Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Venres, 21 de xuño de 2019 Páx. 29701

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa Comunidade Autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á esta Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e adecuada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquirir, actualizar, completar e ampliar os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2 establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e débelles facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para a obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

O Fondo Social Europeo poderá cofinanciar nun 80 % os ciclos formativos de grao medio, no marco do Programa operativo FSE 2014-2020 Galicia, obxectivo temático OT10: investir na educación, formación e formación profesional para adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente, prioridade de investimento 10.4.

As actividades para o impulso da formación profesional dual poderán ser cofinanciadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, de conformidade coa normativa nacional vixente e, se é o caso, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, no marco do obxectivo número 10: investir na educación, formación e formación profesional para adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime de persoas adultas, de xeito parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos.

Para unha resposta máis axeitada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

De acordo coas competencias que ten conferidas, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

DISPÓN:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualízase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2019/20.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial, exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Na modalidade semipresencial e a distancia, a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar matrícula ningunha. A condición do número mínimo de solicitudes débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ordenación e proceso de admisión nos proxectos experimentais de formación profesional dual

Aos ciclos formativos autorizados no anexo II desta orde derivados dos proxectos experimentais de formación profesional dual seralles de aplicación a ordenación e o proceso de admisión establecidos na Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades; coas seguintes excepcións:

1. O contido do artigo 2.a) da dita orde, relativo aos requisitos das persoas solicitantes, modifícase e queda redactado como segue: «Ter dezaoito anos ou cumprilos no ano natural de inicio do ciclo formativo».

2. As datas relativas ao proceso de admisión para o curso 2019/20 serán as establecidas para os proxectos de formación profesional dual dentro do calendario xeral de admisión a ciclos formativos de formación profesional publicado pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Neste calendario estarán fixadas as datas de: prazo de solicitudes, publicación das listaxes de persoas solicitantes, períodos de reclamación, período de selección de alumnado pola entidade colaboradora, listaxe de persoas admitidas e en espera e datas de matrícula para as persoas seleccionadas.

Disposición adicional segunda. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2019/20.

Disposición adicional terceira. Módulo de formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo e, se é o caso, o módulo de proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do devandito módulo.

Disposición adicional cuarta. Acceso das persoas con título da ESO

As persoas que obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria por aplicación do punto 4 da disposición derradeira quinta da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (modificada polo artigo 1 do Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa), accederán ás prazas dos ciclos formativos de grao medio reservadas para as persoas con título profesional básico nos procesos de admisión.

Disposición adicional quinta. Cálculo da nota de acceso

Mentres non teñan valor académico as avaliacións finais do título de educación secundaria obrigatoria establecidas na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, empregarase para o cálculo da nota de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional o establecido no parágrafo primeiro do punto 3 do artigo 22 da Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para adoptar todos os actos e medidas necesarias para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Ciclos formativos autorizados para o curso 2019/20 polo réxime de persoas adultas

Modalidade presencial

A Coruña

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN08

Documentación e administración sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

ZSSAN09

Hixiene bucodental

ZSSSC02

Integración social

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSSSC04

Mediación comunicativa

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMFME01

Mecanizado

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15021469

IES Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

ZSHOT04

Dirección de cociña

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

ZMAGA01

Produción agroecolóxica

MP0414

Formación e orientación laboral

MP0404

Fundamentos agronómicos

MP0405

Fundamentos zootécnicos

MP0406

Implantación de cultivos ecolóxicos

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

MP0409

Principios de sanidade vexetal

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0943

Integración de sistemas

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

Coruña, A

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

MP1087

Animación de elementos 2D e 3D

MP1088

Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1096

Planificación de proxectos de son

MP1102

Posprodución de son

MP1098

Son para audiovisuais

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1166

Procesos finais fotográficos

MP1163

Proxectos fotográficos

MP1164

Toma fotográfica

MP1165

Tratamento fotográfico dixital

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

MP0178

Comercialización de eventos

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0173

Márketing turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0175

Xestión do departamento de pisos

ZSTCP03

Vestiario á medida e de espectáculos

MP0591

Confección de vestiario á medida

MP0590

Deseño de vestiario á medida

MP0585

Técnicas de modelaxe e patronaxe de vestiario á medida

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP0999

Encofrados

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0778

Planificación da instalación

MP0539

Solucións construtivas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

MP0567

Deseño e construción de edificios

MP0562

Estruturas de construción

MP0573

Formación e orientación laboral

MP0568

Instalacións en edificación

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0563

Representacións de construción

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

MP0359

Electrónica aplicada

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0366

Formación e orientación laboral

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

MP0238

Instalacións domóticas

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

ZSELE04

Mantemento electrónico

MP1062

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1052

Equipamentos microprogramables

MP1059

Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

MP1054

Mantemento de equipamentos de voz e datos

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0394

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0007

Interpretación gráfica

MP0092

Mecanizado

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0091

Trazado, corte e conformación

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

MP0164

Execución de procesos de fabricación

MP0007

Interpretación gráfica

MP0002

Mecanizado por control numérico

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0441

Técnica contable

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0224

Sistemas operativos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0179

Inglés

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0095

Montaxe

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

ZSTMV01

Automoción

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

MP1299

Captación e gravación de son

MP1305

Formación e orientación laboral

MP1298

Instalación e montaxe de equipamentos de son

MP1301

Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

MP1304

Toma e edición dixital de imaxe

Lugo

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0048

Produtos culinarios

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0394

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0260

Mecanizado básico

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0233

Electrónica

MP0234

Electrotecnia

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0222

Sistemas operativos monoposto

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0383

Destinos turísticos

MP0173

Márketing turístico

MP0384

Recursos turísticos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0385

Servizos de información turística

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

MP1201

Formación e orientación laboral

MP1195

Particións prefabricadas

MP1199

Pintura decorativa en construción

MP1194

Revestimentos continuos

MP1198

Revestimentos lixeiros

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

Ourense

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

32016765

CIFP Portovello

ZSCOM02

Comercio internacional

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0217

Atención hixiénica

MP0216

Atención sanitaria

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0218

Formación e orientación laboral

MP0020

Primeiros auxilios

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0999

Encofrados

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

MP0375

Servizos de rede e internet

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0214

Apoio á comunicación

MP0217

Atención hixiénica

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0218

Formación e orientación laboral

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

MP0020

Primeiros auxilios

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

MP0479

Control fitosanitario

MP0580

Establecementos de floraría

MP0404

Fundamentos agronómicos

MP0409

Principios de sanidade vexetal

MP0581

Técnicas de venda en xardinaría e floraría

Pontevedra

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSINA01

Vitivinicultura

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Valga

36020362

IES de Valga

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

36018173

IES de Teis

ZMIMP01

Estética e beleza

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0653

Xestión financeira

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZSSSC02

Integración social

MP0337

Contexto da intervención social

MP0346

Formación e orientación laboral

MP0338

Inserción sociolaboral

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP0342

Promoción da autonomía persoal

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0441

Técnica contable

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

ZMTCP01

Confección e moda

MP0269

Confección industrial

MP0267

Corte de materiais

MP0272

Formación e orientación laboral

MP0275

Materiais téxtiles e pel

MP0265

Patróns

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0923

Formación e orientación laboral

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0440

Tratamento informático da información

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

Modalidade semipresencial e distancia

A Coruña

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0870

Compaxinación

MP0871

Identificación de materiais en preimpresión

MP0868

Imposición e obtención dixital da forma impresora

MP0869

Impresión dixital

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

Lugo

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM02

Comercio internacional

MP0827

Comercio dixital internacional

MP0825

Financiamento internacional

MP0823

Márketing internacional

MP0826

Medios de pagamento internacionais

MP0824

Negociación internacional

MP0822

Sistema de información de mercados

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

Ourense

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSSSC01

Educación infantil

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0555

Redes telemáticas

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

32016765

CIFP Portovello

ZMCOM01

Actividades comerciais

MP1233

Aplicacións informáticas para o comercio

MP1235

Comercio electrónico

MP0156

Inglés

MP1226

Márketing na actividade comercial

Pontevedra

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSSSC01

Educación infantil

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0506

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0500

Xestión da produción en cociña

ANEXO II

Ciclos formativos autorizados na modalidade de dual

A Coruña

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMTCP01

Confección e moda

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

ZSHOT04 e ZSHOT05

Dobre titulación en Dirección de cociña e en

Dirección de servizos de restauración

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI02

Química industrial

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

ZMMAP03

Navegación e pesca de litoral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

ZSFME03

Deseño en fabricación mecánica

ZSENA02

Enerxías renovables

ZSELE04

Mantemento electrónico

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

ZSADG02

Asistencia á dirección

15021469

IES Leixa

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

ZSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMTMV01

Carrozaría

ZMENA01

Redes e estacións de tratamento de augas

ZSTMV01

Automoción

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15026753

IES A Pontepedriña

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15021482

IES San Clemente

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Lugo

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Chantada

27003175

IES Val do Asma

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Foz

27020562

IES de Foz

ZSHOT04 e

ZSHOT05

Dobre titulación en dirección de cociña e en

dirección de servizos de restauración

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMTMV03

Electromecánica de maquinaria

ZSTMV01

Automoción

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

ZMEOC01

Construción

ZMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

27015773

IES Muralla Romana

ZSIMP01

Estética integral e benestar

27016455

IES Sanxillao

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

ZMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSIMP02

Estilismo e dirección de peiteado

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMTMV01

Carrozaría

ZMEOC01

Construción

Ourense

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

ZMTMV03

Electromecánica de maquinaria

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

32009131

IES Universidade Laboral

ZMTMV01

Carrozaría

ZSELE03 e ZSIMA03

Mecatrónica industrial e oferta parcial do ciclo Automatización e robótica industrial

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Pontevedra

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

ZMTMV01

Carrozaría

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36018677

IES Luís Seoane

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

Valga

36020362

IES de Valga

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vigo

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV01

Carrozaría

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

36011579

IES A Guía

ZMCOM02

Comercialización de produtos alimentarios

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

36011804

Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico

ZSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

A distribución dos módulos por cursos, estará dispoñible na páxina web www.edu.xunta.es/fp