Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2019 Páx. 25915

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANUNCIO do 21 de maio de 2019 de convocatoria de actas complementarias de pagamento e ocupación derivadas da aprobación definitiva da modificación parcial do proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, da plataforma loxística industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), para a inclusión na relación de bens e dereitos afectados da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros, así como para a valoración do solo non urbanizable de núcleo rural.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo do 16 de abril de 2019 (DOG núm. 88, do 9 de maio) aprobouse definitivamente a modificación parcial do proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, da plataforma loxística industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), para a inclusión na relación de bens e dereitos afectados da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros, así como para a valoración do solo non urbanizable de núcleo rural.

De conformidade coa lexislación vixente, o pagamento ou depósito do importe da valoración establecida producirá os efectos previstos nos números 6, 7 e 8 do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, sen prexuízo de que continúe a tramitación do procedemento para a definitiva fixación do prezo xusto.

Polo anterior, cómpre convocar e citar os titulares que aparecen no expediente aprobado para proceder ao levantamento das correspondentes actas complementarias de pagamento e ocupación, de conformidade co artigo 48 e seguintes do Regulamento da Lei de expropiación forzosa e demais normativa que resulte de aplicación.

En consecuencia, acórdase:

Convocar e citar os posibles titulares dos bens e dereitos afectados por este expediente para o levantamento das actas complementarias de pagamento e ocupación, que se levará a cabo no Concello de Salvaterra de Miño, rúa Raíña Dona Urraca, núm. 12, os días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 e 27 de xuño de 2019, nas horas e orde sinalados no anexo.

Para proceder ao levantamento destas actas complementarias, deberán comparecer todos os titulares persoalmente, presentando NIF e copia deste, ou ben representados por persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, con poder notarial suficiente do que, igualmente, achegarán copia. Para os casos de sucesión dos dereitos derivados do expediente expropiatorio, ademais, achegarán documentos suficientes acreditativos da sucesión alegada e da lexitimidade da persoa interesada para o cobramento das cantidades en cuestión (certificado de defunción, actos de última vontade, liquidación do imposto de sucesións, testamento, operacións particionais, etc).

No caso de non presentar a anterior documentación ou de incomparecencia no citado acto, a cantidade correspondente será depositada na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia en Pontevedra, conforme establecen o artigo 50 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 e o artigo 51 do Regulamento que a desenvolve, ata a súa comparecencia na Área Provincial do IGVS en Pontevedra coa documentación requirida e posterior comprobación da titularidade.

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e nos taboleiros de edictos dos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves e notificaráselle ao Ministerio Fiscal para os efectos do establecido no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa. Así mesmo, publicarase no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, o que servirá de notificación aos propietarios descoñecidos e dos cales se ignore o lugar de notificación ou o medio, ou ben, intentada esta, non se puidese practicar de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Ademais, notificaráselles individualmente aos titulares dos predios que figuran no listado anexo a data, a hora e o lugar en que se procederá ao levantamento das actas complementarias de pagamento e ocupación.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2018

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Convocatoria e citación de actas complementarias de pagamento e ocupación derivadas da aprobación definitiva da modificación parcial do proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, da Plisan, para a inclusión na relación de bens e dereitos afectados da eliminación do aproveitamento potencial dos recursos mineiros, así como para a valoración do solo non urbanizable de núcleo rural

Día

Hora

Total
predios

Número de expediente predio

Titular do dereito

CP

Localidade

12.6.2019

9.00

1

2504

Abril Domínguez, Josefa

36457

Salvaterra de Miño

12.6.2019

9.00

8

4170, 4445, 4455, 4642, 4708, 5257, 6208, 2710-B

Alfaya Fontán, José e Ana María en calidade de herdeiros de Alonso Soto, María Rosa

36670
36650

Pontevedra

12.6.2019

9.00

7

4037, 4463, 5156, 5164, 6210, 5285-e, 5701-A,

Alonso Rocha, Aquilino

36210

Vigo

12.6.2019

9.05

2

4531, 6181

Alonso Rodríguez, José Luis, Manuel e Mª de los Ángeles

36449

As Neves

12.6.2019

9.15

3

4508, 6152, 6657

Alonso Rodríguez, Laura

36214

Vigo

12.6.2019

9.30

3

5319, 5519, 7029-A

Alonso Soto, Benito

36449

As Neves

12.6.2019

9.30

5

5129, 5788, 5867, 6843, 5226-B

Alonso Ubeira, José

36449

As Neves

12.6.2019

9.30

4

4090, 4404, 6960, 7018

Álvarez Estévez, José Manuel

36449

As Neves

12.6.2019

9.45

13

4149, 4559, 4768, 6746, 6827, 6883, 6911, 6999, 6037-A, 6171-A, 6186-B, 6186-C, 7000-A

Álvarez Estévez, Manuel

15100

Carballo

12.6.2019

9.45

4

5232, 6760, 7012, 7034

Álvarez Estévez, Miguel

36210

Vigo

12.6.2019

9.45

1

6264

Álvarez Estévez, Pilar

15100

Carballo

12.6.2019

9.50

1

2450

Álvarez Moure, Nélida Carmen

36457

Salvaterra de Miño

12.6.2019

10.00

11

4506, 4610, 5743, 5787, 6733, 0234-A, 4765-A, 5285-O, 6685-A, 6728-B, 6965-A

Álvarez Pajarín, Celia, Manuel, Carmen; Pichón, Georges José e Martine; e Allain, Nadine Carmen

36449

As Neves

12.6. 2019

10.00

19

4011, 4392, 4441, 4551, 4643, 4767, 4912, 4920, 5564, 5859, 5866, 6178, 6238, 6248, 6278, 6677, 6739, 6817, 6977

Álvarez Rocha, María e Rocha Rodríguez, Isabel e Carmen en calidade de herdeiras de Rocha Domínguez, Carmen

36449

As Neves

12.6.2019

10.30

6

1483, 1645, 1737, 2006, 2495, 2394-A

Álvarez Vidal, Antonio

36209

Vigo

12.6. 2019

10.45

6

613, 862, 1148, 1153, 1771, 2295

Álvarez Vidal, Mª Esther

36457

Salvaterra de Miño

12.6. 2019

11.00

4

1068, 1074, 1107, 2026

Álvarez Vidal, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

12.6. 2019

11.15

2

6012, 6489

Antes Rodríguez, Marina

28019

Madrid

12.6.2019

11.15

29

4018, 4191, 4265, 4377, 4528, 4549, 4675, 5307, 5714, 5758, 5909, 5955, 6265, 6288, 6413, 6421, 6450, 6458, 6490, 6801, 6947, 6975, 7042, 7084, 2022-C, 2024-B, 4159-A, 4161-A, 6100-C

Araújo Estévez, Manuel e Clemente; Lago Araújo, Manuel, José Ramón, Claudio Amadeo e Benedicta; Araújo Fernández, Mª Rosa, Argentina e Clemente

36860

Ponteareas

12.6.2019

11.15

7

2023, 4682, 6650, 6651, 6702, 6879, 6920

Araújo Simón, Antonio

36449

As Neves

12.6.2019

11.25

1

6987

Avalle Alcántara, Mª Luz

36449

As Neves

12.6.2019

11.35

1

6872

Avalle Alcántara, Victoriano, Carmen e Mª Luz

36449

As Neves

12.6.2019

11.45

5

4587, 5391, 5596, 5922, 6655

Avalle Alonso, Andrés

36449

As Neves

12.6.2019

11.45

14

4255, 4394, 4624, 5688, 6001, 6297, 6309, 6367, 6406, 6474, 6477, 6546, 6728, 7031

Avalle Álvarez, Francisco Gabriel e Casimiro

36449

As Neves

12.6.2019

12.10

6

4678, 4680, 4716, 6007, 6741, 6764-A

Avalle Reijas, Flora

36449

As Neves

12.6.2019

12.35

8

4014, 4326, 4606, 4663, 4720, 5459, 5464, 5974

Avalle Rodríguez, Pastora en calidade de herdeira de Rodríguez Rocha, Carmen

36449

As Neves

12.6.2019

12.35

8

4747, 4775, 5844, 6211, 6438, 6512, 6544, 6547

Beceiro Beceiro, Andrés

36207

Vigo

13.6.2019

9.00

6

4144, 5581, 6027, 6689, 6830-A, 6843-A

Castro Antes, eugenia

36449

As Neves

13.6.2019

9.00

1

2705

Const. Enrique Carro Casas

36152

Pontevedra

13.6.2019

9.00

2

2454, 2470

Cruces Montes, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.10

3

1838, 2449, 2500

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.10

5

2544, 2548, 2617, 2628, 2633

Domínguez Abril, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.30

1

2401

Domínguez Abril, Donato

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.30

3

4947, 6446, 6317-A

Domínguez Alonso, María

28934

Madrid

13.6.2019

9.30

3

5629, 5808, 6281

Domínguez Alonso, María, Carmen, Erundina, Manuel, Saladina e Alcira

36449

As Neves

13.6.2019

9.40

6

571, 2000, 2014, 2376, 2565, 2692

Domínguez Ameijeira, María Isabel e Alberto en calidade de herdeiros de González Ameijeira, Bienvenida en calidade de usufrutuaria do antigo titular Domínguez Rodríguez, Luis

36457
36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.45

4

946, 1112, 1626, 2093-A

Domínguez Fernández, Ricardo e Juan Jóse en calidade de herdeiros de Fernández Pino, Delia Pilar

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.45

1

2270

Domínguez González, Julia

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

9.50

2

2027, 2031

Domínguez Moure, Simplicio

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.00

11

644, 789, 861, 884, 1058, 1572, 2389, 2662, 2357-A, 2389-B, 4229-A

Domínguez Portas, Esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina e Rodríguez González, Francisco en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.45

11

591, 618, 669, 1057, 1071, 1571, 2188, 2358, 1124-A, 2189-B, 2389-A

Domínguez Portas , esperanza; Domínguez González, Celia; Rodríguez Domínguez, Eva, Pablo, Álvaro e Florentina; Rodríguez González Francisco; Domínguez Portas, Mª del Carmen; Domínguez González, Carmen, Cándido, Dulce-Nombre-De-Jesús e Ana en calidade de herdeiros da antiga titular Domínguez Fontán, Palmira.

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.00

5

640, 975, 1874, 2329, 2348

Domínguez Portas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.00

1

2010

Estévez Alonso, Alsira

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.10

3

4436, 6433, 2025-A

Estévez Alonso, Ana María

36449

As Neves

13.6.2019

10.20

3

5285, 6484, 5173-A

Estévez Fernández, María Argentina

36449

As Neves

13.6.2019

10.25

1

6189-B

Estévez González, Digna

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.35

4

4057, 5959, 6759, 6797

Estévez Novoa, Manuel

36449

As Neves

13.6.2019

10.35

3

909, 1077, 2604

Estévez Pérez, Mª Pilar

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

10.50

4

6101, 6669, 6870, 6958

Estévez Rocha, José

36449

As Neves

13.6.2019

10.55

13

11, 80, 364, 399, 402, 427, 454, 483, 506, 692, 722, 2120, 2672-A

Fernández Álvarez, Saturnino e Manuela, en calidade de herdeiros da antiga titular Állvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

11.10

4

2482, 2486, 2487, 2606-A

Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

11.30

2

2466, 2374-A

Fernández Iglesias, Emilio José

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

11.30

1

2484

Fernández López, Eladio

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

11.40

1

2539

Fernández López, Eladio en calidade de herdeiro de López Abril, María

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

11.40

2

1805, 2698

Fernández Rodríguez, Manuel, Jacinto, Antonio e José Carlos

36449

As Neves

13.6.2019

11.50

11

5321, 6053, 6345, 6358, 6360, 6854, 6955, 2008-A, 4329-A, 4340-A, 4976-A

Fernández Rodríguez, Manuel, Mª Esther e José Antonio

36449

As Neves

13.6.2019

11.50

1

2344

Fernández Soto, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

12.00

3

4545, 6062, 6382

Fernández Tielas, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

13.6.2019

12.20

3

1349, 2033, 2204

Fontán Domínguez, Aquilino

36209

Vigo

13.6.2019

11.45

12

4161, 4337, 4417, 4418, 4467, 4486, 5750, 5881, 6041, 6086, 6756, 7055

Francisco Alonso, Abel

36449

As Neves

13.6.2019

12.30

10

4128, 4177, 4765, 4766, 4777, 5548, 6022, 6198, 6404, 6472

Francisco Alonso, Abel e González Rodríguez, María

36449

As Neves

13.6.2019

12.30

11

4105, 4386, 4433, 4638, 4776, 5239, 5316, 5626, 5719, 6235, 6276

Francisco Francisco, María

36449

As Neves

13.6.2019

12.40

2

4401, 6712

Francisco Pérez, Iván e Óscar

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

9.00

4

289, 1438, 5345, 0884-B

Francisco Rodríguez, Mª Esther

36860

Ponteareas

14.6.2019

9.00

43

4093, 4117, 4119, 4121, 4138, 4236, 4254, 4271, 4382, 4422, 4469, 4492, 4533, 4585, 4589, 4591, 4597, 4622, 4847, 4853, 4950, 5302, 5320, 5558, 5562, 5576, 5610, 5660, 5661, 5676, 5745, 6134, 6143, 6279, 6381, 4120-A, 4376-A, 4376-B, 4826-B, 5189-B, 5922-A, 5957-A, 6533-A

Francisco Rodríguez, Manuel

36449

As Neves

14.6.2019

9.00

4

4053, 4126, 4366, 6276-A

Gil Alonso, José

36449

As Neves

14.6.2019

9.20

1

2461

González Acuña, Leonor

36800

Redondela

14.6.2019

9.20

2

2618, 2621

González Alfaya, Dolores, José Manuel, Placeres, Prudencio, Adán, María, Salvador e Manuel José

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

9.30

1

2177

González Andrés, Ricardo e Susana en calidade de herdeiros de González Alonso, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

9.30

15

4229, 4676, 4857, 4858, 5191, 5405, 5535, 5598, 5646, 5653, 5720, 6885, 2708-C, 4801-A, 5147-A

González Fernández, José

36449

As Neves

14.6.2019

9.40

2

2625, 5173

González González, Adela

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

9.50

7

630, 1528, 1728, 1762, 1795, 2430, 1810-A

González González, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

10.20

2

2045, 2183

González González, Felisa

08032

Barcelona

14.6.2019

10.30

2

1488, 2172

González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

10.30

3

938, 2179, 2353

González Grandal, Cándido

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

10.40

2

2037, 2039

González Iglesias, Juan

36317

Vigo

14.6.2019

10.45

1

6803

González Lira, José

36449

As Neves

14.6.2019

10.55

5

4399, 5694, 6618, 6668, 6252-A

González Lira, María

36449

As Neves

14.6.2019

11.00

1

6378

González Lira, Natividad

36449

As Neves

14.6.2019

11.20

2

6380, 5648

González Novoa, Manuel

36449

As Neves

14.6.2019

11.30

7

4276, 4573, 5304, 6151, 6240, 6672, 6674

González Novoa, Manuel e González Lira, Carmen

36449

As Neves

14.6.2019

11.10

1

2010-A

González Otero, Consuelo

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

11.20

6

954, 1432, 2362, 1612-A, 1755-A, 2079-A

González Pérez, Digna Pilar

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

11.45

2

2220, 2206-A

González Pérez, Digna Pilar e González Lorenzo, Pablo

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

11.30

3

1689, 2036-A, 2326-A

González Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

11.20

1

2536

González Pérez, Lodita

36459

Salvaterra de Miño

14.6.2019

11.50

7

4617, 4685, 4740, 6725, 4325-A, 4325-B, 5650-A

González Rocha, Mª Carmen

36449

As Neves

14.6.2019

12.00

4

2155, 1956-B, 2323-B, 2388-e

González Rodríguez, Azucena

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

12.20

5

4558, 5623, 5636, 5902, 6723

González Rodríguez, Miguel, Basilio, José María e Mª Nieves

36209

Vigo

14.6.2019

12.25

1

6682

González Soto, José, Amador, Marcial, Josefa e Mª Carmen

36449

As Neves

14.6.2019

12.35

7

5552, 6006, 6008, 6102, 6171, 6176, 6676

González Soto, Mª Carmen

36449

As Neves

14.6.2019

11.30

21

23, 37, 237, 274, 285, 333, 425, 448, 859, 891, 982, 1076, 1547, 1558, 1749, 1759, 4780, 4782, 4804, 4895, 2093-C,

González Ubeira, Luz en calidade de cotitular e coherdeira e Luz Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais, en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

14.6.2019

12.45

5

703, 1500, 1886, 2175, 5435

González Ubeira, Luz; Vidal González, Delia e Vidal Ledo, Brais en calidade de herdeiros do antigo titular Vidal Rodríguez, Benedicto

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.00

2

5599, 6743-A

González Ubeira, Mª Luisa

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.00

12

1106, 1123, 1127, 1149, 1596, 1615, 1623, 1733, 1826, 1842, 2408, 5386,

González Ubeira, María Luisa e Cardoso González, Miguel e José Manuel en calidade de herdeiros de Cardoso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.00

2

2459, 2665

Grandal Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.10

5

937, 1831, 2492, 316-A, 0316-B

Grandal Pérez, Nilo

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.10

4

522, 540, 957, 2170

Gregores González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.30

7

378, 479, 832, 1193, 1262, 2212, 2255

Herdeiros de González Rodríguez, Marina

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

9.35

17

4029, 4088, 4094, 4124, 4185, 4247, 4289, 4375, 4479, 4703, 5226, 5477, 5557, 5561, 5782, 5932, 6049

Iglesias Francisco, José Manuel, Mª del Carmen e Saladina

36449

As Neves

19.6.2019

9.55

9

4103, 4311, 4364, 4419, 4592, 4694, 5275, 5425, 6296

Iglesias Francisco, Mª Isabel

36449

As Neves

19.6.2019

10.00

5

46, 143, 217, 683, 2330

Lamas Méndez, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

10.25

17

595, 603, 617, 681, 1247, 1272, 1279, 1309, 1476, 1618, 1701, 1709, 1714, 2694, 2563-A, 2663-A, 2706-e

Lamas Rodríguez, Mª Pilar e Lorenzo Lamas, Mª Manuela e José Luis en calidade de herdeiros de Lorenzo Porto, Luis

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

10.30

1

2463

Lemos Gil, Jacinto

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

10.40

2

6820, 4677-A

Mariño Fernández, Marina

36205

Vigo

19.6.2019

10.50

2

4985, 6520

Mariño Pereira, Elvira

36449

As Neves

19.6.2019

10.50

17

499, 626, 1390, 1560, 1561, 1566, 1667, 1692, 1715, 1727, 2108, 2121, 2320, 2365, 2388-C, 2390-A, 5533-A

Mariño Pérez, Rudesinda

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

11.00

5

4362, 4612, 4615, 4616, 6869

Mariño Souto, Marcos

36449

As Neves

19.6.2019

11.25

11

36, 69, 419, 621, 708, 750, 803, 1093, 1118, 2288, 2308-A

Martínez Ubeira, Mª Josefa

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

11.35

1

2190

Méndez Cardoso, Mª Azucena

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

11.40

10

4290, 4298, 4300, 4614, 4689, 5037, 5450, 5713, 6200, 6465-A

Méndez Castro, Mercedes, Juan-Carlos, Pablo-Daniel, Mª Ángeles e Jesús-Feliciano

36449

As Neves

19.6.2019

12.00

5

4898, 6064, 4801-P, 4907-A, 5203-A

Méndez Rocha, Constantino

36205

Vigo

19.6.2019

12.10

8

60, 381, 798, 802, 1161, 1206, 1345, 2158

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.20

5

388, 394, 645, 1230, 2168

Míguez Fernández, José Manuel e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.20

3

2174, 2293, 2357

Mon Munaiz, Alejandro

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.35

2

2272, 2570

Montes Troncoso, Benito en calidade de herdeiro de Montes Soto, José

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.40

1

2557

Moure Cruces, Mª Catalina

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.50

1

2386

Moure González, Mercedes

36457

Salvaterra de Miño

19.6.2019

12.40

6

5752, 6299, 6644, 6721, 6921, 6954-A

Mv. Mc. de Liñares

36449

As Neves

19.6.2019

12.40

8

2002, 2290, 2345, 2436, 2549, 2623, 2709, 2400-A

Mv. Mc. de Oleiros

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.00

9

6707, 6814, 6849, 4083, 4634, 5241, 5582, 5628, 4644-B

Novoa Estévez, Dolores; Novoa Gómez, David José e Raquel; e Martínez Novoa, Pedro Eugenio, Casimiro Benito e Antonio Luis estes últimos en calidade de herdeiros de Novoa Estévez, Rosa

36457

As Neves

20.6.2019

9.00

2

6186, 7040

Novoa Estévez, Dolores; Martínez Novoa, Pedro Eugenio; Casimiro Benito e Antonio Luis; Novoa Gómez, David José e Raquel, Novoa Fernández, Sergio, Mª del Rocío, Raúl, Rubén, Serezade, Mª Emma e Daniel todos eles en calidade de herdeiros da antiga titular Estévez Ubeira, Isolina

Vigo

20.6.2019

9.00

1

2042

Ojea González, María Belén, María Consuelo e María Ángeles (en calidade de herdeiros do antigo cotitular Ojea Rodríguez, Domingo) e González Otero, Consuelo (en calidade de copropietaria e tamén de herdeira)

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.00

3

2311, 2471, 2473

Ojea Rodríguez, Esteban

36320

Redondela

20.6.2019

9.10

7

267, 1184, 1556, 2352, 2364, 1187-A, 2261-A

Otero González, José Luis e Antonio

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.10

50

264, 271, 369, 641, 749, 752, 766, 808, 880, 1088, 1124, 1140, 1174, 1178, 1185, 1216, 1298, 1501, 1557, 1595, 1614, 1705, 1764, 1812, 1848, 1854, 2078, 2091, 2105, 2109, 2119, 2171, 2234, 2275, 2287, 2315, 2343, 2379, 0371-A, 1350-A, 1386-A, 1650-A, 1701-A, 1763-A, 1808-A, 2103-B, 2362-B, 2371-C, 2613-C, 2613-D

Otero González, José Luis e Antonio en calidade de herdeiros de González Pino, Pastora

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.15

1

2490

Otero Rodríguez, Dolores

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.25

1

7013-A

Pajarín Araújo, Manuel; Araújo Simón, Manuel, Felisa, Jacinto, Ángela, Antonio, Lino, Mª del Carmen e Clemente

36449

As Neves

20.6.2019

9.35

4

2018, 2020, 2038, 2367

Pereira Alfaya, Andrés e Lorenzo Alonso, Balbina

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

9.50

3

2015, 2266, 2022-D

Pereira Alfaya, Andrés e Lorenzo Alonso, Balbina

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

10.00

1

2617-A

Pereira Álvarez, Vanesa e Leticia e Álvarez Sierra, María del Carmen, en calidade de herdeiras do antigo titular Pereira Alfaya, Alfredo

36459

Salvaterra de Miño

20.6.2019

10.10

2

4970, 6743

Pereira Castro, Digna

36449

As Neves

20.6.2019

10.10

5

2090, 0658-B, 1768-A, 2094-B, 2106-A

Pérez Fernández, Argimiro

36860

Ponteareas

20.6.2019

10.20

7

4976, 5115, 5523, 5820, 6274, 4822-D, 4969-F

Pérez Oliveira, Carmen

36449

As Neves

20.6.2019

10.35

2

4449, 6718

Pérez Rodríguez, Feliciano

36449

As Neves

20.6.2019

10.45

1

6138

Pérez Rodríguez, Josefa e Sestelo Burgo, Julio Domingo

36473

Salceda de Caselas

20.6.2019

10.55

4

1022, 1026, 2169, 2283

Pino Rodríguez, María Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

10.55

1

2323-C

Piñeiro Rocha, Cristina

36450

Salvaterra de Miño

20.6.2019

11.05

1

6603

Rivas Porto, Bonifacio Manuel

36450

Salvaterra de Miño

20.6.2019

11.15

1

6628

Rivas Porto, Bonifacio Manuel e José

36450

Salvaterra de Miño

20.6.2019

11.20

2

6913, 6915

Rocha Álvarez, Carmen

36449

As Neves

20.6.2019

11.25

6

4535, 4538, 5612, 5614, 5885, 6043

Rocha Álvarez, Mª Luz

36449

As Neves

20.6.2019

11.30

1

6110-A

Rocha Estévez, Ángel

36449

As Neves

20.6.2019

11.40

7

4345, 4395, 4447, 4604, 5627, 5866-A, 6617-D

Rocha Fernández, Fernando

36449

As Neves

20.6.2019

11.30

2

2481, 2546-A

Rodríguez Alfaya, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

11.40

2

2378, 2546

Rodríguez Alfaya, Mª Luz e Pinto Martínez, Recaredo

36457

Salvaterra de Miño

20.6.2019

11.55

15

2017, 2022, 4107, 4336, 4457, 5217, 5809, 5819, 5871, 6123, 6487, 6533, 6918, 5316-A, 6918-A

Rodríguez Alonso, Amador en calidade de herdeiro de Rodríguez Alonso, Mª Carmen

36320

Redondela

20.6.2019

11.50

1

6686

Rodríguez Antes, Amador

36449

As Neves

20.6.2019

11.55

7

4397, 6020, 6704, 7053, 7073, 4256-A, 6758-A

Rodríguez Antes, Amador, Saladina, Carmen, Julio e Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín e Ana María

36449

As Neves

20.6.2019

12.10

13

4415, 4509, 5350, 5473, 5485, 5491, 5508, 5514, 5532, 5675, 6011, 6081, 7088

Rodríguez Antes, Carlos

36449

As Neves

20.6.2019

12.25

10

4064, 4481, 4565, 5043, 5045, 5101, 5293, 5913, 5971, 6062-A

Rodríguez Avalle, Mª Elena e Manuel

36449

As Neves

21.6.2019

9.00

14

4010, 4068, 4071, 4148, 4482, 4730, 4791, 5014, 5230, 5298, 5465, 5487, 5229-B, 6070-A

Rodríguez Cambra, Mª Carmen e Francisco Estévez, Manuel

36449

As Neves

21.6.2019

9.00

3

1014, 5018, 6792

Rodríguez Castro, María

Vigo

21.6.2019

9.00

2

6108, 6268

Rodríguez Castro, Mª Carmen

36449

As Neves

21.6.2019

9.10

4

4070, 4979, 6059, 4795-A

Rodríguez Castro, Rosa

36449

As Neves

21.6.2019

9.15

3

4015, 5480, 6208-A

Rodríguez Díaz, Manuel Alfredo

36449

As Neves

21.6.2019

9.30

8

620, 1295, 1330, 1524, 1609, 1633, 2326, 5144

Rodríguez Domínguez, Isolina

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

9.30

5

4501, 5182, 5204, 5821, 6256-A

Rodríguez Francisco, José

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

9.50

14

4129, 4132, 4153, 4194, 4239, 4314, 5427, 5700, 6083, 6255, 6509, 4247-A, 5226-A, 6081-A

Rodríguez Francisco, Manuel

36449

As Neves

21.6.2019

9.55

4

4133, 4425, 6017, 6063

Rodríguez Francisco, Victorino

36449

As Neves

21.6.2019

10.00

13

86, 94, 252, 442, 446, 985, 1001, 1321, 1473, 1515, 5533, 0324-A, 2309-C

Rodríguez González, Mª del Socorro

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

10.15

13

6, 141, 358, 1409, 1437, 1955, 5151, 5361, 5373, 5449, 5461, 5510, 5444-A

Rodríguez Groba, Gabino

36001

Pontevedra

21.6.2019

10.45

5

4901, 4981, 5024, 6483, 5125

Rodríguez Méndez, Enrique

36449

As Neves

21.6.2019

10.55

8

4198, 4517, 5175, 5237, 5278, 5314, 6068, 6892

Rodríguez Rocha, Eduardo

36449

As Neves

21.6.2019

11.05

4

2409, 2411, 2439, 2445

Rodríguez Rodríguez, Antolina

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

11.05

3

5964, 6287, 6460

Rodríguez Rodríguez, Carmen

36449

As Neves

21.6.2019

11.20

2

6414, 2468-A

Rodríguez Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

11.25

5

4368, 4713, 5565, 6316, 7051

Rodríguez Soto, Constantina

36449

As Neves

21.6.2019

11.30

3

4372, 4437, 6828

Rodríguez Soto, Mª Luz

36449

As Neves

21.6.2019

11.30

4

5413, 5422, 5452, 5834

Silva Estévez, Divina e Alonso Silva, Antonio e Marcos en calidade de herdeiros de Alonso Marcelino, José Manuel

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

11.45

5

4168, 4460, 4527, 5724, 6162

Soto Avalle, Aurelia

36449

As Neves

21.6.2019

11.45

7

4112, 4459, 4922, 5529, 5872, 6122, 6699

Soto Avalle, Gaspar

36449

As Neves

21.6.2019

11.45

3

6189, 6195, 6377

Soto Avalle, Gaspar e González Lira, Natividad

36449

As Neves

21.6.2019

11.45

2

5690, 6617

Soto Avalle, Perpetua

36449

As Neves

21.6.2019

11.55

2

2012, 2021

Soto Cruces, José, Valentina, Carmen, Julia, Mª Teresa e Sabino Luis

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.05

3

2185, 2385, 2656

Soto Cruces, Mª Teresa

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.05

8

2307, 2361, 2612, 2615, 2619, 2629, 2422-A, 2636-B

Soto Moure, Digna

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.15

2

2191, 2571

Souto Soto, Teodoro

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.20

13

4343, 4628, 4726, 5997, 5692, 5829, 5899, 6074, 6088, 6216, 6887, 4611-A, 5608-A

Tiago González, Constante

36449

As Neves

21.6.2019

12.20

3

4632, 4662, 6724

Tiago González, Constante e Simón López, Aurora Dolores

36449

As Neves

21.6.2019

12.25

2

5176, 2643-B

Ubeira Alonso, Aquilino

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.35

2

4320, 6656

Ubeira Alonso, Benito

36457

Salvaterra de Miño

21.6.2019

12.40

1

6633-A

Ubeira Rodríguez, Casimiro

36208

Vigo

21.6.2019

12.40

8

4069, 4131, 5109, 5489, 5985, 6730, 6896, 6186-A

Ubeira Rodríguez, Jaime

36449

As Neves

21.6.2019

12.55

2

5325, 5328

Veiga Amil, Manuel, Jesús e Amil Rodríguez, Herminia

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

4

5318, 5421, 5609, 5883

Alfonso Fernández, José Carlos

36446

As Neves

26.6.2019

9.00

2

4773, 4932-A

Alfonso Fernández, Manuel Joaquín

36860

Ponteareas

26.6.2019

9.00

1

1517

Alfonso Ubeira, Antonio; Martínez Álvarez, María Nieves; Fernández Francisco, José; Martínez González, Enriqueta; González Martínez, Sara
Gregores Fernández, María
Rodríguez Rodríguez, Teófila
Rodríguez Rodríguez, Alejandro
Rodríguez Barros, Pilar
Rodríguez Fernández, Jorge Antonio
Rodríguez García, María Clara

26.6.2019

9.00

6

615, 1147, 1187, 1308, 1344, 1723

Alfonso Ubeira, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

1689-A

Alfonso Ubeira, José Antonio; Mª de Los Ángeles e Mª del Pilar

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

16

355, 477, 537, 597, 598, 835, 1175, 1387, 1472, 1510, 1538, 1695, 1773, 1790, 1852, 1784-A

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

4

1200, 1401, 1625, 2134

Alfonso Ubeira, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

6

4502, 4562, 4699, 5147, 4389-A, 4938-A

Alonso Alonso, Elvira

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

7

4165, 4318, 4525, 4566, 4667, 4702, 5616

Alonso Domínguez, José

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

1

5231-A

Alonso Domínguez, José e Rodríguez Soteliño, Adoración

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

1

4047

Alonso Estévez, Wenceslao, Julia, Florentino, Mª del Carmen e González Alonso, José Luis, María Isaura e María Sonia

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

2

5381, 5605

Alonso González, Mª Rosario

36201

Vigo

26.6.2019

9.00

2

5825, 5820-A

Alonso González, Manuel

36350

Nigrán

26.6.2019

9.00

1

5670-A

Alonso Marcelino, Carmen

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

7

4363, 4477, 5036, 5305, 5426, 5285-I, 5302-A

Alonso Miranda, Alberto e Miranda González, Pilar

49220

Zamora

26.6.2019

9.00

7

4086, 4346, 4405, 4487, 4609, 5528, 5573-A

Alonso Rocha, Laura

36210

Vigo

26.6.2019

9.00

8

4019, 4067, 4313, 4636, 4637, 4695, 4700, 5527

Alonso Rocha, Leandro

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

3

4475, 4546, 5613

Alonso Rocha, Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

4

238, 1154, 5134, 5178

Alonso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

5

4296, 4307, 5259, 5266, 5270

Alonso Soto, Dolores

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

14

89, 103, 105, 109, 114, 186, 298, 869, 873, 1156, 2095, 2112, 5093, 5467

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

6

181, 191, 207, 212, 234, 351

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona e Fontán Rodríguez, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

12

39, 391, 408, 606, 759, 952, 981, 1038, 1224, 1396, 0841-A, 2138-A

Álvarez Gregores, Generoso

28937

Madrid

26.6.2019

9.00

9

21, 24, 41, 249, 420, 674, 791, 857, 1599

Álvarez Gregores, Pastora

36729

Tui

26.6.2019

9.00

3

27, 4769-A, 5496-A

Álvarez Míguez, Mª del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

3

4178, 4644, 6111-A

Álvarez Rocha, María

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

1

5073-A

Álvarez Rodríguez, Saturnino

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

2

1060, 1549

Álvarez Vidal, Mª Esther en calidade de herdeira do antigo titular Álvarez Vidal, Avelino

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

2

1150, 1872

Álvarez Vidal, Sara

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

1125-A

Álvarez Vidal, Socorro

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

1630

Andrés González, Manuela

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

3

4441-B, 4479-A, 4777-A

Antes Rodríguez, Francisco

28005

Madrid

26.6.2019

9.00

3

4039, 5017, 5330

Araújo Simón, Lino

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

4317

Avalle Alcántara, Carmen

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

3

4334, 4341, 4458

Avalle González, María e Pablo

36208

Vigo

26.6.2019

9.00

1

4564

Avalle González, María e Pablo e González Ubeira, Mª Guillermina

36208

Vigo

26.6.2019

9.00

3

132, 218, 1036-C

Barbeito Míguez, Matilde; Martínez Barbeito, Avelino e Martínez Viguin, Ana María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

3

40, 68, 176

Barbeito Palleiro, Domingo

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

3

4279, 4955, 7052

Boente Rodríguez, Montserrat

36678

Ponteareas

26.6.2019

9.00

7

4005, 4030, 4048, 4049, 5228, 5332, 0276-A

Cambra Rocha, Mª Luisa

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

2

4692, 4828

Cambra Rocha, Manuel

36860

Ponteareas

26.6.2019

9.00

3

4230, 4238, 5146

Carballido Méndez, José

36449

As Neves

26.6.2019

9.00

1

273

Castro Gómez, María Soledad

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

135

Castro Gómez, María Soledad e Vidal Sotelo, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

3

1176, 1416, 2094

Castro Vázquez, Manuel

36456

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

6

527, 1277, 1383, 1464, 1719, 1898

Cofrades Rodríguez, Francisca e García Cofrades, Myriam e Javier Francisco, en calidade de herdeiros de García González, Casiano

28005

Madrid

26.6.2019

9.00

1

1098

Cofrades Rodríguez, Francisca, García Cofrades, Myriam e Javier Francisco.A primeira como cotitular e todos eles en calidade de herdeiros do antigo cotitular García González, Casiano

28005

Madrid

26.6.2019

9.00

2

5416, 5509

Cordero Domínguez, Cándida

36456

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

4801-R

Cordero Domínguez, Mª Teresa, Cándida, Alejandro, Eva e Ana María

36456

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

1

5026

Cruces Cuña, Mª Clementina

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

9.00

2

4936, 5807

Cuña Cuña, Divina Pastora

36211

Vigo

26.6.2019

9.00

4

4937, 5113, 5117, 5277

Cuña Cuña, Mª Araceli e Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

3

5760, 5764, 4487-A

Domínguez Alonso, Carmen

36459

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

4567

Domínguez Alonso, Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

10

680, 1385, 5262, 5372, 5492, 0257-A, 5102-A, 5377-A, 5421-A, 5538-A

Domínguez García, Josefa e Iglesias Domínguez, Delia, María Paz, Josefa e José Herminio en calidade de herdeiros de Iglesias Pereira, Herminio

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

551

Domínguez Gil, Marcial e José Enrique

36457

------

Salvaterra de Miño
Argentina

26.6.2019

10.00

1

5070

Domínguez Gil, Victoria

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

8

632, 637, 773, 994, 1570, 1835, 1843, 0296-A

Domínguez González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

2

1048, 2187

Domínguez Portas, Esperanza

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

4146

Estévez Avalle, Constantino e Rodríguez González, Victoria

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

10

4158, 4431, 4790, 5190, 5559, 5585, 5622, 5704, 5716, 5992

Estévez Martínez, Rosa en calidade de herdeira Francisco Francisco, Antonio

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

2

1377, 1833

Estévez Pérez, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

4

623, 1142, 1534, 1745

Farrapeira Lemos, José e González Fernández, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

5

4365, 4793, 5148-A, 5178-A, 5395-A

Feijóo Alonso, María del Carmen

36214

Vigo

26.6.2019

10.00

8

4199, 4577, 4054-A, 4622-A, 5285-K, 5285-L, 5376-A, 6962-A

Feijóo Alonso, María del Carmen e Concepción

36214

Vigo

26.6.2019

10.00

8

211, 297, 319, 352, 404, 486, 520, 931

Fernández Álvarez, Josefa

36473

Salceda de Caselas

26.6.2019

10.00

2

1393, 5022

Fernández Álvarez, Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

638

Fernández Álvarez, Manuela

36439

Arbo

26.6.2019

10.00

1

1724

Fernández Álvarez, Manuela, en calidade de copropietaria e de herdeira da outra antiga cotitular Álvarez Rodríguez, Celia

36439

Arbo

26.6.2019

10.00

6

106, 382, 460, 462, 1738, 5498

Fernández Álvarez, Purificación

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

2

4988, 5060

Fernández Álvarez, Saturnino, Manuela, e outros en calidade de herdeiros da antiga titular Álvarez Rodríguez, Celia

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

4

4204, 5004, 5005, 5009

Fernández Cuña, Ernestina

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

2

1091, 0880-A

Fernández Domínguez, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

3

140, 4812, 4940

Fernández Fernández, Ana María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

4

1382, 1792, 4193, 5098

Fernández Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

2

356, 5334

Fernández Fernández, Mª Encarnación

Vigo

26.6.2019

10.00

5

149, 877, 4816, 4821, 5042

Fernández Fernández, Sara

28035

Madrid

26.6.2019

10.00

1

4116-B

Fernández Fernández, Sara, Ana María, Mª Encarnación e José Antonio (CO 294 M2)

Lorenzo Lamas, José Luis, Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban (CO 83M2)

36457

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

4116

Fernández Fernández, Sara, Ana María, Mª Encarnación, José Antonio en calidade de copropietarios e de herdeiros de Fernández Gregores, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

3

1240, 5087, 5495

Fernández Fernández, Sara, Ana María, Mª Encarnación e José Antonio en calidade de herdeiros de Fernández Gregores, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

5227

Fernández Fernández, Sara, Ana, María, Mª Encarnación, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

921

Fernández Francisco, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

3

443, 1389, 1389-A

Fernández González, Benjamín, Marisol, José; Barbosa Fernández, Tania e herdeiros de Marina González Rodríguez.

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

13

70, 409, 678, 760, 762, 849, 893, 1234, 1242, 1258, 1268, 1361, 2138

Fernández González, Benjamín, Marisol, José e Barbosa Fernández, Tania

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

1

1207

Fernández Gregores, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

3

5212, 5234, 4822-B

Fernández Rodríguez, Marcelino

36209

Vigo

26.6.2019

10.00

1

5264

Ferreira Fernández, Carmen

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

12

49, 119, 172, 374, 831, 4890, 4916, 4944, 5207, 5445, 5481, 5486

Fontán Maceira, Manuel, Benjamín e David

36457

Salvaterra De Miño

26.6.2019

10.00

1

628

Formoso Lorenzo, María en calidade de copropietaria e Groba Formoso, Rosa e María en calidade de herdeiros do outro copropietario Groba Fernández, José (CO_444). Fernández Gregores, María(CO_72)

36457
36457
36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

2

4038, 5324

Francisco Castro, Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

1

4102

Francisco Castro, María

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

3

4355, 5174, 5696

Francisco Estévez, Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

19

1, 102, 152, 268, 385, 428, 533, 665, 693, 856, 910, 912, 983, 1217, 4873, 4917, 5353, 5356, 5437

Francisco Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

9

4092,4220, 4301, 4305, 4309, 4440, 4471, 4801, 5274

Francisco Francisco, Mª Carmen

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

4

1403, 5348, 5354, 5436

Francisco Rodríguez, César Constantino

36416

Mos

26.6.2019

10.00

2

242, 5346

Francisco Rodríguez, Mª Carmen

36209

Mos

26.6.2019

10.00

3

4127, 4384, 4429

Francisco Rodríguez, Manuel e Garrido Fernández, Argentina

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

1

452

García Domínguez, Enrique

Argentina

26.6.2019

10.00

1

4892

García Estévez, Clemente José

3604

Vigo

26.6.2019

10.00

3

4866, 4949, 4865-A

García Estévez, Clemente José e Tomás Pina, Consuelo

3604

Vigo

26.6.2019

10.00

2

127, 418

Garrido Díaz, Isabel e Lorenzo Simón, Joaquín

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

10

98, 326, 376, 459, 502, 821, 822, 886, 1008, 1033

Gayoso Gregores, Emilia

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

3

4932, 5140, 5067-A

Gil Cambra, María

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

2

4249, 5276

Gil Estévez, José Luciano e Fernández López, Encarnación

36449

As Neves

26.6.2019

10.00

2

4885, 5088

Gil Estévez, María Luz

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

10.00

2

4923, 5061

Gil Gil, erundina

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

5

4050, 4281, 4282, 5102, 4801-D

Gil Gil, Laura

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

3

5103, 4832-A, 5482-A

Gil Gil, Milagros

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

1

4883-A

Gil Rodríguez, Generoso

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

1

1344-A

González Alfaya, Placeres (CO_283)

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

4

4388, 4607, 4693, 4561-A

González Alonso, Constante e Venancio

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

2

4750, 5069

González Cabanelas, Mª Luisa e Pereira Casal, Germán

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

2

1017, 1655

González Estévez, Ángeles Rocío e Patricia

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

59, 5138

González Fernández, Luz en calidade de copropietaria e González Fernández, Luz, Concepción e Purificación en calidade de herdeiras da outra copropietaria Fernández Gil, María Concepción

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

5

585, 1529, 1670, 1725, 1757

González Fernández, Arturo

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

4

175, 1584, 1617, 5466

González Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

10

72, 229, 336, 400, 435, 487, 492, 558, 611, 830

González Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

524, 1366

González Fernández, José Antonio

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

161

González Fernández, Luz e Alonso Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

4

61, 225, 417, 564

González Fernández, Marina

94130

Francia

26.6.2019

11.00

4

354, 2097, 2102, 0947-A

González Gil, Juan Manuel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

1956-A

González González, Jesús

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

5

1050, 1141, 1616, 2145, 1107-A

González González, José

36450

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

1631

González Grandal, Mª Jesús

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

4

556, 1201, 1204, 1675

González Martínez, Delfina

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

705, 726

González Martínez, Delfina e Domínguez Troncoso, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

0181-A, 0888-A

González Martínez, Lucita

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

0073-A

González Martínez, Lucita e Sara

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

308

González Martínez, Sara

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

3

1066, 1846, 2154

González Méndez, José e Fernández González, Amelia

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

4965

González Méndez, Josefa

36211

Vigo

26.6.2019

11.00

1

5447-A

González Méndez, Marina

36211

Vigo

26.6.2019

11.00

7

1280, 1732, 5041, 5046, 0219-A, 0302-A, 1072-A

González Míguez, José

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

2

18, 302

González Míguez, Manuel

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

1

5303

González Novoa, Carmen en calidade de herdeira González Novoa, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

11

5, 29, 1020, 1030, 1402, 1420, 1422, 2100, 5126, 5503, 5504

González Paz, Juan José en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; Paz Cambra, Hermosinda en calidade de copropietaria e usufrutuaria da parte correspontedente ao finado Modesto González Rodríguez.

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

911, 2118

González Paz, Juan José en calidade de herdeiro de Modesto González Rodríguez; e Paz Cambra, Hermosinda en calidade de usufrutuaria da parte correspondente ao finado Modesto González Rodríguez.

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

4

5108, 5110, 5369, 5454

González Rodríguez, Daniel

36449

As Neves

26.6.2019

11.00

3

4893, 5654, 5178-B

González Ubeira, José Francisco

36440

As Neves

26.6.2019

11.00

12

498, 512, 695, 746, 1236, 1486, 1746, 1752, 1756, 1766, 2144, 0333-A

González Ubeira, Luz

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

3

5210, 5547, 4823-B

González Ubeira, Mª Jesusa

36440

As Neves

26.6.2019

11.00

3

405, 754, 781

González Veiga, José-María, Genaro e Abel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

3

397, 407, 719

González Veiga, José-María, Genaro, Abel e Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

12

480, 548, 602, 757, 824, 1225, 1283, 1306, 1666, 1718, 2107, 1398-A

Gregores Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

188, 868

Gregores González, María

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

361, 1410

Gregores Iglesias, Catalina

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

438, 1233

Gregores Iglesias, Emilia

36205

Vigo

26.6.2019

11.00

1

1832-A

Gregores Iglesias, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

4

631, 1135, 1819, 1841

Gregores Iglesias, Modesto

36207

Vigo

26.6.2019

11.00

2

826, 1182

Gregores Núñez, Mª del Carmen e Diz González, Jesús

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

3

559, 819, 1229

Gregores Rodríguez, Modesto

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

1535, 1853

Groba Formoso, María en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

6

1487, 1522, 1770, 1850, 1890, 1018-B,

Groba Formoso, Rosa en calidade de herdeira de Groba Fernández, José

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

2

919, 933

Groba González, Mª Luz e Novo Estévez, Joaquín Manuel

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

1

1656

Grova Fernández, Eduardo

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

6

629, 966, 1079, 1115, 1287, 1354

Grova Fernández, Eduardo e González Martínez, Mª Luz

36457

Salvaterra de Miño

26.6.2019

11.00

9

55, 116, 263, 281, 329, 346, 951, 4909, 5063,

Guillade Barbeito, Manuel e Guillade Méndez, José Luis en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, María del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

17

589, 599, 601, 696, 702, 717, 1018, 1164, 1169, 1196, 1296, 1351, 5512, 0142-A, 1244-A, 1373-A, 1376-A

Iglesias Pereira, Purificacion, Florentino, Manuel-Luis, María-Luz, Benito e José; Iglesias Domínguez, José Herminio, Delia, María de la Paz e Josefa en calidade de herdeiros de Pereira Fernández, Carolina

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

4466

Iglesias Rodríguez, Álvaro

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

2

1406, 5507

Iglesias Rodríguez, Clotilde

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

4

4729, 5056, 5224, 5637

Iglesias Sousa, José

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

4

220, 266, 1070, 1611-A

Iglesias Ubeira, Consuelo

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

9

357, 707, 799, 809, 1012, 1151, 1439, 4884, 0609-A

Iglesias Ubeira, José

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

4801-L

Jorge Pérez, José

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

2

1023, 1597

Lamas Gil, Luis Florencio

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

4

2111, 2116, 2122, 4887

Lamas Gil, Luis Florencio e Pérez Oliveira, Rosa

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

7065

Lamas Pintos, David e José Manuel

36400

O Porriño

27.6.2019

9.00

2

7063, 7064

Lamas Pintos, David e José Manuel e Pintos Álvarez, Divina Pastora

36400

O Porriño

27.6.2019

9.00

2

260, 5012

Lara Rodríguez, Divina Pastora

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

2

993, 5327

Lara Rodríguez, Manuel

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

5

445, 531, 647, 898, 958

López Gregores, Benjamín

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

8

413, 525, 547, 594, 768, 870, 1179, 1266

López Gregores, Constantina

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

13

574, 636, 729, 731, 899, 1062, 1198, 1286, 1405, 1743, 1864, 0557-A, 1200-B

Lorenzo Fernández, Ramona

36212

Vigo

27.6.2019

9.00

9

395, 484, 554, 1072, 5071, 5154, 5338, 0264-B, 0351-A

Lorenzo Lamas, José Luis e Lorenzo Rocha, Noelia e Esteban

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

8

107, 150, 166, 390, 476, 780, 1395, 0884-F

Maceira Fernádez, Amelia e Fontán Maceira, Benjamín, David e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

5059

Mariño Fernández, Mª Teresa

36213

Vigo

27.6.2019

9.00

1

4801-S

Mariño Fernández, Marina e Corpas Mariño, José Antonio e Manuel

36205

Vigo

27.6.2019

9.00

23

32, 171, 201, 555, 562, 607, 639, 646, 663, 671, 716, 723, 727, 734, 787, 788, 794, 846, 947, 1195, 1197, 1253, 1495

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

4473, 5470

Mariño Souto, Manuel Eduardo

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

8

4408, 4690, 4834, 5125, 5247, 5281, 5584, 4305-A,

Mariño Souto, Víctor Fernando

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

3

4929, 4935, 4975

Mariño Tomé, José Manuel

36494

Arbo

27.6.2019

9.00

1

1218

Márquez Álvarez, José e Pino Rodríguez, Mª Jesusa

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

1021

Márquez Pino, José Carlos

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

3

90, 384, 0313-A

Martínez Álvarez, Mª Nieves

36860

Ponteareas

27.6.2019

9.00

7

235, 292, 458, 1114, 1620, 4877, 1614-A

Martínez Álvarez, Mª Nieves e Álvarez Mariño, Matilde

36860

Ponteareas

27.6.2019

9.00

9

45, 219, 253, 389, 5062, 5163, 5541, 5549, 1042-A

Martínez Cernadas, Antonio Mariano, Martínez Méndez, Mª Isabel e Juan Carlos en calidade de herdeiros de Méndez Lamas, Argentina

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

5602, 4860-A

Martínez Cuña, Manuel

36675

Cuntis

27.6.2019

9.00

7

4817, 4879, 4891, 5168, 5761, 4839-A, 4884-B

Martínez Cuña, Manuel e Limens Campaño, Josefina

36675

Cuntis

27.6.2019

9.00

1

58

Martínez Domínguez, Carmen

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

5

137, 139, 901, 5359, 5455

Martínez Domínguez, Carmen, en calidade de cotitular e usufrutuaria e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de herdeira de Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

9

243, 1414, 4848, 4910, 4915, 5107, 5349, 5444, 5505

Martínez Domínguez, Carmen e Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura, en calidade de usufrutuaria e herdeira do antigo titular Rodríguez Rodríguez, Orencio

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

3

550, 616, 656

Martínez Gregores, Gumersindo

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

785, 939

Martínez Gregores, José

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

0146, 0146-A

Martínez Suárez, Domingo e Fernández Fernández, Encarnación

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

122, 1280-A

Martínez Ubeira, Mª Josefa e Castro Abril, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

430, 0381-A

Míguez Abril, Emilio, Mª del Pilar, Antonio e Abril García María

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

9

654, 688, 751, 1109, 1189, 1339, 1428, 1624, 1486-A

Míguez Díaz, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

1063

Míguez Díaz, Fernando

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

4

463, 990, 1471, 1482

Míguez Fernández Jesusa e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

3

138, 370, 1455

Míguez Fernández Jesusa e González Grandal, Alberto

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

9

2, 130, 131, 189, 205, 963, 1412, 2140, 0158-A,

Míguez Fernández, Margarita, José Antonio e María Flora, e Míguez Domínguez, Germán e Óscar, en calidade de herdeiros de Fernández Domínguez, Caridad

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

518, 1264

Míguez Fernández, María e Fernández Gregores, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

5

247, 892, 1273, 0276-B, 1870-B

Míguez Lorenzo, José

36456

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

331

Míguez Lorenzo, Juan José

36456

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

163

Míguez Rodríguez, Mª Guillermina

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

1

164

Míguez Rodríguez, Mª Guillermina e Pino González, Saturnino

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

26, 284

Míguez Rodríguez, Mª Concepción

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

2

279, 4855

Míguez Rodríguez, María Concepción, e Álvarez Míguez María de la Paz e Laura, en calidade de herdeiros do antigo titular Álvarez Míguez, José Manuel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

4

1092, 1181, 1214, 1451

Míguez Ubeira, José

36449

As Neves

27.6.2019

9.00

1

2157

Moure González, Antonio; Abril Moure, Fernando e Josefa en calidade de herdeiros de Abril González, Cándido

36450

Salvaterra de Miño

27.6.2019

9.00

8

113, 193, 254, 305, 1956, 1959, 1964, 2281

MV. MC. de Meder

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

12

4681, 5268, 5289, 5291, 5299, 5580, 5655, 5657, 5680, 5698, 6647, 5343-A

MV. MC. de Tortoreos

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

1

4798

Novoa Iglesias, José Ignacio e Palmira en calidade de herdeiros de Josefina Iglesias Cuña

36211

Vigo

27.6.2019

10.00

2

4003, 5145

Novoa Lamas, Cecilia

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

4002

Novoa Lamas, Mª Carmen

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

8

396, 496, 511, 545, 592, 1260, 2133, 0884-C

Núñez Martínez, Josefa, e Gregores Núñez Mª del Carmen, Mª Luz e Hermosinda en calidade de herdeiros de Gregores González, José

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

15

299, 469, 474, 475, 485, 488, 542, 560, 689, 770, 995, 1004, 1261, 1270, 0893-A

Núñez Moldes, Jesús e Domínguez Núñez, María

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

6

190, 936, 1607, 1643, 1807, 5554

Otero Pérez, Juan Manuel

36860

Ponteareas

27.6.2019

10.00

2

262, 362

Otero Requejo, Consuelo, e Míguez Otero Isabel Hermelinda e María Gloria en calidade de herdeiras de Míguez Lorenzo, Juan José

36456

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

5141

Pajarín Araújo, Manuel

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

1

5579

Pereira Barbeitos, Amalia e Alonso Rocha, Manuel

36446

As Neves

27.6.2019

10.00

3

804, 1056, 1194

Pereira Díaz, Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

6

153, 563, 971, 1061, 1188, 1781

Pereira Fernández, Antonio

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

22

335, 349, 371, 541, 609, 634, 650, 704, 724, 730, 737, 738, 774, 786, 1003, 1202, 1237, 1256, 1660, 1662, 0563-A, 0748-A

Pereira Fernández, Antonio e Pereira Díaz, Mª Hermosinda; Mª Pilar e Mª de la Luz

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

3

493, 500, 517

Pereira Pereira, Bienvenida

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

3

5116, 5166, 5180

Pérez Díaz, Carmen

36202

Vigo

27.6.2019

10.00

2

1386, 1586

Pérez Domínguez, Baltasar e Mª Ángeles

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

2089

Pérez Fernández, Argimiro e Álvarez Lorenzo, Elena

36860

Ponteareas

27.6.2019

10.00

3

4903, 5460, 5211-B

Pérez Francisco, José Manuel

36202

Vigo

27.6.2019

10.00

8

112, 165, 294, 1186, 0242-A, 0490-A, 1045-A, 5428-A

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María en calidade de herdeiros de Pérez Fernández, Juan

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

7

71, 123, 386, 4908, 4918, 5357, 5438

Pérez Francisco, Manuel, Mª Carmen, Alejandro, Herminio e María en calidade de herdeiros de Francisco Rodríguez, Perpetua

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

1957

Pérez Francisco, María del Carmen

36202

Vigo

27.6.2019

10.00

1

1858

Pérez Gil, Marta e Tamara e Gil Gómez María Teresa

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

6

82, 84, 87, 115, 145, 950

Pérez Lamas, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

2

78, 85

Pérez Lamas, Juan Antonio

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

2

240, 490

Pérez Lamas, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

1334

Pérez Melcon, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen

24312

León

27.6.2019

10.00

6

1036, 1065, 1445, 1506, 1518, 0190-A

Pérez Melcon, Luis, Mª Pilar e Mª Carmen en calidade de herdeiros de Pérez Lamas, Eduardo

24312

León

27.6.2019

10.00

2

95, 0256-A

Pérez Pumares, Braulio

36450

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

3

4166, 4256, 4179-A

Pérez Rodríguez, Feliciano e Pajarín Estévez, Mª Julia

36448

As Neves

27.6.2019

10.00

6

213, 324, 340, 546, 566, 570

Pino González, Carmen

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

777

Pino González, Plácido e Paz Cambra, Pastora

15600

Pontedeume

27.6.2019

10.00

14

204, 221, 222, 233, 295, 339, 4861, 4867, 4872, 4914, 4924, 4926, 4939, 5218

Pino Lorenzo, Sara e Fernández Pino Pilar; Rosa e José Carlos en calidade de herdeiros de Fernández Gil, Severo

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

2189

Piñeiro Soto, Nemesia

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

4

1052, 1391, 1512, 1962

Puente Iglesias, Ángel Amor

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

5

943, 1103, 1423, 1559, 1564

Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

3

2072, 5370, 1664-A

Puente Vidal, Benito Rosendo

36207

Vigo

27.6.2019

10.00

2

1567, 1396-A

Puente Vidal, Benito Rosendo e Laura

36207

Vigo

27.6.2019

10.00

3

1064, 1144, 2104

Puente Vidal, Laura

36204

Vigo

27.6.2019

10.00

1

4073

Rocha Álvarez, Manuel

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

4

5139, 4801-I, 4895-A, 5536-A

Rocha Estévez, Ángel e Rodríguez Rodríguez, Cecilia

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

1

4801-N

Rocha Gil, Antonio Manuel

36450

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

3

4446, 5344, 5442

Rocha González, Jesús Argentino

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

4

4801-J, 4826C, 5406-A, 5576-A

Rocha González, Jesús, Basilisa, María Leontina Asunción María e María Olimpia

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

2

4087, 4181

Rocha Rodríguez, Mª del Carmen

36200

Vigo

27.6.2019

10.00

3

0608, 0985-A, 4834-A

Rodríguez Alonso, Perpetua, Matilde, Mª del Pilar, Laura; Rodríguez Rodríguez, Eva María, Germán, Rocio, Raquel e Rodríguez Andrés, María Inés

36203

Vigo

27.6.2019

10.00

3

0973-A, 4969-B, 4969-C

Rodríguez Álvarez, José Ángel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

12

691, 775, 962, 1668, 1783, 2132, 5326, 0276-C, 0673-A, 0931-A, 4822-A, 5497-A

Rodríguez Álvarez, José Ángel e o mesmo en calidade de herdeiro de Álvarez Rodríguez, María

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

5

557, 5462, 4969-A, 4969-D, 4969-e

Rodríguez Álvarez, José Ángel e o mesmo e Rodríguez Durán, María de los Ángeles e José Carlos en calidade de herdeiros da antiga cotitular Durán Castro, Leocadia

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

24

50, 173, 226, 286, 306, 380, 432, 455, 472, 686, 739, 764, 816, 865, 908, 916, 935, 1044, 1190, 1282, 1304, 1329, 0601-A, 0696-A

Rodríguez Barros, Pilar

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

10.00

1

4496

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

1

4830-A

Rodríguez Castro, José Joaquín

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

1

5255

Rodríguez Castro, José Joaquín, José Antonio, María, Amador, Mª Carmen e Rosa en calidade de copropietarios e herdeiros da outra cotitular Castro Méndez, Aurelia

36449

As Neves

27.6.2019

10.00

4

4968, 4972, 5064, 4789-A

Rodríguez Castro, Mª Carmen e Alonso Soto, Benito

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

2

4269, 4510,

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

3

5431, 5433, 5434

Rodríguez Fernández, José Antonio e Núñez Ubeira, Mª del Carmen

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

21

497, 515, 580, 847, 850, 1027, 1541, 1672, 1673, 1798, 4051, 4190, 4203, 4807, 4840, 4958, 4998, 5000, 5006, 5673, 5474-A

Rodríguez Fernández, José Antonio en calidade de herdeiro da antiga titular Álvarez Rodríguez, María

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

208

Rodríguez Fernández, Mª Clara e Lemos Rodríguez, Mª Clara, José Manuel, Cristóbal e Bárbara

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

4

4474, 5691, 5730, 5733

Rodríguez Francisco, Amadeo

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

4101

Rodríguez Francisco, Esther

36678

Ponteareas

27.6.2019

11.00

2

4184, 5695

Rodríguez Francisco, Herminia

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

2

5221, 5702

Rodríguez Francisco, Mª Nieves

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

7

414, 648, 1235, 1691, 1694, 1696, 0186-A

Rodríguez García, Mª Clara

36201

Vigo

27.6.2019

11.00

1

2088

Rodríguez García, María

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

906

Rodríguez Groba, Gabino e Gómez Pérez, Mª Divina

36001

Pontevedra

27.6.2019

11.00

2

290, 769

Rodríguez Martínez, José Manuel, Michel Albino e Rodrigues Dos Santos Mª Olivia

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

464

Rodríguez Martínez, Josefa Rosaura

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

2

4302, 4584

Rodríguez Novoa, Hermenegildo e Mª Carmen

36004

Pontevedra

27.6.2019

11.00

9

178, 4808, 4810, 5084, 5085, 5136, 5137, 5177, 5659-A

Rodríguez Pérez, Alicia e Mª Jesús

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

19

134, 244, 258, 343, 366, 367, 401, 535, 572, 887, 920, 1040, 1085, 1095, 1320, 1521, 1634, 0854-A, 0869-A

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

4

120, 124, 853, 907

Rodríguez Rodríguez, Leonor

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

7

118, 196, 605, 747, 814, 854, 2110

Rodríguez Rodríguez, Teófila

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

4697

Seoane Amil, José e Cuña Cuña, Consuelo

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

2

1791, 1671-A

Simón Martínez, Severina

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

2349

Soto Cruces, José

36209

Vigo

27.6.2019

11.00

1

2351

Soto Cruces, Sabino Luis

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

2350

Soto Cruces, Valentina

36459

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

4694-A

Sousa Cambra, Mª Rosa

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

4745

Steve Steve, José

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

10

471, 481, 482, 712, 1226, 1310, 1318, 1319, 1457, 1735

Suárez Blázquez, Martina e Pablo; Suárez Rodríguez, María Encarnación e Filomena Argentina

36209

Vigo

27.6.2019

11.00

10

1136, 1138, 1152, 1173, 1192, 1431, 1452, 1961, 2070, 1396-B

Suárez Puente, Basilisa

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

5

330, 383, 530, 549, 1251

Taboada Gregores, Marciana

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

3

375, 579, 1083

Taboada Gregores, Marciana, García Taboada, Constantino, Pilar Amparo e María Carmen

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

2

4534, 5285-G

Ubeira González, José Modesto e Mª Teresa

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

0805-A

Ubeira Queimadelos, José, Modesto, Obdulia e Manuel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

784

Ubeira Queimadelos, Modesto

36860

Ponteareas

27.6.2019

11.00

1

5278-A

Ubeira Rodríguez, Amador

36208

Vigo

27.6.2019

11.00

1

4540

Ubeira Rodríguez, Eladio

36208

Vigo

27.6.2019

11.00

1

7035-A

Ubeira Rodríguez, Luz

43896

Tarragona

27.6.2019

11.00

3

4154, 5013, 4106-A

Ubeira Rodríguez, Manuel

36208

Vigo

27.6.2019

11.00

1

7075

Ubeira Rodríguez, Manuel

43892

Tarragona

27.6.2019

11.00

2

7035, 7034-A

Ubeira Rodríguez, Manuel e Francisco Pérez, Mª Carmen

43892

Tarragona

27.6.2019

11.00

16

8, 156, 160, 255, 345, 465, 928, 1097, 1325, 4805, 4850, 4945, 5001, 5534, 5574, 5578

Veiga Amil, Delia

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

4

251, 342, 4841, 4957

Veiga Amil, Jesús

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

4

276, 4811, 4839, 5099

Veiga Amil, Jesús e Amil Rodríguez, Herminia

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

4824

Veiga Amil, Manuel e Amil Rodríguez Herminia

36449

As Neves

27.6.2019

11.00

1

1638

Veiga Cid, Atilano

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

3

422, 449, 450

Veiga Cid, Atilano e Veiga Vidal, Adelaida

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

5

194, 675, 706, 1284, 1364

Veiga Fernández, Mª Dolores

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

1111

Veiga Fernández, Mª Dolores e Puente Míguez, Francisco

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

9

52, 91, 317, 568, 713, 793, 1324, 2124, 2127

Veiga Fernández, María

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

51

Veiga Fernández, María e González Veiga, José María, Genaro, Abel

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

6

64, 227, 393, 468, 795, 1384

Veiga Martínez, Miguel Ángel, José Antonio e Begoña en calidade de herdeiros de Valeriano Veiga Fernández; Martínez Barros, Rosa en calidade de usufrutuaria Valeriano Veiga Fernández

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

1

478

Veiga Veiga, Manuel e García Mariño, Casilda

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

13

1275, 2141, 4806, 5105, 5358, 5371, 5376, 5446, 5506, 5531, 1189-A, 1428-A, 4795-G

Vicente Domínguez, Consuelo e José Luis

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

11

434, 543, 565, 627, 1212, 1267, 1350, 1536, 1583, 1758, 1763

Vidal González, Delia e Ledo Rodríguez, Oliva

36457

Salvaterra de Miño

27.6.2019

11.00

3

31, 197, 246

Vidal Rodríguez, Manuel

36457

Salvaterra de Miño