Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Xoves, 5 de setembro de 2019 Páx. 38795

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 30 de agosto de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19 convocados pola Orde do 28 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

A Orde do 28 de marzo de 2019 (DOG do 11 de abril) pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19 establece no seu artigo 14.2 que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicada a acta provisional coas cualificacións obtidas polo alumnado, resoltas as reclamacións presentadas, e vistas a acta coa proposta do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19 e a correspondente proposta da persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre a concesión destes premios,

DISPOÑO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19, ao alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo. Contra esta orde poderase recorrer mediante recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Relación de premios extraordinarios de bacharelato
correspondentes ao curso 2018/19

Sol.

Apelidos e nome

Cód. centro

Centro estudos

Importe (€)

19000754

Abad de la Cierva, Clara

36006717

IES Sánchez Cantón

1.000

19000820

Alcalde López, Tomás

15015561

CPR Manuel Peleteiro

1.000

19000258

Apolinar Rodríguez, Fernando

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

1.000

19000401

Buceta Díaz, Sara

36019670

IES do Castro

1.000

19000465

Carrera Alonso, Xiana

36020131

IES de Mos

1.000

19000532

Carsi González, Ana

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

1.000

19000573

Castro Janeiro, Ana Ross

32003001

IES Nº 1

1.000

19000320

Cendón Ferreiro, Zoe Ling

36011592

IES Santa Irene

1.000

19000303

Gálvez Marque, María

15004125

CPR Eiris

1.000

19000781

Lado Canosa, Iván

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

1.000

19000351

Martínez Rey, Alejandro

36019256

IES de Vilalonga

1.000

19000486

Martínez Veras, Cristina

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

1.000

19000543

Méndez Chacón, Paula

36006717

IES Sánchez Cantón

1.000

19000255

Méndez Olmo, Javier

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

1.000

19000517

Pena Gómez, Eloi

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

1.000

19000633

Posada Soto, Blanca María

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

1.000

19000374

Reinal Giménez, Santiago

36019256

IES de Vilalonga

1.000

19000768

Varela Rey, Sabela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

1.000

19000294

Vera Montoto, Ana

36011592

IES Santa Irene

1.000

19000942

Villán Janeiro, Lara

15027411

IES de Cacheiras

1.000