Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Mércores, 8 de maio de 2019 Páx. 22045

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 22 de abril de 2019 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19.

Pola Orde do 27 de decembro de 2018, Diario Oficial de Galicia do 2 de xaneiro de 2019, convocáronse as axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 4 ao 15 de marzo de 2019 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo as persoas interesadas, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19, ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos achegados no anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas complementarias ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte dos beneficiarios de calquera das condicións establecidas na orde de convocatoria do 27 de novembro de 2018, Diario Oficial de Galicia do 2 de xaneiro de 2019, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Meses

País

Cont. adxudicada

2019/000251-0

***8883**

Abal Outón, Ramón

UVIGO

10

Eslovaquia

1.250,00

2019/000965-0

***9692**

Abalde Alonso, Sergio

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000493-0

***9139**

Abalde García, Eduardo

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000195-0

***9952**

Abalo Dieste, Laura

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/001052-0

***3938**

Abeledo Maquieira, Víctor

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000671-0

***1647**

Aboal Barreiro, Ana María

UDC

5

Bélxica

1.325,00

2019/000994-0

***6529**

Acosta Cutrín, Javier

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000006-0

***0798**

Agís Aguín, Jorge

USC

9

Irlanda

2.255,00

2019/001174-0

***5908*

Aguín Castro, José Manuel

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000044-0

***9730**

Aira Herrera, Loreto

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000913-0

***4604**

Alasino ---, Candelaria

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000608-0

***3132**

Albo Martínez, Diego

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000991-0

***4108**

Alén Morenza, Marta

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000313-0

***4190**

Allegue Criado, María

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001205-0

***8819**

Almuíña Domínguez, Iria

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000869-0

***4176**

Almuíña Villar, Marina

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000986-0

***2962**

Alonso Campos, Paula

UVIGO

6

Polonia

1.250,00

2019/000231-0

***7682**

Alonso Carrera, Carlota

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001126-0

***6050**

Alonso Chantada, Pedro

USC

5

República Checa

825,00

2019/000798-0

***5193**

Alonso Costas, Ana

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001082-0

***1721**

Alonso de San Juan, Alicia

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/000030-0

***9752**

Alonso Doval, Pedro

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000092-0

***4367**

Alonso Fariñas, Cesar

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000212-0

***9465**

Alonso García, Raquel

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000221-0

***7113**

Alonso Gómez, Sara

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000220-0

***9233**

Alonso Lima, María Victoria

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000308-0

***6542**

Alonso Lorenzo, Daniel

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000853-0

***6496**

Alonso Muñoz, Sira

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/001125-0

***9688**

Alonso Paz, Sonia

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000933-0

***7919**

Alonso Rodríguez, Mélani

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000860-0

***9517**

Alonso Rodríguez, Raquel

UVIGO

9

Grecia

1.485,00

2019/000094-0

***3890**

Álvarez Ajamil, Juan Luis

UDC

5

Eslovenia

825,00

2019/000616-0

***9695**

Álvarez Barreira, Miguel

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000460-0

***5603**

Álvarez Espiñeira, Kevin

UDC

9

Croacia

1.485,00

2019/000013-0

***9073**

Álvarez Expósito, Susana

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000379-0

**6169**

Álvarez Fernández, Jeanne

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000606-0

***8810**

Álvarez Gil, Sergio

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000149-0

***8337**

Álvarez González, Antón

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000300-0

***3031**

Álvarez González, Paula

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000864-0

***9789**

Álvarez Mariño, Andrea

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/000636-0

***9858**

Álvarez Mera, Antía

UVIGO

5

Alemaña

825,00

2019/000731-0

***7711**

Álvarez Moure, Marcos

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000549-0

***7452**

Álvarez Prejigueiro, Xiana

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000775-0

***8862**

Álvarez Presa, Sara

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000541-0

***7979**

Amorín Martín, Manuel

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/001012-0

***1068**

Amrani Díaz, Ismael

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000890-0

***5654**

Anchustegui Mariño, Blanca

UDC

5

Bélxica

825,00

2019/001019-0

***2861**

Añel Rodríguez, David

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/001185-0

***3260**

Araújo Álvarez, Carlos

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000619-0

***9754**

Araújo Gregorio, Adrián

UVIGO

4

Irlanda

780,00

2019/000657-0

***4714**

Araújo Sabell, Esteban

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000066-0

***1477**

Arcas Arias, Pablo

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000496-0

***5963**

Ares Balea, Ilián

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000564-0

***1033**

Ares Iglesias, Iván

UDC

9

Dinamarca

2.255,00

2019/000618-0

***2882**

Ares Vázquez, Aldara

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000537-0

***6118**

Arias Arias, Iván

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000660-0

***1943**

Arias Cailleau, Tania

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000258-0

***5026**

Arias Díaz, Noelia

USC

5

Polonia

1.125,00

2019/000091-0

***4741**

Arias González, Eloy

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000832-0

***5996**

Arias López, David

USC

5

Noruega

1.475,00

2019/000836-0

***5912**

Arias López, Laura

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/001050-0

***6196**

Arias Piñeiro, Alejandro

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000073-0

***8143**

Arias Soilán, Laura

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000373-0

***7962**

Arjones Fernández, Belén

UVIGO

6

Italia

1.670,00

2019/000033-0

***9963**

Arjones González, Sara

USC

5

Portugal

825,00

2019/000655-0

***3795**

Armada Domínguez, Diego

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000746-0

***0712**

Arriaga Alonso, Íñigo

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000859-0

***8511**

Arrojo Vázquez, Álvaro

USC

5

Polonia

625,00

2019/000769-0

****0478*

Arroyabe Bulla, Laura Alejandra

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000507-0

***5917**

Astray Gómez, Saúl

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000488-0

***0425**

Astray Rodríguez, Javier

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000855-0

***5834**

Babío Sabín, Cristina

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000425-0

***5331**

Baliñas Villaverde, Raquel

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000834-0

***4262**

Baltar Castellón, Mercedes

USC

5

Polonia

625,00

2019/000561-0

***2172**

Baqueiro Fariña, David

UVIGO

5

Romanía

1.125,00

2019/000078-0

***9159**

Barbeito Herrero, Sara

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000819-0

***9336**

Barcala Gosende, Elisa

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/001157-0

***5446**

Barcala Marcote, Martín

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/000780-0

****1627*

Barletta, Marianna

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001158-0

***9354**

Barreira Barreira, Diego

UVIGO

6

Italia

1.170,00

2019/000547-0

***7728**

Barreiro Ferreira, Alejandra

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000411-0

***2019**

Barreiro García, Iria

USC

9

Hungría

1.625,00

2019/000436-0

***9084**

Barreiro Hermida, Antonio

UVIGO

6

Alemaña

1.490,00

2019/000491-0

***1174**

Barreiro Lusquiños, Alba

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000939-0

***2178**

Barros García, Pablo

UVIGO

9

Turquía

1.985,00

2019/000602-0

***0628**

Barros Jeremías, Antonio

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000737-0

***9369**

Barros Márquez, José María

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000433-0

***9106**

Basanta Hermida, Claudia

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000372-0

***0936**

Bascuas Amigo, Ignacio Andrés

USC

9

Bulgaria

1.125,00

2019/000222-0

***4124**

Baúlde Hermo, Anxo

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/001079-0

***0144**

Beiro Ézara, Laura

UVIGO

6

Austria

1.170,00

2019/001077-0

***4722**

Bellas Arnosí, Carolina

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000119-0

***1662**

Bellas Suárez, Paula

UDC

5

Alemaña

1.325,00

2019/000945-0

***2745**

Bemposta Varela, David

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/000352-0

***7217**

Berea Suárez, Inés

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/001162-0

***4373**

Berezo Loza, Sara

UVIGO

9

Alemaña

1.825,00

2019/000132-0

***3560**

Bermúdez Chamarro, Eva

UDC

5

Francia

1.475,00

2019/001184-0

***5904**

Bermúdez Parcero, Benigno

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000907-0

***8967**

Bernabeu Wandosell, Laura

USC

5

República Checa

825,00

2019/000056-0

***6155**

Bernárdez Dapia, Alba

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000946-0

***6109**

Bertolo Blanco, Sofía

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000583-0

***8558**

Besada Iglesias, Gabriela

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000706-0

***8094**

Besteiro Sáez, Javier

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000281-0

***4452**

Betes Figueiras, Miguel

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000466-0

***7545**

Bianchi Stilman, Rodrigo

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000169-0

***6898**

Blanco Feijoo, Andrea

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/001007-0

***2764**

Blanco García, Marta

USC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000051-0

***0337**

Blanco Osorio, Raquel

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000340-0

***8869**

Blanco Sanroman, Nerea

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000560-0

***5946**

Blázquez Cubillo, Santiago

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000529-0

***7479**

Boquete Dumont, Saúl Antonio

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000516-0

***5401**

Boquete Someso, Álvaro

UDC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000151-0

***6572**

Botello Rodríguez, Elsa

UVIGO

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000016-0

***7633**

Botero Monsalve, David Santiago

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001121-0

***1352**

Bouzas Santiago, Rodrigo

USC

5

Polonia

625,00

2019/000578-0

***5965**

Bouzas Suárez, Pablo

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000401-0

***3135**

Broco Fernández, Carolina

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000208-0

***8510**

Bruzón Bandeira, Pedro

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000361-0

***6055**

Bugallo Veiga, Lorena

USC

5

Reino Unido

1.475,00

2019/000575-0

***6422**

Buján Barciela, Adrián

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000382-0

***1169**

Burillo Veiga, Pilar

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000617-0

***8987**

Bustelo Barreiro, Paula

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000793-0

***1005**

Caamaño Figueroa, Sara

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000999-0

***1216**

Cabaleiro Costas, Lara

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000324-0

***1105**

Cabaleiro Puentes, Paula

USC

9

Bélxica

1.985,00

2019/000107-0

***2692**

Caballero Urtaza, Manuel

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000473-0

***4232**

Cabana Ferraces, Lucía

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000895-0

***1210**

Cabido Jamardo, Marta

UDC

9

Francia

1.755,00

2019/000807-0

***2846**

Cabo Cascallar, José Cándido

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000440-0

***2075**

Cáceres Amado, Adrián

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000104-0

***9601**

Cacheiro Vázquez, Raúl

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000134-0

***4512**

Cadarso Rodríguez, Elvira

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000148-0

***2679**

Cáliz Melero, Jéssica

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000562-0

***0144**

Caloca Martínez, José Javier

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000350-0

***6480**

Calvo Fernández, Paula

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000568-0

***6704**

Calvo García, Pablo

UVIGO

5

Romanía

625,00

2019/000101-0

***0781**

Calvo Gómez, Antía

UVIGO

9

Bélxica

1.485,00

2019/001037-0

***9780**

Calvo Laya, Antón

USC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000475-0

***6020**

Camanzo Mariño, Alejandro

UVIGO

6

Alemaña

990,00

2019/000912-0

***3228**

Camiña Padín, Martín

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000431-0

***6671**

Camiño González, Iria

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000458-0

***2773**

Canabal Arias, Emma

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000287-0

***5497**

Candal González, María

USC

5

Polonia

625,00

2019/001055-0

***0152**

Candal Pardo, Paula

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000243-0

***7084**

Canedo Castelo, Marta

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000791-0

***1520**

Cantisán Campillos, Rafael

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000827-0

***0966**

Cao Delgado, Manuel

USC

9

Bulgaria

1.125,00

2019/000477-0

***1955**

Cao Viña, Vanesa

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000875-0

***5637**

Capeáns Pacheco, Raquel

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000813-0

***6470**

Carballo Cancela, Manuel

UVIGO

4

Letonia

500,00

2019/001172-0

***8774**

Caride Bastos, Francisco Javier

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/000669-0

***6818**

Caride de Lamo, María

UVIGO

4

Finlandia

1.280,00

2019/001089-0

***6978**

Caride Molares, Miriam

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000464-0

***9860**

Carleos Mayán, Francisco

UVIGO

3

Italia

1.085,00

2019/000023-0

***8365**

Carneiro García, Víctor

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000567-0

***0724**

Carnota González, Javier

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000427-0

***9062**

Carral Fernández, Patricia

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000679-0

***3017**

Carreira Prado, Isaac

UVIGO

5

Austria

1.475,00

2019/000362-0

***5972**

Carreiro Otero, Diego

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000002-0

***8580**

Carrera Amoedo, Ángela

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000837-0

***5875**

Carrera Bao, Irene

UVIGO

9

Francia

1.755,00

2019/000162-0

***7793**

Carrera de Oliveira, Ana Carolina

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000916-0

***8790**

Carrera Fernández, Elena

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000792-0

***8149**

Carrera Montero, Alberto

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/000484-0

***0810**

Carro Tolmie, Leo

UVIGO

9

Croacia

1.485,00

2019/000214-0

***7810**

Casales Pérez, Andrea

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000506-0

***3077**

Castiella Bañales, Mar

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000586-0

***1959**

Castillo Pérez, Rocío Macarena

UVIGO

4

Portugal

660,00

2019/000974-0

***0823**

Castiñeira Iglesias, Paula

USC

5

Grecia

1.325,00

2019/000108-0

***7958**

Castiñeiras Cacabelos, Sofía

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000766-0

***6354**

Castro Calvo, Eugenia

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/000318-0

***3083**

Castro Fernández, Xabier

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000593-0

***3743**

Castro Lema, Lara

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/000224-0

***7833**

Castro Pérez, Iria

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000139-0

***5787**

Castro Rivera, Paula

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000275-0

***1779**

Castro Surís, Elena

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000165-0

***5899**

Castro Veiga, Daniel

UDC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000538-0

***8952**

Cedeira Vidal, Alejo Nahuel

UDC

5

Romanía

625,00

2019/000248-0

***0550**

Cerdeira Couceiro, Salvador

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000474-0

***2539**

Cereijo Durán, Alba

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001088-0

***7935**

Cereijo Torres, Eva

UVIGO

4

Italia

1.280,00

2019/000467-0

***9745**

Chamorro Corvo, Pablo

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000856-0

***4345**

Chamorro García, Abel

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000442-0

***8649**

Chaves Suárez, Alexandra

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/001116-0

***8331**

Cherti Oulhassi, Abdessamad

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000150-0

***6335**

Cid López, Andrea

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000542-0

***1931**

Cobas Silvestre, Alejandro

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000375-0

***2679**

Coello González, Álvaro

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000915-0

***7846**

Collar Braña, Alberto

USC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/001025-0

***7602**

Comesaña Comesaña, Noemí

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000681-0

***8971**

Comesaña Freire, María

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/001186-0

***3511**

Conde Martínez, Andrea

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/000027-0

***5401**

Conde Pinilla, Marta

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000788-0

***7839**

Corbacho Pazos, Borja

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000161-0

***7763**

Corbacho Rocha, Irene

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/001152-0

***8467**

Corbal Franco, Carmen

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001087-0

***2033**

Corbal Lorenzo, Daniel

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000514-0

***0017**

Cordero Bentos-Pereyra, Sara

USC

9

Bélxica

1.985,00

2019/001076-0

***8350**

Cores Lages, Icía

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000693-0

***8477**

Cortiñas Aguiar, Eric

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000321-0

***1045**

Costa González, Ramón

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000038-0

***9552**

Costa Pereiro, Talía

USC

5

Portugal

825,00

2019/000666-0

***8167**

Costas Alonso, Laura

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000276-0

***1272**

Costas García, Clara

UVIGO

9

Reino Unido

1.755,00

2019/001060-0

***3399**

Costas García, Javier

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000509-0

***9707**

Costas Pérez, Jacobo

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000262-0

***9717**

Costas Ríos, Pablo

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/001135-0

***6429**

Costas Rodríguez, Antonio

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/001095-0

***6868**

Costas Romero, Juan

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000014-0

***0796**

Costoya Freire, José Antonio

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000620-0

***2303**

Costoya López, María Esther

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000022-0

***8062**

Crespo Sueiro, Jorge

UVIGO

9

Alemaña

1.485,00

2019/001134-0

***9934**

Cruces de Sousa, Rocío

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/000650-0

***8175**

Cruces Fernández, David

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000347-0

***7578**

Cruz Buján, Ana

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/000155-0

***1261**

Cruz Irimia, Miguel

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000686-0

***5134**

Cuesta López, Sandra

UDC

5

Francia

975,00

2019/001003-0

***9823**

Cuevas Barreiro, Aída

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/001164-0

***9054**

Cuevas Seoane, Celia

UDC

9

Eslovaquia

1.625,00

2019/001110-0

***0690**

Cuntín Nóvoa, Brais

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000441-0

***3837**

Curto Martínez, Gabriel

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000851-0

**2031**

Curveira Rodríguez, Sara

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000626-0

***6215**

Custodio Adán, Tania

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000048-0

***8289**

Da Silva Pérez, Sandra

UVIGO

4

Francia

1.280,00

2019/000587-0

***2459**

Dacosta Diehl, Gala

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000111-0

***1669**

Dallí Bazarra, José

UDC

5

Romanía

625,00

2019/000863-0

***4266**

Dapena Barba, Lucía

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001187-0

***5868**

Dapena Fernández, Candela

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000577-0

***5110**

Davila Carnero, David

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/001118-0

***2828**

Daviú Fuster, Irene

UDC

9

Eslovaquia

1.625,00

2019/000918-0

***5677**

De Alfonso Sánchez, Sara

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000307-0

***5893**

De la Cruz González, Víctor

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000930-0

***0950**

De la Fuente Rama, Pablo

UDC

5

Reino Unido

1.475,00

2019/000363-0

***2580**

De la Iglesia Costa, Marina

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/001122-0

***5538**

De la Iglesia Gómez, Alejandro

USC

5

Polonia

625,00

2019/000552-0

***8279**

De la Puente Toral, Natalia

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000305-0

***9174**

De la Torre Atrio, Miguel

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000714-0

***9901**

De Oliveira Espinoza, Ana María

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000940-0

***6414**

Del Olmo Nocelo, Daniel

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000524-0

***0679**

Del Río Pena, Luis

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000977-0

***9137**

Del Río Serantes, Jacobo Abrahan

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000351-0

***3090**

Delgado Parada, Joseba

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000979-0

****6226*

Devesa di Giosia, Daniel Alexande

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000314-0

***8804**

Díaz Argueso, Laura

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000470-0

***8539**

Díaz Argueso, Raquel

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000871-0

***2279**

Díaz Bastida, Sabela

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/000711-0

***2768**

Díaz Dopico, Daniel

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000480-0

***2066**

Díaz Fernández, Fátima

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000885-0

***1252**

Díaz González, Clara Candela

USC

5

Portugal

825,00

2019/000745-0

***2031**

Díaz Lamas, Laura

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000017-0

***9339**

Díaz Ledo, Arón

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000497-0

***8295**

Díaz López, Elisa

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000043-0

***4722**

Díaz López, Xoana

UVIGO

5

Holanda

1.325,00

2019/000084-0

***9071**

Díaz Marra, Izham

UVIGO

4

Noruega

1.280,00

2019/000817-0

***8161**

Díaz Pertejo, Jorge

USC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000622-0

***8497**

Díaz Rey, Eva

UVIGO

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000031-0

***8936**

Díaz Ricón, Cristina

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/001127-0

***8846**

Digón Rodríguez, Javier

UDC

5

Irlanda

1.475,00

2019/000417-0

***0051**

Dix Montoya, María Antonia

USC

9

Austria

2.255,00

2019/001023-0

***6278**

Diz Dios, Sergio

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000424-0

***2829**

Domínguez Codesal, Marcos

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000862-0

***9199**

Domínguez Gil, Ana

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000595-0

***6331**

Domínguez González, Icía

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000888-0

***9662**

Domínguez Iglesias, Candela

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000705-0

***0962**

Domínguez Liñares, Ana

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000252-0

***2916**

Domínguez López, Anabel

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000421-0

***4022**

Domínguez Martínez, Jaime

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000050-0

***8823**

Domínguez Seara, Alba

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/001112-0

***8210**

Domínguez Serén, Alba

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000992-0

***3014**

Domínguez Souto, Sabela

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/001143-0

***4498**

Domínguez Valdés, Joel Martín

UDC

5

República Checa

1.325,00

2019/001170-0

***6321**

Domínguez Villar, Lucía

USC

9

Bélxica

1.485,00

2019/000136-0

***5468**

Dopazo Rivera, David

UDC

9

Finlandia

1.755,00

2019/001047-0

***2375**

Doral Silva, Efrén

UDC

5

Portugal

825,00

2019/000609-0

***9996**

Dosil Gago, Laura

UDC

5

Eslovenia

1.325,00

2019/000501-0

***2710**

Dumont Rey, Isabel

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000450-0

***8495**

Duque Puga, Daniel

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000581-0

***5544**

Durán García, Iris

USC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000773-0

***8804**

Durán Moreiras, Jorge

UDC

9

Noruega

1.755,00

2019/000839-0

***2740**

Echegaray Canitrot, Olalla

USC

5

Italia

975,00

2019/000527-0

***8133**

Echevarría Briones, Verónica

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000548-0

***6318**

En-Nabbar Villanueva, Tarik

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/001183-0

***6380**

Enríquez Loira, Gabriel

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000515-0

***5297**

Enríquez Rubal, Celia

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000585-0

***9330**

Escariz Mella, Carmen

UVIGO

9

Irlanda

2.255,00

2019/000332-0

***8401**

Escobar Rivas, Álvaro

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000272-0

***8450**

Escourido García, Iris

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001066-0

***3553**

España Paz, Alicia

UDC

5

Reino Unido

975,00

2019/000735-0

***0627**

Esparís Figueira, Noelia

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001081-0

***2083**

Espinosa Teixeira, Cristina

UDC

9

Eslovaquia

1.625,00

2019/000085-0

***0542**

Espiña Iradi, Daniel

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/000360-0

***7514**

Estévez Ferreiro, Noelia

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000700-0

***7623**

Estévez Herrero, Eva

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/001026-0

***8778**

Estévez Iglesias, Bruno

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000445-0

***7886**

Estévez Otero, Michele

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/000831-0

***2662**

Estévez Rey, Livia

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000698-0

***9884**

Estévez Riveiro, Nerea

UVIGO

4

Reino Unido

780,00

2019/001038-0

***5560**

Ez Zaari Ezzaari, Yassine

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000764-0

***9270**

Facal Regueiro, Alejandra María

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000105-0

***6327**

Facenda López, Diego

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000777-0

***7390**

Fálagan Rodríguez, Laura

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000086-0

***8764**

Fandiño Piñeiro, Xulia

USC

5

Romanía

1.125,00

2019/000868-0

***4394**

Fariña Amado, Sergio

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000415-0

***3356**

Fariña Filgueira, Daniel

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000605-0

***7640**

Fariñas Rodríguez, Óscar

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000047-0

***7749**

Farrapeira Rodríguez, Patricia

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000519-0

***6345**

Feijoo López, Iago

USC

9

Italia

1.755,00

2019/001156-0

***6081**

Fernándes González, Juan Carlos

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000072-0

****9371*

Fernández, Davide Antón

UVIGO

9

Letonia

1.125,00

2019/000140-0

***45864*

Fernández Alcantud, Cristina

UDC

5

República Checa

1.325,00

2019/000337-0

***4924**

Fernández Alonso, Daniel

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000395-0

***5003**

Fernández Álvarez, Carmen

UDC

5

Portugal

1.325,00

2019/000531-0

***0118**

Fernández Ameijeiras, Ricardo

UVIGO

9

Alemaña

1.485,00

2019/001029-0

***6220**

Fernández Besteiro, Pablo

USC

5

Grecia

825,00

2019/000266-0

***9431**

Fernández Bouvier, Tomás

USC

9

Finlandia

1.755,00

2019/000955-0

***2461**

Fernández Briones, Ciro

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000045-0

***5687**

Fernández Cancelo, Nuria

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000572-0

***2983**

Fernández Castro, Javier

UDC

5

Romanía

625,00

2019/000920-0

***9005**

Fernández Cordero, María

USC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000393-0

***3637**

Fernández Costa, Fernando José

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000025-0

***2106**

Fernández Darriba, Raúl

USC

9

Italia

1.755,00

2019/001109-0

***4515**

Fernández del Valle, Álvaro

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000163-0

***1963**

Fernández dos Reis, Gabriel

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000171-0

***4650**

Fernández Doval, Marta

UVIGO

9

Bélxica

1.985,00

2019/000359-0

***5960**

Fernández Duarte, Yago

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/000846-0

***8730**

Fernández Durán, Lander

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000901-0

***4270**

Fernández Fariña, Susana

USC

9

Grecia

1.485,00

2019/000103-0

***8940**

Fernández Feijoo, Fátima

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000932-0

***6238**

Fernández Ferreño, Alexandra

UVIGO

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000295-0

***9368**

Fernández Flores, Diego

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000906-0

***0049**

Fernández Fuertes, Alba

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/001196-0

***9391**

Fernández García, Manuel

USC

5

Turquía

1.325,00

2019/000642-0

***5726**

Fernández Garrido, Carlos

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/000437-0

***9045**

Fernández Gómez, Eva

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000844-0

***6296**

Fernández González, Jade

UVIGO

9

Holanda

1.985,00

2019/000732-0

***3585**

Fernández González, Noemí

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000878-0

***0097**

Fernández González, Patricia del Ca

UVIGO

9

Turquía

1.985,00

2019/000348-0

***1108**

Fernández González, Rubén

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000304-0

***0256**

Fernández González, Santiago

UDC

9

República Checa

1.985,00

2019/001111-0

***9261**

Fernández Graña, Raquel

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000192-0

***4309**

Fernández Henríquez, Paola Alezzandr

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000376-0

***2910**

Fernández Iglesias, Adrián

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000590-0

***9753**

Fernández Iglesias, Tamara

USC

9

Suecia

1.755,00

2019/001165-0

***4059**

Fernández Iglesias, Víctor

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000648-0

***7545**

Fernández Loureiro, Diego

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000937-0

***8409**

Fernández Macías, Sofía

USC

9

Grecia

1.485,00

2019/000968-0

***2924**

Fernández Maestu, Pedro

UVIGO

5

Reino Unido

1.475,00

2019/000523-0

***0982**

Fernández Mariño, Gaila

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000942-0

***9532**

Fernández Martínez, Sergio

UVIGO

5

Romanía

625,00

2019/000741-0

***6156**

Fernández Martínez, Sofía

UVIGO

4

Finlandia

1.280,00

2019/000026-0

***6062**

Fernández Penas, José Luis

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/001009-0

***9375**

Fernández Pérez, Mario

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000823-0

***1769**

Fernández Pico, Alejandro

UDC

5

Romanía

625,00

2019/001027-0

***6608**

Fernández Piñeiro, Antón

USC

9

Bélxica

1.485,00

2019/000333-0

***1807**

Fernández Presa, Mercedes Paula

USC

5

Italia

1.475,00

2019/000761-0

***9001**

Fernández Quiroga, Nerea

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000312-0

***5631**

Fernández Rey, Juan Manuel

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000673-0

***0057**

Fernández Rial, Sabela

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/000975-0

***3043**

Fernández Sánchez, Helena

UVIGO

9

Finlandia

2.255,00

2019/001061-0

***1723**

Fernández Soler, Paula

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000268-0

***1514**

Fernández Soto, Inés

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000244-0

***2313**

Ferrández Bellas, Raúl

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000880-0

***0042**

Ferrández García, Elena

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000394-0

***5503**

Ferreira Crespo, Manuel

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000546-0

***9119**

Ferreiro Gómez, Yara Soledad

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000472-0

***3169**

Ferreiro Pérez, Elena

USC

9

Francia

2.255,00

2019/001004-0

***9901**

Ferreiro Rodríguez, Adriano

USC

5

Francia

1.475,00

2019/000296-0

***9530**

Ferreiro Vilariño, Uxía

UDC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000830-0

***7962**

Ferreiros Costas, Laura

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000691-0

***6743**

Ferrín Rey, Begoña

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000123-0

***9124**

Feteira Montero, Verónica

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000213-0

***4232**

Fidalgo Estévez, Sara

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000540-0

***4619**

Fidalgo López, Alicia

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000927-0

***0948**

Figueira Castro, Iris

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000886-0

***7401**

Figueroa Bugarín, Raquel

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000635-0

***1691**

Filgueira López, Lea

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000205-0

***2266**

Filgueiras Baamonde, Lorena

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000088-0

***5911**

Folgar Camean, Yerai

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000902-0

***4243**

Fondevila Calvo, Lara

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/001067-0

***8809**

Fontán Blanco, Alba

UDC

9

Portugal

1.485,00

2019/000935-0

***6525**

Fontenla Cortizo, Andrea

UDC

5

Francia

1.475,00

2019/000046-0

***6247**

Fortes Posada, Miriam

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/001145-0

***8263**

Fouce Alonso, Iago

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000782-0

***1483**

Fraga Castrillón, Noemí

UDC

5

Italia

1.475,00

2019/000368-0

***1944**

Fraga Mañana, Xaquín

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/000420-0

***4374**

Fraga Pena, Natalia

UDC

9

República Checa

1.985,00

2019/000847-0

***2948**

Francisco Rial, Uxía

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/000736-0

***9920**

Francisco Rodríguez, María

UVIGO

5

Austria

1.475,00

2019/001033-0

***1348**

Francisco Tomé, Pablo

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/000998-0

***4246**

Franco Yáñez, Javier

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/001000-0

***3947**

Franganillo Duarte, Carolina

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000250-0

***2824**

Freijeiro Longueira, Daniel

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000779-0

***5805**

Freijeiro Longueira, Laura

UDC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000238-0

***7965**

Freire Daporta, María

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001064-0

***2499**

Freire Delgado, Maite

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000574-0

***5811**

Freire González, Antía

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000189-0

***2224**

Freire Longarela, Andrea

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000288-0

***5816**

Freire Seoane, Antía

UDC

9

Irlanda

1.755,00

2019/000689-0

***6661**

Fuentes Garcés, David

UVIGO

5

Eslovaquia

625,00

2019/000936-0

***6661**

Fuentes Garcés, Pablo

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000763-0

***1977**

Fuentes Pérez, Carlota

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000724-0

***2504**

Fuertes Ayala, María

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/001070-0

***8885**

Fuertes Pérez, Fernando

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000154-0

***8475**

Fusco Alcaraz, Eduardo

UVIGO

5

Lituania

625,00

2019/000489-0

***0094**

Gagino Mato, Andrea

UDC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000905-0

***0773**

Gago Fuentes, Diego

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/001010-0

***6065**

Gago Ramos, Laura

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000327-0

***8823**

Galego Varela, Roi

UDC

5

Polonia

625,00

2019/001139-0

***9634**

Galiño Salinas, Daniel

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000137-0

***8353**

Gallego Munguia, Ylenia

USC

9

Turquía

1.985,00

2019/000146-0

***8428**

Gallo Marcos, Iago

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/001071-0

***4347**

Ganado Romero, Javier

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000260-0

***3537**

Gándara Gutiérrez, Bernardo

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/000934-0

***8367**

Gándara Martínez, Alba

USC

9

Austria

2.255,00

2019/000919-0

***6517**

Garabatos Freiría, Miguel Ángel

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000106-0

***1670**

Garaeta López, Pablo

UDC

5

Irlanda

1.475,00

2019/000188-0

***2267**

García Abad, Carolina

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000925-0

***9345**

García Andrade, Xavier

USC

9

Suecia

2.255,00

2019/001036-0

***0211**

García Barros, Laura

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000152-0

***4065**

García Bernárdez, Pablo

UDC

9

Francia

2.255,00

2019/000357-0

***3170**

García Bernárdez, Yaiza

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000329-0

***3061**

García Campos, Cristina

USC

9

Finlandia

2.255,00

2019/001113-0

***0840**

García Capa, Llara

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000596-0

***6135**

García Crispín, Paula

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000062-0

***8349**

García Delgado, Juan

USC

9

Bélxica

1.485,00

2019/001133-0

***6038**

García Domínguez, Enrique

UVIGO

4

Polonia

500,00

2019/001169-0

***8479**

García Fernández, Eva

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000055-0

***5932**

García García, Manuel

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/001063-0

***0086**

García García, María Dolores

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/001117-0

***2244**

García González, Paloma

UDC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000658-0

***9925**

García Hermo, Ania

USC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000144-0

***9011**

García Irimia, Aldara

USC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000641-0

***0859**

García Lemos, Andrea

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000166-0

***1409**

García Martínez, David

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/000631-0

***5346**

García Martínez, Isabel

UVIGO

9

Finlandia

2.255,00

2019/000694-0

***4540**

García Míguez, Rosalía

UDC

5

Italia

1.475,00

2019/000715-0

***5471**

García Núñez, Begoña

UDC

5

Estonia

625,00

2019/000941-0

***3013**

García Pombo, Lara

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/001104-0

***7775**

García Porta, Miguel

USC

9

Turquía

1.985,00

2019/000245-0

***8006**

García Raña, Alba

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000082-0

***3967**

García Rodríguez, Gloria

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000739-0

***8527**

García Santiago, Cristina

UVIGO

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000180-0

***7443**

García Valeiras, Javier

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000861-0

***0437**

García Vilariño, Pablo

UVIGO

5

Francia

1.475,00

2019/000621-0

***9081**

García Vivero, Gloria

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000004-0

***9023**

Garrido Gulias, Sara

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/001120-0

***8702**

Gayar Romero, Andrés

UVIGO

5

Reino Unido

975,00

2019/000784-0

***0345**

Geremías Taboada, María

UDC

5

Portugal

1.325,00

2019/001171-0

***4575**

Germade Fuentes, Mar

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/000206-0

***2002**

Gesto Louro, Alejandro

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000845-0

***4921**

Gil García, Aldara

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/001119-0

***2410**

Gil Montero, David

UDC

9

Eslovaquia

1.625,00

2019/000980-0

***0932**

Gil Rodríguez, Mateo

USC

5

Bélxica

1.325,00

2019/000200-0

***9230**

Goce Freire, Sergio

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000338-0

***8006**

Goitia Vázquez, María Lourdes

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000423-0

****2352*

Gold, Mark

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000970-0

***3082**

Gómez Amigo, Francisco

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000405-0

***7920**

Gómez Bouzo, Uxía

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000630-0

***6104**

Gómez Casas, Paula

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000882-0

***0875**

Gómez Castro, Esteban Manuel

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000579-0

***5535**

Gómez Feijoo, Clemente

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000505-0

***6067**

Gómez Fernández, Jonatan

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/001128-0

***5811**

Gómez Fernández, Lucía

UDC

9

Irlanda

1.755,00

2019/000167-0

***8871**

Gómez González, Álvaro

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000407-0

***0819**

Gómez Mariñas, Carmen

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000223-0

***8901**

Gómez Méndez, Emilio

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/001155-0

***5774**

Gómez Otero, Inés

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000722-0

***5819**

Gómez Paz, Roi

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000003-0

***4456**

Gómez Pazos, Rocío

UVIGO

5

Alemaña

825,00

2019/000349-0

***8291**

Gómez Pernas, Raquel

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000733-0

***4671**

Gómez Rapelo, Olga María

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000482-0

***0968**

Gómez Rodríguez, Olga

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000406-0

***9803**

Gontad Saavedra, Noelia

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000476-0

***9061**

González Abad, Joel

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000835-0

***6219**

González Álvarez, Lucas

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000931-0

***6646**

González Bacariza, Inés

UVIGO

4

Polonia

500,00

2019/000182-0

***6450**

González Bautista, Antonio

UVIGO

5

República Checa

1.325,00

2019/000644-0

***7562**

González Blanco, Crisitina

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000553-0

***0131**

González Cagiao, Javier

UDC

9

República Checa

1.985,00

2019/000545-0

***9780**

González Castro, María Lucía

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000102-0

***3088**

González Cid, Marta

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000485-0

***2079**

González Cid, Mateo

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000265-0

***3083**

González Diéguez, Lara Silvana

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000776-0

***8651**

González Domínguez, Estefanía

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000135-0

***6175**

González Falque, Paula

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000867-0

***1912**

González Fernández, Álvaro

UDC

5

Irlanda

1.475,00

2019/000267-0

***1120**

González Figueroa, María

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001201-0

***4041**

González Freitas, Yaiza

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000997-0

***9129**

González Gallego, Paula

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000768-0

***9177**

González González, Ana

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000034-0

***8656**

González Iglesias, Sara

UDC

5

Holanda

1.325,00

2019/001173-0

***1153**

González Lede, Ricardo Manuel

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000796-0

***9643**

González Lores, Pablo

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000100-0

***6720**

González Luca de Tena, Paula

UDC

5

Irlanda

1.475,00

2019/000870-0

***4028**

González Marchena, Julio

UVIGO

6

Polonia

750,00

2019/000667-0

***9619**

González Mayo, Xulia

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/001069-0

***2780**

González Méndez, Julia

UDC

5

Estonia

625,00

2019/000297-0

***9148**

González Moure, Santiago Manuel

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000071-0

***6135**

González Pérez, Alba

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000555-0

***1771**

González Pérez, Inés

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000320-0

***7329**

González Pérez, Lara

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000668-0

***6031**

González Pesqueira, Pablo

UVIGO

9

Hungría

1.125,00

2019/000601-0

***8216**

González Rey, Enma

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/001078-0

***3085**

González Rey, Nerea

UVIGO

9

Bélxica

1.985,00

2019/000953-0

***4507**

González Rivera, Aitor

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000988-0

***6187**

González Rodríguez, Andrea

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000247-0

***9173**

González Rodríguez, Carolina

USC

9

Hungría

1.625,00

2019/000570-0

***4600**

González Seoane, Borja

UDC

5

Italia

975,00

2019/000068-0

***0223**

González Sieiro, Jesús

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/001146-0

***5820**

González Sotelino, Carlos

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000374-0

***2738**

González Tajes, Tania

UDC

9

Chipre

1.485,00

2019/001108-0

***2467**

González Taracido, Miguel

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/001160-0

***6917**

González Vázquez, Carlos Alberto

USC

9

Francia

1.755,00

2019/001137-0

***3695**

González-Carbal Oliva, María

UDC

9

Hungría

1.625,00

2019/000160-0

***9127**

Granja López, Juan

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000256-0

***1116**

Grilo Canda, Ariadna

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000191-0

***6595**

Guerra Gómez, Alba

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/001015-0

***3570**

Guerra Hernández, Aime

UVIGO

5

Eslovenia

1.325,00

2019/000316-0

***0531**

Guerreiro Caamaño, Candela

USC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/000478-0

***2920**

Guerrero Fernández, Diego

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/000479-0

***9189**

Guerrero González, Juan Manuel

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000246-0

***9245**

Guitián Belmonte, Carlota

USC

5

Noruega

975,00

2019/000843-0

***2188**

Guntín Alonso, Sandra

USC

5

Holanda

1.325,00

2019/000193-0

***5372**

Gutiérrez Candal, Rocío

UDC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000020-0

***4590**

Gutiérrez Román, Martín

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/000328-0

***6094**

Guzmán Cortés, María

USC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/000842-0

***1923**

Hermelo Gómez, Sergio

UVIGO

4

Letonia

1.000,00

2019/001175-0

***2522**

Hermida Artiaga, Inés

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000052-0

***4087**

Hermida Peña, Adrián

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/000397-0

***6182**

Hermida Pérez, Ana

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000353-0

***2202**

Hermida Pico, Laura

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000565-0

***8440**

Hermida Silva, Andrea

UDC

5

Portugal

825,00

2019/000227-0

***9735**

Hernández Montenegro, Carlos

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000280-0

***5980**

Hernández Romero, Miguel

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000286-0

***5262**

Hernández Veiga, Paula

USC

5

Italia

975,00

2019/001058-0

***6311**

Hernández Vilela, Alejandro

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000483-0

***4418**

Herrera Gularte, Camila Lucía

UVIGO

9

Irlanda

1.755,00

2019/000943-0

***9934**

Herves Pardavila, David

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000604-0

***1785**

Iglesias Álvarez, Sergio

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000075-0

***9146**

Iglesias Carballo, Irene

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000704-0

***9390**

Iglesias Comesaña, Laura

UVIGO

5

República Checa

1.325,00

2019/000028-0

***2074**

Iglesias Fernández, Antía

UVIGO

4

Reino Unido

1.280,00

2019/000883-0

***2324**

Iglesias Fraga, Zoraida

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000159-0

***8868**

Iglesias Piña, Carlos

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000355-0

***9630**

Iglesias Rodríguez, Fabio

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000117-0

***1805**

Iglesias Silva, Lucía

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000380-0

***5482**

Iglesias Vilela, Paula

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000426-0

***9449**

Iglesias Zapatero, Guillermo

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000594-0

***9115**

Irago Castro, Alejandro

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000898-0

***5464**

Irigaray Labarta, Lukas Daniel

UDC

5

Portugal

825,00

2019/000923-0

***7275**

Jamladi Ammi, Wijdane

USC

9

Bélxica

1.985,00

2019/000781-0

***8323**

Jaureguizar Rodríguez, María Elena

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000456-0

***3709**

Jorge Díaz, Álvaro

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000995-0

***1301**

Jorge Penas, Marisol

UDC

5

Portugal

1.325,00

2019/000343-0

***3525**

Juanatey Martínez, Laura

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000771-0

***2730**

Kazemi Blanco, Álvaro Amín

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/001051-0

***5628**

Kennedy Blanco, Katherine Norah

UDC

5

Polonia

625,00

2019/001103-0

***8729**

Lage Comesaña, Claudia

UVIGO

5

Eslovenia

825,00

2019/001049-0

***1255**

Lage Patiño, David

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000081-0

***9639**

Lago Alonso, María

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000190-0

***6270**

Lago González, Isabel

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000184-0

***9605**

Lago Lorenzo, Alfonso

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000018-0

***7120**

Lago Olveira, Iván

USC

5

Italia

975,00

2019/001072-0

***5252**

Lamas Alonso, Agustín

UVIGO

5

Lituania

625,00

2019/001167-0

***5329**

Lamas Bruzzese, Sofía Micaela

USC

5

República Checa

825,00

2019/000982-0

***3541**

Lamas Fernández, Jorge

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000024-0

***3544**

Lamas Lamas, Sofía

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000726-0

***6087**

Landesa Gómez, Clara

USC

9

Holanda

1.985,00

2019/000750-0

***5549**

Landín Rey, Elisa

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000734-0

***4824**

Larios Pardilla, Antonio

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000253-0

***6220**

Larrañaga Janeiro, Ana

UVIGO

5

Noruega

1.475,00

2019/001124-0

***9760**

Lauda Durán, Cristóbal

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000721-0

***4780**

Legaspi Veiga, Eva

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000099-0

***0970**

Leguizamón López, María Alejandra

USC

5

Polonia

1.125,00

2019/000627-0

***6466**

Lema Cabaleiro, David

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001044-0

***0389**

Lema Martínez, Oliva

USC

5

Austria

1.475,00

2019/000625-0

***7663**

Lemos Alonso, Haizea

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000571-0

***6522**

Lens Priegue, Antón

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/001197-0

***2909**

León Rodríguez, Evelyn Yasmín

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000114-0

***9508**

Lesende Mariño, Andrea

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/001176-0

***0290**

Lestón Otero, Laura

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000067-0

***2604**

Linares Obarrio, Lucía

USC

9

Lituania

1.625,00

2019/000558-0

***0773**

Liñares Masid, Lía

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/001011-0

***7732**

Lista Fuciños, Sergio

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000234-0

***9518**

Llauger González, Raquel

USC

5

Italia

975,00

2019/001114-0

***3426**

Llavero López, Eva

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000383-0

***7473**

Lo Bello Fraga, Fabianna

USC

5

Alemaña

1.325,00

2019/001179-0

***6442**

Lomba Cruces, Alejandro

USC

9

Hungría

1.625,00

2019/000806-0

***2236**

Lomba Maroño, Raúl

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000029-0

***9911**

López Alonso, Andrea

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000053-0

***8746**

López Álvarez, Andrea

UVIGO

9

Bélxica

1.485,00

2019/001091-0

***1213**

López Brión, Laura

USC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000019-0

***1202**

López Casal, Esteban

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000461-0

***8822**

López Díaz, Celia

USC

9

Hungría

1.625,00

2019/000958-0

***7962**

López Díaz, Senén

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000447-0

***7863**

López González, Ana

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/000346-0

***9813**

López González, Pablo

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000661-0

***1311**

López-Grueiro Valcarce, Paula Teresa

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000080-0

***2286**

López López, Antía

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000893-0

***2416**

López López, Sabela

UDC

9

Portugal

1.485,00

2019/000236-0

***5779**

López Montoya, Juan

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000684-0

***9707**

López Moure, Aitor

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000302-0

***9538**

López Nogueiras, Sandra

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000756-0

***9447**

López Núñez, Paula

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000142-0

***3727**

López Orgeira, Dino

UDC

9

Francia

1.755,00

2019/000402-0

***2181**

López Otero, Adrián

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000613-0

***5329**

López Pérez, André

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000290-0

***6579**

López Pintor, Hugo

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000662-0

***5680**

López Queijo, Carmen María

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001057-0

***9170**

López Rey, Laura

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000315-0

***5907**

López Rodríguez, Irea

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000021-0

***0890**

López Roo, Rita

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000825-0

***1835**

López Sanmartín, Carmen

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000600-0

***3005**

López Sanromán, Zaida

USC

9

Romanía

1.625,00

2019/000743-0

***2095**

López Seco, Natalia

UVIGO

3

Reino Unido

585,00

2019/000676-0

***0196**

López Varela, Antón

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000115-0

***3706**

Lorenzo Alonso, Raquel

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000090-0

***5838**

Lorenzo Casas, Emma

USC

9

Suecia

1.755,00

2019/000079-0

***1446**

Lorenzo Castro, María

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000428-0

***0421**

Lorenzo Gómez, Sandra

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000728-0

***9498**

Lorenzo González, Noelia

USC

5

Italia

975,00

2019/000196-0

***6184**

Lorenzo Martínez, Candela

USC

5

Romanía

625,00

2019/000730-0

***6294**

Lorenzo Rodríguez, Diego

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000826-0

***5943**

Losada Seara, Silvia

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/001054-0

***9407**

Loureiro Piñeiro, Dolores

USC

9

Finlandia

2.255,00

2019/000850-0

***6545**

Loureiro Souto, María del Mar

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000336-0

***9604**

Lourido Prado, Nuria

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/001194-0

***8279**

Lourido Sío, Sara

USC

5

Austria

1.475,00

2019/000767-0

***9895**

Louzao Abalde, Andrés

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000495-0

***5298**

Louzao Neira, Iván

UVIGO

5

República Checa

1.325,00

2019/000683-0

***9064**

Loza López de Castro, Cristina

UDC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000063-0

***8348**

Lugilde Gerbek, Alexander

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000378-0

***9739**

Lugilde González, Jesús

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000865-0

***1327**

Lusquiños Otero, Diego

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/000597-0

***7566**

Maceda García, Paula

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/000911-0

***7689**

Maceira Requeijo, Sandra

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000738-0

***8846**

Macías Alonso, Lara

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000873-0

***4591**

Madero Ogando, Julio Arnulfo

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000177-0

***5845**

Mallo Méndez, Sofía

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/001030-0

***9356**

Mallou Tato, Gloria

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000511-0

***1456**

Malvar Barros, Paola

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000656-0

***1745**

Malvar Fernández, Sergio

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000554-0

***0502**

Manrique Velayos, Clara

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001168-0

***9244**

Manzano Pazos, Inés

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000342-0

***6420**

Maquieira Cambón, Matías

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/001085-0

***6105**

Maril Carregal, Yago

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000976-0

***6285**

Mariño Castro, Mateo

USC

5

Turquía

825,00

2019/000903-0

***7368**

Mariño Pereira, Diego

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000228-0

***5799**

Martín López-Pardo, Alicia Clara

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000291-0

***1679**

Martínez Agís, Mayra

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/001014-0

***1829**

Martínez Baltasar, Miguel

USC

5

Italia

975,00

2019/000009-0

***2598**

Martínez Blanco, Sara

UDC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/000187-0

***7738**

Martínez Burgo, Laura

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000403-0

***4136**

Martínez Campos, Brais

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000463-0

***1959**

Martínez Estévez, Héctor

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/001045-0

***8322**

Martínez Fernández, Álvaro

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000707-0

***7339**

Martínez Fernández, Érika

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001106-0

***2084**

Martínez Gómez, Marcelo

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000802-0

***0022**

Martínez Gómez, María

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/001202-0

***7182**

Martínez López, Irene

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000356-0

***9456**

Martínez Lorenzo, Cinthya

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001022-0

***4439**

Martínez Martínez, Carla

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000042-0

***3579**

Martínez Martínez, Rubén

UVIGO

9

Alemaña

1.485,00

2019/000966-0

***4307**

Martínez Mosquera, Julio Manuel

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000413-0

***7479**

Martínez Pascual, Andrea

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000973-0

***0024**

Martínez Pérez, Judith

USC

9

Finlandia

2.255,00

2019/000233-0

***6321**

Martínez Portabales, Lucía

UVIGO

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000517-0

***8172**

Martínez Rodríguez, Antía

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000147-0

***2095**

Martínez Rodríguez, Julián

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000787-0

***5910**

Martínez Torres, María

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001208-0

***5071**

Martínez Vázquez, Ana

UVIGO

5

República Checa

1.325,00

2019/000486-0

***6044**

Martino Ríos, Silvia

USC

5

Noruega

975,00

2019/000089-0

***5588**

Mascareñas Pazos, Sofía

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001068-0

***5871**

Mata Ojeros, Alba

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000814-0

***5364**

Mato Barcala, Rocío

USC

5

Bélxica

1.325,00

2019/000070-0

***5847**

Mato Cutrín, Andrés

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000610-0

***0874**

Mato Rozas, Pablo

USC

9

Irlanda

1.755,00

2019/000876-0

***3987**

Mayo Fernández, Eva

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/001020-0

***9092**

Meijide García, Carlos

USC

5

Reino Unido

1.475,00

2019/000446-0

***5193**

Méndez Costas, Laura

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/001210-0

***7791**

Méndez Coto, Bruno

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000808-0

***8482**

Méndez Lugo, Alessandra

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000550-0

***7973**

Méndez Rodríguez, Miguel

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000239-0

***5622**

Méndez Salgado, Paula

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000298-0

***1911**

Méndez Veiga, Lucas

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000718-0

***4526**

Menor Vila, Ana

UVIGO

9

Grecia

1.485,00

2019/000584-0

***7466**

Mesego Fernández, Paloma

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000271-0

***5280**

Mesías de Concepción, Sara

USC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/000185-0

***2795**

Miguéns Blanco, Antía

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000800-0

***4262**

Millara Carbajales, Erín

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000334-0

***5863**

Miñones Ginarte, Carlos

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000956-0

***6031**

Moares García, Paloma

UVIGO

9

Grecia

1.985,00

2019/000838-0

***9118**

Mohamed Gómez, Sara

USC

5

Turquía

1.325,00

2019/000922-0

***8923**

Molist Rodríguez, José

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000688-0

***9740**

Moncada Hermida, Irene

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/001177-0

***8733**

Monteagudo Calviño, Rosalía

USC

9

Bulgaria

1.125,00

2019/001096-0

***7867**

Montecelos López, Cristian

USC

5

Bélxica

825,00

2019/000772-0

***1230**

Monteoliva Mosteiro, Carlos

USC

9

Lituania

1.625,00

2019/000454-0

***1038**

Montero Oróns, Rubén

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000696-0

***6966**

Montes Carbajales, Inés

UVIGO

9

Grecia

1.985,00

2019/000717-0

***5209**

Moreira Collazo, Alba

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001123-0

***6627**

Moreno Bolaño, Vera

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000713-0

***8963**

Moreno Domínguez, Iria

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001140-0

***5728**

Morón Bandín, Alejandro

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000961-0

***4954**

Mosquera Feijoo, Luis

UDC

5

República Checa

825,00

2019/000254-0

***6645**

Mosquera Lois, Irea

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000435-0

***7859**

Mosquera López, Patricia María

UDC

9

República Checa

1.485,00

2019/000725-0

***5842**

Mosquera Rodríguez, Alicia

USC

9

Holanda

1.985,00

2019/000615-0

***1318**

Mouco Reza, Raquel

USC

5

Alemaña

1.325,00

2019/001193-0

***2405**

Mourelle Ramos, Pablo

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000753-0

***9514**

Mouriño Covelo, Tomé

USC

5

Francia

1.475,00

2019/000521-0

***9879**

Mouriño Fernandez, Uxía

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/000120-0

***5510**

Mouriño Schick, Rubén

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000525-0

***0861**

Mouzo Prado, Silvia

UDC

9

Portugal

1.985,00

2019/000069-0

***4031**

Mugüerza Núñez, Enrique

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000127-0

***6587**

Muíños Vilaboa, José

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/001206-0

***5981**

Mumary Zuñiga, Germán

UVIGO

9

Reino Unido

1.755,00

2019/001115-0

***0132**

Muñiz Bouzas, Adriana

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000211-0

***5812**

Muñiz Brea, Álvaro

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000490-0

***6429**

Muñoz Pérez, Alicia

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000559-0

***2642**

Muñoz Rodríguez, Marta

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000410-0

***1639**

Muradas Trincado, Lorena

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000388-0

***2704**

Naveira Gagino, Gabriela

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000981-0

***5829**

Naveira Martínez, Juan Manuel

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/001048-0

***1309**

Nestar Bueno, Beatriz

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000469-0

***1008**

Nieto Pastoriza, Daniel

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/001105-0

***3031**

Nieves Fernández, Mar

UVIGO

9

Lituania

1.625,00

2019/001075-0

***6174**

Nimo Mallo, María

USC

5

Noruega

1.475,00

2019/000647-0

***2974**

Noceda Tubío, Ramón

USC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000241-0

***1182**

Noronha Saldarriaga, Alejandra André

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/001131-0

***7816**

Novo del Río, Bárbara

UDC

5

Chipre

825,00

2019/000414-0

***9246**

Novo Devani, Karan Raúl

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000145-0

***5915**

Novoa Fernández, Julio

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000249-0

***6876**

Novoa González, Raúl

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000533-0

***7406**

Núñez Estévez, Bernabé

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000330-0

***4879**

Núñez Luis, Uxía

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000900-0

***7432**

Núñez Quintela, Víctor

UVIGO

4

Portugal

1.160,00

2019/000204-0

***5935**

Núñez Sánchez, Silvia

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000778-0

***1282**

Núñez Valdueza, Naiara

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001083-0

***4832**

Obaya Álvarez, Ana Karina

USC

5

República Checa

1.325,00

2019/000434-0

***0934**

Obelleiro Vázquez, Antonio

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000710-0

***1903**

Ochoa Piñeiro, Alexandre

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/001107-0

***6333**

Ogando Fernández, Andrea

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000536-0

***6611**

Ojea Pérez, Belén

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/001093-0

***5864**

Olazabal Lizarza, Ainhoa

UDC

5

Bélxica

1.325,00

2019/000960-0

***3906**

Olmo Ballesteros, Cristina

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000354-0

***6035**

Ordiales García, Ana

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000451-0

***0876**

Ordóñez Cruz, Candela

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000744-0

***5909**

Ordóñez Tobío, Raquel

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/001042-0

***8762**

Orio Fernández, Guillermo

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000889-0

***9553**

Ortiz Fernández, Ernesto

UVIGO

5

Romanía

625,00

2019/000215-0

***8890**

Ortiz López, Iria

USC

9

Austria

2.255,00

2019/000978-0

***3819**

Otero Cornide, Alejandro

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000852-0

***6065**

Otero Gayoso, Noelia

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000174-0

***8577**

Otero González, Alexis

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000059-0

***8222**

Otero González, Antía

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000795-0

***8189**

Otero Méndez, Germán

UDC

9

Letonia

1.125,00

2019/000035-0

***4437**

Otero Pedrouzo, Eva

UVIGO

6

Alemaña

1.490,00

2019/000758-0

***9540**

Otero Pérez, Alberto

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/001024-0

***9515**

Otero Riveiro, Fernando

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000269-0

***8597**

Outomuro Ledo, Ariadna

USC

9

Bulgaria

1.625,00

2019/000677-0

***5360**

Paillet Luengos, María

UDC

5

Italia

975,00

2019/000366-0

***7505**

Paniagua Ares, Daniel

UDC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000884-0

***7362**

Parada Gil, Marta

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000576-0

***6102**

Pardo Abuín, Luzía

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000790-0

***0290**

Pardo Castro, Alejandro

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000881-0

***0004**

Pardo Tizón, Laura

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000384-0

***0004**

Pardo Tizón, Samuel

USC

9

República Checa

1.485,00

2019/000015-0

***9855**

Paredes Cobas, Rosalía

UVIGO

9

República Checa

1.485,00

2019/000614-0

***1625**

Parga Pérez, Sara

UDC

5

Dinamarca

1.475,00

2019/000129-0

***7773**

Parrilla Latas, Sofía

UVIGO

9

Alemaña

1.485,00

2019/000153-0

***4590**

Pascasio Alonso, Eduardo

UVIGO

5

Romanía

1.125,00

2019/000857-0

***1396**

Pastoriza Iglesias, Lucía

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000719-0

***7358**

Pastoriza Rodríguez, Martiño

UVIGO

9

Bélxica

1.485,00

2019/000310-0

***0440**

Patiño de Artaza, Helena

USC

5

Holanda

1.325,00

2019/000969-0

***9943**

Paz-Ares Jácome, María

UVIGO

9

Alemaña

1.485,00

2019/000367-0

***5961**

Pazos Campos, Tamara Aúrea

USC

9

Italia

1.755,00

2019/001098-0

***2605**

Pedreira Álvarez, Paloma

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000811-0

***0062**

Pedreira Ventureira, Francisco

UDC

5

Bélxica

825,00

2019/000785-0

***9173**

Pedrido Piñeiro, Cristina

USC

5

Polonia

1.125,00

2019/000122-0

***8352**

Pedrouzo Ares, Miguel

UDC

9

Hungría

1.625,00

2019/000429-0

***6121**

Peleteiro Montes, Irene

UVIGO

4

Portugal

1.160,00

2019/000093-0

***5462**

Peleteiro Sánchez, Fernando

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/001144-0

***0627**

Pellicer Pérez, Rebeca

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000157-0

***8790**

Pena Fernández, Alba

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000984-0

***8595**

Penas Boado, Miguel

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000591-0

***6432**

Penavella Casal, Ainoa

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000172-0

***6291**

Perdiz Álvarez, Miguel

UDC

5

Italia

975,00

2019/000866-0

***8837**

Pereira Castro, Paula

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000874-0

***2300**

Pereira de Vicente, Candela

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000404-0

***2146**

Pereira Louzao, Marta

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000326-0

***7814**

Pereira Orosa, Iván

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000178-0

***9474**

Pereira Vila, Tamara

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000803-0

***4812**

Pereiras Pena, Alberto

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/001017-0

***6302**

Pérez Álvarez, Eva

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000812-0

***1272**

Pérez Amado, Álvaro

UDC

5

Bélxica

825,00

2019/000365-0

***7560**

Pérez Barcia, Álvaro

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/000158-0

***7730**

Pérez Barreiro, Lorena

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000409-0

***9250**

Pérez Cobas, Greta

UVIGO

9

Grecia

1.485,00

2019/000255-0

***9346**

Pérez Domínguez, Andrea

UVIGO

4

Italia

1.280,00

2019/000179-0

***9007**

Pérez Estévez, María

UVIGO

6

Portugal

1.490,00

2019/001092-0

***6112**

Pérez Fernández, Adrián

UVIGO

5

Bélxica

825,00

2019/001028-0

***7684**

Pérez García, Iria

UVIGO

9

Croacia

1.485,00

2019/000468-0

***6062**

Pérez Garcéa, Martiña

USC

9

Turquía

1.485,00

2019/000508-0

***8668**

Pérez García, Raquel

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000168-0

***7560**

Pérez González, Laura

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000701-0

***6316**

Pérez González, Liliana María

USC

5

Romanía

625,00

2019/000077-0

***4526**

Pérez Jove, Rubén

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000607-0

***5729**

Pérez Lapido, Xabier

USC

5

Turquía

1.325,00

2019/000896-0

***9497**

Pérez Lareu, Alba

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000345-0

***4367**

Pérez Leboreiro, Laura

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000037-0

***9860**

Pérez Lojo, Uxía

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001102-0

***5916**

Pérez López, Fátima

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000259-0

***4100**

Pérez Lorenzo, Tania

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000323-0

***4964**

Pérez Lorenzo, Uxía Antonia

UVIGO

9

Bélxica

1.985,00

2019/000398-0

***7486**

Pérez Louzao, Martín

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/001149-0

***1267**

Pérez Marcet, Rodrigo

USC

5

Portugal

825,00

2019/000849-0

***6636**

Pérez Pérez, Carla

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000685-0

***7300**

Pérez Rodríguez, Elena

UVIGO

9

Finlandia

2.255,00

2019/000697-0

***1408**

Pérez Rodríguez, Tatiana Ariana

UVIGO

9

Grecia

1.985,00

2019/001039-0

***9580**

Pérez Rossignoli, Blanca

UVIGO

9

Grecia

1.985,00

2019/000156-0

***9997**

Pérez Vidal, Eva María

USC

5

Dinamarca

1.475,00

2019/000708-0

***1481**

Pernas Mariño, Jorge

UVIGO

5

Alemaña

825,00

2019/000917-0

***1362**

Pestaña Gómez, Lucía

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/001008-0

***5359**

Peteiro Cereijo, Teresa

USC

5

Polonia

625,00

2019/000535-0

***2474**

Picado López, Beatriz

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000580-0

***5362**

Picáns Rey, Mario

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000699-0

***2534**

Pico Suárez, Sarai

USC

9

Finlandia

2.255,00

2019/000097-0

***8603**

Pimentel Iglesias, Lois

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000818-0

***6166**

Piñeiro Diz, Jacobo

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/001035-0

***0081**

Piñeiro González, Coral

USC

5

Turquía

1.325,00

2019/000109-0

***7969**

Piñeiro Loures, Ángela

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001059-0

***6633**

Piñeiro Mourelle, Ruth

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000036-0

***6220**

Piñeiro Rial, Goretti

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000369-0

***9749**

Piñeiro Varela, Paula

UVIGO

5

Bélxica

1.325,00

2019/000949-0

***1959**

Piñón Hermida, Elisa

USC

9

Grecia

1.985,00

2019/000762-0

***3697**

Piquer Rivas, Andrea

UDC

5

Francia

975,00

2019/000993-0

***5650**

Plaza López, Paola

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000408-0

***9164**

Polo Fraga, Gabriel

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000904-0

***1966**

Pombar Arias, Cristian

UVIGO

4

Polonia

500,00

2019/000503-0

***2912**

Ponte Suárez, Ana

USC

5

Italia

1.475,00

2019/001161-0

***0665**

Porta Vázquez, Álvaro

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000049-0

***7988**

Portela Cabana, Paula

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000829-0

***8078**

Portela García, Sara

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/001046-0

***9071**

Portela Rodríguez, Lucía

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/000001-0

***1784**

Portela Suárez, Belén

UVIGO

6

Austria

1.170,00

2019/001053-0

***7769**

Porto Rodríguez, José Carlos

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000512-0

***4856**

Posada Vilán, Elsa

UVIGO

9

Finlandia

1.755,00

2019/000729-0

***0050**

Pose Rama, Sergio

USC

5

Polonia

1.125,00

2019/000116-0

***8759**

Potel Conde, Belén

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000293-0

***5350**

Prada Obes, Vanessa

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000513-0

***4239**

Prada Vázquez, Daniel

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000879-0

***9499**

Prieto Brito, Noé

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000377-0

***4416**

Prieto Cal, Lara

USC

5

Polonia

1.125,00

2019/000264-0

***6348**

Prieto Caldas, Lucía

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000335-0

***9527**

Prieto González, Tania

UVIGO

6

Italia

1.670,00

2019/001001-0

****8978*

Pronyuk ---, Anastasiya

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000854-0

***7312**

Proupín Cantelar, Gael Uxío

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000277-0

***4142**

Puentes Magallanes, Arturo

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000449-0

***1081**

Puga Pérez, Ana

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/000530-0

***5854**

Puime Figueroa, Clara

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/000848-0

***8658**

Quintairos Rodríguez, Javier

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000518-0

***1994**

Quintana López, Pedro

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000804-0

***1517**

Quinteiro Sotelo, Mario

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000133-0

***5468**

Quintela Andrade, Marcos

USC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000499-0

***4561**

Quiñones Rodríguez, Yolanda

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000887-0

***5987**

Ramírez Castro, Samuel

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000364-0

***1007**

Ramos Maceiras, Patricia

USC

5

Reino Unido

975,00

2019/000207-0

***8172**

Randulfe Lage, Eugenia

USC

9

Finlandia

1.755,00

2019/000113-0

***9515**

Raña García, Helena

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000643-0

***1842**

Regueira Pena, Irene

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/001199-0

***9006**

Regueira Rodríguez, Iago

USC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000687-0

***7477**

Reinoso Portugal, María José

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/001032-0

***9932**

Resua Tubío, Rebeca

USC

9

Francia

1.755,00

2019/001203-0

***2851**

Retamozo Ramos, Maximiliano Mar

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000358-0

***5673**

Rey Pernas, Manuel

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000226-0

***5765**

Rial Oubel, Pablo

USC

9

Eslovaquia

1.125,00

2019/000742-0

***1460**

Rial Verdía, Manuel

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000235-0

****2436*

Ribeiro da Rocha, Francisco Jorge

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000996-0

***1196**

Ricón Crespo, Francisco

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/001129-0

***4526**

Reiriz Varela, Adrián

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000124-0

***2631**

Rilo Antelo, Roberto

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000628-0

***5715**

Río Cadahía, Sara

UDC

5

Romanía

625,00

2019/000926-0

***6178**

Riobó Nieto, Irma

USC

5

Reino Unido

1.475,00

2019/000481-0

***9338**

Ríos Coto, Paula

UDC

5

Polonia

625,00

2019/001204-0

***6817**

Rivas Cividanes, Carmen

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000569-0

***5549**

Rivas Folgueira, José Ángel

USC

9

Finlandia

1.755,00

2019/000899-0

***0610**

Rivas Pedreira, Andrea

USC

5

Portugal

1.325,00

2019/000680-0

***9593**

Riveiro Moreno, Ignacio

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000118-0

***5665**

Rivera Dourado, Martiño

UDC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/001021-0

***1807**

Rivera González, Ángela

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000695-0

***5769**

Rivera Triana, Elías

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000623-0

***2198**

Rivero Orosa, Enrique

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000216-0

***6057**

Robla Álvarez, David

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000786-0

***1566**

Rocha Gandón, Aine

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000611-0

***1476**

Rodal Graña, Belén

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000273-0

***2985**

Rodríguez Álvarez, Carlos

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000219-0

***7680**

Rodríguez Álvarez, Fernando

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000833-0

***9130**

Rodríguez Blumer, Miguel

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/001190-0

***5857**

Rodríguez Cacheiro, José Benito

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000675-0

***1309**

Rodríguez Cardoso, Ramón

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000964-0

***1903**

Rodríguez Caride, Hugo

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000462-0

***8876**

Rodríguez Cavalle, Alejandra

UVIGO

9

Eslovenia

1.985,00

2019/001209-0

***5555**

Rodríguez Comesaña, Alejandra

UVIGO

5

Eslovenia

825,00

2019/000765-0

***7613**

Rodríguez Costas, Guillermo

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000344-0

***6098**

Rodríguez da Costa, Diego

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000690-0

***8157**

Rodríguez Dapena, Natalia

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000471-0

***4185**

Rodríguez Delgado, Fátima

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000805-0

***4308**

Rodríguez España, Laura

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000748-0

***8467**

Rodríguez Fernández, Ángel

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000416-0

***8746**

Rodríguez Fernández, Laura

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000954-0

***2184**

Rodríguez Freijo, Anzia

UVIGO

6

Portugal

990,00

2019/001188-0

***7344**

Rodríguez Gallardo, Juan

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001138-0

***1938**

Rodríguez García, Ignacio

UDC

9

Hungría

1.625,00

2019/000921-0

***1056**

Rodríguez García, Roberto Jesús

USC

5

Polonia

625,00

2019/000712-0

***5353**

Rodríguez García, Sara

USC

5

Francia

1.475,00

2019/000012-0

***8151**

Rodríguez Gigir Villar, Rosalía

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000218-0

***9531**

Rodríguez González, Antonio

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000892-0

***9977**

Rodríguez González, Ismael

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000598-0

***2555**

Rodríguez González, Iván

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000664-0

***1633**

Rodríguez González, Miguel

UDC

5

Eslovenia

825,00

2019/000651-0

***6755**

Rodríguez Gutiérrez, Manuel

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000448-0

***1759**

Rodríguez Iglesias, Blanca

UVIGO

5

Austria

1.475,00

2019/000799-0

***2129**

Rodríguez Lago, Julio

USC

9

Hungría

1.625,00

2019/001148-0

***5941**

Rodríguez Lago, Pablo

UVIGO

9

República Checa

1.485,00

2019/000821-0

***9325**

Rodríguez López, Jacobo

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/001101-0

***3894**

Rodríguez Lorenzo, Irene Sela

UDC

5

Eslovenia

1.325,00

2019/000674-0

***0867**

Rodríguez Louro, Pedro

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000452-0

***1959**

Rodríguez Marín, Laura

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000279-0

***4539**

Rodríguez Martínez, Ricardo

UDC

5

Polonia

625,00

2019/001074-0

***6341**

Rodríguez Muíña, Stephania

USC

9

Suecia

2.255,00

2019/000589-0

***0401**

Rodríguez Muíño, Laura

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/001016-0

***4545**

Rodríguez Paz, María

UVIGO

9

Lituania

1.125,00

2019/000534-0

***3927**

Rodríguez Penas, Pedro

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/001200-0

***1143**

Rodríguez Pérez, Beatriz

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000665-0

***1919**

Rodríguez Pérez, Sergio

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000438-0

***9792**

Rodríguez Quelle, Manuel

USC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/001006-0

***8226**

Rodríguez Ramírez, María Alejandra

UDC

5

Eslovenia

1.325,00

2019/000074-0

***5532**

Rodríguez Represa, Francisco Javier

USC

5

Noruega

1.475,00

2019/000229-0

***9266**

Rodríguez Rey, Paula

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000543-0

***3181**

Rodríguez Rial, Verónica

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000502-0

17464484d

Rodríguez Rodríguez, Antonio

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000237-0

***0952**

Rodríguez Rodríguez, Marcos Javier

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000759-0

***3748**

Rodríguez Rojo, Diego

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000121-0

***5591**

Rodríguez Romero, Manuel

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000649-0

***1012**

Rodríguez Silva, Laura

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000909-0

***5870**

Rodríguez Vila, Marta

USC

5

Francia

1.475,00

2019/000987-0

***2650**

Rodríguez-River Sánchez, Sara

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000520-0

***9880**

Roldán Rodríguez, Xabier

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001018-0

***9936**

Rolo González, Miguel

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/001147-0

***5076**

Romar Gómez, María

USC

5

Noruega

1.475,00

2019/000972-0

***7086**

Romero Rodríguez, Almudena

UDC

9

Portugal

1.985,00

2019/000654-0

***2082**

Ron García, Adrián

UDC

5

Portugal

1.325,00

2019/000824-0

***1070**

Rosales Torres, Brenda

UVIGO

6

Reino Unido

1.170,00

2019/000678-0

***0731**

Rossignoli Carrero, Hugo

UVIGO

5

Austria

1.475,00

2019/000294-0

***4431**

Rouco Barreiro, Plácido Arquime

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/001141-0

***8820**

Rouco Criado, Alfonso

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000339-0

***8932**

Rouco Fontela, Ana

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000588-0

***9273**

Rubines Chisca, Olalla

USC

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000399-0

***0288**

Ruiz Fariña, Ana

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/001132-0

***7974**

Ruiz Rubio, Sara

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000005-0

***7679**

Ruiz Solís, Ramón

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000822-0

***4808**

Saavedra Sánchez-Mera, Joaquín Nicolás

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000603-0

***0618**

Sacedón Costa, Cristina

UDC

9

Eslovaquia

1.625,00

2019/000727-0

***5594**

Saco Vilas, Eva

USC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000557-0

***9028**

Salas Camacho, Ruth

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000331-0

***7516**

Salas Fernández, Antonio

UVIGO

6

Francia

1.170,00

2019/000311-0

***9680**

Salgado Barca, Jesús Fernando

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000526-0

***9730**

Salgado Sáez, Andrea

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001040-0

***8330**

Salgueiro Pérez, Sofía del Sol

USC

9

Reino Unido

1.755,00

2019/000465-0

***8295**

Samartín Rodríguez, Brais

UVIGO

6

Polonia

1.250,00

2019/000459-0

***9753**

Sampedro Prado, Carme

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000083-0

***3498**

San Claudio Varela, Marta

UDC

9

Bélxica

1.485,00

2019/000563-0

***4212**

San Dimas Quindós, Miranda

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000076-0

***5424**

San Luis Rodríguez, Inés

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000453-0

***3445**

San Román Iglesias, Helena

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000319-0

***8917**

Sánchez Aguión, Alba

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000301-0

***5754**

Sánchez Armán, Amalia

USC

5

Hungría

625,00

2019/001094-0

***2749**

Sánchez Arufe, Daniel

UDC

5

Romanía

625,00

2019/000197-0

***2452**

Sánchez Díaz, Susana María

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000816-0

***0723**

Sánchez García, Pablo

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000285-0

***3446**

Sánchez González, Sara

UDC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000061-0

***2458**

Sánchez Ortega, Edurne

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000494-0

***5349**

Sánchez Pena, Clara

UDC

5

Francia

1.475,00

2019/000128-0

***4665**

Sánchez Pertierra, Lara María

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000391-0

***0176**

Sánchez Piñeiro, Abel

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000390-0

***9132**

Sánchez Quiroga, Gertrudis Beatriz

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000629-0

***5606**

Sánchez Rodríguez, Xulia

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/001195-0

***5161**

Sánchez Santos, Laura

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000240-0

***9684**

Sánchez Serodio, José Ignacio

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000209-0

***9835**

Sánchez Sestelo, Paula

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000087-0

***9706**

Sánchez Silva, María de los Ángeles

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000370-0

***3712**

Sánchez Vázquez, Brais

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000659-0

***0083**

Sanchidrián Fonte, Blanca

USC

5

Romanía

1.125,00

2019/000556-0

***4281**

Sande Caamaño, Sara

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000439-0

***0849**

Sande Sande, Belén

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000809-0

***3612**

Sández Fernández, Jorge

UDC

5

Romanía

1.055,00

2019/001192-0

****5956*

Sanjay Dowlani, Rahul

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000789-0

***0120**

Sanluis Fariña, Christian

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000065-0

***9450**

Sanmartín Andújar, Pablo

USC

9

Suecia

2.255,00

2019/000801-0

***4513**

Sanmartín Blanco, Nerea

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/001031-0

***6294**

Sanmartín Casal, Andrés

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000278-0

***1742**

Sanromán Álvarez, Pablo

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000963-0

***2808**

Santamaría Castro, Raúl

USC

9

Italia

2.255,00

2019/001182-0

***0569**

Santana Benítez, Anabel

USC

9

Austria

1.755,00

2019/000914-0

***1323**

Santiago Augusto, Julio

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/000199-0

***1481**

Santomé Valverde, Alejandro

UVIGO

5

Alemaña

825,00

2019/000815-0

***8289**

Santos López, Arancha

USC

9

Portugal

1.485,00

2019/000498-0

***6058**

Santos Pérez-Izaguirre, Antón

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/001086-0

***6975**

Santos Varela, Jorge

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000663-0

***8759**

Santos Viéitez, Lucía

USC

9

Lituania

1.625,00

2019/000646-0

***5862**

Seijo Touceda, Inés

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000242-0

***4895**

Selas Bensalem, Aloia Noor

UVIGO

9

Austria

1.755,00

2019/000645-0

***9751**

Señoráns Constenla, Iria

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/001198-0

***6777**

Seoane García, Yelco

UDC

9

Lituania

1.125,00

2019/000716-0

***1542**

Seoane Ponce de León, Candela

UVIGO

9

Grecia

1.985,00

2019/000841-0

***7659**

Seoane Rebollo, Marta

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000455-0

***0847**

Seoane Sebe, Adrián

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000230-0

***4709**

Serantes Grinión, David

UVIGO

5

Lituania

625,00

2019/001136-0

***3064**

Serrano Álvarez, Ana

UDC

9

Hungría

1.125,00

2019/000755-0

***8350**

Sevilla Martín, Jana

UVIGO

4

Lituania

1.000,00

2019/001090-0

***5512**

Sevillano Bellido, Eduardo Ignacio

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000910-0

***8360**

Sías Paramos, Natalia

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000551-0

***2466**

Sierra Reborido, Patricia

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000592-0

***5952**

Signiorini Vilariño, Amelia

USC

5

Bélxica

1.325,00

2019/000510-0

***2079**

Silva Basallo, Sergio

UVIGO

9

Austria

1.755,00

2019/001178-0

***9423**

Silva Vázquez, María Reyes

USC

9

Noruega

1.755,00

2019/000131-0

***8853**

Silvosa Vázquez, Andrea

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000774-0

***8246**

Sió Noguero, Lidia

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001062-0

***2704**

Sobrino Romero, Antía

UVIGO

9

Francia

1.755,00

2019/000757-0

***9142**

Soliño Gándara, Iria

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000770-0

***5234**

Somoza Martínez, Carlos Enrique

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000522-0

***7362**

Soriano López, José María

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000341-0

***1287**

Sotelo Pizcueta, Elena

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000682-0

***4019**

Soto Barja, Bruno

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000709-0

***9195**

Soto Gonda, Nicolás

UVIGO

5

Alemaña

825,00

2019/000232-0

***2072**

Soto Valladares, Patricia

UVIGO

5

Eslovaquia

625,00

2019/000751-0

****1813*

Sousa Silva, Ana Miguel

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000317-0

***8710**

Soutelo Charle, Ángeles

USC

5

Grecia

1.325,00

2019/001065-0

***1704**

Souto Comesaña, Tatiana

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000194-0

***6425**

Souto Janeiro, Raquel

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/001154-0

***2767**

Souto Quindimil, Tamara

UDC

9

Bélxica

1.485,00

2019/000141-0

***2082**

Souto Seoane, Paula

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000203-0

***1153**

Suárez Blanco, Carolina

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000032-0

***0656**

Suárez Canosa, Omar

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000419-0

***8698**

Suárez Gunche, Marta

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/001142-0

***5827**

Suárez Urruzola, Ada

USC

9

Romanía

1.125,00

2019/000289-0

***9890**

Suárez Vilas, Antía

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000126-0

***8164**

Taboada Rodríguez, Andrea

UVIGO

4

Francia

1.280,00

2019/000703-0

***0345**

Tajes Mayo, Ana María

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000670-0

***8955**

Tapia Rodríguez, Juan Manuel

UVIGO

4

Irlanda

780,00

2019/001159-0

***7333**

Teijeiro Fernández, Miguel

UDC

9

Romanía

1.625,00

2019/000064-0

***9969**

Tenorio Fernández, Carlos

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000962-0

***6261**

Tenorio Solla, María

UVIGO

9

Polonia

1.625,00

2019/000422-0

***6104**

Teplitzky Mallón, Ian José

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000897-0

***3753**

Termenón Pérez, Mar

UVIGO

9

Bélxica

1.485,00

2019/000173-0

***5064**

Tinoco Lacomba, Hugo

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000951-0

***0772**

Tobío Mouriño, Mar

UVIGO

4

Reino Unido

1.280,00

2019/000637-0

***3745**

Tomás López, Carmen

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000740-0

***8889**

Tombilla Bolas, Marta

UVIGO

5

Austria

1.475,00

2019/001097-0

***3024**

Tombo Pereira, Sheila

UVIGO

9

Reino Unido

2.135,00

2019/000443-0

***3959**

Torrado Silvente, Carlos Brais

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000894-0

***0203**

Torres Baúlo, Andrea

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000539-0

***7132**

Torres Carro, Andrés

UVIGO

9

República Checa

1.985,00

2019/000947-0

***1241**

Torres Ferradas, Patricia

UVIGO

9

Portugal

1.985,00

2019/000929-0

***5984**

Torres Tobío, Nerea

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000202-0

***2199**

Torres Vidal, Carlos

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000840-0

***6616**

Tourari Bouhchemoud, Fattem

UVIGO

9

Irlanda

2.255,00

2019/000011-0

***1830***

Trasobares Magadalena, Iria

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000400-0

***8375**

Trigo González, Carmela María

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000263-0

***9928**

Trillo López, Andrea

UDC

9

Polonia

1.625,00

2019/000938-0

***9547**

Tubío Pérez, Sara

USC

5

Francia

1.475,00

2019/000325-0

***0495**

Udaondo Fernández, Natalia

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000389-0

***6787**

Ursua Alonso, Mikel

UVIGO

9

Alemaña

1.985,00

2019/000186-0

***0941**

Vaamonde Moraña, Rafael

UDC

9

Eslovenia

1.485,00

2019/001151-0

***0755**

Vaamonde Ruiz, Irene

UVIGO

6

Italia

1.170,00

2019/000928-0

***8535**

Valcarce Perrotta, Milena Pilar

UDC

9

Romanía

1.125,00

2019/000983-0

***2163**

Valcárcel Vilas, Adriana

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000112-0

***8515**

Valenzuela Soto, Pastora

UVIGO

9

Eslovenia

1.485,00

2019/000381-0

***5172**

Valiño Verdes, María del Carme

UVIGO

5

Alemaña

1.325,00

2019/000639-0

***3038**

Vallejo Vaqueiro, Francisco Antón

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000573-0

***8917**

Vallespir Doel, Inés

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000225-0

***6948**

Valtierra Veiga, Carlos

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000392-0

***6311**

Vaqueiro Fernández, Noelia

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000210-0

***8657**

Vaqueiro Pereira, Nazaret

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000924-0

***5802**

Varela Carril, Claudia

UDC

5

República Checa

825,00

2019/000754-0

***0018**

Varela Fernández, Andrés

USC

5

Irlanda

1.475,00

2019/000810-0

***3102**

Varela Gómez, Óscar

USC

5

Holanda

825,00

2019/000396-0

***5460**

Varela López, Alfonso

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000057-0

***3975**

Varela Painceira, Manuel

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000752-0

***4578**

Varela Pose, Alba

UDC

5

Romanía

1.125,00

2019/000747-0

***9379**

Varela Regueiro, Enrique

USC

9

Bulgaria

1.125,00

2019/000261-0

***1358**

Varela Rodríguez, Paula

USC

9

Italia

1.755,00

2019/000652-0

***5460**

Varela Rubín, Alejandro

USC

9

Portugal

1.985,00

2019/000430-0

***2225**

Varela Salido, Julia

USC

9

Finlandia

2.255,00

2019/000371-0

***9445**

Varela Varela, Marta

UVIGO

9

Romanía

1.625,00

2019/000418-0

***9246**

Varela Varela, Óscar

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000749-0

***5729**

Vázquez Castro, Alicia

UVIGO

9

Francia

2.255,00

2019/000624-0

***5102**

Vázquez Fernández, Cristina

UVIGO

5

Polonia

625,00

2019/000952-0

***8169**

Vázquez García, Jaime

UDC

5

Italia

1.475,00

2019/000634-0

***8840**

Vázquez Guerra, Lucía

UDC

9

Hungría

1.625,00

2019/000385-0

***5041**

Vázquez Lorenzo, Silvia

UDC

9

Irlanda

2.255,00

2019/000720-0

***4593**

Vázquez Maceiras, Mateo

UDC

5

Austria

1.475,00

2019/000164-0

***3937**

Vázquez Mariño, Guillermo

UDC

9

Chipre

1.485,00

2019/000198-0

***9463**

Vázquez Novoa, Fernando

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001100-0

***8419**

Vázquez Novoa, Martín

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000007-0

***1317**

Vázquez Pérez, Marina

USC

9

Lituania

1.625,00

2019/000130-0

***8932**

Vázquez Refojos, Carmen

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000444-0

***0487**

Vázquez Rodríguez, Rocío

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000039-0

***6305**

Vázquez Timiraos, Marta

UVIGO

9

Bélxica

1.485,00

2019/001150-0

***2869**

Vázquez Tirado, José Benito

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000492-0

***2756**

Vázquez Vázquez, Lucía María

UDC

5

Reino Unido

975,00

2019/000217-0

***9001**

Vecino Lamas, Irea

USC

5

Italia

1.475,00

2019/000504-0

***9213**

Vede Cabalar, Alejandro

UVIGO

4

Irlanda

1.280,00

2019/000292-0

***3064**

Vega Chimeno, Saúl

UVIGO

9

Croacia

1.985,00

2019/000820-0

***1344**

Vega Franco, Francisco

UVIGO

9

Polonia

1.125,00

2019/000283-0

****2186*

Vega Gualdrón, Georgbaiss Edua

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000638-0

***9716**

Veiga Alonso, Aida

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000532-0

***2255**

Veiga García, Esther

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000282-0

***8089**

Velando Pascual, Itziar

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/000098-0

***1308**

Veleiro Carril, Uxía

USC

9

Alemaña

1.485,00

2019/000723-0

***8917**

Veloso Rodríguez-Gironés, Ana

UDC

9

Italia

2.255,00

2019/001034-0

***7717**

Veloso Varela, Juan

UDC

5

Polonia

625,00

2019/001130-0

***9704**

Ventoso Martínez, Rubén

USC

9

Alemaña

1.985,00

2019/000528-0

***0239**

Ventoso Prado, María

USC

9

Francia

2.255,00

2019/000060-0

***9508**

Vicente Miguez, Rocío

UVIGO

5

Italia

975,00

2019/000971-0

***2237**

Vidal Alonso, Sergio

UVIGO

5

Portugal

1.325,00

2019/000544-0

***0603**

Vidal Escourido, Noelia

USC

9

Francia

1.755,00

2019/000457-0

***5313**

Vidal Giráldez, Paula Marina

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000633-0

***9053**

Vidal López, Candela

UVIGO

5

Polonia

1.125,00

2019/000303-0

***6484**

Vidal Novoa, Sandra

UVIGO

9

Portugal

1.485,00

2019/000257-0

***7408**

Vidal Pérez, Lucía

UDC

9

Italia

1.755,00

2019/001005-0

***9752**

Vidal Sabugueiro, Marta

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000957-0

***0507**

Vidal Volpi, María Belén

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/000640-0

***1086**

Vigil Fernández-Avell, Elena

UDC

5

Polonia

625,00

2019/000040-0

***9110**

Vila Fernández, Patricia

UVIGO

5

Portugal

825,00

2019/000872-0

***3885**

Vilanova Pereira, Laura

UDC

5

Eslovaquia

1.125,00

2019/000201-0

***3885**

Vilanova Pereira, María

UDC

5

Finlandia

1.475,00

2019/000386-0

***8406**

Villamarín López, Pablo

USC

9

Italia

2.255,00

2019/000095-0

***6026**

Villar Calvo, Catuxa

USC

9

Eslovenia

1.985,00

2019/000599-0

***3153**

Villaverde Basteiro, Javier

USC

9

República Checa

1.985,00

2019/000058-0

***1059**

Villaverde Carrera, Eduardo

UVIGO

5

Italia

1.475,00

2019/000096-0

***5517**

Villaverde Munín, Antía

USC

9

Polonia

1.625,00

2019/001080-0

***9958**

Vinagre Vidal, Andrea

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000412-0

***7594**

Viñal Estévez, Javier

UVIGO

9

Italia

1.755,00

2019/000176-0

***5767**

Viñas Barciela, David

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000944-0

***7776**

Viso Fraga, Álvaro

USC

9

Hungría

1.125,00

2019/000948-0

***7401**

Vispalia Moreno, Sara

UDC

5

Polonia

1.125,00

2019/000322-0

***8260**

Vizcaíno Rodríguez, Cristian

UDC

9

Polonia

1.125,00

2019/000299-0

***6657**

Williams Caloca, Iria Lavanda

USC

9

Francia

2.255,00

2019/001099-0

***5617**

Yáñez Viéitez, Uxía

UVIGO

9

Reino Unido

2.255,00

2019/000582-0

****7475*

Yordanov Yordanov, Stefan

UVIGO

9

Italia

2.255,00

2019/000632-0

***7361**

Zadnik Cacheiro, Marcos

USC

9

Polonia

1.125,00

2019/000612-0

***3839**

Zas López, Christian

UDC

5

Eslovenia

825,00

Listaxe de denegadas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2019/000967-0

***8690**

Alamancos Millán, Breogán

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001056-0

***6193**

Lamela Puente, Pablo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000959-0

***8257**

Vargas García, Julieta

Non se axusta ás bases da convocatoria

USC: Universidade de Santiago de Compostela

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2019/000985-0

***8964**

Aragunde Pérez, Eloy

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000858-0

***8401**

Bardanca Outeiriño, Daniel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000760-0

***8771**

Fandiño Piñeiro, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000125-0

***7829**

Fontán Martínez, María del Carme

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000387-0

***2948**

García Vila, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001189-0

***8107**

Losada Iglesias, Rocío

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001073-0

***6259**

Pérez Malvido, Marta

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001207-0

****325**

Ribeiro Pires Costa, Joel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001191-0

**7688**

Rodríguez Fernández, Marta

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000794-0

***9821**

Siso Bermúdez, Jesús

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001153-0

***6950**

Vila Uruburu, Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UDC: Universidade da Coruña

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2019/000950-0

***1992**

Álvarez Undabeitia, Cristina

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000797-0

***0596**

Arufe Sánchez, Martín

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000891-0

***6027**

Berea Suárez, Sofía

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000181-0

***6496**

Caballero Fernández, Damián

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000908-0

****808**

Elsharawy, Abdelrahman

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000054-0

***0237**

Fariña Budiño, Yago

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000487-0

***6227**

García-Alen Lores, Gonzalo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000143-0

***0299**

Martínez Nieto, Jorge

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000110-0

***7653**

Martínez Novo, Bruno

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000274-0

***0125**

Mourenza Cañas, Leticia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000990-0

***0902**

Noya Conde, Álvaro

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001041-0

***8847**

Pérez Losada, María Julia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000170-0

***2266**

Tojeiro Carpente, Caetán

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UVIGO: Universidade de Vigo

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2019/000783-0

***1493**

Bernárdez Rodas, Nuria

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000500-0

***1182**

Couso Martínez, Miguel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000828-0

***9879**

Domínguez Mas, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001181-0

***6946**

García López, Jorge

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000041-0

***8833**

Nogueira Comesaña, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000175-0

***1851**

Queimaño Vilaboy, Eloi

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/001180-0

***3778**

Rangone Sueiro, Delfina

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000306-0

***1036**

Vila Calzado, Alberto

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria