Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Luns, 5 de agosto de 2019 Páx. 35729

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as resolucións ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria.

Mediante a Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG nº 24, do 4 de febreiro de 2019), establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2019.

De conformidade co artigo 18 da citada orde, serán órganos competentes para resolver, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social:

a) No caso de entidades de ámbito autonómico e grupos informais de mozos e mozas, a persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

b) No caso de entidades de ámbito provincial ou inferior, as persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 11 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro das resolucións do 1 de xullo, 12 de xullo, 15 de xullo e 22 de xullo de 2019, ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria, que se recollen no anexo á resolución.

Segundo. O artigo 45.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, establece que nos supostos de publicacións de actos que conteñan elementos comúns, poderán publicarse de forma conxunta os aspectos coincidentes, especificándose unicamente os aspectos individuais de cada acto. Tendo en conta a identidade de contido das referidas resolucións, excepto no que se refire aos cadros que se conteñen nos seus anexos, e en uso da facultade establecida no devandito artigo 45.2, publícase de forma conxunta o contido das resolucións e especifícanse unicamente os cadros contidos nos anexos de cada unha delas.

Terceiro. Comunicar que as resolucións do 1 de xullo, 12 de xullo, 15 de xullo e 22 de xullo de 2019 que finalizan este procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que as ditou no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Estas resolucións tamén poderán ser impugnadas directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza ou órgano contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses, a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolucións do 1 de xullo, 12 de xullo, 15 de xullo e 22 de xullo de 2019, ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria

Pola Orde do 28 de decembro de 2018 (DOG nº 24, do 4 de febreiro de 2019) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2019.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor correspondente, examinadas pola Comisión de Avaliación as admitidas a trámite e emitido por esta o informe referido no artigo 15.6, á vista da proposta de resolución formulada polo órgano instrutor correspondente, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e atribuída a competencia para resolver, por delegación da conselleira de Política Social, segundo o disposto no artigo 18.1 e na disposición adicional cuarta da orde de convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son admisibles a trámite as solicitudes das asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo I, por incumprimento dos requisitos sinalados nos artigos 5 e 12.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo II, polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 5.5.

Terceiro. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo III, por concorrer causa de exclusión ao non ser o proxecto subvencionable segundo o artigo 6.

Cuarto. Que son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo IV, na contía sinalada para cada entidade e en aplicación dos criterios de avaliación e prelación establecidos nos artigos 15 e 16, por un importe total de:

– Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado: 227.763,60 euros.

– Xefatura Territorial da Coruña: 34.755,00 euros.

– Xefatura Territorial de Lugo: 28.794,79 euros.

– Xefatura Territorial de Ourense: 52.188,55 euros.

– Xefatura Territorial de Vigo: 53.817,58 euros.

Quinto. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo V, por non acadar o proxecto presentado a puntuación mínima de 50 puntos exixida no artigo 16.

Sexto. Que están na lista de reserva as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo VI, de acordo co artigo 17.2 e coa orde de prelación establecida no artigo 15.6.

Sétimo. De conformidade co artigo 18 das bases reguladoras, a entidade ou grupo beneficiario disporá dun prazo de dez días, desde a publicación da resolución de concesión, para realizar algún dos seguintes trámites mediante a presentación do anexo V:

a) Renunciar á subvención concedida se, por calquera circunstancia, non pode realizar o proxecto subvencionado, tendo en conta o establecido no artigo 5.6.

b) Solicitar o anticipo previsto no artigo 20.2. Para iso deberá presentar ademais:

1º. O anexo X debidamente cuberto. No caso dos grupos informais, todas as persoas que o compoñen deberán ser titulares da conta bancaria e asinar este anexo.

2º. As certificacións de estar ao día das obrigas coa AEAT, a TXSS e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

Transcorrido o prazo de dez días, non se admitirán máis solicitudes de anticipo.

Oitavo. A data límite para presentar a xustificación da subvención é o 15 de outubro de 2019.

Xustificarase a totalidade do proxecto subvencionado, para o cal deberá achegarse a documentación relacionada no artigo 19.

Noveno. As resolucións esgotan a vía administrativa e contra elas poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que as ditou no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Estas resolucións tamén poderán ser impugnadas directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza ou órgano contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses, a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo. A publicación destas resolucións producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 11 da Orde do 28 de decembro de 2018 e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018). Cristina Pichel Toimil. Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

A Coruña, 12 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018. María Blanco Aller. Xefa territorial da Coruña.

Lugo, 12 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018). Cristina Abades Martínez. Xefa territorial de Lugo.

Ourense, 22 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018). María José Fernández Laso. Xefa territorial de Ourense.

Vigo, 15 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 18 da Orde do 28.12.2018). Marta Iglesias Bueno. Xefa territorial de Vigo.

ANEXO I

Solicitudes non admitidas a trámite

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Causa

2019/29-0

Asociación Ambiental Senda Nova

G70175401

Non presenta proxecto

2019/45-0

Xented100cia

G70538483

Non censada

2019/54-0

Asociación Cultural Juvenil de Promoción del Arte Urbano Otro Prisma

G27469766

Non censada

2019/61-0

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

G32010449

Non presenta proxecto

2019/67-0

Ventoleira

Iago Fariña Otero

***8156**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2019/70-0

Censea

G70529920

Non xustificación do ano anterior

2019/72-0

A Toba

Álvaro Dosil Rosende

***2793**

Non presenta proxecto

2019/78-0

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Proxecto presentado fóra de prazo

2019/80-0

Maruxa

Carolina Pérez Santos

***4375**

Non atenderon ao requirimento

2019/82-0

Xanela

Lucía González Lago

***8752**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2019/91-0

Asociación Garabatos

Constanza Garabatos Funes

***5958**

Non atenderon ao requirimento

2019/98-0

Deshidratadora Híbrida de Vedra

Xes Clavijo Vázquez

***7079**

Unha persoa membro non cumpre o requisito da idade

2019/110-0

AC Asemblea da Mocidade de Vilaboa

G94176211

Non censada

2019/113-0

Amigos da Cultura Mariñeira Tradicional

Macarena Isabel Sánchez Alonso

***6547**

Unha persoa membro non cumpre o requisito da idade

2019/128-0

Asociación Xuvenil Atlántica

G70563663

Non censada

2019/18-0

Anduriña

Estela Martínez Rodríguez

***9185**

Non atenderon o requirimento

2019/27-0

Bosques con Vida

Ángel Enrique López Pérez

***9479**

Non atenderon o requirimento

Xefatura Territorial da Coruña:

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Causa

2019/6-1

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

Unha persoa membro non cumpre o requisito da idade

Xefatura Territorial de Ourense:

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Causa

2019/11-3

Asociación Limisi

G32302671

Non presenta proxecto

2019/12-3

ADO

G32410797

Proxecto presentado fóra de prazo

Xefatura Territorial de Vigo:

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Causa

2019/3-5

Asociación Cultural Arraianos

G94159217

Non inscrita no censo

2019/10-5

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Non cumpre o referente ás idades nas asociacións xuvenís

2019/11-5

Leis 26 F.S.

G36109163

Non inscrita no censo

2019/13-5

Asociación Xuvenil e Cultural Staccato

G36592582

Non presentou proxecto en prazo

ANEXO II

Solicitudes denegadas por incumprimento dos requisitos do artigo 5.5

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Motivo

2019/40-0

Grupo Scout-Guía Vasco da Ponte 636

G15101686

Débedas coa AEAT

2019/123-0

Innova Rural

Diego Antonio Rodríguez López

***4143**

Débedas coa AEAT, Atriga e SS

2019/37-0

Sociedade Xuvenil Galega de Química

G70515036

Débedas coa AEAT

2019/105-0

GI Vedraverde XXI

Noela Rodríguez Fernández

***0177**

Débedas coa AEAT

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Causa

2019/16-0

Seshat

Patricia Torreira Iglesias

***9358**

Excluído segundo os artigos 6.6 (adquisición de material inventariable) e 6.4 (período subvencionable).

2019/22-0

Espazo Matrioska

Ana Clara Martín Salve

***9696**

Excluído segundo os artigos 6.1 e 6.15: non se axustan ao obxecto e finalidade das axudas, xa que as actividades e gastos subvencionables son realizados por terceiras persoas. Ademais, o proxecto é levado a cabo por unha asociación, non por un grupo informal.

2019/59-0

As. Xuvenil Hardcore Underground

G94174901

Excluído segundo os artigos 5.4 e 6.10: proxecto levado a cabo en conxunto con outra asociación, a cal é retribuída. Ademais, a outra asociación tamén é solicitante das axudas.

2019/85-0

Pontevedra Gamers

Marcos González Liste

***4374**

Excluído segundo os artigos 6.15 (o proxecto é levado a cabo por unha asociación, non por un grupo informal) e 6.9 (ingreso por entrada no local).

2019/99-0

Creando Educación Social

Lucía Fernández Coutado

***9584**

Excluído segundo o artigo 6.6 (adquisición de material inventariable).

2019/116-0

Ardai Educación e Terapia

G32456097

Excluído segundo o artigo 6.10 (remuneración da entidade impulsora do proxecto).

2019/125-0

Luis Eiriz Fotografía

Luis Eiriz Guitiérrez

***9536**

Excluído segundo o artigo 6.10 (ánimo de lucro, o produto do proxecto destínase á súa comercialización e venda).

ANEXO IV

Solicitudes obxecto de subvención

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Puntos

Importe concedido (€)

3

2019/93-0

Iniciativa Xuvenil pola Innovación na Ciencia (IXIC)

Ignacio Delgado Ferreiro

***1639**

82,5

5.000,00

6

2019/66-0

GI Orixes

Elena Calvelo Hermida

***6046**

80

4.750,80

9

2019/117-0

Asociación Colectivo Espazo 16

G94155298

77,5

5.000,00

10

2019/68-0

GI Moluska Producións

Aída Míguez González

***8915**

77,5

5.000,00

11

2019/94-0

Trilobites

Claudia Esperanza Corredoira López

***9003**

77,5

5.000,00

13

2019/122-0

Aspies en Acción

Xan Baliñas Vidal

***8925**

77,5

4.868,01

18

2019/86-0

Deva

Martín Rivas Vázquez

***7227**

72,5

5.000,00

19

2019/69-0

GI Xóvenes do Xurés

Pablo Rodríguez Paz

***6959**

72,5

5.000,00

20

2019/50-0

Apisgal

Aarón Pereira Álvarez

***7709**

72,5

4.950,00

23

2019/95-0

Meigallo

Verónica Castrillón Castro

***1910**

72,5

2.159,30

24

2019/23-0

Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola

G36597714

72,5

4.939,00

30

2019/20-0

Sustinea

G32422834

70

5.000,00

31

2019/64-0

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

70

1.271,50

32

2019/103-0

Pesquedellas

Sara Fraga Pérez

***4484**

70

3.885,75

33

2019/14-0

Cantos Somos

Jorge Enríquez Méndez

***7490**

67,5

4.961,00

34

2019/6-0

Cáritas Diocesana Santiago de Compostela

R1500053B

67,5

3.530,00

37

2019/87-0

Asociación Aspas

G15031537

67,5

4.995,00

40

2019/31-0

Redaccion’19

Silvia Campos López

***7331**

67,5

5.000,00

43

2019/88-0

Monitorado Activo

Aila Fernández Fente

***6154**

67,5

5.000,00

45

2019/56-0

Clube Xóvenes Gandeiros

G70149331

65

5.000,00

46

2019/115-0

GI Siéntete

Andrea López Pérez

***7530**

65

5.000,00

47

2019/74-0

Martabelas

Jonatan Santos Seoane

***6052**

65

4.150,00

48

2019/121-0

Arlequín

Lucas Cabaleiro Paz

***4316**

65

5.000,00

54

2019/55-0

Down Compostela

G15587355

62,5

5.000,00

55

2019/38-0

Asociación Lalatinica

G70358155

62,5

5.000,00

57

2019/25-0

Amigos da Terra

G32242422

62,5

5.000,00

58

2019/47-0

ONG Mestura

G15940414

62,5

5.000,00

60

2019/58-0

Faísca Cultural, Xestión e Difusión Cultural

Soraya Martínez Bautista

***8050**

62,5

4.125,00

62

2019/9-0

Federación Scouts Galicia

G70305008

62,5

5.000,00

64

2019/89-0

Dezactiva

Yolanda Castro Reboredo

***9202**

62,5

5.000,00

65

2019/118-0

AEGEE Vigo

G27841345

62,5

3.800,00

70

2019/41-0

Asociación Feitizo

G70550710

60

4.730,00

71

2019/92-0

Grupo de Divulgación en Defensa do Patrimonio Natural dos Himonópteros Galegos

Laura Pita García

***5457**

60

3.306,63

72

2019/48-0

Cruz Vermella Xuventude

Q2866001G

60

5.000,00

73

2019/112-0

Salvaxes.Co

Manuel Chapela Poceiro

***1209**

60

5.000,00

74

2019/111-0

GI Mozas do Rural con Proxecto

Uxía Seoane Fernández

***1678**

60

5.000,00

75

2019/60-0

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg)

G15068091

60

2.480,61

76

2019/76-0

Mocidade Activa para a Difusión das Novas Tecnoloxías

Beltrán Puentes Cociña

***9036**

60

4.800,00

77

2019/79-0

Arousa Moza

G94157963

60

5.000,00

78

2019/7-0

Organización Juvenil Española

G28556728

60

4.856,00

79

2019/30-0

Asociación Xeración

G70385091

60

4.610,00

80

2019/73-0

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

60

4.470,00

83

2019/19-0

Federación EFA Galicia

G15299357

57,5

4.940,00

85

2019/12-0

Asociación Xuvenil Galiza Nova

G15221252

57,5

5.000,00

86

2019/46-0

Asociación Recreativa e Cultural Marexada

G36980605

57,5

5.000,00

87

2019/39-0

Asociación Recreativa Cultural Educativa Ocionautas

G94114022

57,5

4.600,00

88

2019/1-0

Apader

G15051741

57,5

3.015,00

89

2019/32-0

Nfoca8 Agrupación Fotográfica de Betanzos

G70554142

57,5

3.570,00

90

2019/57-0

Asociación Cultural Outra Vaca no Millo

G70513106

57,5

5.000,00

91

2019/96-0

As Teimudas

Sofía Arangüena López

***8871**

57,5

5.000,00

Xefatura Territorial da Coruña:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

Importe concedido (€)

22

2019/8-1

Asociación EFA Fonteboa

G15059876

72,5

4.950,00

25

2019/13-1

Asociación E.T.A.L. Néboa

G15409063

72,5

4.835,00

28

2019/11-1

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

70

4.975,00

42

2019/1-1

Asociación Integro das Persoas
con Discapacidade Funcional da Costa da Morte

G15173263

67,5

5.000,00

44

2019/12-1

Asociación Grupo Scout Semente

G70283353

67,5

5.000,00

61

2019/10-1

Asociación Down Coruña

G15731466

62,5

5.000,00

84

2019/14-1

Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

57,5

4.995,00

Xefatura Territorial de Lugo:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

Importe concedido (€)

2

2019/7-2

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

82,5

5.000,00

5

2019/4-2

Asociación Xuvenil Tir Na n´Og

G27383785

80,0

5.000,00

7

2019/2-2

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

77,5

5.000,00

15

2019/3-2

Asociación de Personas Sordas de Lugo

G27021187

75,0

1.905,00

16

2019/6-2

Asociación Cultural Xuvenil Ateibo

G27013309

72,5

4.900,00

21

2019/1-2

Aspnais-Asociación de Padres o Tutores de PCDI de Lugo

G27018365

72,5

1.989,79

35

2019/5-2

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

67,5

5.000,00

Xefatura Territorial de Ourense:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

Importe concedido (€)

1

2019/7-3

Asociación Cultural Vieiro

G32015760

87,5

5.000,00

4

2019/10-3

Asociación Grupo Scout ILEX 695

G32466187

82,5

5.000,00

8

2019/15-3

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

77,5

2.830,00

12

2019/8-3

Asociación Ourensana de Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e Outras Enfermidades Neurodexenerativas

G32209983

77,5

2.380,00

17

2019/3-3

Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir

G32378960

72,5

4.950,00

38

2019/5-3

Asociación Xuvenil Os Gaiteiros

G32270423

67,5

4.630,00

39

2019/4-3

Asociación Participacción

G32477127

67,5

4.910,00

41

2019/14-3

Asociación Xuvemprende

G32469694

67,5

5.000,00

56

2019/1-3

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

62,5

5.000,00

63

2019/6-3

Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

G32122376

62,5

4.998,00

67

2019/2-3

Agrupación Folclórica Queixume dos Pinos

G32224198

60,0

4.990,55

68

2019/13-3

Asociación Veciñal As Termas

G32334989

60,0

2.500,00

Xefatura Territorial de Vigo:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

Importe concedido (€)

14

2019/8-5

Asociación Xuntanza Xuvenil

G36744951

77

5.000,00

26

2019/4-5

Down Vigo

G36697324

71

5.000,00

27

2019/9-5

Asociación Recreativa e Cultural Sueste

G36472306

71

4.212,58

29

2019/5-5

Asociación Deportista e Ecoloxista Treze Catorze

G36578078

70

5.000,00

49

2019/1-5

Asociación Río Gallo de Cuntis

G36405769

65

5.000,00

50

2019/6-5

Down Xuntos

G36164887

65

4.930,00

51

2019/2-5

Asociacións Xogais

G36917037

63

5.000,00

52

2019/15-5

Club Montañeiros Celtas

G36637890

63

4.880,00

66

2019/7-5

Asociación Érguete Baixo Miño

G36124279

61

5.000,00

81

2019/12-5

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

59

4.850,00

82

2019/16-5

Asociación Cultural O Castro

G36166879

58

4.945,00

ANEXO V

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima de 50 puntos

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Puntos

2019/81-0

Valoresc Innovation

G70377585

47,5

2019/36-0

Asociación Jóvenes Científicos y Emprendedores Atlantic

G32407611

47,5

2019/24-0

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

47,5

2019/33-0

Desmente

Borja Fariñas Iglesias

***7786**

47,5

2019/102-0

GI Gaitas do Baño

Silvia Calviño Vázquez

***8983**

45

2019/5-0

UGT Galicia

G15383011

45

2019/26-0

Asociación Debate Universitario Retórica

G94155157

42,5

2019/8-0

Sindicato Nacional de CC.OO. Galicia

G15103112

42,5

2019/107-0

GI Os Pequenos na Gandeiría

Júnior Ramas Suárez

***5839**

40

2019/120-0

Alica

Angelo Ivo Vázquez Dopazo

***0662**

37,5

2019/104-0

Entre Animador@s

Paula Pumares Pérez

***9244**

37,5

2019/71-0

GI West Coast Swing Galicia

María Cristina Mariño Villadamigo

***8100**

37,5

2019/108-0

Fervenosocorpo

Gabriel Rodríguez Fernández

***3567**

37,5

2019/62-0

XR360

Nicolás Andrade Meixide

***6018**

35

2019/109-0

GI Ponte a Descubrir

Brandon Mondragón Bello

***3102**

35

2019/49-0

Asociación Periodística, Estudios y Comunicación (Pestudio)

G70448345

35

2019/127-0

Unión Alumnos Relacións Laborais Lugo (UARLL)

Fátima Núñez Castro

***8589**

32,5

2019/97-0

Ligione

Andrea González Lozoya

***6049**

32,5

2019/90-0

Xuventude de Monfero

David Espiñeira Cortizas

***4100**

30

2019/77-0

Enxebre

Marta Álvarez Vázquez

***8772**

30

Xefatura Territorial da Coruña:

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

2019/2-1

Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela

G15041551

40

2019/5-1

Asociación Deportiva Cultural Capoeira Angola

G70238746

37,5

2019/3-1

Asociación de Pais de a Alumnos Armando Cotarelo Valledor

G15433238

35

ANEXO VI

Solicitudes en lista de reserva

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

CIF/NIF

Puntos

Orzamento (€)

1

2019/101-0

Sen título

Rebeca López Villar

***6064**

57,5

2.935,00

2

2019/63-0

Asociación Xuvenil Aslan

G27801901

57,5

5.000,00

3

2019/119-0

Sororidade

Uxía Sar López

***0029**

55

5.000,00

4

2019/106-0

Xuventude do Navia

Julia Gegunde García

***8456**

55

5.000,00

5

2019/51-0

GI Implícate

Andrea Piñeiro Puente

***9362**

55

5.000,00

6

2019/65-0

Asociación Cultural A Pinguela de Bama

G70537337

55

4.990,50

7

2019/34-0

Asociación Cultural, Artística e de Producción Audiovisual Visualmedia Galicia

G32397796

55

4.760,47

8

2019/21-0

Asociación para a Prevención e a Educación

G32383549

55

4.064,57

9

2019/2-0

Sagrado Corazón

G27118934

55

5.000,00

11

2019/35-0

Asociación Tresesenta

G70544796

55

5.000,00

12

2019/17-0

SOS Abellas

Pablo Rodríguez Jiménez

***5411**

55

5.000,00

14

2019/28-0

Asociación Belmar

G36044824

55

4.160,00

15

2019/84-0

Sharingalicia

Juan Carlos Suárez Estrada

***7366**

55

5.000,00

16

2019/53-0

Unión da Mocidade Galega

G36035756

52,5

5.000,00

17

2019/114-0

Sendarte

Marc Espigares Graña

***7751**

52,5

1.116,23

18

2019/126-0

Música en Cerdedo

Yolanda Gómez González

***6028**

52,5

3.500,00

19

2019/124-0

GI Donsal

Santiago de Azcárraga Lozano

***1939**

52,5

5.000,00

21

2019/100-0

Mocidade Emprendedora

David Núñez Barral

***0559**

50

5.000,00

23

2019/13-0

Asdegal (Acción Solidaria de Galicia)

G27727593

50

5.000,00

Xefatura Territorial da Coruña:

Orde de prelación

Nº de exp.

Solicitante

CIF/NIF

Puntos

Orzamento (€)

10

2019/15-1

Asociación Cultural Deportiva de Ser

G70300736

55

5.000,00

13

2019/7-1

ADE Santiago - Scouts de Galicia - MSC (Asociación Diocesana de Escutismo)

G15065451

55

3.750,00

20

2019/9-1

Agrupación Folklórica Santiaguiños de Boimorto

G15223936

52,5

5.000,00

22

2019/4-1

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

50

1.980,00