Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Venres, 23 de agosto de 2019 Páx. 37416

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

De conformidade co disposto na base 17.4 da referida Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles, e consonte coa base 17.2 as prazas que quedaron vacantes nalgún tribunal asignounas a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ás persoas que superaron a fase de oposición e que tiveron maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderacións pertinentes do tribunal da mesma especialidade segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.6 da citada orde.

O número 7 da base décimo sétima prescribe que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicará as listas únicas de persoas aprobadas por especialidade. Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública como anexo desta orde a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres, ordenada por corpo, especialidade, quenda e número de orde.

Segundo. Os destinos que obteñan as persoas opositoras que se relacionan no anexo desta orde terán carácter provisional e estarán obrigadas a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter un destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Terceiro. As persoas opositoras que, por causa xustificada e, a xuízo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, necesiten aprazamento da súa incorporación á fase de prácticas, logo de seren chamadas, deberán solicitalo por escrito ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e achegarán a documentación xustificativa da causa que aleguen.

Cuarto. As persoas opositoras seleccionadas que se relacionan no anexo deberán presentar por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e dirixida á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos a documentación que se relaciona na base décimo oitava da Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo), no prazo de vinte (20) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Quinto. Entenderase que renuncian ao procedemento selectivo as persoas opositoras seleccionadas que non se incorporen ao destino provisional adxudicado.

Sexto. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante o mesmo órgano no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Sétimo. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Aprobados do concurso-oposición

Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo). Servizo de Primaria

597031 - Educación Infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***3412**

Saborido Fernández, Arantza

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1450**

Rey Fandiño, María Luisa

Quenda L

10.0000

7.6658

8.5995

2

***7841**

Castro Pérez, Olalla

Quenda L

9.1590

7.9280

8.4204

3

***9060**

Simón Mejuto, Verónica

Quenda L

10.0000

7.3490

8.4094

4

***5150**

Pallas Calviño, María Noelia

Quenda L

9.8310

6.8182

8.0233

5

***7881**

Valencia Rodríguez, María

Quenda L

10.0000

6.6924

8.0154

6

***5316**

Calado Montes, Silvia

Quenda L

7.6540

8.0480

7.8904

7

***8215**

De Picoaga Díaz, Raquel

Quenda L

4.7000

10.0000

7.8800

8

***1755**

Parada de la Fuente, Sandra

Quenda L

8.4310

7.0910

7.6270

9

***9482**

Iglesias Framil, Elisa Isabel

Quenda L

5.2000

9.2260

7.6156

10

***6942**

Alvar Nóvoa, Belén

Quenda L

9.1360

6.5910

7.6090

11

***1241**

Arias Suárez, Salomé

Quenda L

8.6810

6.8010

7.5530

12

***1103**

Romero González, Nuria

Quenda L

7.5880

7.3796

7.4630

13

***9964**

Rodríguez Fernández, Silvia

Quenda L

9.4770

6.0200

7.4028

14

***7138**

Aller González, Laura

Quenda L

9.7130

5.6836

7.2954

15

***1725**

Cuiña Maceira, Marta

Quenda L

8.5540

6.4130

7.2694

16

***2813**

Méndez Guerras, Marta

Quenda L

5.5000

8.4472

7.2683

17

***5204**

San Martín Garnil, Isabel

Quenda L

10.0000

5.4060

7.2436

18

***7520**

Blanco Ferreiro, María José

Quenda L

9.4030

5.7559

7.2147

19

***9316**

Blanco Otero, Lidia

Quenda L

4.5000

8.9472

7.1683

20

***2826**

Pérez Fernández, Gabriel

Quenda L

5.7590

8.0810

7.1522

21

***3445**

Diz Fernández, Carmen

Quenda L

5.3540

8.3064

7.1254

22

***8565**

Montero Fernández, Marta

Quenda L

5.5000

8.1900

7.1140

23

***6645**

Iglesias Cortés, Patricia

Quenda L

6.5760

7.3830

7.0602

24

***8317**

Casal Ramírez, Vanesa

Quenda L

8.0540

6.3910

7.0562

25

***5913**

Guimarey Cedeira, Vanessa

Quenda L

10.0000

5.0922

7.0553

26

***3506**

Rozas Alejandro, María

Quenda L

5.0000

8.3972

7.0383

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

27

***6190**

Atanes Bouzón, Sandra

Quenda L

6.6720

7.1840

6.9792

28

***6807**

Rodríguez Falque, Naiara

Quenda L

5.5630

7.9166

6.9752

29

***0994**

Gómez Barcia, Elisa

Quenda L

6.5720

7.2346

6.9696

30

***7297**

Cerqueira Pequeño, Natalia

Quenda L

4.5260

8.5834

6.9604

31

***0100**

Presa Ucha, Elvira

Quenda L

8.4180

5.9810

6.9558

32

***3996**

López Goye, Paula

Quenda L

7.4950

6.5900

6.9520

33

***5127**

Morano Rodríguez, Carla Elisabet

Quenda L

4.7130

8.3480

6.8940

34

***4998**

Terrados Conde, Marina

Quenda L

6.2490

7.3156

6.8890

35

***6430**

Lema Blanco, María del Carmen

Quenda L

6.1610

7.3640

6.8828

36

***9777**

Álvarez del Cerro, Marta

Quenda L

6.8490

6.8112

6.8263

37

***2794**

López Fernández, Sandra

Quenda L

4.0310

8.6714

6.8152

38

***0863**

García Barreiro, Olalla

Quenda L

3.8260

8.7890

6.8038

39

***2006**

Beis López, Lucía

Quenda L

7.2590

6.4850

6.7946

40

***5834**

González Galán, Ángela

Quenda L

3.7590

8.7928

6.7793

41

***4904**

Ojea González, Belén

Quenda L

3.5000

8.9530

6.7718

42

***9533**

Vidal Lustres, Lidia

Quenda L

5.4360

7.6310

6.7530

43

***8833**

Cortés Vázquez, Uxía

Quenda L

4.5000

8.2476

6.7486

44

***8186**

González González, Cristina

Quenda L

7.3900

6.3160

6.7456

45

***5721**

González Diz, María José

Quenda L

5.8770

7.3118

6.7379

46

***8997**

Meiriño Sánchez, Yoana

Quenda L

4.8180

7.9634

6.7052

47

***8485**

Gómez Vega, Aldara

Quenda L

4.0000

8.5000

6.7000

48

***5291**

Rielo Grueira, Andrea

Quenda L

3.7000

8.6980

6.6988

49

***9109**

Álvarez Malingre, Marta

Quenda L

4.8680

7.8850

6.6782

50

***7893**

Rodríguez López, María Olaya

Quenda L

4.5000

8.1284

6.6770

51

***6010**

Fernández Rodríguez, Victoria

Quenda L

6.1520

6.9919

6.6559

52

***8615**

Vázquez Fernández, Andrea

Quenda L

4.0000

8.4240

6.6544

53

***9076**

Blanco Álvarez, Obdulia

Quenda L

5.8000

7.1912

6.6347

54

***8626**

Canabal Falcón, Lorena

Quenda L

6.0930

6.9760

6.6228

55

***8811**

Martínez Caamaño, Cristina

Quenda L

5.2540

7.5208

6.6141

56

***4410**

Vázquez Seoane, Lucía

Quenda L

5.5000

7.3276

6.5966

57

***0273**

Ricón Herbello, Diego

Quenda L

6.6360

6.5528

6.5861

58

***7352**

Graña Iglesias, Carmen Adela

Quenda L

5.7000

7.1748

6.5849

59

***7139**

Valiña Álvarez, Tamara

Quenda L

7.0000

6.3020

6.5812

60

***2904**

Vilas Santos, Lorena

Quenda L

5.6540

7.1908

6.5761

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

61

***8437**

Díaz Vázquez, Tania

Quenda L

4.0000

8.2900

6.5740

62

***7933**

Casas Costa, Beatriz

Quenda L

4.6660

7.8130

6.5542

63

***3778**

Bustabad Ferro, María

Quenda L

5.0000

7.5505

6.5303

64

***8239**

Rodríguez Prado, Paula

Quenda L

5.4360

7.2042

6.4969

65

***5550**

López Castro, Carolina

Quenda L

4.5000

7.8144

6.4886

66

***7341**

Areán Vázquez, Shaila

Quenda L

5.0770

7.3870

6.4630

67

***4494**

Fernández Moreira, Melina

Quenda L

4.7000

7.6180

6.4508

68

***9279**

Fernández García, Paula

Quenda L

5.7130

6.9322

6.4445

69

***1218**

Cotelo Amado, Nerea

Quenda L

5.0000

7.3680

6.4208

70

***8250**

Pérez Casas, Lucía

Quenda L

6.6770

6.2350

6.4118

71

***9211**

Verde Fernández, Ángela

Quenda L

4.5000

7.6772

6.4063

72

***9209**

Rodríguez Rodríguez, Iris

Quenda L

3.5000

8.3256

6.3954

73

***9354**

Dopazo Guntín, Patricia

Quenda L

5.0000

7.3244

6.3946

74

***3437**

Pousada Pérez, Mónica

Quenda L

5.8000

6.7670

6.3802

75

***7523**

Couto Lema, Paula

Quenda L

6.2130

6.4720

6.3684

76

***6913**

Campos González, Sheila

Quenda L

5.4620

6.9200

6.3368

77

***3731**

González Fernández, Sonia

Quenda L

4.6830

7.4086

6.3184

78

***1891**

Tenreiro López, Alba

Quenda L

4.0000

7.8570

6.3142

79

***4391**

Álvarez Garea, Lucía Belén

Quenda L

3.5780

8.1042

6.2937

80

***1843**

Vázquez Rodríguez, Elena

Quenda L

4.2000

7.6608

6.2765

81

***8342**

Iglesias González, Carlota

Quenda L

5.0110

7.0940

6.2608

82

***2858**

Lemos Leiro, José Manuel

Quenda L

4.5000

7.3860

6.2316

83

***0457**

Vaamonde Lodeiro, María

Quenda L

4.2000

7.5842

6.2305

84

***3383**

Mato Cotelo, Raquel

Quenda L

5.8360

6.4488

6.2037

85

***7941**

Fernández López, Natalia

Quenda L

3.0000

8.2340

6.1404

86

***3836**

Remuiñán Barca, Soraya

Quenda L

4.6670

7.1210

6.1394

87

***0385**

Martínez Salgado, Raquel

Quenda L

3.6040

7.7708

6.1041

88

***0776**

Sande Blanco, Olalla

Quenda L

5.0000

6.7900

6.0740

89

***0802**

Fernández Abella, Raquel

Quenda L

6.5000

5.7850

6.0710

90

***3353**

Montáns Cousillas, María José

Quenda L

5.0780

6.7078

6.0559

91

***9892**

Castro Iglesias, Ariana

Quenda L

7.0310

5.3668

6.0325

92

***2687**

Vidal Rico, Marta

Quenda L

4.0000

7.3500

6.0100

93

***1973**

Fernández García, Lydia

Quenda L

4.0000

7.3216

5.9930

94

***1001**

Fachal Mella, Vanesa

Quenda L

6.8310

5.4046

5.9752

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

95

***1818**

Quintas García, Sonia

Quenda L

3.9950

7.2860

5.9696

96

***0801**

Martínez Carril, Marta

Quenda L

4.5000

6.9490

5.9694

97

***1803**

Chiarroni Fernández, María Luz

Quenda L

3.8770

7.3500

5.9608

98

***9763**

Formoso Sanmartín, Olalla

Quenda L

3.5000

7.5896

5.9538

99

***9652**

Rodríguez Gómez, Diego

Quenda L

3.0000

7.9180

5.9508

100

***0443**

Seoane Montes, Adriana

Quenda L

5.0000

6.5750

5.9450

101

***0920**

Antelo Fernández, María Sara

Quenda L

3.5000

7.5630

5.9378

102

***0042**

Martín Saiz, Beatriz

Quenda L

4.5000

6.8928

5.9357

103

***5483**

López Fernández, Natalia

Quenda L

3.0000

7.8792

5.9275

104

***7284**

Ferro Rodríguez, Laura

Quenda L

4.5000

6.8686

5.9212

105

***8622**

González Antelo, Rebeca

Quenda L

6.4490

5.5590

5.9150

106

***1012**

Pérez Lago, Yolanda

Quenda L

3.2000

7.6880

5.8928

107

***8984**

Pardo Vidal, María José

Quenda L

3.2000

7.6856

5.8914

108

***9047**

Piñeiro León, Tania

Quenda L

3.8540

7.2138

5.8699

109

***3693**

Álvarez Iglesias, Elena

Quenda L

6.2000

5.6448

5.8669

110

***0643**

Rey Álvarez, Begoña

Quenda L

5.4720

6.1150

5.8578

111

***0067**

Farpón Vázquez, Andrea

Quenda L

3.5000

7.4220

5.8532

112

***5558**

López Méndez, Tamara

Quenda L

4.2020

6.9228

5.8345

113

***7481**

Quintáns Suárez, Laura

Quenda L

5.8180

5.8270

5.8234

114

***9719**

Rodríguez Hermo, Sonia

Quenda L

3.5000

7.3710

5.8226

115

***2764**

Blanco García, Paula

Quenda L

5.0000

6.3665

5.8199

116

***5341**

Fernández López, Tania

Quenda L

3.2000

7.4928

5.7757

117

***6051**

Fernández Carballo, Iria

Quenda L

5.0310

6.2670

5.7726

118

***0447**

Durán Ferreira, Estefanía

Quenda L

4.5000

6.6110

5.7666

119

***8176**

Gómez Gómez, Yovania

Quenda L

3.5000

7.0450

5.6270

120

***9192**

Chao Martínez, María Isabel

Quenda L

5.5180

5.6210

5.5798

121

***8805**

López Permuy, Ana Berta

Quenda L

3.7000

6.8222

5.5733

122

***3553**

Pérez López, Andrea

Quenda L

5.0000

5.9418

5.5651

123

***0365**

Gómez Navaza, Leticia

Quenda L

4.5000

6.2019

5.5211

124

***4585**

Pereiro Valiño, Lorena

Quenda L

5.7490

5.3570

5.5138

125

***0506**

Fernández García, Ana

Quenda L

3.5000

6.7570

5.4542

126

***4566**

Martínez Antelo, Alberto

Quenda L

5.1130

5.6235

5.4193

127

***1582**

Carballo Leira, Paula

Quenda L

3.0000

6.9910

5.3946

128

***4308**

Manteiga Rodríguez, Paula

Quenda L

4.5000

5.8990

5.3394

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

129

***4716**

Moscoso Vázquez, Ángela

Quenda L

4.7490

5.6064

5.2634

130

***7342**

Cameselle Vila, Noela

Quenda D

5.3180

5.1910

5.2418

131

***0654**

Moreira Lavandeira, María del Carmen

Quenda D

5.2000

5.2250

5.2150

132

***7375**

Busto Iglesias, Sandra

Quenda L

4.0000

6.0070

5.2042

133

***6373**

Dorado Gómez, Paula

Quenda L

3.5000

6.2500

5.1500

134

***3030**

Diéguez García, Aida

Quenda L

3.5000

5.9814

4.9888

135

***6137**

Somoza Somoza, Miriam

Quenda D

3.0000

5.4730

4.4838

597032 - Idioma estranxeiro: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6945**

Benavides da Vila, Javier

Quenda L

5.0000

10.0000

8.0000

2

***6819**

Gándara Sánchez, Marisol

Quenda L

7.1500

7.7770

7.5262

3

***7416**

Domínguez García, Montserrat

Quenda L

7.0000

7.8062

7.4837

4

***5955**

Castro Gómez, María

Quenda L

5.1720

8.3970

7.1070

5

***4582**

Ares Rodríguez, Lucía

Quenda L

4.5590

8.7750

7.0886

6

***8831**

García de Llano, Helena Isabel

Quenda L

5.0000

8.4090

7.0454

7

***1062**

Díaz Rodríguez, Paula

Quenda L

5.2180

8.2038

7.0095

8

***1748**

Cal Oliveira, María Jesús

Quenda L

4.5000

8.4650

6.8790

9

***4450**

Antelo Pais, Sandra

Quenda L

6.3720

7.1720

6.8520

10

***2138**

López López, María Begoña

Quenda L

8.5770

5.6090

6.7962

11

***3187**

Riego Juan, Sandra María

Quenda L

3.5000

8.9175

6.7505

12

***1058**

Rodríguez Rodríguez, Iria

Quenda L

6.2000

7.0300

6.6980

13

***8577**

Muñiz Vena, Andrés

Quenda L

4.5000

8.1630

6.6978

14

***7143**

Sánchez Sánchez, Inmaculada

Quenda L

5.6890

7.3400

6.6796

15

***5124**

Otero García, María de los Ángeles

Quenda L

5.8570

7.1025

6.6043

16

***6106**

Iglesias Blanco, Nerea

Quenda L

5.0590

7.6150

6.5926

17

***1442**

Figueiro Viñas, Iria Carolina

Quenda L

6.8360

6.3980

6.5732

18

***1106**

Rey Asorey, Raquel

Quenda L

6.0730

6.8440

6.5356

19

***6067**

Gargallo López, Álvaro

Quenda L

4.0000

8.2200

6.5320

20

***1666**

Rodríguez Martínez, Raquel

Quenda L

6.1540

6.7338

6.5019

21

***7362**

Camiña Baltar, Ana

Quenda L

4.0000

8.1412

6.4847

22

***8092**

Graña Arraña, Davinia

Quenda L

4.0000

8.0730

6.4438

23

***5749**

Bouza González, Andrea

Quenda L

4.0000

8.0200

6.4120

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

24

***2280**

Domínguez Rodríguez, Begoña

Quenda L

5.8890

6.7070

6.3798

25

***3584**

Souto Vieites, Lara

Quenda L

3.0150

8.5838

6.3563

26

***8292**

Villares Sánchez, David Ángel

Quenda L

7.7310

5.3510

6.3030

27

***9231**

Estévez Vázquez, Concepción

Quenda L

6.2730

6.3130

6.2970

28

***4260**

Rodríguez Presas, Rafael

Quenda L

4.0000

7.8140

6.2884

29

***5989**

García Camino, Sara

Quenda L

4.5000

7.4670

6.2802

30

***4508**

Fernández Miranda, Marco

Quenda L

4.2000

7.6460

6.2676

31

***5357**

López Valle, Sergio

Quenda L

4.5000

7.4240

6.2544

32

***3868**

Mallo García, Cristina

Quenda L

6.5310

5.9680

6.1932

33

***8918**

Otero Viqueira, Cristina

Quenda L

5.5000

6.5525

6.1315

34

***9154**

Torrado Cuervo, Esther

Quenda L

5.0000

6.8140

6.0884

35

***1002**

Reboiras Tobío, María

Quenda L

4.0000

7.3230

5.9938

36

***6100**

Babarro Carballo, Laura

Quenda L

4.5000

6.9750

5.9850

37

***4628**

López Seijas, Celia

Quenda L

3.5000

7.5540

5.9324

38

***3346**

Calvelo Reyes, Lidia

Quenda L

4.2000

7.0750

5.9250

39

***5356**

Míguez Domínguez, Paloma

Quenda L

5.0000

6.5300

5.9180

40

***7339**

Fernández Otero, Gonzalo

Quenda L

5.7000

6.0500

5.9100

41

***8765**

González Gómez, Doa

Quenda L

5.0000

6.4710

5.8826

42

***8545**

Rodríguez Negreira, Uxía

Quenda L

5.1020

6.3760

5.8664

43

***0689**

Mallón Suárez, Óscar Manuel

Quenda L

3.5000

7.4010

5.8406

44

***9058**

Busto Ramos, David

Quenda L

4.7170

6.5750

5.8318

45

***5041**

Sanchís Migoya, Cristina

Quenda L

5.4100

6.0612

5.8007

46

***6122**

Abdulkadir Rodríguez, Shadia

Quenda L

4.0000

6.9900

5.7940

47

***7506**

Carballal Haire, Susana

Quenda L

6.0000

5.6460

5.7876

48

***7406**

Vilar Valcárcel, Laura

Quenda L

6.3950

5.3810

5.7866

49

***5907**

Arrojo Vázquez, Raquel

Quenda L

4.9590

6.0990

5.6430

50

***5698**

Rojo Filgueira, Pablo

Quenda L

4.5000

6.3190

5.5914

51

***2679**

Luengo Martínez, Irene

Quenda L

5.0000

5.9112

5.5467

52

***5448**

Fernández Pereira, Eva

Quenda L

3.0260

7.1820

5.5196

53

***7314**

Lemos Pérez, Alba

Quenda L

4.0000

6.5010

5.5006

54

***9394**

Delgado Roel, Laura

Quenda L

2.6040

7.3912

5.4763

55

***5161**

Losada Santas, Sara

Quenda L

5.0520

5.7550

5.4738

56

***6927**

Otero García, Vanesa

Quenda L

4.6500

5.9200

5.4120

57

***8779**

Mendoza Fernández, Sofía

Quenda L

4.0780

6.2375

5.3737

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

58

***8323**

Romero Carballas, Eduardo

Quenda L

4.0000

6.2740

5.3644

59

***4193**

Ferreiro Collazos, Yaiza

Quenda L

4.5590

5.5850

5.1746

60

***5709**

Freán Lamela, Javier

Quenda L

3.6180

5.9700

5.0292

61

***8455**

Pemán Recuna, Mariña

Quenda L

5.0000

5.0460

5.0276

62

***8176**

Nóvoa Carrera, María

Quenda L

4.2950

5.3350

4.9190

63

***0266**

Vilela Leira, María José

Quenda L

4.0000

5.4620

4.8772

64

***3165**

Mastache Gancedo, Sara

Quenda L

3.5000

5.5560

4.7336

65

***8902**

Alonso González, Alexandre

Quenda L

3.7540

5.0770

4.5478

597033 - Idioma estranxeiro: Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2373**

Oliveira Rey, María Luisa

Quenda L

9.6540

7.9890

8.6550

2

***6853**

Ríos Suárez, María del Carmen

Quenda L

10.0000

7.6550

8.5930

3

***6451**

Martin, Christelle

Quenda L

8.6500

7.1580

7.7548

4

***7582**

Rodríguez Bouza, Mercedes

Quenda L

5.5500

9.1610

7.7166

5

***7636**

Fontán Pérez, María Dolores

Quenda L

4.8400

9.5050

7.6390

6

***3764**

Pardo Carneiro, Miriam

Quenda L

4.5000

8.8450

7.1070

7

***7116**

Canicoba Prado, Óscar

Quenda L

9.5360

5.3120

7.0016

8

***6111**

Magariños Paz, Vanesa

Quenda L

4.8540

8.1160

6.8112

9

***7977**

Ejrhili, Amina

Quenda L

3.5000

8.8765

6.7259

10

***2713**

Fernández Rozada, José Enrique

Quenda L

4.8650

7.9188

6.6973

11

***8525**

Rodríguez Rodríguez, Arturo

Quenda L

2.3000

9.5420

6.6452

12

***3453**

Quindós Regueiro, Ana Belén

Quenda L

7.4720

6.0640

6.6272

13

***0264**

Iglesias Piñeiro, Lucía

Quenda L

6.3950

6.7410

6.6026

14

***1038**

Rodríguez Palacios, Sara Altair

Quenda L

4.5000

7.9910

6.5946

15

***4530**

Edrosa Rodríguez, Silvia

Quenda L

3.4000

8.7232

6.5939

16

***4017**

García Rial, Isaura

Quenda L

3.2000

8.7910

6.5546

17

***3465**

Sordo Corbelle, María Josefa

Quenda L

4.0310

8.1250

6.4874

18

***2992**

Lijó Villanustre, Lorena

Quenda L

5.7020

6.8460

6.3884

19

***3422**

Méndez Castaño, Rosalía

Quenda L

4.0000

7.8390

6.3034

20

***8551**

Labal Barrio, Laura

Quenda L

4.0000

7.8140

6.2884

21

***7086**

Casal Cerdeira, Lorena

Quenda L

4.2220

7.4940

6.1852

22

***2909**

Cánovas Toba, Luna Mara

Quenda L

3.0000

8.1408

6.0845

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

23

***4694**

Varela Álvarez, Xacobe

Quenda L

3.0000

8.0750

6.0450

24

***6783**

Merelas Sánchez, Ánxela

Quenda L

4.6360

6.8590

5.9698

25

***5947**

Leiro Castro, Cristina

Quenda L

3.4540

6.4960

5.2792

26

***8453**

Díaz de Carvalho, Laura

Quenda L

2.0000

7.4620

5.2772

27

***2955**

Casado Couto, Eva

Quenda L

4.6360

5.6015

5.2153

28

***0737**

Pérez Rodríguez, María Manuela

Quenda D

3.6490

6.0600

5.0956

29

***7022**

Núñez Álvarez, Luisa Esmeralda

Quenda L

4.5000

5.2540

4.9524

30

***5984**

Estévez González, Rocío

Quenda L

4.3180

5.3658

4.9467

31

***4739**

Blanco Agrafojo, Catalina

Quenda L

0.7500

7.4880

4.7928

32

***1501**

Cornado Vidueiros, María Luz

Quenda L

2.8540

5.6040

4.5040

33

***9533**

San Juan Marcos, Estefanía

Quenda L

1.4000

6.1570

4.2542

597034 - Educación Física

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***3114**

Abeledo Iglesias, Yago

Quenda E

Apto

Apto

2

***1255**

Lorenzo Cousillas, Marta

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9840**

Liste Sánchez, Antonio

Quenda L

6.8000

9.0820

8.1692

2

***0020**

Fernández Mosquera, Raquel

Quenda L

10.0000

6.8170

8.0902

3

***2616**

Santos Miñones, José Manuel

Quenda L

10.0000

6.7850

8.0710

4

***5156**

Longarela Ramil, Vanesa

Quenda L

9.7540

6.6662

7.9013

5

***3480**

Lojo Abeijón, Carmen María

Quenda L

10.0000

6.4195

7.8517

6

***3585**

Cansino Devesa, Vanesa María

Quenda L

10.0000

6.2036

7.7222

7

***3701**

Cabo Pérez, Marta

Quenda L

8.8720

6.6604

7.5450

8

***7198**

Ubiña Alonso, Cristina

Quenda L

7.7900

7.2282

7.4529

9

***1484**

Penín González, Pilar María

Quenda L

10.0000

5.7095

7.4257

10

***8615**

Vázquez Fariña, Celia

Quenda L

5.6770

8.5245

7.3855

11

***5783**

Fernández Fernández, Sergio

Quenda L

7.3130

7.3948

7.3621

12

***4796**

Vázquez Sánchez, Daniel

Quenda L

7.0950

7.1148

7.1069

13

***2311**

Vargas Gil, María Luz

Quenda L

6.5000

7.5034

7.1020

14

***3918**

Sotelo Costa, Rubén

Quenda L

7.3310

6.8942

7.0689

15

***7718**

Doval González, Alberto

Quenda L

4.0180

8.8712

6.9299

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

16

***6127**

Lozano Carro, Diego

Quenda L

4.0000

8.8060

6.8836

17

***5016**

Rodríguez Girondo, Marta

Quenda L

4.5440

8.3944

6.8542

18

***7532**

Carabias Vicente, Adolfo

Quenda L

6.6090

6.8630

6.7614

19

***5460**

Ramos Viéitez, María Teresa

Quenda L

3.0000

9.2190

6.7314

20

***0071**

Calviño Facal, Natalia

Quenda L

5.9600

7.1586

6.6792

21

***7066**

Pérez Gómez, Lorena

Quenda L

6.5720

6.6770

6.6350

22

***5574**

Miranda Alvar, Soraya

Quenda L

4.6040

7.9050

6.5846

23

***4854**

Cutrín Alende, Noa

Quenda L

3.9720

8.2795

6.5565

24

***0661**

Berini Pita da Veiga, María

Quenda L

5.2000

7.4600

6.5560

25

***0891**

Curto Agulló, Paula

Quenda L

5.2900

7.3190

6.5074

26

***1945**

Señarís Pombo, Carina

Quenda L

4.2000

7.9110

6.4266

27

***8041**

García Arnoso, Aida

Quenda L

5.6139

6.9530

6.4174

28

***6490**

Rey Molino, Lara

Quenda L

5.5000

7.0182

6.4109

29

***3905**

Casal López, David

Quenda L

5.1720

7.1508

6.3593

30

***4585**

Marcilla Urbano, Andrés

Quenda L

4.5850

7.4090

6.2794

31

***8331**

Garrido García, Lois

Quenda L

5.7590

6.5954

6.2608

32

***9187**

Freire Rodríguez, Miguel Ángel

Quenda L

4.7000

7.1840

6.1904

33

***5143**

Cereijo Ferreiro, Brais

Quenda L

4.5590

7.2316

6.1626

34

***5142**

Vázquez Núñez, Andrea

Quenda L

4.5590

7.1996

6.1434

35

***5055**

López Peñarroya, Noelia

Quenda L

4.4950

7.1850

6.1090

36

***4891**

Rivas Calaza, Jesús

Quenda L

3.2000

8.0133

6.0880

37

***5680**

Martínez Val, Jesús

Quenda L

5.0590

6.7735

6.0877

38

***6066**

López Seijas, Diego

Quenda L

3.5000

7.8026

6.0816

39

***7291**

Pazos Pascual, Laura

Quenda L

4.1180

7.3730

6.0710

40

***6938**

Sánchez García, María Dolores del Pilar

Quenda L

4.1950

6.6520

5.6692

597035 - Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3357**

Radio Vilas, Felipe

Quenda L

10.0000

8.6475

9.1885

2

***3640**

Rodríguez Fernández, María Elena

Quenda L

9.5000

7.8406

8.5044

3

***8170**

Rodríguez Pérez, Pilar Isabel

Quenda L

10.0000

7.4531

8.4719

4

***0938**

Barros Presas, Nuria

Quenda L

7.9540

8.3070

8.1658

5

***6362**

Varela Vázquez, María Dolores

Quenda L

9.2780

7.2256

8.0466

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

6

***6991**

Fafián Lemos, Manuel Ángel

Quenda L

10.0000

6.6676

8.0006

7

***3832**

Sela Pérez, María Emma

Quenda L

9.0000

7.1792

7.9075

8

***9699**

Mourelle Mon, Anxo

Quenda L

8.1950

7.6564

7.8718

9

***7206**

Álvarez Ocampo, Rubén

Quenda L

9.7670

6.5120

7.8140

10

***3092**

Iglesias Fernández, Gonzalo

Quenda L

9.0130

6.4890

7.4986

11

***3920**

Arranz Carreño, Jesús

Quenda L

5.6130

8.5425

7.3707

12

***5678**

Fouz Moreno, María

Quenda L

7.5170

7.2656

7.3662

13

***2434**

Canosa Carballo, José Manuel

Quenda L

4.5000

8.9486

7.1692

14

***3158**

Novo Pérez, Olaia

Quenda L

5.0410

8.5222

7.1297

15

***2183**

Vázquez Vázquez, Gemma

Quenda L

8.5860

6.0900

7.0884

16

***2046**

Bello Paderne, Laura

Quenda L

5.5310

8.0454

7.0396

17

***3244**

Martínez Pinal, María

Quenda L

5.5360

7.9308

6.9729

18

***5567**

Fontao Vázquez, Iria María

Quenda L

5.0000

8.1310

6.8786

19

***8076**

Fernández González, Óscar

Quenda L

5.7000

7.6210

6.8526

20

***1154**

Rodríguez Fernández, Aitor

Quenda L

5.7540

7.4672

6.7819

21

***2703**

Fernández Fonseca, Sabela

Quenda L

6.6910

6.7048

6.6993

22

***3626**

Casal Crego, Magdalena

Quenda L

5.7720

7.3136

6.6970

23

***9688**

Picos Lorenzo, Silvia María

Quenda L

5.2630

7.5596

6.6410

24

***6463**

Rodríguez Cagiao, Héctor Manuel

Quenda L

6.6090

6.6066

6.6076

25

***9228**

Sanromán Lorenzo, Noelia

Quenda L

5.2650

7.4868

6.5981

26

***9360**

Pulpeiro Fernández, María Josefa

Quenda L

7.3310

6.0879

6.5851

27

***1477**

Márquez Moreno, Ana

Quenda L

5.0540

7.5563

6.5554

28

***5144**

Canto Goas, Beatriz

Quenda L

6.6410

6.4933

6.5524

29

***0924**

Comesaña Pena, Laura

Quenda L

6.9900

6.2356

6.5374

30

***0694**

Losada Ramonet, Bibiana

Quenda L

6.2900

6.6378

6.4987

31

***6634**

Gil Casasnovas, Sara

Quenda L

6.1000

6.5132

6.3479

32

***6385**

Suárez Prada, Iván

Quenda L

4.8040

7.3360

6.3232

33

***3475**

Calveiro Hermo, Irene

Quenda L

6.9180

5.9208

6.3197

34

***0999**

López Oviedo, Silvia

Quenda L

6.4130

6.2058

6.2887

35

***8906**

Freire Vilas, Belén

Quenda L

4.0000

7.7348

6.2409

36

***5487**

Casal Villar, Luz María

Quenda L

6.9310

5.7278

6.2091

37

***8144**

Martínez Cores, Yolanda

Quenda L

5.4540

6.6432

6.1675

38

***1986**

González Gutiérrez, Soraya

Quenda L

5.5000

6.5438

6.1263

39

***9063**

Domínguez Collarte, Ana

Quenda L

4.0000

7.4829

6.0897

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

40

***6872**

González Fernández, Adela

Quenda L

6.6000

5.7044

6.0626

41

***9023**

Pereira Fernández, Patricia

Quenda L

6.5360

5.6785

6.0215

42

***3482**

Casabielle Sáez, Manuel

Quenda L

4.7770

6.6756

5.9162

43

***5954**

Campo Campo, Nuria

Quenda L

6.1530

5.7172

5.8915

44

***7295**

Areal Piña, María Teresa

Quenda L

5.9590

5.8288

5.8809

45

***5393**

Edreira Tarela, Sara

Quenda L

5.3950

5.8090

5.6434

46

***5849**

Furelos Fabeiro, Marcos

Quenda L

4.5900

6.3054

5.6192

47

***8114**

Fernández Balo, Nuria

Quenda L

5.5000

5.6698

5.6019

48

***4871**

Castenda Blanco, Paula

Quenda L

2.2000

7.6478

5.4687

49

***9938**

Fraguas Rocha, Diego

Quenda L

5.5000

5.4272

5.4563

50

***2810**

Fonseca Lorenzo, Nadia

Quenda L

3.0590

6.6316

5.2026

51

***2100**

Chaves Garrido, Miguel Ángel

Quenda L

4.5000

5.5780

5.1468

52

***4807**

Rey Casal, Olalla

Quenda L

3.2650

6.3284

5.1030

53

***5903**

Domínguez Rey, Rosana

Quenda L

1.5000

6.8394

4.7036

54

***6345**

Díaz Álvarez, Marta

Quenda L

2.5000

5.0254

4.0152

55

***9416**

Rajoy Sanromán, Efraín

Quenda L

2.1000

5.1780

3.9468

597036 - Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***7658**

Fagil Barral, Sara

Quenda E

Apto

Apto

2

***1110**

Lorenzo Fernández, María Isabel

Quenda E

Apto

Apto

3

***0009**

Maquieira Ucha, Bibiana

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5113**

Rielo Tellado, Ana

Quenda L

7.2000

8.8370

8.1822

2

***8250**

Herbón Rodríguez, Lucía

Quenda L

9.7490

6.5990

7.8590

3

***2984**

Rodríguez Fernández, Margarita

Quenda L

9.7720

6.5176

7.8194

4

***8250**

Quiroga Lado, María Magdalena

Quenda L

8.6900

7.1570

7.7702

5

***3602**

Doviso Ferreiro, Guillermo

Quenda L

8.6900

6.8574

7.5904

6

***2615**

Lorenzo Vilas, María José

Quenda L

9.3000

6.1024

7.3814

7

***5900**

Sabucedo González, Isabel

Quenda L

5.0310

8.9032

7.3543

8

***5132**

Prada Rodríguez, Modesto

Quenda L

10.0000

5.5388

7.3233

9

***4531**

Barrero Díaz, María Victoria

Quenda L

4.7590

8.8532

7.2155

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

10

***9125**

Campos García, Olalla

Quenda L

6.6360

7.5598

7.1903

11

***3509**

Oliveira Hermo, Paloma

Quenda L

9.0360

5.9354

7.1756

12

***0345**

García Varela, Raquel

Quenda L

7.5430

6.9239

7.1715

13

***1977**

Velay Vibel, María Elena

Quenda L

10.0000

5.2797

7.1678

14

***1075**

Veiga Rodríguez, Laura

Quenda L

5.0000

8.5172

7.1103

15

***3284**

Viña Pombo, Beatriz

Quenda L

9.5950

5.4534

7.1100

16

***7982**

Martínez Leins, Eva

Quenda L

5.5540

8.0380

7.0444

17

***3816**

Garea Mato, Eva

Quenda L

7.1950

6.8888

7.0113

18

***7058**

González Figueiras, Rocío

Quenda L

6.5130

7.3430

7.0110

19

***8725**

Vázquez Salgado, Margarita Paula

Quenda L

9.0000

5.5530

6.9318

20

***5088**

Rodríguez González, Ana

Quenda L

7.4500

6.5622

6.9173

21

***5841**

Fernández Martínez, Eva María

Quenda L

9.5000

5.0070

6.8042

22

***4671**

Díaz Fernández, Laura

Quenda L

4.8540

8.0696

6.7834

23

***5079**

Fernández Rodríguez, Lorena

Quenda L

7.5770

6.2388

6.7741

24

***5293**

Sanín Sánchez, Lorena

Quenda L

4.5000

8.2840

6.7704

25

***9237**

Sánchez Rego, Laura Sue

Quenda L

5.1180

7.8676

6.7678

26

***3198**

Iglesias López, Diana

Quenda L

7.2200

6.4080

6.7328

27

***0428**

Gómez Figueroa, Isaac

Quenda L

6.6170

6.7792

6.7143

28

***8856**

Peralba Penedo, Hortensia

Quenda L

7.8310

5.9634

6.7104

29

***4649**

Iglesias Lombao, María

Quenda L

8.1540

5.6760

6.6672

30

***0506**

Blasco Nóvoa, Ángel

Quenda L

6.8260

6.5238

6.6447

31

***4582**

García Díaz, María Soraya

Quenda L

6.4950

6.7402

6.6421

32

***0910**

Cordero Fandiño, Paula

Quenda L

8.7310

5.2420

6.6376

33

***8117**

Naveiras Orjales, Iria

Quenda L

4.5000

8.0313

6.6188

34

***5405**

Álvarez González, Pablo

Quenda L

4.4430

8.0578

6.6119

35

***0718**

Ramos Pereira, Rocío

Quenda L

5.5540

7.3100

6.6076

36

***3608**

Amado Teijeiro, Ana Belén

Quenda L

6.1950

6.8086

6.5632

37

***8220**

Álvarez Montes, Andrea

Quenda L

4.8180

7.6988

6.5465

38

***2881**

Rodríguez Martínez, Tania

Quenda L

6.7000

6.4340

6.5404

39

***8098**

Airado Otero, María

Quenda L

4.0000

8.2210

6.5326

40

***4125**

Prieto Bermúdez, Xulio Antonio

Quenda L

4.5000

7.8636

6.5182

41

***8904**

Pérez Fernández, Ángela

Quenda L

4.8540

7.5620

6.4788

42

***6025**

Fernández Torres, Sabela

Quenda L

5.6950

6.9790

6.4654

43

***6547**

Rodríguez Prado, Esther

Quenda L

5.4390

7.1020

6.4368

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

44

***7849**

Ameal Baldonedo, Patricia

Quenda L

7.6900

5.5150

6.3850

45

***5085**

Tuset Suárez, Daniel

Quenda L

5.5000

6.9498

6.3699

46

***5686**

Ares Comba, Yolanda

Quenda L

5.9360

6.6550

6.3674

47

***2787**

Pereira Saavedra, María Jesús

Quenda L

5.6600

6.8296

6.3618

48

***6003**

Canabal Corvera, Cora Rosa

Quenda L

7.6720

5.4120

6.3160

49

***4830**

Ríos Calviño, Laura

Quenda L

5.2620

6.9916

6.2998

50

***5666**

Alonso Priegue, Iris María

Quenda L

7.4360

5.5230

6.2882

51

***0019**

Estraviz Fernández, Sonsoles

Quenda L

3.5000

8.0196

6.2118

52

***5803**

Fernández Santos, Paula

Quenda L

5.5000

6.6364

6.1818

53

***0821**

Casal Gudín, Leticia

Quenda L

6.2900

6.0642

6.1545

54

***6155**

Seara Romera, Antía

Quenda L

5.0000

6.8620

6.1172

55

***5382**

Rouco Ramos, Inmaculada

Quenda L

2.9000

8.2468

6.1081

56

***3513**

Navarret Rodríguez, Leticia

Quenda L

5.5000

6.5040

6.1024

57

***0947**

Riveiro Pardo, Lorena

Quenda L

4.5000

7.1629

6.0977

58

***8487**

Ríos Liz, Jairo

Quenda L

3.5000

7.8086

6.0852

59

***3295**

Rúa García, María Nerea

Quenda L

6.1000

6.0602

6.0761

60

***7398**

García Fernández, Laura

Quenda L

5.5000

6.4449

6.0669

61

***8772**

García Navia, Araceli

Quenda L

4.5000

7.1006

6.0604

62

***0860**

Martínez Núñez, María del Rosario

Quenda L

5.0590

6.7052

6.0467

63

***0215**

Sambade Martínez, Nuria

Quenda L

6.0180

6.0587

6.0424

64

***5947**

Rodríguez Nóvoa, Ana

Quenda L

4.6180

6.9604

6.0234

65

***8244**

Fernández Pardo, Lucía

Quenda L

6.0000

6.0374

6.0224

66

***9399**

González Bertoa, Laura

Quenda L

5.6720

6.2402

6.0129

67

***3540**

Alberte Miguélez, Leila

Quenda L

5.9590

5.9508

5.9541

68

***9864**

Lista Becerra, Mónica

Quenda L

4.5770

6.8499

5.9407

69

***7314**

Costas Pereira, Nerea

Quenda L

5.0000

6.5650

5.9390

70

***4694**

Fernández Miraz, Sabela

Quenda L

5.8000

6.0224

5.9334

71

***4817**

Bermúdez Montenegro, Almudena

Quenda L

6.0540

5.8420

5.9268

72

***0168**

Rodríguez Serrada, Jorge

Quenda L

4.2000

7.0360

5.9016

73

***8453**

Pérez García, Laura

Quenda L

4.5000

6.8160

5.8896

74

***4547**

Román Maseda, Ana María

Quenda L

4.3180

6.9158

5.8767

75

***5556**

Fernández Montero, Ana

Quenda L

3.5000

7.4280

5.8568

76

***7941**

Carretero Incio, Xoán

Quenda L

5.2310

6.2310

5.8310

77

***4262**

Gómez Vázquez, Marta

Quenda L

3.5000

7.3734

5.8240

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

78

***7388**

Uribarri Landa, Erroz

Quenda L

5.5000

6.0114

5.8068

79

***9643**

Moreno Yuste, Lucía

Quenda L

5.1760

6.1662

5.7701

80

***0672**

Agulla Fervenza, Rocío

Quenda L

5.2360

6.1190

5.7658

81

***5741**

Blanco Bouzo, Laura

Quenda L

3.5590

7.2168

5.7537

82

***4220**

Varela Pereiro, Andrea

Quenda L

4.5000

6.5770

5.7462

83

***4101**

Velasco de Vena, Lorena

Quenda L

5.3490

5.9450

5.7066

84

***6220**

Otero García, Johanna Soledad

Quenda L

3.6770

7.0356

5.6922

85

***9935**

Martínez Castro, Ana María

Quenda L

5.9540

5.4910

5.6762

86

***6433**

Rodríguez de Robles Prieto, Noemí

Quenda L

4.5000

6.4529

5.6717

87

***0489**

Galán Rodríguez, José Ángel

Quenda L

4.0000

6.7784

5.6670

88

***2008**

García García, Jorge

Quenda L

5.5000

5.7310

5.6386

89

***1046**

Loureiro Vázquez, Eva

Quenda L

4.0000

6.6556

5.5934

90

***7918**

Gómez Vázquez, Fátima

Quenda L

3.0000

7.3214

5.5928

91

***6013**

Malvido López, José Antonio

Quenda L

4.5000

6.2835

5.5701

92

***7663**

Fernández García, Santiago

Quenda L

4.1510

6.4924

5.5558

93

***4961**

Palmeiro Martínez de la Escalera, María

Quenda L

4.6180

6.1120

5.5144

94

***3120**

Charlón Cedeira, Enrique

Quenda L

3.7000

6.7152

5.5091

95

***7452**

Taboada García, Patricia

Quenda L

5.2310

5.6888

5.5057

96

***0758**

García Couto, Carolina

Quenda L

4.2000

6.3590

5.4954

97

***8581**

Castro Romero, María

Quenda L

5.5590

5.3840

5.4540

98

***7291**

Pereiro Rozas, María Belen

Quenda L

3.5000

6.7212

5.4327

99

***6232**

Cabana González, Rosana

Quenda L

3.5000

6.7176

5.4306

100

***8519**

Arroyo García, Marta

Quenda L

4.0000

6.3730

5.4238

101

***9196**

Martínez Alonso, Laura

Quenda L

4.0000

6.3186

5.3912

102

***0728**

García Duro, Alba

Quenda L

3.5000

6.6100

5.3660

103

***0264**

García Núñez, Noelia

Quenda L

2.9950

6.9092

5.3435

104

***9701**

Pérez Fernández, Alba

Quenda L

4.5000

5.8513

5.3108

105

***9419**

Vázquez Vila, Eva

Quenda L

3.5000

6.5174

5.3104

106

***7889**

Melo Martínez, Lucía

Quenda L

4.7670

5.5616

5.2438

107

***5169**

Abuín Gómez, Patricia

Quenda L

3.2900

6.5352

5.2371

108

***7183**

Castro Rial, María del Carmen

Quenda L

3.7000

6.2396

5.2238

109

***9352**

Janeiro Couceiro, Eva

Quenda L

4.5590

5.5900

5.1776

110

***7954**

Moreira González, Leticia

Quenda L

3.8180

5.9992

5.1267

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

111

***2111**

Fernández López, Ana María

Quenda L

4.4590

5.5128

5.0913

112

***9805**

Mariño Estévez, Andrea

Quenda L

4.4300

5.4684

5.0530

113

***7407**

Pinto Ferreira, Cristina Marina

Quenda L

4.0000

5.6608

4.9965

114

***2207**

Díaz Costa, María Isabel

Quenda L

4.0000

5.5872

4.9523

115

***3865**

Gestal Couso, Marta

Quenda L

3.5000

5.8768

4.9261

116

***0429**

Celada Guerrero, María

Quenda L

4.0000

5.5240

4.9144

117

***0561**

Souto Lamela, Raquel

Quenda D

4.3360

5.1776

4.8410

118

***9715**

Pérez Costas, Mónica

Quenda L

3.2360

5.8590

4.8098

119

***5059**

Fraga Carballeira, Patricia

Quenda L

3.0000

6.0063

4.8038

120

***9180**

Rial Mosteiro, Patricia

Quenda L

3.7000

5.5005

4.7803

121

***8854**

Medina Sola, Rebeca

Quenda L

3.5260

5.5872

4.7627

122

***0444**

Antón Brañas, Laura

Quenda L

3.5000

5.5155

4.7093

123

***8832**

Comesaña Iglesias, Yolanda

Quenda L

3.2000

5.5820

4.6292

124

***9898**

Vilachá Revuelta, Marcos

Quenda L

3.0000

5.5478

4.5287

125

***7341**

Flores González, Ana

Quenda L

3.5310

5.1884

4.5254

597037 - Educación Especial: Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***2788**

Tubío Gómez, Jesús

Quenda E

Apto

Apto

2

***5309**

Cuquejo José, Flores

Quenda E

Apto

Apto

3

***9304**

Méndez Lamas, Fátima

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0103**

Trillo Grille, Cristina

Quenda L

9.4180

7.6480

8.3560

2

***2486**

Mugarra Fernández-Roel, Sonsoles

Quenda L

10.0000

6.6562

7.9937

3

***6144**

López González, Beatriz

Quenda L

7.0720

8.4830

7.9186

4

***1384**

Cid Salgado, Belén

Quenda L

9.6000

6.2758

7.6055

5

***5498**

Montes Garrido, Vanessa Mercedes

Quenda L

10.0000

5.9782

7.5869

6

***2353**

Valín Méndez, Andrea

Quenda L

9.8770

6.0094

7.5564

7

***8564**

Pérez Armada, Simón

Quenda L

8.4900

6.7780

7.4628

8

***6026**

Busto Carro, Natalia

Quenda L

10.0000

5.7670

7.4602

9

***1819**

Freire López, Silvia

Quenda L

10.0000

5.7650

7.4590

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

10

***8159**

Cid Núñez, Estela

Quenda L

10.0000

5.6030

7.3618

11

***0413**

Abelleira Durán, Minia

Quenda L

6.0000

8.2190

7.3314

12

***2630**

Rey Rodríguez, Silvia

Quenda L

6.7310

7.6955

7.3097

13

***1769**

Lorenzo San Martín, Rafael

Quenda L

10.0000

5.5058

7.3035

14

***9588**

Lamas López, Sabela

Quenda L

7.2930

7.2840

7.2876

15

***0806**

García Fernández, Laura

Quenda L

5.5130

8.3020

7.1864

16

***1762**

Barbosa Díaz, Ángela María

Quenda L

8.9540

5.9175

7.1321

17

***4182**

Reguera López, Pamela

Quenda L

7.6110

6.6842

7.0549

18

***3709**

Vale López, Abel

Quenda L

8.4770

6.1026

7.0524

19

***6962**

Carrera Cores, María Rocío

Quenda L

10.0000

5.0804

7.0482

20

***5593**

González López, Marta

Quenda L

8.2490

6.1836

7.0098

21

***3268**

López Vázquez, Lucía

Quenda L

6.6060

6.9300

6.8004

22

***8600**

Pernas Pérez, Alberto

Quenda L

9.0000

5.2900

6.7740

23

***9784**

Cómitre Couto, Julia Georgina

Quenda L

6.2720

7.0648

6.7477

24

***3966**

Pérez González, María José

Quenda L

8.4300

5.5308

6.6905

25

***3253**

Barreira Santiso, Verónica

Quenda L

4.4000

8.0940

6.6164

26

***2605**

Pego Paz, Ana Belén

Quenda L

5.5000

7.2960

6.5776

27

***4538**

Rozados Luís, Lorena

Quenda L

3.8180

8.4070

6.5714

28

***8376**

Morán Conde, Susana

Quenda L

5.4700

7.2420

6.5332

29

***1250**

Bellas Viaño, Sandra

Quenda L

5.3130

7.2856

6.4966

30

***5364**

Reigada Álvarez, Vanesa

Quenda L

5.0000

7.3942

6.4365

31

***0612**

Ferreiro González, Alba

Quenda L

5.5000

7.0080

6.4048

32

***8004**

Becerra Debén, Alba

Quenda L

5.9180

6.5612

6.3039

33

***6689**

Rodríguez Valcárcel, Judith Cristel

Quenda L

5.2850

6.9620

6.2912

34

***6109**

Arias Campos, Sara

Quenda L

4.5260

7.4450

6.2774

35

***1514**

López López, Yolanda

Quenda L

4.2260

7.5285

6.2075

36

***0547**

Anca Garrote, Silvia

Quenda L

5.5000

6.6790

6.2074

37

***8057**

Ríos García, Silvia

Quenda L

3.9130

7.7170

6.1954

38

***5844**

Ferreiro Lugilde, Yasmina

Quenda L

4.7000

7.1605

6.1763

39

***0132**

Gómez Villar, Cristina

Quenda L

5.9530

6.3200

6.1732

40

***7301**

Otero Prado, Silvia

Quenda L

4.5590

7.2430

6.1694

41

***6333**

Ceide Martínez, Rubén

Quenda L

5.3490

6.6650

6.1386

42

***2307**

Pereira Arizaga, Mónica

Quenda L

6.5000

5.8170

6.0902

43

***1742**

Garrote Armada, Nuria

Quenda L

5.2950

6.5894

6.0716

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

44

***0595**

Mosquera Durán, Almudena

Quenda L

6.4360

5.7800

6.0424

45

***0509**

Botana Iglesias, Alba

Quenda L

3.6180

7.6240

6.0216

46

***6818**

Pérez Fernández, Pilar

Quenda L

5.5000

6.3245

5.9947

47

***8314**

Calvo García, Paula

Quenda L

4.1760

7.1865

5.9823

48

***1520**

Aneiros Castro, Isabel

Quenda L

3.5000

7.5400

5.9240

49

***2311**

Castro Rodríguez, Elena

Quenda L

4.0180

7.1715

5.9101

50

***8632**

Bruzos González, Andrea

Quenda L

3.5000

7.4728

5.8837

51

***5364**

San Juan Álvarez, Alba Isabel

Quenda L

5.7310

5.9000

5.8324

52

***6467**

Andión García, Silvia

Quenda L

4.1720

6.9210

5.8214

53

***0192**

López Traba, Lorena

Quenda L

4.0000

6.9890

5.7934

54

***7333**

Moreira Crespo, Carla

Quenda D

4.0000

6.9770

5.7862

55

***7996**

Yáñez Leiro, Irene

Quenda L

4.0900

6.9050

5.7790

56

***5109**

Comuñas Seoane, Jesús

Quenda L

4.5000

6.6220

5.7732

57

***9453**

Moares González, Alba

Quenda L

5.0000

6.2760

5.7656

58

***6530**

Domenech Valentí, Lucía

Quenda L

6.4000

5.3370

5.7622

59

***1884**

Sánchez Fornos, Miriam

Quenda L

3.5000

7.2629

5.7577

60

***6444**

Díaz Rodríguez, Lucía

Quenda L

5.1180

6.1710

5.7498

61

***0693**

González Estévez, Marta

Quenda L

4.5000

6.5084

5.7050

62

***6645**

Juncal Romero, Sabela

Quenda L

4.5000

6.4935

5.6961

63

***3186**

Rodríguez Costa, Raquel

Quenda L

3.5000

7.1270

5.6762

64

***4325**

Rancaño Cabana, Elena

Quenda L

6.3950

5.1938

5.6743

65

***5962**

González Arias, María

Quenda L

4.4360

6.4414

5.6392

66

***0382**

Toubes Gómez, Natalia

Quenda L

5.0000

6.0510

5.6306

67

***7010**

Vázquez Pérez-Coleman, Iria

Quenda L

3.6350

6.9528

5.6257

68

***5175**

Iglesias Yáñez, Alba

Quenda L

5.0000

5.9940

5.5964

69

***1377**

Del Río Casal, Andrea

Quenda L

4.5000

6.3134

5.5880

70

***1172**

Picos Sánchez, Elena Mercedes

Quenda L

3.4000

6.9800

5.5480

71

***9058**

Valdés Aymerich, Eva

Quenda L

3.5000

6.8658

5.5195

72

***8454**

Lago Rodríguez, Sara

Quenda L

4.5000

6.1278

5.4767

73

***0876**

Sanmartín Sedes, Iago

Quenda L

4.5000

6.1032

5.4619

74

***9258**

Blanco Táboas, Nerea

Quenda L

5.0540

5.7251

5.4567

75

***6037**

García Guzmán, Bárbara Liseth

Quenda L

5.1490

5.6610

5.4562

76

***2928**

Seoane Fernández, Mario

Quenda L

4.2410

6.2270

5.4326

77

***7857**

Rodríguez Ceballos, Carolina María

Quenda L

5.0910

5.5500

5.3664

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

78

***0843**

Bereijo Barcia, Laura

Quenda L

4.1770

6.0846

5.3216

79

***8725**

Vila Rodríguez, Sonia

Quenda L

4.7000

5.7250

5.3150

80

***5184**

Gende Quintela, Beatriz

Quenda L

3.5000

6.4870

5.2922

81

***0433**

Alonso Moreno, Ángela

Quenda L

3.9360

6.1140

5.2428

82

***4237**

Rodríguez Otero, Alba

Quenda L

3.0000

6.7150

5.2290

83

***0705**

Vázquez López, Iván

Quenda L

3.7000

6.1728

5.1837

84

***1833**

Gamallo Permuy, Beatriz

Quenda L

3.0000

6.6270

5.1762

85

***5274**

Fernández Rocafort, Belén

Quenda D

4.5000

5.5142

5.1085

86

***6303**

Fernández Carneiro, Marta

Quenda L

3.5490

6.1010

5.0802

87

***4021**

Bon Bon, Josefa

Quenda D

4.2000

5.6267

5.0560

88

***6185**

Prieto Rego, Marta

Quenda L

3.2670

6.2180

5.0376

89

***7479**

Fernández Ferreira, María

Quenda L

3.5000

6.0085

5.0051

90

***2038**

Quintana García, Raúl

Quenda L

4.0000

5.6708

5.0025

91

***5728**

Sapiña González, Antía

Quenda L

3.1540

6.1685

4.9627

92

***1294**

González de Jesús, Diana

Quenda L

3.5000

5.8970

4.9382

93

***1423**

Roel Felpeto, Laura

Quenda L

3.0000

6.1650

4.8990

94

***8268**

Lebón Gallego, Jesús

Quenda L

1.5000

7.1166

4.8700

95

***8039**

Vaquero Vázquez, Alejandro

Quenda L

4.1490

5.3196

4.8514

96

***4237**

García Montes, María Jesús

Quenda L

3.7000

5.5675

4.8205

97

***3596**

Iglesias Pérez, Eva

Quenda L

3.3540

5.7468

4.7897

98

***9145**

Fernández Tenorio, Tamara

Quenda L

3.5000

5.6376

4.7826

99

***2478**

Caamaño López, Sandra

Quenda L

2.0000

5.3310

3.9986

100

***0125**

Gayoso Sánchez-Agustino, Marta

Quenda L

2.0000

5.0144

3.8086

597038 - Primaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8884**

Sobrino Val, Yolanda

Quenda L

10.0000

7.2770

8.3662

2

***4839**

González Fernández, Lucía

Quenda L

9.8720

7.1856

8.2602

3

***5726**

López Cabanas, Silvia

Quenda L

7.6540

8.5870

8.2138

4

***4964**

Falcón Chaves, María Dolores

Quenda L

8.9490

7.5230

8.0934

5

***8274**

Brea Viturro, María Begoña

Quenda L

9.1490

7.2720

8.0228

6

***7146**

Orozco Díaz, María

Quenda L

8.0490

7.9250

7.9746

7

***9774**

Vázquez Gómez, Lucía

Quenda L

8.1180

7.7421

7.8925

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

8

***4532**

Castelo Cuesta, Alba

Quenda L

8.8770

7.1415

7.8357

9

***1773**

Mata Aller, Cristina

Quenda L

8.5490

7.2610

7.7762

10

***6737**

Castro Vázquez, Cintia

Quenda L

9.0000

6.9110

7.7466

11

***6916**

Seara Lamas, Marta

Quenda L

6.5590

8.4597

7.6994

12

***4126**

Vázquez Tallón, Jesús

Quenda L

8.5770

7.0971

7.6891

13

***8574**

Álvarez Besadío, Rocío

Quenda L

5.1180

9.3440

7.6536

14

***6119**

Cores Torres, Antía

Quenda L

5.6810

8.9540

7.6448

15

***3266**

Justo Núñez, Margarita

Quenda L

7.9720

7.3206

7.5812

16

***1863**

Martínez García, Rubén

Quenda L

6.8000

8.0486

7.5492

17

***0807**

Conejo Pumar, Alberto

Quenda L

8.3900

6.9550

7.5290

18

***2654**

López Diéguez, Alba

Quenda L

7.0000

7.8206

7.4924

19

***0083**

Iglesias Ogando, Susana

Quenda L

5.9540

8.4870

7.4738

20

***0190**

Fortes Martínez, Sandra

Quenda L

8.0810

7.0410

7.4570

21

***0345**

Zas Lista, María José

Quenda L

7.1490

7.6540

7.4520

22

***9628**

Jul Fabián, Sandra

Quenda L

5.1720

8.9130

7.4166

23

***8031**

Novoa Bustelo, Elena

Quenda L

6.5590

7.9487

7.3928

24

***1353**

Castillo García, Victoria

Quenda L

6.9940

7.5510

7.3282

25

***6458**

Vázquez Balsas, Marta

Quenda L

5.9720

8.1853

7.3000

26

***2921**

Alfonso Sánchez, Nérida

Quenda L

4.0590

9.3712

7.2463

27

***8698**

Ocampo Cores, Ana Isabel

Quenda L

6.1490

7.9470

7.2278

28

***5487**

Viñas Berengua, Susana

Quenda L

6.3900

7.7600

7.2120

29

***8074**

Abuín Cedrón, Pablo

Quenda L

4.8540

8.7250

7.1766

30

***2688**

Botana García, Marcos

Quenda L

7.5000

6.7850

7.0710

31

***8941**

Valado Alonso, María

Quenda L

4.3490

8.8590

7.0550

32

***5689**

Caride Bastos, Ana Mar

Quenda L

7.3570

6.7820

7.0120

33

***4023**

Sesar López, Paula

Quenda L

5.1590

8.2200

6.9956

34

***4209**

Novoa Rodríguez, Cristina

Quenda L

4.5590

8.5958

6.9811

35

***6493**

Diéguez Pérez, Miguel

Quenda L

4.5000

8.6080

6.9648

36

***2962**

Loureiro Durán, Eva

Quenda L

5.5900

7.8814

6.9648

37

***0592**

Ardura López, Jaime

Quenda L

4.9950

8.2640

6.9564

38

***8031**

Abalo Maquieira, Cristina

Quenda L

7.1490

6.8080

6.9444

39

***4502**

Fernández García, Patricia

Quenda L

9.6360

5.1150

6.9234

40

***1118**

Calvo González, Inés

Quenda L

6.4000

7.2120

6.8872

41

***7453**

Somoza Fernández, Jesús

Quenda L

4.0590

8.7482

6.8725

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

42

***2757**

Suárez Varela, Miriam

Quenda L

5.0310

8.0947

6.8692

43

***1899**

Ansede Freire, María Belén

Quenda L

4.0000

8.7552

6.8531

44

***4921**

Seijas Rancaño, Pablo

Quenda L

3.3540

9.1447

6.8284

45

***8535**

Leal Otero, María José

Quenda L

7.1540

6.5860

6.8132

46

***3520**

Piñeiro del Río, Ana Belén

Quenda L

7.9450

6.0484

6.8070

47

***8866**

Lamelas Álvarez, Martín

Quenda L

4.8770

8.0844

6.8014

48

***7389**

González Fernández, Beatriz

Quenda L

6.5000

6.9998

6.7999

49

***6760**

Coira López, Diana

Quenda L

6.6900

6.8116

6.7630

50

***8107**

Del Campo Palacín, Estefanía

Quenda L

7.7360

6.1040

6.7568

51

***5916**

Prada González, Ángel

Quenda L

7.5130

6.2401

6.7493

52

***8274**

García Rodríguez, Sara

Quenda L

3.6180

8.8290

6.7446

53

***8502**

Pérez Covela, Mireya

Quenda L

6.6900

6.7704

6.7382

54

***5092**

Pena Buján, Miguel

Quenda L

5.2870

7.6555

6.7081

55

***6130**

Rodríguez Paz, David

Quenda L

4.5590

8.1324

6.7030

56

***0025**

Martínez Alarcón, Diana

Quenda L

4.5000

8.1338

6.6803

57

***2898**

Cid Rodríguez, Eva

Quenda L

5.8280

7.2436

6.6774

58

***7580**

Blanco Mouzo, Verónica

Quenda L

4.4130

8.1830

6.6750

59

***8079**

Crespo Vázquez, María

Quenda L

6.1490

6.9995

6.6593

60

***5320**

Luaces Otero, María

Quenda L

3.8540

8.4908

6.6361

61

***2062**

Rodríguez Otero, María

Quenda L

5.3540

7.4870

6.6338

62

***5038**

Collazo Dacosta, Antía

Quenda L

6.8920

6.4220

6.6100

63

***1387**

Lago Martínez, Lidia

Quenda L

5.0540

7.6228

6.5953

64

***4794**

Fernández López, Antía

Quenda L

5.4590

7.3350

6.5846

65

***5511**

Román Máiz, Catalina

Quenda L

3.5000

8.6247

6.5748

66

***5723**

De Castro Pardo, Cristina

Quenda L

4.3540

8.0295

6.5593

67

***8542**

Núñez Iglesias, Noelia

Quenda L

5.8540

7.0240

6.5560

68

***0598**

Muriano Pavón, Noelia

Quenda L

4.5000

7.9035

6.5421

69

***6153**

Míguez González, Sara

Quenda L

3.5000

8.5425

6.5255

70

***4015**

Vales Cancela, Susana

Quenda D

5.3360

7.2850

6.5054

71

***1588**

Sobrado Canosa, Noa

Quenda L

4.5590

7.7966

6.5016

72

***6025**

Caride Fernández, Sheila

Quenda L

5.3180

7.2460

6.4748

73

***1002**

Crespo Estévez, Estefanía

Quenda L

4.6490

7.6788

6.4669

74

***7810**

Flores Labandeira, María Fe

Quenda D

8.3590

5.2020

6.4648

75

***6634**

Ares Rodríguez, Marta

Quenda L

6.6180

6.3130

6.4350

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

76

***6511**

Comesaña Míguez, María

Quenda L

5.8180

6.8190

6.4186

77

***1304**

Abuelo Pombo, Tamara

Quenda L

4.5590

7.6240

6.3980

78

***9544**

Comesaña Estévez, Andrea

Quenda L

6.4620

6.3460

6.3924

79

***5244**

López López, Alejandra

Quenda L

4.5000

7.6400

6.3840

80

***3073**

Abalo García, Sabela

Quenda L

4.0590

7.9122

6.3709

81

***0761**

Seoane Lens, Alicia

Quenda L

4.3540

7.7117

6.3686

82

***9166**

Cortés Fernández, Iria

Quenda L

5.5590

6.9040

6.3660

83

***5779**

Gómez Ferreira, Tania

Quenda L

5.1430

7.1740

6.3616

84

***7879**

Membrives Miranda, María

Quenda L

5.0000

7.2610

6.3566

85

***0162**

Rodiño Doval, María Isabel

Quenda L

4.5590

7.5530

6.3554

86

***3891**

Rodríguez Pereira, María

Quenda L

5.5000

6.9010

6.3406

87

***9996**

Losada Loureiro, Cristina

Quenda L

5.0000

7.2259

6.3355

88

***0983**

Cernadas Rodríguez, Marta

Quenda L

3.5000

8.2120

6.3272

89

***5930**

Rodríguez Sarmiento, Alba

Quenda L

6.0000

6.5299

6.3179

90

***8364**

Gil Otero, Patricia

Quenda L

3.5590

8.1460

6.3112

91

***5178**

Barral López, Sandra

Quenda L

5.4360

6.8930

6.3102

92

***8177**

Gómez Gómez, Eva

Quenda L

3.5590

8.1300

6.3016

93

***0879**

Barreiro González, José Francisco

Quenda L

4.0590

7.7834

6.2936

94

***6751**

Carro Fontenla, Susana María

Quenda D

4.8000

7.2770

6.2862

95

***9925**

Rodríguez Pérez, Estefanía

Quenda L

4.5000

7.4598

6.2759

96

***7223**

Ferradás López, Sonia María

Quenda L

7.4900

5.4530

6.2678

97

***1481**

Suárez Portas, Ainhoa

Quenda L

4.4180

7.4970

6.2654

98

***9819**

Jares Fernández, María Amelia

Quenda L

4.5000

7.4350

6.2610

99

***8477**

Vázquez Pérez, Verónica

Quenda L

4.6360

7.3334

6.2544

100

***5041**

Ordóñez Ferro, María del Coral

Quenda L

3.1180

8.3450

6.2542

101

***7927**

González López, Alba

Quenda L

4.0000

7.7570

6.2542

102

***8902**

Alonso González, Xabier

Quenda L

4.4360

7.4140

6.2228

103

***0643**

Sanjurjo Vázquez, Lidia

Quenda L

4.5770

7.2410

6.1754

104

***7084**

Conde López, Katiana

Quenda L

4.2000

7.4406

6.1444

105

***6605**

Barturen Ferro, Mar

Quenda L

3.7590

7.7130

6.1314

106

***6426**

Otero Vidal, Cecilia

Quenda L

4.5390

7.1925

6.1311

107

***1887**

Meléndrez Fassbender, Cecilia

Quenda L

3.7590

7.7080

6.1284

108

***8750**

Moya Trillo, Irene

Quenda L

4.0540

7.4780

6.1084

109

***0270**

Ferreiro Vilas, Verónica

Quenda L

4.7590

6.9960

6.1012

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

110

***9119**

Rodríguez García, Javier

Quenda L

3.7000

7.6820

6.0892

111

***7723**

Varela Figueroa, María Jesús

Quenda L

4.5180

7.1320

6.0864

112

***8085**

Gómez Torrado, Marta

Quenda L

5.1490

6.6890

6.0730

113

***8958**

Piñeiro Suárez, Silvia

Quenda L

5.0590

6.7220

6.0568

114

***9433**

Soto Sampedro, Mónica

Quenda L

4.7000

6.9610

6.0566

115

***2582**

Canzobre Esmorís, Laura

Quenda L

5.2950

6.5600

6.0540

116

***8907**

Cespón Abuín, Sheila

Quenda L

4.0000

7.3930

6.0358

117

***2791**

Blanco Martínez, Cristina

Quenda L

3.3540

7.8204

6.0338

118

***3541**

Ribadas Manteiga, Cristina

Quenda L

6.1000

5.9436

6.0062

119

***5684**

Cerbán Tuñas, Uxía

Quenda L

4.0000

7.3380

6.0028

120

***2197**

Fortes Barreiro, Alejandro

Quenda L

4.5590

6.9460

5.9912

121

***3413**

Vilá Castro, Ana

Quenda L

3.5000

7.6380

5.9828

122

***3565**

Estévez Costa, María Teresa

Quenda L

4.2360

7.1350

5.9754

123

***8124**

Pérez López, Elena

Quenda L

4.0000

7.2896

5.9738

124

***0212**

Amoedo Rodríguez, Iria

Quenda L

4.2950

7.0900

5.9720

125

***6570**

Sáez Vilariño, Nerea

Quenda L

3.5590

7.5780

5.9704

126

***3209**

Rojo Martínez, Vanesa

Quenda L

5.2000

6.4825

5.9695

127

***2671**

Nantón Blanco, José Manuel

Quenda L

4.5000

6.9290

5.9574

128

***2609**

Enríquez Fontenla, Emma

Quenda L

5.0620

6.5246

5.9396

129

***1047**

Lamas Varela, Claudia

Quenda L

3.5000

7.5410

5.9246

130

***3962**

López Figueroa, Raquel

Quenda L

3.7590

7.3680

5.9244

131

***9797**

Rozas Fernández, Sara

Quenda L

3.6770

7.3994

5.9104

132

***4181**

Villar García, Tatiana

Quenda L

4.7000

6.7050

5.9030

133

***7419**

Domínguez Estévez, Raquel

Quenda L

4.0540

7.1260

5.8972

134

***1163**

Calvo García, Verónica

Quenda L

3.7360

7.2980

5.8732

135

***6424**

Vázquez Fernández, Jennifer

Quenda L

4.2590

6.9450

5.8706

136

***2055**

Rodríguez Pérez, Leticia

Quenda L

5.0000

6.4495

5.8697

137

***4827**

López Sande, Eva

Quenda L

5.2000

6.3150

5.8690

138

***6902**

Seoane Rodríguez, Inés

Quenda L

3.5590

7.4060

5.8672

139

***1294**

López Montero, Sergio

Quenda L

3.0590

7.7380

5.8664

140

***0285**

Sánchez Piñeiro, Cristina

Quenda L

5.0490

6.4092

5.8651

141

***5562**

Prieto Cuba, Antonio

Quenda L

5.5310

6.0170

5.8226

142

***0604**

Castiñeira Fiuza, Sandra

Quenda L

4.2090

6.8974

5.8220

143

***2715**

García Novo, Juan

Quenda L

3.5590

7.3036

5.8058

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

144

***2067**

López Souto, Ruth María

Quenda L

5.1180

6.2420

5.7924

145

***2806**

Aguión Comas, Silvia

Quenda L

4.9360

6.3462

5.7821

146

***0641**

López Pereira, María del Carmen

Quenda L

3.5000

7.2982

5.7789

147

***8821**

Lorenzo Rodríguez, Noelia

Quenda L

3.6370

7.2040

5.7772

148

***4894**

Iglesias González, Rosa

Quenda L

4.8540

6.3666

5.7616

149

***1780**

Martínez Gutiérrez, Laura

Quenda L

4.0590

6.8780

5.7504

150

***3875**

Varela Fabeiro, María del Carmen

Quenda L

3.6770

7.0902

5.7249

151

***5309**

Pérez Mori, Kimberly

Quenda L

3.5000

7.1702

5.7021

152

***1047**

Varela Mejuto, Cristina

Quenda L

3.5590

7.1282

5.7005

153

***7535**

De la Fuente López, Ana

Quenda L

3.5000

7.1102

5.6661

154

***7936**

Rey Núñez, Andrea

Quenda L

3.5590

7.0680

5.6644

155

***5404**

Meier Cacharo, David-Alexandre

Quenda L

5.5900

5.6752

5.6411

156

***8080**

García Rodríguez, Ana Amalia

Quenda L

4.4640

6.4166

5.6356

157

***6129**

Fernández Novo, Verónica

Quenda L

4.2950

6.5130

5.6258

158

***4214**

Barbeito Fraga, Ana Cristina

Quenda L

4.2000

6.5744

5.6246

159

***8843**

Calvo Varela, Jessica

Quenda L

3.8180

6.8032

5.6091

160

***4176**

Pose Couto, Ignacio

Quenda L

4.0000

6.6704

5.6022

161

***8628**

Pampín Alfonso, Carmen

Quenda L

5.2000

5.8200

5.5720

162

***8780**

Piñeiro Cambre, Aldara

Quenda D

4.2360

6.4150

5.5434

163

***2909**

Gómez Guerra, Alejandro

Quenda L

4.4590

6.2110

5.5102

164

***8599**

Leiro Domínguez, Ana

Quenda L

4.5180

6.1560

5.5008

165

***8959**

López Martínez, Leticia

Quenda D

4.0000

6.4890

5.4934

166

***6867**

Marín Montenegro, Jesica

Quenda L

3.2000

6.9930

5.4758

167

***0628**

Oro Rodríguez, Adrián

Quenda L

3.5000

6.7700

5.4620

168

***8747**

Santamaría Alonso, Rubén

Quenda L

3.8770

6.4486

5.4200

169

***6890**

Cibrán Freire, María

Quenda L

4.2590

6.1020

5.3648

170

***8379**

Hermida Daponte, Sara

Quenda L

5.0590

5.4810

5.3122

171

***8819**

Sanmarco Blanco, Lorena

Quenda L

3.0000

6.8376

5.3026

172

***5761**

Cotelo Cancela, María Carmen

Quenda L

4.0590

6.1192

5.2951

173

***8551**

Pose Rodríguez, Mickael

Quenda L

4.5590

5.7318

5.2627

174

***5124**

Iglesias García, Paula

Quenda L

4.0590

6.0428

5.2493

175

***8893**

Queiruga Laranga, Nerea

Quenda L

3.5590

6.3046

5.2064

176

***7966**

Varela Quintás, Antía

Quenda L

3.5000

6.2616

5.1570

177

***4981**

Suárez Caíño, Antonio

Quenda L

3.5590

6.1610

5.1202

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

178

***3620**

Corral de Juan, Eliseo

Quenda L

3.6000

6.0182

5.0509

179

***4306**

Méndez Martínez, Micael

Quenda L

3.5000

5.7850

4.8710

180

***7741**

Requejo González, Catalina

Quenda D

3.7000

5.0774

4.5264

Aprobados do concurso-oposición

Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo). Servizo de Secundaria

590001 - Filosofía

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5380**

Betanzos Rego, Tobías

Quenda B

7.6000

5.0250

6.1838

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4985**

Rubín Álvarez, Abraham

Quenda L

10.0000

9.7206

9.8324

2

***1005**

Vázquez Sevillano, Juan Manuel

Quenda L

10.0000

6.3581

7.8149

3

***0915**

Basanta Paredes, Jesús

Quenda L

8.6180

7.0196

7.6590

4

***7334**

Gómez González, Carlos

Quenda L

8.4130

6.6663

7.3650

5

***9609**

Baceiredo Pérez, Rebeca

Quenda L

7.1360

7.4121

7.3017

6

***0745**

Camacho Souto, María Iria

Quenda L

7.3630

6.8474

7.0536

7

***6315**

García Martínez, Manuel

Quenda L

9.0000

5.6177

6.9706

8

***3795**

Rodríguez Cabana, Lois

Quenda L

7.8360

6.0346

6.7552

9

***5551**

Ocampo Cardalda, Pedro Alfonso

Quenda D

9.0000

5.0469

6.6281

10

***4047**

Hernández Rodríguez, Guillermo Alejandro

Quenda L

5.6590

6.6223

6.2370

11

***2622**

Laya Sánchez, Zeltia

Quenda L

4.2500

7.2882

6.0729

12

***5844**

Fernández Otero, Dimas

Quenda L

3.5000

7.6705

6.0023

13

***6163**

Garrido López, Daniel

Quenda L

4.5000

6.9304

5.9582

14

***2406**

Fernández Arén, Monserrat

Quenda L

5.3490

6.3294

5.9372

15

***4063**

López Ares, Xosé

Quenda L

5.0910

6.4398

5.9003

16

***0826**

Espasandín García, José David

Quenda L

3.5000

6.9416

5.5650

17

***0101**

Castro Varela, Lucía

Quenda L

6.1720

5.0215

5.4817

18

***9593**

Conde Pérez, Ana José

Quenda L

3.6130

6.6742

5.4497

19

***6826**

Calabuig López, Clemente

Quenda L

5.2180

5.5695

5.4289

20

***6518**

Rico Rodríguez, José Ángel

Quenda L

4.6360

5.8580

5.3692

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

21

***9655**

Nóvoa Gómez, Iago

Quenda L

3.5000

6.5816

5.3490

22

***0202**

Delgado Gámiz, Rebeca

Quenda L

4.0000

6.1233

5.2740

23

***5150**

Fernández Pampín, David

Quenda L

4.2900

5.6460

5.1036

24

***1442**

Cendón González, Alexandre

Quenda L

4.2900

5.2554

4.8692

25

***3281**

Díaz Gándara, Adela Elsa

Quenda L

4.0590

5.1265

4.6995

590004 - Lingua Castelá e Literatura

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7030**

Silva Sieira, María Dolores

Quenda L

10.0000

7.3755

8.4253

2

***0072**

Nogueira Fos, Rubén

Quenda L

10.0000

7.1174

8.2704

3

***1699**

Sánchez Ibáñez, Ascensión

Quenda L

9.7190

7.0960

8.1452

4

***1606**

Folgar Brea, Esteban

Quenda L

10.0000

6.8530

8.1118

5

***2363**

Lago Arenas, Ana María

Quenda L

10.0000

6.4430

7.8658

6

***3712**

Abarca Rodríguez, María del Mar

Quenda L

6.6360

8.0035

7.4565

7

***7955**

Lago Estévez, Rosa María

Quenda L

10.0000

5.6742

7.4045

8

***3957**

Melendreras Reguero, María Dolores

Quenda L

7.5180

7.2745

7.3719

9

***4599**

Rodríguez Gómez, María

Quenda L

7.5900

7.1587

7.3312

10

***8471**

Caneiro Riola, Adela

Quenda L

10.0000

5.3210

7.1926

11

***9803**

Aristegui González, Xurxo

Quenda L

9.5000

5.5150

7.1090

12

***9818**

Miranda Acuña, Andrés

Quenda L

5.5000

8.0769

7.0461

13

***3177**

Somoza Rey, Lucía

Quenda L

6.4180

7.2445

6.9139

14

***7243**

Blanco Montecelos, María Jesús

Quenda L

8.4310

5.5390

6.6958

15

***1076**

Gil Gil, César Manuel

Quenda L

3.5000

8.7695

6.6617

16

***0292**

García Salido, Marcos

Quenda L

6.4000

6.6981

6.5789

17

***9246**

Toledo, Nadia Daiana

Quenda L

3.0000

8.9420

6.5652

18

***6820**

Roca Moro, Alberto Carlos

Quenda L

4.9180

7.6198

6.5391

19

***2945**

Viéitez Touriño, Lucía

Quenda L

4.0000

8.1670

6.5002

20

***4271**

Tojo Villanueva, Inmaculada

Quenda L

3.8180

8.1630

6.4250

21

***5000**

Paredes Gestal, Tamara

Quenda L

4.0000

7.9385

6.3631

22

***0985**

Bret Franco, Carolina

Quenda L

5.0000

7.2494

6.3496

23

***5199**

Alonso Espasandín, María

Quenda L

5.0000

7.1220

6.2732

24

***2667**

Fernández Pampín, Vanessa

Quenda L

6.9540

5.5260

6.0972

25

***6108**

Ramos Otero, María Teresa

Quenda L

3.1000

8.0289

6.0573

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

26

***7427**

Doiro Portela, Esteban

Quenda L

5.6850

6.2534

6.0260

27

***3032**

Pardo Sobrino Ruiz, Angélica María

Quenda L

4.5590

7.0035

6.0257

28

***5945**

Pérez Romero, Alfredo

Quenda L

4.9000

6.6830

5.9698

29

***0452**

Orgeira Rumbo, Pablo

Quenda L

3.5000

7.5699

5.9419

30

***4982**

Caride Álvarez, Mónica

Quenda L

5.9490

5.7487

5.8288

31

***6634**

Iglesias Méndez, Adriana

Quenda L

4.0000

7.0392

5.8235

32

***4207**

Casas Agilda, Artur

Quenda L

5.5000

6.0070

5.8042

33

***5038**

Rodríguez Pereira, Pilar

Quenda L

4.0000

7.0055

5.8033

34

***4036**

Carrete Montaña, José Ricardo

Quenda L

4.5270

6.5534

5.7428

35

***8345**

Giménez Lorenzo, Tatiana

Quenda L

5.6000

5.8344

5.7406

36

***1624**

Refojo Alvariño, Elena

Quenda L

3.0000

7.5175

5.7105

37

***7601**

Martínez Gradín, Pablo Jesús

Quenda L

6.0540

5.4242

5.6761

38

***2636**

Neira Iglesias, Lucía

Quenda L

3.5000

6.9277

5.5566

39

***3129**

Basalo Añel, Noemi

Quenda L

2.9000

7.1320

5.4392

40

***6015**

Alfonso Rodríguez, Amalia María

Quenda L

3.2000

6.8815

5.4089

41

***3504**

Faya Oliveira, Marta

Quenda L

3.5000

6.6210

5.3726

42

***8573**

Joven Sieira, Cristina

Quenda L

3.9720

6.2700

5.3508

43

***8254**

Grela del Río, Adriana

Quenda L

3.2950

6.6686

5.3192

44

***0224**

Prieto González, Sabela

Quenda L

4.5000

5.8531

5.3119

45

***7811**

Teijeiro Otero, María

Quenda L

3.0000

6.6748

5.2049

46

***7773**

Araújo García, Marina

Quenda L

4.1000

5.6900

5.0540

47

***6085**

Rial Santos, María Raquel

Quenda L

4.4540

5.4318

5.0407

48

***0885**

González Otero, César

Quenda L

3.0260

6.3384

5.0134

49

***9943**

Blanco Blanco, Marta

Quenda L

3.0000

6.3170

4.9902

50

***9249**

Conde Muíños, Arantxa

Quenda L

4.7360

5.1065

4.9583

51

***9592**

González Rodríguez, Noelia

Quenda L

3.5000

5.9035

4.9421

52

***9040**

Fidalgo Giráldez, Andrea

Quenda L

3.5000

5.7920

4.8752

53

***7211**

García Agrasar, Alba

Quenda L

3.0000

6.0125

4.8075

54

***7268**

Otero Pérez, Ana Rosa

Quenda L

2.5000

5.8686

4.5212

590005 - Xeografía e Historia

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0128**

López Bouza, María Teresa

Quenda B

7.9000

5.0000

6.3050

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***3373**

Cabo Gómez, Fernando

Quenda E

Apto

Apto

2

***3657**

López Prada, Fernando

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9800**

Rivero Dorado, Silvia

Quenda L

10.0000

7.6987

8.6192

2

***6262**

Doval Blanco, Darío Manuel

Quenda L

10.0000

6.5700

7.9420

3

***7755**

Carcedo Gómez, María Isabel

Quenda L

10.0000

5.9396

7.5638

4

***7655**

Varela Pérez, Iñaki

Quenda L

10.0000

5.8260

7.4956

5

***5251**

López Pazos, Manuel

Quenda L

10.0000

5.4600

7.2760

6

***6366**

Cobas Roca, Pablo

Quenda L

6.9000

7.3320

7.1592

7

***2158**

Lago Lamas, Fernando

Quenda L

10.0000

5.2650

7.1590

8

***9584**

Souto Eiroa, Marta María

Quenda L

8.4000

6.0930

7.0158

9

***9239**

Barbeito Barciela, Lorena

Quenda L

7.0000

6.8460

6.9076

10

***7042**

González Díaz, Pedro Miguel

Quenda L

8.7300

5.2788

6.6593

11

***0003**

Álvarez Cebrián, María

Quenda L

7.1080

6.3510

6.6538

12

***9315**

Ordóñez Vázquez, Nela

Quenda L

4.9590

7.4515

6.4545

13

***6553**

Veiga Puente, Alberto

Quenda L

7.3000

5.7430

6.3658

14

***3666**

Van Den Eynde Otero, Eduardo

Quenda L

4.8200

7.3890

6.3614

15

***4804**

Sánchez Moura, Carlos

Quenda L

7.5000

5.5680

6.3408

16

***5683**

Delgado Borrajo, Monserrat

Quenda L

6.8000

5.9265

6.2759

17

***3075**

Fernández Conde, Sheila

Quenda L

6.6500

5.9497

6.2298

18

***4122**

Fernández Ferreiro, Marcos

Quenda L

6.3000

6.1256

6.1954

19

***0393**

Guillán Armendáriz, Ángela

Quenda L

4.2000

7.3830

6.1098

20

***8300**

González Lemos, Jorge

Quenda L

3.3000

7.9170

6.0702

21

***8061**

Loureiro Fraga, Silvia

Quenda L

3.5000

7.3115

5.7869

22

***7406**

Pérez Gañete, Andrea

Quenda L

3.5000

7.3075

5.7845

23

***2631**

Alba Hernández, Mario

Quenda L

4.5000

6.5570

5.7342

24

***1565**

Pita Gómez, Manuel

Quenda L

3.5000

7.1873

5.7124

25

***2587**

Cadaveira López, Paula

Quenda L

5.0000

6.1680

5.7008

26

***5579**

Rubio López, Uxía

Quenda L

3.8540

6.9138

5.6899

27

***1267**

Ansede Taboada, Adrián

Quenda L

4.5000

6.3760

5.6256

28

***5744**

Carpente Tielas, Laura

Quenda L

3.0000

7.3530

5.6118

29

***4838**

Bruzos Salgueiro-Díaz, Luis Alejandro

Quenda L

5.6000

5.3110

5.4266

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

30

***6711**

Martínez García, Silvia

Quenda L

4.6180

5.8956

5.3846

31

***6983**

Ordás Díaz, Pablo

Quenda L

5.6000

5.1292

5.3175

32

***4660**

Rodríguez Cacharrón, María Begoña

Quenda L

4.0000

6.1160

5.2696

33

***3572**

Espasandín Soneira, Lucas

Quenda L

3.5000

6.3947

5.2368

34

***2641**

Fernández Cobián, Manuel

Quenda L

2.4500

6.9729

5.1637

35

***0236**

Taboada Calvo, David

Quenda L

3.0000

6.5810

5.1486

36

***0498**

Castro Quián, José

Quenda L

4.4000

5.5890

5.1134

37

***4060**

Pérez Lorenzo, Manuel

Quenda L

3.0000

6.5110

5.1066

38

***9036**

González Gómez, Miguel Ángel

Quenda L

4.0000

5.7970

5.0782

39

***0822**

Paco Iglesias, Mónica

Quenda L

4.0000

5.7699

5.0619

40

***5646**

Fernández Fraguas, Marcos

Quenda L

4.0000

5.7506

5.0504

41

***2548**

Espiña Barros, Sergio

Quenda L

4.0000

5.7130

5.0278

42

***0326**

Fernández Gil, Lucía

Quenda L

4.5000

5.3645

5.0187

43

***6538**

Pazos Gómez, Daniel

Quenda D

4.0000

5.6520

4.9912

44

***9286**

Suárez Omil, Miguel

Quenda L

3.0000

6.2870

4.9722

45

***8558**

Goce Freire, Alazne

Quenda L

3.5000

5.8606

4.9164

46

***1174**

Rodríguez Pazos, Andrés

Quenda L

3.5000

5.8330

4.8998

47

***2167**

Otero Agra, Jaime

Quenda L

3.8550

5.2819

4.7111

48

***4967**

Mañá Ares, Rubén

Quenda L

3.1180

5.5210

4.5598

49

***3894**

Doce Freire, Iago Xosé

Quenda L

3.0000

5.5195

4.5117

50

***5594**

Marcos Durán, Rocío

Quenda L

3.0000

5.3047

4.3828

51

***0071**

Martínez Varela, María Jose

Quenda L

3.0000

5.0642

4.2385

52

***8786**

Regueira Rodríguez, Ana María

Quenda L

2.0000

5.6671

4.2003

590006 - Matemáticas

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***0521**

Prego Cabeza, Minia

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5991**

Fontaíña Pérez, María Uxía

Quenda L

9.0000

7.8590

8.3154

2

***1029**

Pérez Cambón, María Alicia

Quenda L

10.0000

6.6560

7.9936

3

***7201**

Santorio Moscoso, Diego

Quenda L

6.7180

7.9612

7.4639

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

4

***9560**

Ferreira López, Mario

Quenda L

9.0000

6.4290

7.4574

5

***1509**

Iglesias Fernández, Avelino Alejandro

Quenda L

9.0000

6.2908

7.3745

6

***9133**

Fernández López, Silvia

Quenda L

9.0000

6.0900

7.2540

7

***6334**

López Pérez, María Ángeles

Quenda L

8.5680

6.3530

7.2390

8

***0491**

Díaz Rodríguez, María Oliva

Quenda L

8.7720

5.9260

7.0644

9

***7464**

Saavedra López, Lorena

Quenda L

6.1540

7.6596

7.0574

10

***4078**

Raña Míguez, Paula

Quenda L

6.6990

7.2950

7.0566

11

***8241**

Gómez Fernández, María Dolores

Quenda L

9.0000

5.6745

7.0047

12

***8939**

Canay Barreiros, María del Carmen

Quenda L

7.5110

6.4346

6.8652

13

***5476**

Iglesias Méndez, Nuria

Quenda L

4.5000

8.4182

6.8509

14

***1016**

Rasilla Vázquez, Guillermo José

Quenda L

9.0000

5.3360

6.8016

15

***7184**

López Yunta, Mariña

Quenda L

6.3540

7.0816

6.7906

16

***8809**

Naya Veiga, Jorge Manuel

Quenda L

9.2000

5.1036

6.7422

17

***1393**

Fraga Fompedriña, María José

Quenda L

9.0000

5.1560

6.6936

18

***6788**

López Ratón, Mónica

Quenda L

8.3900

5.5574

6.6904

19

***7888**

Freire Randino, Sonia María

Quenda L

8.5950

5.4130

6.6858

20

***3463**

Fernández Sanmartín, Iván Alejandro

Quenda L

8.8070

5.2130

6.6506

21

***5900**

Seoane Gómez, Lucía

Quenda L

6.6110

6.6410

6.6290

22

***9265**

Rodríguez González, Gabriel

Quenda L

4.5000

7.9810

6.5886

23

***7601**

Montenegro Prado, Irene

Quenda L

5.5400

7.0590

6.4514

24

***8109**

Girón Rego, Ángel Antonio

Quenda L

4.8240

7.4152

6.3787

25

***0906**

Tojo Fernández, Gustavo Antonio

Quenda L

5.6400

6.5610

6.1926

26

***2759**

Rodríguez Reboredo, Raquel

Quenda L

6.3770

6.0406

6.1752

27

***9983**

Vilas Taboada, María Cristina

Quenda L

4.3000

7.4172

6.1703

28

***2467**

Moar Costoya, Sandra

Quenda L

5.0540

6.8962

6.1593

29

***9004**

Fente Hernández, Antón Germán

Quenda L

5.5000

6.5810

6.1486

30

***6153**

Díaz Villaverde, Iván

Quenda L

4.7360

7.0300

6.1124

31

***5717**

Alonso Alonso, María Olga

Quenda L

6.0950

6.0454

6.0652

32

***9183**

Pérez Veiga, José Manuel

Quenda L

5.7770

6.2380

6.0536

33

***7463**

Braña López, Alejandro

Quenda L

4.0000

7.4030

6.0418

34

***2682**

Reboleiro Rama, Pablo

Quenda L

3.5000

7.6802

6.0081

35

***2241**

Díaz Sánchez, Mercedes

Quenda L

5.3950

6.3520

5.9692

36

***5419**

Pombo López, Belén

Quenda L

4.6180

6.7580

5.9020

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

37

***4940**

López Fernández, Adrián

Quenda L

4.9310

6.5123

5.8798

38

***9129**

Pérez Fernández, Alba

Quenda L

3.0130

7.7040

5.8276

39

***9102**

Alonso Taboada, Rocío

Quenda L

6.0300

5.6776

5.8186

40

***1157**

Otero Gómez, Almudena

Quenda L

4.0540

6.9346

5.7824

41

***7353**

Catalina Rubianes, Silvia

Quenda L

4.0000

6.9234

5.7540

42

***4572**

Sousa Vieira, Rosa María

Quenda L

5.6160

5.7972

5.7247

43

***0728**

Costa Méndez, Alejandra

Quenda L

3.5000

7.1639

5.6983

44

***6245**

Álvarez Barata, Brais

Quenda L

4.0000

6.7956

5.6774

45

***1575**

Villar Pérez, Emma

Quenda L

3.0000

7.4444

5.6666

46

***5278**

Costa Ferrer, Lourdes María del Pino

Quenda L

4.9520

6.1046

5.6436

47

***8267**

Costas Fernández, Elisa

Quenda D

3.1040

7.3010

5.6222

48

***7945**

Cambronero López, Ferrán

Quenda L

3.5000

6.9307

5.5584

49

***6771**

Del Moral Torres, María de la Encarnación

Quenda L

3.0520

7.2290

5.5582

50

***2335**

Vázquez Expósito, Iria

Quenda L

3.2140

7.0180

5.4964

51

***9088**

Rodríguez Olmos, María del Carmen

Quenda L

3.0590

7.0368

5.4457

52

***9973**

Vila San Claudio, Jorge

Quenda L

4.0000

6.3164

5.3898

53

***4671**

Varela Martínez, Marta

Quenda L

3.0000

6.9744

5.3846

54

***3533**

Piñeiro Rodríguez, Concepción

Quenda L

4.6900

5.8420

5.3812

55

***7884**

Cuiña Chaves, Lara

Quenda L

3.1000

6.8170

5.3302

56

***9875**

Piñeiro Villaverde, Gustavo

Quenda L

3.0000

6.8500

5.3100

57

***5875**

Vázquez Gens, Felipe

Quenda L

3.6750

6.3222

5.2633

58

***2093**

López Vila, Lucía

Quenda L

4.6800

5.6460

5.2596

59

***1284**

Docasar Areán, Miguel Ángel

Quenda L

4.6900

5.5480

5.2048

60

***7900**

Bugallo Rey, Andrea

Quenda L

3.0000

6.6390

5.1834

61

***4738**

Carnero Gil, Rocío

Quenda L

4.7020

5.3378

5.0835

62

***8214**

Díaz Candán, Santiago

Quenda L

3.0000

6.3570

5.0142

63

***0723**

Segade Pampín, María Elena

Quenda L

3.2630

6.1068

4.9693

64

***8789**

Sampayo Iglesias, María Cruz

Quenda L

4.7540

5.1000

4.9616

65

***7644**

Covela Ameijeiras, Pablo

Quenda L

3.5000

5.8220

4.8932

66

***5769**

Pérez Marqués, Marcos

Quenda L

3.6000

5.7370

4.8822

67

***9974**

Alonso Mosquera, María

Quenda L

2.7360

6.2812

4.8631

68

***7460**

Torreiro Sebastián, Cristina

Quenda L

3.9130

5.4694

4.8468

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

69

***8938**

Varela Garea, María Ángeles

Quenda L

3.4000

5.7224

4.7934

70

***0230**

Rodríguez Sánchez, Martín

Quenda L

3.0000

5.9640

4.7784

71

***0037**

Calvo Rodríguez, María

Quenda L

2.5000

6.2972

4.7783

72

***3736**

Sánchez Fernández, Laura

Quenda L

3.0000

5.9560

4.7736

73

***9813**

Martínez Guerrero, Juan Ignacio

Quenda L

2.8540

5.9270

4.6978

74

***0274**

Pereira García, Daniel

Quenda L

3.0000

5.8270

4.6962

75

***0769**

López Domínguez, María Isabel

Quenda L

3.0450

5.7894

4.6916

76

***0511**

Arroyo Cunha, Ignacio

Quenda L

2.1000

6.4155

4.6893

77

***1248**

Teijido Canedo, Manuel

Quenda L

3.0000

5.7784

4.6670

78

***4603**

Rois Iravedra, Rocío

Quenda L

3.0000

5.7690

4.6614

79

***7238**

Estévez Bugallo, María Mercedes

Quenda L

2.3900

6.1000

4.6160

80

***2634**

García Castro, Félix

Quenda L

3.5000

5.3530

4.6118

81

***8467**

Rodríguez Méndez, María Socorro

Quenda L

3.1460

5.5730

4.6022

82

***6026**

Iglesias Rodríguez, Janet

Quenda L

3.0000

5.6380

4.5828

83

***1347**

Chan Diéguez, María

Quenda L

2.0000

6.2643

4.5586

84

***0799**

Montero Martínez, Alberto

Quenda L

2.4720

5.9216

4.5418

85

***7423**

Rodríguez Vázquez, Borja

Quenda L

3.0000

5.5180

4.5108

86

***0541**

González Peón, María Dolores

Quenda L

2.0980

6.0600

4.4752

87

***0397**

Longarela López, Juan Antonio

Quenda L

2.4720

5.8030

4.4706

88

***1886**

Paredes Sánchez, Andrés

Quenda L

3.0000

5.4000

4.4400

89

***4291**

Legaspi Valiña, Fe

Quenda L

3.0000

5.3934

4.4360

90

***6556**

Balsa González, José Francisco

Quenda L

3.0000

5.3312

4.3987

91

***9930**

Santiago Díaz, Lucía

Quenda L

3.4720

5.0090

4.3942

92

***5625**

Ferreiro Díaz, Lucía

Quenda L

3.0000

5.2810

4.3686

93

***7033**

Ramonde Sixto, Mercedes

Quenda L

1.5590

6.1850

4.3346

94

***0695**

Cidanes Domínguez, Sonia

Quenda L

3.1540

5.0996

4.3214

95

***8263**

Rodríguez Santos, Ramón

Quenda L

3.0000

5.0170

4.2102

96

***0687**

Lorenzo López, Ana

Quenda L

2.0000

5.5451

4.1271

97

***4805**

Castro Romero, Alberte

Quenda L

1.5000

5.5886

3.9532

98

***1555**

Escolante Mújico, Francisco José

Quenda L

0.0000

5.6040

3.3624

590007 - Física e Química

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***1393**

Regueiro Tato, Jorge Eduardo

Quenda E

Apto

Apto

2

***4796**

Pombo Vidal, Xoán Carlos

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5024**

González Alonso, Victoria

Quenda L

7.4320

7.4574

7.4472

2

***8451**

Taboada Puig, Roberto

Quenda L

5.3360

7.5370

6.6566

3

***6651**

González Vázquez, Iria

Quenda L

8.3840

5.3266

6.5496

4

***0005**

Estalote Lago, Katia

Quenda L

5.5000

7.0500

6.4300

5

***7330**

Guerra Vilar, María Eugenia

Quenda L

5.5000

7.0050

6.4030

6

***3927**

Costas Mora, Isabel

Quenda L

5.0780

7.1199

6.3031

7

***8031**

Fernández Costas, María del Carmen

Quenda L

7.7540

5.2930

6.2774

8

***9350**

Cercido Galdo, María Tamara

Quenda L

7.1880

5.5965

6.2331

9

***4979**

López Quintela, Tania

Quenda L

5.5770

6.5060

6.1344

10

***9769**

Alonso Alonso, Sonia

Quenda L

7.0770

5.4910

6.1254

11

***8476**

Grandal Pérez, Beatriz

Quenda L

4.4000

6.8644

5.8786

12

***5836**

González Rodríguez, Leticia

Quenda L

4.0590

7.0057

5.8270

13

***0558**

Piñeiro García, José Efrem

Quenda L

5.5180

5.9785

5.7943

14

***4730**

Muñoz Mato, Luis Alberto

Quenda L

4.0000

6.9900

5.7940

15

***3006**

Álvarez Álvarez, Carlota

Quenda L

5.5000

5.9760

5.7856

16

***8378**

Rodríguez Pérez, David

Quenda L

5.7540

5.5520

5.6328

17

***3105**

Valiña Lema, Isaac

Quenda L

6.3000

5.1855

5.6313

18

***0856**

Paz Vidal, Verónica

Quenda L

6.0000

5.3620

5.6172

19

***8460**

Rodríguez Ramos, Andrés Manuel

Quenda L

4.0000

6.5680

5.5408

20

***6057**

Vilas Soto, Laura

Quenda L

4.0000

6.5198

5.5119

21

***1690**

Carral Seoane, Laura

Quenda L

5.5000

5.4495

5.4697

22

***5862**

Pajón Otero, Santiago

Quenda L

4.5000

5.9706

5.3824

23

***7642**

Castro Justo, María Goretti

Quenda L

5.7360

5.1158

5.3639

24

***1651**

Mato Iglesias, Marta María

Quenda L

4.5180

5.7896

5.2810

25

***0528**

Fernández Fernández, Isabel

Quenda L

4.4260

5.4885

5.0635

26

***7084**

Sumay Lobato, María Teresa

Quenda L

4.2480

5.3920

4.9344

27

***1773**

Vidal Cacabelos, María Elisa

Quenda L

3.5000

5.7565

4.8539

28

***7954**

Novo Rodríguez, Patricia

Quenda L

2.0000

6.7550

4.8530

29

***9409**

Anllo Sendín, Rosa María

Quenda L

4.0000

5.2280

4.7368

30

***6739**

Romero Alvaredo, María del Mar

Quenda L

1.5000

6.5082

4.5049

590008 - Bioloxía e Xeoloxía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0354**

Pereiro Rodríguez, Inés

Quenda L

10.0000

6.7176

8.0306

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

2

***6739**

Monetti Rodríguez, Liliana Noemí

Quenda L

9.8590

6.3726

7.7672

3

***6998**

Abal Fabeiro, José Luis

Quenda L

7.7590

7.7585

7.7587

4

***3287**

Garrido Tojo, Paula

Quenda L

9.5950

6.3430

7.6438

5

***3834**

Yáñez García, José

Quenda L

6.1590

8.0342

7.2841

6

***9019**

Castro Rodríguez, María Cristina

Quenda L

8.1310

6.2700

7.0144

7

***6034**

Morales Rolán, Ángela

Quenda L

6.5720

7.0179

6.8395

8

***5020**

García Jartín, Lucía

Quenda L

5.0000

7.9290

6.7574

9

***6981**

Vázquez Figueiras, Andrés

Quenda L

5.0520

7.4418

6.4859

10

***7845**

Santos Fernández, Ledicia

Quenda L

5.5000

7.1312

6.4787

11

***3104**

Vázquez Loureiro, David

Quenda L

4.8180

7.5356

6.4486

12

***4317**

Ribadulla Nogueira, Paula

Quenda L

5.5000

7.0559

6.4335

13

***4810**

Rey González, Danel

Quenda L

5.5000

7.0198

6.4119

14

***0669**

Jiménez Soria, Ares

Quenda L

5.5000

6.6134

6.1680

15

***6666**

García Ozores, Lara

Quenda L

3.0000

8.0980

6.0588

16

***5880**

Seoane Cuquejo, Raquel

Quenda L

4.0000

7.3889

6.0333

17

***6924**

Martínez Garrido, Tania

Quenda L

5.0000

6.6196

5.9718

18

***9733**

Vázquez Martínez, Patricia

Quenda L

4.0000

6.9994

5.7996

19

***6652**

Grande Estévez, Pablo

Quenda L

4.0000

6.9370

5.7622

20

***5627**

Fernández Fernández, María

Quenda L

5.0000

6.2400

5.7440

21

***7380**

Vallina Puente, Raúl

Quenda L

4.5000

6.5709

5.7425

22

***0703**

Pardo Barrela, Jéssica

Quenda L

4.5000

6.4284

5.6570

23

***0485**

Alvite Mouzo, Diana

Quenda L

4.0000

6.6835

5.6101

24

***1352**

Fontán Santos, Antía

Quenda L

3.0000

7.2510

5.5506

25

***1852**

González Picáns, Alba

Quenda L

4.9000

5.8100

5.4460

26

***5989**

Goiriz Buján, Fernando

Quenda L

3.8180

6.5300

5.4452

27

***8214**

Cortiñas Ferreira, Eva María

Quenda L

3.0000

6.9782

5.3869

28

***5887**

Losada Rodríguez, Fernando

Quenda L

5.7540

5.0508

5.3321

29

***1380**

González Pérez, Susana

Quenda L

4.0000

6.1926

5.3156

30

***7382**

Cabo Domínguez, Laura

Quenda L

4.0000

6.1700

5.3020

31

***5197**

Sandá Gómez, Emma

Quenda L

3.5000

6.2857

5.1714

32

***7176**

Penoucos Vázquez, Iria

Quenda L

4.9410

5.2193

5.1080

33

***6655**

Bermúdez Couceiro, Sonia María

Quenda L

3.7590

5.9625

5.0811

34

***7709**

Cuntín Gómez, Gabino

Quenda L

3.3000

6.2336

5.0602

35

***5846**

Otero López, Irene

Quenda L

3.8000

5.3475

4.7285

590010 - Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7492**

Barreiro Felpeto, Bruno

Quenda L

10.0000

8.4102

9.0461

2

***6623**

Ferreiro Vázquez, Óscar

Quenda L

10.0000

7.8252

8.6951

3

***0669**

García Pérez, Irene

Quenda L

10.0000

7.7411

8.6447

4

***7624**

Rodríguez Payo, Beatriz

Quenda L

9.6270

7.8338

8.5511

5

***0092**

Montenegro Rodríguez, María Begoña

Quenda L

9.9550

7.1265

8.2579

6

***7346**

Fernández Fernández, Pol Nino

Quenda L

9.0600

7.5664

8.1638

7

***6346**

Weber, Vanessa

Quenda L

9.4740

6.9234

7.9436

8

***6794**

Obelleiro Somoza, José Luis

Quenda L

10.0000

6.2926

7.7756

9

***7258**

Luna Fernández, Isabel

Quenda L

9.0000

6.7737

7.6642

10

***2178**

Rodríguez Sánchez, Olga

Quenda L

10.0000

5.9990

7.5994

11

***5740**

Costas Simón, Solange

Quenda L

10.0000

5.5188

7.3113

12

***4922**

Álvarez Salgado, Marisa

Quenda L

9.5000

5.8475

7.3085

13

***8126**

Freiría Rodríguez, Ana María

Quenda L

5.2180

8.6340

7.2676

14

***0206**

Soutiño Golmar, Lidia

Quenda L

7.7560

6.7454

7.1496

15

***4763**

Sanmiguel González, Inés

Quenda L

7.5680

6.7112

7.0539

16

***7560**

Alonso Peniza, Gema

Quenda L

5.1430

8.0095

6.8629

17

***4556**

González Pedreira, María Vanessa

Quenda L

8.5790

5.6272

6.8079

18

***8377**

Cobas Iglesias, Silviana

Quenda L

5.7360

7.4133

6.7424

19

***2351**

Caamaño García, Arántzazu

Quenda L

4.5450

8.1909

6.7325

20

***4239**

Souto Herraiz, Tania

Quenda L

6.3340

6.9496

6.7034

21

***8521**

Pintos Martín, Mélanie

Quenda L

5.7110

7.1889

6.5977

22

***5841**

Hermida Tato, Paloma Pilar

Quenda L

4.5290

7.7538

6.4639

23

***6990**

Pichel Montoya, Yaiza Nerea

Quenda L

6.2950

6.5457

6.4454

24

***3408**

Liñares Vázquez, Vanessa

Quenda L

5.4900

7.0808

6.4445

25

***3041**

Martínez Pous, Ana

Quenda L

5.7180

6.8152

6.3763

26

***8440**

Cordeiro Paredes, Natalia

Quenda L

6.3180

6.3857

6.3586

27

***9363**

Lores Nieto, Irene

Quenda L

5.5310

6.8737

6.3366

28

***3520**

Cambón Cancela, Lorena

Quenda L

6.0180

6.4890

6.3006

29

***9781**

García Fraga, Sandra

Quenda L

4.5940

7.4360

6.2992

30

***8199**

Boquete Pulleiro, Jennifer

Quenda L

5.7300

6.6576

6.2866

31

***7483**

Andrade Lorenzo, Lorena

Quenda L

5.6130

6.7275

6.2817

32

***7310**

Sepúlveda Hernández, Pablo

Quenda L

6.1130

6.3850

6.2762

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

33

***9381**

Comesaña Acuña, Eva

Quenda L

4.1770

7.5696

6.2126

34

***8771**

Rodríguez García, María Rosaura

Quenda L

4.0000

7.5220

6.1132

35

***3924**

Pérez García, Natalia

Quenda L

4.5310

7.0514

6.0432

36

***3966**

Carrillo Rubio, Alejandro Julián

Quenda L

4.0000

7.3650

6.0190

37

***8381**

Hernández Fernández, Gabriela

Quenda L

6.9690

5.3661

6.0073

38

***2124**

Castro Lorenzo, Carla

Quenda L

3.8460

7.4184

5.9894

39

***1580**

Rodríguez Portela, Sonia

Quenda L

4.5540

6.8575

5.9361

40

***9837**

García Conde, Tania

Quenda L

4.5000

6.7706

5.8624

41

***6797**

Sánchez Timiraos, Aida

Quenda L

4.6130

6.4975

5.7437

42

***7533**

Lesta Rios, Silvia

Quenda L

4.5550

6.3980

5.6608

43

***8384**

Ferro Otero, Laura

Quenda L

3.8960

6.6310

5.5370

44

***8763**

Martínez Gómez, Vanessa

Quenda L

4.7420

5.8721

5.4201

45

***0484**

Rodríguez Ramos, Iago

Quenda L

4.2260

6.2112

5.4171

46

***3607**

Rivas Domínguez, Elisa

Quenda L

4.0900

6.1770

5.3422

47

***8783**

Salgueiro Feijoo, Tania

Quenda L

2.3950

7.2762

5.3237

48

***8644**

Ramos Falcón, Iris

Quenda L

4.5590

5.7910

5.2982

49

***7573**

Salgado da Silva, Natalia

Quenda L

4.0000

6.1050

5.2630

50

***6191**

Garea Iglesias, Nuria

Quenda L

3.5920

6.3753

5.2620

51

***1526**

Riestra Rodríguez-Losada, Blanca María

Quenda L

3.3850

6.2700

5.1160

52

***2663**

Nieto Calviño, María José

Quenda L

3.6790

5.9054

5.0148

53

***1434**

Díaz Jublin, Alicia

Quenda L

3.8180

5.8073

5.0116

54

***2527**

Lagadec, Christophe

Quenda L

3.0000

6.3345

5.0007

55

***6152**

Yagüe Monboisse, Inés María

Quenda L

3.5000

5.8022

4.8813

590011 - Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2043**

Oroza Díaz, Begoña

Quenda L

10.0000

6.2600

7.7560

2

***9923**

Galdos Pozo, Nerea

Quenda L

6.5000

8.3298

7.5979

3

***9652**

Cabrera Salgado, Natalia

Quenda L

9.9920

5.8340

7.4972

4

***9528**

Sánchez Monterde, Raquel

Quenda L

6.1180

8.2930

7.4230

5

***0282**

Torreiro Pazo, Paula

Quenda L

5.6170

8.2592

7.2023

6

***8600**

Limeres Otero, Alejandro

Quenda L

5.5000

8.3355

7.2013

7

***0574**

Espinet Hernández, Inés María

Quenda L

8.1440

6.4714

7.1404

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

8

***9077**

Páez Rodríguez, Alba

Quenda L

6.5270

7.3357

7.0122

9

***1674**

García Constenla, María Lorena

Quenda L

6.9640

7.0225

6.9991

10

***0036**

Gestal Couto, María Jesús

Quenda L

4.4130

8.6346

6.9460

11

***5898**

Liria Marrero, Juan de Dios

Quenda L

4.5000

8.4960

6.8976

12

***1406**

Fragueiro Mosquera, Saleta

Quenda L

6.7600

6.8200

6.7960

13

***8486**

Ayaso Vilar, María José

Quenda L

5.6700

7.4880

6.7608

14

***9902**

Staton Nogueira, Ana María

Quenda L

4.0000

8.5990

6.7594

15

***8636**

Vázquez Novo, Vanesa

Quenda L

6.5900

6.7824

6.7054

16

***8432**

Ruiz Beiras, Rodrigo

Quenda L

4.2000

8.2740

6.6444

17

***8962**

García Lago, Sonia

Quenda L

7.4660

6.0061

6.5901

18

***2995**

Conde Santos, Santiago

Quenda L

7.1790

6.1740

6.5760

19

***5879**

García Álvarez, Pablo

Quenda L

4.0000

8.1040

6.4624

20

***7344**

Leis Rodríguez, Cristina

Quenda L

5.0000

7.2870

6.3722

21

***7679**

Villar Vazquez, Laura

Quenda L

4.5590

7.5342

6.3441

22

***8473**

Leal Fernández, María

Quenda L

4.5000

7.5060

6.3036

23

***6007**

Bailón Redondo, Salomé

Quenda L

4.5000

7.4410

6.2646

24

***3256**

Rial García, Rosana

Quenda L

3.0000

8.0070

6.0042

25

***6142**

Rodríguez Rodríguez, Xoel

Quenda L

3.5000

7.6010

5.9606

26

***5302**

Vázquez Álvarez, Suriña

Quenda L

4.5000

6.9234

5.9540

27

***4740**

Fernandes del Pozo, María Dolores

Quenda L

6.0180

5.8825

5.9367

28

***6192**

Alonso Vázquez, Iago

Quenda L

5.1000

6.4420

5.9052

29

***8330**

Rivera Lorenzo, Alexandre

Quenda L

3.5000

7.4970

5.8982

30

***4648**

Caballero Tovar, Alba

Quenda L

5.0670

6.3290

5.8242

31

***1025**

Moar Ares, María Andrea

Quenda L

4.5000

6.6706

5.8024

32

***1223**

Costa Villaverde, Elisa Isabel

Quenda L

5.0000

5.9927

5.5956

33

***0626**

Otero Rico, Cristina

Quenda L

4.0000

6.4236

5.4542

34

***1331**

Tamayo Pena, Iria María

Quenda L

4.0000

6.2790

5.3674

35

***7525**

Moreiras Fontenla, Loreto

Quenda L

3.6800

6.4274

5.3284

36

***5551**

Faye Pérez, Alba Aminata

Quenda L

4.2000

6.0219

5.2931

37

***4614**

Jiménez Fernández, Sofía

Quenda L

3.5000

6.4740

5.2844

38

***6164**

Domínguez Pérez, Adriana

Quenda L

3.6480

6.1062

5.1229

39

***6085**

Puente Rodriguez, Beatriz

Quenda L

4.5000

5.2154

4.9292

40

***8451**

Piñeiro Fernández, José

Quenda L

3.3850

5.5436

4.6802

590015 - Portugués

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***6807**

Vázquez González, Susana María

Quenda E

Apto

Apto

2

***0476**

Fernández Díez, Filipe Antonio

Quenda E

Apto

Apto

3

***2959**

Martínez Fernández, Ana Isabel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5320**

Domínguez Carregal, Antonio Augusto

Quenda L

9.9530

7.0415

8.2061

2

***3777**

Saborido Paz, María del Carmen

Quenda L

6.9180

5.9000

6.3072

3

***4120**

Gómez Díaz, María

Quenda L

4.5000

6.8982

5.9389

4

***1415**

Fontenla Figueiroa, Luis Antonio

Quenda L

1.2500

5.4602

3.7761

590017 - Educación Física

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4221**

Muñoz Ayala Sánchez, Alejandro

Quenda B

6.6921

8.5833

7.7323

2

***3567**

Vázquez Díaz, Ramón

Quenda B

9.0200

6.5667

7.6707

3

***9918**

Pichel Garrido, Paula Fátima

Quenda B

8.7000

6.6000

7.5450

4

***3841**

García Varela, Alberto

Quenda B

7.1419

6.0667

6.5505

5

***0653**

Portas Rocha, Miguel

Quenda B

5.6872

6.0367

5.8794

6

***1601**

Castro López, Rafael

Quenda B

6.7000

5.0167

5.7742

7

***4406**

Salgado Garrues, Adrián

Quenda B

2.9919

7.9667

5.7280

8

***7117**

García Freire, Pablo Jesús

Quenda B

6.4000

5.0667

5.6667

9

***4382**

Brenlla Gerpe, David

Quenda B

4.5835

5.7500

5.2251

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1309**

Costoya Pérez, Francisco Borja

Quenda L

10.0000

7.9690

8.7814

2

***3709**

Antelo Sánchez, Alberto

Quenda L

10.0000

7.7830

8.6698

3

***7706**

Mera Carrión, Marta

Quenda L

10.0000

7.7382

8.6429

4

***9727**

Márquez Blanco, Julio

Quenda L

9.0000

7.2018

7.9211

5

***7794**

Estévez Rey, María

Quenda L

5.8540

8.9542

7.7141

6

***1897**

Vázquez Otero, Ramón

Quenda L

9.0000

6.3874

7.4324

7

***6219**

Míguez Martínez, Sonia

Quenda L

5.5000

8.7070

7.4242

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

8

***0907**

Rodríguez Teixeira, Sergio

Quenda L

4.7780

8.7690

7.1726

9

***6870**

Casal Lamas, Alberto

Quenda L

10.0000

5.1950

7.1170

10

***3412**

Guerra Arias, Xiana

Quenda L

5.2900

7.6620

6.7132

11

***6371**

Rivero González, Olaia

Quenda L

4.7900

7.8240

6.6104

12

***0244**

Carril Prego, Eduardo León

Quenda L

7.8490

5.7060

6.5632

13

***6388**

Losada García, Javier

Quenda L

5.4300

7.2910

6.5466

14

***9114**

Lamas Maceira, Silvia

Quenda L

5.4590

7.0230

6.3974

15

***4834**

Fernández García, Miguel

Quenda L

5.4000

6.9136

6.3082

16

***3402**

García Díaz, Uxía

Quenda L

4.2000

7.6484

6.2690

17

***9981**

Méndez Estévez, Adrián

Quenda L

7.4130

5.5036

6.2674

18

***7899**

Dobarro López, Araceli Beatriz

Quenda L

4.5000

7.4290

6.2574

19

***0803**

Rodríguez Lorenzo, Lois

Quenda L

4.2000

7.1565

5.9739

20

***8521**

Guede Franco, Carlos Manuel

Quenda L

3.8540

7.3870

5.9738

21

***7341**

Leiva Fouce, María Gloria

Quenda L

3.0260

7.7648

5.8693

22

***4343**

Fernández García, Héctor

Quenda L

3.2000

7.4524

5.7514

23

***1602**

Vilar Iglesias, Paloma

Quenda L

4.5310

6.5157

5.7218

24

***5266**

Arietto García, Jorge

Quenda L

4.7310

6.1770

5.5986

25

***1659**

Camino Soutullo, Jesús Antonio

Quenda L

6.0000

5.3210

5.5926

26

***9740**

Navas Aranda, Óscar

Quenda L

4.9590

5.8872

5.5159

27

***7208**

Montero Trepat, Andrea Ángela

Quenda L

3.5000

6.7203

5.4322

28

***5847**

Redondo López, Bruno

Quenda L

4.0000

6.3775

5.4265

29

***5390**

Fouce Alonso, Brais

Quenda L

3.0000

6.8790

5.3274

30

***4036**

Quintana Cheda, Ana

Quenda L

2.4500

6.9028

5.1217

31

***6174**

Cabanelas Bouzo, Patricia

Quenda L

4.0000

5.6868

5.0121

32

***1169**

Baleato Pérez, Juan

Quenda L

2.0000

6.9380

4.9628

33

***6663**

Cimas Pita, Miguel

Quenda L

3.9130

5.5350

4.8862

34

***3433**

Feijoo López, Iván

Quenda L

4.0000

5.4010

4.8406

35

***4314**

Cantero Castrillo, Pedro

Quenda L

4.0000

5.1920

4.7152

36

***1311**

Refojos Leal, Miguel

Quenda L

2.4720

6.1988

4.7081

37

***6368**

López de la Osa Manso, Jaime

Quenda D

3.2360

5.6695

4.6961

38

***2118**

García González, Daniel

Quenda D

3.0000

5.6058

4.5635

39

***9425**

Soto Martínez, Ángela

Quenda L

3.0000

5.5700

4.5420

40

***0700**

Carregal Albella, Alba

Quenda L

3.0000

5.1215

4.2729

590019 - Tecnoloxía

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***3866**

Sante Gueimonde, Ero

Quenda E

Apto

Apto

2

***7699**

Alonso Escudero, José Ramiro

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6481**

Ferreiro Pena, Paula

Quenda L

10.0000

8.1669

8.9001

2

***4306**

Ginzo Villamayor, Ana María

Quenda L

10.0000

7.8578

8.7147

3

***5868**

Polo López, Juana María

Quenda L

10.0000

7.8054

8.6832

4

***5904**

Otero Romero, Francisco Javier

Quenda L

9.2000

7.5634

8.2180

5

***3702**

Herrera Carracedo, Manuel

Quenda L

9.0900

7.1168

7.9061

6

***0189**

Castro Poceiro, María Montserrat

Quenda L

6.9130

8.1281

7.6421

7

***7040**

Platas Rostro, Roberto

Quenda L

6.4590

7.7195

7.2153

8

***7010**

Cerdeiro Núñez, Lorena

Quenda L

6.4080

7.6905

7.1775

9

***6135**

Castroagudín Melón, Francisco Javier

Quenda L

9.0000

5.8426

7.1056

10

***3078**

Valiño Romero, María Montserrat

Quenda L

10.0000

5.1117

7.0670

11

***9450**

Rouco Vilar, María Almudena

Quenda L

7.5310

6.3729

6.8361

12

***3683**

López López, Adrián

Quenda L

3.5000

8.8347

6.7008

13

***4096**

Mendoza Morandeira, José Manuel

Quenda L

5.3770

7.4437

6.6170

14

***6094**

Sanlés Domínguez, Gloria Montserrat

Quenda L

7.4360

5.9716

6.5574

15

***0219**

García Silva, Ángela

Quenda L

4.0590

8.1884

6.5366

16

***8996**

Barreiro Roca, José Carlos

Quenda L

8.1100

5.3848

6.4749

17

***2826**

Fernández Rancaño, María Victoria

Quenda L

3.5280

8.3684

6.4322

18

***3466**

Alonso Costoya, María Luisa

Quenda L

5.8740

6.2898

6.1235

19

***9354**

Salgueiro Hermida, María Begoña

Quenda L

4.7010

7.0536

6.1126

20

***8771**

Cougil González, Susana

Quenda L

4.0770

7.3954

6.0680

21

***9740**

Otero Jorge, Manuel

Quenda L

4.0000

7.4082

6.0449

22

***4280**

Rodríguez Illán, Domingo Antonio

Quenda L

5.0860

6.6834

6.0444

23

***7742**

Gómez Seoane, Paula

Quenda L

7.0180

5.2009

5.9277

24

***9340**

González Nieto, Alba

Quenda L

4.4130

6.9103

5.9114

25

***9950**

Rodríguez López, Julián

Quenda L

5.6950

6.0154

5.8872

26

***1942**

Fernández Fernández, Lorenzo

Quenda L

5.9440

5.8457

5.8850

27

***7727**

Ocampo Ocampo, Alejandro

Quenda L

3.2000

7.5988

5.8393

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

28

***1181**

Salido Espiñeira, Miguel

Quenda L

5.3390

6.0357

5.7570

29

***9719**

Pérez Prieto, María Sonia

Quenda L

3.1180

7.5141

5.7557

30

***7253**

Morales Pereira, Paula

Quenda L

3.1630

7.4594

5.7408

31

***5480**

Gómez Folgar, Javier

Quenda L

4.5840

6.3305

5.6319

32

***4493**

Pérez Prado, Enrique

Quenda L

3.0000

7.3858

5.6315

33

***7183**

Martínez Pombo, Hugo

Quenda L

3.0000

7.3097

5.5858

34

***6000**

García Gesto, Sonia

Quenda L

3.0000

7.1634

5.4980

35

***7538**

Loureiro Ollero, Alba

Quenda L

4.9060

5.7822

5.4317

36

***1668**

Varela Varela, Antonio

Quenda L

3.2000

6.8146

5.3688

37

***9862**

Besada Pérez, Isabel

Quenda L

2.0000

7.5242

5.3145

38

***9919**

Andrade Vázquez, David

Quenda L

3.0000

6.4862

5.0917

39

***3634**

Álvarez Vila, Nerea

Quenda L

4.0000

5.6671

5.0003

40

***8979**

Domínguez Álvarez, Manuel Mateo

Quenda L

2.0000

6.8830

4.9298

41

***4566**

Galán Triana, Antonio

Quenda L

2.0000

6.8079

4.8847

42

***3600**

Rodríguez González, Javier

Quenda L

2.5000

6.0936

4.6562

43

***4274**

Quinteiro Recondo, Ibai

Quenda L

3.5000

5.3773

4.6264

44

***9913**

Díaz García, María

Quenda L

2.0000

6.0828

4.4497

45

***3532**

Bellas Bermúdez, Marta

Quenda L

0.5000

5.8095

3.6857

590053 - Lingua e Literatura Galega

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9503**

Pérez Vázquez, Libia

Quenda L

9.5000

9.4000

9.4400

2

***7167**

Pérez González, Noa

Quenda L

9.8900

7.5400

8.4800

3

***6595**

Mellado Franco, Ana Belén

Quenda L

7.5770

8.9550

8.4038

4

***5801**

Martínez Paz, María de Gracia

Quenda L

10.0000

7.2860

8.3716

5

***9103**

Álvarez Vázquez, Isabel

Quenda L

10.0000

6.9760

8.1856

6

***9972**

Buján Varela, María Cruz

Quenda L

9.8590

6.6360

7.9252

7

***0460**

Quinteiro Otero, Esther

Quenda L

8.3800

7.5980

7.9108

8

***8341**

Fuciños Calle, Patricia

Quenda L

10.0000

6.3005

7.7803

9

***9559**

Barreiro Comedeiro, Moisés

Quenda L

10.0000

6.2765

7.7659

10

***1522**

Pichel Calo, Avelina

Quenda L

9.0240

6.6050

7.5726

11

***6040**

García Freire, Xosé Carlos

Quenda L

9.5000

6.1584

7.4950

12

***7211**

García Barallobre, María José

Quenda L

5.0000

8.9200

7.3520

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

13

***2867**

Fernández Salgado, Antonio

Quenda L

10.0000

5.1935

7.1161

14

***9651**

Taibo Mirón, María José

Quenda L

10.0000

5.1820

7.1092

15

***3051**

Suárez Pazos, María Lorena

Quenda L

8.8380

5.9532

7.1071

16

***7227**

Mosquera Castro, Estefanía

Quenda L

5.9450

7.8300

7.0760

17

***8736**

Vidal Reimúndez, Carme María

Quenda L

7.0310

7.0954

7.0696

18

***1069**

Iglesias Mira, Antonio

Quenda L

7.0000

6.7680

6.8608

19

***3716**

Otero Crespo, María Remedios

Quenda L

5.6540

7.6500

6.8516

20

***3581**

Viturro Piñeiro, María

Quenda L

4.8770

8.1077

6.8154

21

***2575**

Varela Pombo, Sonia

Quenda L

7.4690

6.1950

6.7046

22

***1601**

Rei Castro, María Micaela

Quenda L

6.0590

7.0798

6.6715

23

***5140**

Basanta Llanes, Noemi

Quenda L

5.8360

7.0870

6.5866

24

***6633**

Gómez Castro, Sonia

Quenda L

7.3000

5.9376

6.4826

25

***7851**

Alonso Priegue, Xosé Ramón

Quenda L

5.5000

6.9545

6.3727

26

***6369**

Iglesias Taboada, Esther

Quenda L

4.0000

7.8760

6.3256

27

***5105**

González Figueiras, Carlos

Quenda L

4.8590

7.2810

6.3122

28

***2852**

Romarís Hortas, Sandra

Quenda L

4.6490

7.4090

6.3050

29

***6193**

Sanjurjo Rodríguez, Gema

Quenda L

5.5810

6.6410

6.2170

30

***8039**

Bravo Suárez, Silvia

Quenda L

4.5590

7.2760

6.1892

31

***7403**

Otero Gómez, Ana

Quenda L

4.1030

7.3700

6.0632

32

***1473**

Frade Gómez, María del Carmen

Quenda L

6.0770

6.0400

6.0548

33

***9744**

Rodríguez Lorenzo, David

Quenda L

6.5500

5.6560

6.0136

34

***7425**

Álvarez Fernández, Esther

Quenda L

4.9760

6.7010

6.0110

35

***6960**

Otero Montero, Anxo Manuel

Quenda D

5.1720

6.5640

6.0072

36

***1013**

Pacheco González, Alexandra

Quenda L

4.5000

6.9850

5.9910

37

***4101**

Fernández Martínez, Xurxo

Quenda L

6.3760

5.7270

5.9866

38

***7989**

Pérez Varela, Noelia

Quenda L

5.5000

6.2400

5.9440

39

***6917**

Vázquez Pérez, María Teresa

Quenda L

3.7270

7.3209

5.8833

40

***9410**

Silva Martínez, Susana

Quenda L

5.6590

5.8660

5.7832

41

***3931**

Fernández Pazo, Noa

Quenda L

5.0000

6.2370

5.7422

42

***1053**

García Fortes, Gonzalo

Quenda L

4.0650

6.7295

5.6637

43

***6034**

Álvarez Moure, Darío

Quenda L

3.5000

7.0822

5.6493

44

***5444**

Cuns Martínez, Xavier

Quenda L

4.0630

6.7009

5.6457

45

***8380**

Rodríguez Otero, Carmela

Quenda L

3.5000

7.0050

5.6030

46

***5792**

Freire Valín, Patricia

Quenda L

3.6180

6.7980

5.5260

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

47

***7390**

Leira Beloso, Fátima

Quenda L

3.5000

6.8585

5.5151

48

***4841**

Vázquez García, Natalia

Quenda L

3.5000

6.8310

5.4986

49

***1171**

Piñeiro Pais, Laura

Quenda L

5.0000

5.7650

5.4590

50

***5597**

Paz Lema, María Jesús

Quenda L

4.4000

6.1300

5.4380

51

***8894**

Álvarez Salgado, Laura

Quenda L

4.0000

6.2515

5.3509

52

***4766**

Figueira Salgueiros, Isabel

Quenda L

4.0000

6.1760

5.3056

53

***6837**

Domínguez García, Helena

Quenda L

5.2950

5.0860

5.1696

54

***9571**

Novoa Vázquez, Natalia

Quenda L

4.0000

5.9470

5.1682

55

***9490**

Castelo Veiga, Andrea

Quenda L

1.9000

7.0840

5.0104

56

***6101**

Fernández García, Carme

Quenda L

3.0590

5.9455

4.7909

57

***4977**

Fernández Fernández, Aurora

Quenda L

3.0000

5.8012

4.6807

58

***3927**

De la Torre Conde, Eva María

Quenda L

3.6180

5.2360

4.5888

59

***7352**

Fernández García, Davide

Quenda L

3.5000

5.1420

4.4852

60

***2602**

Duro Santos, Luisa

Quenda L

2.2950

5.9190

4.4694

590061 - Economía

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8075**

Galindo Benéitez, Fernando

Quenda B

8.7000

5.0000

6.6650

2

***7086**

Alonso Míguez, Jesús Manuel

Quenda B

7.8000

5.0000

6.2600

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3697**

Barcia Fernández, Carmen María

Quenda L

10.0000

7.3770

8.4262

2

***8527**

Álvarez Gómez, Natalia

Quenda L

7.5000

8.5040

8.1024

3

***3644**

Rodríguez López, Abel

Quenda L

9.6390

6.8450

7.9626

4

***8235**

Fernández Quintas, Pedro Ángel

Quenda L

7.1890

8.3560

7.8892

5

***1985**

Horta Baspino, Javier Manuel

Quenda L

9.0000

6.7300

7.6380

6

***2143**

Barros Obelleiro, María del Carmen

Quenda L

10.0000

5.8813

7.5288

7

***6220**

Santana Penín, Cristina

Quenda L

10.0000

5.7300

7.4380

8

***6334**

Bussieres Valcarce, María Carmen

Quenda L

9.0000

6.3570

7.4142

9

***6332**

San José Manso, Natalia

Quenda L

9.5000

5.9620

7.3772

10

***9723**

Dapena Puentes, Patricia María

Quenda L

5.7540

8.2010

7.2222

11

***6316**

Casal Fernández, María Asunción

Quenda L

9.5000

5.5154

7.1092

12

***1821**

Gende Gerpe, Ana María

Quenda L

6.6310

7.3560

7.0660

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

13

***0877**

Vázquez López, María Ana

Quenda L

10.0000

5.1020

7.0612

14

***8995**

Pumar Delgado, Inés

Quenda L

4.8540

8.3190

6.9330

15

***1287**

Rodríguez Lourido, Cristina

Quenda L

8.4310

5.9000

6.9124

16

***2833**

Guillín Puñal, Shaila

Quenda L

6.2890

7.2920

6.8908

17

***9677**

García Couto, Raquel

Quenda L

5.1760

8.0280

6.8872

18

***7919**

Rey Varela, Ana María

Quenda L

8.2700

5.7930

6.7838

19

***2264**

González Feijoo, María del Carmen

Quenda L

7.5700

6.2380

6.7708

20

***4309**

Logilde Iglesia, Uxía

Quenda L

5.4820

7.6030

6.7546

21

***4795**

Vázquez Vázquez, María Cristina

Quenda L

5.5000

7.5890

6.7534

22

***1193**

Rodríguez Lourido, María Consuelo

Quenda L

7.8380

5.8550

6.6482

23

***3115**

Meis Oubiña, Martín

Quenda L

7.0140

6.3670

6.6258

24

***6254**

Fernández Cabaleiro, Esther

Quenda L

4.5940

7.8880

6.5704

25

***7680**

González de los Santos, Gonzalo

Quenda L

5.5990

7.0450

6.4666

26

***3329**

Rodríguez Toimil, Abilio

Quenda L

6.1810

6.5780

6.4192

27

***6119**

Durán Sánchez, Gregorio

Quenda L

5.2310

7.1380

6.3752

28

***5187**

Segade Pérez, Carlos

Quenda L

5.5260

6.8660

6.3300

29

***5230**

Seijas Valle, Lucía

Quenda L

4.8540

7.2150

6.2706

30

***1473**

Rodríguez Borges, María Cecilia

Quenda L

4.7540

7.2500

6.2516

31

***0260**

Sánchez Pereira, Diego

Quenda L

5.9590

6.3820

6.2128

32

***6700**

Mariño Rodríguez, Ángela

Quenda L

3.5000

7.8800

6.1280

33

***7468**

Veiga Campo, Miguel Ángel

Quenda L

5.9490

6.2400

6.1236

34

***6395**

Torreira Luis, Diego

Quenda L

5.7770

6.3010

6.0914

35

***1109**

Calvo González, Paulo

Quenda L

4.1040

7.4160

6.0912

36

***0807**

Vidal Botana, Evangelina

Quenda L

5.5770

6.3330

6.0306

37

***3757**

Valiño Rivas, Xan Lois

Quenda L

6.2540

5.8100

5.9876

38

***8969**

Fontán Pérez, Miguel Ángel

Quenda L

3.0000

7.9340

5.9604

39

***5564**

Rodríguez Villadóniga, Boris

Quenda L

3.5000

7.4500

5.8700

40

***7976**

Rodríguez Varela, Jennifer

Quenda L

4.2020

6.9700

5.8628

41

***1609**

Lourido Gómez, Susana

Quenda L

5.8990

5.8300

5.8576

42

***2501**

García Montero, Diego José

Quenda L

4.6720

6.6350

5.8498

43

***0733**

Pereira Cabezuelo, José

Quenda L

5.0540

6.2850

5.7926

44

***8410**

Iglesias Dacosta, Josefa

Quenda L

4.9270

6.1950

5.6878

45

***5748**

Fontaíña Sampedro, Severino

Quenda L

4.8130

5.9720

5.5084

46

***5993**

Abuín Sixto, Alejandra

Quenda L

3.0000

7.0550

5.4330

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

47

***0959**

Santomé García, Damián

Quenda L

3.5000

6.5390

5.3234

48

***1595**

López Bolaño, María Teresa

Quenda L

3.3540

6.4370

5.2038

49

***2699**

López Castro, Beatriz

Quenda L

4.1500

5.8220

5.1532

50

***4842**

López Otero, Isabel Cristina

Quenda L

5.1360

5.1440

5.1408

51

***6364**

Otero Feijóo, Julio

Quenda L

4.6770

5.4390

5.1342

52

***9399**

Rodríguez López, Paula Isabel

Quenda D

3.0000

6.5280

5.1168

53

***7025**

Castaño García, Roi

Quenda L

1.3540

7.3810

4.9702

54

***7049**

Porteiro Abuín, Tomás Manuel

Quenda L

3.6760

5.7670

4.9306

55

***7449**

Vizoso Losada, Alberto Luis

Quenda L

3.0000

6.1740

4.9044

56

***7432**

Mouro Soto, Patricia

Quenda L

2.1170

6.4340

4.7072

57

***7464**

Ventín Figueroa, Francisco Nicanor

Quenda L

2.1000

5.1910

4.4910

58

***7003**

Gómez Rey, Manuel

Quenda L

3.4410

5.1910

4.4910

59

***9986**

Rodríguez Rodríguez, Desiré

Quenda L

2.6000

5.5460

4.3676

60

***8734**

Boo Arias, María Luisa

Quenda L

2.0000

5.9122

4.3473

61

***6383**

Doporto Santos, Francisco Xabier

Quenda L

1.2000

6.4404

4.3442

62

***0608**

Pichel Villar, Javier

Quenda L

3.0000

5.1050

4.2630

63

***7312**

García Sánchez, Guillermo

Quenda L

5.0000

3.8000

590101 - Administración de Empresas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7375**

Sánchez Rodríguez, María Rosa

Quenda L

10.0000

7.9656

8.7794

2

***3111**

Lorenzo Novelle, María Concepción

Quenda L

10.0000

7.6577

8.5946

3

***4222**

López Maside, Alicia

Quenda L

9.0000

7.7109

8.2265

4

***2376**

Mato Varela, Carmen

Quenda L

10.0000

6.5571

7.9343

5

***9241**

Álvarez Pérez, Ana

Quenda L

9.5000

6.8284

7.8970

6

***3270**

Núñez Rodríguez, Juan Bautista

Quenda L

8.3300

6.6214

7.3048

7

***2366**

Rodríguez García, Ana Belén

Quenda L

7.8270

6.8822

7.2601

8

***5273**

Olveira Rama, María José

Quenda L

10.0000

5.3777

7.2266

9

***4603**

Prada Hervella, Fernando

Quenda L

7.2540

7.1990

7.2210

10

***6452**

Bragaña Miguéns, María José

Quenda L

4.1170

9.1864

7.1586

11

***7155**

Vázquez Figueira, Olalla

Quenda L

4.7540

8.4444

6.9682

12

***7729**

Fernández Torres, Irene

Quenda L

6.2540

7.1086

6.7668

13

***2696**

Sotelo Sotelo, Silverio

Quenda L

9.2000

5.0249

6.6949

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

14

***5286**

Rodríguez Martínez, Jorge

Quenda L

4.2380

8.2280

6.6320

15

***1935**

González Martínez, María Rita

Quenda L

4.3180

8.1742

6.6317

16

***8669**

Rey Mallen, Marta

Quenda L

4.5000

7.9536

6.5722

17

***8977**

Iglesias González, Marta

Quenda L

8.8360

5.0613

6.5712

18

***8244**

Lorenzo Parente, Marta

Quenda L

4.9350

7.4638

6.4523

19

***6020**

Martínez Moure, Marta

Quenda L

6.5000

6.3982

6.4389

20

***1684**

Martín Álvarez, María Jesús

Quenda L

5.2860

6.7286

6.1516

21

***7252**

Arca Vilariño, Mónica

Quenda D

6.3950

5.8899

6.0919

22

***6128**

Varela Fariña, Susana María

Quenda L

5.2540

6.5602

6.0377

23

***3430**

Rodríguez Rivadulla, Silvia

Quenda L

6.6990

5.5266

5.9956

24

***3652**

Rios Pereiro, Susana

Quenda L

5.8130

5.9172

5.8755

25

***8139**

Collazo López, Miguel

Quenda L

5.5000

5.8072

5.6843

26

***9053**

Caamaño González, Álvaro

Quenda L

3.7540

6.5218

5.4147

27

***1054**

Álvarez Rodríguez, María Eva

Quenda L

3.8200

6.4708

5.4105

28

***6699**

Trillo Toba, María Yolanda

Quenda L

4.3540

6.0151

5.3507

29

***1411**

Pereiro López, Áurea

Quenda L

5.2900

5.2956

5.2934

30

***4699**

González Filgueira, Gloria María

Quenda L

4.2540

5.9708

5.2841

31

***2068**

Garza Vázquez, Ana María

Quenda L

3.3540

6.5670

5.2818

32

***4999**

Míguez Bernárdez, Carlos

Quenda L

2.0000

7.2668

5.1601

33

***7534**

Edreira Viqueira, Mónica Chrysanthy

Quenda L

2.6910

6.5809

5.0249

34

***4603**

Alvarado González, Pablo

Quenda L

3.9430

5.6816

4.9862

35

***1770**

Graña Carballal, Carlos

Quenda L

4.5000

5.2486

4.9492

36

***7724**

Rey Couselo, José Antonio

Quenda L

4.5540

5.1066

4.8856

37

***5972**

García Vivanco, Ana

Quenda L

3.0000

5.8146

4.6888

38

***6762**

Docampo Suárez, Natalia

Quenda L

3.0000

5.8125

4.6875

39

***0343**

Leirado Martínez, Ana Belén

Quenda L

3.3800

5.5238

4.6663

40

***9084**

Álvarez García, María Elisa

Quenda L

4.0460

5.0331

4.6383

41

***4594**

González Castiñeiras, Paula

Quenda L

3.4370

5.3570

4.5890

42

***7587**

Tenreiro Allegue, Paula

Quenda L

2.0000

6.0232

4.4139

43

***3578**

Somoza García, Pablo

Quenda L

3.0000

5.1270

4.2762

44

***8181**

Prego Rodríguez, Marta

Quenda L

2.0000

5.1638

3.8983

590105 - Formación e Orientación Laboral

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5180**

Bustillo de la Fuente, Diego

Quenda L

9.2900

6.8354

7.8172

2

***1982**

Fernández González, María Jesús

Quenda L

8.5900

7.1890

7.7494

3

***7900**

Vidal Pérez, Nuria

Quenda L

10.0000

6.1810

7.7086

4

***0744**

López Freire, María Teresa

Quenda L

9.1490

6.4099

7.5055

5

***1830**

Gómez Moares, Paloma

Quenda D

10.0000

5.6360

7.3816

6

***8570**

Rodríguez Díaz, Alicia

Quenda L

9.8950

5.4568

7.2321

7

***8119**

Rodríguez Lorenzo, Daniel

Quenda L

10.0000

5.2510

7.1506

8

***3357**

Rilo López, Lucía

Quenda L

7.5900

6.6040

6.9984

9

***5707**

Otero Lozano, Elena

Quenda L

5.8540

7.7129

6.9693

10

***2852**

Fortes Pintos, Nuria Regina

Quenda L

6.8720

6.5788

6.6961

11

***0793**

Regueira Veiga, Fernando

Quenda L

6.5720

6.7169

6.6589

12

***0178**

Arias Raposo, Sonia

Quenda L

5.3800

7.4668

6.6321

13

***5593**

Serantes Maceiras, José Miguel

Quenda L

5.6490

7.1620

6.5568

14

***5900**

Prieto Barcia, María Cándida

Quenda L

4.8180

7.1155

6.1965

15

***1371**

Liz López, Carmen

Quenda L

4.5000

7.1382

6.0829

16

***9832**

Golpe Castro, Pablo

Quenda L

5.0310

6.6455

5.9997

17

***2849**

Silva Souto, Cristina

Quenda L

6.2180

5.8205

5.9795

18

***1771**

Vidal Vilas, Alejandro

Quenda L

7.0860

5.0995

5.8941

19

***2418**

Vázquez Presas, Marta

Quenda L

4.6900

6.3460

5.6836

20

***7248**

Gómez Justo, Natalia

Quenda L

4.0000

6.8024

5.6814

21

***8043**

Expósito Rodríguez, María del Mar

Quenda L

6.2770

5.2647

5.6696

22

***4742**

Soto Cid, Javier

Quenda L

3.4840

6.9250

5.5486

23

***4137**

Estévez Quintela, Elena

Quenda L

3.0000

6.7996

5.2798

24

***5192**

Pol Gómez, Beatriz

Quenda L

3.0000

6.7278

5.2367

25

***0804**

Quelle Riveira, Lucía

Quenda L

4.4310

5.5590

5.1078

26

***2227**

Fernández Noya, César Alberto

Quenda L

3.3000

6.2707

5.0824

27

***6032**

Esperante Rodríguez, Bibiane

Quenda L

3.0000

6.3918

5.0351

28

***8594**

Montenegro Moldes, Cristina

Quenda L

4.9560

5.0622

5.0197

29

***9951**

Castellanos Ombuena, Lucía

Quenda L

3.5090

6.0008

5.0041

30

***8359**

Gil Fernández, Nicolás

Quenda L

2.2000

6.7485

4.9291

31

***9969**

Lorenzo Recarey, Lorena

Quenda L

3.7350

5.5500

4.8240

32

***6209**

Camino Recouso, Tamara

Quenda L

4.0710

5.1966

4.7464

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

33

***9921**

Vázquez Ferreiro, Carlos

Quenda L

2.5590

5.9810

4.6122

34

***6146**

Constenla Vilar, Rubén

Quenda L

2.7000

5.6854

4.4912

35

***3696**

Dapena Carbajo, Elena María

Quenda L

3.5000

5.1174

4.4704

36

***9105**

Quintas Alfonsín, Beatriz

Quenda L

3.5310

5.0800

4.4604

37

***0487**

Silva Gómez, David Manuel

Quenda D

2.5000

5.6305

4.3783

38

***8273**

Cochón García, Mónica

Quenda L

2.7400

5.3260

4.2916

39

***5984**

Argibay Pérez, María Mercedes

Quenda L

2.8000

5.1078

4.1847

40

***1332**

Rodeiro Santiago, María Paloma

Quenda L

2.0000

5.0094

3.8056

590107 - Informática

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6073**

Senra Martul, María del Mar

Quenda L

9.0000

6.8428

7.7057

2

***4220**

González López, Isaac José

Quenda L

8.0590

7.2994

7.6032

3

***1071**

Porto Díaz, Iago

Quenda L

6.9890

7.3384

7.1986

4

***0177**

Riestra Ainsua, Leticia

Quenda L

5.5770

7.0791

6.4783

5

***6066**

Canle Casares, Nuria

Quenda L

5.5000

6.4338

6.0603

6

***8225**

Lozano Formoso, Antonio Javier

Quenda L

5.1800

6.4179

5.9227

7

***8485**

Pérez García, Roberto

Quenda L

5.0000

6.3806

5.8284

8

***0941**

Jul Barreiro, María del Carmen

Quenda L

5.1720

6.1447

5.7556

9

***4937**

Sobrino San Martín, Sabela Alexandra

Quenda L

3.4880

7.0733

5.6392

10

***4173**

Loira Soto, Joaquina

Quenda L

6.2310

5.2167

5.6224

11

***0773**

Rey Cid, José

Quenda L

3.5000

6.7376

5.4426

12

***2939**

Penas Vázquez, Mariña

Quenda L

3.0000

7.0494

5.4296

13

***7400**

García Gacio, Luis

Quenda L

4.0200

6.3596

5.4238

14

***9016**

Vidal Domínguez, Alejandro

Quenda L

3.8650

6.4138

5.3943

15

***2867**

Blanco Requejo, Sonia

Quenda L

4.5000

5.8716

5.3230

16

***6602**

Puga Fernández, Cristina

Quenda L

3.7900

5.3807

4.7444

590111 - Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4651**

Pereira Carballeira, Diego

Quenda B

7.0000

9.1900

8.2045

2

***1586**

López Riveira, Marco Antonio

Quenda B

8.0000

8.0000

8.0000

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

3

***0271**

Salgado López, Javier

Quenda B

7.4504

8.2500

7.8902

4

***4875**

Feijoo Revilla, Ramón Manuel

Quenda B

7.6000

6.7100

7.1105

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0671**

González López, Juan José

Quenda L

10.0000

7.1192

8.2715

2

***3703**

Rouco Pintor, Javier

Quenda L

9.8360

6.6582

7.9293

3

***8286**

Couceiro Espasandín, Marcos

Quenda L

8.2290

7.3026

7.6732

4

***4279**

Cabo López, Álvaro

Quenda L

8.5950

6.2752

7.2031

5

***4310**

López-Cancelos Ribadas, Rubén

Quenda L

7.5890

6.2666

6.7956

6

***5176**

Tejada López, Antonio Luis

Quenda L

6.0500

7.2646

6.7788

7

***7954**

Rodríguez Pesqueira, Alberto

Quenda L

6.7310

6.7656

6.7518

8

***6968**

Gesto Lois, Luis

Quenda L

7.4160

6.2140

6.6948

9

***9720**

Pernas Prieto, Fernando

Quenda L

4.5270

7.1204

6.0830

10

***3270**

Núñez Rodríguez, José Antonio

Quenda L

6.2340

5.8918

6.0287

11

***5549**

Quintairos Fernández, María Luisa

Quenda L

6.5840

5.6490

6.0230

12

***8037**

Lucas López, Ramón

Quenda L

3.5000

7.5100

5.9060

13

***1382**

Castro Dacal López, Luis Manuel

Quenda L

4.9010

5.5406

5.2848

590112 - Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3157**

Breijo Rodríguez, José Carlos

Quenda B

7.7000

6.4540

7.0147

2

***6293**

Saa Arias, Alfonso

Quenda B

8.8500

5.0140

6.7402

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9871**

Baquero Villaverde, Rafael

Quenda L

10.0000

7.7519

8.6511

2

***9521**

Barrio Turiel, María Jesús

Quenda L

10.0000

6.1089

7.6653

3

***5807**

Fernández Ráfales, Ana Isabel

Quenda L

10.0000

6.0512

7.6307

4

***1231**

Pan Sande, Ismael

Quenda L

10.0000

5.9607

7.5764

5

***2422**

Madrigal Fariña, Alfredo

Quenda L

9.0000

6.0770

7.2462

6

***3731**

Telmo Miranda, Javier

Quenda L

8.0720

5.8817

6.7578

7

***1395**

Pazos Gil, Rocío

Quenda L

4.5300

7.6656

6.4114

8

***2726**

Candela Rubia, Gabriel

Quenda L

4.8540

7.0013

6.1424

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

9

***2051**

Fontaíña Losada, Pilar

Quenda L

7.2180

5.3761

6.1129

10

***8744**

Iglesias Bouza, María Teresa

Quenda L

5.7950

6.0376

5.9406

11

***2838**

Chantrero Cornes, Eva

Quenda L

5.3900

5.8638

5.6743

12

***4349**

Maceda Blanco, Miguel

Quenda L

2.2000

7.4688

5.3613

13

***0102**

Álvarez Ferrant, Alberto

Quenda L

1.0000

6.9245

4.5547

590116 - Procesos na Industria Alimentaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6172**

Ros Oliver, Cristina

Quenda L

10.0000

7.0370

8.2222

2

***3123**

Cabanas Arias, Sonia María

Quenda L

10.0000

6.5140

7.9084

3

***2723**

Méndez Álvarez, Ana Isabel

Quenda L

8.6300

7.2070

7.7762

4

***0197**

Rodríguez Pazo, Noelia

Quenda L

7.6600

7.2390

7.4074

5

***2874**

Fernández Rodríguez, Ana

Quenda L

10.0000

5.5300

7.3180

6

***0530**

Martínez Sabajanes, Martina

Quenda L

8.1540

6.4615

7.1385

7

***7728**

Crecente Campo, José

Quenda L

7.5000

6.8220

7.0932

8

***3391**

Martínez Ruiz, Beatriz

Quenda L

10.0000

5.0370

7.0222

9

***5061**

Martínez Colmenero, Félix

Quenda L

8.4310

6.0095

6.9781

10

***3229**

Lafuente Acuña, Liliana

Quenda L

6.4540

6.8140

6.6700

11

***8658**

Polo Piñeiro, María

Quenda L

6.5780

5.0995

5.6909

12

***5765**

Veiga Cougil, Beatriz

Quenda L

5.5540

5.7720

5.6848

13

***5491**

Pérez Rodríguez, Noelia

Quenda L

6.0000

5.0405

5.4243

590124 - Sistemas Electrónicos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3232**

Rios Suárez, Daniel

Quenda L

8.9520

6.6726

7.5844

2

***3250**

Fernández García, Natalia Abel

Quenda L

9.6310

5.8080

7.3372

3

***9009**

Rodríguez Crespo, Iria

Quenda L

10.0000

5.4809

7.2885

4

***7491**

Rodríguez Míguez, Félix

Quenda L

5.5350

8.0029

7.0157

5

***2225**

Fernández López, Juan

Quenda L

8.8290

5.7158

6.9611

6

***9785**

Alonso Lago, Francisco Javier

Quenda L

9.0000

5.0955

6.6573

7

***2412**

Marrero Jácome, Francisco Javier

Quenda L

8.8050

5.0555

6.5553

8

***6289**

Castro San Martín, Ignacio

Quenda L

8.6720

5.0538

6.5011

9

***6318**

Álvarez Blanco, Iria

Quenda L

4.8300

7.2322

6.2713

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

10

***8109**

Vila Fernández, María Teresa

Quenda L

6.0470

5.7455

5.8661

11

***9968**

Ben Constenla, María Jesús

Quenda L

5.7730

5.8358

5.8107

12

***1892**

García Valladares, José Carlos

Quenda L

3.0000

7.1794

5.5076

13

***7870**

Pardo Balado, Juan Antonio

Quenda L

5.0450

5.5786

5.3652

14

***4862**

Rodríguez Losada, Javier

Quenda L

4.4410

5.2352

4.9175

591206 - Instalacións Electrotécnicas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0864**

García Varela, Miguel Ángel

Quenda L

9.0950

6.8394

7.7416

2

***7944**

García Freire, Óscar

Quenda L

7.5360

7.1678

7.3151

3

***6698**

Sanz López, Alfonso

Quenda L

9.7720

5.6350

7.2898

4

***1230**

Díaz Rodríguez, Constantino Javier

Quenda L

7.6950

6.9774

7.2644

5

***9047**

Blanco Arca, Carlos

Quenda L

8.8170

6.2196

7.2586

6

***2240**

Sánchez Rodríguez, Julio César

Quenda L

9.0000

5.9520

7.1712

7

***2098**

Ferreiro Rubianes, Carlos

Quenda L

9.0000

5.9091

7.1455

8

***1194**

Rodríguez Magariños, Antonio José

Quenda L

6.4940

7.5536

7.1298

9

***9850**

Fernández Meirama, Mónica

Quenda L

7.7840

6.6028

7.0753

10

***9617**

Lago Álvarez, Yago

Quenda L

7.2770

6.7692

6.9723

11

***0426**

Pardo Sánchez, Gonzalo

Quenda L

5.5590

7.7821

6.8929

12

***9716**

Fernández Pérez, Maximino

Quenda L

9.0000

5.2177

6.7306

13

***9180**

Boullosa Vázquez, Alberto

Quenda L

9.0000

5.1180

6.6708

14

***9913**

Freire Ave, Fernando

Quenda L

5.6140

7.1908

6.5601

15

***3449**

García Estévez, Roberto

Quenda L

5.9540

6.9205

6.5339

16

***2840**

Núñez García, Diana María

Quenda L

5.1540

7.3716

6.4846

17

***4215**

Giménez Bugarín, Eduardo

Quenda L

7.7100

5.4918

6.3791

18

***9779**

González Iglesias, Miguel

Quenda L

4.8300

6.7350

5.9730

19

***4048**

Ferreiro Lodeiro, Rocío

Quenda L

4.4300

6.9797

5.9598

20

***6936**

Vázquez Rodríguez, Manuel

Quenda L

3.3180

7.5920

5.8824

21

***4554**

Barberena Rodríguez, Carlos

Quenda L

6.4640

5.4580

5.8604

22

***2406**

Dubra Liste, Jesús Manuel

Quenda L

5.1000

6.2463

5.7878

23

***3730**

Fernández Otero, Luis Ángel

Quenda L

4.8900

6.2735

5.7201

24

***4617**

Álvarez Fernández, Ana

Quenda L

5.2340

5.6206

5.4660

25

***9183**

Díaz Costa, Sonia

Quenda L

4.3480

6.1830

5.4490

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

26

***7861**

Rey Barreiro, Teresa de Jesús

Quenda L

3.6390

6.4600

5.3316

27

***1696**

Lema Vilariño, Manuel Ricardo

Quenda L

5.4720

5.0320

5.2080

28

***9012**

Ausín Mourín, Manuel

Quenda L

2.2000

7.2050

5.2030

29

***8796**

Lestón Caamaño, Fabián

Quenda D

4.9900

5.0680

5.0368

30

***0190**

Villaverde Pulleiro, Milagros

Quenda L

0.9360

5.1754

3.4796

591209 - Mantemento de Vehículos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0032**

Fuentes Fontáns, José

Quenda L

9.1540

6.2817

7.4306

2

***6941**

Vázquez González, Javier

Quenda L

9.0000

5.9287

7.1572

3

***3399**

Varela Castro, Alberto

Quenda L

8.6540

5.7910

6.9362

4

***3594**

García Deus, Manuel

Quenda L

5.5950

6.7252

6.2731

5

***0646**

López Pérez, Víctor

Quenda L

3.9540

7.3985

6.0207

6

***8016**

Vila Vidal, Alberto

Quenda L

4.7490

6.7145

5.9283

7

***7057**

Montenegro González, Ramón

Quenda L

4.9770

5.7965

5.4687

8

***7522**

Blanco Rodríguez, Ana Belén

Quenda L

4.1590

6.2764

5.4294

9

***5373**

Rodríguez Pérez, David

Quenda L

3.2360

6.2765

5.0603

10

***4970**

Fernández Fernández, Juan

Quenda L

3.1130

6.3445

5.0519

11

***7136**

Soutullo Lago, Marcos

Quenda L

3.0000

6.1762

4.9057

12

***8250**

Rodríguez Tejada, Cristina

Quenda L

3.1360

5.9825

4.8439

13

***3943**

Tarrío Rozas, Antonio

Quenda L

3.3770

5.4503

4.6210

14

***7261**

Otero Maril, Marcos

Quenda L

2.0000

6.2976

4.5786

15

***9098**

Iglesias García, Fernando

Quenda L

3.3540

5.2461

4.4893

16

***4761**

Gesto Novo, Roberto

Quenda L

2.0000

6.0970

4.4582

17

***8028**

Folgueira Rico, Silvia

Quenda L

1.2000

6.1025

4.1415

18

***6072**

Fernández Díaz, José Manuel

Quenda L

2.4750

5.1865

4.1019

19

***8570**

Rodríguez Díaz, Álvaro

Quenda L

1.8540

5.4423

4.0070

20

***7295**

López Sánchez, Carlos Rubén

Quenda L

0.7000

5.7773

3.7464

21

***0554**

Caramés Zaratini, Eduardo

Quenda L

0.1630

5.5072

3.3695

591211 - Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***4543**

Arias Fernández, Diego

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8591**

Lemos Fernández, Daniel

Quenda L

8.7590

7.5794

8.0512

2

***1154**

Insua López, José Luis

Quenda L

8.6540

6.2139

7.1899

3

***8665**

Miragaya Otero, Javier

Quenda L

6.6950

7.5096

7.1838

4

***2002**

Mahía Nogueira, José Manuel

Quenda L

9.2000

5.4488

6.9493

5

***2045**

Fernández Gómez, Susana

Quenda L

9.0000

5.3512

6.8107

6

***3124**

Aller Blanco, José Carlos

Quenda L

7.9480

5.6604

6.5754

7

***7027**

Correa Álvarez, Miguel

Quenda L

4.4540

7.4873

6.2740

8

***2908**

Rey González, Diego

Quenda L

4.8900

6.4442

5.8225

9

***0078**

Carril Romero, Diego

Quenda L

5.1540

5.8102

5.5477

10

***4066**

Martínez Rodríguez, Antonio Isaac

Quenda L

3.6590

6.0843

5.1142

11

***8587**

Paz Queiruga, Daniel

Quenda L

3.9360

5.5153

4.8836

12

***4383**

Malvar Álvarez, Enrique Ramón

Quenda L

2.9900

5.6930

4.6118

13

***2729**

Fernández Mira, David

Quenda L

2.0000

5.9606

4.3764

14

***8115**

Costa Fernández, Héctor

Quenda L

2.0000

5.8712

4.3227

15

***8900**

Rodríguez Costas, Luis Miguel

Quenda L

2.0000

5.3560

4.0136

591218 - Peiteado

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3222**

Fernández Torre, Nuria

Quenda L

9.0000

7.4620

8.0772

2

***9813**

Varela Pena, Ana María

Quenda L

8.7720

6.6938

7.5251

3

***8999**

García Veiga, María Beatriz

Quenda L

9.0000

5.9979

7.1987

4

***1209**

Raviña Rosende, María Teresa

Quenda L

5.5000

8.0563

7.0338

5

***2990**

Franco Carreira, María Cristina

Quenda L

5.4500

7.5232

6.6939

6

***9247**

Carpintero Carrera, María Luz

Quenda L

5.7000

7.1050

6.5430

7

***9699**

Faraldo Sánchez, María del Carmen

Quenda L

4.6900

7.2117

6.2030

8

***6675**

Castro García, Ana Belén

Quenda L

4.4540

6.8870

5.9138

9

***2940**

Diz Peleteiro, Patricia

Quenda L

4.4310

6.3841

5.6029

10

***7680**

Murias Fernández, Rosa Ana

Quenda L

4.8000

5.8967

5.4580

11

***9045**

Castro Bustelo, Mónica

Quenda L

1.2000

7.7096

5.1058

12

***6298**

Cabaleiro Villar, Julia

Quenda L

0.4440

5.8745

3.7023

591222 - Procesos de Xestión Administrativa

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8087**

Martínez Cerdeiras, Ana Belén

Quenda L

7.5440

8.3125

8.0051

2

***4949**

Prado Álvarez, María Soledad

Quenda L

7.9180

6.7010

7.1878

3

***2360**

Santiago Loures, María del Carmen

Quenda L

5.0540

8.5413

7.1464

4

***5215**

Calaza Campello, María de los Ángeles

Quenda L

9.0000

5.8035

7.0821

5

***7365**

Aboy González, Silvia

Quenda L

6.8980

7.1980

7.0780

6

***3675**

Penado López, Rocío

Quenda L

5.9310

7.8369

7.0745

7

***1472**

Painceira Germade, María del Pilar

Quenda L

8.2240

6.2785

7.0567

8

***8527**

Fernández Rivero, Leticia

Quenda L

6.9430

7.1010

7.0378

9

***7512**

Chao Onega, Belén

Quenda L

6.1090

7.3178

6.8343

10

***5893**

Seijido González, María Jesús

Quenda L

5.1950

7.7421

6.7233

11

***4117**

Benavente Espantoso, Laura

Quenda L

5.1490

7.7670

6.7198

12

***3729**

Muñiz Vilas, Paula

Quenda L

7.0810

6.4524

6.7038

13

***8991**

Pego González, Ana Belén

Quenda L

7.5490

6.1210

6.6922

14

***5978**

Mosteiro Núñez, María Alexandra

Quenda D

4.5000

8.1456

6.6874

15

***5309**

Amado Verdes, Iris

Quenda L

4.2950

8.1030

6.5798

16

***4256**

Gutiérrez Taboada, Ismael Denis

Quenda L

7.2180

6.0510

6.5178

17

***8057**

Vázquez Caldelas, María del Pilar

Quenda L

4.7000

7.6887

6.4932

18

***7308**

García Fernández, María Josefa

Quenda L

5.9640

6.7618

6.4427

19

***6523**

Fernández López, Joelle

Quenda L

5.7000

6.9370

6.4422

20

***2253**

Fraga Domínguez, Sabela

Quenda L

5.5540

6.7370

6.2638

21

***2339**

Sancho González, María Teresa

Quenda L

3.1180

8.1143

6.1158

22

***5988**

Castaño Aira, María del Pilar

Quenda L

4.3560

7.1990

6.0618

23

***1730**

Reboiras Guimeráns, Sara Cristina

Quenda L

4.0000

7.3876

6.0326

24

***6631**

López Suárez, Ana María

Quenda L

4.2000

6.9850

5.8710

25

***3881**

Meilán Vázquez, Lourdes

Quenda L

6.2800

5.5719

5.8551

26

***3781**

Flores Corredoira, Bernardo

Quenda L

6.5540

5.3590

5.8370

27

***1824**

Pazos García, María José

Quenda L

3.5000

7.3750

5.8250

28

***5777**

Jorge Rodríguez, Cristina

Quenda L

4.3310

6.6400

5.7164

29

***8703**

Vázquez Guzmán, Juan

Quenda L

3.4280

6.9750

5.5562

30

***2051**

Gómez Losada, Natalia

Quenda L

5.7540

5.3750

5.5266

31

***8448**

Pérez Rodríguez, Víctor

Quenda L

3.5540

6.7160

5.4512

32

***4721**

García Ingerto, María Natividad

Quenda L

4.6000

5.9440

5.4064

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

33

***1500**

Fernández Pérez-Gorostiaga, Emiliano Eduardo

Quenda L

3.7590

6.3306

5.3020

34

***4686**

Noya Barcia, Raquel

Quenda L

2.6090

7.0235

5.2577

35

***8781**

Gómez Valencia, Lucía

Quenda L

3.2540

6.5832

5.2515

36

***4594**

González Requejo, María Teresa

Quenda L

0.7000

8.2755

5.2453

37

***6770**

Toja Suárez, María Dolores

Quenda L

4.5000

5.6360

5.1816

38

***7131**

Lampón Lampón, Xiana María

Quenda L

3.7380

6.0745

5.1399

39

***1585**

Camiñas Gil, María Isabel

Quenda L

3.9360

5.7616

5.0314

40

***7874**

Segade Brión, Daría

Quenda L

0.6110

7.7567

4.8984

41

***7295**

Cibeira Nogueira, María Sonia

Quenda L

4.0000

5.3902

4.8341

42

***3678**

Niño Saavedra, Mónica

Quenda L

3.3000

5.6175

4.6905

43

***1461**

Alonso Lorenzo, Ana

Quenda L

2.0520

6.3703

4.6430

44

***1611**

Anaya Pumarega, Ana Patricia

Quenda L

2.7900

5.5753

4.4612

45

***1981**

Rivas Bermúdez, María Teresa

Quenda L

0.2000

5.3560

3.2936

592011 - Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0620**

Burgo Vázquez, María Dolores

Quenda L

9.8430

7.5829

8.4869

2

***1594**

Otero Varela, Benito

Quenda L

9.5000

7.6112

8.3667

3

***8877**

Piqueras Casado, Fuensanta María

Quenda L

9.9240

7.2150

8.2986

4

***2254**

Melchor Couto, Sabela

Quenda L

7.0000

8.7940

8.0764

5

***6653**

Rodríguez Juiz, Vanesa

Quenda L

7.3920

8.4398

8.0207

6

***0398**

Muras Matalobos, Sonia

Quenda L

10.0000

6.5115

7.9069

7

***6627**

Olveira Lema, María José

Quenda L

10.0000

6.4682

7.8809

8

***0026**

Millán González, Mónica

Quenda L

10.0000

6.3840

7.8304

9

***1000**

Rivas Darriba, Cristina Irene

Quenda L

6.0000

8.6492

7.5895

10

***1014**

De Salvador Agra, Xabier Xosé

Quenda L

8.0000

7.1581

7.4949

11

***1058**

Varela Martínez, Óscar

Quenda L

8.0810

7.0450

7.4594

12

***2087**

Duncan, Robin Joseph

Quenda L

7.9570

6.8674

7.3032

13

***5524**

Polo Gundín, María Pilar

Quenda L

6.4520

7.7882

7.2537

14

***0081**

Penabad Otero, Lucía

Quenda L

7.7800

6.5720

7.0552

15

***0830**

Pintos Arís, Eugenia

Quenda L

8.0000

6.4050

7.0430

16

***6521**

Avendaño Coombe, Lía

Quenda L

4.0000

9.0660

7.0396

17

***3911**

Rega González, Natalia

Quenda L

5.4960

7.9048

6.9413

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

18

***1138**

Portela Fernández, Marta

Quenda L

5.1800

7.8760

6.7976

19

***2180**

Burr, Helen Avery

Quenda L

4.5630

8.2032

6.7471

20

***9581**

Tombo Bastida, Julia

Quenda L

4.1620

8.4626

6.7424

21

***4236**

Fugarolas López, Fátima

Quenda L

5.6610

7.4615

6.7413

22

***0280**

Martínez Fernández, María Eugenia

Quenda L

3.5720

8.6850

6.6398

23

***9341**

González Gómez, Julia María

Quenda L

4.2700

8.2147

6.6368

24

***0386**

González Vergara, Lidia

Quenda L

6.5000

6.7085

6.6251

25

***7736**

García Sanz, Santiago

Quenda L

4.7720

7.7970

6.5870

26

***5893**

López Caramés, Helena María

Quenda L

4.0000

8.1860

6.5116

27

***9979**

Aller Longueira, María

Quenda L

6.5200

6.2918

6.3831

28

***3139**

Costas Lavandeira, David

Quenda L

4.9150

6.3846

5.7968

29

***6267**

Barreiro Abad, Elma

Quenda L

5.0000

6.0609

5.6365

30

***2520**

Sepúlveda Viera, Paula Nicole

Quenda L

1.3230

7.0288

4.7465

594423 - Piano

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3265**

Seijas Moreda, Concepción

Quenda L

10.0000

6.6110

7.9666

2

***3014**

Blanco Picos, Luis Ignacio

Quenda L

8.0000

7.6982

7.8189

3

***5425**

Chapela Díaz, Saúl

Quenda L

6.3590

7.6020

7.1048

4

***5122**

Grau Garcells, Mario Alejandro

Quenda L

4.9000

8.3677

6.9806

5

***7816**

Genó Alonso, Jorge Ricardo

Quenda L

5.6490

7.2168

6.5897

6

***9997**

Valls Martínez, Miguel

Quenda L

5.8660

6.4771

6.2327

7

***4546**

López Jorge, Manuel