Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Xoves, 9 de maio de 2019 Páx. 22311

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANUNCIO do 22 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, polo que se publica a Resolución do 16 de abril de 2019 pola que se aproba definitivamente a modificación parcial do proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, da Plataforma Loxística-Industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), para a inclusión na relación de bens e dereitos afectados da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros, así como para a valoración do solo non urbanizable de núcleo rural.

Antecedentes:

Primeiro. Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Urbanismo do 20 de xullo de 2004 (DOG núm. 152, do 6 de agosto), ditada en virtude do punto noveno da alínea d) da Orde do 6 de marzo de 2003, sobre delegación de competencias no secretario xeral e noutros órganos da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda (DOG núm. 50, do 12 de marzo), aprobouse definitivamente o proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos necesarios para a execución da Plisan, para os efectos previstos nos artigos 143 e 144 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en diante, LOUGA).

Na citada expropiación actuou como Administración expropiante o Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) e como beneficiarias, ademais do citado organismo, a Autoridade Portuaria de Vigo e o Consorcio da Zona Franca de Vigo.

Segundo. Contra a citada Resolución do 20 de xullo de 2004 interpuxeron numerosos recursos de reposición os titulares das parcelas incluídas no expediente expropiatorio. Mediante a Resolución do 18 de xullo de 2005, ditada pola Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ditada en virtude do punto décimo da alínea b) da antedita Orde do 6 de marzo de 2003, deuse publicidade ás resolucións dos recursos presentados. Así mesmo, a resolución notificóuselles individualmente aos recorrentes e demais interesados no expediente administrativo.

Terceiro. Diversos expropiados interpuxeron recurso contencioso-administrativo contra a resolución do seu recurso de reposición ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (en diante, TSXG). Con carácter xeral, os recorrentes solicitaban a inclusión no prezo xusto da indemnización da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros da sección A) da Lei de minas, supostamente existente nos predios da súa propiedade. Así mesmo, nalgúns casos solicitábase tamén a rectificación da cualificación do solo dos predios da súa propiedade.

Cuarto. En moitas das sentenzas que se ditaron a raíz dos recursos contenciosos interpostos, a Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG acordou retrotraer o expediente expropiatorio. Transcríbese a continuación a resolución que figura nestas sentenzas:

«[...] debemos anular e anulamos este para os únicos efectos de retrotraer as actuacións no procedemento de taxación conxunta ata o momento de elaborarse a relación de bens e dereitos afectados, co fin de incluír na relación de bens e dereitos de que é titular o demandante a eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros pertencentes á sección A) que existan no terreo expropiado […] e, en consecuencia, quedan sen efecto os trámites e as resolucións posteriores ao dito momento procedemental seguidas e, por tanto, tamén as acontecidas ante o Xurado de Expropiación de Galicia, incluída a resolución ditada por este, pero só en canto afecten pronunciamentos referidos aos recursos mineiros [...]».

Respecto á pretensión de rectificación da cualificación do solo formulada por algúns dos propietarios, a Sala do Contencioso-Administrativo resolveu o seguinte:

«[...] debe recoñecerse, así mesmo, que o solo sobre o cal se asenta o predio […] se encontra clasificado como solo non urbanizable de núcleo rural [...]».

Quinto En cumprimento das citadas sentenzas, o IGVS, mediante a Resolución do 22 de maio de 2015 (DOG núm. 111, do 15 de xuño),  acordou retrotraer parcialmente o procedemento expropiatorio da Plisan para a inclusión na relación de bens e dereitos afectados da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros, así como para a valoración do solo non urbanizable de núcleo rural. A relación de persoas e predios afectados pola citada retroacción elaborouse de conformidade co establecido nas sentenzas ditadas polo TSXG e de conformidade cos criterios reflectidos na propia Resolución do 22 de maio de 2015.

De acordo coa normativa de aplicación, a taxación dos bens e dereitos que se debían incorporar no expediente de retroacción foi notificada individualmente aos seus respectivos titulares, xunto coa copia literal da citada Resolución do 22 de maio de 2015 e da correspondente folla de prezo xusto complementaria, así como da proposta de fixación dos criterios de valoración, co obxecto de que puidesen formular alegacións no prazo legalmente establecido dun mes.

Igualmente, o expediente foi sometido a información pública polo prazo dun mes, mediante inserción do anuncio no DOG (a devandita inserción tivo lugar no DOG núm. 111, do 15 de xuño de 2015) e nun xornal dos de maior circulación da provincia (Faro de Vigo do 15 de xuño de 2015, Galicia-páx. 11). Así mesmo, déuselles trámite de audiencia aos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves. Rematados os devanditos trámites, o IGVS emitiu informe individualizado sobre cada unha das alegacións presentadas.

Sexto. O 19 de xaneiro de 2016, a Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG ditou sentenza no procedemento PO 7340/2013, en que se formulaban varias pretensións en relación cos predios situados na zona de Plisan denominada Multifuncional-Industrial (MI), excluída do proxecto sectorial en virtude do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de xaneiro de 2011.

A sentenza amparou a expropiación realizada polo IGVS neses terreos, o que motivou a necesidade de considerar os seus antigos propietarios como expropiados, para todos os efectos e, en consecuencia, tamén como interesados na retroacción do expediente expropiatorio, para os fins da posible indemnización pola privación dos recursos mineiros. Deste xeito, en virtude do artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, concedéuselles un trámite de audiencia, para os efectos de que puidesen alegar e presentar cantos documentos e xustificacións considerasen pertinentes. Rematado este trámite, notificóuselles a citada Resolución do 22 de maio de 2015 e as correspondentes follas de prezo xusto, e concedéuselles o prazo dun mes para que formulasen alegacións. Finalmente, o IGVS emitiu informe individualizado sobre cada unha das alegacións presentadas por estes interesados, tanto no trámite de audiencia como na remisión das follas de prezo xusto complementarias.

No procedemento de retroacción tamén se lles concedeu trámite de audiencia, en calidade de posibles persoas xurídicas interesadas, ás empresas de áridos que tiñan asinados convenios coas entidades que actúan como beneficiarias na referida expropiación da Plisan. En defensa dos seus intereses, presentaron alegacións e consta no expediente o informe do IGVS sobre cada unha delas.

Sétimo. Con data do 7 de marzo de 2019, o asesor xurídico do Instituto Galego de Vivenda e Solo emitiu informe xurídico favorable.

Oitavo. Con data do 15 de abril de 2019, o director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo emitiu informe económico.

Consideracións legais:

Primeira. Ao ser o IGVS a entidade que acordou o inicio, polo procedemento de taxación conxunta, do expediente expropiatorio dos bens e dereitos que se precisaban ocupar para a execución da Plisan, tal e como resulta da Resolución ditada polo director xeral do IGVS o 1 de marzo de 2004 (DOG núm. 52, do 15 de marzo), correspóndelle ao citado organismo a retroacción exixida polas sentenzas ditadas pola Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG.

Segunda. Unha vez acordada a retroacción do expediente expropiatorio, a Administración expropiante seguiu os trámites legalmente previstos para dar cumprimento á resolución das sentencias, é dicir, para incluír na relación de bens e dereitos expropiados a eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros pertencentes á sección A) que existían nos terreos expropiados, así como recoñecer, de ser o caso, a condición como solo urbanizable de núcleo rural.

Os restantes trámites do expediente expropiatorio non resultan afectados pola retroacción acordada xudicialmente, razón pola cal o resto das condicións e contidos fácticos e xurídicos do expediente para a execución da Plisan mantén a súa validez e eficacia.

Non se trata, en definitiva, dunha retroacción completa nin dunha anulación total da resolución pola cal se aprobou definitivamente o expediente expropiatorio, senón dunha mera retroacción parcial, para os efectos de recoñecer nos predios sinalados os bens e dereitos incorrectamente non incluídos e proceder á súa valoración, complementando as follas de taxación individuais e modificando parcialmente os restantes trámites que se poidan ver alterados pola inclusión dos novos bens e dereitos. Deste xeito, deben conservarse, total ou parcialmente, todos os actos do expediente expropiatorio compatibles co disposto nesta resolución que non sexan expresamente modificados.

Terceira. O expediente tramitado conta coa documentación preceptiva exixida no artigo 143 da LOUGA, que era a norma vixente cando se aprobou definitivamente o proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos necesarios para a execución da Plisan. Di así o citado artigo:

«1. Nos supostos do procedemento de taxación conxunta, o expediente conterá os seguintes documentos:

a) Delimitación do ámbito territorial, cos documentos que o identifiquen en canto a situación, superficie e estremas, coa descrición de bens e dereitos afectados e a relación dos seus titulares.

b) Fixación de prezos coa valoración razoada do solo, segundo a súa cualificación urbanística.

c) Follas de prezo xusto individualizado de cada predio, en que se conterá non só o valor do solo, senón tamén o correspondente ás edificacións, obras, instalacións e plantacións.

d) Follas de prezo xusto que correspondan a outras indemnizacións.

2. O proxecto de expropiación cos documentos sinalados será exposto ao público polo prazo dun mes, para que aqueles que poidan resultar interesados formulen as observacións e reclamacións que consideren convenientes, en particular no que atinxe á titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos».

Cuarta. O artigo 118.6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que substitúe o xa derrogado 146.6 da LOUGA, establece que «emitido informe sobre as alegacións, someterase o expediente á aprobación do órgano municipal ou autonómico que sexa competente. Enténdese que o órgano autonómico competente será a persoa titular da consellaría expropiante».

Pois ben, en virtude do Decreto 106/2018, do 4 de outubro (DOG núm. 191, do 5 de outubro), polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, o IGVS está adscrito á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda. Segundo o anterior, a persoa titular da citada consellería sería a competente para ditar a presente resolución. Agora ben, é preciso ter en conta a delegación de competencia que existe neste caso. Así, a Orde do 15 de marzo de 2012 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (DOG núm. 58, do 23 de marzo), establece no punto nove, letra d), como delegación específica de competencias na persoa titular da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, a seguinte:

«Aprobar os expedientes de expropiación forzosa que tramite a Administración autonómica polo procedemento de taxación conxunta, no suposto establecido polo artigo 143.6 da Lei 9/2002».

Non obstante, o Decreto 177/2016 antes citado varía a denominación da Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que pasa a denominarse Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Pola súa parte, a súa disposición adicional décima establece que: «As referencias aos órganos suprimidos ou que varíen a súa denominación por este decreto entenderanse realizadas aos que os substitúen ou asumen as súas competencias».

Así mesmo, é preciso ter en conta o establecido nos puntos 1 e 2 das disposicións adicionais novena e décima do Decreto 177/2016 e do Decreto 106/2018, respectivamente, relativa a delegación de competencias:

«1. As delegacións de competencias outorgadas polos distintos órganos superiores e de dirección afectados por este decreto continuarán vixentes ata que sexan expresamente revogadas ou novamente outorgadas.

2. Cando as delegacións de competencias que manteñan os seus efectos se outorgasen en favor de órganos suprimidos ou modificados na súa denominación polo presente decreto, as ditas delegacións entenderanse vixentes en favor dos órganos en cuxo ámbito de actuación se integre a correspondente competencia».

Logo do anterior, é competente para ditar a presente resolución, por delegación de competencia, a persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

De acordo co informe proposta do director xeral do IGVS do 25 de febreiro de 2019 que figura no expediente,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar definitivamente a modificación parcial do proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos necesarios para a execución da Plisan, para os efectos de incluír a lista de bens e dereitos que se relacionan no anexo desta resolución, así como os informes periciais específicos que constan no expediente de retroacción.

Segundo. Ordenar a notificación desta resolución, de xeito individualizado, a todos os que aparezan como titulares de bens ou dereitos que figuran no presente expediente de retroacción, á cal se lle deberá xuntar a correspondente folla de prezo xusto definitiva complementaria.

Igualmente, deberase notificar esta resolución ao IGVS e ao Ministerio Fiscal, para os efectos establecidos no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, en relación cos propietarios descoñecidos e os non comparecentes no expediente expropiatorio que se retrotrae.

Terceiro. Ordenar a publicación da presente resolución, así como o seu anexo de relación de bens e dereitos afectados, no DOG e nos taboleiros de edictos dos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves. Así mesmo, publicarase un anuncio no Boletín Oficial del Estado, o que servirá de notificación aos propietarios descoñecidos e dos cales se ignore o lugar de notificación ou o medio, ou ben, intentada esta, non se puidese efectuar, de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Durante o prazo de vinte días, contado desde o seguinte ao da recepción da notificación ou, de ser o caso, da data da publicación no Boletín Oficial del Estado, os interesados poderán manifestar mediante escrito dirixido á Dirección Xeral do IGVS, por triplicado exemplar, que se deberá presentar na Área provincial do IGVS en Pontevedra, a súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado, conforme dispón o artigo 143.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Transcorrido o citado prazo sen que se formule oposición á valoración, entenderase aceptada a que se fixou no acto aprobatorio do expediente e entenderase determinado o prezo xusto definitivamente, de conformidade co artigo 143.8 da referida lei.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

Mª Encarnación Rivas Díaz
Directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

ANEXO

Núm. de recurso

Núm. de sentenza

Núm. de
expte. (predio)

Polígono
catastral

Parcela
catastral

Concello

Titular do dereito

CP

Localidade

Bens ou dereitos recoñecidos

7247/2006

138/2010

1

71

385

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

2

71

387

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

5

71

243

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

6

71

390

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

8

71

392

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

11

71

393

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7086/2006

141/2010

18

71

406

Salvaterra de Miño

González Míguez, Manuel

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

21

71

257

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

23

71

248

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

24

71

246

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8215/2006

2465/2008

26

71

240

Salvaterra de Miño

Míguez Rodríguez, María Concepción

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7296/2006

549/2009

27

71

239

Salvaterra de Miño

Álvarez Míguez, Mª del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

29

71

241

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8237/2006

660/2009

31

71

244

Salvaterra de Miño

Vidal Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

32

71

250

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

36

71

251

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

37

71

256

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

39

71

277

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7275/2006

215/2010

40

71

278

Salvaterra de Miño

Barbeito Palleiro, Domingo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

41

71

279

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8210/2006

2511/2008

45

71

224

Salvaterra de Miño

Martínez Cernadas, Antonio Mariano, Martínez Méndez, Mª Isabel e Juan Carlos, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, Argentina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8255/2006

2478/2008

46

71

223

Salvaterra de Miño

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

49

71

218

Salvaterra de Miño

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

50

71

219

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

51

71

280

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María e González Veiga, José María, Genaro, Abel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

52

71

281

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

55

71

284

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8227/2006

2432/2008

58

71

1112

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7293/2006

508/2009

59

71

1111

Salvaterra de Miño

González Fernández Luz, en calidade de copropietaria e González Fernández Luz, Concepción e Purificación, en calidade de herdeiros da outra copropietaria Fernández Gil, María Concepción

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

60

71

1110

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7199/2006

958/2009

61

71

1109

Salvaterra de Miño

González Fernández, Marina

94130

Francia

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

64

71

5001

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7275/2006

215/2010

68

71

275

Salvaterra de Miño

Barbeito Palleiro, Domingo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

69

71

287

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

70

71

288

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7384/2006

876/2009

71

71

399

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Francisco Rodríguez, Perpetua

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

72

71

400

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7320/2006

81/2010

78

71

206

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Juan Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

80

71

416

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

82

71

203

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

84

71

201

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7320/2006

81/2010

85

71

1107

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Juan Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

86

71

1106

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

87

71

1105

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

89

71

292

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

90

71

258

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

91

71

259

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

94

71

349

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7232/2006

785/2009

95

71

350

Salvaterra de Miño

Pérez Pumares, Braulio

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

98

71

261

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

102

71

263

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

103

71

1127

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

105

71

1156

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8212/2006

2526/2008

106

71

1153

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

107

71

1152

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

109

71

1134

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7303/2006

5/2010

112

71

1132

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Pérez Fernández, Juan

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

113

71

1158

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

114

71

1151

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

115

71

1147

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

116

71

1146

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

118

71

1144

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

119

71

1136

Salvaterra de Miño

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7379/2006

672/2009

120

71

294

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Leonor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

122

71

291

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa e Castro Abril, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7384/2006

876/2009

123

71

299

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Francisco Rodríguez, Perpetua

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7379/2006

672/2009

124

71

348

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Leonor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7177/2006

853/2009

127

71

1130

Salvaterra de Miño

Garrido Díaz, Isabel e Lorenzo Simón, Joaquín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

130

71

1138

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

131

71

1082

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8242/2006

2527/2008

132

71

265

Salvaterra de Miño

Barbeito Míguez, Matilde; Martínez Barbeito, Avelino e Martínez Viguín, Ana María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

134

71

269

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7305/2006

214/2010

135

71

270

Salvaterra de Miño

Castro Gómez, María Soledad e Vidal Sotelo, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8262/2006

2595/2008

137

71

1143

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen, en calidade de cotitular e usufrutuaria e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de herdeira de Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

138

71

273

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8262/2006

2595/2008

139

71

1087

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen, en calidade de cotitular e usufrutuaria e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de herdeira de Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7273/2006
7260/2006

4/2010
77/2010

140

71

1089

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, Ana María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

141

71

1090

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

8255/2006

2478/2008

143

71

1091

Salvaterra de Miño

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

145

71

1092

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7387/2006

66/2010

146

71

1093

Salvaterra de Miño

Martínez Suárez, Domingo e Fernández Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7273/2006
7260/2006

4/2010
77/2010

149

71

1097

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, Sara

28035

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

150

71

1098

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

152

71

1100

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

153

71

1101

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

156

71

1379

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

160

71

1381

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7293/2006

508/2009

161

71

1381

Salvaterra de Miño

González Fernández, Luz e Alonso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7313/2006

14/2010

163

71

1381

Salvaterra de Miño

Míguez Rodríguez, Mª Guillermina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7313/2006

14/2010

164

71

1380

Salvaterra de Miño

Míguez Rodríguez, Mª Guillermina e Pino González, Saturnino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7303/2006

5/2010

165

71

151

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Pérez Fernández, Juan

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

166

71

150

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

171

71

145

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

172

71

1116

Salvaterra de Miño

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

173

71

141

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8206/2006

2443/2008

175

71

143

Salvaterra de Miño

González Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7275/2006

215/2010

176

71

147

Salvaterra de Miño

Barbeito Palleiro, Domingo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7333/2006

537/2009

178

71

158

Salvaterra de Miño

Rodríguez Pérez, Alicia e Mª Jesús

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

181

71

161

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

186

71

165

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7382/2006

704/2009

188

71

172

Salvaterra de Miño

Gregores González, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

189

71

163

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7092/2006

123/2010

190

71

164

Salvaterra de Miño

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

191

71

165

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

193

71

95

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

194

71

162

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

196

71

111

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8237/2006

660/2009

197

71

110

Salvaterra de Miño

Vidal Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

201

71

108

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

204

71

105

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

205

71

107

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

207

71

115

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7376/2006

74/2010

208

71

104

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, Mª Clara e Lemos Rodríguez, Mª Clara, José Manuel, Cristobal e Bárbara

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

211

71

118

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

212

71

103

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

213

71

102

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8255/2006

2478/2008

217

71

1204

Salvaterra de Miño

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8242/2006

2527/2008

218

71

100

Salvaterra de Miño

Barbeito Míguez, Matilde; Martínez Barbeito, Avelino e Martínez Viguín, Ana María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8210/2006

2511/2008

219

71

1214

Salvaterra de Miño

Martínez Cernadas, Antonio Mariano, Martínez Méndez, Mª Isabel e Juan Carlos, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, Argentina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7135/2006

154/2009

220

71

1206

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, Consuelo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

221

71

1209

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

222

71

1211

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7199/2006

958/2009

225

71

1215

Salvaterra de Miño

González Fernández, Marina

94130

Francia

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

226

71

1208

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

227

71

98

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

229

71

97

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

233

71

1215

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

234

71

1221

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

235

71

1224

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

237

71

93

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7292/2006

552/2009

238

71

92

Salvaterra de Miño

Alonso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7351/2006

19/2009

240

71

90

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7318/2006

862/2009

242

71

89

Salvaterra de Miño

Francisco Rodríguez, Mª Carmen

36209

Mos

Indemnización dereito mineiro

8262/2006

2595/2008

243

71

88

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de usufrutuaria e herdeira respectivamente do antigo titular Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

244

67

132

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8237/2006

660/2009

246

71

86

Salvaterra de Miño

Vidal Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7268/2006

860/2009

247

71

85

Salvaterra de Miño

Míguez Lorenzo, José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

249

71

85

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8221/2006

2559/2008

251

71

83

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Jesús

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

252

71

82

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8210/2006

2511/2008

253

71

81

Salvaterra de Miño

Martínez Cernadas, Antonio Mariano, Martínez Méndez, Mª Isabel e Juan Carlos, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, Argentina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

254

71

70

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

255

71

59

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

258

71

1359

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7091/2006

742/2009

260

71

58

Salvaterra de Miño

Lara Rodríguez, Divina Pastora

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7266/2006

198/2009

262

71

68

Salvaterra de Miño

Otero Requejo, Consuelo e Míguez Otero, Isabel Hermelinda e María Gloria, en calidade de herdeiras de Míguez Lorenzo, Juan José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

263

71

69

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

264

71

1396

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7135/2006

154/2009

266

71

1357

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, Consuelo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7078/2006

02/2010

267

71

34

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

268

71

69

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

271

71

1395

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7305/2006

214/2010

273

71

1316

Salvaterra de Miño

Castro Gómez, María Soledad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

274

71

74

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8221/2006

2559/2008

276

71

75

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Jesús e Amil Rodríguez, Herminia

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8205/2006

2470/2008

279

71

77

Salvaterra de Miño

Míguez Rodríguez, María Concepción e Álvarez Míguez, María de la Paz e Laura, en calidade de herdeiras do antigo titular Álvarez Míguez, José Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

281

71

1115

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8215/2006

2465/2008

284

71

79

Salvaterra de Miño

Míguez Rodríguez, María Concepción

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

285

71

80

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

286

71

1117

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8240/2006

24/2009

289

71

1228

Salvaterra de Miño

Francisco Rodríguez, Mª Esther

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7314/2006

79/2010

290

71

1227

Salvaterra de Miño

Rodríguez Martínez, José Manuel, Michel Albino e Rodrigues dos Santos, Mª Olivia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

292

71

1223

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7303/2006

5/2010

294

71

1217

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Pérez Fernández, Juan

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

295

71

1213

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

297

71

1192

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

298

71

1119

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

299

71

1123

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7086/2006

141/2010

302

71

1190

Salvaterra de Miño

González Míguez, Manuel

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

305

71

276

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

306

71

1188

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7385/2006

874/2009

308

71

1187

Salvaterra de Miño

González Martínez, Sara

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

317

71

1181

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

319

71

1180

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

324

71

174

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

326

71

175

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

329

71

177

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

330

71

178

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7266/2006

198/2009

331

71

179

Salvaterra de Miño

Míguez Lorenzo, Juan José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

333

71

181

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

335

71

182

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

336

71

187

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7386/2006

875/2009

339

71

170

Salvaterra de Miño

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos, en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

340

71

1376

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8221/2006

2559/2008

342

71

184

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Jesús

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

343

71

185

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

345

71

1375

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

346

71

1378

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

349

71

1062

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

351

71

1103

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

352

71

1061

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

8235/2006

2471/2008

354

71

1076

Salvaterra de Miño

González Gil, Juan Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

355

71

1075

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7273/2006
7260/2006

4/2010
77/2010

356

71

1077

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, Mª Encarnación

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

357

71

1078

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

358

71

1079

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

7396/2006

707/2009

361

71

514

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Catalina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7266/2006

198/2009

362

71

502

Salvaterra de Miño

Otero Requejo, Consuelo e Míguez Otero, Isabel Hermelinda e María Gloria, en calidade de herdeiras de Míguez Lorenzo, Juan José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

364

71

500

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

366

71

503

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

367

71

504

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

369

71

506

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

370

71

290

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

371

71

507

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

374

71

510

Salvaterra de Miño

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

375

71

511

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana, García Taboada, Constantino, Pilar Amparo e María Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

376

71

295

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

378

71

297

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

380

71

300

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

381

71

512

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8212/2006

2526/2008

382

71

513

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

383

71

515

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

384

71

301

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

385

71

302

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7384/2006

876/2009

386

71

303

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Francisco Rodríguez, Perpetua

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8249/2006

810/2009

388

71

305

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8210/2006

2511/2008

389

71

306

Salvaterra de Miño

Martínez Cernadas, Antonio Mariano, Martínez Méndez, Mª Isabel e Juan Carlos, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, Argentina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

390

71

307

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

391

71

308

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

393

71

310

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8249/2006

810/2009

394

71

311

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7321/2006

22/2010

395

71

312

Salvaterra de Miño

Lorenzo Lamas, José Luis e Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

396

71

313

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

397

71

315

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro, Abel e Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

399

71

317

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

400

71

322

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

401

71

321

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

402

71

320

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

404

71

318

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

405

71

314

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro e Abel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

407

71

324

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro, Abel e Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

408

71

325

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

409

71

326

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

413

71

339

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

414

71

340

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7199/2006

958/2009

417

71

343

Salvaterra de Miño

González Fernández, Marina

94130

Francia

Indemnización dereito mineiro

7177/2006

853/2009

418

71

344

Salvaterra de Miño

Garrido Díaz, Isabel e Lorenzo Simón, Joaquín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

419

71

345

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

420

71

346

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8218/2006

2482/2008

422

71

337

Salvaterra de Miño

Veiga Cid, Atilano e Veiga Vidal, Adelaida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

425

71

334

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

427

71

332

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

428

71

331

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

430

71

330

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Abril García María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

432

71

1064

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

434

71

1066

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

435

71

1067

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7134/2006

517/2009

438

71

1070

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Emilia

36205

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

442

71

798

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

443

71

797

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José; Barbosa Fernández, Tania e herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7075/2006

69/2010

445

71

795

Salvaterra de Miño

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

446

71

794

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

448

71

792

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8218/2006

2482/2008

449

71

71

Salvaterra de Miño

Veiga Cid, Atilano e Veiga Vidal, Adelaida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8218/2006

2482/2008

450

71

790

Salvaterra de Miño

Veiga Cid, Atilano e Veiga Vidal, Adelaida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8203/2006

602/2009

452

71

781

Salvaterra de Miño

García Domínguez, Enrique

Arxentina

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

454

71

539

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

455

71

538

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

458

71

536

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

459

71

541

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8212/2006

2526/2008

460

71

542

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8212/2006

2526/2008

462

71

531

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

463

71

543

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8259/2006

2492/2008

464

71

544

Salvaterra de Miño

Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

465

71

545

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

468

71

533

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

469

71

518

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

471

71

516

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

472

71

586

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

474

71

520

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

475

71

521

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

476

71

522

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

477

71

523

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8256/2006

2490/2008

478

71

551

Salvaterra de Miño

Veiga Veiga, Manuel e García Mariño, Casilda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

479

71

553

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

480

71

553

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

481

71

550

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

482

71

550

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

483

71

524

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7321/2006

22/2010

484

71

525

Salvaterra de Miño

Lorenzo Lamas, José Luis e Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

485

71

529

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

486

71

526

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

487

71

527

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

488

71

527

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7351/2006

19/2009

490

71

528

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

492

71

547

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7099/2006

454/2009

493

71

548

Salvaterra de Miño

Pereira Pereira, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

496

71

562

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

497

71

561

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

498

71

560

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

499

71

559

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7099/2006

454/2009

500

71

558

Salvaterra de Miño

Pereira Pereira, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

502

71

556

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

506

71

689

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

511

71

685

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

512

71

684

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

515

71

681

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7099/2006

454/2009

517

71

679

Salvaterra de Miño

Pereira Pereira, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8244/2006

759/2009

518

71

687

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, María e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

520

71

702

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7233/2006

578/2009

522

71

700

Salvaterra de Miño

Gregores González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7338/2006

767/2009

524

71

715

Salvaterra de Miño

González Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

525

71

716

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

527

71

718

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

530

71

721

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7075/2006

69/2010

531

71

722

Salvaterra de Miño

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

533

71

774

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

535

71

1174

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

537

71

708

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7233/2006

578/2009

540

71

706

Salvaterra de Miño

Gregores González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

541

71

775

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

542

71

776

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

543

71

780

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

545

71

777

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

546

71

783

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

547

71

778

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

548

71

784

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

549

71

784

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7262/2006

604/2009

550

71

779

Salvaterra de Miño

Martínez Gregores, Gumersindo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8241/2006

2558/2008

551

71

786

Salvaterra de Miño

Domínguez Gil, Marcial e José Enrique

36457
---------

Salvaterra de Miño
Bos Aires

Indemnización dereito mineiro

7321/2006

22/2010

554

71

799

Salvaterra de Miño

Lorenzo Lamas, José Luis e Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

555

71

773

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

556

71

801

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

557

71

800

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel e o Mesmo e Rodríguez Durán, María de los Ángeles e José Carlos, en calidade de herdeiros da antiga cotitular Durán Castro, Leocadia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

558

71

802

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7289/2006

775/2009

559

71

803

Salvaterra de Miño

Gregores Rodríguez, Modesto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

560

71

804

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

562

71

805

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

563

71

806

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7199/2006

958/2009

564

71

807

Salvaterra de Miño

González Fernández, Marina

94130

Francia

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

565

71

812

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

566

71

814

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

568

71

815

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7102/2006

950/2009

570

71

816

Salvaterra de Miño

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

571

73

114

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

572

71

808

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

574

71

809

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

579

71

872

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana, García Taboada, Constantino, Pilar Amparo e María Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

580

71

878

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7101/2006

36/2010

585

71

949

Salvaterra de Miño

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

589

71

956

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

591

71

883

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

592

71

960

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

594

71

962

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

595

71

963

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

597

71

964

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

598

71

965

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

599

71

966

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

601

71

968

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

602

71

969

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

603

71

951

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

605

71

1124

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

606

71

954

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

607

71

955

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7279/2006

620/2009

608

71

947

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alonso, Perpetua, Matilde, Mª del Pilar, Laura; Rodríguez Rodríguez, Eva María, Germán, Rocío, Raquel e Rodríguez Andrés, María Inés

36203

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

609

71

946

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

611

71

944

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

613

71

942

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

615

71

940

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7262/2006

604/2009

616

71

939

Salvaterra de Miño

Martínez Gregores, Gumersindo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

617

71

937

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

618

71

938

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

620

71

989

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

621

71

990

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8209/2006

2450/2008

623

71

991

Salvaterra de Miño

Farrapeira Lemos, José e González Fernández, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

626

71

994

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

627

71

995

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006
7273/2006

2495/2008
4/2010

628

71

996

Salvaterra de Miño

Formoso Lorenzo, María, en calidade de copropietaria e Groba Formoso, Rosa e María, en calidade de herdeiras do outro copropietario Groba Fernández, José (Co_444)
Fernández Gregores, María (Co_72)

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

629

71

932

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

630

71

934

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7299/2006

153/2010

631

71

935

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Modesto

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

632

71

933

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

634

71

930

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

636

71

908

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

637

71

909

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8211/2006

2574/2008

638

71

272

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Manuela

36439

Arbo

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

639

71

911

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7066/2006

76/2010

640

71

904

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

641

71

903

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

644

71

901

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8249/2006

810/2009

645

71

899

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

646

71

902

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7075/2006

69/2010

647

71

905

Salvaterra de Miño

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

648

71

912

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

650

71

916

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

654

71

918

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7262/2006

604/2009

656

71

920

Salvaterra de Miño

Martínez Gregores, Gumersindo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

663

71

926

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

665

71

928

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

669

71

885

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

671

71

886

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

674

71

873

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

675

71

866

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

678

71

863

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8234/2006

2596/2008

680

71

874

Salvaterra de Miño

Domínguez García, Josefa e Iglesias Domínguez, Delia, María Paz, Josefa e José-Herminio, en calidade de herdeiros de Iglesias Pereira, Herminio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

681

71

859

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8255/2006

2478/2008

683

71

889

Salvaterra de Miño

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

686

71

890

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

688

71

895

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

689

71

891

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

691

71

237

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

692

71

898

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

693

71

897

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

695

71

987

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

696

71

856

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

702

71

858

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8248/2006

2429/2008

703

71

859

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz; Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

704

71

845

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

705

71

862

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina e Domínguez Troncoso, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

706

71

861

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

707

71

868

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

708

71

869

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

712

71

830

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

713

71

831

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

716

71

834

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

717

71

835

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

719

71

841

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro, Abel e Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

722

67

136

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

723

71

848

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

724

71

5009

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

726

71

844

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina e Domínguez Troncoso, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

727

71

843

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

729

71

842

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

730

71

840

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

731

71

853

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

734

71

838

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

737

71

839

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

738

71

855

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

739

71

854

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

746

71

761

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

747

71

763

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

749

71

766

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

750

71

818

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

751

71

819

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

752

71

820

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

754

71

712

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro e Abel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

757

71

823

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

759

71

826

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

760

71

824

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

762

71

822

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

764

71

762

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

766

71

749

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

768

71

747

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7314/2006

79/2010

769

71

745

Salvaterra de Miño

Rodríguez Martínez, José Manuel, Michel Albino e Rodrigues dos Santos, Mª Olivia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

770

71

746

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

773

71

737

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

774

71

738

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

775

71

743

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8236/2006

2449/2008

777

71

1316

Salvaterra de Miño

Pino González, Placido e Paz Cambra, Pastora

15600

Pontedeume

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

780

71

751

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7304/2006

2543/2008

781

71

756

Salvaterra de Miño

González Veiga, José-María, Genaro e Abel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7397/2006

635/2009

784

71

758

Salvaterra de Miño

Ubeira Queimadelos, Modesto

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7261/2006

605/2009

785

71

757

Salvaterra de Miño

Martínez Gregores, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

786

71

741

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

787

71

740

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

788

71

752

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

789

71

739

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

791

71

735

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

793

71

731

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

794

71

723

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

795

71

725

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

798

71

727

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

799

71

724

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

802

71

729

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

803

71

732

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7231/2006

637/2009

804

71

733

Salvaterra de Miño

Pereira Díaz, Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

808

71

754

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

809

71

753

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

814

71

1055

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

816

71

1053

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7289/2006

775/2009

819

71

1050

Salvaterra de Miño

Gregores Rodríguez, Modesto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

821

71

1048

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

822

71

1040

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

824

71

1046

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7342/2006

666/2009

826

71

1044

Salvaterra de Miño

Gregores Núñez, Mª del Carmen e Diz González, Jesús

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7097/2006

408/2009

830

71

1168

Salvaterra de Miño

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

831

71

1169

Salvaterra de Miño

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

832

71

1170

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

835

71

1038

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

846

71

1278

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

847

71

1278

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

849

71

1281

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

850

71

1280

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7379/2006

672/2009

853

71

1270

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Leonor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

854

71

1269

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

856

71

1185

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

857

71

1264

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

859

71

1261

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

861

71

1267

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

862

71

1263

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

865

71

1191

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7382/2006

704/2009

868

71

1258

Salvaterra de Miño

Gregores González, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

869

71

1256

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

870

71

1255

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

873

71

1193

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro


7260/2006

77/2010

877

71

1254

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, Sara

28035

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

880

71

1294

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

884

71

1292

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

886

71

1248

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

887

71

1249

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

891

71

1195

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7268/2006

860/2009

892

71

1196

Salvaterra de Miño

Míguez Lorenzo, José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

893

71

1197

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7075/2006

69/2010

898

71

1200

Salvaterra de Miño

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

899

71

1398

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8262/2006

2595/2008

901

71

1229

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen, en calidade de cotitular e usufrutuaria e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de herdeira de Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

906

71

1230

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino e Gómez Pérez, Mª Divina

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

7379/2006

672/2009

907

71

1241

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Leonor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

908

71

1231

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7064/2006

54/2010

909

71

1232

Salvaterra de Miño

Estévez Pérez, Mª Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

910

71

1233

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

911

71

1237

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

912

71

1236

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

916

71

51

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7074/2006

686/2009

919

71

66

Salvaterra de Miño

Groba González, Mª Luz e Novo Estévez, Joaquín Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

920

71

1371

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7272/2006

690/2009

921

71

64

Salvaterra de Miño

Fernández Francisco, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

928

71

61

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8247/2006

2469/2008

931

71

66

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

Indemnización dereito mineiro

7074/2006

686/2009

933

71

56

Salvaterra de Miño

Groba González, Mª Luz e Novo Estévez, Joaquín Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

935

71

56

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7092/2006

123/2010

936

71

55

Salvaterra de Miño

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7456/2006

109/2010

937

71

54

Salvaterra de Miño

Grandal Pérez, Nilo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7172/2006

195/2010

938

71

53

Salvaterra de Miño

González Grandal, Cándido

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7261/2006

605/2009

939

71

52

Salvaterra de Miño

Martínez Gregores, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8254/2006

2538/2008

943

71

47

Salvaterra de Miño

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8239/2006

2440/2008

946

71

44

Salvaterra de Miño

Domínguez Fernández, Ricardo e Juan José, en calidade de herdeiros de Fernández Pino, Delia Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

947

71

21

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7350/2006

70/2010

950

71

24

Salvaterra de Miño

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7263/2006

524/2009

951

71

23

Salvaterra de Miño

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis, en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

952

71

20

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7130/2006

769/2009

954

71

19

Salvaterra de Miño

González Pérez, Digna Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7233/2006

578/2009

957

71

16

Salvaterra de Miño

Gregores González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7075/2006

69/2010

958

71

15

Salvaterra de Miño

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

962

71

12

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

963

71

11

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

966

71

30

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

971

71

28

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7066/2006

76/2010

975

71

32

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

981

71

35

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

982

71

1306

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

983

71

1246

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

985

71

36

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

990

71

1244

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7234/2006

566/2009

993

71

1234

Salvaterra de Miño

Lara Rodríguez, Manuel

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

994

71

1242

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

995

71

1313

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

1001

71

1316

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1003

71

1387

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

1004

71

1315

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

1008

71

1392

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

1012

71

119

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7240/2006

65/2010

1014

71

4

Salvaterra de Miño

Rodríguez Castro, María

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7169/2006

768/2009

1017

71

3

Salvaterra de Miño

González Estévez, Ángeles-Rocío e Patricia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1018

71

2

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

1020

71

1367

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8231/2006

2586/2008

1021

71

1364

Salvaterra de Miño

Márquez Pino, José Carlos

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8217/2006

2433/2008

1022

71

1363

Salvaterra de Miño

Pino Rodríguez, María Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8263/2006

2552/2008

1023

71

1361

Salvaterra de Miño

Lamas Gil, Luis Florencio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8217/2006

2433/2008

1026

71

51365

Salvaterra de Miño

Pino Rodríguez, María Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

1027

71

1391

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

1030

71

1314

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7317/2006

797/2009

1033

71

1323

Salvaterra de Miño

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1036

71

1309

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen, en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

1038

71

1290

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1040

71

1289

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

1044

71

1284

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7065/2006

75/2010

1048

71

1023

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7062/2006

938/2009

1050

71

1024

Salvaterra de Miño

González González, José

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7381/2006

122/2010

1052

71

1031

Salvaterra de Miño

Puente Iglesias, Ángel Amor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7231/2006

637/2009

1056

71

1037

Salvaterra de Miño

Pereira Díaz, Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

1057

71

1035

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

1058

71

1034

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7072/2006

951/2009

1060

71

1032

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther, en calidade de herdeira do antigo titular Álvarez Vidal, Avelino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

1061

71

1029

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1062

71

1028

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7265/2006

857/2009

1063

71

1027

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Fernando

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7083/2006

03/2010

1064

71

971

Salvaterra de Miño

Puente Vidal, Laura

36204

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1065

71

1042

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen, en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

Indemnización dereito mineiro

7081/2006

355/2009

1066

71

1030

Salvaterra de Miño

González Méndez, José e Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7070/2006

939/2009

1068

71

1041

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7135/2006

154/2009

1070

71

1021

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, Consuelo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

1071

71

1021

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7321/2006

22/2010

1072

71

1019

Salvaterra de Miño

Lorenzo Lamas, José Luis e Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7070/2006

939/2009

1074

71

1017

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

1076

71

1015

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7064/2006

54/2010

1077

71

1326

Salvaterra de Miño

Estévez Pérez, Mª Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

1079

71

1321

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

1083

71

1320

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana, García Taboada, Constantino, Pilar Amparo e María Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1085

71

1325

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1088

71

1331

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7270/2006

550/2009

1091

71

1356

Salvaterra de Miño

Fernández Domínguez, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7389/2006

841/2009

1092

71

1355

Salvaterra de Miño

Míguez Ubeira, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

1093

71

1351

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1095

71

1354

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

1097

71

1382

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1098

71

1348

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca, García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, a primeira como cotitular e todos eles, en calidade de herdeiros do antigo cotitular García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8254/2006

2538/2008

1103

71

1345

Salvaterra de Miño

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1106

71

1343

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7070/2006

939/2009

1107

71

1342

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

1109

71

1340

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

1111

71

1338

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores e Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8239/2006

2440/2008

1112

71

1337

Salvaterra de Miño

Domínguez Fernández, Ricardo e Juan José, en calidade de herdeiros de Fernández Pino, Delia Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

1114

71

1333

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

1115

71

1334

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

1118

71

1329

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1123

71

1014

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1124

71

1007

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1127

71

1001

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7299/2006

153/2010

1135

71

998

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Modesto

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1136

71

997

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1138

71

1346

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1140

71

986

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7062/2006

938/2009

1141

71

985

Salvaterra de Miño

González González, José

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8209/2006

2450/2008

1142

71

984

Salvaterra de Miño

Farrapeira Lemos, José e González Fernández, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7083/2006

03/2010

1144

71

980

Salvaterra de Miño

Puente Vidal, Laura

36204

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1147

71

977

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

1148

71

976

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1149

71

975

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7071/2006

68/2010

1150

71

974

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Sara

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7300/2006

957/2009

1151

71

973

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1152

71

972

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

1153

71

970

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7292/2006

552/2009

1154

71

1234

Salvaterra de Miño

Alonso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

1156

71

5033

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

1161

72

80

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1164

72

72

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1169

72

70

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1173

72

68

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1174

72

67

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1175

72

66

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7085/2006

21/2010

1176

72

64

Salvaterra de Miño

Castro Vázquez, Manuel

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1178

72

62

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

1179

72

59

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7389/2006

841/2009

1181

72

55

Salvaterra de Miño

Míguez Ubeira, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7342/2006

666/2009

1182

72

56

Salvaterra de Miño

Gregores Núñez, Mª del Carmen e Diz González, Jesús

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7078/2006

02/2010

1184

72

53

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio (Co_116 m²)

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1185

72

54

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7303/2006

5/2010

1186

72

60

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María, en calidade de herdeiros de Pérez Fernández, Juan

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1187

72

61

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

1188

72

65

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

1189

72

52

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

1190

72

47

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1192

72

78

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

1193

72

45

Salvaterra de Miño

herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7231/2006

637/2009

1194

72

44

Salvaterra de Miño

Pereira Díaz, Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

1195

72

43

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1196

72

42

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

1197

72

41

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1198

72

40

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7136/2006

523/2009

1200

72

39

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

1201

72

50

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1202

72

49

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

1204

72

51

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

1206

72

35

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8229/2006

749/2009

1207

72

38

Salvaterra de Miño

Fernández Gregores, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1212

72

585

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7389/2006

841/2009

1214

72

584

Salvaterra de Miño

Míguez Ubeira, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1216

72

646

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7247/2006

138/2010

1217

72

645

Salvaterra de Miño

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8230/2006

2560/2008

1218

72

644

Salvaterra de Miño

Márquez Álvarez, José e Pino Rodríguez, Mª Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

1224

72

590

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

1225

72

592

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1226

72

594

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7289/2006

775/2009

1229

72

595

Salvaterra de Miño

Gregores Rodríguez, Modesto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8249/2006

810/2009

1230

72

5082

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7134/2006

517/2009

1233

72

589

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Emilia

36205

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1234

72

596

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

1235

72

37

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1236

72

34

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1237

72

33

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7273/2006

4/2010

1240

72

31

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, Sara, Ana-María, Mª Encarnación, José Antonio, en calidade de herdeiros de Fernández Gregores, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1242

72

30

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1247

72

18

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8260/2006

2536/2008

1251

72

29

Salvaterra de Miño

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

1253

72

28

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1256

72

19

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1258

72

17

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

1260

72

26

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

1261

72

15

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

1262

72

14

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8244/2006

759/2009

1264

72

12

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, María e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7301/2006

959/2009

1266

72

10

Salvaterra de Miño

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1267

72

9

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1268

72

598

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7388/2010

140/2010

1270

72

1

Salvaterra de Miño

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1272

72

4

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7268/2006

860/2009

1273

72

603

Salvaterra de Miño

Míguez Lorenzo, José

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7307/2006

6/2010

1275

72

604

Salvaterra de Miño

Vicente Domínguez, Consuelo e José Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1277

72

599

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1279

72

600

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7096/2006

152/2010

1280

72

605

Salvaterra de Miño

González Míguez, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

1282

72

606

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

1283

72

606

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

1284

72

609

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1286

72

632

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

1287

72

621

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

1295

72

635

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1296

72

634

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1298

72

629

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

1304

72

626

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

1306

72

630

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1308

72

625

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1309

72

625

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1310

72

5636

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1318

72

620

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1319

72

649

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1320

72

615

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

1321

72

619

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

1324

72

617

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8220/2006

2576/2008

1325

72

614

Salvaterra de Miño

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7375/2006

844/2009

1329

72

613

Salvaterra de Miño

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

1330

72

616

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1334

72

612

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen

24312

León

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

1339

72

726

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1344

72

729

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

1345

72

730

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7246/2006

590/2009

1349

72

8

Salvaterra de Miño

Fontán Domínguez, Aquilino

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1350

72

743

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8216/2006

2516/2008

1351

72

737

Salvaterra de Miño

Iglesias Pereira, Purificación, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José-Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa, en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

1354

72

6

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1361

72

742

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8261/2006

2557/2008

1364

72

734

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7338/2006

767/2009

1366

72

835

Salvaterra de Miño

González Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7176/2006

852/2009

1377

72

816

Salvaterra de Miño

Estévez Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7273/2006
7260/2006

4/2010
77/2010

1382

72

817

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1383

72

818

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8222/2006

2566/2008

1384

72

819

Salvaterra de Miño

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña, en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; e Martínez Barros, Rosa, en calidade de usufrutuaria de Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8234/2006

2596/2008

1385

72

820

Salvaterra de Miño

Domínguez García, Josefa e Iglesias Domínguez, Delia, María Paz, Josefa e José-Herminio, en calidade de herdeiros de Iglesias Pereira, Herminio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7079/2006

337/2009

1386

72

821

Salvaterra de Miño

Pérez Domínguez, Baltasar e Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1387

72

826

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

1389

72

1094

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José; Barbosa Fernández, Tania e herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1390

72

1092

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7381/2006

122/2010

1391

72

1093

Salvaterra de Miño

Puente Iglesias, Ángel Amor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8246/2006

2485/2008

1393

72

493

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7310/2006

955/2009

1395

72

1096

Salvaterra de Miño

Maceira Fernández, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8721/2005

2453/2008

1396

72

1099

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7136/2006

523/2009

1401

72

1109

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

1402

72

1101

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8245/2006

2491/2008

1403

72

1102

Salvaterra de Miño

Francisco Rodríguez, César Constantino

36416

Mos

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1405

72

1103

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8214/2006

2498/2008

1406

72

1109

Salvaterra de Miño

Iglesias Rodríguez, Clotilde

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

1409

72

1109

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

7396/2006

707/2009

1410

72

1104

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Catalina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

1412

72

1273

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8262/2006

2595/2008

1414

72

1109

Salvaterra de Miño

Martínez Domínguez, Carmen e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de usufrutuaria e herdeira respectivamente do antigo titular Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7085/2006

21/2010

1416

72

1106

Salvaterra de Miño

Castro Vázquez, Manuel

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

1420

72

1085

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

1422

72

1085

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8254/2006

2538/2008

1423

72

1109

Salvaterra de Miño

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

1428

72

1108

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1431

72

1081

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7130/2006

769/2009

1432

72

1082

Salvaterra de Miño

González Pérez, Digna Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

1437

72

81107

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro
Solo non urbanizable de núcleo rural

8240/2006

24/2009

1438

72

81107

Salvaterra de Miño

Francisco Rodríguez, Mª Esther

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro
Solo non urbanizable de núcleo rural

7300/2006

957/2009

1439

72

81109

Salvaterra de Miño

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1445

72

648

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen, en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

Indemnización dereito mineiro

7389/2006

841/2009

1451

72

652

Salvaterra de Miño

Míguez Ubeira, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1452

72

653

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

1455

72

656

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1457

72

658

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1464

72

664

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

1471

72

670

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1472

72

655

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

1473

72

677

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1476

72

696

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8226/2006

2468/2008

1482

72

695

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Jesusa e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8578/2005

132/2009

1483

72

694

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1486

72

692

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1487

72

672

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, Rosa, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8228/2006

2466/2008

1488

72

665

Salvaterra de Miño

González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7352/2006

7/2010

1495

72

674

Salvaterra de Miño

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8248/2006

2429/2008

1500

72

677

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz; Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1501

72

678

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1506

72

682

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen, en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1510

72

689

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7381/2006

122/2010

1512

72

687

Salvaterra de Miño

Puente Iglesias, Ángel Amor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7126/2006

512/2009

1515

72

685

Salvaterra de Miño

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1517

72

605

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Antonio, Martínez Álvarez, María Nieves; Fernández Francisco, José; Martínez González, Enriqueta; González Martínez, Sara
Gregores Fernández, María
Rodríguez Rodríguez, Teófila
Rodríguez Rodríguez, Alejandro
Rodríguez Barros, Pilar
Rodríguez Fernández, Jorge Antonio
Rodríguez García, María Clara

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7311/2006

642/2009

1518

72

721

Salvaterra de Miño

Pérez Melcón, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen, en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1521

72

722

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1522

72

719

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, Rosa, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

1524

72

715

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

1528

72

712

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7101/2006

36/2010

1529

72

711

Salvaterra de Miño

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8209/2006

2450/2008

1534

72

707

Salvaterra de Miño

Farrapeira Lemos, José e González Fernández, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1535

72

705

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, María, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1536

72

706

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1538

72

703

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

1541

72

873

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

1547

72

876

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7072/2006

951/2009

1549

72

869

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther, en calidade de herdeira do antigo titular Álvarez Vidal, Avelino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7078/2006

02/2010

1556

72

881

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1557

72

881

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

1558

72

882

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8254/2006

2538/2008

1559

72

883

Salvaterra de Miño

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1560

72

884

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1561

72

885

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8254/2006

2538/2008

1564

72

890

Salvaterra de Miño

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1566

72

871

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7083/2006

03/2010

1567

72

894

Salvaterra de Miño

Puente Vidal, Benito Rosendo e Laura

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

1570

72

900

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

1571

72

902

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

1572

72

902

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1583

72

9112

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8206/2006

2443/2008

1584

72

907

Salvaterra de Miño

González Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7079/2006

337/2009

1586

72

909

Salvaterra de Miño

Pérez Domínguez, Baltasar e Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1595

72

917

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1596

72

918

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8263/2006

2552/2008

1597

72

919

Salvaterra de Miño

Lamas Gil, Luis Florencio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8232/2006

2600/2008

1599

72

920

Salvaterra de Miño

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

Indemnización dereito mineiro

7092/2006

123/2010

1607

72

925

Salvaterra de Miño

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

1609

72

927

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1614

72

931

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1615

72

932

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7062/2006

938/2009

1616

72

932

Salvaterra de Miño

González González, José

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8206/2006

2443/2008

1617

72

934

Salvaterra de Miño

González Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1618

72

933

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7276/2006

16/2010

1620

72

945

Salvaterra de Miño

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1623

72

945

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7378/2006

139/2010

1624

72

940

Salvaterra de Miño

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7136/2006

523/2009

1625

72

941

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8239/2006

2440/2008

1626

72

938

Salvaterra de Miño

Domínguez Fernández, Ricardo e Juan José, en calidade de herdeiros de Fernández Pino, Delia Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7165/2006

113/2010

1630

72

1126

Salvaterra de Miño

Andrés González, Manuela

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7173/2006

292/2009

1631

72

930

Salvaterra de Miño

González Grandal, Mª Jesús

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

1633

72

1123

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7440/2006

101/2010

1634

72

930

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8218/2006

2482/2008

1638

72

944

Salvaterra de Miño

Veiga Cid, Atilano

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7092/2006

123/2010

1643

72

941

Salvaterra de Miño

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

8578/2005

132/2009

1645

72

950

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7169/2006

768/2009

1655

72

956

Salvaterra de Miño

González Estévez, Ángeles-Rocío e Patricia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7073/2006

630/2009

1656

72

959

Salvaterra de Miño

Grova Fernández, Eduardo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1660

72

744

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006 7231/2006

643/2010
637/2009

1662

72

746

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

1666

72

750

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1667

72

745

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

1668

72

741

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7101/2006

36/2010

1670

72

733

Salvaterra de Miño

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

1672

72

754

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

1673

72

835

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7278/2006

614/2009

1675

72

751

Salvaterra de Miño

González Martínez, Delfina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7205/2006

274/2009

1689

72

835

Salvaterra de Miño

González Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

1691

72

835

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1692

72

835

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

1694

72

723

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1695

72

717

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7377/2006

734/2009

1696

72

716

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1701

72

755

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1705

72

775

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1709

72

778

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

1714

72

807

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1715

72

806

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

1718

72

809

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1719

72

785

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

7281/2006

532/2009

1723

72

802

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8211/2006
8204/2006

2574/2008
2597/2008

1724

72

802

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Manuela, en calidade de copropietaria e de herdeira da outra antiga cotitular Álvarez Rodríguez, Celia

36439

Arbo

Indemnización dereito mineiro

7101/2006

36/2010

1725

72

802

Salvaterra de Miño

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

1727

72

800

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

1728

72

800

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7096/2006

152/2010

1732

72

842

Salvaterra de Miño

González Míguez, José

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1733

72

842

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7309/2006

956/2009

1735

72

797

Salvaterra de Miño

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8578/2005

132/2009

1737

72

795

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8212/2006

2526/2008

1738

72

846

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1743

72

842

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8209/2006

2450/2008

1745

72

844

Salvaterra de Miño

Farrapeira Lemos, José e González Fernández, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1746

72

847

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

1749

72

845

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1752

72

846

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1756

72

853

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7101/2006

36/2010

1757

72

854

Salvaterra de Miño

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1758

72

849

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006
8248/2006

2604/2008
2429/2008

1759

72

857

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz, en calidade de cotitular e coherdeira e Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

1762

72

856

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8253/2006

2546/2008

1763

72

974

Salvaterra de Miño

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1764

72

843

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

1766

72

967

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1770

72

970

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, Rosa, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

1771

72

758

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1773

72

757

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7306/2006

643/2010

1781

72

763

Salvaterra de Miño

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

1783

72

765

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1790

72

787

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7084/2006

95/2010

1791

72

788

Salvaterra de Miño

Simón Martínez, Severina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7273/2006
7260/2006

4/2010
77/2010

1792

72

768

Salvaterra de Miño

Fernández Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

1795

72

791

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8243/2006

2616/2008

1798

72

779

Salvaterra de Miño

Rodríguez Fernández, José Antonio, en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7245/2006

595/2009

1805

72

880

Salvaterra de Miño

Fernández Rodríguez, Manuel, Jacinto, Antonio e José Carlos

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7092/2006

123/2010

1807

72

861

Salvaterra de Miño

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1812

72

5004

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7299/2006

153/2010

1819

72

980

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Modesto

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1826

72

986

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7456/2006

109/2010

1831

72

980

Salvaterra de Miño

Grandal Pérez, Nilo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7176/2006

852/2009

1833

72

989

Salvaterra de Miño

Estévez Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

1835

72

993

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7183/2006

64/2010

1838

72

995

Salvaterra de Miño

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7299/2006

153/2010

1841

72

996

Salvaterra de Miño

Gregores Iglesias, Modesto

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

1842

72

999

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7068/2006

73/2010

1843

72

993

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7081/2006

355/2009

1846

72

998

Salvaterra de Miño

González Méndez, José e Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1848

72

1001

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1850

72

1003

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, Rosa, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7280/2006

954/2009

1852

72

1006

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1853

72

1007

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, María, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

1854

72

1008

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7294/2006

519/2009

1858

72

1009

Salvaterra de Miño

Pérez Gil, Marta e Tamara e Gil Gómez, María Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7302/2006

15/2010

1864

72

1054

Salvaterra de Miño

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7071/2006

68/2010

1872

72

1047

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Sara

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7066/2006

76/2010

1874

72

1049

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8248/2006

2429/2008

1886

72

1033

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz; Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7308/2006

2495/2008

1890

72

1063

Salvaterra de Miño

Groba Formoso, Rosa, en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8252/2006

2615/2008

1898

72

1068

Salvaterra de Miño

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

Indemnización dereito mineiro

8223/2006

2512/2008

1955

70

208

Salvaterra de Miño

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

1956

70

157

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7249/2006

565/2009

1957

70

203

Salvaterra de Miño

Pérez Francisco, María del Carmen

36202

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

1959

70

197

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

1961

70

200

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7381/2006

122/2010

1962

70

201

Salvaterra de Miño

Puente Iglesias, Ángel Amor

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

1964

70

195

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

2000

76

673

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2002

76

674

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8578/2005

132/2009

2006

76

733

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7157/2006

475/2009

2010

76

703

Salvaterra de Miño

Estévez Alonso, Alsira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7452/2006, 7454/2006, 7469/2006, 7144/2006, 7453/2006

281/2009, 282/2009, 723/2009, 488/2009, 270/2009

2012

76

704

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, José, Valentina, Carmen, Julia, Mª Teresa e Sabino Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

2014

76

706

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2015

76

707

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés e Lorenzo Alonso, Balbina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7403/2006

464/2009

2017

76

709

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alonso, Amador, en calidade de herdeiro de Rodríguez Alonso, Mª Carmen

36320

Redondela

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2018

76

710

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2020

76

715

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7452/2006, 7454/2006, 7469/2006, 7144/2006, 7453/2006

281/2009, 282/2009, 723/2009, 488/2009, 270/2009

2021

76

718

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, José, Valentina, Carmen, Julia, Mª Teresa e Sabino Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7403/2006

464/2009

2022

76

723

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alonso, Amador, en calidade de herdeiro de Rodríguez Alonso, Mª Carmen

36320

Redondela

Indemnización dereito mineiro

8463/2005

757/2009

2023

76

721

Salvaterra de Miño

Araújo Simón, Antonio

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

7070/2006

939/2009

2026

76

699

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7156/2006

487/2009

2027

76

696

Salvaterra de Miño

Domínguez Moure, Simplicio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7156/2006

487/2009

2031

76

692

Salvaterra de Miño

Domínguez Moure, Simplicio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7246/2006

590/2009

2033

76

689

Salvaterra de Miño

Fontán Domínguez, Aquilino

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7132/2006

516/2009

2037

76

686

Salvaterra de Miño

González Iglesias, Juan

36317

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2038

76

682

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7132/2006

516/2009

2039

76

684

Salvaterra de Miño

González Iglesias, Juan

36317

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7206/2006

12/2010

2042

76

680

Salvaterra de Miño

Ojea González, María Belén, María Consuelo e María Ángeles (en calidade de herdeiras do antigo cotitular Ojea Rodríguez, Domingo) e González Otero, Consuelo (en calidade de copropietaria e tamén de herdeira)

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7147/2006

906/2009

2045

76

677

Salvaterra de Miño

González González, Felisa

08032

Barcelona

Indemnización dereito mineiro

7380/2006

670/2009

2070

73

56

Salvaterra de Miño

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7083/2006

03/2010

2072

73

59

Salvaterra de Miño

Puente Vidal, Benito Rosendo

36207

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2078

73

58

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7087/2006

273/2009

2088

73

46

Salvaterra de Miño

Rodríguez García, María

36449

As Neves

Indemnización dereito mineiro

8250/2006

18/2009

2089

73

42

Salvaterra de Miño

Pérez Fernández, Argimiro e Álvarez Lorenzo, Elena

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

8250/2006

18/2009

2090

73

40

Salvaterra de Miño

Pérez Fernández, Argimiro

36860

Ponteareas

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2091

73

44

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7085/2006

21/2010

2094

73

45

Salvaterra de Miño

Castro Vázquez, Manuel

36456

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

2095

73

43

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8235/2006

2471/2008

2097

73

43

Salvaterra de Miño

González Gil, Juan Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

2100

73

47

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8235/2006

2471/2008

2102

73

38

Salvaterra de Miño

González Gil, Juan Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7083/2006

03/2010

2104

73

52

Salvaterra de Miño

Puente Vidal, Laura

36204

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2105

73

50

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7290/2006

625/2009

2107

73

47

Salvaterra de Miño

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

2108

73

51

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2109

73

51

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7228/2006

570/2009

2110

73

92

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8263/2006

2552/2008

2111

73

96

Salvaterra de Miño

Lamas Gil, Luis Florencio e Pérez Oliveira, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7259/2006

26/2010

2112

73

96

Salvaterra de Miño

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8263/2006

2552/2008

2116

73

53

Salvaterra de Miño

Lamas Gil, Luis Florencio e Pérez Oliveira, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8233/2006

2618/2008

2118

73

51

Salvaterra de Miño

González Paz, Juan José, en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda, en calidade de usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2119

73

51

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8204/2006

2597/2008

2120

73

53

Salvaterra de Miño

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

2121

73

96

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8263/2006

2552/2008

2122

73

68

Salvaterra de Miño

Lamas Gil, Luis Florencio e Pérez Oliveira, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

2124

73

99

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7291/2006

23/2010

2127

73

100

Salvaterra de Miño

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8238/2006

2461/2008

2132

73

467

Salvaterra de Miño

Rodríguez Álvarez, José Ángel, en calidade de copropietario e de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7269/2006

613/2009

2133

73

102

Salvaterra de Miño

Núñez Martínez, Josefa e Gregores Núñez, Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda, en calidade de herdeiras de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7136/2006

523/2009

2134

73

106

Salvaterra de Miño

Alfonso Ubeira, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8208/2006

2444/2008

2138

73

462

Salvaterra de Miño

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7271/2006

216/2009

2140

73

460

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7307/2006

6/2010

2141

73

433

Salvaterra de Miño

Vicente Domínguez, Consuelo e José Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8251/2006

2604/2008

2144

73

460

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7062/2006

938/2009

2145

73

461

Salvaterra de Miño

González González, José

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7081/2006

355/2009

2154

73

377

Salvaterra de Miño

González Méndez, José e Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7129/2006

568/2009

2155

73

444

Salvaterra de Miño

González Rodríguez, Azucena

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7185/2006

84/2010

2157

73

445

Salvaterra de Miño

Moure González, Antonio; Abril Moure, Fernando e Josefa, en calidade de herdeiros de Abril González, Cándido

36450

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8225/2006

2445/2008

2158

73

453

Salvaterra de Miño

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8249/2006

810/2009

2168

73

342

Salvaterra de Miño

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8217/2006

2433/2008

2169

73

346

Salvaterra de Miño

Pino Rodríguez, María Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7233/2006

578/2009

2170

73

345

Salvaterra de Miño

Gregores González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2171

73

344

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8228/2006

2466/2008

2172

73

343

Salvaterra de Miño

González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7209/2006

83/2010

2174

73

307

Salvaterra de Miño

Mon Munaiz, Alejandro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8248/2006

2429/2008

2175

73

308

Salvaterra de Miño

González Ubeira, Luz; Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7214/2006

777/2009

2177

73

310

Salvaterra de Miño

González Andrés, Ricardo e Susana, en calidade de herdeiros de González Alonso, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7172/2006

195/2010

2179

73

304

Salvaterra de Miño

González Grandal, Cándido

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7147/2006

906/2009

2183

73

294

Salvaterra de Miño

González González, Felisa

08032

Barcelona

Indemnización dereito mineiro

7144/2006

488/2009

2185

73

293

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7065/2006

75/2010

2187

73

284

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

2188

73

283

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7114/2006

736/2009

2189

73

281

Salvaterra de Miño

Piñeiro Soto, Nemesia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7077/2006

702/2009

2190

73

279

Salvaterra de Miño

Méndez Cardoso, Mª Azucena

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7455/2006

589/2009

2191

73

274

Salvaterra de Miño

Souto Soto, Teodoro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7246/2006

590/2009

2204

73

256

Salvaterra de Miño

Fontán Domínguez, Aquilino

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

2212

73

265

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7130/2006

769/2009

2220

73

221

Salvaterra de Miño

González Pérez, Digna Pilar e González Lorenzo, Pablo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2234

73

208

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8207/2006

2430/2008

2255

73

192

Salvaterra de Miño

Herdeiros de Marina González Rodríguez

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2266

73

417

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés e Lorenzo Alonso, Balbina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7179/2006

889/2009

2270

73

409

Salvaterra de Miño

Domínguez González, Julia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7210/2006

124/2010

2272

73

417

Salvaterra de Miño

Montes Troncoso, Benito, en calidade de herdeiro de Montes Soto, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2275

73

70

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8366/2005

2456/2008

2281

73

475

Salvaterra de Miño

MVMC de Meder

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8217/2006

2433/2008

2283

73

370

Salvaterra de Miño

Pino Rodríguez, María Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2287

73

365

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7264/2006

817/2009

2288

73

364

Salvaterra de Miño

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2290

73

8006

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7209/2006

83/2010

2293

73

359

Salvaterra de Miño

Mon Munaiz, Alejandro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7067/2006

72/2010

2295

73

355

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2307

73

391

Salvaterra de Miño

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7142/2006

921/2009

2311

73

332

Salvaterra de Miño

Ojea Rodríguez, Esteban

36320

Redondela

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2315

73

338

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

2320

73

413

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7117/2006

735/2009

2326

73

321

Salvaterra de Miño

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7066/2006

76/2010

2329

73

324

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8255/2006

2478/2008

2330

73

727

Salvaterra de Miño

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2343

73

386

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7139/2006

204/2009

2344

73

340

Salvaterra de Miño

Fernández Soto, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2345

73

289

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7066/2006

76/2010

2348

73

285

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7452/2006

281/2009

2349

73

292

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, José

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7454/2006

282/2009

2350

73

291

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, Valentina

36459

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7453/2006

270/2009

2351

73

290

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, Sabino Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7078/2006

02/2010

2352

73

363

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7172/2006

195/2010

2353

73

335

Salvaterra de Miño

González Grandal, Cándido

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7209/2006

83/2010

2357

73

360

Salvaterra de Miño

Mon Munaiz, Alejandro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7104/2006

855/2009

2358

73

387

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González, Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2361

73

361

Salvaterra de Miño

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7130/2006

769/2009

2362

73

333

Salvaterra de Miño

González Pérez, Digna Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7078/2006

02/2010

2364

73

334

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8224/2006

2617/2008

2365

73

299

Salvaterra de Miño

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7467/2006

712/2009

2367

73

339

Salvaterra de Miño

Pereira Alfaya, Andrés

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

2376

73

407

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7118/2006

509/2009

2378

73

405

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alfaya, Mª Luz e Pinto Martínez, Recaredo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7080/2006

856/2009

2379

73

404

Salvaterra de Miño

Otero González, José Luis e Antonio, en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7144/2006

488/2009

2385

73

442

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7138/2006

493/2009

2386

73

397

Salvaterra de Miño

Moure González, Mercedes

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

2389

73

8006

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7178/2006

80/2010

2401

75

109

Salvaterra de Miño

Domínguez Abril, Donato

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7069/2006

20/2010

2408

75

99

Salvaterra de Miño

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel, en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7146/2006

503/2009

2409

75

98

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Antolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7146/2006

503/2009

2411

75

97

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Antolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7061/2006

329/2009

2430

75

87

Salvaterra de Miño

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2436

75

124

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7146/2006

503/2009

2439

75

123

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Antolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7146/2006

503/2009

2445

75

74

Salvaterra de Miño

Rodríguez Rodríguez, Antolina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7183/2006

64/2010

2449

75

70

Salvaterra de Miño

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7186/2006

227/2009

2450

75

69

Salvaterra de Miño

Álvarez Moure, Nélida Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7445/2006

548/2009

2454

75

62

Salvaterra de Miño

Cruces Montes, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7137/2006

492/2009

2459

75

64

Salvaterra de Miño

Grandal Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7412/2006

477/2009

2461

75

62

Salvaterra de Miño

González Acuña, Leonor

36800

Redondela

Indemnización dereito mineiro

7443/2006

652/2009

2463

75

60

Salvaterra de Miño

Lemos Gil, Jacinto

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7174/2006

830/2009

2466

75

57

Salvaterra de Miño

Fernández Iglesias, Emilio José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7445/2006

548/2009

2470

75

52

Salvaterra de Miño

Cruces Montes, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7142/2006

921/2009

2471

75

51

Salvaterra de Miño

Ojea Rodríguez, Esteban

36320

Redondela

Indemnización dereito mineiro

7142/2006

921/2009

2473

75

8023

Salvaterra de Miño

Ojea Rodríguez, Esteban

36320

Redondela

Indemnización dereito mineiro

7118/2006

509/2009

2481

75

22

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alfaya, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7082/2006

336/2009

2482

75

23

Salvaterra de Miño

Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7181/2006

203/2009

2484

75

41

Salvaterra de Miño

Fernández López, Eladio

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7082/2006

336/2009

2486

75

39

Salvaterra de Miño

Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7082/2006

336/2009

2487

75

38

Salvaterra de Miño

Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7141/2006

504/2009

2490

75

35

Salvaterra de Miño

Otero Rodríguez, Dolores

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7456/2006

109/2010

2492

75

22

Salvaterra de Miño

Grandal Pérez, Nilo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8578/2005

132/2009

2495

75

36

Salvaterra de Miño

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

Indemnización dereito mineiro

7183/2006

64/2010

2500

75

16

Salvaterra de Miño

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7164/2006

945/2009

2504

75

59

Salvaterra de Miño

Abril Domínguez, Josefa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7127/2006

499/2009

2536

75

163

Salvaterra de Miño

González Pérez, Lodita

36459

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7215/2006

4/2009

2539

75

175

Salvaterra de Miño

Fernández López, Eladio, en calidade de herdeiro de López Abril, María

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7468/2006

253/2009

2544

75

167

Salvaterra de Miño

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7118/2006

509/2009

2546

75

175

Salvaterra de Miño

Rodríguez Alfaya, Mª Luz e Pinto Martínez, Recaredo

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7468/2006

253/2009

2548

75

166

Salvaterra de Miño

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2549

75

165

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7208/2009

2541/2008

2557

75

17

Salvaterra de Miño

Moure Cruces, Mª Catalina

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

2565

75

10

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7210/2006

124/2010

2570

75

1

Salvaterra de Miño

Montes Troncoso, Benito, en calidade de herdeiro de Montes Soto, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7455/2006

589/2009

2571

75

2

Salvaterra de Miño

Souto Soto, Teodoro

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7064/2006

54/2010

2604

74

109

Salvaterra de Miño

Estévez Pérez, Mª Pilar

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2612

74

104

Salvaterra de Miño

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2615

74

112

Salvaterra de Miño

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7468/2006

253/2009

2617

74

122

Salvaterra de Miño / As Neves

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7470/2006

263/2009

2618

74

122

Salvaterra de Miño / As Neves

González Alfaya, Dolores, José Manuel, Placeres, Prudencio, Adan, María, Salvador e Manuel José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2619

74

115

Salvaterra de Miño / As Neves

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7470/2006

263/2009

2621

74

122

Salvaterra de Miño / As Neves

González Alfaya, Dolores, José Manuel, Placeres, Prudencio, Adan, María, Salvador e Manuel José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

8367/2005

151/2009

2623

74

96

Salvaterra de Miño

MVMC de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7171/2006

194/2010

2625

74

99

Salvaterra de Miño

González González, Adela

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7468/2006

253/2009

2628

74

114

Salvaterra de Miño

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7133/2006

522/2009

2629

74

86

Salvaterra de Miño

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7468/2006

253/2009

2633

74

102

Salvaterra de Miño

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7144/2006

488/2009

2656

74

77

Salvaterra de Miño

Soto Cruces, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7105/2006

597/2009

2662

74

23

Salvaterra de Miño

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco, en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7137/2006

492/2009

2665

74

36

Salvaterra de Miño

Grandal Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7155/2006

484/2009

2692

74

27

Salvaterra de Miño

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto, en calidade de herdeiros e González Ameijeira, Bienvenida, en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457

Salvaterra de Miño

Indemnización dereito mineiro

7076/2006

71/2010

2694

74

25

Salvaterra de Miño

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis, en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño