Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Mércores, 11 de setembro de 2019 Páx. 39871

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) o acordo do tribunal relativo á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coas bases 2.1.8 e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, no seu defecto, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 1 de marzo de 2018, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorran por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica na epígrafe terceira desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da Resolución de convocatoria do proceso, do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo).

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Médico/a de familia de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Investigación e innovación sanitaria

Total

1

***9973**

Quintáns Carballo, María del Rosario

PI

45,000

14,000

20,520

0,000

79,520

2

***5191**

Pardo García, Nuria

PI

46,250

14,000

19,100

0,000

79,350

3

***5440**

García Sanz, María Teresa

PI

44,375

14,000

13,760

3,710

75,845

4

***2066**

Lorenzo Carrero, Jorge

PI

43,125

14,000

5,840

1,200

64,165

5

***1645**

Serantes Pombo, Francisco Javier

PI

39,625

14,000

8,890

0,300

62,815

6

***3353**

Cartelle Pérez, Teresa de Jesús

PI

35,500

14,000

12,140

0,150

61,790

7

***0576**

Besada Hermida, María José

PI

35,750

14,000

11,230

0,000

60,980

8

***8734**

Colino Nevot, Rosa María

PI

35,750

14,000

10,720

0,170

60,640

9

***9711**

Quintela Martínez, José

PI

42,000

12,771

4,970

0,300

60,041

10

***3410**

Herrero González, Ana

PI

39,000

14,000

7,040

0,000

60,040

11

***2052**

Castelo Villanueva, José Ignacio

PI

37,000

14,000

8,360

0,000

59,360

12

***4403**

Gracia Gutiérrez, Nuria

PI

36,250

14,000

8,360

0,300

58,910

13

***7921**

Villena García del Real, Henrique

PI

36,875

14,000

6,150

0,400

57,425

14

***9468**

Díaz Jullien, Carlota

PI

35,625

14,000

7,120

0,000

56,745

15

***7968**

Balado López, Ana María

PI

35,250

14,000

6,480

0,900

56,630

16

***4326**

López López, Susana

PI

36,375

14,000

6,160

0,050

56,585

17

***7505**

Vicente Sendín, María Cristina

PI

35,125

14,000

7,150

0,300

56,575

18

***8598**

González Estévez, María José

PI

35,750

2,570

10,160

0,000

48,480

19

***7665**

Vérez Souto, Paula

L

43,750

14,000

22,000

0,770

80,520

20

***5100**

Cascudo Rasilla, María José

L

43,125

14,000

22,000

0,000

79,125

21

***7733**

Seoane Mato, Paulo

L

49,625

14,000

14,100

0,000

77,725

22

***1927**

Freire Domínguez, Sara

L

41,375

14,000

22,000

0,000

77,375

23

***6705**

Martínez Calvo, Laura

L

51,250

14,000

11,250

0,460

76,960

24

***4440**

Naveira Seoane, Laura

L

47,000

14,000

15,900

0,000

76,900

25

***2324**

Rodríguez Barros, Emma

L

48,875

14,000

13,950

0,000

76,825

26

***0854**

Vivas Rovira, María Aranzazu

L

41,250

14,000

21,300

0,000

76,550

27

***7332**

Pita Babio, Marta

L

40,250

14,000

22,000

0,000

76,250

28

***9288**

Leiro Manso, Almudena María

L

45,875

14,000

16,300

0,000

76,175

29

***0027**

Vecino Trigo, Olalla

L

47,750

14,000

13,620

0,700

76,070

30

***2431**

Galiano Leis, María Ángeles

L

46,250

14,000

15,750

0,020

76,020

31

***0655**

Rey Tristán, María Jesús

L

40,625

14,000

21,125

0,000

75,750

32

***2143**

López Sánchez, Miguel

L

39,750

14,000

22,000

0,000

75,750

33

***9668**

Estrada Montes, Raisa

L

47,875

14,000

13,200

0,500

75,575

34

***1274**

Da Costa Otero, María Fatima

L

39,250

14,000

22,000

0,000

75,250

35

***9922**

Verea Argibay, Francisco Javier

L

44,625

14,000

16,560

0,000

75,185

36

***7890**

Rivera Rojo, Óscar

L

51,500

14,000

9,360

0,300

75,160

37

***9371**

Coucheiro Vilar, Santiago

L

42,500

14,000

18,390

0,050

74,940

38

***6346**

Rey Charlo, Manuela

L

38,625

14,000

22,000

0,150

74,775

39

***2805**

Irayzoz Monera, Berenguer

L

42,875

14,000

17,800

0,000

74,675

40

***6010**

Pereira Garrido, María José

L

47,625

14,000

12,950

0,000

74,575

41

***5710**

Varela Estévez, María José

L

43,625

14,000

16,900

0,050

74,575

42

***1508**

Ramírez Rojas, Peggy Carolina

L

44,375

14,000

15,900

0,100

74,375

43

***6860**

López Álvarez, Verónica

L

45,125

14,000

15,090

0,000

74,215

44

***2452**

López Rego, Lucía

L

43,875

14,000

16,100

0,200

74,175

45

***6508**

García Mata, Olga

L

38,000

14,000

22,000

0,000

74,000

46

***3960**

Silva Araujo, Laura

L

39,625

14,000

20,300

0,000

73,925

47

***0475**

Pérez Cachafeiro, Santiago

L

38,750

14,000

16,980

4,000

73,730

48

***0418**

De Bernardo Roca, Daniel

L

53,125

14,000

6,450

0,000

73,575

49

***8776**

Puga Barrau, Laura

L

45,375

14,000

13,950

0,100

73,425

50

***1997**

Rodríguez Castro, Eva María

L

43,000

14,000

16,320

0,000

73,320

51

***3526**

Jiménez Fraga, María Noelia

L

43,500

14,000

15,750

0,000

73,250

52

***2390**

Iglesias Simón, María Josefa

L

42,750

14,000

16,340

0,000

73,090

53

***2313**

Maquieira Gómez, Nuria

L

36,750

14,000

22,000

0,000

72,750

54

***2859**

Reinoso Hermida, Santiago

L

43,875

14,000

14,300

0,500

72,675

55

***6442**

García Seijo, Paula

L

43,000

14,000

15,650

0,000

72,650

56

***4141**

Maceira Castiñeira, María Matilde

L

45,000

14,000

12,900

0,400

72,300

57

***2828**

Rodríguez Penas, Ruth

L

44,500

14,000

13,750

0,000

72,250

58

***3750**

González Lema, Iria

L

49,750

14,000

8,450

0,000

72,200

59

***4651**

Oves Costales, Cristina

L

47,750

14,000

10,350

0,000

72,100

60

***8927**

Fernández Díaz, Margarita María

L

36,000

14,000

22,000

0,000

72,000

61

***6821**

Fito Egea, Irma

L

45,125

14,000

12,750

0,000

71,875

62

***2947**

Pérez García, Ana María

L

35,750

14,000

22,000

0,100

71,850

63

***2958**

Sánchez Campos, Verónica

L

49,625

14,000

8,100

0,100

71,825

64

***9763**

Domínguez Fernández, Montserrat

L

43,875

14,000

13,950

0,000

71,825

65

***9748**

Núñez Fernández, María del Mar

L

42,375

14,000

15,450

0,000

71,825

66

***1477**

Matías González, Eva

L

43,875

14,000

13,930

0,000

71,805

67

***9349**

Rodríguez López, Verónica

L

43,750

14,000

14,000

0,050

71,800

68

***2063**

Pazos Crespo, Patricia

L

38,875

14,000

18,890

0,000

71,765

69

***9382**

Carballo Rúa, María Bernarda

L

35,750

14,000

22,000

0,000

71,750

70

***2535**

González García, José Ramón

L

43,750

14,000

13,900

0,000

71,650

71

***9247**

Romero Pita, Juana María

L

42,250

14,000

15,150

0,150

71,550

72

***8350**

González Souto, Marta

L

35,875

14,000

21,650

0,000

71,525

73

***6625**

Freire López, Victoria Eugenia

L

43,250

14,000

14,250

0,000

71,500

74

***3690**

Casas García, María

L

43,375

14,000

14,050

0,000

71,425

75

***5446**

Frade Fernández, Ana María

L

47,000

14,000

10,300

0,100

71,400

76

***5947**

Castro Lago, Ana

L

34,750

14,000

22,000

0,400

71,150

77

***8170**

Beiro Piñeiro, Ana Isabel

L

36,500

14,000

20,640

0,000

71,140

78

***6678**

Abuín Seoane, María Mar

L

45,250

14,000

11,570

0,100

70,920

79

***5291**

García López, Francisco José

L

37,375

14,000

19,500

0,000

70,875

80

***8328**

Rivera Vázquez, Walfrido

L

36,625

14,000

19,800

0,000

70,425

81

***7940**

Bermúdez Souto, María Isabel

L

40,375

14,000

15,900

0,000

70,275

82

***6036**

Vieiro Tafalla, Catalina María

L

45,875

14,000

10,390

0,000

70,265

83

***3897**

Iglesias Collazo, Marta

L

45,000

14,000

11,250

0,000

70,250

84

***3121**

Monteagudo Fontán, Tania

L

44,250

14,000

11,850

0,000

70,100

85

***2523**

Fernández de Cordoba Alonso, Inés María

L

43,125

14,000

12,720

0,000

69,845

86

***4435**

Bermúdez Fernández, Sandra

L

47,000

14,000

8,230

0,550

69,780

87

***8938**

Velasco Prieto, María Luisa

L

44,375

14,000

11,390

0,000

69,765

88

***2198**

Robles Castiñeiras, Aida

L

41,625

14,000

13,650

0,450

69,725

89

***8908**

Gutiérrez Molina, Ana María

L

39,750

14,000

15,420

0,470

69,640

90

***8156**

Santiago Santiago, Patricia

L

42,500

14,000

12,600

0,300

69,400

91

***2079**

Casal Fernández, Amelia

L

40,375

14,000

15,000

0,000

69,375

92

***8003**

Torres Fernández, María

L

37,750

14,000

17,550

0,000

69,300

93

***7267**

Fernández García, Carmen Luisa

L

39,375

14,000

15,750

0,000

69,125

94

***4382**

Pérez Amor, Rocio

L

47,500

14,000

7,370

0,000

68,870

95

***6444**

Somoza Fares, Susana

L

34,375

14,000

20,450

0,000

68,825

96

***8054**

Ríos Lage, Paula Josefina

L

40,750

14,000

13,200

0,550

68,500

97

***6946**

Rey Garea, Natalia

L

38,000

14,000

16,400

0,000

68,400

98

***3441**

Barca Romero, Antonio Roberto

L

32,375

14,000

22,000

0,000

68,375

99

***8942**

Fandiño Carrillo, María José

L

32,250

14,000

22,000

0,000

68,250

100

***0083**

López Torres, Leticia

L

43,625

14,000

10,330

0,100

68,055

101

***3554**

Piñón Díaz, Carmen

L

39,750

10,225

18,000

0,000

67,975

102

***7966**

Arjiz Cao, Olga María

L

41,125

14,000

12,750

0,000

67,875

103

***6561**

Del Valle Fraile, Julio

L

31,875

14,000

22,000

0,000

67,875

104

***2697**

Mejuto Carril, Sonia

L

44,000

14,000

9,750

0,100

67,850

105

***5467**

Suárez Abelenda, Sandra

L

44,000

14,000

9,600

0,100

67,700

106

***4261**

Souto Pedrouzo, Soraya María

L

45,750

14,000

7,860

0,000

67,610

107

***3567**

Lago Alonso, Iván

L

47,500

14,000

6,000

0,000

67,500

108

***1931**

Fernández Cardama, Eduardo

L

39,500

14,000

14,000

0,000

67,500

109

***7168**

Méndez Fabeiro, Marta Isabel

L

44,875

14,000

8,600

0,000

67,475

110

***0638**

Orge Amoedo, Mar

L

44,125

14,000

9,100

0,100

67,325

111

***0621**

Osorio López, Jesús

L

35,750

14,000

16,875

0,700

67,325

112

***5643**

Nieto Paredes, Beatriz

L

44,125

14,000

9,150

0,000

67,275

113

***5341**

Carbone Gromas, Nicolás

L

39,875

14,000

13,400

0,000

67,275

114

***4316**

Vila Pérez, María Begoña

L

35,875

9,391

22,000

0,000

67,266

115

***7044**

Alfaya García, Lourdes

L

50,000

14,000

3,150

0,000

67,150

116

***5244**

Gómez Fernández, Paula María

L

43,125

14,000

9,250

0,700

67,075

117

***5134**

Miguel Carrera, Jonatan

L

41,125

14,000

11,450

0,400

66,975

118

***3927**

Costas Mora, Rocio

L

45,000

14,000

7,970

0,000

66,970

119

***5897**

Iscar Cifuentes, Lucía

L

45,125

14,000

7,670

0,000

66,795

120

***1908**

García Pérez, María Sonia

L

30,750

14,000

22,000

0,000

66,750

121

***5432**

Conde Díaz, Candelaria

L

39,375

14,000

13,360

0,000

66,735

122

***2835**

Vela Flórez, Laura

L

48,250

14,000

4,160

0,200

66,610

123

***1593**

González Bastos, Cristina

L

32,625

14,000

19,970

0,000

66,595

124

***7796**

Pardo Planas, Irene

L

46,375

14,000

6,120

0,000

66,495

125

***9562**

Chaves Mejuto, Diana

L

43,500

14,000

8,990

0,000

66,490

126

***8920**

Da Costa Moure, Javier

L

36,625

14,000

15,800

0,000

66,425

127

***6737**

Castro Vázquez, Paula

L

38,875

14,000

13,500

0,000

66,375

128

***0489**

Moldovan, Andreea

L

41,375

14,000

10,950

0,000

66,325

129

***8504**

Morado González, Catarina

L

44,375

14,000

7,880

0,000

66,255

130

***9941**

Gómez Castro, Alba

L

47,250

12,670

6,300

0,000

66,220

131

***2960**

Sanmarful Schwarz, Alexandra

L

38,250

14,000

13,950

0,000

66,200

132

***4841**

Lago Mira, Francisco Javier

L

38,875

14,000

13,050

0,200

66,125

133

***4549**

Viso Cirugeda, Ana

L

41,875

14,000

10,050

0,050

65,975

134

***0179**

Gomis Sanchís, Isabel

L

43,250

14,000

8,700

0,000

65,950

135

***4943**

Pazos del Olmo, Isabel

L

48,750

14,000

3,150

0,000

65,900

136

***7010**

Arias Amorín, Iria

L

45,125

14,000

6,300

0,250

65,675

137

***0883**

Espiñeira Brañas, María Isabel

L

41,875

14,000

9,450

0,300

65,625

138

***3347**

Piñeiro Oviedo, María Esperanza

L

41,000

14,000

10,550

0,000

65,550

139

***6582**

Barreiro Carreño, María

L

40,250

14,000

11,250

0,000

65,500

140

***0376**

Pereda Moradiellos, Florinda

L

29,500

14,000

22,000

0,000

65,500

141

***6659**

Cillero Pérez, Raquel

L

46,375

13,409

5,700

0,000

65,484

142

***3234**

Castro Cageao, Sara

L

49,750

14,000

1,650

0,000

65,400

143

***1820**

Feijoo Iglesias, Juan Antonio

L

36,750

6,600

22,000

0,000

65,350

144

***6994**

López González, Laura

L

43,500

14,000

7,140

0,450

65,090

145

***4521**

Díaz Fernández, Paula

L

46,875

14,000

4,200

0,000

65,075

146

***5249**

Álvarez Sanz, Miguel

L

46,250

14,000

4,800

0,000

65,050

147

***2815**

Ferreira Pardo, Jesús David

L

41,250

14,000

9,680

0,100

65,030

148

***3943**

Blanco Río, Almudena

L

43,000

14,000

8,020

0,000

65,020

149

***1539**

Crespo Martínez, Sabela

L

48,000

14,000

2,940

0,000

64,940

150

***1762**

Rancaño Domínguez, Barbara

L

36,250

14,000

14,250

0,300

64,800

151

***9049**

Monteagudo Pousa, Inés

L

40,375

14,000

10,400

0,000

64,775

152

***6645**

Cerrato Rodríguez, Juan

L

42,375

14,000

7,950

0,300

64,625

153

***7992**

Díaz Otero, Arantxa

L

39,375

14,000

11,250

0,000

64,625

154

***5121**

Fernández Rivas, María José

L

43,750

14,000

6,750

0,000

64,500

155

***4897**

Rivera Figueiras, María Belén

L

37,750

14,000

12,500

0,000

64,250

156

***3597**

Muñíz Mariño, María Vanesa

L

43,125

14,000

7,050

0,000

64,175

157

***0194**

Martínez Rodríguez, Patricia

L

41,625

14,000

8,225

0,150

64,000

158

***6013**

García Mur, Tamara

L

37,625

14,000

12,300

0,000

63,925

159

***1559**

Vidal Orge, María Pilar

L

35,500

14,000

14,400

0,000

63,900

160

***1573**

González Martínez, Susana

L

39,125

3,005

21,750

0,000

63,880

161

***5973**

Lozano Guede, Laura

L

46,375

14,000

3,000

0,400

63,775

162

***4377**

Pacín Cebral, Marta

L

41,125

14,000

8,550

0,000

63,675

163

***2840**

García Moral, María del Pilar

L

40,125

14,000

9,420

0,100

63,645

164

***7029**

Duarte Pérez, Ana

L

40,625

14,000

8,400

0,600

63,625

165

***0090**

Liste Muíño, Rocío

L

48,250

14,000

1,350

0,000

63,600

166

***0377**

Rodríguez Crespo, Pablo

L

44,750

14,000

4,800

0,000

63,550

167

***4762**

Barreiro Cambeiro, Alicia

L

46,250

14,000

3,150

0,000

63,400

168

***4368**

Varela Arias, Miguel Ángel

L

41,625

14,000

7,500

0,100

63,225

169

***6114**

Carrodeguas Santos, Lucía

L

41,125

14,000

7,730

0,200

63,055

170

***5900**

Palacio Díaz, Analia

L

41,125

14,000

7,920

0,000

63,045

171

***4754**

Dacosta Balboa, Mónica

L

47,500

14,000

1,350

0,040

62,890

172

***2508**

Caamaño Troitiño, Ana Belén

L

43,125

14,000

5,590

0,100

62,815

173

***8226**

Blanco Romero, Sara

L

41,875

14,000

6,850

0,000

62,725

174

***9009**

Ferrer Rubio, Cristina

L

43,750

14,000

4,820

0,000

62,570

175

***3056**

Portela Velasco, Uxía

L

42,750

14,000

5,750

0,000

62,500

176

***6378**

González Lemos, José Miguel

L

34,375

14,000

14,100

0,000

62,475

177

***9674**

Roca Romero, Ana María

L

37,750

14,000

10,650

0,000

62,400

178

***7934**

Rego Ojea, Otilia

L

45,750

13,515

2,910

0,000

62,175

179

***6762**

Atanes Bonome, Antonio

L

41,500

14,000

6,300

0,350

62,150

180

***3483**

Armas González, María

L

36,750

14,000

11,300

0,100

62,150

181

***7607**

Vázquez Boan, Diego

L

41,625

14,000

6,450

0,000

62,075

182

***3775**

Pérez Vázquez, Cristina

L

39,875

14,000

8,100

0,100

62,075

183

***9387**

Abalde Castro, María Luz

L

46,625

14,000

1,350

0,000

61,975

184

***6453**

Arteaga Salinas, Maite

L

37,250

14,000

10,700

0,000

61,950

185

***9872**

Garrote Gómez, Berta María

L

43,000

14,000

4,800

0,100

61,900

186

***0420**

Martínez Santos, Mónica

L

42,500

14,000

5,250

0,100

61,850

187

***8341**

Fernández López, Elena

L

40,625

14,000

7,200

0,000

61,825

188

***3342**

Ferrín Boquete, Fátima

L

37,250

14,000

10,550

0,000

61,800

189

***2372**

Quiroga Luis, Alba

L

44,500

14,000

3,150

0,100

61,750

190

***2109**

Soneira Aguin, Iria

L

39,500

13,670

8,400

0,000

61,570

191

***1580**

Mayo Martínez, David

L

39,875

14,000

7,550

0,000

61,425

192

***6572**

De Castro Ríos, María

L

43,125

14,000

4,200

0,000

61,325

193

***7402**

Fraga Doce, Matilde

L

40,750

14,000

6,530

0,000

61,280

194

***0177**

Monteagudo Varela, Lara

L

38,250

14,000

8,300

0,700

61,250

195

***1829**

Arequipa Benavides, Juan Pablo

L

41,250

14,000

5,850

0,000

61,100

196

***4464**

Abarca Esperón, Eva

L

39,250

14,000

7,850

0,000

61,100

197

***3321**

Ayude Díaz, Sandra María

L

44,375

14,000

2,700

0,000

61,075

198

***9791**

Regal Faraldo, María Izaskun

L

42,000

14,000

4,950

0,070

61,020

199

***7688**

Espantoso Romero, Maite

L

40,250

14,000

6,300

0,450

61,000

200

***0829**

Lichtenstein Redivo, Gretel

L

29,500

14,000

17,350

0,100

60,950

201

***1553**

Paz Martínez, Carmen

L

42,000

14,000

4,900

0,000

60,900

202

***4549**

Domínguez Mariño, Lía

L

45,125

14,000

1,550

0,000

60,675

203

***1068**

Romero Mosquera, Marta

L

39,375

14,000

7,000

0,000

60,375

204

***7682**

Tejada Fuentes, Jessica

L

37,375

14,000

9,000

0,000

60,375

205

***4297**

Novo Porto, Javier

L

41,250

12,770

6,300

0,000

60,320

206

***5725**

Romero Fresco, Gabriela

L

42,875

14,000

3,300

0,020

60,195

207

***9072**

Pérez Val, Ana María

L

41,375

14,000

4,800

0,000

60,175

208

***2810**

Rubio Montero, María del Rosario

L

38,250

12,765

9,150

0,000

60,165

209

***8236**

Rodríguez Rodríguez, Marina

L

38,750

14,000

7,360

0,000

60,110

210

***9080**

Vázquez Rodríguez, Tania

L

43,125

14,000

2,850

0,000

59,975

211

***3506**

Cabrera Canosa, Raquel

L

40,625

14,000

5,250

0,100

59,975

212

***0556**

Saavedra Martínez, Pablo

L

39,375

14,000

6,440

0,000

59,815

213

***3178**

Noya Vázquez, Leticia

L

40,750

14,000

4,800

0,000

59,550

214

***4908**

Vázquez Arias, Pablo

L

37,375

14,000

8,160

0,000

59,535

215

***8407**

González Losada, Gabriela Alejandra

L

35,875

14,000

9,600

0,000

59,475

216

***4066**

Castro Cives, Ana

L

44,250

14,000

1,200

0,000

59,450

217

***9727**

Blanco Sio, Sonia

L

41,125

14,000

3,960

0,350

59,435

218

***6878**

Schippers, Glenn

L

36,625

12,000

10,750

0,000

59,375

219

***0078**

Fernández Souto, Fátima

L

34,000

14,000

11,250

0,100

59,350

220

***5280**

Álvarez Fernández, Vanesa

L

43,875

14,000

1,350

0,000

59,225

221

***7014**

Pérez Villar, María Vanessa

L

43,125

14,000

2,100

0,000

59,225

222

***6010**

Martínez Boedo, Rubén

L

37,000

12,655

9,300

0,000

58,955

223

***8758**

Guinda Giménez, María

L

35,125

14,000

9,550

0,250

58,925

224

***9972**

Vázquez Hermida, Susana

L

39,125

14,000

5,680

0,000

58,805

225

***2216**

Valdespino Páez, Ineyvis

L

37,750

14,000

7,000

0,050

58,800

226

***6934**

Gómez Rodríguez, Laura

L

41,750

14,000

3,000

0,000

58,750

227

***2795**

Ferrero Cabezas, María Teresa

L

31,250

14,000

13,500

0,000

58,750

228

***0934**

Chorén Vázquez, Pablo Martín

L

38,375

13,564

6,600

0,100

58,639

229

***7040**

Duran Rosende, Ana Belén

L

37,375

14,000

6,360

0,700

58,435

230

***3814**

González García, Rebeca

L

36,250

14,000

8,070

0,000

58,320

231

***7299**

Meis Blanco, Belinda

L

38,125

14,000

5,240

0,800

58,165

232

***3488**

Sousa Cruz, Catarina

L

35,750

14,000

8,400

0,000

58,150

233

***0175**

Alvar Pariente, Sara

L

42,750

14,000

1,350

0,000

58,100

234

***8884**

Rodríguez Rivas, María Carmen

L

33,250

14,000

10,350

0,420

58,020

235

***8094**

Justicia Grande, Rosa María

L

36,625

14,000

7,350

0,000

57,975

236

***9506**

Fernández Domínguez, Nuria

L

41,000

14,000

2,850

0,050

57,900

237

***6006**

Carballo Vicente, Ana

DI

36,250

14,000

22,000

0,750

73,000

238

***6181**

Dafonte Liñeira, María José

DI

35,625

14,000

22,000

0,000

71,625

239

***6061**

Sánchez Nieto, Alba

DI

42,750

13,765

1,200

0,000

57,715

240

***0160**

Martínez Veira, Ana Belén

DI

36,000

13,855

0,840

0,000

50,695

241

***6061**

Rodríguez Gómez-Aller, Laura

DI

34,500

14,000

0,040

0,100

48,640

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.