Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27651

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (88/2019).

María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fai saber que no procedemento execución de títulos xudiciais 88/2019 deste xulgado do social, seguido por instancia de César Barreiro Malvar contra Calvi Proyectos, S.L., Fogasa, se ditaron as seguintes resolucións cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Auto:

Maxistrada xuíza: Ana María Souto González.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2019.

Parte dispositiva:

Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza número 173/19 con data do 9 de abril ditada no procedemento PO 458/16 a favor da parte executante, César Barreiro Malvar, fronte a Calvi Proyectos, S.L., Fogasa, parte executada, por importe de 2.611,55 euros en concepto de principal (2.019,10 euros en concepto de salarios debidos, vacacións non gozadas e pagas extra, e 592,45 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET), máis outros 261,15 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan percibirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición, que se interpoñerá ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, en que ademais de alegar as posibles infraccións en que houbese de incorrer a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais exixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que tiveren acaecido con posterioridade á súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible como causa de oposición á execución.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A maxistrada A letrada da Administración de xustiza

Decreto:

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2019.

Parte dispositiva:

Acordo en cumprimento do requisito que se contén no artigo 276.3 e previo á estimación na presente executoria da pervivencia da declaración de insolvencia da parte executada Calvi Proyectos, S.L., dar audiencia previa á parte demandante César Barreiro Malvar e ao Fondo de Garantía Salarial, por termo de 15 días para que poidan sinalar a existencia de novos bens, e do seu resultado acordarase o procedente.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nesta a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS.

A letrada da Administración de xustiza.

E para que sirva de notificación en legal forma a Calvi Proyectos, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2019

A letrada da Administración de xustiza