Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Xoves, 23 de maio de 2019 Páx. 24896

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores de industria e servizos, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores de industria e servizos, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, que figuran como anexo desta resolución.

2. Cando se trate de axudas para a realización de auditorías enerxéticas e implantación de sistemas de xestión, a axuda intégrase no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352/1, do 24 de decembro) e no Regulamento (UE) nº 717/2014, da Comisión, do 27 de xullo, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Cando se trate de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos, estarán suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (regulamento xeral de exención por categorías). No caso de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes cuxa actividade sexa a transformación de produtos da pesca e da acuicultura, estarán suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) 1388/2014, da Comisión, do 16 de decembro, polo que se declaran determinadas categorías de axudas a empresas dedicadas á produción, transformación e comercialización de produtos da pesca e de acuicultura compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2019

Ángel Bernardo Tahoces
Director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector de industria e servizos.

Aplicación orzamentaria: 09.A2.733A.770.0, financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

Beneficiarios e axuda concedida (ordenados por código de expediente):

Auditorías enerxéticas (AE)

Expediente

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación

IN417Y-19A139

5210-Depósito y Almacenamiento

6.800,00

3.400,00

76,66

IN417Y-19A218

8531-Educación Secundaria General

7.260,00

3.267,00

68,58

IN417Y-19A338

2511-Fabricación de Estructuras Metálicas y sus Componentes

6.980,00

3.141,00

33,23

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector de industria (PAEI)

Expediente

Solicitante

Custe elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación

IN417Y-19A8

Financiera Maderera, S.A.

69.641,60

24.374,56

66,14

IN417Y-19A21

Granitos del Val, S.L.

27.677,64

13.838,82

50,88

IN417Y-19A23

Cooperativas Ourensanas, Sdad. Coop. Galega (Coren)

2.857.142,86

1.000.000,00

90,00

IN417Y-19A49

Herederos de Ignacio de la Iglesia, S.L.

48.764,97

21.944,24

80,00

IN417Y-19A52

Florentino Coleccción, S.L.

30.653,91

13.794,26

25,21

IN417Y-19A59

Financiera Maderera, S.A.

5.944,18

2.080,46

53,95

IN417Y-19A62

Inasus, S.L.

16.812,06

7.565,43

76,94

IN417Y-19A72

Televés, S.A.

70.289,73

24.601,41

52,39

IN417Y-19A73

Televés, S.A.

14.854,31

5.199,01

79,96

IN417Y-19A74

Televés, S.A.

54.308,49

19.007,97

90,00

IN417Y-19A91

Veolia Servicios Norte, S.A.U.

23.375,56

8.181,45

57,30

IN417Y-19A93

Incalplas, S.L.

27.401,97

12.330,89

80,00

IN417Y-19A98

Gallega de Mecanizados Electrónicos, S.A.

82.720,22

28.952,08

38,26

IN417Y-19A102

Extrusionados Galicia, S.A.

17.473,88

6.115,86

73,65

IN417Y-19A110

Esypro

23.327,80

10.497,51

23,43

IN417Y-19A112

Industrias del Tablero, S.A.

50.685,00

17.739,75

48,92

IN417Y-19A113

Industrias del Tablero, S.A.

93.250,00

32.637,50

54,21

IN417Y-19A114

Industrias del Tablero, S.A.

34.348,75

12.022,06

73,84

IN417Y-19A115

Industrias del Tablero, S.A.

2.160,00

756,00

50,00

IN417Y-19A118

Unión de Empresas Madereras, S.A. Unemsa

219.600,00

98.820,00

51,02

IN417Y-19A119

Unión de Empresas Madereras, S.A. Unemsa

82.225,00

37.001,25

85,00

IN417Y-19A120

Unión de Empresas Madereras, S.A. Unemsa

212.500,00

95.625,00

85,00

IN417Y-19A127

Talleres Acesan, S.L.

11.590,00

5.795,00

80,00

IN417Y-19A129

Mecanizados Acebrón, S.L.

5.440,00

2.720,00

80,00

IN417Y-19A131

Lago, Aves, Huevos y Caza, S.A

181.221,00

81.549,45

49,52

IN417Y-19A132

Extrugasa Transformación, S.A.U.

82.439,78

37.097,90

85,00

IN417Y-19A133

Extrusionados Galicia, S.A.

67.978,36

23.792,43

85,00

IN417Y-19A134

Mind Sociedad Cooperativa Galega

10.661,32

4.797,59

47,58

IN417Y-19A135

Aludec Componentes, S.L.

19.239,68

8.657,86

55,67

IN417Y-19A140

Metalúrgica del Deza, S.A.

30.940,00

13.923,00

59,58

IN417Y-19A141

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

26.430,00

13.215,00

10,71

IN417Y-19A142

Aludec Galvanic, S.A.

9.806,32

4.412,84

54,51

IN417Y-19A143

Marcelino Martínez Galicia, S.L.U.

27.539,00

12.392,55

80,00

IN417Y-19A145

Indusal Centro, S.A.U.

136.100,00

47.635,00

70,02

IN417Y-19A146

Indusal Centro, S.A.U.

70.000,00

24.500,00

56,17

IN417Y-19A147

Indusal Centro, S.A.U.

103.320,00

36.162,00

67,52

IN417Y-19A157

CZ Veterinaria, S.A.

104.914,00

47.211,30

80,00

IN417Y-19A164

Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

79.875,00

27.956,25

80,00

IN417Y-19A167

Ecoplas Barbanza, S.L.

11.970,00

5.985,00

80,00

IN417Y-19A197

Fundiciones Rey, S.L.

31.009,42

15.504,71

26,40

IN417Y-19A269

López Corte y Pleglados, S.L.

12.351,10

6.175,55

19,72

IN417Y-19A276

Metalúrgica del Deza, S.A.

15.695,00

7.062,75

43,07

IN417Y-19A278

Industrial Recense, S.L.

23.300,00

10.485,00

39,76

IN417Y-19A280

Industrias Frigoríficas del Deza, S.L.

222.222,22

100.000,00

36,24

IN417Y-19A283

Lavamar, S.A.

19.100,00

9.550,00

80,00

IN417Y-19A287

Rodman Polyships, S.A.U.

211.974,00

95.388,30

50,54

IN417Y-19A311

Tableros Hispanos, S.L.U

466.348,62

209.856,88

80,00

IN417Y-19A320

Tegestacin, S.L.

24.018,50

10.808,33

80,00

IN417Y-19A323

Tableros Hispanos, S.L.U

196.422,54

88.390,14

59,80

IN417Y-19A326

Masol Iberia Biofuel, S.L.U.

20.400,00

9.180,00

80,00

IN417Y-19A333

Maderas Deza, S.L.

13.120,00

6.560,00

43,29

IN417Y-19A336

Novafrigsa, S.A.

201.170,00

90.526,50

32,56

IN417Y-19A339

Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.

10.800,00

4.860,00

80,00

IN417Y-19A341

Cementos Cosmos, S.A.

17.400,00

6.090,00

43,07

IN417Y-19A345

Cementos Cosmos, S.A.

4.798,34

1.679,42

50,96

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector de servizos (PAES)

Expediente

Solicitante

Custo elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación

IN417Y-19A18

Pérez Rumbao Car, S.L.

115.281,00

51.876,45

80,00

IN417Y-19A22

Compostela Car Service, S.L.

7.496,10

3.748,05

10,90

IN417Y-19A45

Hospital Povisa, S.A.

94.901,42

33.215,50

62,32

IN417Y-19A47

Hospital Povisa, S.A.

58.516,36

20.480,73

50,51

IN417Y-19A55

Alda Rías Baixas, S.L.

38.041,44

19.020,72

29,15

IN417Y-19A79

Creative Global Business, S.L.

65.852,30

32.926,15

81,13

IN417Y-19A82

Creative Global Business, S.L.

42.830,70

21.415,35

62,39

IN417Y-19A83

Creative Global Business, S.L.

42.830,70

21.415,35

61,07

IN417Y-19A84

Creative Global Business, S.L

77.316,51

38.658,26

63,27

IN417Y-19A89

El Progreso de Lugo, S.L

23.482,00

10.566,90

34,00

IN417Y-19A99

Dachser Spain, S.A.

45.901,96

16.065,69

83,91

IN417Y-19A100

Automóviles Louzao, S.L.U

97.466,00

43.859,70

48,10

IN417Y-19A108

Hierros Fergo, S.L.

17.436,84

8.718,42

18,11

IN417Y-19A124

Colexio Rías Altas, Sociedade Coop. Galega

19.715,18

9.857,59

24,33

IN417Y-19A130

Automóviles Louzao, S.L.U

216.322,00

97.344,90

48,06

IN417Y-19A187

Puerto Vieira, S.L.U.

200.000,00

100.000,00

31,99

IN417Y-19A216

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

105.500,00

52.750,00

17,41

IN417Y-19A252

Ceres Hostelería, S.L.

5.520,00

2.760,00

28,30

IN417Y-19A271

Fundación para la Promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Automoción de Galicia

105.020,00

36.757,00

45,85

IN417Y-19A272

Toca Salgado, S.L.

145.634,00

72.817,00

37,16

IN417Y-19A275

Alumisel, S.A.U.

36.070,62

12.624,72

69,16

IN417Y-19A304

Bellolar Fogar Residencial, S.L.

16.452,00

8.226,00

48,29