Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2019 Páx. 30790

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 29 de maio de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción Itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Carballo-Coristanco, puntos quilométricos, 32+620-34+400, de clave AC/16/082.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

O artigo 6.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e o artigo 12.2 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, determinan que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a «Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia», entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados con esta iniciativa son, entre outros, a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 27 de maio de 2016 a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou o documento «Fomento da mobilidade sostible. Sendas peonís e/ou ciclistas na comarca de Bergantiños e concellos limítrofes», onde unha das sendas propostas era un itinerario peonil e ciclista na AC-552, que agora se desenvolve mediante o proxecto construtivo «Itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Carballo-Coristanco, puntos quilométricos 32+620-34+400», de clave AC/16/082.06. Dito proxecto ten por obxecto a execución dunha senda compartida peón-bici que permita a circulación de peóns e ciclistas non deportivos por un itinerario na estrada AC-552, con dous treitos de actuación:

• Marxe dereita da estrada AC-552 entre os puntos quilométricos 32+620 e 33+180 (aínda que a lonxitude total proxectada é de 565 m aproximadamente), comunicando a beirarrúa existente no núcleo de Carballo co vial de acceso á factoría de Calvo que conecta a AC-552 a altura do punto quilométrico 33+200.

• Marxe esquerda da estrada AC-552 entre os puntos quilométricos 32+620 e 34+400 (aínda que a lonxitude total proxectada é de 1.908 m aproximadamente), comunicando neste segundo caso as beirarrúas existentes no núcleo de Carballo e o lugar de Montecelo (Coristanco), continuando a beirarrúa pola marxe dereita ata o núcleo de Coristanco.

En ambos os dous casos, o ancho da senda proxectada é de 2,5 m, e vai separada da calzada por dous bordos de formigón de 22 cm de ancho e unha franxa verde de ancho variable en función da superficie dispoñible; sobreelevada 3 cm respecto da rasante da calzada nas zonas non urbanas e 10 cm en zonas urbanas.

Ademais da pavimentación da senda, inclúese no presente proxecto a execución do sistema de drenaxe de augas pluviais e a execución da obra civil dalgúns servizos en previsión de futuras canalizacións (telecomunicacións e alumeado).

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia o mencionado proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (Rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de Carballo (Praza do Concello, s/n, 15100 Carballo) e na Casa do Concello de Coristanco (avenida Finisterre, 112, San Roque, 15147 Coristanco). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago Compostela, 29 de maio de 2019

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relacion de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Carballo-Coristanco, p.q. 32+620-34+400

Clave AC/16/082.06

Concello de Carballo:

Ref. catastral

Pol.

Parcela

Titular

Clas. PXOM

Uso catastral

Sit. bas. solo

Sup. catastral total

Sup. solo afectado

Bens afectados

Medición

001

4437806NH2843N

44378

06

España Lema, María

Solo urbano

Almacén.Estac.

Urbanizado

337

69,22

002

4437807NH2843N

44378

07

Pérez Rama, Manuel, hros. de

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

2.213

348,16

003

4437808NH2843N

44378

08

Canedo Outeiro, María Pilar

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

198

71,10

004

4437809NH2843N

44378

09

Lamas Puga, María Pilar

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

477

50,58

005

4437810NH2843N

44378

10

Vila Suárez, María Carmen

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

360

28,92

006

4437814NH2843N

44378

14

Moreira Suárez, Esther

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

223

34,15

007

4437847NH2843N

44378

47

Eiris Ponte, Jesús Constantino

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.983

67,34

008

4437815NH2843N

44378

15

García Vila, Pedro, hros. de

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

555

41,43

009

4437850NH2843N

44378

50

García Facal, Celia

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

419

51,98

010

4437851NH2843N

44378

51

García Souto, María Josefa

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

423

50,10

Muro de bloques + recuamento + recuamento cartel

2,16 m 2+1 ud

011

4437816NH2843N

44378

16

García Taibo, Carmen

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

600

41,22

012

4437817NH2843N

44378

17

García Taibo, Carmen

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

631

45,06

013

4437818NH2843N

44378

18

Porteiro Díaz, Josefina

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

672

47,29

014

4437819NH2843N

44378

19

García Taibo, Edelmira

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

582

45,22

015

4437820NH2843N

44378

20

García Taibo, Rosa

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

574

40,37

016

4437849NH2843N

44378

49

Ponte Regueira, José Francisco

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.592

308,51

017

4437844NH2843N

44378

44

Vila Suárez, José

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.193

1,27

018

4437824NH2843N

44378

24

García Taibo, Ramón

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

765

56,25

019

4437825NH2843N

44378

25

García Taibo, Manuel

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

726

54,95

020

4437826NH2843N

44378

26

García Taibo, Edelmira

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

636

56,34

021

4437827NH2843N

44378

27

García Taibo, Rosa

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

587

53,96

022

4437828NH2843N

44378

28

García Taibo, Carmen

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

778

76,53

023

4437829NH2843N

44378

29

Ponte Regueira, José Francisco

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

937

125,69

024

4437830NH2843N

44378

30

Ponte Vila, Manuel

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

962

180,78

025

4437831NH2843N

44378

31

Sam-K, S.L.

Solo urbano

Industrial

Urbanizado

817

150,62

026

4437832NH2843N

44378

32

Viaño López, Eliseo

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

510

36,63

027

4437833NH2843N

44378

33

Viaño López, Eliseo

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

475

34,96

028

4437834NH2843N

44378

34

Martínez López, Luis

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

635

42,32

029

4437835NH2843N

44378

35

Recarey Naya, María Magdalena

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

751

41,39

030

4437836NH2843N

44378

36

Angeriz Riveiro, Ermitas

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

519

14,90

031

4437837NH2843N

44378

37

Torres Maceiras, Albina

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

224

19,59

032

4437838NH2843N

44378

38

Vilanova Recarey, Ángeles

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

335

32,62

033

4437839NH2843N

44378

39

Luis Calvo Sanz, S.A.

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

518

31,64

034

4638612NH2843N

46386

12

Obras Guacal, S.L.

Solo urbanizable delimitado

Solo sen edif.

Rural

2.853

198,60

035

4638611NH2843N

46386

11

Obras Guacal, S.L.

Solo urbanizable delimitado

Solo sen edif.

Rural

777

353,25

036

4638610NH2843N

46386

10

Obras Guacal, S.L.

Solo urbanizable delimitado

Solo sen edif.

Rural

2.460

37,71

037

4638609NH2843N

46386

09

Obras Guacal, S.L.

Solo urbanizable delimitado

Solo sen edif.

Rural

565

342,83

038

4638608NH2843N

46386

08

Obras Guacal, S.L.

Solo urbanizable delimitado

Solo sen edif.

Rural

1.508

390,27

039

4335904NH2843N

43359

04

Navaza Lorenzo, María Benigna

Solo urbano

Industrial

Urbanizado

3.273

218,11

040

15019A04800241

048

00241

Navaza Lorenzo, María Benigna

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

3.959

116,25

041

15019A04800103

048

00103

Pérez Gómez, José

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

5.772

116,71

042

4335902NH2843N

43359

02

Manteiga Castiñeiras, José

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

996

28,13

043

4335901NH2843N

43359

01

Castro Iglesias, Manuel

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

261

25,22

044

4238802NH2843N

42388

02

Pose García, Antonio

Solo urbano

Almacén.Estac.

Urbanizado

266

95,48

045

4238801NH2843N

42388

01

Rojo Villar, M. Carmen

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.206

21,16

046

4238811NH2843N

42388

11

Vila Suárez, María Carmen

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.092

15,37

047

4034514NH2843N

40345

14

Angeriz Riveiro, José

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.008

7,20

048

4034516NH2843N

40345

16

Martínez Angeriz, Francisco

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.012

11,70

049

4034517NH2843N

40345

17

Angeriz Fuentes, Emilia

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

992

15,08

050

4034513NH2843N

40345

13

Sala de Fiestas Bergantiños, S.L.

Solo urbano

Ocio.Hostalaría

Urbanizado

4.262

5,58

051

4034512NH2843N

40345

12

Calvo Pumpido, Luciano

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

3.308

18,23

052

4034511NH2843N

40345

11

Cotelo López, Manuel

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.294

8,04

053

4034510NH2843N

40345

10

Cotelo López, Ramón

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.558

10,21

054

4034509NH2843N

40345

09

Pérez Rama, Manuel

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

4.001

15,16

055

4034508NH2843N

40345

08

Andrade Lorenzo, Herminio

Solo urbano

Industrial

Urbanizado

1.539

11,27

056

4034507NH2843N

40345

07

Varela Rodríguez, María Dolores

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.573

12,76

057

4034515NH2834N

40345

15

Suárez Vila, Sandra María

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

1.502

13,24

058

4034518NH2834N

40345

18

Fidalgo García, José

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.473

13,67

059

4034519NH2834N

40345

19

Vila Suárez, María Remedios

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.426

13,64

060

4034506NH2843N

40345

06

Vázquez Lado, María

Solo urbano

Solo sen edif.

Urbanizado

4.672

40,36

061

4034505NH2843N

40345

05

Automóviles Cancela, S.L.

Solo urbano

Industrial

Urbanizado

3.865

57,69

Recuamento cartel

4 ud

062

4034504NH2843N

40345

04

Brandón Pérez, Guillermo

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

872

14,20

Planta ornamental

2 ud

063

4034503NH2843N

40345

03

Collazo Gómez, Sara

Solo urbano

Industrial

Urbanizado

1.690

30,26

Muro de bloques+

Recuamento cartel

5,1 m 2+2 ud

064

4034502NH2843N

40345

02

Souto Rodríguez, Carmen

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.119

20,53

Recuamento cartel

1 ud

065

4034501NH2843N

40345

01

Vilanova Lema, Lucía

Solo urbano

Residencial

Urbanizado

1.367

39,41

066

15019A04800233

048

00233

Queijo Muíño, Jesús

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

346

17,97

067

15019A04800228

048

00228

Castiñeira Touriñán, Juan Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

1.560

23,79

Peche de sebes

8,2 m

068

15019A04800242

048

00242

Lado López, Iluminada Ana

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

853

30,49

Peche de sebes

9,7 m

069

15019A04800229

048

00229

Lado López, Iluminada Ana

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

819

32,44

Peche de sebes

9 m

070

15019A04800119

048

00119

Lado López, Iluminada Ana

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

941

41,39

Peche de sebes

9,5 m

071

15019A04800234

048

00234

Pérez Ogando, Dolores

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

734

41,35

Árbore madeirable

5 ud

072

15019A04800212

048

00212

Arijón Lema, Emilio

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

2.030

151,68

073

15019A04800197

048

00197

Trigo Castiñeiras, María Dolores

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

2.116

65,45

074

15019A04800120

048

00120

Arijón Pose, Antonio

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

2.164

63,28

Árbore madeirable

1 ud

075

15019A04800243

048

00243

En investigación. Artigo 47 da Lei 33/2003

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

333

4,02

076

15019A04800121

048

00121

Arijón Lema, Antonio

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

2.064

46,54

Árbore madeirable

4 ud

077

15019A04800198

048

00198

Arijón García, Consuelo

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

1.782

61,30

Árbore madeirable

4 ud

078

15019A04800199

048

00199

Arijón Pose, María del Carmen

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

1.716

115,24

Árbore madeirable

5 ud

079

15019A04800122

048

00122

Arijón Lema, José

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

4.294

301,63

Árbore madeirable

4 ud

080

15019A04800123

048

00123

Núñez Álvarez, Narcisa

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

3.064

268,69

Árbore madeirable

5 ud

081

15019A04800138

048

00138

Iglesias Taibo, Mercedes

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

2.018

197,56

Árbore madeirable

5 ud

082

15019A04800135

048

00135

Rodríguez Trigo, José

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

637

61,53

Árbore madeirable

2 ud

083

15019A04800134

048

00134

Iglesias Trigo, Antonio

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

821

104,84

Árbore madeirable

5 ud

084

15019A04800131

048

00131

Nogueira España, Manuel

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

316

2,61

085

15019A04800130

048

00130

Nogueira España, Laureano

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

423

24,24

Árbore madeirable

2 ud

086

15019A04800246

048

00246

En investigacion. Artigo 47 da Lei 33/2003

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

1.150

72,59

Árbore madeirable

6 ud

087

15019A04800144

048

00144

Taibo Trigo, Carmen

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

3.443

255,93

Árbore madeirable

25 ud

088

15019A04809007

048

09007

Desconto

Solo rústico de protección agropecuaria

Agrario

Rural

1.034

30,34

Concello de Coristanco:

Ref. catastral

Pol.

Parcela

Titular

Clas. PXOM

Uso catastral

Sit. bas. solo

Sup. catastral total

Sup. solo afectado

Bens afectados

Medición

001

15029A03700067

037

00067

Concello de Coristanco

Solo rústico de protección de espazos naturais

Agrario

Rural

2.637

34,87

002

15029A03709010

037

09010

Desconto

Solo urbanizable delimitado industrial

Agrario

Rural

201

4,73

003

15029A03700068

037

00068

Varela Bastón, Baldomero

Solo urbanizable delimitado industrial

Agrario

Rural

3.458

41,18

004

3031409NH2833S

30314

09

Suárez Calvelo, Gonzalo

Solo de núcleo rural común

Solo sen edif.

Urbanizado

1.591

62,62

005

3031407NH2833S

30314

07

Suárez Fernández, Bernardo

Solo de núcleo rural común

Solo sen edif.

Urbanizado

530

6,20

006

3031406NH2833S

30314

06

Suárez Fernández, Bernardo

Solo de núcleo rural común

Residencial

Urbanizado

737

48,09

007

3031405NH2833S

30314

05

Calvelo Cancela, Celia

Solo de núcleo rural común

Solo sen edif.

Urbanizado

540

21,74