Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 24 de maio de 2019 Páx. 25512

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 3 de maio de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilacova, concello de Salvaterra de Miño e predios particulares de Montserrat Rueda de las Peñas e de Marta Rodríguez Moo, respecto da estrema común dos seus montes.

Para os efectos previstos nos artigos 52 e seguintes da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, dáse publicidade ao acordo adoptado polo Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, na sesión que tivo lugar o día 26 de marzo de 2019, en relación co deslindamento parcial entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (en diante, CMVMC) de Vilacova, concello de Salvaterra de Miño, con propiedades particulares de Montserrat Rueda de las Peñas e Marta Rodríguez Moo, respecto da estrema común dos seus montes (expediente PO-DESP-03/17).

Feitos:

Primeiro. O 1 de setembro de 2015, a CMVMC de Vilacova, concello de Salterra de Miño, presenta no Rexistro da Oficina Agraria Comarcal de Ponteareas escrito en que solicita informe favorable do deslindamento parcial practicado no monte Outeiro Longo ou Ferreiros con dous particulares: Monserrat Rueda de las Peñas e Marta Rodríguez Moo.

O procedemento de deslindamento entre particulares está recollido no artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Neste expediente consta a seguinte documentación achegada polos interesados:

– Memoria descritiva e planos en formato dixital.

– Acta de deslindamento.

– Acta de conciliación levantada no Xulgado de Paz de Salvaterra de Miño.

– Certificado do secretario, do acordo tomado en asemblea xeral do 3.5.2015 de aprobación da liña de deslindamento entre a Comunidade e Monserrat Rueda de las Peñas e Marta Rodríguez Moo.

Segundo. O 2 de marzo de 2017, a Sección de Topografía informa desfavorablemente o deslindamento presentado, xa que é incompatible coas diferentes permutas presentadas neste servizo (PO-06-PER/14 e PO-16-PER/15).

Terceiro. O 2 de outubro de 2017, Montserrat Rueda de las Peñas, e na súa representación Celso Marino Rodríguez, presenta nova medición das parcelas permutadas coa Comunidade de Vilacova, no expediente PO-06-PER/14. Esta nova medición coincide con este expediente de deslindamento.

Cuarto. O 20 de setembro de 2018, compróbase sobre o terreo a medición enviada por Celso Marino Rodríguez con data do 2.10.2017, constatándose que con esta nova medición dos predios de Montserrat Rueda de las Peñas, as permutas con número de expediente PO-06-PER/14 e PO-16-PER/15 son compatibles con este deslindamento.

Quinto. O 25.10.2018, o Servizo de Montes emite informe técnico favorable de deslindamento, sempre que a Comunidade aporte informe de validación gráfica alternativa.

Sexto. O 24.12.2018, publícase o anuncio do 18 de decembro de 2018, sobre a iniciación do procedemento de deslindamento con predios particulares da CMVMC de Vilacova, onde se acorda sinalar para a exposición do plano e demais documentación do monte a Casa Social de Vilacova.

Sétimo. O 13.2.2018, recíbese escrito do alcalde do concello de Salvaterra de Miño xuntando a dilixencia asinada pola secretaria do concello, sobre a exposición do anuncio deste deslindamento durante o prazo de tempo regulamentario (do 24 de decembro de 2018 ao 11 de febreiro de 2019) no taboleiro de edictos deste concello, facéndose constar a inexistencia de reclamacións.

Oitavo. A descrición da liña ven dada nas actas de apeo, na memoria descritiva e nos planos confeccionados polo enxeñeiro técnico forestal Julio Ruiz Cagigal, onde se describen os seis tramos de deslindamento coas súas coordenadas en UTM ETRS89, correspondentes á estrema do monte veciñal Outeiro Longo con seis predios particulares (4 predios propiedade de Montserrat Rueda de las Peñas e dous predios propiedade de Marta Rodríguez Moo):

– Treito 1-2: de 28 m, correspondente ao predio Bouza da Lagoa, propiedade de Montserrat Rueda de las Peñas.

– Treito 3-4: de 10 m, correspondente ao predio Lagoa, propiedade de Marta Rodríguez Moo.

– Treito 4-5: de 26 m, correspondente ao predio Lagoa, propiedade de Marta Rodríguez Moo.

– Treito 6-7: de 14 m, correspondente ao predio Outeiro, propiedade de Montserrat Rueda de las Peñas.

– Treito 8-9: de 19 m, correspondente ao predio Carreiros de Vilán, propiedade de Montserrat Rueda de las Peñas.

– Treito 9-10: de 30 m, correspondente ao predio Piñeiros, propiedade de Marta Rodríguez Moo.

– Treito 11-12: de 14 m, correspondente ao predio Fonte do Val, propiedade de Montserrat Rueda de las Peñas.

Punto

X

Y

1

546.346,39

4.666.694,12

2

546.349,81

4.666.721,95

3

546.350,29

4.666.741,71

4

546.351,88

4.666.751,89

5

546.356,81

4.666.778,78

6

546.466,83

4.666.991,63

7

546.455,85

4.666.997,74

8

546.370,01

4.667.065,17

9

546.357,34

4.667.076,85

10

546.336

4.667.099,54

11

546.265,23

4.667,204,75

12

546.265,36

4.667.216,86

Consideracións xurídicas:

Primeira. A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (DOG núm. 140, do 23 de xullo), na súa disposición derradeira segunda, modifica o artigo 25 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, e elimina a obriga da Administración forestal de proceder ao deslindamento e sinalamento dos montes veciñais. Polo tanto, esta competencia corresponde ás comunidades propietarias consonte os artigos 53 e 54 da Lei de montes de Galicia.

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, regula, nos artigos 52 e 54, o procedemento de deslindamento de montes veciñais en man común con propiedades particulares e establece, entre outras, a obriga de publicar a resolución do Xurado no Diario Oficial de Galicia.

Segunda. Tendo en consideración a información antes relacionada, cumpridos todos os trámites a que se refire o punto 1 e 2 do artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e ao non existiren alegacións á liña proposta, o Servizo de Montes con data do 13.3.2019 informa favorablemente a liña provisional de deslindamento entre a CMVMC de Vilacova e as propiedades particulares de Montserrat Rueda de las Peñas e Marta Rodríguez Moo, segundo os puntos indicados anteriormente.

Vista a avinza presentada, a documentación achegada, o informe técnico do Servizo de Montes da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Pontevedra e, en atención ao disposto nos artigos 52 a 54 e na disposición transitoria décimo cuarta da Lei 7/2012, de montes de Galicia, este xurado provincial por unanimidade dos seus membros,

ACORDA:

Primeiro. Aprobar o deslindamento realizado entre a CMVMC de Vilacova, no concello de Salvaterra de Miño, con propiedades particulares de Montserrat Rueda de las Peñas e Marta Rodríguez Moo, segundo os puntos e as coordenadas referidas no feito sexto e os planos topográficos achegados e validados mediante informe técnico do Servizo de Montes.

Segundo. Notificar este acordo á CMVMC de Vilacova, a Montserrat Rueda de las Peñas, a Marta Rodríguez Moo e publicalo no Diario Oficial de Galicia para dar cumprimento ao disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de reposición con carácter potestativo ante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra no prazo dun mes, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e cos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Pontevedra, 3 de maio de 2019

Antonio Crespo Iglesias
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Pontevedra