Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 23 de xullo de 2019 Páx. 34064

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 11 de xullo de 2019 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019.

Por Orde do 15 de febreiro de 2019 (DOG do 5 de marzo), a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocou axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019.

A Orde do 22 de abril de 2019 (DOG do 26 de abril) incrementou o importe destas axudas.

Reunida a comisión prevista no artigo 11 da citada orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade co artigo 12 da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás confederacións, federacións de nais e pais do alumnado e ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial relacionadas no anexo I.

Segundo. Excluír a ANPA que figura no anexo II por non ser dun centro de educación especial.

Terceiro. Para facer efectivo o pagamento das axudas, os beneficiarios presentarán electronicamente, de acordo co establecido no artigo 9 da orde de convocatoria, dirixida á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Subdirección Xeral de Centros, Servizo de Xestión de Programas Educativos, antes do día 31 de outubro de 2019, a seguinte documentación:

a) A xustificación dos gastos realizados, mediante orixinais ou copias compulsadas de facturas e/ou nóminas e a acreditación documental de que se efectuou o seu aboamento. Non se admiten recibos como xustificación dos gastos.

b) Unha declaración actualizada do anexo II publicado na Orde do 15 de febreiro de 2019 (DOG do 5 de marzo), pola que se convocan as axudas para o ano 2019.

Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido no artigo 10.1.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Así mesmo, esta orde poderase impugnar potestativamente en reposición no prazo dun mes, ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

CIF

Confederación/federación/ANPA CEE

Concello

Importe (€)

G15115165

Confapa (Confed. Galega ANPAS centros públi.)

A Coruña

8.399,23

G15098114

Congapa (Confederación Galega de ANPAS)

A Coruña

6.889,23

G70416557

Confederación ANPAS galegas

Santiago de Compostela

8.599,23

G15042617

Federación Provincial ANPAS Centros Públicos

A Coruña

5.205,00

G15089857

FAPA Federación Provincial de ANPAS Privados

A Coruña

1.665,00

G70366588

Federación Centros Públicos A Costa da Morte

Carballo

2.245,00

G27019140

Fapacel Federación Provincial ANPAS Centros Públicos

Lugo

2.865,00

G32009037

Federación Provincial ANPAS Centros Públicos As Burgas

Ourense

3.045,00

G36020311

Federación Provincial ANPAS Centros Públicos

Pontevedra

4.685,00

G70222195

Federación Centros Públicos Compostela

Santiago de Compostela

2.045,00

G15062839

Fecapa Federación Central de ANPAS

Santiago de Compostela

1.900,00

G36581841

Fesanpas Federación Estradense

A Estrada

1.180,00

G36743946

Foanpas Federacióbn ANPAS Olívica

Vigo

2.480,00

G36959658

Surgapa Federación ANPAS do Suroeste

Vigo

1.420,00

V36358497

Federación de ANPAS O Con

Sanxenxo

1.180,00

G36412039

Fanpo Federación de ANPAS O Condado-Paradanta

Ponteareas

1.440,00

V36822682

Federación de ANPAS do Val Miñor

Gondomar

1.320,00

G15543242

Federación de ANPAS de Ferrol

Ferrol

1.360,00

G15984990

ANPA CEE Ntra. Sra. del Rosario

A Coruña

925,00

G15747678

ANPA CEE Amicos

Ribeira

925,00

G27159425

ANPA CEE Santa María

Lugo

925,00

G32022774

ANPA CEE Miño

Ourense

925,00

V36130169

ANPA CEE Joaquina Sobrino

A Guarda

925,00

G36753895

ANPA La Ilusión del Valle Miñor CEE Juan María

Nigrán

925,00

G36152262

ANPA CEE Santisímo Cristo del Amor Aceesca

O Porriño

925,00

G36180768

ANPA CEE Juan XIII

Pontevedra

925,00

G36630614

ANPA CEE A Menela

Vigo

925,00

G36812063

ANPA CEE Saladino Cortizo

Vigo

925,00

G36682102

ANPA CEE San Rafael

Vigo

925,00

G36131027

ANPA CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

925,00

G15874290

ANPA Colegio Duques de Lugo

Santiago de Compostela

925,00

G15456908

ANPA A Barcia

Santiago de Compostela

925,00

G15412026

ANPA Terra de Ferrol

Ferrol

925,00

G32202798

ANPA CEE O Pino

Ourense

925,00

G70313804

ANPA CEE María Mariño

A Coruña

925,00

ANEXO II

Nome da ANPA

Localidade

Causa da exclusión

ANPA Compañía de María

A Coruña

Non ser unha ANPA de educación especial