Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Venres, 26 de abril de 2019 Páx. 20304

I. Disposicións xerais

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 16 de abril de 2019 pola que se derroga a Orde da Consellería de Economía e Industria do 27 de agosto de 2009 pola que se desenvolve o número 5 do artigo 2 do Decreto 284/1994, que regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica.

Mediante a Orde da Consellería de Economía e Industria do 27 de agosto de 2009 (DOG núm. 173, do 3 de setembro) desenvólvese o artigo 2.5 do Decreto 284/1994 de regulación de avais do Igape, engadido polo Decreto 132/1995, do 10 de maio, e modificada a súa redacción polo Decreto 302/1999, do 17 de novembro, que habilita o Igape para conceder reavais ante as sociedades de garantía recíproca polas operacións acollidas aos programas de fomento empresarial que para o efecto se aproben.

Esta Orde do 27 de agosto de 2009 detalla determinados requisitos e aspectos procedementais para a concesión dos reavais ante as sociedades de garantía recíproca polo Igape, téndose regulado mediante orde da Consellería, en aplicación do disposto na disposición adicional do dito Decreto 302/1999, do 17 de novembro, que remitía ao desenvolvemento a través de orde, por canto a normativa vixente nas datas de publicación do decreto de avais encomendaba aos conselleiros a competencia para o outorgamento de axudas públicas (artigo 78 da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia).

Na actualidade, a competencia para a concesión de axudas públicas e para o establecemento das correspondentes bases reguladoras está atribuída ao Igape, segundo resulta dos artigos 7, 14 e concordantes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polo que a regulación dos requisitos e procedementos de concesión dos reavais debe ser establecida a través de bases reguladoras do Igape, procedendo derrogar e deixar sen efecto a Orde da Consellería de Economía e Industria do 27 de agosto de 2009, a través de orde posterior da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confiren os artigos 34.6 e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único. Derrogación da Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se desenvolve o número 5 do artigo 2 do Decreto 284/1994, que regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica

1. Queda derrogada a Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se desenvolve o número 5 do artigo 2 do Decreto 284/1994, que regula a concesión de avais polo Instituto Galego de Promoción Económica.

2. Sen prexuízo do anterior, a regulación dos requisitos e procedementos de concesión dos reavais do Igape previsto no artigo 2.5 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, realizarase, de ser o caso, a través das correspondentes bases reguladoras que aprobe a devandita entidade.

Disposición derradeira única

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2019

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria