural

Praia_812

512291,0743

4703392,6762

Pontevedra

O Grove

Praia da Lanzada

Único

Natural

Praia_813

510008,9354

4699838,8114

Pontevedra

O Rosal

Praia de Portocelo

Único

Natural

Praia_814

509619,4402

4644560,828

Pontevedra

O Rosal

Praia de Tabagón

Único

Natural

Praia_815

518442,6762

4641460,9262

Pontevedra

Poio

Praia da Canteira

Único

Urbana

Praia_816

524026,9508

4697266,5625

Pontevedra

Poio

Praia da Dreira

Único

Natural

Praia_817

524187,8204

4695424,868

Pontevedra

Poio

Praia de Area da Barca

Tramo 1

Urbana

Praia_818

522364,0021

4696187,2248

Pontevedra

Poio

Praia de Area da Barca

Tramo 2

Natural

Praia_819

522419,9616

4696190,0029

Pontevedra

Poio

Praia de Area da Illa

Único

Natural

Praia_820

524096,4269

4695774,2761

Pontevedra

Poio

Praia de Cabeceira

Único

Natural

Praia_821

526142,121

4696699,8555

Pontevedra

Poio

Praia de Campelo

Único

Urbana

Praia_822

525906,0794

4697353,0249

Pontevedra

Poio

Praia de Chancelas

Único

Natural

Praia_823

523221,7006

4696744,6035

Pontevedra

Poio

Praia do Covelo

Único

Urbana

Praia_824

522131,1752

4696139,9565

Pontevedra

Poio

Praia de Fontemaior

Único

Urbana

Praia_825

520890,2511

4694993,3748

Pontevedra

Poio

Praia de Ouriceira

Único

Natural

Praia_826

522821,6597

4696589,1068

Pontevedra

Poio

Praia do Padrón

Tramo 1

Urbana

Praia_827

524395,9567

4698084,4244

Pontevedra

Poio

Praia do Padrón

Tramo 2

Natural

Praia_828

524445,2354

4698102,0192

Pontevedra

Poio

Praia da Pinela

Único

Natural

Praia_829

524768,2233

4698173,5245

Pontevedra

Poio

Praia de Polvorín ou Lourido

Tramo 2

Urbana

Praia_830

526780,6603

4696543,5493

Pontevedra

Poio

Praia de Polvorín ou Lourido

Tramo 1

Natural

Praia_831

526455,2222

4696579,0035

Pontevedra

Poio

Praia de Porteira

Único

Urbana

Praia_832

520843,9835

4694875,971

Pontevedra

Poio

Praia de Raxó

Único

Urbana

Praia_833

520258,7673

4694572,4046

Pontevedra

Poio

Praia de Sagunto ou Pedra Alta

Único

Urbana

Praia_834

519924,8309

4694430,6926

Pontevedra

Poio

Praia de Samiera-O Laño

Único

Natural

Praia_835

521374,6314

4695760,7736

Pontevedra

Poio

Praia de Xiorto

Único

Urbana

Praia_836

520057,9362

4694518,3564

Pontevedra

Poio

Praia de Sinás

Único

Urbana

Praia_837

520551,0023

4694569,1638

Pontevedra

Pontevedra

Praia dos Praceres

Único

Urbana

Praia_838

525956,1404

4694891,4972

Pontevedra

Pontevedra

Praia do Cabo

Único

Urbana

Praia_839

526079,7583

4695003,3412

Pontevedra

Pontevedra

Praia fluvial de Pontevedra

Único

Urbana

Praia_840

530166,2049

4699210,9078

Pontevedra

Pontevedra

Praia fluvial Pontesampaio

Único

Urbana

Praia_841

532602,8294

4688234,9719

Pontevedra

Redondela

Praia da Meda

Único

Urbana

Praia_842

526945,8419

4679706,1465

Pontevedra

Redondela

Praia das Cabanas

Único

Natural

Praia_843

527792,5202

4681067,4461

Pontevedra

Redondela

Praia de Arealonga

Único

Urbana

Praia_844

526687,8701

4679212,0303

Pontevedra

Redondela

Praia das Leiriñas

Único

Natural

Praia_845

531796,7738

4686028,7732

Pontevedra

Redondela

Praia de Cabo

Único

Natural

Praia_846

531301,5262

4684383,6379

Pontevedra

Redondela

Praia de Cesantes

Único

Natural

Praia_847

531201,6049

4684130,3331

Pontevedra

Redondela

Praia de Rande

Único

Natural

Praia_848

528219,0231

4681412,5852

Pontevedra

Redondela

Praia de Soutuxo

Único

Natural

Praia_849

531794,3669

4685847,7698

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Agra

Único

Natural

Praia_850

518974,8074

4693618,0296

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Areas Gordas

Único

Natural

Praia_851

510460,8467

4697666,3361

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Areas

Tramo 1

Urbana *

Praia_852

518157,2023

4693613,1656

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Areas

Tramo 2

Natural

Praia_853

518292,0473

4693474,4558

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Barreiros

Único

Urbana

Praia_854

517062,8676

4693943,2961

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Bascuas

Único

Natural

Praia_855

511639,5316

4694635,0685

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Canelas

Único

Natural

Praia_856

513836,9115

4693023,4259

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Caneliñas

Único

Urbana

Praia_857

514345,0653

4693273,7912

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Carabuxeira

Único

Urbana

Praia_858

516667,0709

4694188,0052

Pontevedra

Sanxenxo

Praia das Pociñas ou Espedregadas

Único

Natural

Praia_859

510669,2956

4695744,51

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Fontenla

Único

Natural

Praia_860

510222,54

4696749,9069

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Foxos

Único

Natural

Praia_861

510349,8767

4697183,5794

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Iriñas

Único

Urbana

Praia_862

516155,4654

4694269,472

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Lapa

Único

Natural

Praia_863

510593,927

4697942,1614

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Lavapáns

Único

Urbana

Praia_864

516505,2868

4694277,4915

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Magor

Único

Natural

Praia_865

511034,6013

4695558,322

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Montalbo

Único

Natural

Praia_866

512444,2546

4693902,1273

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Nanín

Tramo 1

Urbana

Praia_867

517458,6231

4693964,6459

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Nanín

Tramo 2

Natural

Praia_868

517568,8802

4693905,2216

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Nanín

Tramo 3

Urbana

Praia_869

517677,4873

4693858,7078

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Nosa Señora

Único

Natural

Praia_870

510153,6477

4697460,4692

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Pampaído

Único

Natural

Praia_871

519823,4674

4693926,7938

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Panadeira

Único

Urbana

Praia_872

516314,3706

4694342,0241

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Paxariñas

Único

Natural

Praia_873

512861,3098

4693236,2462

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Ponte do Vao

Único

Natural

Praia_874

511745,1189

4699839,8757

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Portonovo

Único

Urbana *

Praia_875

514604,7005

4694025,7271

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Pragueira

Único

Natural

Praia_876

511289,358

4695245,4294

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Santa Mariña

Único

Natural

Praia_877

519841,3158

4694303,1639

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Silgar

Único

Urbana *

Praia_878

515420,7776

4694328,2663

Pontevedra

Sanxenxo

Praia do Espiñeiro

Único

Natural

Praia_879

510588,4409

4698373,7247

Pontevedra

Sanxenxo

Praia dos Mortos

Único

Natural

Praia_880

518375,536

4693103,573

Pontevedra

Soutomaior

Praia de Xunqueira

Único

Natural

Praia_881

532995,4794

4688151,9671

Pontevedra

Soutomaior

Praia de Matilde

Tramo 1

Natural

Praia_882

531947,9799

4688095,1495

Pontevedra

Soutomaior

Praia de Matilde

Tramo 2

Urbana

Praia_883

531925,5167

4688067,9901

Pontevedra

Soutomaior

Praia de Matilde

Tramo 3

Natural

Praia_884

531911,9768

4687980,9492

Pontevedra

Soutomaior

Praia de Muelle

Único

Natural

Praia_885

531774,4572

4687723,7335

Pontevedra

Tomiño

Praia de Goián

Único

Natural

Praia_886

520512,8776

4643079,8127

Pontevedra

Tomiño

Praia fluvial da Atalaia

Único

Natural

Praia_887

520857,3593

4644404,0314

Pontevedra

Tui

Praia da Barca

Único

Natural

Praia_888

529340,4113

4654200,2627

Pontevedra

Tui

Praia da Ribeira

Único

Natural

Praia_889

535858,129

4655837,3762

Pontevedra

Tui

Praia de Metralla

Único

Natural

Praia_890

530140,5442

4655299,8015

Pontevedra

Tui

Praia de Paramos

Único

Natural

Praia_891

531409,4416

4655822,9077

Pontevedra

Valga

Praia de Vilarello ou Río Ulla

Único

Natural

Praia_892

524121,1631

4728221,2091

Pontevedra

Vigo

Praia A Cala do Faro

Único

Urbana

Praia_893

524485,8158

4678570,6426

Pontevedra

Vigo

Praia da Argazada

Único

Urbana *

Praia_894

518491,0989

4673746,6564

Pontevedra

Vigo

Praia da Buraca

Único

Urbana

Praia_895

515515,0275

4670893,9391

Pontevedra

Vigo

Praia da Calzoa

Único

Urbana

Praia_896

518050,4453

4672342,9745

Pontevedra

Vigo

Praia da Espedrigada

Único

Urbana

Praia_897

518400,0123

4674161,1374

Pontevedra

Vigo

Praia da Fábrica

Único

Urbana

Praia_898

524262,1528

4678114,2062

Pontevedra

Vigo

Praia da Fontaíña

Único

Urbana

Praia_899

517611,7673

4671974,6208

Pontevedra

Vigo

Praia da Foz

Único

Urbana *

Praia_900

518242,3592

4672471,0307

Pontevedra

Vigo

Praia da Furna

Único

Natural

Praia_901

515401,6765

4670259,7797

Pontevedra

Vigo

Praia da Lagoa

Único

Urbana

Praia_902

524315,5158

4678178,8996

Pontevedra

Vigo

Praia da Manguiña

Único

Urbana

Praia_903

524320,4816

4677953,9229

Pontevedra

Vigo

Praia da Punta

Único

Urbana

Praia_904

524780,4227

4678634,5201

Pontevedra

Vigo

Praia da Sobreira

Único

Urbana

Praia_905

515784,0799

4670906,8253

Pontevedra

Vigo

Praia da Suacasa

Único

Natural

Praia_906

526496,2566

4679132,7219

Pontevedra

Vigo

Praia da Cantareira

Único

Natural

Praia_907

508153,1089

4676095,8729

Pontevedra

Vigo

Praia das Rodas

Único

Natural

Praia_908

508088,4159

4674366,5729

Pontevedra

Vigo

Praia de Area de Freixeiros

Único

Natural

Praia_909

508410,256

4675196,5284

Pontevedra

Vigo

Praia de Area do Medio

Único

Natural

Praia_910

508222,7873

4675869,267

Pontevedra

Vigo

Praia de Areiña

Único

Natural

Praia_911

508442,8847

4674990,7884

Pontevedra

Vigo

Praia de Canido

Único

Urbana

Praia_912

516748,8293

4671343,3971

Pontevedra

Vigo

Praia de Canto de Area

Único

Natural

Praia_913

515529,9071

4669820,8707

Pontevedra

Vigo

Praia de Carril

Único

Urbana

Praia_914

519496,3961

4674612,1991

Pontevedra

Vigo

Praia de ETEA

Único

Urbana

Praia_915

525190,5889

4678428,5676

Pontevedra

Vigo

Praia de Figueiras

Único

Natural

Praia_916

508225,9662

4675348,8384

Pontevedra

Vigo

Praia de Fontes

Único

Natural

Praia_917

518771,1634

4674540,8963

Pontevedra

Vigo

Praia de Fuchiños ou de Xunqueiro

Único

Urbana

Praia_918

516168,3915

4671044,2526

Pontevedra

Vigo

Praia de Mourisca

Único

Natural

Praia_919

518918,2744

4674687,8741

Pontevedra

Vigo

Praia de Nosa Señora

Único

Natural

Praia_920

508045,5623

4673771,2309

Pontevedra

Vigo

Praia de Novia ou de Novias

Único

Natural

Praia_921

515400,9349

4669330,0566

Pontevedra

Vigo

Praia de Punta da Guía

Único

Urbana

Praia_922

524989,2247

4678702,0414

Pontevedra

Vigo

Praia de Ríos Pilón

Único

Urbana

Praia_923

525374,098

4678392,5439

Pontevedra

Vigo

Praia de Ríos Rampa

Único

Urbana

Praia_924

525507,7728

4678377,6946

Pontevedra

Vigo

Praia de Samil

Único

Urbana *

Praia_925

518480,3799

4673133,8207

Pontevedra

Vigo

Praia de San Martiño

Único

Natural

Praia_926

507892,6376

4672136,6908

Pontevedra

Vigo

Praia de Santa Baia

Único

Urbana

Praia_927

519192,1213

4674565,8979

Pontevedra

Vigo

Praia de Timoeiras

Único

Urbana

Praia_928

524857,1795

4678670,2698

Pontevedra

Vigo

Praia de Toralla

Único

Urbana

Praia_929

516541,2787

4672092,1811

Pontevedra

Vigo

Praia do Adro

Único

Urbana

Praia_930

520289,234

4674961,6157

Pontevedra

Vigo

Praia do Almacén

Único

Natural

Praia_931

508341,8059

4674962,0569

Pontevedra

Vigo

Praia do Apio

Único

Natural

Praia_932

515515,0247

4670026,2571

Pontevedra

Vigo

Praia do Balvarte ou do Baluarte

Único

Natural

Praia_933

517429,708

4671914,26

Pontevedra

Vigo

Praia do Cocho

Único

Urbana

Praia_934

519034,0311

4674705,4683

Pontevedra

Vigo

Praia do Cocho das Dornas

Único

Urbana *

Praia_935

518381,1492

4674038,3372

Pontevedra

Vigo

Praia do Fechiño

Único

Urbana

Praia_936

517803,7587

4672114,1486

Pontevedra

Vigo

Praia do Fontoura

Único

Urbana

Praia_937

519898,1733

4674620,9315

Pontevedra

Vigo

Praia do Fortiñón

Tramo 1

Natural

Praia_938

515364,3103

4669219,1786

Pontevedra

Vigo

Praia do Fortiñón

Tramo 2

Urbana

Praia_939

515359,0186

4669175,7868

Pontevedra

Vigo

Praia do Mende

Único

Natural

Praia_940

526304,881

4679063,2002

Pontevedra

Vigo

Praia do Muxieiro

Único

Natural

Praia_941

508534,4905

4675031,3529

Pontevedra

Vigo

Praia do Pincho do Gato

Único

Urbana

Praia_942

518492,2879

4674239,1352

Pontevedra

Vigo

Praia do Portiño

Único

Urbana

Praia_943

515167,1911

4668437,0598

Pontevedra

Vigo

Praia do Serral

Único

Urbana

Praia_944

516891,3588

4671666,4083

Pontevedra

Vigo

Praia do Vao

Único

Natural

Praia_945

517081,1403

4671774,6784

Pontevedra

Vigo

Praia dos Bolos ou dos Viños

Único

Natural

Praia_946

508238,2282

4673907,4397

Pontevedra

Vigo

Praia dos Seixos

Único

Natural

Praia_947

515063,5221

4668149,0618

Pontevedra

Vilaboa

Praia de Deilán

Único

Natural

Praia_948

528950,6428

4685611,57

Pontevedra

Vilaboa

Praia de Paredes

Único

Natural

Praia_949

531174,7231

4688557,3601

Pontevedra

Vilaboa

Praia de Pousada

Único

Natural

Praia_950

527959,7963

4684653,2773

Pontevedra

Vilaboa

Praia de Riomaior

Único

Natural

Praia_951

528318,7354

4685282,4518

Pontevedra

Vilaboa

Praia de Trabesada

Único

Natural

Praia_952

528356,7272

4682484,9197

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Bamio

Único

Natural

Praia_953

519573,1088

4720104,9782

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Canelas

Único

Urbana

Praia_954

517682,3875

4715621,785

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Castelete ou Bouzas

Único

Urbana

Praia_955

517473,2188

4715390,9797

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Compostela-A Concha

Único

Urbana

Praia_956

518984,2862

4717174,6649

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Longa

Único

Natural

Praia_957

518858,8546

4719099,8148

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia do Rial

Único

Natural

Praia_958

516598,0256

4714240,1116

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Preguntoiro

Único

Urbana

Praia_959

517144,7188

4714851,7827

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Praia de Saiñas

Único

Urbana

Praia_960

516936,8918

4714802,7364

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia das Brañas

Único

Natural

Praia_961

514217,7469

4709598,9609

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia das Casiñas

Único

Natural

Praia_962

514238,7027

4709276,4

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Aduana

Único

Natural

Praia_963

516206,2809

4714220,2775

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Ariño

Único

Natural

Praia_964

513737,9973

4712004,8438

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Bornal

Único

Natural

Praia_965

514147,8262

4713707,6299

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Braña

Único

Urbana

Praia_966

513890,6298

4712694,082

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Cabalgada

Único

Natural

Praia_967

513740,0493

4710596,1506

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Castelete

Único

Natural

Praia_968

514046,4434

4710165,3294

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Catro Cordas

Único

Natural

Praia_969

515923,3817

4713940,781

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Con da Miña-Terrón

Único

Natural

Praia_970

513506,1414

4711808,6618

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Corón

Único

Natural

Praia_971

515526,2529

4713747,1935

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia do Campamento ou Mosqueiro

Único

Natural

Praia_972

514324,8654

4713953,9604

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Igrexa

Tramo 2

Urbana

Praia_973

513973,2777

4713356,0157

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Igrexa

Tramo 1

Urbana *

Praia_974

513957,2249

4713520,1073

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Pasaxe

Único

Natural

Praia_975

513465,4531

4711418,2915

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Pasaxe-do Monte-do Bote

Único

Natural

Praia_976

513570,7771

4711049,0353

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Patiñas

Único

Natural

Praia_977

514212,4958

4709524,2017

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Porqueira

Único

Natural

Praia_978

514293,4497

4708960,6894

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Pozo do Mar

Único

Natural

Praia_979

514428,807

4713997,2406

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia de Rosa da Vila

Único

Natural

Praia_980

514201,8911

4709976,9614

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Praia das Sinas

Único

Natural

Praia_981

514917,25

4713845,9335

A Coruña

Arteixo

Praia de Repibelo

Único

Natural

Praia_982

538610,4331

4796656,2874

Pontevedra

Poio

Praia do Caeiro

Único

Natural

Praia_983

521946,8665

4695930,1097

Pontevedra

Poio

Praia da Ostreira

Único

Urbana

Praia_984

524304,7718

4698042,5473

Pontevedra

Poio

Praia de Tenlo Chico

Único

Natural

Praia_985

524057,7827

4695174,6567

Pontevedra

Sanxenxo

Praia de Sequiña

Único

Natural

Praia_986

513571,5499

4700363,0377

Pontevedra

Vigo

Praia das Margaridas

Único

Natural

Praia_987

508070,9613

4676269,9192