Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Martes, 7 de maio de 2019 Páx. 21958

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 23, do 1 de febreiro de 2019).

O día 1 de febreiro de 2019, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Acorda:

Publicar o contido da Resolución do 11 de abril de 2019 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada por España á Comisión Europea e publicada na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais), prioridade 5 do PDR 2014-2020:

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2019, 2020 e 2021) coa solicitude única da política agraria común (orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control) a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación, que deberá achegar segundo o disposto no artigo 15 da devandita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e pagamento (xustificante de pagamento) de acordo co indicado no anexo V da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VI da orde.

– Copia do documento público ou privado polo cal se formalizou a cesión. Se o documento é privado, deberase presentar copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados e, se o documento non se asina electronicamente, deberá ser asinado en presenza dun funcionario público, quen deixará constancia deste acto no dito documento.

C. Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou, de telas, indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente en medio rural. A raíz desa comprobación deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2019

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Anexo I

Listaxe de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150001/2019

*** 2841 **

CMVMC Recebés ou Costa do Sal

13.296,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

13,85

4.432,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,85

4.432,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,85

4.432,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:27:0:0:23:36:17

2017

0,02

A3 - Piñeiro insigne

2

15:27:0:0:23:36:5

2017

0,04

A3 - Piñeiro insigne

3

15:27:0:0:23:36:6

2017

0,20

A3 - Piñeiro insigne

4

15:27:0:0:23:36:12

2017

1,09

A3 - Piñeiro insigne

5

15:27:0:0:23:36:15

2017

1,45

A3 - Piñeiro insigne

6

15:27:0:0:23:36:28

2017

0,30

A3 - Piñeiro insigne

7

15:27:0:0:23:36:14

2017

2,10

A3 - Piñeiro insigne

8

15:27:0:0:23:36:16

2017

1,70

A3 - Piñeiro insigne

9

15:27:0:0:23:36:7

2017

6,95

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150002/2019

*** 2828 **

CMVMC do Monte Raño

11.462,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,94

3.820,80

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,94

3.820,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,94

3.820,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:40:0:0:5:1115:7

2017

11,94

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270001/2019

*** 3189 **

CMVMC de Rebedul

12.105,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

12,61

4.035,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

12,61

4.035,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,61

4.035,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:4:0:0:81:264:1

2016

0,02

A1 - Piñeiro do país

2

27:4:0:0:81:520:1

2016

8,15

A1 - Piñeiro do país

3

27:4:0:0:81:522:5

2016

0,94

A1 - Piñeiro do país

4

27:4:0:0:81:574:1

2016

0,72

A1 - Piñeiro do país

5

27:4:0:0:81:575:1

2016

1,82

A1 - Piñeiro do país

6

27:4:0:0:81:575:3

2016

0,43

A1 - Piñeiro do país

7

27:4:0:0:81:575:4

2016

0,53

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270003/2019

*** 3250 **

CMVMC de Doade

15.868,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

16,53

5.289,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

16,53

5.289,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

16,53

5.289,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:59:0:0:27:284:1

2017

2,28

A1 - Piñeiro do país

2

27:59:0:0:27:417:1

2017

0,47

A1 - Piñeiro do país

3

27:59:0:0:29:99:1

2017

0,54

A1 - Piñeiro do país

4

27:59:0:0:29:108:1

2017

1,05

A1 - Piñeiro do país

5

27:59:0:0:29:110:1

2017

1,19

A1 - Piñeiro do país

6

27:59:0:0:29:111:1

2017

0,59

A1 - Piñeiro do país

7

27:59:0:0:29:112:1

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país

8

27:59:0:0:29:113:1

2017

3,48

A1 - Piñeiro do país

9

27:59:0:0:29:114:1

2017

6,91

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270004/2019

*** 1341 **

CMVMC de Sambreixo de Parga

13.180,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

13,73

4.393,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,73

4.393,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,73

4.393,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:22:0:0:304:70:1

2017

10,05

A1 - Piñeiro do país

2

27:22:0:0:304:70:14

2017

3,68

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270005/2019

*** 1320 **

CMVMC dos Vilares

5.136,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,35

1.712,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,35

1.712,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,35

1.712,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:22:0:0:154:603:1

2017

5,35

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270006/2019

*** 7654 **

José Antonio Díaz Fernández

4.531,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

4,72

1.510,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,72

1.510,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,72

1.510,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:34:0:0:77:228:3

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país

2

27:34:0:0:77:228:11

2017

4,65

A1 - Piñeiro do país

3

27:34:0:0:77:228:31

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país

4

27:34:0:0:77:228:33

2017

0,03

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270007/2019

*** 4526 **

Monte Chaín-Monteagudo

32.908,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

34,28

10.969,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

34,28

10.969,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

34,28

10.969,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:272:23:1

2016

18,02

A1 - Piñeiro do país

2

27:18:0:0:271:67:1

2016

9,73

A1 - Piñeiro do país

3

27:18:0:0:271:67:2

2016

4,53

A1 - Piñeiro do país

5

27:18:0:0:271:67:5

2016

2,00

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270008/2019

*** 6270 **

Emilio Rodríguez González

2.457,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

2,56

819,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

2,56

819,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

2,56

819,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:31:0:0:14:311:1

2017

0,63

A1 - Piñeiro do país

2

27:31:0:0:14:313:1

2017

0,85

A1 - Piñeiro do país

3

27:31:0:0:14:323:1

2017

0,74

A1 - Piñeiro do país

4

27:31:0:0:14:334:1

2017

0,21

A1 - Piñeiro do país

5

27:31:0:0:14:402:1

2017

0,07

A1 - Piñeiro do país

6

27:31:0:0:14:403:1

2017

0,06

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270009/2019

*** 2169 **

CMVMC de Castrolanzán

22.723,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

23,67

7.574,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

23,67

7.574,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

23,67

7.574,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:7:70:1

2016

3,62

A1 - Piñeiro do país

2

27:36:0:0:7:70:13

2016

5,82

A1 - Piñeiro do país

3

27:36:0:0:25:116:6

2016

9,48

A1 - Piñeiro do país

4

27:36:0:0:25:140:2

2016

4,17

A1 - Piñeiro do país

5

27:36:0:0:25:177:3

2016

0,58

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270010/2019

*** 2063 **

CMVMC Val de Campelo

14.428,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

15,03

4.809,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

15,03

4.809,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,03

4.809,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:50:0:0:66:2:1

2016

10,64

A1 - Piñeiro do país

2

27:50:0:0:66:1:1

2016

4,39

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270011/2019

*** 2405 **

Antonio Santiso Eiranova

6.076,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

6,33

2.025,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,33

2.025,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,33

2.025,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:60:84:1

2017

6,33

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270012/2019

*** 3800 **

CMVMC de Castelo-Novaes

22.934,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

23,89

7.644,80

2020

Especies do anexo I (coníferas)

23,89

7.644,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

23,89

7.644,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:50:0:0:37:406:10

2016

0,23

A1 - Piñeiro do país

2

27:50:0:0:37:1069:1

2016

0,20

A1 - Piñeiro do país

3

27:50:0:0:37:1069:3

2016

2,42

A1 - Piñeiro do país

4

27:50:0:0:37:1069:4

2016

18,94

A1 - Piñeiro do país

5

27:50:0:0:71:159:1

2016

1,60

A1 - Piñeiro do país

6

27:50:0:0:71:159:6

2016

0,50

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270014/2019

*** 1110 **

CMVMC de San Estevo de Parga

17.577,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

18,31

5.859,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

18,31

5.859,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

18,31

5.859,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:22:0:0:297:11:1

2017

14,60

A1 - Piñeiro do país

2

27:22:0:0:296:94:1

2017

3,24

A1 - Piñeiro do país

3

27:22:0:0:297:11:11

2017

0,47

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270015/2019

*** 1320 **

CMVMC dos Vilares

11.481,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,96

3.827,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,96

3.827,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,96

3.827,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:22:0:0:180:1193:1

2016

11,96

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270016/2019

*** 4778 **

CMVMC de Teixeira de Arriba

5.376,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,60

1.792,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,60

1.792,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,60

1.792,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:5:243:1

2017

1,20

A3 - Piñeiro insigne

2

27:36:0:0:5:161:1

2017

4,40

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270017/2019

*** 5040 **

Carlos Vázquez López

4.444,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

4,63

1.481,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,63

1.481,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,63

1.481,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:58:0:0:141:56:1

2017

0,96

A3 - Piñeiro insigne

2

27:58:0:0:141:55:1

2017

0,92

A3 - Piñeiro insigne

3

27:58:0:0:141:54:1

2017

0,54

A3 - Piñeiro insigne

4

27:58:0:0:141:82:1

2017

0,80

A3 - Piñeiro insigne

5

27:58:0:0:141:53:1

2017

1,41

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270018/2019

*** 3195 **

CMVMC da Vide

11.001,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,46

3.667,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,46

3.667,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,46

3.667,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:31:0:0:73:33:4

2017

1,04

A1 - Piñeiro do país

2

27:31:0:0:72:29:1

2017

4,81

A1 - Piñeiro do país

3

27:31:0:0:72:39:3

2017

2,57

A1 - Piñeiro do país

4

27:31:0:0:72:166:1

2017

2,76

A1 - Piñeiro do país

5

27:31:0:0:72:170:1

2017

0,28

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270019/2019

*** 3269 **

CMVMC de Sur Arroio Raposeiras

18.768,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

19,55

6.256,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

19,55

6.256,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

19,55

6.256,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:40:0:0:101:1:1

2017

16,16

A1 - Piñeiro do país

2

27:40:0:0:101:179:1

2017

3,39

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270020/2019

*** 2420 **

CMVMC de Vilarbuxán

23.212,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

24,18

7.737,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

24,18

7.737,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

24,18

7.737,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:8:0:0:39:234:1

2017

0,01

A1 - Piñeiro do país

2

27:8:0:0:39:616:2

2017

0,35

A1 - Piñeiro do país

3

27:8:0:0:39:618:7

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país

4

27:8:0:0:39:616:1

2017

8,36

A1 - Piñeiro do país

5

27:8:0:0:39:618:1

2017

15,44

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270021/2019

*** 3085 **

Crecencia, C.B.

11.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:341:62:1

2016

0,70

A1 - Piñeiro do país

2

27:18:0:0:353:84:1

2016

8,24

A1 - Piñeiro do país

3

27:18:0:0:354:17:1

2016

3,36

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270022/2019

*** 1540 **

CMVMC Serra de Peites

32.976,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

34,35

10.992,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

34,35

10.992,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

34,35

10.992,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:52:0:0:16:382:1

2016

0,00

A1 - Piñeiro do país

2

27:52:0:0:16:382:1

2016

0,00

A2 - Piñeiro silvestre

3

27:52:0:0:16:382:2

2016

6,07

A1 - Piñeiro do país

4

27:52:0:0:16:382:2

2016

2,01

A2 - Piñeiro silvestre

5

27:52:0:0:16:382:4

2016

0,00

A1 - Piñeiro do país

6

27:52:0:0:16:382:4

2016

6,43

A1 - Piñeiro do país

7

27:52:0:0:16:382:10

2016

14,37

A1 - Piñeiro do país

8

27:52:0:0:16:382:10

2016

1,33

A2 - Piñeiro silvestre

9

27:52:0:0:16:382:12

2016

0,59

A1 - Piñeiro do país

10

27:52:0:0:16:382:12

2016

3,40

A2 - Piñeiro silvestre

11

27:52:0:0:16:435:1

2016

0,15

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270023/2019

*** 2343 **

CMVMC dos Mazos

33.667,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

35,07

11.222,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

35,07

11.222,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

35,07

11.222,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:24:133:1

2016

0,73

A3 - Piñeiro insigne

2

27:36:0:0:24:134:1

2016

1,26

A3 - Piñeiro insigne

3

27:36:0:0:24:135:1

2016

10,95

A3 - Piñeiro insigne

4

27:36:0:0:24:135:1

2016

0,32

A3 - Piñeiro insigne

5

27:36:0:0:24:162:1

2016

6,39

A3 - Piñeiro insigne

6

27:36:0:0:24:186:1

2016

3,27

A3 - Piñeiro insigne

7

27:36:0:0:24:186:1

2016

0,30

A3 - Piñeiro insigne

8

27:36:0:0:24:187:1

2016

1,26

A3 - Piñeiro insigne

9

27:36:0:0:24:188:1

2016

0,43

A3 - Piñeiro insigne

10

27:36:0:0:24:190:1

2016

0,37

A3 - Piñeiro insigne

11

27:36:0:0:28:274:1

2016

3,78

A3 - Piñeiro insigne

12

27:36:0:0:28:275:1

2016

5,98

A3 - Piñeiro insigne

13

27:36:0:0:28:275:6

2016

0,03

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270024/2019

*** 2212 **

CMVMC de Rancaño, Fraga, San Xoán Chaira, Serra Moura

11.472,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:31:0:0:131:22:1

2017

11,95

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270025/2019

*** 2334 **

CMVMC de Meda

4.992,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,20

1.664,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,20

1.664,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,20

1.664,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:34:0:0:39:128:1

2017

5,20

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320001/2019

*** 2230 **

CMVMC de Vilanova

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:84:0:0:70:383:1

2016

40,00

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320002/2019

*** 2399 **

CMVMC San Martiño de Domés

23.059,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

24,02

7.686,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

24,02

7.686,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

24,02

7.686,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:74:1000:1

2016

1,78

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:85:0:0:74:1020:1

2016

1,14

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:85:0:0:74:1021:1

2016

0,74

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:85:0:0:74:1022:1

2016

3,55

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:85:0:0:74:1023:3

2016

0,05

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:85:0:0:75:547:1

2016

0,88

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:85:0:0:75:566:1

2016

2,83

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:85:0:0:76:327:1

2016

13,05

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320003/2019

*** 1606 **

MVMC de Tameirón

34.156,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

35,58

11.385,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

35,58

11.385,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

35,58

11.385,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:35:0:0:6:1336:1

2016

27,08

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:35:0:0:6:1340:1

2016

2,95

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:35:0:0:11:846:1

2016

5,55

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320004/2019

*** 3344 **

CMVMC Montes Baixos de Soutadoiro

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1915:1

2016

2,19

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:18:0:0:46:1916:1

2016

5,37

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:18:0:0:46:1944:1

2016

2,34

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:18:0:0:46:2279:1

2016

30,10

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320006/2019

*** 3412 **

CMVMC Penamá 17 a Carpaza

14.620,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

15,23

4.873,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

15,23

4.873,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,23

4.873,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:48:0:0:79:778:1

2017

5,06

A1 - Piñeiro do país

2

32:48:0:0:80:185:1

2017

1,45

A1 - Piñeiro do país

3

32:2:0:0:72:755:1

2017

5,30

A1 - Piñeiro do país

4

32:2:0:0:72:756:1

2017

0,49

A1 - Piñeiro do país

5

32:2:0:0:72:774:1

2017

0,09

A1 - Piñeiro do país

6

32:2:0:0:72:775:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país

7

32:2:0:0:72:776:1

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país

8

32:2:0:0:72:777:1

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país

9

32:2:0:0:72:778:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país

10

32:2:0:0:72:779:1

2017

0,31

A1 - Piñeiro do país

11

32:2:0:0:72:780:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país

12

32:2:0:0:72:781:1

2017

0,49

A1 - Piñeiro do país

13

32:2:0:0:72:782:1

2017

0,25

A1 - Piñeiro do país

14

32:2:0:0:72:783:1

2017

0,18

A1 - Piñeiro do país

15

32:2:0:0:72:784:1

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país

16

32:2:0:0:72:785:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país

17

32:2:0:0:72:786:1

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país

18

32:2:0:0:72:9002:1

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320007/2019

*** 3384 **

CMVMC da Ermida

14.908,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

15,53

4.969,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

15,53

4.969,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,53

4.969,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:36:0:0:38:613:1

2016

0,40

A1 - Piñeiro do país

2

32:36:0:0:38:613:2

2016

0,04

A1 - Piñeiro do país

3

32:36:0:0:38:614:1

2016

6,70

A1 - Piñeiro do país

4

32:36:0:0:73:456:1

2016

4,53

A1 - Piñeiro do país

5

32:36:0:0:73:114:1

2016

0,59

A1 - Piñeiro do país

6

32:36:0:0:73:457:1

2016

0,08

A1 - Piñeiro do país

7

32:36:0:0:72:1261:32

2016

1,24

A1 - Piñeiro do país

8

32:36:0:0:70:18:1

2016

1,95

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320008/2019

*** 1814 **

CMVMC Portela e Darriba

5.164,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,38

1.721,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,38

1.721,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,38

1.721,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:52:0:0:70:1:1

2016

4,11

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:52:0:0:71:5:4

2016

1,27

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320009/2019

*** 2618 **

CMVMC Coto Redondo de Roblido

33.216,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

34,60

11.072,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

34,60

11.072,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

34,60

11.072,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:73:0:0:8:1399:1

2016

7,40

A4 - Pseudotsuga

2

32:73:0:0:8:1399:1

2016

4,67

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:73:0:0:8:1401:1

2016

5,56

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:73:0:0:8:1401:2

2016

14,69

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:73:0:0:11:1241:1

2016

1,93

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:73:0:0:8:1398:2

2016

0,35

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320010/2019

*** 2012 **

CMVMC Serra do Eixe

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1928:1

2016

40,00

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320011/2019

*** 4659 **

CMVMC de Florderrei Vello

31.341,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

28,66

9.171,20

2019

Especies do anexo II (frondosas)

3,19

1.276,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

28,66

9.171,20

2020

Especies do anexo II (frondosas)

3,19

1.276,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

28,66

9.171,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,19

1.276,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:92:0:0:108:1316:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país

2

32:92:0:0:108:1315:1

2017

15,06

A1 - Piñeiro do país

3

32:92:0:0:108:1314:1

2017

6,88

A1 - Piñeiro do país

4

32:92:0:0:120:904:3

2017

1,66

A1 - Piñeiro do país

5

32:92:0:0:108:1314:4

2017

1,42

A1 - Piñeiro do país

6

32:92:0:0:108:1314:2

2017

1,33

A1 - Piñeiro do país

7

32:92:0:0:120:904:1

2017

0,77

A1 - Piñeiro do país

8

32:92:0:0:108:1314:13

2017

0,63

A1 - Piñeiro do país

9

32:92:0:0:108:1314:12

2017

0,69

A1 - Piñeiro do país

10

32:92:0:0:108:1315:4

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país

11

32:92:0:0:108:1015:2

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país

12

32:92:0:0:108:1313:1

2017

0,06

A1 - Piñeiro do país

13

32:92:0:0:108:1314:1

2017

3,19

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320012/2019

*** 3000 **

CMVMC de Cerengo

36.864,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

38,40

12.288,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

38,40

12.288,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

38,40

12.288,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:71:0:0:67:1032:1

2016

8,00

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:71:0:0:72:567:1

2016

0,50

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:71:0:0:72:568:1

2016

0,40

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:71:0:0:72:632:1

2016

3,50

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:71:0:0:72:633:1

2016

0,70

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:71:0:0:73:311:1

2016

15,60

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:71:0:0:74:99:1

2016

2,05

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:71:0:0:72:631:1

2016

0,05

A2 - Piñeiro silvestre

9

32:71:0:0:67:906:1

2016

0,05

A2 - Piñeiro silvestre

10

32:71:0:0:72:569:1

2016

0,30

A2 - Piñeiro silvestre

11

32:71:0:0:72:618:1

2016

0,20

A2 - Piñeiro silvestre

12

32:71:0:0:72:619:1

2016

0,20

A2 - Piñeiro silvestre

13

32:71:0:0:72:620:1

2016

0,00

A2 - Piñeiro silvestre

14

32:71:0:0:72:621:1

2016

0,00

A2 - Piñeiro silvestre

15

32:71:0:0:72:622:1

2016

0,00

A2 - Piñeiro silvestre

16

32:71:0:0:72:623:1

2016

0,00

A2 - Piñeiro silvestre

17

32:71:0:0:73:285:1

2016

0,30

A2 - Piñeiro silvestre

18

32:71:0:0:73:286:1

2016

0,40

A2 - Piñeiro silvestre

19

32:71:0:0:73:287:1

2016

0,50

A2 - Piñeiro silvestre

20

32:71:0:0:72:630:1

2016

5,65

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320013/2019

*** 3971 **

CMVMC A Serra

10.464,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

10,90

3.488,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

10,90

3.488,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

10,90

3.488,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:41:0:0:1:603:1

2017

0,70

A3 - Piñeiro insigne

2

32:41:0:0:1:604:1

2017

3,63

A3 - Piñeiro insigne

3

32:41:0:0:1:2000:1

2017

6,57

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320014/2019

*** 1753 **

CMVMC de Nocelo da Pena

5.721,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,96

1.907,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,96

1.907,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,96

1.907,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:79:0:0:132:479:1

2017

3,61

A1 - Piñeiro do país

2

32:79:0:0:132:479:1

2017

2,35

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320015/2019

*** 1550 **

CMVMC Monte Cadaval e Pena Cabrón

37.987,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

39,57

12.662,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

39,57

12.662,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

39,57

12.662,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:10:0:0:42:1741:1

2016

22,00

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:10:0:0:42:1709:1

2016

9,82

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:10:0:0:42:1575:1

2016

7,75

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320016/2019

*** 2079 **

CMVMC Portela, Serra de Pitos e Revolta

5.760,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:52:0:0:76:75:1

2016

6,00

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320017/2019

*** 2080 **

CMVMC Amiudal

6.508,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

6,78

2.169,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,78

2.169,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,78

2.169,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:5:0:0:91:131:1

2016

1,79

A3 - Piñeiro insigne

2

32:5:0:0:92:263:2

2016

0,79

A3 - Piñeiro insigne

3

32:5:0:0:92:263:5

2016

1,88

A3 - Piñeiro insigne

4

32:5:0:0:92:263:6

2016

0,00

A3 - Piñeiro insigne

5

32:5:0:0:92:265:1

2016

2,32

A3 - Piñeiro insigne

6

32:5:0:0:92:265:4

2016

0,00

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320018/2019

*** 1682 **

CMVMC de Laza, Cimadevila e Souteliño

16.540,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

17,23

5.513,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

17,23

5.513,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

17,23

5.513,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:40:0:0:17:327:3

2016

4,21

A1 - Piñeiro do país

2

32:40:0:0:13:337:1

2016

10,07

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:40:0:0:13:353:1

2016

1,03

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:40:0:0:15:116:1

2016

1,92

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320019/2019

*** 1940 **

CMVMC de San Lourenzo

19.257,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

20,06

6.419,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

20,06

6.419,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

20,06

6.419,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:35:0:0:18:1353:1

2016

5,63

A1 - Piñeiro do país

2

32:35:0:0:41:9:5

2016

2,08

A1 - Piñeiro do país

3

32:35:0:0:41:9:6

2016

8,94

A1 - Piñeiro do país

4

32:35:0:0:41:19:1

2016

3,41

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320020/2019

*** 2564 **

CMVMC de Calvos

6.172,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

6,43

2.057,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,43

2.057,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,43

2.057,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:7:0:0:116:115:1

2016

2,77

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:7:0:0:116:107:1

2016

3,66

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320021/2019

*** 1835 **

CMVMC de Cortegada

3.753,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

3,91

1.251,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

3,91

1.251,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,91

1.251,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:72:0:0:65:264:1

2017

1,90

A4 - Pseudotsuga

2

32:72:0:0:65:265:1

2017

2,01

A4 - Pseudotsuga

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320022/2019

*** 1753 **

CMCMC de Nocelo da Pena

6.489,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

6,76

2.163,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,76

2.163,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,76

2.163,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:79:0:0:122:154:1

2016

6,58

A1 - Piñeiro do país

2

32:79:0:0:122:154:10

2016

0,18

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320023/2019

*** 1991 **

CMVMC de Erosa

35.232,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

36,70

11.744,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

36,70

11.744,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

36,70

11.744,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:35:0:0:31:365:1

2016

1,07

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:35:0:0:31:359:1

2016

35,63

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320024/2019

*** 3391 **

CMVMC de Cañón e Outeiro

29.616,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

30,85

9.872,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

30,85

9.872,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

30,85

9.872,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:25:0:0:91:27:1

2016

7,10

A1 - Piñeiro do país

2

32:25:0:0:91:28:1

2016

0,38

A1 - Piñeiro do país

3

32:25:0:0:92:16:1

2016

2,62

A1 - Piñeiro do país

4

32:25:0:0:92:17:1

2016

1,95

A1 - Piñeiro do país

5

32:25:0:0:95:381:1

2016

1,46

A1 - Piñeiro do país

6

32:25:0:0:95:400:1

2016

0,79

A1 - Piñeiro do país

7

32:25:0:0:97:52:1

2016

0,86

A1 - Piñeiro do país

8

32:25:0:0:106:1017:1

2016

3,41

A1 - Piñeiro do país

9

32:25:0:0:107:1:1

2016

4,90

A1 - Piñeiro do país

10

32:25:0:0:105:1:1

2016

5,94

A1 - Piñeiro do país

11

32:25:0:0:107:10:1

2016

0,70

A1 - Piñeiro do país

12

32:25:0:0:95:432:1

2016

0,74

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320025/2019

*** 2049 **

CMVMC Montes Baixos de Lobeira

23.686,62

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

24,86

7.895,54

2020

Especies do anexo I (coníferas)

24,86

7.895,54

2021

Especies do anexo I (coníferas)

24,86

7.895,54

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:33:989:1

2016

11,54

A1 - Piñeiro do país

2

32:42:0:0:33:1097:2

2016

2,10

A1 - Piñeiro do país

3

32:42:0:0:33:989:6

2016

1,74

A1 - Piñeiro do país

4

32:42:0:0:35:287:1

2016

1,24

A1 - Piñeiro do país

5

32:42:0:0:28:857:1

2016

1,26

A1 - Piñeiro do país

6

32:42:0:0:28:862:6

2016

0,20

A1 - Piñeiro do país

7

32:42:0:0:23:255:1

2016

3,73

A1 - Piñeiro do país

8

32:42:0:0:20:132:1

2016

3,05

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320026/2019

*** 4379 **

CMVMC de Candeda e Domiz

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:335:1

2016

0,04

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:18:0:0:42:336:1

2016

0,66

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:18:0:0:42:337:1

2016

0,09

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:18:0:0:42:338:1

2016

8,20

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:18:0:0:42:342:1

2016

7,46

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:18:0:0:42:343:1

2016

0,44

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:18:0:0:42:356:1

2016

4,05

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:18:0:0:42:386:1

2016

9,39

A2 - Piñeiro silvestre

9

32:18:0:0:42:387:1

2016

0,15

A2 - Piñeiro silvestre

10

32:18:0:0:42:389:1

2016

2,26

A2 - Piñeiro silvestre

11

32:18:0:0:42:394:1

2016

6,14

A2 - Piñeiro silvestre

12

32:18:0:0:42:445:1

2016

1,12

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320027/2019

*** 3678 **

CMVMC Froufe

11.952,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

12,45

3.984,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

12,45

3.984,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,45

3.984,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:36:0:0:62:1:1

2016

12,45

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320028/2019

*** 2712 **

CMVMC Oural e Costa Lebozán

8.409,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:12:0:0:31:708:4

2017

1,33

A1 - Piñeiro do país

2

32:12:0:0:31:736:1

2017

7,43

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320029/2019

*** 1877 **

CMVMC Monte Grande II

5.606,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,84

1.868,80

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,84

1.868,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,84

1.868,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:7:0:0:1:2:1

2016

3,52

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:7:0:0:1:2:2

2016

2,32

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320030/2019

*** 1142 **

CMVMC San Vicente de Leira

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:89:0:0:26:3008:1

2016

5,95

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:89:0:0:26:3009:3

2016

2,18

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:89:0:0:26:3010:1

2016

22,15

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:89:0:0:27:3776:1

2016

5,14

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:89:0:0:27:3786:1

2016

4,58

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320031/2019

*** 2249 **

CMVMC de Touros

9.158,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

9,54

3.052,80

2020

Especies do anexo I (coníferas)

9,54

3.052,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,54

3.052,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:52:0:0:19:639:1

2017

2,76

A1 - Piñeiro do país

2

32:52:0:0:19:633:1

2017

6,78

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320032/2019

*** 2312 **

CMVMC Ordes e Veiga

27.676,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

18,08

5.785,60

2019

Especies do anexo II (frondosas)

8,60

3.440,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

18,08

5.785,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

8,60

3.440,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

18,08

5.785,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

8,60

3.440,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:68:0:0:62:2291:1

2017

18,08

A1 - Piñeiro do país

2

32:68:0:0:62:2291:1

2017

8,60

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320033/2019

*** 2289 **

CMVMC Santomé

10.560,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:21:0:0:111:1:1

2016

11,00

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320034/2019

*** 2522 **

CMVMC Cabeza de Meda

35.356,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

36,83

11.785,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

36,83

11.785,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

36,83

11.785,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:58:0:0:59:322:1

2016

0,06

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:58:0:0:59:323:1

2016

0,12

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:58:0:0:59:327:1

2016

1,48

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:58:0:0:59:329:1

2016

0,99

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:58:0:0:59:330:1

2016

0,39

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:58:0:0:60:602:1

2016

0,06

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:58:0:0:60:629:1

2016

0,94

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:58:0:0:60:630:1

2016

20,86

A2 - Piñeiro silvestre

9

32:58:0:0:60:630:2

2016

3,94

A2 - Piñeiro silvestre

10

32:58:0:0:60:630:3

2016

0,45

A2 - Piñeiro silvestre

11

32:58:0:0:60:630:4

2016

7,54

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320035/2019

*** 1682 **

CMVMC de Laza, Cimadevila e Souteliño

16.956,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

13,90

4.448,00

2019

Especies do anexo II (frondosas)

3,01

1.204,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,90

4.448,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

3,01

1.204,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,90

4.448,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,01

1.204,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:40:0:0:17:327:3

2017

0,86

A1 - Piñeiro do país

2

32:40:0:0:16:248:1

2017

3,33

A1 - Piñeiro do país

3

32:40:0:0:17:327:3

2017

1,61

A1 - Piñeiro do país

4

32:40:0:0:17:327:3

2017

2,85

A1 - Piñeiro do país

5

32:40:0:0:16:248:1

2017

2,80

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:40:0:0:17:327:3

2017

2,45

A1 - Piñeiro do país

7

32:40:0:0:16:248:1

2017

3,01

B2 - Bidueiro

(Betula sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320036/2019

*** 4714 **

CMVMC de Mones e Sampaio

48.000,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:61:0:0:30:564:1

2017

0,19

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:61:0:0:30:565:1

2017

3,11

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

3

32:61:0:0:30:598:1

2017

0,55

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

4

32:61:0:0:30:574:1

2017

2,70

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

5

32:61:0:0:30:564:1

2017

6,25

A4 - Pseudotsuga

6

32:61:0:0:30:598:1

2017

0,25

A4 - Pseudotsuga

7

32:61:0:0:30:568:1

2017

3,35

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:61:0:0:30:599:1

2017

1,85

A2 - Piñeiro silvestre

9

32:61:0:0:30:567:1

2017

8,10

A2 - Piñeiro silvestre

10

32:61:0:0:30:574:1

2017

9,90

A2 - Piñeiro silvestre

11

32:61:0:0:30:596:1

2017

0,60

A2 - Piñeiro silvestre

12

32:61:0:0:30:597:1

2017

2,80

A2 - Piñeiro silvestre

13

32:61:0:0:11:1799:1

2017

0,55

A2 - Piñeiro silvestre

14

32:61:0:0:11:1808:1

2017

1,55

A2 - Piñeiro silvestre

15

32:61:0:0:33:320:1

2017

1,65

A2 - Piñeiro silvestre

16

32:61:0:0:30:558:1

2017

1,70

A2 - Piñeiro silvestre

17

32:61:0:0:30:565:1

2017

1,70

A2 - Piñeiro silvestre

18

32:61:0:0:30:598:1

2017

2,25

A2 - Piñeiro silvestre

19

32:61:0:0:30:600:1

2017

0,65

A2 - Piñeiro silvestre

20

32:61:0:0:33:342:1

2017

0,30

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320037/2019

*** 1534 **

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:402:1

2016

1,31

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:18:0:0:42:408:1

2016

14,70

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:18:0:0:42:411:1

2016

0,56

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:18:0:0:42:415:1

2016

2,48

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:18:0:0:42:414:1

2016

11,04

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:18:0:0:42:413:1

2016

1,48

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:18:0:0:42:412:1

2016

0,49

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:18:0:0:42:404:1

2016

7,94

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320038/2019

*** 3883 **

CMVMC de Albos

27.840,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

29,00

9.280,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

29,00

9.280,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

29,00

9.280,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:4:1171:1

2016

0,08

A2 - Piñeiro silvestre

2

32:85:0:0:4:1172:1

2016

0,55

A2 - Piñeiro silvestre

3

32:85:0:0:6:314:1

2016

1,06

A2 - Piñeiro silvestre

4

32:85:0:0:5:3:1

2016

1,31

A2 - Piñeiro silvestre

5

32:85:0:0:5:2:1

2016

1,34

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:85:0:0:5:5:1

2016

1,49

A2 - Piñeiro silvestre

7

32:85:0:0:5:6:1

2016

8,75

A2 - Piñeiro silvestre

8

32:85:0:0:5:6:2

2016

0,08

A2 - Piñeiro silvestre

9

32:85:0:0:7:57:1

2016

0,37

A2 - Piñeiro silvestre

10

32:85:0:0:7:57:3

2016

0,05

A2 - Piñeiro silvestre

11

32:85:0:0:7:63:1

2016

0,17

A2 - Piñeiro silvestre

12

32:85:0:0:7:64:1

2016

7,10

A2 - Piñeiro silvestre

13

32:85:0:0:8:135:1

2016

4,44

A2 - Piñeiro silvestre

14

32:85:0:0:8:136:1

2016

2,21

A2 - Piñeiro silvestre

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320039/2019

*** 4182 **

CMVMC Ourille e Fondo de Vila

38.340,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

37,95

12.144,00

2019

Especies do anexo II (frondosas)

1,59

636,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

37,95

12.144,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

1,59

636,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

37,95

12.144,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,59

636,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:55:1007:1

2017

1,59

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

2

32:85:0:0:56:1158:1

2017

0,97

A1 - Piñeiro do país

3

32:85:0:0:56:1222:1

2017

4,29

A1 - Piñeiro do país

4

32:85:0:0:56:1223:1

2017

5,48

A1 - Piñeiro do país

5

32:85:0:0:56:1224:1

2017

3,85

A1 - Piñeiro do país

6

32:85:0:0:56:1225:1

2017

1,90

A1 - Piñeiro do país

7

32:85:0:0:66:1137:1

2017

17,09

A1 - Piñeiro do país

8

32:85:0:0:66:1151:1

2017

1,74

A1 - Piñeiro do país

9

32:85:0:0:66:1152:1

2017

2,63

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320040/2019

*** 0307 **

CMVMC Agrela dos Veciños de Alongos

5.724,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:82:0:0:54:21:1

2017

0,01

B20 - Carballo americano (Quercus rubra)

2

32:82:0:0:54:32:1

2017

4,76

B20 - Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320041/2019

*** 2669 **

CMVMC Revolta e Outeiro

6.796,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

7,08

2.265,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

7,08

2.265,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,08

2.265,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:52:0:0:3:1031:1

2017

0,41

A1 - Piñeiro do país

2

32:52:0:0:3:538:1

2017

1,12

A1 - Piñeiro do país

3

32:52:0:0:3:1027:1

2017

0,26

A1 - Piñeiro do país

4

32:52:0:0:3:574:1

2017

1,52

A1 - Piñeiro do país

5

32:52:0:0:3:1030:1

2017

2,11

A1 - Piñeiro do país

6

32:52:0:0:3:575:1

2017

1,66

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320042/2019

*** 1940 **

CMVMC de San Lourenzo

27.033,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

28,16

9.011,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

28,16

9.011,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

28,16

9.011,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:35:0:0:39:1128:1

2017

14,20

A1 - Piñeiro do país

2

32:35:0:0:34:937:1

2017

1,69

A1 - Piñeiro do país

3

32:35:0:0:34:947:1

2017

6,31

A1 - Piñeiro do país

4

32:35:0:0:34:940:1

2017

5,96

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320043/2019

*** 2506 **

CMVMC de Vilar de Barrio

20.208,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

21,05

6.736,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

21,05

6.736,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

21,05

6.736,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:90:0:0:25:655:1

2017

8,86

A1 - Piñeiro do país

2

32:90:0:0:25:655:6

2017

4,02

A1 - Piñeiro do país

3

32:90:0:0:25:655:7

2017

0,42

A1 - Piñeiro do país

4

32:90:0:0:25:655:1

2017

1,02

A1 - Piñeiro do país

5

32:90:0:0:25:655:1

2017

1,90

A1 - Piñeiro do país

6

32:90:0:0:25:655:1

2017

0,45

A1 - Piñeiro do país

7

32:90:0:0:25:655:1

2017

1,49

A1 - Piñeiro do país

8

32:90:0:0:25:655:5

2017

0,49

A1 - Piñeiro do país

9

32:90:0:0:25:655:6

2017

0,16

A1 - Piñeiro do país

10

32:90:0:0:25:655:6

2017

2,24

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360001/2019

*** 1483 **

CMVMC de Lamas

11.308,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,18

3.577,60

2019

Especies do anexo II (frondosas)

0,48

192,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,18

3.577,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,48

192,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,18

3.577,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,48

192,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:18:0:0:100:101:2

2016

0,63

A1 - Piñeiro do país

2

36:18:0:0:100:107:2

2016

4,98

A1 - Piñeiro do país

3

36:18:0:0:100:107:5

2016

0,43

A1 - Piñeiro do país

4

36:18:0:0:100:107:6

2016

0,01

A1 - Piñeiro do país

5

32:12:0:0:16:626:5

2016

0,74

A1 - Piñeiro do país

6

36:18:0:0:54:861:1

2016

1,98

A1 - Piñeiro do país

7

36:18:0:0:54:861:1

2016

0,31

B2 - Bidueiro

(Betula sp.)

8

36:18:0:0:54:861:3

2016

1,43

A1 - Piñeiro do país

9

36:18:0:0:54:861:3

2016

0,16

B2 - Bidueiro

(Betula sp.)

10

36:18:0:0:54:861:4

2016

0,98

A1 - Piñeiro do país

11

36:18:0:0:54:861:4

2016

0,01

B2 - Bidueiro

(Betula sp.)

12

36:18:0:0:254:10973:1

2016

0,00

A1 - Piñeiro do país

13

36:18:0:0:254:10973:1

2016

0,00

B2 - Bidueiro

(Betula sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360002/2019

*** 1651 **

CMVMC de Escuadra

5.193,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,41

1.731,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,41

1.731,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,41

1.731,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:16:1220:1

2016

3,88

A1 - Piñeiro do país

2

36:25:0:0:29:1027:22

2016

1,53

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360003/2019

*** 1280 **

CMVMC de Fixo-Pardesoa

31.353,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

32,66

10.451,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

32,66

10.451,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

32,66

10.451,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:18:0:0:100:107:1

2016

0,06

A2 - Piñeiro silvestre

2

36:18:0:0:500:407:7

2016

4,96

A2 - Piñeiro silvestre

3

36:18:0:0:500:407:7

2016

12,30

A3 - Piñeiro insigne

4

36:18:0:0:117:595:1

2016

13,65

A3 - Piñeiro insigne

5

32:12:0:0:31:708:1

2016

0,67

A2 - Piñeiro silvestre

6

32:12:0:0:31:708:1

2016

0,19

A3 - Piñeiro insigne

7

32:12:0:0:32:935:2

2016

0,37

A3 - Piñeiro insigne

8

32:12:0:0:32:937:4

2016

0,43

A3 - Piñeiro insigne

9

32:12:0:0:32:60001:1

2016

0,03

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360004/2019

*** 2077 **

CMVMC de Zobra

4.617,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

4,81

1.539,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,81

1.539,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,81

1.539,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:24:0:0:295:1052:1

2017

0,71

A1 - Piñeiro do país

2

36:24:0:0:295:1052:2

2017

4,10

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360005/2019

*** 2700 **

CMVMC de Valiñas

5.644,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:18:0:0:625:73:1

2016

5,23

A1 - Piñeiro do país

2

36:18:0:0:325:186:1

2016

0,65

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360006/2019

*** 3218 **

CMVMC de Barcia do Seixo

15.705,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

16,36

5.235,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

16,36

5.235,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

16,36

5.235,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:31:1222:1

2016

16,36

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360007/2019

*** 0276 **

CMVMC de Santa María de Sacos

7.920,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

8,25

2.640,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,25

2.640,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,25

2.640,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:12:0:0:8:101:1

2016

5,14

A1 - Piñeiro do país

2

36:12:0:0:23:2:3

2016

3,11

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360008/2019

*** 4092 **

CMVMC de Méixome

14.956,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

15,58

4.985,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

15,58

4.985,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,58

4.985,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:24:0:0:194:1181:1

2016

6,55

A3 - Piñeiro insigne

2

36:24:0:0:194:1181:20

2016

8,40

A3 - Piñeiro insigne

3

36:24:0:0:194:1182:1

2016

0,63

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360009/2019

*** 1292 **

CMVMC de Augasantas

13.008,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

13,55

4.336,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,55

4.336,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,55

4.336,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:12:0:0:64:1283:51

2016

13,55

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360010/2019

*** 1111 **

CMVMC de Borela

7.180,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

7,48

2.393,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

7,48

2.393,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,48

2.393,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:12:0:0:55:239:1

2016

5,13

A1 - Piñeiro do país

2

36:12:0:0:56:446:1

2016

2,35

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360011/2019

*** 1615 **

CMVMC de Barrio de Nogueiro

10.416,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

10,85

3.472,00

2020

Especies do anexo I (coníferas)

10,85

3.472,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

10,85

3.472,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:9:0:0:73:307:1

2017

8,67

A3 - Piñeiro insigne

2

36:9:0:0:73:272:1

2017

2,18

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360012/2019

*** 3119 **

CMVMC de Fontenla

3.292,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

3,43

1.097,60

2020

Especies do anexo I (coníferas)

3,43

1.097,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,43

1.097,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:18:0:0:107:350:1

2017

0,08

A3 - Piñeiro insigne

2

36:18:0:0:107:350:2

2017

3,35

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360014/2019

*** 1344 **

CMVMC de Cardoufe e Eirelo

37.699,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

39,27

12.566,40

2020

Especies do anexo I (coníferas)

39,27

12.566,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

39,27

12.566,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:16:0:0:354:859:1

2016

39,27

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360015/2019

*** 1326 **

CMVMC de Freixo

10.953,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2019

Especies do anexo I (coníferas)

11,41

3.651,20

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,41

3.651,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,41

3.651,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:14:0:0:22:325:1

2016

8,78

A1 - Piñeiro do país

2

36:14:0:0:22:313:2

2016

2,42

A1 - Piñeiro do país

3

36:14:0:0:22:317:1

2016

0,21

A1 - Piñeiro do país

4

36:14:0:0:22:336:1

2016

0,00

A1 - Piñeiro do país

Anexo II

Listaxe de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo de desestimación

19270026/2019

***2354**

Manuel Saavedra Fernández

Incumprimento de obrigas tributarias

19320005/2019

***3377**

CMVMC Cornocide e Corras

Incumprimento de obrigas tributarias

19150003/2019

***5438**

CMVMC da Pena-Rois

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3)

19270002/2019

***1911**

CMVMC de Miñide

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3)

19270013/2019

***3763**

José Luis Lodos Ferreiro

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3)

19360013/2019

***1058**

CMVMC Sta. María de Xeve

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)