Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 90 Luns, 13 de maio de 2019 Páx. 22948

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019 pola que se nomea profesorado contratado doutor (CD1801).

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante resolución desta universidade do 19 de novembro de 2018 (DOG do 4 de decembro), e presentada polas persoas propostas a documentación a que fai referencia a base 7ª da convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (BOE do 24 de decembro), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberán efectuarse no prazo máximo de 20 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da devandita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

Vigo, 29 de abril de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

1

Código:

CD1801-C02-412-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0412 Fisioloxía vexetal

Departamento:

D00C02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

DNI:

***8285**

Nome e apelidos:

M. Esther Barreal Modroño

2

Código:

CD1801-C03-420-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0420 Xenética

Departamento:

D00C03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

DNI:

***2953**

Nome e apelidos:

Carlos Alberto Canchaya Sánchez

3

Código:

CD1801-C04-220-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0220 Ecoloxía

Departamento:

D00C04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

DNI:

***6079**

Nome e apelidos:

Maruxa Álvarez Jiménez

4

Código:

CD1801-C04-220-DO-TC-02

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0220 Ecoloxía

Departamento:

D00C04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

DNI:

***6816**

Nome e apelidos:

María Cristina Sobrino García

5

Código:

CD1801-H03-370-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0370 Filoloxías galega e portuguesa

Departamento:

D00H03 Filoloxía Galega e Latina

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación

DNI:

***1956**

Nome e apelidos:

Ana María Iglesias Álvarez

6

Código:

CD1801-T01-305-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0305 Expresión gráfica na enxeñaría

Departamento:

D00T01 Deseño na Enxeñaría

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

***0123**

Nome e apelidos:

Paulino Alegre Fidalgo

7

Código:

CD1801-T04-555-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría química

Departamento:

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

***2611**

Nome e apelidos:

María Remedios Yáñez Díaz

8

Código:

CD1801-T04-555-DO-TC-02

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría química

Departamento:

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

DNI:

***9791**

Nome e apelidos:

Diego Moldes Moreira

9

Código:

CD1801-T11-785-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0785 Tecnoloxía electrónica

Departamento:

D00T11 Tecnoloxía Electrónica

Centro de traballo:

106 E. S. de Enxeñaría Informática

DNI:

***0924**

Nome e apelidos:

Carlos Castro Miguéns

10

Código:

CD1801-T13-560-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría telemática

Departamento:

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

***6237**

Nome e apelidos:

Fernando Ariel Mikic Fonte

11

Código:

CD1801-T13-560-DO-TC-02

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría telemática

Departamento:

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

***4572**

Nome e apelidos:

Estrella Sousa Vieira

12

Código:

CD1801-T14-800-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0800 Teoría do sinal e comunicacións

Departamento:

D00T14 Teoría do Sinal e Comunicacións

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

***3128**

Nome e apelidos:

Borja González Valdés

13

Código:

CD1801-T15-570-DO-TC-01

Corpo:

profesor/a contratado/a doutor/a

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e sistemas informáticos

Departamento:

D00T15 Informática

Centro de traballo:

106 E. S. de Enxeñaría Informática

DNI:

***9509**

Nome e apelidos:

Silvana Gómez Meire