Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Martes, 1 de outubro de 2019 Páx. 43253

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe María Inmaculada, de Verín (Ourense).

A titularidade do centro privado (CPR) plurilingüe María Inmaculada, de Verín, solicita a autorización de 1 unidade de educación especial.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da autorización

Autorización de 1 unidade de educación especial, no centro cuxos datos se sinalan a seguir:

Denominación xenérica: centro privado (CPR) plurilingüe.

Denominación específica: María Inmaculada.

Código do centro: 32013557.

Enderezo: avda. de Portugal, 59.

Localidade: Verín (Santa María A Maior).

Concello: Verín.

Código postal: 32600.

Provincia: Ourense.

Titular: Religiosas del Amor de Dios.

Composición resultante:

Educación infantil (2º ciclo): 6 unidades.

Educación primaria: 12 unidades.

Educación secundaria obrigatoria: 8 unidades.

Educación especial: 1 unidade.

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento da unidade que se autoriza, a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de Ourense, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Modificación da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teñan que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional