Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 21145

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea Coto I.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Coto I e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escrito do 22 de febreiro de 2019, Ángel Ramón Muñiz Muñiz solicita autorización para transmisión da concesión administrativa e da batea Coto I.

Segundo. O solicitante presenta toda a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedementos.

Terceiro. Os informes do Servizo de Protección dos Recursos sobre as características da batea e da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica sobre a tramitación do expediente son favorables.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos a favor de Gabriel Santorum Ventoso (***9955**) e María Patricia Santorum Bello (***8330**) da concesión administrativa e da batea que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Coto I.

Situación:

Cuadrícula nº: 156.

Polígono: E.

Distrito: Caramiñal (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 13.8.1975

Remate da vixencia: 15.12.2019

Actual titular: Ángel Ramón Muñiz Muñiz (***7831**).

Novos titulares: Gabriel Santorum Ventoso (***9955**) e María Patricia Santorum Bello (***8330**).

Baixo as seguintes condicións:

Primeira. Os titulares deberán presentar no prazo máximo dun mes, contados desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia, orixinal ou fotocopia cotexada da seguinte documentación:

a) Documento notarial da transmisión ou doazón.

b) Solicitude ou carta de pagamento do imposto de transmisións patrimoniais ou documento de sucesións.

Segunda. Transcorrido o prazo indicado na condición primeira sin ter achegado a documentación requirida, a autorización quedará sen efecto, logo da comunicación por parte da consellería.

Terceira. Os novos titulares da concesión administrativa quedan subrogados nos dereitos e obrigas do anterior, desde o momento de formalización da compravenda en escritura pública.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, que se interporá no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A Coruña, 8 de abril de 2019

A conselleira do Mar
P.D. (Orde de 8.9.2017)
Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña