Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Luns, 23 de setembro de 2019 Páx. 40894

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios e desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 24, do 4 de febreiro).

O día 24 de febreiro de 2019, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 16 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 e medida 8.5 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 10.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarase, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

1. A publicación do contido da Resolución do 13 de agosto de 2019 das axudas concedidas con cargo aos códigos de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209 e 14.03.713B.770.0.2016 00210, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014, da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA), ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, na cal inclúense as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catastrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, coma son as rozas, rareos, claras e podas), coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: (medida Feader 8.5) axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, clareos, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

O anexo I relaciona a lista daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II aquelas pertencentes á liña II que foron concedidas. No anexo III preséntanse aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación e no anexo IV indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo as prioridades do artigo 10 da orde. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I e II, deberán:

1) Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2020, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto con esta documentación deberán achegar, segundo o disposto no artigo 19 punto 3 da devandita orde de axudas:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos pro indivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de montes ou enxeñaría técnica forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos na anexo VIII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non posuílos.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos de subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no artigo 8.2.f).

d) De ser o caso, documentación da planta empregada de todas as especies incluídas no anexo I e XII do Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución: pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor conforme cos modelos especificados no anexo IX do Real decreto 289/2003, e xustificación dos requisitos de calidade exterior na maneira en que sexan elixibles pola autoridade competente segundo as especificacións recollidas no Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, tendo en conta que as cuotas mínimas de reinvestimento das CMVMC serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e pago indícanse no anexo XI da orde.

h) No caso de cesión do dereito de cobro da axuda con un terceiro:

– Comunicación do dereito de cobro, conforme ao modelo que figura no anexo IV da orde.

No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade pero deberá constar:

- Certificado do secretario da comunidade en que indique que a Asemblea Xeral autorizou, expresamente, o presidente a asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente.

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2) Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3) O titular comprométese a manter a masa, incluído o cartel informativo, conforme as condicións de comprobación da axuda e a conservala durante cinco anos, contados a partir do pagamento da axuda.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2019

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco
do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019

Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son as rozas, rareos, claras e podas), coa finalidade da prevención de incendios.

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150002/2019

*** 6909 **

JOSÉ MANUEL PAZOS LÓPEZ

4.328,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:48:113:1

Muxía

2,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,40

515,16

1.236,38

1.236,38

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,40

605,70

1.453,68

1.453,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,40

682,68

1.638,43

1.638,43

Total:

4.328,49

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150003/2019

*** 3291 **

SALVADOR RAMÓN AREAS CAPELO

6.853,45

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:5:449:1

Cee

3,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,80

515,16

1.957,61

1.957,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,80

605,70

2.301,66

2.301,66

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,80

682,68

2.594,18

2.594,18

Total:

6.853,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150004/2019

*** 7413 **

JOSÉ MANUEL CASTIÑEIRA AREAS

2.524,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:27:359:1

Muxía

1,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,40

515,16

721,22

721,22

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,40

605,70

847,98

847,98

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,40

682,68

955,75

955,75

Total:

2.524,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150006/2019

*** 4688 **

RAMÓN JOSÉ LEMA FANDIÑO

1.983,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:65:24:1

Muxía

1,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,10

682,68

750,95

750,95

Total:

1.983,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150008/2019

*** 1115 **

MARÍA TERESA VILLAR PÉREZ

1.803,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:32:728:2

Cee

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

Total:

90,18

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:23:0:0:32:728:4

Cee

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,95

515,16

489,40

489,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,95

605,70

575,42

575,42

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

Total:

1.713,37

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150009/2019

*** 1251 **

MANUELA PALMIRA LADO PÉREZ

3.156,20

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:43:298:1

Cee

1,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,75

515,16

901,53

901,53

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,75

605,70

1.059,98

1.059,98

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,75

682,68

1.194,69

1.194,69

Total:

3.156,20

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150010/2019

*** 3211 **

SARA PAIS SILVA

3.607,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:9:733:1

Muxía

2,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,00

515,16

1.030,32

1.030,32

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,00

605,70

1.211,40

1.211,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,00

682,68

1.365,36

1.365,36

Total:

3.607,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150011/2019

*** 7037 **

ÁNGEL DÍAZ DÍAZ

3.102,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:64:0:1:509:1966:1

Oza dos Ríos

1,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,36

515,16

700,62

700,62

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,36

605,70

823,75

823,75

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,36

682,68

928,44

928,44

Total:

2.452,81

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:64:0:1:509:1967:1

Oza dos Ríos

0,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,36

515,16

185,46

185,46

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,36

605,70

218,05

218,05

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,36

682,68

245,76

245,76

Total:

649,27

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150012/2019

*** 4731 **

UBALDINO CARREIRA MOUZO

5.049,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:505:172:1

Dumbría

1,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,90

515,16

978,80

978,80

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,90

605,70

1.150,83

1.150,83

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,90

682,68

1.297,09

1.297,09

Total:

3.426,72

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:34:0:0:505:716:1

Dumbría

0,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,90

515,16

463,64

463,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,90

605,70

545,13

545,13

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,90

682,68

614,41

614,41

Total:

1.623,18

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150013/2019

*** 5302 **

MERCEDES EMILIA GARCÍA ABUELO

2.885,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:24:54:1

Dumbría

1,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,60

515,16

824,26

824,26

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,60

605,70

969,12

969,12

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,60

682,68

1.092,29

1.092,29

Total:

2.885,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150014/2019

*** 6713 **

MARÍA DEL CARMEN CANOSA OZÓN

5.410,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:18:397:1

Dumbría

3,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,00

515,16

1.545,48

1.545,48

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

Total:

5.410,62

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150016/2019

*** 4367 **

ELÍAS EDREIRA ARÁN

2.164,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:17:484:3

Dumbría

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,20

515,16

618,19

618,19

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,20

605,70

726,84

726,84

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,20

682,68

819,22

819,22

Total:

2.164,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150019/2019

*** 2032 **

ALEJANDRO ALFREDO DURÁN CANOSA

9.017,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:38:0:0:20:161:1

Fisterra

5,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,00

515,16

2.575,80

2.575,80

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,00

605,70

3.028,50

3.028,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,00

682,68

3.413,40

3.413,40

Total:

9.017,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150021/2019

*** 3365 **

CMVMC MARINA CALZADA E AGRE

47.284,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:3:0:0:6:120:1

Aranga

0,72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,72

515,16

370,92

370,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,72

605,70

436,10

436,10

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,72

682,68

491,53

491,53

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,72

47,85

34,45

34,45

Total:

1.333,00

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:3:0:0:6:219:1

Aranga

5,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,31

515,16

2.735,50

2.735,50

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,31

605,70

3.216,27

3.216,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,31

682,68

3.625,03

3.625,03

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,31

47,85

254,08

254,08

Total:

9.830,88

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:3:0:0:6:118:1

Aranga

1,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,04

515,16

535,77

535,77

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,04

605,70

629,93

629,93

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,04

682,68

709,99

709,99

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,04

47,85

49,76

49,76

Total:

1.925,45

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:3:0:0:6:245:1

Aranga

8,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,07

515,16

4.157,34

4.157,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,07

605,70

4.888,00

4.888,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,07

682,68

5.509,23

5.509,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,07

47,85

386,15

386,15

Total:

14.940,72

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:3:0:0:6:193:2

Aranga

10,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,40

515,16

5.357,66

5.357,66

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,40

605,70

6.299,28

6.299,28

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,40

682,68

7.099,87

7.099,87

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,40

47,85

497,64

497,64

Total:

19.254,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150023/2019

*** 2808 **

CMVMC DE SANTIAGO DE LANDOI

9.553,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:95:0:0:14:1:1

Cariño

5,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,16

515,16

2.658,23

2.658,23

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,16

605,70

3.125,41

3.125,41

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,16

682,68

3.522,63

3.522,63

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,16

47,85

246,91

246,91

Total:

9.553,18

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150029/2019

*** 5736 **

CMVMC DE LEIRO

6.165,12

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:18:586:8

Rianxo

3,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,12

515,16

1.607,30

1.607,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,12

605,70

1.889,78

1.889,78

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,12

682,68

2.129,96

2.129,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,12

47,85

149,29

149,29

Total:

5.776,33

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:73:0:0:18:586:9

Rianxo

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,21

515,16

108,18

108,18

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,21

605,70

127,20

127,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,21

682,68

143,36

143,36

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

388,79

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150031/2019

*** 5473 **

CMVMC GANDARELA

5.609,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:92:362:1

Lousame

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:92:380:1

Lousame

3,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,00

515,16

1.545,48

1.545,48

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,00

47,85

143,55

143,55

Total:

5.554,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150032/2019

*** 4042 **

CMVMC DE GRAÑAS DO SOR E MAÑÓN

72.218,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:45:0:0:29:9003:1

Mañón

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:45:0:0:29:116:1

Mañón

3,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,12

515,16

1.607,30

1.607,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,12

605,70

1.889,78

1.889,78

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,12

682,68

2.129,96

2.129,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,12

47,85

149,29

149,29

Total:

5.776,33

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:45:0:0:35:390:9

Mañón

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:45:0:0:35:390:7

Mañón

9,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,64

515,16

4.966,14

4.966,14

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,64

605,70

5.838,95

5.838,95

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,64

682,68

6.581,04

6.581,04

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,64

47,85

461,27

461,27

Total:

17.847,40

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:45:0:0:35:355:1

Mañón

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:45:0:0:35:9002:1

Mañón

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:45:0:0:35:390:3

Mañón

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:45:0:0:35:392:1

Mañón

0,83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,83

515,16

427,58

427,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,83

605,70

502,73

502,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,83

682,68

566,62

566,62

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,83

47,85

39,72

39,72

Total:

1.536,65

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:45:0:0:35:390:10

Mañón

12,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

12,91

515,16

6.650,72

6.650,72

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

12,91

605,70

7.819,59

7.819,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,91

682,68

8.813,40

8.813,40

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

12,91

47,85

617,74

617,74

Total:

24.156,45

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:45:0:0:35:390:1

Mañón

5,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,12

515,16

2.637,62

2.637,62

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,12

605,70

3.101,18

3.101,18

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,12

682,68

3.495,32

3.495,32

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,12

47,85

244,99

244,99

Total:

9.479,11

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:45:0:0:35:391:6

Mañón

6,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,95

515,16

3.580,36

3.580,36

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,95

605,70

4.209,62

4.209,62

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,95

682,68

4.744,63

4.744,63

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,95

47,85

332,56

332,56

Total:

12.867,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150036/2019

*** 3097 **

CMVMC DE LOURO

23.475,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:54:0:0:13:1566:1

Muros

3,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,86

515,16

1.988,52

1.988,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,86

605,70

2.338,00

2.338,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,86

682,68

2.635,14

2.635,14

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,86

47,85

184,70

184,70

Total:

7.146,36

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:54:0:0:13:1405:1

Muros

8,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,05

515,16

4.147,04

4.147,04

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,05

605,70

4.875,89

4.875,89

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,05

682,68

5.495,57

5.495,57

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,05

47,85

385,19

385,19

Total:

14.903,69

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:54:0:0:13:86:1

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:54:0:0:13:87:1

Muros

0,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,58

47,85

27,75

27,75

Total:

1.073,80

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:54:0:0:13:88:1

Muros

0,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

333,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150037/2019

*** 6486 **

CMVMC SANTA MARÍA DE ORDES

30.085,09

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:17:514:1

Toques

8,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,91

515,16

4.590,08

4.590,08

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,91

605,70

5.396,79

5.396,79

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,91

682,68

6.082,68

6.082,68

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,91

47,85

426,34

426,34

Total:

16.495,89

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:84:0:0:17:506:1

Toques

1,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,27

515,16

654,25

654,25

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,27

605,70

769,24

769,24

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,27

682,68

867,00

867,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,27

47,85

60,77

60,77

Total:

2.351,26

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:84:0:0:17:474:1

Toques

6,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,07

515,16

3.127,02

3.127,02

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,07

605,70

3.676,60

3.676,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,07

682,68

4.143,87

4.143,87

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,07

47,85

290,45

290,45

Total:

11.237,94

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150039/2019

*** 3457 **

CMVMC DE FUFELO (ROIS)

27.159,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:114:488:1

Rois

10,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,50

515,16

5.409,18

5.409,18

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,50

605,70

6.359,85

6.359,85

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,50

682,68

7.168,14

7.168,14

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,50

47,85

502,43

502,43

Total:

19.439,60

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:114:489:1

Rois

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,42

515,16

216,37

216,37

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,42

605,70

254,39

254,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,42

682,68

286,73

286,73

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,42

47,85

20,10

20,10

Total:

777,59

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:114:489:4

Rois

2,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,36

515,16

1.215,78

1.215,78

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,36

605,70

1.429,45

1.429,45

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,36

682,68

1.611,12

1.611,12

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,36

47,85

112,93

112,93

Total:

4.369,28

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:75:0:0:114:489:6

Rois

1,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,39

515,16

716,07

716,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,39

605,70

841,92

841,92

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,39

682,68

948,93

948,93

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,39

47,85

66,51

66,51

Total:

2.573,43

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150043/2019

*** 4477 **

CMVMC DE PAZOS

12.385,80

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:66:0:0:25:50:1

Padrón

0,69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,69

515,16

355,46

355,46

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,69

605,70

417,93

417,93

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,69

682,68

471,05

471,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,69

47,85

33,02

33,02

Total:

1.277,46

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:66:0:0:51:958:1

Padrón

0,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,61

515,16

314,25

314,25

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,61

605,70

369,48

369,48

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,61

682,68

416,43

416,43

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,61

47,85

29,19

29,19

Total:

1.129,35

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:66:0:0:51:967:1

Padrón

5,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,39

515,16

2.776,71

2.776,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,39

605,70

3.264,72

3.264,72

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,39

682,68

3.679,65

3.679,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,39

47,85

257,91

257,91

Total:

9.978,99

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150044/2019

*** 2058 **

CMVMC SERRES

40.638,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:54:0:0:13:1427:2

Muros

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:54:0:0:13:1408:2

Muros

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:54:0:0:13:9024:1

Muros

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:54:0:0:13:1427:1

Muros

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,41

682,68

279,90

279,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,41

47,85

19,62

19,62

Total:

759,08

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:54:0:0:13:1408:1

Muros

2,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,56

515,16

1.318,81

1.318,81

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,56

605,70

1.550,59

1.550,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,56

682,68

1.747,66

1.747,66

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,56

47,85

122,50

122,50

Total:

4.739,56

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:54:0:0:13:1553:2

Muros

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:54:0:0:13:1412:1

Muros

3,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,75

515,16

1.931,85

1.931,85

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,75

605,70

2.271,38

2.271,38

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,75

682,68

2.560,05

2.560,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,75

47,85

179,44

179,44

Total:

6.942,72

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:54:0:0:13:1553:1

Muros

1,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,37

515,16

705,77

705,77

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,37

605,70

829,81

829,81

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,37

682,68

935,27

935,27

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,37

47,85

65,55

65,55

Total:

2.536,40

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:54:0:0:13:9047:1

Muros

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 12

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:54:0:0:13:1416:1

Muros

5,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,33

515,16

2.745,80

2.745,80

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,33

605,70

3.228,38

3.228,38

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,33

682,68

3.638,68

3.638,68

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,33

47,85

255,04

255,04

Total:

9.867,90

Traballos parcela nº 13

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:54:0:0:13:1411:2

Muros

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 14

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15:54:0:0:13:1411:1

Muros

4,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,44

515,16

2.287,31

2.287,31

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,44

605,70

2.689,31

2.689,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,44

682,68

3.031,10

3.031,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,44

47,85

212,45

212,45

Total:

8.220,17

Traballos parcela nº 15

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15:54:0:0:13:1552:1

Muros

3,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,38

515,16

1.741,24

1.741,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,38

605,70

2.047,27

2.047,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,38

682,68

2.307,46

2.307,46

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,38

47,85

161,73

161,73

Total:

6.257,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150045/2019

*** 3350 **

CMVMC SAN MIGUEL DA COSTA

13.589,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:155:19:1

Rois

2,83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,83

515,16

1.457,90

1.457,90

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,83

605,70

1.714,13

1.714,13

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,83

682,68

1.931,98

1.931,98

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,83

47,85

135,42

135,42

Total:

5.239,43

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:155:19:1

Rois

4,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,16

515,16

2.143,07

2.143,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,16

605,70

2.519,71

2.519,71

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,16

682,68

2.839,95

2.839,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,16

47,85

199,06

199,06

Total:

7.701,79

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:155:19:5

Rois

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150053/2019

*** 3181 **

CMVMC DE VILAS

15.292,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:95:52:1

Lousame

1,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,84

515,16

947,89

947,89

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,84

605,70

1.114,49

1.114,49

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,84

682,68

1.256,13

1.256,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,84

47,85

88,04

88,04

Total:

3.406,55

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:95:67:1

Lousame

5,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,12

515,16

2.637,62

2.637,62

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,12

605,70

3.101,18

3.101,18

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,12

682,68

3.495,32

3.495,32

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,12

47,85

244,99

244,99

Total:

9.479,11

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:96:214:1

Lousame

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,30

515,16

669,71

669,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,30

605,70

787,41

787,41

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,30

47,85

62,21

62,21

Total:

2.406,81

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150054/2019

*** 1866 **

CARMEN JOSEFA CAMBEIRO MARTÍNEZ

7.868,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:505:287:1

Dumbría

4,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,25

515,16

2.189,43

2.189,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,25

605,70

2.574,23

2.574,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,25

682,68

2.901,39

2.901,39

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,25

47,85

203,36

203,36

Total:

7.868,41

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150060/2019

*** 6514 **

CMVMC DE VILAMOR

14.676,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:10:954:1

Toques

0,06

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,06

1.031,41

61,88

61,88

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

105,71

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:84:0:0:10:954:2

Toques

0,12

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,12

1.031,41

123,77

123,77

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

211,43

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:84:0:0:10:974:1

Toques

0,22

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,22

1.031,41

226,91

226,91

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,22

682,68

150,19

150,19

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

387,63

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:84:0:0:10:974:2

Toques

7,43

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

7,43

1.031,41

7.663,38

7.663,38

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,43

682,68

5.072,31

5.072,31

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

7,43

47,85

355,53

355,53

Total:

13.091,22

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:84:0:0:12:682:1

Toques

0,06

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,06

1.031,41

61,88

61,88

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

105,71

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:84:0:0:12:683:1

Toques

0,03

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,03

1.031,41

30,94

30,94

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

52,86

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:84:0:0:12:684:1

Toques

0,05

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,05

1.031,41

51,57

51,57

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

88,09

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:84:0:0:12:685:1

Toques

0,07

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,07

1.031,41

72,20

72,20

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

123,34

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:84:0:0:12:686:1

Toques

0,10

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,10

1.031,41

103,14

103,14

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

176,20

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:84:0:0:12:687:1

Toques

0,09

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,09

1.031,41

92,83

92,83

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

158,58

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:84:0:0:12:688:1

Toques

0,05

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,05

1.031,41

51,57

51,57

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

88,09

Traballos parcela nº 12

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:84:0:0:12:748:1

Toques

0,05

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,05

1.031,41

51,57

51,57

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

88,09

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150061/2019

*** 3939 **

PRADO SALGUEIRO, S.L.

55.833,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:4:476:1

Cee

26,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

26,71

515,16

13.759,92

13.759,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

26,71

605,70

16.178,25

16.178,25

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

26,71

682,68

18.234,38

18.234,38

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

26,71

47,85

1.278,07

1.278,07

Total:

49.705,62

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:23:0:0:4:476:4

Cee

2,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,37

515,16

1.220,93

1.220,93

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,37

605,70

1.435,51

1.435,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,37

682,68

1.617,95

1.617,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,37

47,85

113,40

113,40

Total:

4.387,79

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:23:0:0:4:476:14

Cee

0,94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,94

515,16

484,25

484,25

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,94

605,70

569,36

569,36

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,94

682,68

641,72

641,72

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,94

47,85

44,98

44,98

Total:

1.740,31

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150067/2019

*** 0255 **

PURA PIGUEIRAS PARDO

4.987,80

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:45:0:0:34:537:1

Mañón

2,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,33

490,00

1.141,70

1.141,70

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,33

540,00

1.258,20

1.258,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,33

600,00

1.398,00

1.398,00

Total:

3.797,90

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:45:0:0:34:537:2

Mañón

0,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,73

490,00

357,70

357,70

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,73

540,00

394,20

394,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,73

600,00

438,00

438,00

Total:

1.189,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150068/2019

*** 5438 **

COMUNIDADE VECIÑAL DO MONTE EN MAN COMÚN DA PENA-ROIS

6.091,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:153:135:2

Rois

3,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,29

515,16

1.694,88

1.694,88

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,29

605,70

1.992,75

1.992,75

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,29

682,68

2.246,02

2.246,02

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,29

47,85

157,43

157,43

Total:

6.091,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150071/2019

*** 2512 **

CMVMC PENABOA DE CERNÁN

15.440,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:103:230:1

Rois

7,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,48

515,16

3.853,40

3.853,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,48

605,70

4.530,64

4.530,64

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,48

682,68

5.106,45

5.106,45

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,48

47,85

357,92

357,92

Total:

13.848,41

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:103:231:1

Rois

0,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,86

515,16

443,04

443,04

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,86

605,70

520,90

520,90

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,86

682,68

587,10

587,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,86

47,85

41,15

41,15

Total:

1.592,19

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150073/2019

*** 4061 **

JOSÉ INSUA INSUA

2.885,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:38:0:0:21:384:1

Fisterra

1,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,60

515,16

824,26

824,26

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,60

605,70

969,12

969,12

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,60

682,68

1.092,29

1.092,29

Total:

2.885,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150082/2019

*** 5365 **

CMVMC DABAIXO E CAMPO DE LAMAS

11.200,89

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:92:378:2

Lousame

2,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,52

515,16

1.298,20

1.298,20

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,52

605,70

1.526,36

1.526,36

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,52

682,68

1.720,35

1.720,35

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,52

47,85

120,58

120,58

Total:

4.665,49

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:92:459:1

Lousame

3,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,53

515,16

1.818,51

1.818,51

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,53

605,70

2.138,12

2.138,12

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,53

682,68

2.409,86

2.409,86

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,53

47,85

168,91

168,91

Total:

6.535,40

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150088/2019

*** 6723 **

CMVMC CAPELA

41.878,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:6:808:1

Toques

0,87

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,87

515,16

448,19

448,19

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,87

605,70

526,96

526,96

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,87

682,68

593,93

593,93

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,87

47,85

41,63

41,63

Total:

1.610,71

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:84:0:0:6:809:1

Toques

2,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,73

515,16

1.406,39

1.406,39

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,73

605,70

1.653,56

1.653,56

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,73

682,68

1.863,72

1.863,72

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,73

47,85

130,63

130,63

Total:

5.054,30

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:84:0:0:6:810:1

Toques

0,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,33

47,85

15,79

15,79

Total:

610,95

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:84:0:0:6:811:1

Toques

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:84:0:0:6:823:1

Toques

2,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,35

515,16

1.210,63

1.210,63

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,35

605,70

1.423,40

1.423,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,35

682,68

1.604,30

1.604,30

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,35

47,85

112,45

112,45

Total:

4.350,78

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:84:0:0:6:824:1

Toques

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:84:0:0:6:826:1

Toques

3,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,30

515,16

1.700,03

1.700,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,30

605,70

1.998,81

1.998,81

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,30

682,68

2.252,84

2.252,84

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,30

47,85

157,91

157,91

Total:

6.109,59

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:84:0:0:6:861:1

Toques

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,30

515,16

154,55

154,55

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,30

605,70

181,71

181,71

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

555,42

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:84:0:0:7:333:4

Toques

2,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,92

515,16

1.504,27

1.504,27

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,92

605,70

1.768,64

1.768,64

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,92

682,68

1.993,43

1.993,43

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,92

47,85

139,72

139,72

Total:

5.406,06

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:84:0:0:7:333:5

Toques

8,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,86

515,16

4.564,32

4.564,32

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,86

605,70

5.366,50

5.366,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,86

682,68

6.048,54

6.048,54

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,86

47,85

423,95

423,95

Total:

16.403,31

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:84:0:0:8:7:1

Toques

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 12

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:84:0:0:8:7:7

Toques

0,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 13

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:84:0:0:501:1:2

Toques

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

499,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150093/2019

*** 2985 **

CMVMC A BARBANZA, ENXA, XIÁN, DORDO, COSTA DE ABAIXO E SOBRADO

7.164,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:16:258:1

Porto do Son

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

499,87

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:16:258:2

Porto do Son

3,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,23

515,16

1.663,97

1.663,97

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,23

605,70

1.956,41

1.956,41

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,23

682,68

2.205,06

2.205,06

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,23

47,85

154,56

154,56

Total:

5.980,00

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:72:0:0:16:258:6

Porto do Son

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,37

515,16

190,61

190,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,37

605,70

224,11

224,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,37

682,68

252,59

252,59

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,37

47,85

17,70

17,70

Total:

685,01

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150098/2019

*** 2821 **

CMVMC OLEIROS

6.054,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:74:0:0:29:12:5

Ribeira

0,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,55

515,16

283,34

283,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,55

605,70

333,14

333,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,55

682,68

375,47

375,47

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,55

47,85

26,32

26,32

Total:

1.018,27

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:74:0:0:29:12:1

Ribeira

2,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,14

515,16

1.102,44

1.102,44

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,14

605,70

1.296,20

1.296,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,14

682,68

1.460,94

1.460,94

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,14

47,85

102,40

102,40

Total:

3.961,98

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:74:0:0:29:353:1

Ribeira

0,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,58

47,85

27,75

27,75

Total:

1.073,80

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150100/2019

*** 0702 **

CMVMC OLVEIRA

13.792,85

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:74:0:0:42:849:6

Ribeira

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:74:0:0:42:849:2

Ribeira

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:74:0:0:42:849:1

Ribeira

3,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,64

515,16

1.875,18

1.875,18

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,64

605,70

2.204,75

2.204,75

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,64

682,68

2.484,96

2.484,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,64

47,85

174,17

174,17

Total:

6.739,06

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:74:0:0:42:90:1

Ribeira

0,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,63

515,16

324,55

324,55

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,63

605,70

381,59

381,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,63

682,68

430,09

430,09

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,63

47,85

30,15

30,15

Total:

1.166,38

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:74:0:0:42:89:2

Ribeira

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:74:0:0:42:89:1

Ribeira

0,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,53

515,16

273,03

273,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,53

605,70

321,02

321,02

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,53

682,68

361,82

361,82

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,53

47,85

25,36

25,36

Total:

981,23

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:74:0:0:42:850:5

Ribeira

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:74:0:0:42:849:5

Ribeira

1,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,38

515,16

710,92

710,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,38

605,70

835,87

835,87

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,38

682,68

942,10

942,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,38

47,85

66,03

66,03

Total:

2.554,92

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:74:0:0:42:81:1

Ribeira

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:74:0:0:42:850:2

Ribeira

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:74:0:0:42:842:1

Ribeira

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,78

515,16

401,82

401,82

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,78

605,70

472,45

472,45

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,78

682,68

532,49

532,49

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,78

47,85

37,32

37,32

Total:

1.444,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150102/2019

*** 3397 **

CMVMC CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS

9.386,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:84:90:2

Rianxo

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:73:0:0:84:92:1

Rianxo

0,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:73:0:0:84:88:1

Rianxo

3,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,47

515,16

1.787,61

1.787,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,47

605,70

2.101,78

2.101,78

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,47

682,68

2.368,90

2.368,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,47

47,85

166,04

166,04

Total:

6.424,33

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:73:0:0:84:96:1

Rianxo

1,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,00

515,16

515,16

515,16

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,00

605,70

605,70

605,70

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,00

682,68

682,68

682,68

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,00

47,85

47,85

47,85

Total:

1.851,39

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150104/2019

*** 3138 **

CMVMC BARBANZA, ENXA E DORDO

8.923,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:21:390:7

Porto do Son

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:21:390:26

Porto do Son

4,54

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,54

515,16

2.338,83

2.338,83

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,54

605,70

2.749,88

2.749,88

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,54

682,68

3.099,37

3.099,37

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,54

47,85

217,24

217,24

Total:

8.405,32

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150109/2019

*** 0324 **

IGNACIO AJURIA PEÓN

6.853,45

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:41:0:0:23:1157:1

Laxe

3,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,80

515,16

1.957,61

1.957,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,80

605,70

2.301,66

2.301,66

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,80

682,68

2.594,18

2.594,18

Total:

6.853,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150110/2019

*** 0374 **

MARÍA JOSÉ AJURIA PEÓN

11.723,01

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:41:0:0:23:839:2

Laxe

6,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,00

515,16

3.090,96

3.090,96

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,00

605,70

3.634,20

3.634,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,00

682,68

4.096,08

4.096,08

Total:

10.821,24

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:41:0:0:23:840:1

Laxe

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,50

515,16

257,58

257,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,50

605,70

302,85

302,85

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,50

682,68

341,34

341,34

Total:

901,77

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270001/2019

*** 1117 **

CMVMC MONTE FARELO

38.990,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

6,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,38

515,16

3.286,72

3.286,72

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,38

605,70

3.864,37

3.864,37

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,38

682,68

4.355,50

4.355,50

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,38

47,85

305,28

305,28

Total:

11.811,87

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:3:0:0:77:874:1

Antas de Ulla

9,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,04

515,16

4.657,05

4.657,05

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,04

605,70

5.475,53

5.475,53

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,04

682,68

6.171,43

6.171,43

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,04

47,85

432,56

432,56

Total:

16.736,57

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:3:0:0:77:876:2

Antas de Ulla

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:3:0:0:77:876:3

Antas de Ulla

2,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,23

515,16

1.148,81

1.148,81

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,23

605,70

1.350,71

1.350,71

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,23

682,68

1.522,38

1.522,38

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,23

47,85

106,71

106,71

Total:

4.128,61

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:3:0:0:77:876:8

Antas de Ulla

3,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,40

515,16

1.751,54

1.751,54

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,40

605,70

2.059,38

2.059,38

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,40

682,68

2.321,11

2.321,11

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,40

47,85

162,69

162,69

Total:

6.294,72

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270004/2019

*** 5541 **

MANUEL ABRAIRA GARCÍA

4.905,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:0:32:314:1

Pol

1,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,39

515,16

716,07

716,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,39

605,70

841,92

841,92

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,39

682,68

948,93

948,93

Total:

2.506,92

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:46:0:0:29:103:1

Pol

0,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,91

515,16

468,80

468,80

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,91

605,70

551,19

551,19

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,91

682,68

621,24

621,24

Total:

1.641,23

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:46:0:0:29:104:1

Pol

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,42

515,16

216,37

216,37

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,42

605,70

254,39

254,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,42

682,68

286,73

286,73

Total:

757,49

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270005/2019

*** 7905 **

CONSTANTINO CABANAS LÓPEZ

10.027,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:49:0:0:9:352:6

Portomarín

5,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,56

515,16

2.864,29

2.864,29

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,56

605,70

3.367,69

3.367,69

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,56

682,68

3.795,70

3.795,70

Total:

10.027,68

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270007/2019

*** 6772 **

CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

4.959,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:71:38:1

Fonsagrada, A

1,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,22

515,16

628,50

628,50

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,22

605,70

738,95

738,95

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,22

682,68

832,87

832,87

Total:

2.200,32

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:81:244:1

Fonsagrada, A

1,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,53

515,16

788,19

788,19

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,53

605,70

926,72

926,72

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,53

682,68

1.044,50

1.044,50

Total:

2.759,41

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270009/2019

*** 4887 **

CMVMC DE CASTRELO E ESPIÑA

41.063,83

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:4:0:0:21:332:2

Baleira

2,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,95

515,16

1.519,72

1.519,72

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,95

605,70

1.786,82

1.786,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,95

682,68

2.013,91

2.013,91

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,95

47,85

141,16

141,16

Total:

5.461,61

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:4:0:0:21:418:1

Baleira

4,72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,72

515,16

2.431,56

2.431,56

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,72

605,70

2.858,90

2.858,90

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,72

682,68

3.222,25

3.222,25

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,72

47,85

225,85

225,85

Total:

8.738,56

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:4:0:0:21:418:1

Baleira

6,74

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,74

515,16

3.472,18

3.472,18

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,74

605,70

4.082,42

4.082,42

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,74

682,68

4.601,26

4.601,26

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,74

47,85

322,51

322,51

Total:

12.478,37

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:4:0:0:21:418:1

Baleira

7,77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,77

515,16

4.002,79

4.002,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,77

605,70

4.706,29

4.706,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

7,77

682,68

5.304,42

5.304,42

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,77

47,85

371,79

371,79

Total:

14.385,29

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270010/2019

*** 5162 **

CARMEN MONTESERÍN GUTIÉRREZ

2.128,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:81:243:1

Fonsagrada, A

1,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,18

515,16

607,89

607,89

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,18

605,70

714,73

714,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,18

682,68

805,56

805,56

Total:

2.128,18

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270015/2019

*** 2223 **

MVMC DE VILAR DE LOR

57.629,66

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:50:0:0:3:9010:1

Quiroga

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:50:0:0:3:9007:1

Quiroga

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:50:0:0:3:4:1

Quiroga

3,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,93

515,16

2.024,58

2.024,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,93

605,70

2.380,40

2.380,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,93

682,68

2.682,93

2.682,93

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,93

47,85

188,05

188,05

Total:

7.275,96

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:50:0:0:3:3:1

Quiroga

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,62

515,16

319,40

319,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,62

605,70

375,53

375,53

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,62

682,68

423,26

423,26

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,62

47,85

29,67

29,67

Total:

1.147,86

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:50:0:0:4:9015:1

Quiroga

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:50:0:0:3:9009:1

Quiroga

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:50:0:0:3:16:1

Quiroga

10,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,00

515,16

5.151,60

5.151,60

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,00

605,70

6.057,00

6.057,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,00

682,68

6.826,80

6.826,80

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,00

47,85

478,50

478,50

Total:

18.768,90

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27:50:0:0:3:12:1

Quiroga

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,95

515,16

489,40

489,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,95

605,70

575,42

575,42

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,95

47,85

45,46

45,46

Total:

1.758,83

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27:50:0:0:3:10:2

Quiroga

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

27:50:0:0:3:10:1

Quiroga

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Traballos parcela nº 12

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

27:50:0:0:3:9013:1

Quiroga

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 13

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

27:50:0:0:4:9008:1

Quiroga

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 14

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

27:50:0:0:4:21:2

Quiroga

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 15

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

27:50:0:0:4:21:1

Quiroga

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,30

515,16

154,55

154,55

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,30

605,70

181,71

181,71

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

555,42

Traballos parcela nº 16

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

27:50:0:0:4:19:5

Quiroga

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 17

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

27:50:0:0:4:19:4

Quiroga

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 18

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

27:50:0:0:4:21:3

Quiroga

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

888,68

Traballos parcela nº 19

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

27:50:0:0:4:19:1

Quiroga

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 21

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

27:50:0:0:4:4:10

Quiroga

5,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,34

515,16

2.750,95

2.750,95

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,34

605,70

3.234,44

3.234,44

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,34

682,68

3.645,51

3.645,51

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,34

47,85

255,52

255,52

Total:

9.886,42

Traballos parcela nº 22

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

27:50:0:0:4:4:1

Quiroga

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 23

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

27:50:0:0:4:4:9

Quiroga

0,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,67

515,16

345,16

345,16

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,67

605,70

405,82

405,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,67

682,68

457,40

457,40

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

1.240,44

Traballos parcela nº 24

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

27:50:0:0:3:9003:1

Quiroga

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 26

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

27:50:0:0:3:17:1

Quiroga

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,41

682,68

279,90

279,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,41

47,85

19,62

19,62

Total:

759,08

Traballos parcela nº 27

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

27:50:0:0:4:4:6

Quiroga

1,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,96

515,16

1.009,71

1.009,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,96

605,70

1.187,17

1.187,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,96

682,68

1.338,05

1.338,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,96

47,85

93,79

93,79

Total:

3.628,72

Traballos parcela nº 28

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

27:50:0:0:4:4:5

Quiroga

0,43

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,43

515,16

221,52

221,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,43

605,70

260,45

260,45

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,43

682,68

293,55

293,55

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

796,10

Traballos parcela nº 29

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

27:50:0:0:4:4:4

Quiroga

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

888,68

Traballos parcela nº 30

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

27:50:0:0:4:4:11

Quiroga

2,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,65

515,16

1.365,17

1.365,17

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,65

605,70

1.605,11

1.605,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,65

682,68

1.809,10

1.809,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,65

47,85

126,80

126,80

Total:

4.906,18

Traballos parcela nº 31

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

31

27:50:0:0:4:9012:1

Quiroga

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 32

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

32

27:50:0:0:4:9009:1

Quiroga

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 33

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

33

27:50:0:0:4:18:1

Quiroga

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 34

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

34

27:50:0:0:4:4:7

Quiroga

0,99

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,99

515,16

510,01

510,01

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,99

605,70

599,64

599,64

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,99

682,68

675,85

675,85

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,99

47,85

47,37

47,37

Total:

1.832,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270023/2019

*** 2675 **

CMVMC DE RUBIÁN DE CIMA

34.861,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:24:0:0:2:312:1

Incio, O

18,83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

18,83

515,16

9.700,46

9.700,46

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

18,83

605,70

11.405,33

11.405,33

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

18,83

682,68

12.854,86

12.854,86

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

18,83

47,85

901,02

901,02

Total:

34.861,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270028/2019

*** 7364 **

MERCEDES BECERRA PRADOS

4.382,61

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:6:0:0:11:488:2

Becerreá

1,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,10

682,68

750,95

750,95

Total:

1.983,90

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:6:0:0:11:492:1

Becerreá

0,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,75

515,16

386,37

386,37

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,75

605,70

454,28

454,28

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,75

682,68

512,01

512,01

Total:

1.352,66

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:6:0:0:11:497:1

Becerreá

0,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,58

682,68

395,95

395,95

Total:

1.046,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270030/2019

*** 0410 **

CMVMC ARTOXOS E PEDRIZAS

14.977,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:1:0:0:314:3:2

Abadín

6,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,53

515,16

3.363,99

3.363,99

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,53

605,70

3.955,22

3.955,22

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,53

682,68

4.457,90

4.457,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,53

47,85

312,46

312,46

Total:

12.089,57

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:1:0:0:314:3:4

Abadín

1,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,56

515,16

803,65

803,65

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,56

605,70

944,89

944,89

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,56

682,68

1.064,98

1.064,98

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,56

47,85

74,65

74,65

Total:

2.888,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270036/2019

*** 2169 **

CMVMC DE CASTROLANZÁN

7.109,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:36:0:0:7:70:11

Baralla

3,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,84

515,16

1.978,21

1.978,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,84

605,70

2.325,89

2.325,89

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,84

682,68

2.621,49

2.621,49

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,84

47,85

183,74

183,74

Total:

7.109,33

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270038/2019

*** 9494 **

MARÍA JOSEFA QUIROGA GONZÁLEZ

3.571,01

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:4:3:279:1

Pol

1,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,14

515,16

587,28

587,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,14

605,70

690,50

690,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,14

682,68

778,26

778,26

Total:

2.056,04

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:46:0:4:3:279:6

Pol

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

Total:

306,61

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:46:0:4:3:279:11

Pol

0,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,34

515,16

175,15

175,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,34

605,70

205,94

205,94

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,34

682,68

232,11

232,11

Total:

613,20

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:46:0:4:3:305:1

Pol

0,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,33

682,68

225,28

225,28

Total:

595,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270041/2019

*** 2371 **

CMVMC DE AUGASMESTAS

20.174,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:45:629:1

Quiroga

11,45

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

11,45

1.031,41

11.809,64

11.809,64

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

11,45

682,68

7.816,69

7.816,69

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

11,45

47,85

547,88

547,88

Total:

20.174,21

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270045/2019

*** 3250 **

CMVMC DE DOADE

18.560,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:31:0:0:161:8:1

Monforte de Lemos

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:31:0:0:161:112:3

Monforte de Lemos

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

80,17

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:31:0:0:161:9:1

Monforte de Lemos

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:31:0:0:161:112:2

Monforte de Lemos

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

80,17

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:31:0:0:161:111:1

Monforte de Lemos

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

106,90

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:59:0:0:29:114:10

Sober

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

80,17

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:59:0:0:29:114:2

Sober

6,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,93

605,70

4.197,50

4.197,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,93

682,68

4.730,97

4.730,97

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,93

47,85

331,60

331,60

Total:

9.260,07

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:59:0:0:29:102:1

Sober

2,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,85

605,70

1.726,25

1.726,25

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,85

682,68

1.945,64

1.945,64

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,85

47,85

136,37

136,37

Total:

3.808,26

Traballos parcela nº 9

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27:59:0:0:31:1489:1

Sober

3,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,44

605,70

2.083,61

2.083,61

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,44

682,68

2.348,42

2.348,42

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,44

47,85

164,60

164,60

Total:

4.596,63

Traballos parcela nº 10

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27:59:0:0:31:1484:1

Sober

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

160,34

Traballos parcela nº 11

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

27:59:0:0:29:9047:1

Sober

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 12

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

27:31:0:0:161:1:1

Monforte de Lemos

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

267,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270046/2019

*** 1652 **

CMVMC VILALUZ

19.013,77

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:12:0:0:23:38:2

Cervantes

0,99

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,99

515,16

510,01

510,01

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,99

605,70

599,64

599,64

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,99

682,68

675,85

675,85

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,99

47,85

47,37

47,37

Total:

1.832,87

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:12:0:0:23:10:12

Cervantes

1,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,28

515,16

659,40

659,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,28

605,70

775,30

775,30

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,28

682,68

873,83

873,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,28

47,85

61,25

61,25

Total:

2.369,78

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:12:0:0:23:39:111

Cervantes

8,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,00

515,16

4.121,28

4.121,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,00

605,70

4.845,60

4.845,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

8,00

682,68

5.461,44

5.461,44

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,00

47,85

382,80

382,80

Total:

14.811,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270048/2019

*** 1319 **

CMVMC SANTA MARIÑA DE LAGOSTELLE

18.032,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:22:0:0:226:220:1

Guitiriz

3,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,96

515,16

2.040,03

2.040,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,96

605,70

2.398,57

2.398,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,96

682,68

2.703,41

2.703,41

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,96

47,85

189,49

189,49

Total:

7.331,50

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:22:0:0:232:2:1

Guitiriz

0,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,90

515,16

463,64

463,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,90

605,70

545,13

545,13

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,90

682,68

614,41

614,41

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,90

47,85

43,07

43,07

Total:

1.666,25

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:22:0:0:259:26:1

Guitiriz

4,88

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,88

515,16

2.513,98

2.513,98

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,88

605,70

2.955,82

2.955,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,88

682,68

3.331,48

3.331,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,88

47,85

233,51

233,51

Total:

9.034,79

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270054/2019

*** 5507 **

JOSÉ GONZÁLEZ SANDAMIL

19.939,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:36:0:0:19:469:1

Baralla

10,77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,77

515,16

5.548,27

5.548,27

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,77

605,70

6.523,39

6.523,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,77

682,68

7.352,46

7.352,46

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,77

47,85

515,34

515,34

Total:

19.939,46

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270055/2019

*** 1677 **

CMVMC DE TORBEO

29.659,27

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:52:0:0:25:441:4

Ribas de Sil

0,77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,77

515,16

396,67

396,67

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,77

605,70

466,39

466,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,77

682,68

525,66

525,66

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,77

47,85

36,84

36,84

Total:

1.425,56

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:52:0:0:26:644:6

Ribas de Sil

0,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,92

515,16

473,95

473,95

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,92

605,70

557,24

557,24

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,92

682,68

628,07

628,07

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,92

47,85

44,02

44,02

Total:

1.703,28

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:52:0:0:26:644:15

Ribas de Sil

1,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,96

515,16

1.009,71

1.009,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,96

605,70

1.187,17

1.187,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,96

682,68

1.338,05

1.338,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,96

47,85

93,79

93,79

Total:

3.628,72

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:52:0:0:26:644:18

Ribas de Sil

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 5

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:52:0:0:26:644:1

Ribas de Sil

6,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,48

515,16

3.338,24

3.338,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,48

605,70

3.924,94

3.924,94

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,48

682,68

4.423,77

4.423,77

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,48

47,85

310,07

310,07

Total:

11.997,02

Traballos parcela nº 6

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:52:0:0:25:441:3

Ribas de Sil

2,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,17

515,16

1.117,90

1.117,90

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,17

605,70

1.314,37

1.314,37

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,17

682,68

1.481,42

1.481,42

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,17

47,85

103,83

103,83

Total:

4.017,52

Traballos parcela nº 7

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:52:0:0:25:441:11

Ribas de Sil

0,83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,83

515,16

427,58

427,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,83

605,70

502,73

502,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,83

682,68

566,62

566,62

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,83

47,85

39,72

39,72

Total:

1.536,65

Traballos parcela nº 8

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:52:0:0:26:644:19

Ribas de Sil

2,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,61

515,16

1.344,57

1.344,57

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,61

605,70

1.580,88

1.580,88

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,61

682,68

1.781,79

1.781,79

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,61

47,85

124,89

124,89

Total:

4.832,13

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270056/2019

*** 2921 **

CMVMC SALCEDO E BAIRÁN

35.065,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:47:0:0:77:88:1

Pobra do Brollón, A

3,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,13

515,16

1.612,45

1.612,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,13

605,70

1.895,84

1.895,84

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,13

682,68

2.136,79

2.136,79

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,13

47,85

149,77

149,77

Total:

5.794,85

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:47:0:0:77:88:11

Pobra do Brollón, A

6,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,34

515,16

3.266,11

3.266,11

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,34

605,70

3.840,14

3.840,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,34

682,68

4.328,19

4.328,19

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,34

47,85

303,37

303,37

Total:

11.737,81

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:47:0:0:77:88:10

Pobra do Brollón, A

9,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,47

515,16

4.878,57

4.878,57

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,47

605,70

5.735,98

5.735,98

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,47

682,68

6.464,98

6.464,98

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,47

47,85

453,14

453,14

Total:

17.532,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270060/2019

*** 1046 **

CMVMC CRUZ E TOIRÉ DE BENADE

11.219,42

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:900:0:0:358:117:1

Lugo

6,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,06

515,16

3.121,87

3.121,87

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,06

605,70

3.670,54

3.670,54

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,06

682,68

4.137,04

4.137,04

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,06

47,85

289,97

289,97

Total:

11.219,42

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270061/2019

*** 2092 **

CMVMC DE ABRADELO

37.268,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:55:0:0:12:290:24

Samos

20,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

20,13

515,16

10.370,17

10.370,17

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

20,13

605,70

12.192,74

12.192,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

20,13

682,68

13.742,35

13.742,35

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

20,13

47,85

963,22

963,22

Total:

37.268,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270063/2019

*** 4770 **

CMVMC EMBERNALLAS, BALSA E RIBEIRA

8.183,15

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:34:0:0:21:22:1

Navia de Suarna

0,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,44

515,16

226,67

226,67

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,44

605,70

266,51

266,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,44

682,68

300,38

300,38

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,44

47,85

21,05

21,05

Total:

814,61

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:34:0:0:21:22:2

Navia de Suarna

3,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,42

515,16

1.761,85

1.761,85

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,42

605,70

2.071,49

2.071,49

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,42

682,68

2.334,77

2.334,77

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,42

47,85

163,65

163,65

Total:

6.331,76

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:34:0:0:21:22:7

Navia de Suarna

0,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,56

515,16

288,49

288,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,56

605,70

339,19

339,19

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,56

682,68

382,30

382,30

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

1.036,78

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270065/2019

*** 2378 **

JOSÉ MANUEL PARDO RAMOS

7.051,84

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:328:152:1

Fonsagrada, A

1,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,93

515,16

994,26

994,26

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,93

605,70

1.169,00

1.169,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,93

682,68

1.317,57

1.317,57

Total:

3.480,83

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:328:152:2

Fonsagrada, A

0,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,84

515,16

432,73

432,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,84

605,70

508,79

508,79

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,84

682,68

573,45

573,45

Total:

1.514,97

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:18:0:0:327:142:1

Fonsagrada, A

0,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,75

515,16

386,37

386,37

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,75

605,70

454,28

454,28

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,75

682,68

512,01

512,01

Total:

1.352,66

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:18:0:0:327:142:2

Fonsagrada, A

0,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,39

515,16

200,91

200,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,39

605,70

236,22

236,22

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,39

682,68

266,25

266,25

Total:

703,38

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270073/2019

*** 1176 **

CMVMC DE CODESIDO

14.015,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:65:0:0:78:791:1

Vilalba

2,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,90

515,16

1.493,96

1.493,96

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,90

605,70

1.756,53

1.756,53

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,90

682,68

1.979,77

1.979,77

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,90

47,85

138,77

138,77

Total:

5.369,03

Traballos parcela nº 2

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:65:0:0:78:793:1

Vilalba

2,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,84

515,16

1.463,05

1.463,05

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,84

605,70

1.720,19

1.720,19

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,84

682,68

1.938,81

1.938,81

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,84

47,85

135,89

135,89

Total:

5.257,94

Traballos parcela nº 3

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:65:0:0:78:794:1

Vilalba

1,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,68

515,16

865,47

865,47

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,68

605,70

1.017,58

1.017,58

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,68

682,68

1.146,90

1.146,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,68

47,85

80,39

80,39

Total:

3.110,34

Traballos parcela nº 4

Nº parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:65:0:0:78:794:2

Vilalba

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ude.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40