Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 24 de maio de 2019 Páx. 25474

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (PO 1123/2015-MA).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 1123/2015, por instancia de Eva María Rey Rego contra o Fogasa e Jaime da Silva Pereira, sobre procedemento ordinario, en que se ditou sentenza con data do 23 de abril de 2019 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

«Dispoño:

Estímase parcialmente a demanda interposta por Eva María Rey Rego contra a empresa Jaime da Silva Pereira-La Tintorería, con intervención do Fondo de Garantía Salarial e, en consecuencia:

– Declárase a prescrición da reclamación en relación co Fondo de Garantía Salarial.

– Condénase a empresa Jaime da Silva Pereira-La Tintorería a aboar a Eva María Rey Rego a cantidade de mil catrocentos sesenta e cinco euros con corenta e sete céntimos (1.465,47 euros). Os conceptos salariais devindicarán o xuro por mora do 10 %.

Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fará saber que contra ela non cabe ningún recurso por razón da contía, sen prexuízo dos demais motivos previstos no artigo 191 da LRXS.

A competencia para coñecer do recurso de suplicación corresponderá, de ser o caso, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e deberase anunciar ante este xulgado no prazo dos cinco días seguintes ao da notificación desta resolución, para o cal abondará a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social ou representante, dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio da xustiza gratuíta deberá, ao anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros, na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña».

E para que conste, para efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, co fin de que lle sirva de notificación en forma a Jaime da Silva Pereira, expido e asino este edicto.

A Coruña, 2 de maio de 2019

A letrada da Administración de xustiza