Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Luns, 19 de agosto de 2019 Páx. 36922

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se publica a Resolución do 30 de xullo de 2019, ditada nos procedementos BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2019/20.

No Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio de 2019, publícase a Orde do 30 de abril de 2019 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2019/20, en réxime de concorrencia competitiva.

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:

Cidade

Residencia

Número de prazas

Lugo

Centro Residencial Xuvenil LUG

74 home/muller

Ourense

Florentino López Cuevillas

55 home/muller

Vigo

Altamar

87 home/muller

Do total de prazas resérvase un 9 % para mozos e mozas que desempeñen unha actividade profesional. No suposto de que non se cubran todas as prazas reservadas a persoas que desenvolvan unha actividade profesional coas solicitudes presentadas en prazo, as prazas restantes ofertaranse a estudantes.

No artigo 12.1 establecese que por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social, a resolución de adxudicación das prazas, a relación definitiva de persoas admitidas e a lista de agarda coa puntuación obtida serán aprobadas e notificadas pola persoa titular da xefatura territorial de cada provincia onde radique a residencia no prazo máximo de catro meses, contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, deberá entenderse desestimada a solicitude correspondente. As ditas relacións notificaranse de acordo co establecido no artigo 7.

Na disposición derradeira primeira, apróbase a delegación de competencias da persoa titular da Consellería de Política Social na persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Política Social en función do seu respectivo ámbito territorial, para resolver a adxudicación de prazas e a perda do dereito nas residencias xuvenís dependentes da consellería.

De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e nos artigos 7 e 12 da referida Orde do 30 de abril de 2019, a resolución será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.net con carácter complementario.

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 30 de xullo de 2019 ditada nos procedementos BS303B, Prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D, Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2019/20, e na páxina web http://xuventude.net.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 30 de xullo de 2019 pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 5 de agosto de 2019

Marta Iglesias Bueno
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Resolución do 30 de xullo de 2019, ditada nos procedementos BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2019/20

Convocada a oferta de prazas para os procedementos BS303D e BS303D nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2019/20 pola Orde do 30 de abril de 2019 (DOG núm. 92, do 15 de maio), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Con data do 24 de xullo de 2019, unha vez examinadas as solicitudes presentadas para a Residencia Xuvenil Altamar, a comisión avaliadora emitiu un informe a este órgano instrutor.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto no artigo 11 da citada orden e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as prazas, e aprobar a relación definitiva dos procedementos BS303B e BS303D de admitidos/as, excluídos/as e lista de agarda para a Residencia Xuvenil Altamar, para o curso académico 2019/20, que figuran como anexo á presente resolución, á vista das solicitudes presentadas no prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria.

Segundo. Facer pública a dita relación mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.net con carácter complementario.

Terceiro. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia (artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Vigo, 30 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. Artigo 12.1 da Orde do 30 de abril de 2019 (DOG núm. 92, do 15 de maio). Marta Iglesias Bueno. Xefa territorial de Vigo.

ANEXO I

Admitidos/as

Procedementos BS303B e BS303D

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Persoas admitidas.

Nº orde

Apelidos e nome

DNI

Puntuación

1

Tejeda Osés, Daniel

***7904**

21,01

2

Álvarez Monsalve, Luisana

***0129**

20,42

3

Monteiro Rodríguez, Luján

***8332**

19,70

4

Casas Garrido, Julio

***6194**

19,61

5

González González, Laura

***8286**

19,39

6

Fernández Luaces, Inés

***1433**

19,17

7

Besada Serodio, David

***9431**

19,08

8

González Nóvoa, José Antonio

***5959**

19,03

9

Pouso Oujo, Patricia

***9806**

18,94

10

Campillo Gómez, Carlos

***7747**

18,84

11

Gallardo Esmorís, José Ramón

***7491**

18,75

12

González Rodríguez, Uxía

***8877**

18,70

13

Meis Magdalena, Raúl

***6209**

18,37

14

Domínguez Quinteiro, Lara

***0812**

18,00

15

Dorado Álvarez, Nicolás

***6381**

17,60

16

López Castaño, Iria

***7508**

17,43

17

Pérez Godoy, Tania

***5984**

17,30

18

Fernández Vilar, Jorge

***6237**

17,25

19

Roca Capdevila, Antonio

***1246**

17,16

20

Marie Pichel, Andrea

***5757**

16,97

21

Ramudo Novo, Uxía

***8223**

16,91

22

Rivas Pose, Martín

***8587**

16,83

23

Chamorro Prado, Mateo

***3283**

16,41

24

Lourido Regueira, Irene

***1064**

16,38

25

Souto Ares, Alexandre

***4808**

16,17

26

Porteiro Cotelo, Miguel

***0585**

16,00

27

Varela González, Javier

***5506**

15,82

28

Díaz Mayorca, José Antonio

***2116**

15,80

29

Urionagüena de la Iglesia, Nerea

***7859**

15,69

30

Hermida Carballido, Laura

***8458**

15,07

31

Durán Martín, Marta

***0628**

15,06

32

Macía Clavería, Ángel

***3082**

14,82

33

Arias Lage, Noel

***9961**

14,59

34

Ben Lestón, Pablo

***2784**

14,15

35

Carballo Guzmán, Sergio

***4642**

13,91

36

Alonso Fernández, Marta

***2747**

13,45

37

Bertussi Lorenzo, Alessandro

***9376**

13,40

38

López Cabaleiro, Antón

***0842**

13,00

39

Purriños Paz, María

***8755**

12,81

40

González Rodríguez, Ángel

***8400**

12,80

41

Molejón Rodríguez, Marta

***1132**

12,56

42

Obregón Francisco, Estefanía Raquel

***2685**

12,52

43

Pérez González-Gallego, Pablo

***1439**

12,50

44

Albo Martínez, María

***3132**

12,34

45

Núñez Mondragón, Daniel

***8904**

12,21

46

Pardo Astray, Luis

***1405**

11,86

47

Casas Negredo, Daniel

***6760**

11,86

48

Cuadrado Garrido, Alba

***6099**

11,81

49

Ameijeiras Maffeo, Noé

***9532**

11,78

50

Castro Freire, Diego

***0256**

11,72

51

Mejía Lugilde, Iria

***6181**

11,46

52

Rodríguez Garcés, Fernando

***9574**

11,40

53

Piñón Fraga, Elena

***5239**

11,35

54

Yáñez Rodríguez, Mireia

***5256**

11,34

55

Pemán Sánchez, Álvaro

***5471**

11,32

56

Plaza Pedre, Javier

***2898**

11,16

57

Porto Vilas, Javier

***7074**

10,98

58

García Reboleiro, Eva

***1963**

10,75

59

Del Moral González, Diego

***1794**

10,69

60

Meizoso Méndez, Mª del Mar

***2778**

10,50

61

De la Rocha Solórzano, Mar

***1006**

10,43

62

Martín Fernández, Ramón

***8146**

10,20

63

Vidal Villalba, Diego

***2669**

10,14

64

Martín González, Inés

***5219**

10,12

65

Fernández González, Carla

***1818**

10,08

66

Simón Cotelo, Manuel

***5438**

9,95

67

Álvarez Garcés, Jorge

***8463**

9,90

68

Méndez Lombán, Adrián

***6221**

9,80

69

Basante Díaz, Pablo

***1292**

9,71

70

Veira Fuentes, Juan Manuel

***3940**

9,63

71

Fabelo Bazán, Antonio

***6257**

9,61

72

Alonso Lomba, Antonio

***1574**

9,60

73

Otero Domínguez, Pablo

***3883**

9,55

74

Guerra Pequeno, Pedro

***9287**

9,53

75

Álvarez Fernández, Mario

***4341**

9,44

76

Graña Roel, Silvia

***7183**

9,39

77

García Garay, Marcos

***3777**

9,26

78

Doval Iglesias, Iago

***4802**

8,99

79

Carral Ortiz, Roberto

***6053**

8,92

80

Sánchez Novoa, David

***6239**

8,44

81

Villasenín Vázquez, Alberto

***9477**

8,38

82

Zarza Márquez, Eduardo

***5424**

8,34

83

Bernárdez Pérez, Sela

***3695**

7,47

84

Graña Sánchez, Andrés Lois

***5613**

7,37

85

Robado Liste, Rui Iago

***9217**

7,30

86

Taibo Álvarez, Rodrigo

***4270**

6,75

87

Valado Dapía, Rubén

***9178**

6,63

ANEXO II

Lista de agarda

Procedementos BS303B e BS303D

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Lista de espera.

Nº orde

Apelidos e nome

DNI

Puntuación

1

Álvarez Docampo, Juan Ramón

***4924**

6,13

2

Montoto Gutiérrez, Diego

***8241**

4,74