Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 21152

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2019 pola que se fai público o cofinanciamento nun 80 % pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, do contrato de servizo para a redacción do proxecto construtivo da obra hidráulica de melloras nas liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro (Lugo) (clave OH.327.673).

Para os efectos previstos na normativa da Unión Europea reguladora dos fondos europeos en relación coa obriga de información e publicidade das actuacións cofinanciadas polos ditos fondos, artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) núm. 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006, cómpre dar publicidade á actuación contratada, de acordo co disposto no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (TRLCSP), no exercicio 2018 que a continuación se indica por razón do seu cofinanciamento pola Unión Europea:

1. Entidade adxudicadora.

Entidade: Augas de Galicia, entidade pública adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

Actividade principal exercida: infraestruturas e servizos hidráulicos.

Enderezo de internet: http://augasdegalicia.xunta.gal/

Perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. Tamén se terá acceso ao perfil de contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia a través de http://www.xunta.gal e https://sede.xunta.gal, o Portal de transparencia de Galicia na web https://transparencia.xunta.gal, a Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web http://augasdegalicia.xunta.gal/ .

Dependencia que tramita o expediente: contratación.

Tipo de contrato: servizo.

Tramitación: ordinaria e non suxeita a regulación harmonizada.

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade (artigos 174.e) e 177.2 do TRLCSP).

2. Obxecto do contrato.

Título: servizo para a redacción do proxecto construtivo da obra hidráulica de melloras nas liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo).

Clave do expediente: OH.327.673.

CPV (referencia de nomenclatura): 71311100-2.

Orzamento base de licitación: importe neto: 53.019,20 euros. Importe total: 64.153,23 euros.

Valor estimado do contrato: coincide co importe neto do orzamento base de licitación.

Prazo de execución: 5 meses.

Data da adxudicación: 30.4.2018.

Importe de adxudicación: importe neto: 33.400,00 euros. Importe total: 40.414,00 euros.

Empresa contratista: Idom Consulting Engeneering Architecture, S.A.U.

Vantaxes da proposición do adxudicatario: oferta economicamente máis vantaxosa por obter a maior puntuación total con base na aplicación dos criterios de adxudicación obxectivos, avaliables de xeito automático, establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares, que determinaron a selección da súa oferta con preferencia ás dos restantes licitadores admitidos no procedemento de adxudicación.

Publicidade da adxudicación no perfil de contratante: 30.4.2018.

Data da formalización do contrato: 7.5.2018.

Publicidade da formalización do contrato no perfil de contratante: 9.5.2018.

3. Información sobre o cofinanciamento do contrato con fondos da Unión Europea.

A actuación referida no punto 2 anterior cofinánciase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun oitenta por cento (80 %) do gasto elixible no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Esta actuación enmárcase dentro do programa operativo no obxectivo temático 6: «conservar e protexer o ambiente e promover a eficiencia dos recursos»; prioridade de investimento 6.2: «O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para dar resposta ás necesidades, identificadas polos Estados membros, dun investimento que vai máis alá dos ditos requisitos»; obxectivo específico 6.2.1: «culminar os requisitos da Directiva marco da auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga»; actuación 6.2.1.2 (segundo o documento Criterios e procedementos de selección de operacións (CPSO): «reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas»; operación: «mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Viveiro». Unha maneira de facer Europa.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)
Teresa María Gutiérrez López
Directora de Augas de Galicia