Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 173 Xoves, 12 de setembro de 2019 Páx. 40060

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 2 de setembro de 2019 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019000262 e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible efectuar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente rexeitado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está a disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, de Santiago de Compostela, 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2019

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto: 01556, modificación nº 1 da ampliación da plataforma e mellora do trazado na CP 7103 de Laranga a Olveira por Seráns, p.q. 0,000 ao p.q. 6,100. T.M. Porto do Son.

Concello: Porto do Son.

Provincia: A Coruña.

Expropiante: Deputación Provincial da Coruña.

Beneficiaria: Deputación Provincial da Coruña.

Acto notificado: resolución de fixación de prezo xusto.

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº de expediente

Predio

Prezo xusto (€)

CMVMC San Pedro de Muro

MVMC Veciños San Pedro de Muro

MVMC Veciños San Pedro de Muro

MVMC Veciños San Pedro de Muro

MVMC Veciños San Pedro de Muro

José Manuel Martínez Romay

MVMC Veciños San Pedro de Muro

José Antonio Parada Rego

María Isabel Franco Dieste

José Queiruga Santos

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

20.6.2019

2019000262

2019000271

2019000279

2019000280

2019000281

2019000283

2019000284

2019000291

2019000292

2019000293

95 CO

171 CO

226 CO

227 CO

228 CO

261 BCO

263 ACO

317 CO

319 CO

327 CO

916,61

7.105,56

136,42

404,19

1.201,55

187,22

1.137,07

73,80

104,56

98,41