Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Venres, 31 de maio de 2019 Páx. 26490

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 20 de maio de 2019 respecto das axudas para o programa de iniciativas locais destinadas á xuventude, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria.

Mediante a Orde do 28 de decembro de 2018 (DOG núm. 23, do 1 de febreiro de 2019) publicáronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019.

De conformidade co artigo 18 da citada orde, o órgano competente para resolver é a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 12 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 20 de maio de 2019, ditada no procedemento BS305E, respecto das axudas para o programa de iniciativas locais destinadas á xuventude, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 20 de maio de 2019, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación a través desta publicación no Diario Oficial de Galicia.

Non obstante, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, a través desta publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 20 de maio de 2019, ditada no procedemento BS305E, respecto das axudas para o programa de iniciativas locais destinadas á xuventude, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria

Mediante a Orde do 28 de decembro de 2018 (DOG núm. 23, do 1 de febreiro de 2019) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola comisión de avaliación as admitidas a trámite e emitido por esta o informe referido no artigo 16.5, á vista da proposta de resolución formulada polo órgano instrutor, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e atribuída a competencia para resolver, por delegación da conselleira de Política Social, segundo o disposto no artigo 18 e na disposición adicional cuarta da orde de convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son admisibles a trámite as solicitudes das entidades recollidas no anexo I por non estaren os solicitantes entre os destinatarios das axudas recollidos no artigo 4 da orde de convocatoria, ou por concorrer na solicitude un defecto non emendable, conforme o artigo 13.2 da orde de convocatoria.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo II polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 5 da orde de convocatoria.

Terceiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo III por concorrer causa de exclusión ao non ser o proxecto subvencionable segundo o artigo 7.

Cuarto. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo IV, na contía sinalada para cada entidade en aplicación dos criterios de avaliación e prelación establecidos nos artigos 15 e 16, por un importe total de 492.405,48 €.

Quinto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades recollidas no anexo V, por non acadar o proxecto presentado a puntuación mínima de 50 puntos exixida no artigo 15.1 da orde de convocatoria.

Sexto. De conformidade co artigo 21 das bases reguladoras, farase o pagamento anticipado do 80 % da subvención concedida cando o importe da subvención non supere os 18.000 €. No caso de que o importe da axuda supere os 18.000 €, farase o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 €. O aboamento da porcentaxe restante do importe da subvención concedida realizarase unha vez recibida e comprobada a xustificación presentada. No caso de que os gastos totais xustificados sexan inferiores ao orzamento do proxecto subvencionado, practicarase a redución proporcional correspondente, sempre que se cumprisen os obxectivos previstos.

Sétimo. A obtención desta subvención é compatible con outras outorgadas coa mesma finalidade por todo tipo de organismos públicos ou privados, sen que en ningún caso o seu importe poida ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo do proxecto. A obtención doutras axudas para o proxecto subvencionado deberá ser comunicada á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado no momento en que se coñeza.

Oitavo. A data límite para presentar a xustificación da subvención é o 20 de outubro de 2019.

Xustificarase a totalidade do proxecto subvencionado, para o cal deberá achegarse a documentación relacionada no artigo 20 da orde reguladora.

Noveno. Para os efectos da axuda, deberán terse en conta as limitacións previstas no artigo 7 da orde reguladora.

Así mesmo, e sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as obrigas recollidas no artigo 22 da orde reguladora.

Décimo. De acordo co establecido no artigo 23 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nela, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou na restante normativa que sexa de aplicación dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a axuda percibida. Para facer efectiva a devolución tramitarase o procedemento de reintegro oportuno, que se axustará ao previsto nos artigos 37 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título V do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Décimo primeiro. A presente resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Non obstante, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Décimo segundo. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 12 da Orde do 28 de decembro de 2018 e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2019. A conselleira de Política Social.
P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018). Cristina Pichel Toimil. Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Solicitudes non admitidas a trámite

Expediente

Solicitante

CIF

Causa

2019/1

Asociación Os Contos de Carlota

G70556212

Incumprimento do artigo 4: non se inclúe entre as entidades destinatarias das axudas.

2019/128

Agrupación de concellos de Negreira e Val do Dubra

P1505700C

Incumprimento do artigo 4: os concellos agrupados non se axustan ao exixido no punto 2.

2019/126

Concello de Xermade

P2702100E

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/135

Concello de Allariz

P3200200H

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/134

Concello de Boborás

P3201400C

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/113

Concello de Laza

P3204000H

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/117

Concello da Veiga

P3208400F

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/130

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/88

Concello do Grove

P3602200B

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

2019/101

Concello de Mondariz-Balneario

P3603100C

Incumprimento do artigo 10.1.b) en relación co 13.2: non achega o proxecto xunto coa solicitude, en prazo; defecto non emendable.

ANEXO II

Solicitudes denegadas por incumprimento dos requisitos do artigo 5

Expediente

Concello solicitante

CIF

Causa

2019/3

O Porriño

P3603900F

Incumprimento do requisito previsto no artigo 5.1.b): non estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Expediente

Concello solicitante

CIF

Causa

2019/125

Aranga

P1500300G

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/68

Irixoa

P1504000I

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/19

Muros

P1505400J

Artigo 7.11: non serán subvencionables os proxectos que consistan na celebración de concertos ou festas.

2019/95

Narón

P1505500G

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/17

Sobrado

P1508100C

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/10

Monterroso

P2703200B

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/121

Sarria

P2705700I

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/85

Celanova

P3202500I

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/30

Maceda

P3204400J

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/32

Rairiz de Veiga

P3206800I

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/35

San Xoan de Río

P3207100C

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

2019/32

Vilariño de Conso

P3209300G

Artigo 7.1: o proxecto non se axusta ao obxecto e finalidade recollidos no artigo 1.

ANEXO IV

Solicitudes obxecto de subvención

• Solicitudes conxuntas.

Fusión de concellos:

Expediente

Concello solicitante

Provincia

CIF

Puntos

Concedido €

2019/103

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

P3600048G

120

15.000

Agrupación de concellos:

Expediente

Agrupación de concellos solicitante

Provincia

CIF

Puntos

Concedido €

2019/120

Mesía-Frades

A Coruña

P1504800B

82,5

15.000

2019/21

O Vicedo-Mañón

Lugo

P2706400E

82,5

14.091,44

2019/100

Vedra-Boqueixón-Vila de Cruces

A Coruña

P1509000D

72,17

22.000

• Solicitudes individuais.

Expediente

Concello solicitante

Provincia

CIF

Puntos

Concedido €

2019/122

Oia

Pontevedra

P3603600B

82

6.000

2019/62

Bergondo

A Coruña

P1500800F

76,5

6.000

2019/131

Tomiño

Pontevedra

P3605400E

74,5

6.000

2019/49

Gondomar

Pontevedra

P3602100D

74,5

6.000

2019/136

Mondariz

Pontevedra

P3603000E

74

5.977,4

2019/4

Xove

Lugo

P2702500F

73,5

5.900

2019/133

Ribadumia

Pontevedra

P3604600A

72,5

5.970

2019/90

Bola (A)

Ourense

P3201500J

69

3.600

2019/105

Cervo

Lugo

P2701300B

68,5

5.800

2019/39

Muíños

Ourense

P3205200C

68,5

6.000

2019/47

Valadouro (O)

Lugo

P2706300G

68

6.000

2019/59

Betanzos

A Coruña

P1500900D

67,5

5.948

2019/102

Moaña

Pontevedra

P3602900G

67

6.000

2019/80

Touro

A Coruña

P1508600B

63,5

6.000

2019/31

Camariñas

A Coruña

P1501600I

62,5

6.000

2019/36

Ames

A Coruña

P1500200I

62,5

6.000

2019/104

Ourense

Ourense

P3205500F

62,5

4.500

2019/18

Ribadeo

Lugo

P2705100B

62,5

6.000

2019/69

Barro

Pontevedra

P3600200D

62

4.579,85

2019/40

Baralla

Lugo

P2703600C

61,5

4.922,6

2019/81

Xinzo de Limia

Ourense

P3203300C

61

6.000

2019/115

Cañiza (A)

Pontevedra

P3600900I

60,5

6.000

2019/38

Moeche

A Coruña

P1505000H

60,5

3.000

2019/61

Pontes de García Rodríguez (As)

A Coruña

P1507100D

60

6.000

2019/110

Coirós

A Coruña

P1502700F

59,5

3.276,76

2019/72

Silleda

Pontevedra

P3605200I

58,5

6.000

2019/8

Oímbra

Ourense

P3205400I

56,5

5.623

2019/16

Vimianzo

A Coruña

P1509300H

56,5

6.000

2019/74

Lousame

A Coruña

P1504300C

56

6.000

2019/99

Rianxo

A Coruña

P1507300J

56

6.000

2019/111

Cenlle

Ourense

P3202600G

55,5

6.000

2019/79

Rosal (O)

Pontevedra

P3604800G

55,5

6.000

2019/73

Baña (A)

A Coruña

P1500700H

54,5

6.000

2019/106

Bóveda

Lugo

P2700800B

54

6.000

2019/63

Pontedeume

A Coruña

P1507000F

53,5

6.000

2019/20

Fene

A Coruña

P1503600G

53,5

6.000

2019/67

Lourenzá

Lugo

P2702700B

53,5

6.000

2019/9

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

P3205900H

52,5

6.000

2019/116

Cambre

A Coruña

P1501700G

52,5

5.929

2019/52

Ribeira

A Coruña

P1507400H

52,5

6.000

2019/25

Lama (A)

Pontevedra

P3602500E

52,5

3.857,38

2019/42

Maside

Ourense

P3204600E

52,5

2.590

2019/56

Ribadavia

Ourense

P3207000E

52

6.000

2019/29

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

P3606000B

52

5.500

2019/11

Boiro

A Coruña

P1501100J

51,5

6.000

2019/87

Laracha (A)

A Coruña

P1504200E

51,5

6.000

2019/91

Soutomaior

Pontevedra

P3605300G

51,5

6.000

2019/15

Mondoñedo

Lugo

P2703000F

51,5

6.000

2019/64

Bande

Ourense

P3200700G

51,5

6.000

2019/41

Viana do Bolo

Ourense

P3208700I

51,5

5.980

2019/108

Lugo

Lugo

P2702800J

51,5

5.989

2019/84

Guarda (A)

Pontevedra

P3602300J

50,5

6.000

2019/114

Carnota

A Coruña

P1502000A

50,5

6.000

2019/98

Culleredo

A Coruña

P1503100H

50,5

5.936,12

2019/92

Baiona

Pontevedra

P3600300B

50,5

6.000

2019/13

Meis

Pontevedra

P3602800I

50,5

5.500

2019/60

Vigo

Pontevedra

P3605700H

50,5

6.000

2019/78

Agolada

Pontevedra

P3602000F

50,5

6.000

2019/93

Abegondo

A Coruña

P1500100A

50,5

2.550

2019/119

Monterrei

Ourense

P3205100E

50,5

6.000

2019/53

Castrelo de Miño

Ourense

P3202300D

50,5

6.000

2019/77

Coruña (A)

A Coruña

P1503000J

50,5

6.000

2019/96

Porto do Son

A Coruña

P1507200B

50,5

2.315

2019/28

Valdoviño

A Coruña

P1508800H

50,5

2.999

2019/70

Pino (O)

A Coruña

P1506700B

50,5

5.234,95

2019/26

Lobios

Ourense

P3204300B

50,5

6.000

2019/54

Sober

Lugo

P2705900E

50,5

3.000

2019/118

Pontecesures

Pontevedra

P3604400F

50,5

5.907,61

2019/97

Arbo

Pontevedra

P3600100F

50,5

5.600

2019/5

Antas de Ulla

Lugo

P2700300C

50,5

4.498,78

2019/127

Vilar de Santos

Ourense

P3209100A

50,5

6.000

2019/34

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

P3201000A

50

6.000

2019/14

Xunqueira de Ambía

Ourense

P3203700D

50

6.000

2019/45

Baños de Molgas

Ourense

P3200800E

50

2.880

2019/112

Cariño

A Coruña

P1509500C

50

5.176

2019/46

Ponteareas

Pontevedra

P3604200J

50

6.000

2019/7

Redondela

Pontevedra

P3604500C

50

6.000

2019/132

Ponte Caldelas

Pontevedra

P3604300H

50

3.773,59

ANEXO V

Solicitudes denegadas por non acadaren a puntuación mínima de 50 puntos
(artigo 15.1)

• Solicitudes conxuntas.

Agrupación de concellos:

Expediente

Agrupación de concellos solicitante

Provincia

CIF

Puntos

2019/129

Dodro-Rois

A Coruña

P1503300D

32,5

• Solicitudes individuais.

Expediente

Concello solicitante

Provincia

CIF

Puntos

2019/123

Trabada

Lugo

P2706100A

49,5

2019/65

Coles

Ourense

P3202700E

48,5

2019/71

Láncara

Lugo

P2702600D

48,5

2019/57

Corcubión

A Coruña

P1502800D

46,5

2019/82

Pazos de Borbén

Pontevedra

P3603700J

46,5

2019/51

Salceda de Caselas

Pontevedra

P3604900E

45,5

2019/22

Viveiro

Lugo

P2706700H

45,5

2019/44

Zas

A Coruña

P1509400F

45,5

2019/48

Outeiro de Rei

Lugo

P2703900G

44,5

2019/2

Arzúa

A Coruña

P1500600J

41,5

2019/76

Valga

Pontevedra

P3605600J

41,5

2019/94

Cuntis

Pontevedra

P3601500F

40,5

2019/23

Vilasantar

A Coruña

P1509100B

40,5

2019/107

Carral

A Coruña

P1502100I

39,5

2019/24

Quiroga

Lugo

P2705000D

38

2019/55

Sada

A Coruña

P1507600C

37,5

2019/83

Ordes

A Coruña

P1506000G

36,5

2019/27

Neda

A Coruña

P1505600E

36,5

2019/66

Carballiño (O)

Ourense

P3202000J

36

2019/6

Folgoso do Courel

Lugo

P2701700C

35,5

2019/58

Monfero

A Coruña

P1505100F

35,5

2019/124

Mos

Pontevedra

P3603300I

34,5

2019/86

Burela

Lugo

P2706800F

33,5

2019/89

Tordoia

A Coruña

P1508500D

33,5

2019/33

Moraña

Pontevedra

P3603200A

32,5

2019/75

Ares

A Coruña

P1500400E

32,5

2019/109

Neves (As)

Pontevedra

P3603400G

32,5

2019/12

Cambados

Pontevedra

P3600600E

30,5

2019/43

Nogais (As)

Lugo

P2703700A

29,5

2019/37

Cangas

Pontevedra

P3600800A

28,5