Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Xoves, 20 de xuño de 2019 Páx. 29496

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Mediante a Resolución do 28 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2019), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2019 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (procedemento SI435C), financiado con fondos procedentes do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 5.058.194,29 euros distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Aplicación

Código de proxecto

Importe

05.11.312G.460.1

2016 00018

794.136,04 €

05.11.313D.460.1

2018 00112

778.100,32 €

Exercicio 2019 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

2.287.626,25 €

Exercicio 2020 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

1.198.331,68 €

Lémbrase ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2019; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite.

O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación (SI435B) e programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 10 de outubro de 2019.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 17 de abril de 2020.

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 10 de decembro de 2019.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os datos do perfil, dos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes achegaranse a través da aplicación informática Participa 1420.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de reserva das 26 solicitudes susceptibles de axuda do programa fomento da conciliación, que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para ser atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2.3 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 14 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As subvencións concedidas ao abeiro dos programas recollidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1.1 das bases reguladoras, están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80 % no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. No caso do programa de fomento da conciliación, no obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo», obxectivo específico 8.4.2 «(Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral»; e no caso dos outros dous programas de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero e de apoio aos CIM, no obxectivo temático 9 «promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «a loita contra toda forma de discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1 «aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, e evitar, pola súa vez, a discriminación múltiple».

b) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

c) Estas axudas son incompatibles con outras axudas públicas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

d) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixidas nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 22 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

e) No artigo 6.7, artigo 7.5, artigo 8.7, artigo 9.5 e no artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, á minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2019

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expediente

Entidade

(por orde alfabética)

NIF

Actuación

Gasto elixible

(*)

Puntos

Concesión

SI435B 2019/40

Concello da Estrada

P3601700B

Espazo concilia

28.878,00

32,25

12.000,00

SI435B 2019/34

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento urbano de verán

16.780,00

29,50

12.000,00

SI435B 2019/48

Concello da Laracha

P1504200E

Programa Harmoniza

39.200,00

41,50

12.000,00

SI435B 2019/80

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar

25.410,00

43,25

12.000,00

SI435B 2019/26

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Campamento de conciliación e servizo de madrugadores

36.983,51

45,75

12.000,00

SI435B 2019/60

Concello da Veiga

P3208400F

Programa municipal de conciliación

16.800,00

38,50

12.000,00

SI435B 2019/02

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

12.322,24

47,50

11.090,02

SI435B 2019/57

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo concilia

9.496,43

39,25

7.597,14

SI435B 2019/42

Concello de Arzúa

P1500600J

Canguraxe

3.500,00

30,50

2.800,00

SI435B 2019/75

Concello de Avión (agrupado co Concello de Castrelo de Miño)

P3200500A

Campamentos

21.000,00

76,50

19.950,00

SI435B 2019/72

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás concilia

36.280,00

48,50

12.000,00

SI435B 2019/44

Concello de Bergondo

P1500800F

Programa de conciliación

25.529,68

46,50

12.000,00

SI435B 2019/106

Concello de Boborás

P3201400C

Boborás concilia

25.531,81

40,50

12.000,00

SI435B 2019/27

Concello de Boimorto

P1501000B

Boimorto concilia

16.625,00

46,75

12.000,00

SI435B 2019/87

Concello de Boiro

P1501100J

Campamentos urbanos

27.914,04

43,50

12.000,00

SI435B 2019/15

Concello de Boqueixón

P1501200H

Conciliación activa

20.900,00

34,25

12.000,00

SI435B 2019/52

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa meniñeiro

12.936,00

37,75

10.348,80

SI435B 2019/91

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

5.600,00

38,00

4.480,00

SI435B 2019/88

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

13.874,10

44,75

12.000,00

SI435B 2019/55

Concello de Carnota

P1502000A

Campamento aldea de verán

14.014,00

28,50

11.211,20

SI435B 2019/01

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

10.500,00

57,00

9.450,00

SI435B 2019/69

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación do Concello de Catoira

12.180,00

40,00

9.744,00

SI435B 2019/95

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

5.040,00

32,50

4.032,00

SI435B 2019/78

Concello de Cerdedo - Cotobade

P3600048G

Ludotecas de verán

14.549,50

56,00

13.094,55

SI435B 2019/25

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós

11.768,00

28,50

9.414,40

SI435B 2019/64

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

28.000,00

45,75

12.000,00

SI435B 2019/10

Concello de Corcubión

P1502800D

Tempo de lecer

9.077,15

34,50

7.261,72

SI435B 2019/93

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa Cuntilín

46.338,71

58,50

12.000,00

SI435B 2019/07

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación familiar, persoal e laboral

30.310,59

57,50

12.000,00

SI435B 2019/46

Concello de Frades

P1503900A

Conciliación

16.093,00

38,50

12.000,00

SI435B 2019/47

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

15.996,85

45,00

12.000,00

SI435B 2019/24

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

21.013,43

51,00

12.000,00

SI435B 2019/92

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos no verán

19.219,20

29,50

12.000,00

SI435B 2019/45

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando, campamentos de verán

11.300,00

34,50

9.040,00

SI435B 2019/105

Concello de Melón

P3204700C

Madrugadores, campamento de verán e concilia

8.400,00

36,50

6.720,00

SI435B 2019/100

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamentos pequesmondo

16.800,00

47,50

12.000,00

SI435B 2019/21

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

7.700,00

37,50

6.160,00

SI435B 2019/82

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

12.745,00

35,50

10.196,00

SI435B 2019/23

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

6.790,00

28,50

5.432,00

SI435B 2019/96

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia (merendas)

17.121,97

38,00

12.000,00

SI435B 2019/51

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación da vida laboral e familiar

5.753,82

37,50

4.603,06

SI435B 2019/89

Concello de Ortigueira

P1506200C

Concilia Ortigueira

4.400,00

44,50

3.960,00

SI435B 2019/71

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

4.200,00

38,00

3.360,00

SI435B 2019/67

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

39.930,23

50,50

12.000,00

SI435B 2019/81

Concello de Outes

P1506300A

Tempos de conciliación

19.031,32

37,25

12.000,00

SI435B 2019/85

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

27.982,80

56,50

20.000,00

SI435B 2019/17

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de conciliación

11.200,00

46,75

10.080,00

SI435B 2019/13

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando en vacacións

13.900,00

34,50

11.120,00

SI435B 2019/08

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Aula Concilia

56.000,00

53,50

12.000,00

SI435B 2019/35

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia

14.532,00

49,25

12.000,00

SI435B 2019/32

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

19.188,02

40,50

12.000,00

SI435B 2019/74

Concello de Rábade

P2705600A

Concilia en Rábade

7.694,30

38,25

6.155,44

SI435B 2019/19

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Reforzo educativo dos/das nenos/as en horario laboral dos/as proxenitores/as

13.214,38

34,50

10.571,50

SI435B 2019/70

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación

50.466,67

47,50

12.000,00

SI435B 2019/90

Concello de Rianxo

P1507300J

Medidas de conciliación do Concello de Rianxo

14.176,83

40,25

9.876,48

SI435B 2019/04

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

12.740,00

42,50

11.466,00

SI435B 2019/104

Concello de Ribadumia

P3604600A

Fogar de maiores

21.879,65

35,25

12.000,00

SI435B 2019/86

Concello de Rois

P1507500E

Concilia en Rois

21.812,20

52,00

12.000,00

SI435B 2019/66

Concello de Santa Comba

P1507800I

Verán lúdico

23.660,00

35,00

11.760,00

SI435B 2019/61

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Ludoteca itinerante

55.653,29

40,50

12.000,00

SI435B 2019/50

Concello de Silleda

P3605200I

Medida municipal de conciliación

24.370,00

34,25

12.000,00

SI435B 2019/43

Concello de Sober

P2705900E

Programa concilia Concello de Sober

15.166,73

34,00

12.000,00

SI435B 2019/05

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de conciliación para menores

5.460,00

42,00

4.368,00

SI435B 2019/22

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

27.612,63

49,50

12.000,00

SI435B 2019/39

Concello de Vedra

P1509000D

Conxuga

39.004,66

50,50

12.000,00

SI435B 2019/30

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

8.050,00

48,25

7.245,00

SI435B 2019/28

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo atención domiciliaría á infancia

56.000,00

45,50

12.000,00

SI435B 2019/03

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica Pau

19.025,30

49,50

12.000,00

SI435B 2019/83

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concilia Vilar de Santos

11.200,00

31,50

8.960,00

SI435B 2019/33

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

6.013,00

47,50

5.411,70

SI435B 2019/77

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade concilia

5.096,00

38,50

4.076,80

SI435B 2019/06

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco do Tempo

55.869,55

63,50

12.000,00

SI435B 2019/31

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

18.800,00

43,00

12.000,00

SI435B 2019/94

Concello do Pino

P1506700B

Conciliación en período escolar e vacacional

10.849,46

38,50

8.679,57

SI435B 2019/18

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

17.425,94

43,50

12.000,00

SI435B 2019/36

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

15.179,64

71,50

14.420,66

(*) Custos directos de persoal máis un 40% e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº expediente

Entidade

(por orde alfabética)

NIF

Actuación

Gasto elixible

(*)

Puntos

Concesión

SI435A 2019/002

Concello da Guarda

P3602300J

Prevención e tratamento integral da violencia de xénero

7.896,00

43,75

7.106,40

SI435A 2019/033

Concello da Peroxa

P3206000F

Empoderamento das mulleres da Peroxa

7.840,00

34,00

6.272,00

SI435A 2019/042

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Programa de empoderamento Collendo as rendas da nosa vida

4.704,00

30,00

3.763,20

SI435A 2019/006

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

14.000,00

44,50

10.000,00

SI435A 2019/022

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

2.032,80

15,50

1.422,96

SI435A 2019/001

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

22.768,68

45,50

10.000,00

SI435A 2019/024

Concello de Ames

P1500200I

Empoderamento para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

7.975,00

24,75

6.380,00

SI435A 2019/015

Concello de Arzúa

P1500600J

Accións de autoestima e empoderamento

4.480,00

25,50

3.584,00

SI435A 2019/036

Concello de Avión (agrupado co Concello de Castrelo de Miño)

P3200500A

Escola de empoderamento mulleres de Avión e Castrelo de Miño

14.000,00

57,25

12.600,00

SI435A 2019/018

Concello de Boiro

P1501100J

Intervención psicolóxica a crianzas e mulleres vítimas de violencia de xénero

7.140,00

24,00

5.712,00

SI435A 2019/027

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa Mindfulness

2.800,00

26,50

2.240,00

SI435A 2019/032

Concello de Cambados

P3600600E

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

13.552,00

38,50

10.000,00

SI435A 2019/040

Concello de Cambre

P1501700G

Programa Anainar III

6.153,00

17,25

4.307,10

SI435A 2019/008

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos/as e adolescentes con exposición á violencia de xénero

10.437,00

18,75

7.305,90

SI435A 2019/021

Concello de Carnota

P1502000A

Programa de asesoramento e prevención da violencia de xénero

14.000,00

29,00

10.000,00

SI435A 2019/004

Concello de Coirós

P1502700F

Programa Violeta

4.382,00

37,00

3.505,60

SI435A 2019/035

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa de ioga terapéutico

2.439,36

29,00

1.951,49

SI435A 2019/020

Concello de Curtis (agrupado cos concellos de Curtis, Sobrado e Vilasantar)

P1503200F

Programa de inserción laboral de vítimas de violencia de xénero

28.000,00

78,00

20.000,00

SI435A 2019/037

Concello de Fene

P1503600G

Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero

7.033,60

21,25

5.626,88

SI435A 2019/014

Concello de Gondomar

P3602100D

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

10.318,00

15,00

7.222,60

SI435A 2019/013

Concello de Guitiriz

P2702200C

Programa de Atención Psicolóxica Municipal

12.182,94

33,50

9.746,35

SI435A 2019/019

Concello de Maceda

P3204400J

Escola de empoderamento

5.600,00

31,50

4.480,00

SI435A 2019/045

Concello de Melón

P3204700C

Programa de empoderamento Collendo as rendas da nosa vida

8.400,00

34,50

6.720,00

SI435A 2019/003

Concello de Moaña

P3602900G

Programa Pamvi

10.080,00

24,25

8.064,00

SI435A 2019/005

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Liñas encarnadas

2.520,00

21,75

2.016,00

SI435A 2019/017

Concello de Mos

P3603300I

Curso de autocoñecemento para o bo trato

3.784,20

21,50

3.027,36

SI435A 2019/012

Concello de Ortigueira

P1506200C

O meu corpo, a miña casa

2.352,00

35,00

1.881,60

SI435A 2019/025

Concello de Piñor

P3206200B

Escola de empoderamento feminino de Piñor

4.235,00

35,00

3.388,00

SI435A 2019/039

Concello de Ponteareas

P3604200J

Xuntas e revoltas

8.890,00

21,75

7.112,00

SI435A 2019/031

Concello de Pontevedra

P3603800H

Intervención terapéutica con vítimas de violencia de xénero

10.641,68

21,75

8.513,34

SI435A 2019/030

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

2.328,48

49,50

2.095,63

SI435A 2019/044

Concello de Ribadumia

P3604600A

Programa integral para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

13.636,70

40,25

10.000,00

SI435A 2019/034

Concello de Ribeira

P1507400H

Artes-Terapia

7.700,00

15,75

5.390,00

SI435A 2019/029

Concello de Santa Comba

P1507800I

Psique, Alma de muller

12.558,00

25,00

10.000,00

SI435A 2019/038

Concello de Soutomaior (agrupado co Concello de Pazos de Borbén)

P3605300G

Autocoñecemento para o bo trato e o autocoidado

9.053,45

58,25

8.148,11

SI435A 2019/028

Concello de Teo

P1508300I

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

5.584,32

31,25

4.467,46

SI435A 2019/041

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

14.000,00

39,50

10.000,00

SI435A 2019/016

Concello de Vedra

P1509000D

Mulleres+

13.440,00

26,50

10.000,00

SI435A 2019/007

Concello de Vigo

P3605700H

Programa de Atención Psicolóxica a fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero

14.000,00

37,50

10.000,00

SI435A 2019/011

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Programa integral para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

13.636,70

26,00

10.000,00

SI435A 2019/009

Concello de Xove

P2702500F

Seminario de defensa persoal feminina

674,53

32,50

539,63

SI435A 2019/010

Concello do Porriño

P3603900F

Coaching ontolóxico e biodanza para mulleres en situación de vulnerabilidade

2.044,00

16,50

1.430,80

SI435A 2019/023

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Programa de promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

13.720,00

59,00

12.348,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40% e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expte.

Entidade

(por orde alfabética)

NIF

Concellos agrupados

Puntos

Acción

Nº horas 2019

Concesión 2019

Nº horas 2020

Concesión 2020

Total concedido

Observ.

SI427B 2019/24

Concello da Coruña

P1503000J

39,00

Dirección do CIM

300

3.087,70

130

2.627,30

45.000,00

As. Xurídico

983

9.638,55

495

10.003,95

At. Psicolóxica

983

9.638,55

495

10.003,95

SI427B 2019/48

Concello da Estrada

P3601700B

24,00

As. Xurídico

345

5.577,96

175

3.536,75

33.374,79

At. Psico./Direc.

863

13.952,98

510

10.307,10

SI427B 2019/10

Concello da Guarda

P3602300J

35,75

Dirección do CIM

810

13.096,08

474

9.579,54

41.725,98

As. Xurídico

490

6.815,70

238

2.709,48

At. Psicolóxica

455

6.815,70

221

2.709,48

SI427B 2019/03

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

87,00

As. Xur./Direc.

1.082

17.732,53

607

12.267,47

60.000,00

At. Psicolóxica

1.095

17.570,85

615

12.429,15

SI427B 2019/46

Concello da Laracha

P1504200E

48,50

At. Psico./Direc.

1.065

19.371,29

570

10.000,00

40.312,03

As. Xurídico

387

7.039,14

194

3.901,60

SI427B 2019/79

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Manzaneda, San Xoán de Río

51,55

At. Psico./Direc.

877:30

15.960,85

650

13.000,00

38.843,54

*

As. Xurídico

310

5.638,59

210

4.244,10

SI427B 2019/54

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

31,00

As. Xurídico

192

3.104,26

84

1.697,64

30.719,20

At. Psico./Direc.

1.008

16.297,34

476

9.619,96

SI427B 2019/33

Concello de Ames

P1500200I

22,75

As. Xur./Direc.

1.040

16.814,72

520

10.000,00

39.963,39

At. Psicolóxica

504

8.148,67

252

5.000,00

SI427B 2019/14

Concello de Ares

P1500400E

21,50

As. Xurídico

224

3.621,63

112

2.224,32

22.548,67

At. Psico./Direc.

640

10.347,52

320

6.355,20

SI427B 2019/66

Concello de Arteixo

P1500500B

27,50

As. Xurídico

298

4.818,06

166

3.354,86

28.063,60

At. Psico./Direc.

574

9.280,43

525

10.610,25

SI427B 2019/47

Concello de Arzúa

P1500600J

24,50

As. Xurídico

336

5.432,45

192

3.880,32

20.448,48

At. Psicolóxica

420

6.790,56

215

4.345,15

SI427B 2019/73

Concello de Avión

P3200500A

Castrelo de Miño

82,80

At. Psico./Direc.

750

15.157,50

370

7.477,70

40.723,05

As. Xurídico

350

7.073,50

175

3.536,75

Ax. Igualdade

345

4.961,10

175

2.516,50

SI427B 2019/37

Concello de Baiona

P3600300B

33,05

As. Xurídico

455

7.102,23

227:30

4.597,77

45.000,00

At. Psicolóxica

420

6.555,90

210

4.244,10

Ax. Igualdade/Direc.

987

12.944,16

553

9.555,84

SI427B 2019/68

Concello de Barbadás

P3200900C

11,80

As. Xurídico

320

4.527,04

160

3.233,60

27.521,28

At. Psicolóxica

320

4.527,04

160

3.233,60

Ax. Igualdade/Direc.

800

5.088,00

400

6.912,00

SI427B 2019/18

Concello de Boiro

P1501100J

40,00

Dirección do CIM

588

9.506,78

304

6.135,00

36.756,08

As. Xurídico

455

7.356,44

210

3.790,00

At. Psicolóxica

392

6.337,86

196

3.630,00

SI427B 2019/12

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

82,00

As. Xur./Direc.

523

9.333,33

262

4.666,67

28.000,00

At. Psicolóxica

493

9.333,33

247

4.666,67

SI427B 2019/41

Concello de Bueu

P3600400J

49,00

As. Xur./Direc.

840

15.278,76

450

9.094,50

37.441,05

At. Psicolóxica

454

8.257,81

238

4.809,98

SI427B 2019/77

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

90,00

Dirección do CIM

955

19.300,55

455

9.195,55

85.488,30

As. Xurídico

955

19.300,55

455

9.195,55

At. Psicolóxica

955

19.300,55

455

9.195,55

SI427B 2019/81

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

70,30

As. Xurídico

495

9.503,75

230

4.648,30

44.557,78

At. Psicolóxica

505

9.695,75

230

4.446,20

Ax. Igualdade

780

10.655,58

390

5.608,20

SI427B 2019/30

Concello de Cangas

P3600800A

27,75

At. Psico./Direc.

860

13.904,48

440

8.892,40

29.401,51

As. Xurídico

246

3.977,33

130

2.627,30

SI427B 2019/39

Concello de Carballo

P1501900C

Malpica de Bergantiños, Ponteceso

77,00

Dirección do CIM

786

15.090,81

450

9.094,50

52.185,31

As. Xurídico

628

7.128,60

340

6.871,40

At. Psicolóxica

560

7.532,80

320

6.467,20

SI427B 2019/22

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

66,50

As. Xurídico

360

6.911,82

192

3.880,32

40.792,14

At. Psico./Direc.

1.017

18.662,19

561

11.337,81

SI427B 2019/40

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

78,75

As. Xur./Direc.

1.022

18.540,93

567

11.459,07

41.310,51

At. Psicolóxica

387

7.430,21

192

3.880,30

SI427B 2019/23

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

77,55

Dirección do CIM

670

12.863,67

335

6.770,35

57.189,85

As. Xurídico

430

8.255,79

215

4.345,15

At. Psicolóxica

460

8.831,77

225

4.547,25

Ax. Igualdade

462

7.584,19

231

3.991,68

SI427B 2019/76

Concello de Culleredo

P1503100H

19,00

At. Psico./Direc.

810

11.459,07

430

8.690,30

20.149,37

SI427B 2019/53

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

87,30

As. Xurídico

320

6.467,20

160

3.233,60

35.700,80

At. Psicolóxica

640

7.532,80

320

6.467,20

Ax. Igualdade

640

6.470,40

320

5.529,60

SI427B 2019/16

Concello de Ferrol

P1503700E

48,80

As. Xurídico

984

14.958,70

330

6.669,30

45.000,00

At. Psico./Direc.

940

13.671,20

480

9.700,80

SI427B 2019/67

Concello de Gondomar

P3602100D

29,80

As. Xurídico

510

8.245,68

228

4.607,88

25.808,15

*

At. Psicolóxica

425

6.871,40

301

6.083,19

SI427B 2019/45

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

74,60

As. Xurídico

1.017

9.333,00

509

4.667,00

52.000,00

At. Psico./Direc.

912

9.334,00

455

4.666,00

Ax. Igualdade

727

8.000,00

363

4.000,00

Ax. Igualdade

727

8.000,00

363

4.000,00

SI427B 2019/58

Concello de Lugo

P2702800J

46,00

As. Xurídico

1.057:30

15.000,00

540

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

1.080

15.000,00

540

7.500,00

SI427B 2019/36

Concello de Maceda

P3204400J

39,30

As. Xurídico

320

5.173,76

125

2.526,25

33.473,83

*

At. Psico./Direc.

936

15.133,25

526:30

10.640,57

SI427B 2019/17

Concello de Marín

P3602600C

42,25

As. Xurídico

516:30

9.321,38

231:30

4.678,62

41.374,45

At. Psico./Direc.

925

16.824,83

522

10.549,62

SI427B 2019/55

Concello de Melide

P1504700D

20,00

As. Xurídico

290

4.102,63

145

2.350,00

12.905,26

At. Psicolóxica

290

4.102,63

145

2.350,00

SI427B 2019/01

Concello de Moaña

P3602900G

44,50

As. Xur./Direc.

858

15.606,16

378

6.881,07

44.974,63

At. Psicolóxica

846

15.387,89

390

7.099,51

SI427B 2019/20

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

69,80

As. Xurídico

180

3.455,91

105

2.122,05

28.565,72

At. Psico./Direc.

679

7.249,86

334

6.750,14

Ax. Igualdade

347:30

5.704,56

190

3.283,20

SI427B 2019/26

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

77,80

As. Xur./Direc.

822

15.781,99

444

8.973,24

47.855,58

At. Psicolóxica

349

6.700,63

187

3.779,27

Ax. Igualdade

493

8.093,09

262

4.527,36

SI427B 2019/50

Concello de Mos

P3603300I

13,25

As. Xurídico

490

6.932,03

245

4.660,00

19.635,61

At. Psicolóxica

340

4.809,98

160

3.233,60

SI427B 2019/06

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

82,80

As. Xur./Direc.

880

9.333,36

450

4.666,64

43.000,00

At. Psicolóxica

890

9.333,36

440

4.666,64

Ax. Igualdade

580

10.000,00

295

5.000,00

SI427B 2019/57

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

69,80

As. Xurídico

292

5.606,25

156:30

3.162,87

50.769,12

At. Psico./Direc.

1.022

19.531,22

518

10.468,78

Ax. Dinamización

600

5.433,60

380

6.566,40

SI427B 2019/43

Concello de Muxía

P1505300B

Dumbría

84,00

As. Xur./Direc.

962

19.442,02

494

9.983,74

36.943,88

At. Psicolóxica

236

4.769,56

136

2.748,56

SI427B 2019/78

Concello de Negreira

P1505700C

47,75

As. Xur./Direc.

555

8.907,08

252

5.092,92

28.000,00

At. Psicolóxica

547

8.300,78

282

5.699,22

SI427B 2019/74

Concello de Nigrán

P3603500D

32,00

As. Xur./Direc.

922

14.906,90

452:30

9.140,98

38.688,01

At. Psicolóxica

550:30

8.900,49

284

5.739,64

SI427B 2019/38

Concello de Noia

P1505800A

32,75

As. Xurídico

675

10.913,40

381

6.000,00

42.604,35

At. Psico./Direc.

934

15.100,91

524

10.590,04

SI427B 2019/52

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

70,00

As. Xur./Direc.

828

15.897,19

492

9.943,32

55.840,51

At. Psicolóxica

966

18.399,46

574

11.600,54

SI427B 2019/21

Concello de Ourense

P3205500F

42,00

At. Psico./Direc.

768

13.969,15

492

8.000,00

44.969,15

As. Xurídico

852

15.000,00

492

8.000,00

SI427B 2019/69

Concello de Outes

P1506300A

50,00

As. Xur./Direc.

724

6.683,98

362

7.316,02

28.000,00

At. Psicolóxica

755

6.724,40

360

7.275,60

SI427B 2019/60

Concello de Padrón

P1506600D

23,75

As. Xurídico

450

7.275,60

210

4.244,10

20.735,46

At. Psicolóxica

360

5.820,48

168

3.395,28

SI427B 2019/07

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Guntín, Monterroso, Portomarín

87,30

Dirección do CIM

735

14.854,35

425

8.589,25

75.009,25

As. Xurídico

844

17.057,24

421

8.508,41

At. Psicolóxica

588

7.694,48

312

6.305,52

Ax. Igualdade

735

4.656,00

425

7.344,00

SI427B 2019/13

Concello de Poio

P3604100B

48,50

As. Xur./Direc.

878:30

15.000,00

500:30

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

1019:30

15.000,00

577:30

7.500,00

SI427B 2019/80

Concello de Ponteareas

P3604200J

43,05

As. Xurídico

391

7.111,90

225

4.547,25

25.659,15

*

At. Psico./ Direc.

692

7.431,75

325

6.568,25

SI427B 2019/72

Concello de Pontevedra

P3603800H

29,80

As. Xurídico

334

5.400,11

152

3.071,92

34.389,33

*

At. Psico./Direc.

1.008

16.297,34

476

9.619,96

SI427B 2019/49

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

73,25

As. Xur./Direc.

564

7.492,38

322

6.507,62

23.764,46

At. Psicolóxica

317

6.086,24

182

3.678,22

SI427B 2019/63

Concello de Redondela

P3604500C

49,55

As. Xurídico

556

7.410,48

272

3.625,28

29.302,10

*

At. Psicolóxica

843:30

11.242,36

527

7.023,98

SI427B 2019/15

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

72,00

As. Xur./Direc.

800

15.359,60

400

8.084,00

33.417,24

At. Psicolóxica

330

6.335,84

180

3.637,80

SI427B 2019/70

Concello de Ribeira

P1507400H

36,50

As. Xur./Direc.

834

13.484,11

462

9.337,02

38.035,22

At. Psicolóxica

556

8.989,41

308

6.224,68

SI427B 2019/64

Concello de Santa Comba

P1507800I

42,00

As. Xurídico

770

6.320,20

380

7.679,80

28.000,00

At. Psico./Direc.

730

6.320,20

380

7.679,80

SI427B 2019/56

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

34,80

As. Xurídico

511

4.667,00

290

2.333,00

21.000,00

*

At. Psicolóxica

1.022

9.333,00

581

4.667,00

SI427B 2019/09

Concello de Sanxenxo

P3605100A

30,50

As. Xurídico

448

7.243,26

224

4.527,04

36.790,28

At. Psico./Direc.

960

15.521,28

470

9.498,70

SI427B 2019/35

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

91,30

As. Xur./Direc.

1.046

20.000,00

523:30

10.000,00

56.000,00

At. Psicolóxica

536

9.333,33

265

4.666,67

Ax. Igualdade

491:30

8.000,00

246

4.000,00

SI427B 2019/32

Concello de Silleda

P3605200I

51,75

As. Xur./Direc.

998

18.152,62

487

9.842,27

42.032,76

At. Psicolóxica

484

8.803,48

259

5.234,39

SI427B 2019/75

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

58,50

As. Xurídico

360

6.548,04

240

4.666,67

39.403,71

At. Psico./Direc.

1.000

18.189,00

560

10.000,00

SI427B 2019/59

Concello de Teo

P1508300I

27,50

As. Xurídico

310

5.012,08

138

2.788,98

29.829,96

At. Psico./Direc.

800

12.934,40

450

9.094,50

SI427B 2019/04

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

79,05

As. Xurídico

330

6.335,84

175

3.536,75

31.237,91

At. Psicolóxica

485

9.311,76

235

4.400,25

Ax. Igualdade

302

4.957,63

156

2.695,68

SI427B 2019/31

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

53,00

As. Xurídico

300

5.456,70

150

3.031,50

26.374,05

At. Psico./ Direc.

650

11.822,85

300

6.063,00

SI427B 2019/29

Concello de Vigo

P3605700H

36,00

As. Xurídico

800

12.934,40

400

7.500,00

40.868,80

At. Psicolóxica

800

12.934,40

400

7.500,00

SI427B 2019/51

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

38,05

Dirección do CIM

884

14.292,51

487:30

9.852,37

44.577,19

As. Xurídico

335

5.416,28

160

3.233,60

At. Psicolóxica

460

7.437,28

215

4.345,15

SI427B 2019/28

Concello de Vilalba

P2706500B

24,50

As. Xur./Direc.

588

8.098,68

292

5.901,32

22.144,63

At. Psicolóxica

310

5.012,08

155

3.132,55

SI427B 2019/61

Concello de Viveiro

P2706700H

46,00

As. Xur./Direc.

1.015

18.461,84

536:30

10.164,76

33.626,60

At. Psicolóxica

331:30

3.333,00

160

1.667,00

SI427B 2019/02

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

45,00

At. Psico./Direc.

900

15.000,00

400

7.500,00

44.551,20

As. Xurídico

800

14.551,20

500

7.500,00

SI427B 2019/25

Concello de Zas

P1509400F

44,00

Dirección do CIM

720

13.096,08

365

7.376,65

40.157,27

As. Xurídico

350

6.366,15

174

3.516,54

At. Psicolóxica

350

6.366,15

170

3.435,70

SI427B 2019/11

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

38,00

Dirección do CIM

1.055

17.057,24

545

8.215,20

40.692,67

As. Xurídico

290

4.688,72

145

2.930,45

At. Psicolóxica

295

4.769,56

150

3.031,50

SI427B 2019/19

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

70,00

As. Xurídico

338

6.489,43

170

3.435,70

36.685,19

At. Psicolóxica

958

18.393,12

414

8.366,94

SI427B 2019/65

Concello do Grove

P3602200B

38,55

As. Xurídico

295

4.769,56

170

3.100,00

31.359,08

*

At. Psico./Direc.

890

14.389,52

468

9.100,00

SI427B 2019/34

Concello do Porriño

P3603900F

25,50

As. Xur./Direc.

846

13.678,13

450

9.094,50

31.438,68

At. Psicolóxica

316

5.109,09

176

3.556,96

SI427B 2019/62

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

80,05

As. Xurídico

402

8.000,00

204

4.000,00

67.000,00

At. Psico./Direc.

997

20.000,00

508

10.000,00

Ax. Igualdade

955

16.433,23

500

8.566,77

SI427B 2019/05

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

86,60

At. Psico./Direc.

720

14.551,20

360

7.275,60

54.780,96

As. Xurídico

144

2.910,24

72

1.455,12

Ax. Igualdade

640

11.059,20

320

5.529,60

Ax. Dinamización

640

6.470,40

320

5.529,60

SI427B 2019/27

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

97,80

Dirección do CIM

958

19.361,18

510

10.307,10

112.955,99

As. Xurídico

1.000

20.198,15

485

9.801,85

At. Psicolóxica

972

19.644,12

507

10.246,47

Ax. Igualdade

919

15.880,32

435

7.516,80

SI427B 2019/42

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

96,80

As. Xur./Direc.

1.020

9.000,00

510

5.000,00

40.000,00

At. Psicolóxica

1.020

9.000,00

510

5.000,00

Ax. Igualdade

1.020

7.000,00

510

5.000,00

SI427B 2019/44

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

83,05

As. Xur./Direc.

695

9.333,00

350

4.667,00

40.000,00

At. Psicolóxica

556

9.333,00

280

4.667,00

Ax. Dinamización

564

8.000,00

284

4.000,00

SI427B 2019/71

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

96,55

At. Psico./Direc.

1.043

19.106,81

539

10.893,19

56.000,00

As. Xurídico

447

8.967,71

249

5.032,29

Ax. Dinamización

447

7.697,28

249

4.302,72

SI427B 2019/08

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

95,80

As. Xur./Direc.

888

9.333,33

450

4.666,67

36.145,42

At. Psicolóxica

336

6.790,56

166

3.354,86

Ax. Igualdade

1.141

8.000,00

579

4.000,00

(*) Tendo en conta a orde de puntuación e o establecido no artigo 8.2 das bases reguladoras, que establece que en primeiro lugar se atenderá o financiamento dos postos necesarios para o normal funcionamento do CIM segundo o disposto no artigo 10 do Decreto 130/2016, do 15 de setembro, o posto de axente de igualdade e/ou axente de dinamización do territorio con enfoque de xénero non resultou subvencionado por esgotamento do crédito.

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Nº expediente

Entidade (por orde alfabética)

NIF

Medida solicitada

Importe solicitado

Puntos

Importe concesión

SI435C 2019/01

Concello da Cañiza

P3600900I

Artigo 9.1.a

4.808,00

15

4.808,00

SI435C 2019/02

Concello da Coruña

P1503000J

Artigo 9.1.a

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/03

Concello da Estrada

P3601700B

Artigo 9.1.b

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/04

Concello da Guarda

P3602300J

Artigo 9.1.b

3.760,00

12

3.760,00

SI435C 2019/05

Concello da Laracha

P1504200E

Artigo 9.1.a

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/06

Concello da Peroxa

P3206000F

Artigo 9.1.b

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2019/07

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Artigo 9.1.d

2.389,15

19

2.389,15

SI435C 2019/08

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Artigo 9.1.b

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/09

Concello da Veiga

P3208400F

Artigo 9.1.b

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/16

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Artigo 9.1.a

7.811,67

12

7.811,67

SI435C 2019/10

Concello de Abegondo

P1500100A

Artigo 9.1.a

3.087,00

15

3.087,00

SI435C 2019/11

Concello de Alfoz

P2700200E

Artigo 9.1.a

7.520,15

20

7.520,15

SI435C 2019/12

Concello de Allariz

P3200200H

Artigo 9.1.b

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/13

Concello de Ames

P1500200I

Artigo 9.1.b

7.995,00

8

7.995,00

SI435C 2019/14

Concello de Arteixo

P1500500B

Artigo 9.1.a

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2019/15

Concello de Arzúa

P1500600J

Artigo 9.1.b

7.000,00

15

7.000,00

SI435C 2019/17

Concello de Avión-Castrelo de Miño (Agrupación)

P3200500A

Artigo 9.1.b

6.000,00

48

6.000,00

SI435C 2019/18

Concello de Baiona

P3600300B

Artigo 9.1.a

7.956,00

12

7.956,00

SI435C 2019/19

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Artigo 9.1.b

3.787,30

19

3.787,30

SI435C 2019/20

Concello de Barbadás

P3200900C

Artigo 9.1.a

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/21

Concello de Bergondo

P1500800F

Artigo 9.1.b

6.726,81

15

6.726,81

SI435C 2019/22

Concello de Betanzos

P1500900D

Artigo 9.1.b

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/23

Concello de Boborás

P3201400C

Artigo 9.1.a

7.680,00

19

7.680,00

SI435C 2019/24

Concello de Boiro

P1501100J

Artigo 9.1.a

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/25

Concello de Boqueixón

P1501200H

Artigo 9.1.b

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/26

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Artigo 9.1.a

1.000,00

19

1.000,00

SI435C 2019/27

Concello de Cabanas

P1501500A

Artigo 9.1.a

1.200,00

19

1.200,00

SI435C 2019/28

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Artigo 9.1.f

6.800,00

16

6.800,00

SI435C 2019/29

Concello de Cambados

P3600600E

Artigo 9.1.b

7.986,00

11

7.986,00

SI435C 2019/30

Concello de Cambre

P1501700G

Artigo 9.1.f

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/31

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Artigo 9.1.b

2.117,50

19

2.117,50

SI435C 2019/32

Concello de Cangas

P3600800A

Artigo 9.1.f

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/33

Concello de Carnota

P1502000A

Artigo 9.1.b

7.824,65

20

7.824,65

SI435C 2019/34

Concello de Catoira

P3601000G

Artigo 9.1.b

2.970,00

19

2.970,00

SI435C 2019/35

Concello de Cee

P1502300E

Artigo 9.1.a

822,80

16

822,80

SI435C 2019/36

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Artigo 9.1.c

7.576,00

37

7.576,00

SI435C 2019/37

Concello de Chantada

P2701600E

Artigo 9.1.c

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/38

Concello de Coirós

P1502700F

Artigo 9.1.a

3.580,00

20

3.580,00

SI435C 2019/39

Concello de Coles

P3202700E

Artigo 9.1.a

6.000,00

19

6.000,00

SI435C 2019/40

Concello de Corcubión

P1502800D

Artigo 9.1.a

5.595,60

20

5.595,60

SI435C 2019/41

Concello de Cortegada

P3202800C

Artigo 9.1.a

5.325,00

19

5.325,00

SI435C 2019/42

Concello de Covelo

P3601300A

Artigo 9.1.d

4.014,71

18

4.014,71

SI435C 2019/43

Concello de Culleredo

P1503100H

Artigo 9.1.a

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2019/44

Concello de Cuntis

P3601500F

Artigo 9.1.a

5.466,00

20

5.466,00

SI435C 2019/45

Concello de Curtis

P1503200F

Artigo 9.1.a

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/46

Concello de Dodro

P1503300D

Artigo 9.1.b

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/47

Concello de Fisterra

P1503800C

Artigo 9.1.a

3.025,00

19

3.025,00

SI435C 2019/48

Concello de Frades

P1503900A

Artigo 9.1.a

2.871,00

20

2.871,00

SI435C 2019/49

Concello de Gondomar

P3602100D

Artigo 9.1.b

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/50

Concello de Guitiriz

P2702200C

Artigo 9.1.a

4.066,65

14

4.066,65

SI435C 2019/51

Concello de Lalín

P3602400H

Artigo 9.1.a

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/52

Concello de Laxe

P1504100G

Artigo 9.1.a

3.500,00

20

3.500,00

SI435C 2019/53

Concello de Lobios

P3204300B

Artigo 9.1.b

5.040,00

19

5.040,00

SI435C 2019/54

Concello de Lousame

P1504300C

Artigo 9.1.a

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/55

Concello de Maceda

P3204400J

Artigo 9.1.b

3.850,00

19

3.850,00

SI435C 2019/59

Concello de Marín

P3602600C

Artigo 9.1.e

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/60

Concello de Maside

P3204600E

Artigo 9.1.a

3.650,00

18

3.650,00

SI435C 2019/61

Concello de Meis

P3602800I

Artigo 9.1.b

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2019/62

Concello de Melide

P1504700D

Artigo 9.1.e

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/63

Concello de Melón

P3204700C

Artigo 9.1.b

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2019/64

Concello de Mesía

P1504800B

Artigo 9.1.a

2.822,00

20

2.822,00

SI435C 2019/65

Concello de Moaña

P3602900G

Artigo 9.1.b

6.245,00

12

6.245,00

SI435C 2019/66

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Artigo 9.1.b

6.000,00

19

6.000,00

SI435C 2019/67

Concello de Monfero

P1505100F

Artigo 9.1.a

4.957,87

19

4.957,87

SI435C 2019/ 68

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Artigo 9.1.f

7.733,61

12

7.733,61

SI435C 2019/69

Concello de Moraña

P3603200A

Artigo 9.1.b

3.611,82

20

3.611,82

SI435C 2019/70

Concello de Mos

P3603300I

Artigo 9.1.b

6.542,50

12

6.542,50

SI435C 2019/72

Concello de Muíños

P3205200C

Artigo 9.1.e

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2019/73

Concello de Muros

P1505400J

Artigo 9.1.f

2.000,00

15

2.000,00

SI435C 2019/74

Concello de Negreira

P1505700C

Artigo 9.1.b

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/75

Concello de Nigrán

P3603500D

Artigo 9.1.f

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/76

Concello de Noia

P1505800A

Artigo 9.1.a

5.760,00

12

5.760,00

SI435C 2019/82

Concello de Oia

P3603600B

Artigo 9.1.a

7.956,00

18

7.956,00

SI435C 2019/83

Concello de Ordes

P1506000G

Artigo 9.1.a

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2019/84

Concello de Ortigueira

P1506200C

Artigo 9.1.a

5.715,00

16

5.715,00

SI435C 2019/85

Concello de Ourense

P3205500F

Artigo 9.1.f

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/86

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Artigo 9.1.a

3.790,00

15

3.790,00

SI435C 2019/87

Concello de Outes

P1506300A

Artigo 9.1.b

3.589,40

16

3.589,40

SI435C 2019/88

Concello de Padrón

P1506600D

Artigo 9.1.b

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/89

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Artigo 9.1.b

7.900,00

20

7.900,00

SI435C 2019/90

Concello de Pereiro de Aguiar

P3205900H

Artigo 9.1.b

8.000,00

15

8.000,00

SI435C 2019/91

Concello de Piñor

P3206200B

Artigo 9.1.e

1.936,00

20

1.936,00

SI435C 2019/92

Concello de Pol

P2704600B

Artigo 9.1.a

4.190,00

20

4.190,00

SI435C 2019/93

Concello de Ponteareas

P3604200J

Artigo 9.1.b

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/94

Concello de Pontecesures

P3604400F

Artigo 9.1.a

5.451,60

19

5.451,60

SI435C 2019/95

Concello de Pontevedra

P3603800H

Artigo 9.1.f

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/96

Concello de Portas

P3604000D

Artigo 9.1.e

4.000,00

18

4.000,00

SI435C 2019/97

Concello de Porto do Son

P1507200B

Artigo 9.1.a

5.000,00

15

5.000,00

SI435C 2019/98

Concello de Quiroga

P2705000D

Artigo 9.1.b

3.362,00

19

3.362,00

SI435C 2019/99

Concello de Redondela

P3604500C

Artigo 9.1.f

7.930,34

8

7.930,34

SI435C 2019/100

Concello de Rianxo

P1507300J

Artigo 9.1.a

7.257,17

11

7.257,17

SI435C 2019/101

Concello de Ribadeo

P2705100B

Artigo 9.1.a

3.640,00

16

3.640,00

SI435C 2019/102

Concello de Ribadumia

P3604600A

Artigo 9.1.e

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/103

Concello de Ribeira

P1507400H

Artigo 9.1.a

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2019/104

Concello de Rubiá

P3207400G

Artigo 9.1.a

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2019/105

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Artigo 9.1.a

2.260,00

19

2.260,00

SI435C 2019/106

Concello de Sandiás

P3207800H

Artigo 9.1.a

5.040,00

18

5.040,00

SI435C 2019/107

Concello de Santa Comba

P1507800I

Artigo 9.1.a

6.136,00

16

6.136,00

SI435C 2019/108

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Artigo 9.1.b

7.991,54

12

7.991,54

SI435C 2019/109

Concello de Silleda

P3605200I

Artigo 9.1.f

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/110

Concello de Sobrado

P1508100C

Artigo 9.1.a

3.100,00

19

3.100,00

SI435C 2019/111

Concello de Soutomaior

P3605300G

Artigo 9.1.a

8.000,00

15

8.000,00

SI435C 2019/112

Concello de Teo

P1508300I

Artigo 9.1.b

3.200,00

12

3.200,00

SI435C 2019/113

Concello de Tomiño

P3605400E

Artigo 9.1.a

7.896,00

11

7.896,00

SI435C 2019/114

Concello de Tordoia

P1508500D

Artigo 9.1.a

7.200,00

20

7.200,00

SI435C 2019/115

Concello de Touro

P1508600B

Artigo 9.1.a

3.500,00

20

3.500,00

SI435C 2019/116

Concello de Trabada

P2706100A

Artigo 9.1.a

2.020,00

19

2.020,00

SI435C 2019/117

Concello de Triacastela

P2706200I

Artigo 9.1.a

4.190,00

18

4.190,00

SI435C 2019/118

Concello de Tui

P3605500B

Artigo 9.1.b

2.000,00

11

2.000,00

SI435C 2019/119

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Artigo 9.1.c

3.500,00

19

3.500,00

SI435C 2019/120

Concello de Valga

P3605600J

Artigo 9.1.a

7.897,94

16

7.897,94

SI435C 2019/121

Concello de Vedra

P1509000D

Artigo 9.1.e

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2019/122

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Artigo 9.1.a

3.840,00

19

3.840,00

SI435C 2019/123

Concello de Vigo

P3605700H

Artigo 9.1.b

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2019/124

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Artigo 9.1.b

7.986,00

11

7.986,00

SI435C 2019/125

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Artigo 9.1.b

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2019/126

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Artigo 9.1.e

2.500,00

19

2.500,00

SI435C 2019/127

Concello de Vilasantar

P1509100B

Artigo 9.1.a

2.904,00

19

2.904,00

SI435C 2019/128

Concello de Viveiro

P2706700H

Artigo 9.1.a

7.956,00

12

7.956,00

SI435C 2019/129

Concello de Xermade

P2702100E

Artigo 9.1.a

3.490,00

20

3.490,00

SI435C 2019/130

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Artigo 9.1.b

3.000,00

16

3.000,00

SI435C 2019/131

Concello de Xove

P2702500F

Artigo 9.1.a

2.722,50

20

2.722,50

SI435C 2019/132

Concello de Zas

P1509400F

Artigo 9.1.a

3.993,00

20

3.993,00

SI435C 2019/77

Concello do Carballiño

P3202000J

Artigo 9.1.a

7.176,00

12

7.176,00

SI435C 2019/78

Concello do Grove

P3602200B

Artigo 9.1.a

6.136,00

16

6.136,00

SI435C 2019/79

Concello do Pino

P1506700B

Artigo 9.1.b

5.445,00

20

5.445,00

SI435C 2019/80

Concello do Porriño

P3603900F

Artigo 9.1.a

2.555,00

12

2.555,00

SI435C 2019/81

Concello do Rosal

P3604800G

Artigo 9.1.d

2.947,04

16

2.947,04

SI435C 2019/56

Mancomunidade Comarca de Verín

P3200025I

Artigo 9.1.b

10.000,00

59

10.000,00

SI435C 2019/57

Mancomunidade I.V. Conso Frieiras - A Mezquita

P3200016H

Artigo 9.1.b

5.340,00

49

5.340,00

SI435C 2019/58

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Artigo 9.1.b

10.000,00

56

10.000,00

ANEXO II

Lista de agarda

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expediente

Entidade

(por orde de puntuación)

NIF

Actuación

Gasto elixible

(*)

Puntos

Importe

SI435B 2019/56

Concello de Curtis

P1503200F

Concilia no verán

16.800,00

28,50

12.000,00

SI435B 2019/102

Concello de Taboada

P2706000C

Actividades de verán

9.464,34

28,50

7.571,47

SI435B 2019/11

Concello de Santiso

P1508000E

Iguálate

2.100,00

28,25

1.680,00

SI435B 2019/38

Concello de Pol

P2704600B

Pol concilia

16.770,60

28,25

12.000,00

SI435B 2019/59

Concello de Aranga

P1500300G

Aranga concilia

6.861,09

28,00

5.488,87

SI435B 2019/16

Concello de Vilardevós

P3209200I

Compartindo ilusións sen excepcións

11.480,00

27,75

9.184,00

SI435B 2019/09

Concello de Toén

P3208200J

Programa de fomento da conciliación

2.426,00

27,50

1.940,80

SI435B 2019/58

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa respira

13.736,80

27,50

10.989,44

SI435B 2019/76

Concello de Pontecesures

P3604400F

Fomento da conciliación

12.181,00

27,50

9.744,80

SI435B 2019/12

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

8.131,20

27,25

6.504,96

SI435B 2019/53

Concello de Maceda

P3204400J

Manciñeiros

9.378,14

27,00

7.502,51

SI435B 2019/73

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

4.134,00

27,00

3.307,20

SI435B 2019/54

Concello de Baralla

P2703600C

Campamentos urbanos de verán para conciliación da vida laboral e familiar

13.128,50

26,75

10.502,80

SI435B 2019/41

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa respira

7.520,00

26,50

6.016,00

SI435B 2019/84

Concello de Moeche

P1505000H

Campamentos de conciliación familiar

11.040,00

26,50

8.832,00

SI435B 2019/98

Concello das Neves

P3603400G

Campamento de verán

12.600,00

26,50

10.080,00

SI435B 2019/101

Concello da Bola

P3201500J

Programa fomento da conciliación

11.760,00

26,25

9.408,00

SI435B 2019/99

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Sempre Xove

15.679,66

26,00

12.000,00

SI435B 2019/20

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

31.000,00

24,50

12.000,00

SI435B 2019/65

Concello de Valdoviño

P1508800H

Programa concilia tempos

7.802,40

23,50

6.241,92

SI435B 2019/97

Concello de Ponteareas

P3604200J

Campamento de conciliación

30.145,56

23,25

12.000,00

SI435B 2019/103

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Ponte Caldelas concilia

7.717,74

23,00

6.174,19

SI435B 2019/49

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

16.183,40

20,75

12.000,00

SI435B 2019/68

Concello de Viveiro

P2706700H

Conciliando en verán, Viveiro

13.951,00

20,50

11.160,80

SI435B 2019/37

Concello de Ourense

P3205500F

Espazo coeduca

20.080,90

20,50

12.000,00

SI435B 2019/29

Concello de Cangas

P3600800A

Enredos

9.101,20

16,50

6.370,84

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expediente

Entidade

NIF

Actuación

Causa

SI435B 2019/79

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Vacacións-Xúbilo en Baños de Molgas

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2019/62

Concello de Teo

P1508300I

Diverteo e Teo madruga

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2019/14

Concello de Toques

P1508400G

Campamento urbano

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº expediente

Entidade

NIF

Actuación

Causa

SI435A 2019/026

Concello de Padrón

P1506600D

Re-vivindo

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2019/043

Concello de Dozón

P3601600D

Mulleres do rural: Igualdade

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expediente

Entidade

NIF

Causa

SI427B 2019/82

Concello de Melón

P3204700C

Artigo 4.3 das bases reguladoras: a entidade local non é titular dun centro de información á muller (CIM) acreditado segundo o establecido no Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Nº expediente

Entidade

NIF

Causa

SI435C 2019/71

Concello de Mugardos

P1505200D

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa