Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Luns, 7 de outubro de 2019 Páx. 44259

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento PR945C).

No Diario Oficial de Galicia núm. 98, do pasado 24 de maio, publicouse a Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2019. No artigo 3.5 da convocatoria establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 12 de xullo de 2019, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, as suxeitas a emenda e as inadmitidas (DOG núm. 138, do 22 de xullo), presentadas ao abeiro da Resolución do 16 de maio de 2019, establecendo un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación. O 14 de agosto publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal, a listaxe cos datos deportivos obxecto de valoración, e que foron certificados polas respectivas federacións deportivas, dando tamén un prazo de dez días hábiles para os efectos de que por parte dos interesados se puidesen presentar alegacións a estes.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda da documentación das solicitudes, así como o prazo de alegacións aos datos deportivos e, modificadas, se é o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia polas respectivas federacións, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto coa documentación que cumpra as exixencias contidas na convocatoria e bases reguladoras das subvencións, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2019, ata un importe máximo de 1.920.000,00 € (un millón novecentos vinte mil euros).

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que que se refire o artigo 7 da Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 98, do 24 de maio), e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas e comprobada a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 11 de setembro de 2019, e vista a proposta formulada pola citada comisión e, unha vez examinadas as alegacións presentadas e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, polo desenvolvemento de actividades deportivas, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 8 das bases reguladoras deste procedemento.

Os importes das subvencións determínanse con base no establecido no artigo 9 das citadas bases, non acadando a condición de beneficiario as entidades que non obtivesen unha puntuación mínima de 7 puntos, salvo no caso das entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade, cuxa puntuación mínima é de 5 puntos.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por obter unha puntuación inferior á mínima requirida para resultar beneficiario.

Terceiro. Declarar inadmitidas as solicitudes recollidas no anexo III desta resolución, ordenadas alfabeticamente, con indicación do motivo da inadmisión.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web deporte.xunta.gal.

Quinto. As entidades beneficiarias disponen dun mes de prazo, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa.

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

Entidade

NIF

Modalidades

Provincia

Concello

Ptos. total

Subv. 2019

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Fútbol sala

CO

A Coruña

63

4.219,39 €

A Estrada Futsal

G36308625

Fútbol sala

PO

A Estrada

44

2.946,88 €

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Fútbol sala

CO

Ferrol

58

3.884,52 €

A Peroxa Club Fútbol

G32028565

Fútbol

OU

A Peroxa

18

1.205,54 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

Fútbol sala

PO

Tui

21

1.406,46 €

A.C. Ordes

G15894272

Hockey, patinaxe (HP)

CO

Ordes

10

669,74 €

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

A. subacuáticas, judo e D.A., karate e D.A., tenis, vela, xadrez

CO

Ferrol

48

3.214,77 €

A.D. Abella

G15618481

Fútbol

CO

Frades

18

1.205,54 €

A.D. Arousa Fútbol 7

G36483675

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

20

1.339,49 €

A.D. Avanza

G27816107

Ciclismo

PO

O Porriño

12

803,69 €

A.D. Centro Budo-Castrelos

G36680106

Taekwondo

PO

Vigo

23

1.540,41 €

A.D. Lavadores C.F.

G36770931

Fútbol

PO

Vigo

22

1.473,44 €

A.D. MM. Calasancias

G15108699

Baloncesto

CO

A Coruña

34

2.277,13 €

A.D. Ourense Hockey Club

G32249419

Hockey

OU

Ourense

14

937,64 €

A.D. Sagrado Corazón

G36430221

Fútbol

PO

Pontevedra

22

1.473,44 €

A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

Fútbol

LU

Lugo

22

1.473,44 €

A.D.R. Numancia

G15106412

Fútbol

CO

Ares

15

1.004,62 €

Abanqueiro, S. D.

G15351471

Fútbol

CO

Boiro

15

1.004,62 €

Academia San Mamed Ourense Tenis Mesa

V32254823

Tenis de mesa

OU

Ourense

8

535,80 €

Agrupación Atlética Mazí

G94021326

Atletismo

PO

Vilagarcía de A.

20

1.339,49 €

Agrupación Colexio El Castro

G36657856

Fútbol sala, patinaxe

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

Fútbol

PO

Pontevedra

24

1.607,39 €

Agrupación Deportiva A Gándara

G27040989

Atletismo

LU

Monforte de Lemos

10

669,74 €

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

G15161904

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

35

2.344,11 €

Agrupación Deportiva C.P. de Zas

G15315187

Tenis de mesa

CO

Zas

32

2.143,18 €

Agrupación Deportiva Colexio Santiago Apóstol

G15212335

Baloncesto

CO

Narón

65

4.353,34 €

Agrupación Deportiva Cortegada

G36059202

Baloncesto

PO

Vilagarcía de A.

85

5.692,83 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros

G15137326

Fútbol

CO

Oleiros

24

1.607,39 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

Baloncesto

CO

Santiago de C.

20

1.339,49 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Natación, tríatlon e P.M.

CO

Carballo

31

2.076,21 €

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Fútbol sala

PO

Bueu

39

2.612,00 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Judo e D.A.

CO

Narón

34

2.277,13 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

Baloncesto, balonmán, fútbol sala, hockey, judo e D.A., patinaxe, patinaxe (HP), voleibol, xadrez

CO

A Coruña

112

7.501,14 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Baloncesto, fútbol

CO

Santiago de C.

76

5.090,06 €

Agrupación Deportiva Martínez Otero

G27034453

Atletismo

LU

Foz

10

669,74 €

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

Fútbol

PO

Vigo

22

1.473,44 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Atletismo, natación, tríatlon e P.M.

CO

Narón

51

3.415,70 €

Agrupacion Deportiva Nuestra Señora del Pilar

G27040013

Atletismo, baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa, xadrez

LU

Foz

15

1.004,62 €

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

Dep. adaptado

PO

Vigo

47

3.147,80 €

Agrupación Deportiva Valle Inclán

G15923204

Baloncesto

CO

Oleiros

26

1.741,34 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Tenis de mesa

PO

Gondomar

70

4.688,21 €

Agrupación Deportiva Xogos da Amistade

G15764244

Judo e D.A.

CO

Culleredo

20

1.339,49 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Tenis de mesa

LU

Lugo

12

803,69 €

Agrupación Deportiva y Cultural Lumieira Lugo

G27384759

Fútbol sala

LU

Lugo

19

1.272,52 €

Agrupación Deportivo Natural

G32181281

Pesca e C.

OU

Ribadavia

11

736,72 €

Agrupación Juvenil del Lérez

G36110252

Fútbol

PO

Pontevedra

25

1.674,36 €

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Montañismo

CO

A Coruña

19

1.272,52 €

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

Tríatlon e P.M.

LU

Vilalba

10

669,74 €

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Atletismo

PO

Vigo

32

2.143,18 €

Alondras C.F.

G36011187

Fútbol

PO

Cangas

82

5.491,91 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Remo

PO

O Grove

15

1.004,62 €

Amio S.D.

G15480627

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

36

2.411,08 €

Ancora D’Ouro F.S.

G36213916

Fútbol, fútbol sala

PO

Marín

48

3.214,77 €

Antela F.C.

G32031643

Fútbol

OU

Xinzo de L.

10

669,74 €

Arcadia E.F.

G94039104

Fútbol

PO

Soutomaior

16

1.071,59 €

Arealonga F.S. Chapela

G36484194

Fútbol sala

PO

Redondela

28

1.875,29 €

Armenteira Club de Fútbol

G36265023

Fútbol

PO

Meis

15

1.004,62 €

Armenteira e Punto

G36569416

Ciclismo

PO

Meis

8

535,80 €

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Montañismo, orientación

PO

Pontevedra

34

2.277,13 €

Arosa, S.C.

G36026680

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

64

4.286,37 €

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

Tenis de mesa

CO

Santiago de C.

53

3.549,65 €

As Sport Vigo

G27749837

Taekwondo

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Asambal C.A.B.

G15957400

Baloncesto

CO

A Pobra do C.

8

535,80 €

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

Bolos

PO

Baiona

8

535,80 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Baloncesto

OU

Xinzo de L.

24

1.607,39 €

Asociación Basket Ourense

G32215733

Baloncesto

OU

Ourense

14

937,64 €

Asociación Club Leonés de Santiago BBC

G70248281

Béisbol e S.

CO

Santiago de C.

8

535,80 €

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

Baloncesto

CO

Dumbría

17

1.138,57 €

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

Natación (wat.)

CO

A Coruña

14

937,64 €

Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

Fútbol

PO

O Porriño

35

2.344,11 €

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

Fútbol

PO

Vilanova de A.

19

1.272,52 €

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Xadrez

PO

A Guarda

10

669,74 €

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Baloncesto, fútbol gaélico, vela, xadrez

PO

A Illa de A.

30

2.009,23 €

Asociación Cultural Veciñal e Deportiva de Cabral

G36651073

Kung-Fu

PO

Vigo

8

535,80 €

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Kickboxing

PO

Pontevedra

36

2.411,08 €

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Montañismo

OU

Ourense

18

1.205,54 €

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Ciclismo, orientación

PO

O Porriño

8

535,80 €

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Kung-Fu

CO

Arteixo

10

669,74 €

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

Balonmán

OU

O Carballiño

10

669,74 €

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

Ciclismo, orientación

LU

Vilalba

12

803,69 €

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

Baloncesto, fútbol

OU

Ourense

87

5.826,78 €

Asociación Deportiva C.A.R.

G94062981

Baloncesto, fútbol, atletismo, ciclismo, montañismo, tríatlon e P.M.

PO

Redondela

15

1.004,62 €

Asociación Deportiva Cañiza C.F.

G36342046

Fútbol

PO

A Cañiza

17

1.138,57 €

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Balonmán

PO

Vigo

88

5.893,75 €

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Fútbol sala

LU

Lugo

28

1.875,29 €

Asociación Deportiva Dom +

G36537819

Judo e D.A.

PO

Marín

22

1.473,44 €

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Judo e D.A.

PO

Vigo

73

4.889,14 €

Asociacion Deportiva Judo Muralla

G27493485

Judo e D.A.

LU

Lugo

18

1.205,54 €

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

Taekwondo

PO

Vigo

29

1.942,26 €

Asociación Deportiva Kunf-Fu Zen

G94059656

Kung-Fu

PO

Vila de Cruces

23

1.540,41 €

Asociación Deportiva Miño

G70083514

Fútbol

CO

Miño

22

1.473,44 €

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

G27132679

Fútbol

LU

Mondoñedo

16

1.071,59 €

Asociación Deportiva Nicraniense

G15561293

Fútbol

CO

Negreira

19

1.272,52 €

Asociación Deportiva Olimpia

G70343496

Atletismo

CO

Cee

10

669,74 €

Asociación Deportiva San Sadurniño Club de Fútbol

G15595903

Fútbol

CO

San Sadurniño

17

1.138,57 €

Asociación Deportiva Santiago de Foz

G27199413

Fútbol, fútbol sala

LU

Foz

12

803,69 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín Infantil

G36448785

Fútbol

PO

Tomiño

22

1.473,44 €

Asociación Deportiva Tri-penta Terras de Lugo

G27451582

Tríatlon e P.M.

LU

Lugo

60

4.018,47 €

Asociación Deportiva Vila do Corpus F.C.

G36417822

Fútbol

PO

Ponteareas

25

1.674,36 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Kung-Fu

PO

Ponteareas

11

736,72 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Voleibol

CO

Carballo

17

1.138,57 €

Asociación Educativa Cultural Lúdica e Deportiva O Fisgón Morrazo

G94044732

Fútbol sala

PO

Moaña

52

3.482,67 €

Asociación Polideportiva Playa de Samil

G36918084

Dep. adaptado

PO

Vigo

29

1.942,26 €

Asociación Valentes Club Deportivo Lobos

G70448055

Rugby

CO

Teo

12

803,69 €

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

Esgrima

PO

Vilagarcía de A.

7

500,00 €

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Fútbol

PO

Pontevedra

21

1.406,46 €

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Fútbol, fútbol sala

PO

Sanxenxo

32

2.143,18 €

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

Hockey

CO

A Coruña

21

1.406,46 €

Atlética A Silva

G15953011

Atletismo

CO

Cerceda

13

870,67 €

Atlético Abuín

G27231786

Fútbol

LU

Lugo

19

1.272,52 €

Atlético Arousana

G36300655

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

20

1.339,49 €

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

Fútbol

CO

A Coruña

26

1.741,34 €

Atlético de Cuntis C.F.

G36313211

Fútbol

PO

Cuntis

23

1.540,41 €

Atletismo A Estrada

G94060142

Atletismo

PO

A Estrada

13

870,67 €

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Atletismo

PO

Cangas

24

1.607,39 €

Baíña Fútbol Sala

G36981140

Fútbol sala

PO

Baiona

16

1.071,59 €

Balaídos F.C.

G36737724

Fútbol, fútbol sala

PO

Vigo

35

2.344,11 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Baloncesto

PO

Pontevedra

23

1.540,41 €

Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

Baloncesto

OU

Verín

21

1.406,46 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

Balonmán

PO

Rodeiro

17

1.138,57 €

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

Balonmán

CO

Santa Comba

18

1.205,54 €

Balonmano Pontedeume

G15456742

Balonmán

CO

Pontedeume

12

803,69 €

Basket Base Club

G36053536

Baloncesto

PO

Vilagarcía de A.

56

3.750,57 €

Basket School

G70307103

Baloncesto

CO

Ferrol

32

2.143,18 €

Basquet Coruña

G15565054

Baloncesto

CO

A Coruña

89

5.960,73 €

Basquet Rías Baixas

G27777127

Baloncesto

PO

Vigo

7

500,00 €

Bergantiños F.C.

G15116775

Fútbol

CO

Carballo

63

4.219,39 €

Bertamiráns F.C.

G15285851

Fútbol, fútbol sala

CO

Ames

36

2.411,08 €

Betanzos C.F.

G15384183

Fútbol

CO

Betanzos

38

2.545,03 €

Black Kick Competición

G32351058

Kickboxing

OU

Ourense

10

669,74 €

Bueu Atlético Balonmano

G36039683

Balonmán

PO

Bueu

73

4.889,14 €

Burgas Hockey Club

G32142184

Hockey

OU

Ourense

9

602,77 €

C. Judo Bitácora Ferrol

G15460884

Judo e D.A.

CO

Ferrol

18

1.205,54 €

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

Atletismo, montañismo

PO

Vigo

7

500,00 €

C.B. Pontumio

G15979776

Baloncesto

CO

Pontedeume

21

1.406,46 €

C.D. A Paz Fútbol Sala

G27785039

Fútbol sala

PO

Vigo

8

535,80 €

C.D. Arcade

G36143238

Fútbol

PO

Soutomaior

16

1.071,59 €

C.D. Arenteiro

V32027757

Fútbol

OU

O Carballiño

65

4.353,34 €

C.D. Bm. Chapela

G36429132

Balonmán

PO

Redondela

85

5.692,83 €

C.D. Esquío Ferrol

G15238678

Ximnasia

CO

Ferrol

10

669,74 €

C.D. Moaña

G36047793

Fútbol

PO

Moaña

30

2.009,23 €

C.D. Rúa

G32133886

Fútbol

OU

A Rúa

21

1.406,46 €

C.D. San Ciprián

G27032275

Baloncesto, fútbol, piragüismo, tenis de mesa

LU

Cervo

23

1.540,41 €

C.D. San Mamed

G15380868

Fútbol

CO

Vedra

22

1.473,44 €

C.D. Soutomaior

G36129492

Fútbol

PO

Soutomaior

21

1.406,46 €

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

Voleibol

PO

Vigo

63

4.219,39 €

Cabana S.D.

G15414717

Fútbol

CO

Cabana de B.

16

1.071,59 €

Caldas C.F.

G36199495

Fútbol

PO

Caldas de R.

24

1.607,39 €

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

Balonmán

OU

Ourense

16

1.071,59 €

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

Rugby

OU

Ourense

66

4.420,32 €

Carreira C.F.

G15356488

Fútbol

CO

Ribeira

21

1.406,46 €

Caselas Fútbol Club

G36129948

Fútbol

PO

Salceda de C.

27

1.808,31 €

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Pádel, tenis

CO

Ferrol

18

1.205,54 €

Catoira S.D.

G36312445

Fútbol

PO

Catoira

19

1.272,52 €

Cedeira S.D.

G15148802

Fútbol

CO

Cedeira

26

1.741,34 €

Céltiga F.C.

G36030260

Fútbol

PO

A Illa de A.

63

4.219,39 €

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

Petanca

PO

Nigrán

8

535,80 €

Centro de Deportes Barco

G32033763

Fútbol

OU

O Barco de V.

55

3.683,60 €

Centro de Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Tiro con arco, tiro olímpico

OU

Ourense

35

2.344,11 €

Centro Deportivo Couto

G32269573

Taekwondo

OU

Ourense

17

1.138,57 €

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Fútbol, fútbol sala

PO

Vigo

16

1.071,59 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Fútbol

PO

Redondela

26

1.741,34 €

Cidade As Burgas Fútbol-Sala

G32372120

Fútbol sala

OU

Ourense

64

4.286,37 €

Cinania T.M.

G36438232

Tenis de mesa

PO

Cangas

17

1.138,57 €

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

Remo

PO

Redondela

9

602,77 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Pádel, tenis

PO

Sanxenxo

27

1.808,31 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Pádel, tenis, tenis de mesa

PO

Vigo

28

1.875,29 €

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

G15099617

Fútbol

CO

Fene

24

1.607,39 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Xadrez

CO

Ferrol

27

1.808,31 €

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Xadrez

CO

Narón

8

535,80 €

Club Acordes Narón

G15499692

Ximnasia

CO

Narón

25

1.674,36 €

Club Acordes Pontedeume

G70223169

Ximnasia

CO

Valdoviño

10

669,74 €

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Natación

CO

Oleiros

22

1.473,44 €

Club Acuático Umia

G36291250

Salvamento e S.

PO

Caldas de R.

13

870,67 €

Club ADAS

G32027195

Atletismo

OU

O Barco de V.

41

2.745,95 €

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Natación

CO

Oleiros

12

803,69 €

Club Alejandro Gómez

G27733799

Dep. inverno

PO

O Porriño

11

736,72 €

Club Alto do Vento Fútbol Sala

G70487293

Fútbol sala

CO

Santiago de C.

20

1.339,49 €

Club AMFIV

G36711380

Dep. adaptado (BCR)

PO

Vigo

49

3.281,75 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

Atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate e D.A., patinaxe, xadrez, ximnasia

PO

Vigo

106

7.099,29 €

Club Arco-Ferrol

G15929516

Tiro con arco

CO

Ferrol

28

1.875,29 €

Club As Rodas Patinaxe Artística C.A.R.P.A.

G36645091

Patinaxe

PO

Vigo

26

1.741,34 €

Club As Torres

G36035202

Piragüismo

PO

Catoira

43

2.879,90 €

Club As Triscas

G36421824

Ximnasia

PO

Pontevedra

11

736,72 €

Club Asociación Antiguos Alumnos Colegio Santo Domingo

G15421217

Baloncesto, patinaxe, patinaxe (HP)

CO

A Coruña

37

2.478,06 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

Fútbol

CO

Arteixo

33

2.210,16 €

Club Atlético dos Castros

G15166812

Fútbol

CO

A Coruña

24

1.607,39 €

Club Atlético Fátima

G70222450

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

29

1.942,26 €

Club Atlético Perillo

G70042122

Fútbol

CO

Oleiros

10

669,74 €

Club Atlético Riveira

G15257876

Fútbol

CO

Ribeira

25

1.674,36 €

Club Atlético San Pedro

G15262058

Fútbol

CO

Oleiros

24

1.607,39 €

Club Atletismo Coruña Comarca

G15905201

Atletismo

CO

A Coruña

18

1.205,54 €

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Atletismo

PO

Vigo

64

4.286,37 €

Club Atletismo Fontes do Sar

G70226436

Atletismo

CO

Santiago de C.

28

1.875,29 €

Club Atletismo Lucus

G27033836

Atletismo

LU

Lugo

27

1.808,31 €

Club Atletismo Millaraio

G70193313

Atletismo

CO

Ames

25

1.674,36 €

Club Atletismo Narón

G15215759

Atletismo

CO

Narón

51

3.415,70 €

Club Atletismo Riazor Coruña

G15799620

Atletismo

CO

A Coruña

31

2.076,21 €

Club Atletismo Sada

G15588296

Atletismo, dep. adaptado, montañismo, tríatlon e P.M.

CO

Sada

41

2.745,95 €

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Atletismo

PO

Moaña

13

870,67 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

Atletismo

CO

Santiago de C.

23

1.540,41 €

Club Bádminton A Estrada

G36236511

Bádminton

PO

A Estrada

33

2.210,16 €

Club Bádminton As Neves

G36367662

Bádminton

PO

As Neves

30

2.009,23 €

Club Bádminton Cíes

G36827418

Bádminton

PO

Vigo

22

1.473,44 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Bádminton

PO

Ponteareas

22

1.473,44 €

Club Badminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Bádminton

PO

Pontevedra

16

1.071,59 €

Club Bádminton Tui

G94130242

Bádminton

PO

Tui

24

1.607,39 €

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

Baile deportivo

PO

Vigo

12

803,69 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

Baloncesto

OU

Allariz

32

2.143,18 €

Club Baloncesto Artai

G70226675

Baloncesto

CO

Carballo

24

1.607,39 €

Club Baloncesto Arteixo

G15253214

Baloncesto

CO

Arteixo

18

1.205,54 €

Club Baloncesto Arxil

G36039584

Baloncesto

PO

Pontevedra

85

5.692,83 €

Club Baloncesto Baiona

G36885549

Baloncesto

PO

Baiona

26

1.741,34 €

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Baloncesto

PO

Sanxenxo

9

602,77 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

Baloncesto

LU

Burela

28

1.875,29 €

Club Baloncesto Cambre

G70235593

Baloncesto

CO

Cambre

34

2.277,13 €

Club Baloncesto Caselas

G36407385

Baloncesto

PO

Salceda de C.

7

500,00 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Baloncesto

LU

Foz

10

669,74 €

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Baloncesto

LU

Chantada

37

2.478,06 €

Club Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

Baloncesto

LU

Lugo

25

1.674,36 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

Baloncesto

PO

Ponteareas

17

1.138,57 €

Club Baloncesto Costa Ártabra

G15628894

Baloncesto

CO

Ferrol

63

4.219,39 €

Club Baloncesto Defensores do Morrazo

G94018413

Baloncesto

PO

Cangas

17

1.138,57 €

Club Baloncesto Femenino Ourense

G32023533

Baloncesto

OU

Ourense

15

1.004,62 €

Club Baloncesto Nigrán

G36644979

Baloncesto

PO

Nigrán

18

1.205,54 €

Club Baloncesto Noia

G15129588

Baloncesto

CO

Noia

29

1.942,26 €

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Baloncesto

PO

O Grove

21

1.406,46 €

Club Baloncesto O Meco

G36333904

Baloncesto

PO

O Grove

30

2.009,23 €

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Baloncesto

PO

Marín

98

6.563,50 €

Club Baloncesto Porto do Son

G70381207

Baloncesto

CO

Porto do Son

27

1.808,31 €

Club Baloncesto Redondela

G94013216

Baloncesto

PO

Redondela

27

1.808,31 €

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

G27204023

Baloncesto

LU

Ribadeo

20

1.339,49 €

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Baloncesto

CO

Rianxo

17

1.138,57 €

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

Baloncesto

PO

Pontecesures

27

1.808,31 €

Club Baloncesto Riveira

G15150535

Baloncesto

CO

Ribeira

11

736,72 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Baloncesto, fútbol sala

PO

Vigo

43

2.879,90 €

Club Baloncesto San José de La Guía

G36756831

Baloncesto, fútbol sala

PO

Vigo

22

1.473,44 €

Club Baloncesto Sarria

G27040955

Baloncesto

LU

Sarria

41

2.745,95 €

Club Baloncesto Seis do Nadal Coia

G36942142

Baloncesto

PO

Vigo

73

4.889,14 €

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

Baloncesto

LU

Vilalba

9

602,77 €

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

Baloncesto

PO

Vilagarcía de A.

37

2.478,06 €

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

Balonmán

PO

A Guarda

79

5.290,98 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

Balonmán

PO

Cangas

79

5.290,98 €

Club Balonmán Lalín

G36104800

Balonmán

PO

Lalín

80

5.357,96 €

Club Balonmán Lucus

G27381789

Balonmán

LU

Lugo

18

1.205,54 €

Club Balonmán Narón

G15324692

Balonmán

CO

Narón

20

1.339,49 €

Club Balonmán Porriño

G36246858

Balonmán

PO

O Porriño

87

5.826,78 €

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Balonmán

CO

Santiago de C.

21

1.406,46 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

Balonmán

PO

Vigo

85

5.692,83 €

Club Balonmán Tui

G36272961

Balonmán

PO

Tui

35

2.344,11 €

Club Balonmán Viveiro

G27171081

Balonmán

LU

Viveiro

22

1.473,44 €

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Dep. adaptado (BCR)

CO

Ferrol

43

2.879,90 €

Club Béisbol y Sófbol Cambre

G15265473

Béisbol e S.

CO

Cambre

22

1.473,44 €

Club Biqueira

G94106325

Ximnasia

PO

O Grove

8

535,80 €

Club Bolos Camos

G36741395

Bolos

PO

Nigrán

9

602,77 €

Club Bowling Celta

G36685345

Bolos

PO

Vigo

38

2.545,03 €

Club Breogán de Baloncesto S.A.D.

A27156496

Baloncesto

LU

Lugo

51

3.415,70 €

Club Bunkai

G15576614

Boxeo, karate e D.A., kickboxing, taekwondo

CO

Ferrol

22

1.473,44 €

Club Burgas Voleibol

G32432130

Voleibol

OU

Ourense

21

1.406,46 €

Club Cabanas KDM

G70345970

Piragüismo

CO

Cabanas

20

1.339,49 €

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Tenis de mesa

PO

Cambados

26

1.741,34 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Atletismo, baloncesto, fútbol sala, xadrez

OU

Ourense

104

6.965,35 €

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

Patinaxe

PO

Vigo

12

803,69 €

Club Cee Deportes de Contacto

G70209341

Kickboxing

CO

Cee

10

669,74 €

Club Ciclista Barbanza

G15141344

Ciclismo

CO

Boiro

7

500,00 €

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Ciclismo

PO

Vigo

13

870,67 €

Club Ciclista Cambre

G15695315

Ciclismo

CO

Cambre

16

1.071,59 €

Club Ciclista Compostelano

G15065642

Ciclismo

CO

Santiago de C.

9

602,77 €

Club Ciclista Coruxo

G27710730

Ciclismo

PO

Vigo

21

1.406,46 €

Club Ciclista Estradense

G36235935

Ciclismo

PO

A Estrada

14

937,64 €

Club Ciclista Farto

G94052693

Ciclismo

PO

Pontevedra

18

1.205,54 €

Club Ciclista Maceda

G32028813

Ciclismo

OU

Maceda

26

1.741,34 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Ciclismo

PO

O Rosal

11

736,72 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

Ciclismo

CO

Padrón

23

1.540,41 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Ciclismo

PO

Nigrán

16

1.071,59 €

Club Ciclista Sonense

G70473160

Ciclismo

CO

Porto do Son

8

535,80 €

Club Ciclista Teis

G36754323

Ciclismo

PO

Vigo

11

736,72 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

Ciclismo

PO

Vigo

11

736,72 €

Club Ciclista Viveiro

G27035492

Ciclismo

LU

Viveiro

11

736,72 €

Club Cidade de Narón

G70054705

Fútbol sala

CO

Narón

69

4.621,24 €

Club Cíos Vigo F.S.

G36795680

Fútbol sala

PO

Vigo

28

1.875,29 €

Club Cisne de Balonmán

G36024164

Balonmán

PO

Pontevedra

98

6.563,50 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Fútbol

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

Atletismo, baloncesto, fútbol, judo e D.A., patinaxe, patinaxe (HP), ximnasia

CO

A Coruña

93

6.228,63 €

Club Compañía de María (Vigo)

G36657989

Baloncesto, fútbol sala

PO

Vigo

45

3.013,85 €

Club Cultural Deportivo Taragoña

G15458417

Fútbol

CO

Rianxo

21

1.406,46 €

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

A. subacuáticas

CO

A Coruña

7

500,00 €

Club de Arte e Movemento

G70231881

Baile deportivo, taekwondo

CO

Cee

45

3.013,85 €

Club de Baile Deportivo Al Compás

G27711597

Baile deportivo

PO

Vigo

21

1.406,46 €

Club de Billar Manhattan

G27852011

Billar

PO

Vigo

29

1.942,26 €

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

Billar

PO

Ponteareas

20

1.339,49 €

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

Billar

LU

Lugo

8

535,80 €

Club de Bolos Xove

G27371988

Bolos

LU

Xove

17

1.138,57 €

Club de Campo de Vigo

G36613685

Tenis

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Esgrima

PO

Vigo

30

2.009,23 €

Club de Fútbol Cire de Melide

G15426679

Fútbol

CO

Melide

24

1.607,39 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Fútbol

PO

Gondomar

12

803,69 €

Club de Fútbol Monforte

G27433853

Fútbol

LU

Monforte de Lemos

24

1.607,39 €

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Fútbol

CO

Muxía

16

1.071,59 €

Club de Fútbol Noia

G15252505

Fútbol

CO

Noia

66

4.420,32 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

Fútbol

PO

Vigo

22

1.473,44 €

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

G15380082

Fútbol

CO

Oleiros

22

1.473,44 €

Club de Fútbol Vista Alegre

G70206925

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

26

1.741,34 €

Club de Golf Lugo

G27421684

Golf

LU

Lugo

13

870,67 €

Club de Loita Cidade de Vigo

G36955565

Loita e D.A.

PO

Vigo

14

937,64 €

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Loita e D.A.

PO

Pontevedra

15

1.004,62 €

Club de Lucha El Castro

G36707586

Loita e D.A.

PO

Vigo

12

803,69 €

Club de Lucha Sabarís

G36964724

Loita e D.A.

PO

Baiona

12

803,69 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Loita e D.A.

PO

Vigo

46

3.080,83 €

Club de Mar de Aguete, A.D.

G36039659

Vela

PO

Marín

14

937,64 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Piragüismo

PO

Cangas

46

3.080,83 €

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Piragüismo

LU

Monforte de Lemos

15

1.004,62 €

Club de Pádel Narón

G70082045

Pádel

CO

Narón

9

602,77 €

Club de Padel Vilalba

G27490606

Pádel

LU

Vilalba

10

669,74 €

Club de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

Patinaxe

CO

A Coruña

20

1.339,49 €

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

Patinaxe

CO

Ames

17

1.138,57 €

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Pelota

CO

A Coruña

59

3.951,49 €

Club de Pesca Deportiva O Capote

G15877848

Pesca e C.

CO

A Coruña

7

500,00 €

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

Pesca e C.

CO

Santiago de C.

26

1.741,34 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Piragüismo

CO

Ames

20

1.339,49 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Remo

CO

Oleiros

26

1.741,34 €

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Remo

CO

Ferrol

19

1.272,52 €

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

Remo

CO

Boiro

62

4.152,42 €

Club de Remo Coruxo

G36726750

Remo

PO

Vigo

17

1.138,57 €

Club de Remo Mecos

G36048684

Remo

PO

O Grove

19

1.272,52 €

Club de Remo Muros

G15166333

Remo

CO

Muros

21

1.406,46 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Remo

CO

Ribeira

26

1.741,34 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Remo

CO

Bergondo

13

870,67 €

Club de Remo Robaleira

G36111300

Dep. adaptado, remo

PO

A Guarda

10

669,74 €

Club de Remo San Felipe

G15161359

Remo

CO

Ferrol

17

1.138,57 €

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Remo

PO

Cangas

24

1.607,39 €

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Remo

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Rugby

CO

A Coruña

81

5.424,93 €

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

Taekwondo

PO

Pontevedra

47

3.147,80 €

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

Taekwondo

PO

Ponevedra

10

669,74 €

Club de Tenis Cangas (Cluteca)

G36177368

Tenis

PO

Cangas

8

535,80 €

Club de Tenis Codesal

G36028843

Tenis

PO

A Guarda

13

870,67 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Pádel, tenis

CO

Oleiros

35

2.344,11 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

Pádel, tenis

CO

Ares

29

1.942,26 €

Club de Tenis el Rial

G36043354

Pádel, tenis

PO

Vilagarcía de A.

12

803,69 €

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Xadrez

PO

A Estrada

9

602,77 €

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

G15977044

Xadrez

CO

A Coruña

21

1.406,46 €

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Xadrez

LU

Lugo

13

870,67 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

A. subacuáticas, bádminton, fútbol sala, natación, tenis de mesa

CO

A Coruña

83

5.558,88 €

Club Depordima

G32374894

Baloncesto

OU

Ourense

22

1.473,44 €

Club Depornautic Arousa

G94138484

Piragüismo

PO

Vilagarcía de A.

10

669,74 €

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

Fútbol sala

PO

Vigo

8

535,80 €

Club Deportivo A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

G36691855

Fútbol sala

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

Karate e D.A.

CO

Negreira

20

1.339,49 €

Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño

G15412802

Voleibol

CO

San Sadurniño

70

4.688,21 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

Fútbol

OU

Allariz

21

1.406,46 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

Fútbol

PO

Vigo

41

2.745,95 €

Club Deportivo Baio

G15317183

Fútbol

CO

Zas

11

736,72 €

Club Deportivo Balonmán Culleredo

G70181102

Balonmán

CO

Culleredo

46

3.080,83 €

Club Deportivo Bamio

G36238798

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

16

1.071,59 €

Club Deportivo BBBALL de Ourense

G32475295

Baloncesto

OU

Ourense

9

602,77 €

Club Deportivo Bosco

G36692317

Baloncesto

PO

Vigo

115

7.702,06 €

Club Deportivo Bueu

G36138477

Fútbol

PO

Bueu

24

1.607,39 €

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Fútbol sala

LU

Burela

82

5.491,91 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Baloncesto, fútbol

CO

A Coruña

33

2.210,16 €

Club Deportivo Caldelas

G36222362

Fútbol

PO

Tui

23

1.540,41 €

Club Deportivo Cariño

G15132756

Fútbol

CO

Cariño

24

1.607,39 €

Club Deportivo Castro

G27148980

Fútbol

LU

Castro de Rei

16

1.071,59 €

Club Deportivo Choco

G36041994

Fútbol

PO

Redondela

66

4.420,32 €

Club Deportivo Ciudad

G15275183

Fútbol

CO

A Coruña

21

1.406,46 €

Club Deportivo Ciudad Jardín

G15088545

Fútbol

CO

A Coruña

25

1.674,36 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Baloncesto, fútbol sala

PO

Vigo

33

2.210,16 €

Club Deportivo Compañía de María de Santiago

G15118144

Atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

80

5.357,96 €

Club Deportivo Concello de Monfero

G15907850

Ciclismo, fútbol sala

CO

Monfero

9

602,77 €

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

Fútbol

CO

Santiago de C.

34

2.277,13 €

Club Deportivo Corgo

G27218452

Fútbol

LU

O Corgo

11

736,72 €

Club Deportivo Coya

G36753911

Fútbol

PO

Vigo

26

1.741,34 €

Club Deportivo Cristal de A Coruña

G70338058

Fútbol

CO

A Coruña

11

736,72 €

Club deportivo CTM Vigo

G27779016

Tenis de mesa

PO

Vigo

7

500,00 €

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Fútbol

PO

Ponteareas

63

4.219,39 €

Club Deportivo Cultural O Ribeiro

G32102279

Balonmán

OU

Ribadavia

22

1.473,44 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

40

2.678,98 €

Club Deportivo de Natación Cidade de Santiago

G70261599

Natación

CO

Santiago de C.

17

1.138,57 €

Club Deportivo Dez Portas Lugo

G27346436

Tenis de mesa

LU

Lugo

36

2.411,08 €

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

G36904530

Atletismo, petanca

PO

Vigo

10

669,74 €

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

Patinaxe

PO

Gondomar

10

669,74 €

Club Deportivo Esclavas de La Virgen Dolorosa

G36280857

Dep. adaptado

PO

Mos

9

602,77 €

Club Deportivo Estradense

G36153070

Fútbol

PO

A Estrada

27

1.808,31 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

Montañismo, patinaxe

CO

Santiago de C.

35

2.344,11 €

Club Deportivo Foz

G27126994

Fútbol

LU

Foz

17

1.138,57 €

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

Patinaxe

PO

Vigo

14

937,64 €

Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Karate e D.A., kickboxing

OU

Ourense

17

1.138,57 €

Club Deportivo Galogrin

G70466685

Baloncesto

CO

Teo

17

1.138,57 €

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Dep. adaptado, tríatlon e P.M.

CO

A Coruña

13

870,67 €

Club Deportivo la Guia

G36645612

Fútbol

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

Fútbol sala

PO

Marín

16

1.071,59 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Atletismo, fútbol

OU

Ourense

27

1.808,31 €

Club Deportivo Larín

G15225899

Fútbol

CO

Arteixo

16

1.071,59 €

Club Deportivo Lérez de Pontevedra

G36108033

Fútbol

PO

Pontevedra

29

1.942,26 €

Club Deportivo Los Rosales

G15368186

Baloncesto, fútbol sala

CO

A Coruña

34

2.277,13 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

Fútbol

OU

Maceda

21

1.406,46 €

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

Xadrez

CO

Ames

16

1.071,59 €

Club Deportivo Miño

G36321289

Piragüismo

PO

Tomiño

21

1.406,46 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive F.S.

G36886422

Fútbol sala

PO

Vigo

43

2.879,90 €

Club Deportivo Narón

G70455928

Fútbol

CO

Narón

27

1.808,31 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

Fútbol

PO

Vigo

23

1.540,41 €

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Boxeo

PO

Vigo

8

535,80 €

Club Deportivo Ozono Boiro

G70422811

Taekwondo

CO

Boiro

21

1.406,46 €

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

Pádel

OU

Ourense

9

602,77 €

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

Fútbol

OU

Ourense

19

1.272,52 €

Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

G27713759

Pádel

PO

Vigo

10

669,74 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Voleibol, voleibol (praia)

CO

A Coruña

72

4.822,16 €

Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

Patinaxe

CO

Boiro

17

1.138,57 €

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Atletismo, ciclismo, tríatlon e P.M.

PO

Marín

7

500,00 €

Club Deportivo Pontellas

G36319911

Fútbol

PO

O Porriño

32

2.143,18 €

Club Deportivo Praia de Barreiros

G27456573

Fútbol sala

LU

Barreiros

8

535,80 €

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

Karate e D.A.

CO

Ferrol

12

803,69 €

Club Deportivo Ribadumia

G36186542

Fútbol

PO

Ribadumia

62

4.152,42 €

Club Deportivo Ritmo Lugo Dance

G27483676

Baile deportivo

LU

Lugo

41

2.745,95 €

Club Deportivo Rois

G15569239

Fútbol

CO

Rois

21

1.406,46 €

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

Atletismo

PO

A Estrada

10

669,74 €

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Boxeo

PO

Vigo

10

669,74 €

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Baloncesto

LU

Lugo

12

803,69 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

Baloncesto, fútbol sala

CO

Santiago de C.

32

2.143,18 €

Club Deportivo Seguridade Galega

G15678063

Fútbol sala

CO

A Coruña

9

602,77 €

Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

Dep. adaptado, motonáutica

PO

Pontevedra

5

500,00 €

Club Deportivo Seungsport

G27810761

Taekwondo

PO

Vigo

17

1.138,57 €

Club Deportivo Teis

G36752640

Fútbol

PO

Vigo

21

1.406,46 €

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Tenis de mesa

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

Fútbol sala

PO

Tui

27

1.808,31 €

Club Deportivo Unión

G15391865

Fútbol

CO

Rianxo

23

1.540,41 €

Club Deportivo Valladares

G36629657

Fútbol

PO

Vigo

20

1.339,49 €

Club Deportivo Velle

G32147761

Fútbol

OU

Ourense

26

1.741,34 €

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

Xadrez

OU

Ourense

40

2.678,98 €

Club do Mar Bueu

G36039501

Remo

PO

Bueu

20

1.339,49 €

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Ciclismo, remo

CO

Mugardos

20

1.339,49 €

Club do Mar Noia

G15120744

Remo

CO

Noia

11

736,72 €

Club Emeve

G27041490

Voleibol, voleibol (praia)

LU

Lugo

97

6.496,52 €

Club Encontro Aikido

G15448608

Judo e D.A.

CO

A Coruña

19

1.272,52 €

Club Escola de Taekwondo Maniotas

G15853468

Taekwondo

CO

Noia

30

2.009,23 €

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Esgrima

PO

Pontevedra

21

1.406,46 €

Club Escola Rosalía

G27827856

Bádminton, patinaxe, ximnasia

PO

Vigo

20

1.339,49 €

Club Escola Ximnasia Ferrolterra

G70422738

Ximnasia

CO

Fene

10

669,74 €

Club Escolas Deportivas de Baloncesto de Laracha

G15108772

Baloncesto

CO

A Laracha

10

669,74 €

Club Esgrima Coruña

G15224751

Dep. adaptado, esgrima

CO

A Coruña

30

2.009,23 €

Club Estudiantes Lugo

G27032127

Baloncesto

LU

Lugo

87

5.826,78 €

Club Family Los Tilos

G70462742

Pádel, tenis

CO

Teo

18

1.205,54 €

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

G32106411

Baloncesto

OU

O Barco de V.

27

1.808,31 €

Club Filigrana

G27432632

Ximnasia

LU

Lugo

17

1.138,57 €

Club Fluvial Avión

G32385304

Piragüismo

OU

Avión

10

669,74 €

Club Fluvial Barco

G32132318

Piragüismo

OU

O Barco de V.

17

1.138,57 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Atletismo, natación, orientación, piragüismo, tenis

LU

Lugo

86

5.759,80 €

Club Fútbol Sala Cidade de Pontevedra

G94125762

Fútbol sala

PO

Pontevedra

37

2.478,06 €

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Fútbol sala

LU

Castro de Rei

34

2.277,13 €

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

Fútbol sala

LU

Sarria

33

2.210,16 €

Club Galaico Sincro

G36596104

Natación

PO

Pontevedra

26

1.741,34 €

Club Gallego de Surf

G27761147

Surf

PO

Nigrán

10

669,74 €

Club gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

Taekwondo

PO

Redondela

16

1.071,59 €

Club Gimnasio Senra

G27147081

Judo e D.A.

LU

Lugo

20

1.339,49 €

Club Graíño Competition Team

G70188834

Loita e D.A.

CO

A Coruña

18

1.205,54 €

Club Gravitty

G27483668

Baile deportivo, ximnasia

LU

Lugo

10

669,74 €

Club Grupo Casa Paco 81

G36599280

Fútbol sala

PO

Redondela

12

803,69 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Halterofilia

CO

A Coruña

76

5.090,06 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Halterofilia

OU

Ourense

31

2.076,21 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Halterofilia

PO

Vigo

8

535,80 €

Club Hockey Albor

G32031155

Hockey

OU

Ourense

26

1.741,34 €

Club Hockey Barrocás

G32115792

Hockey

OU

Ourense

42

2.812,93 €

Club Hockey Cidade de Ourense

G32304354

Hockey

OU

Ourense

20

1.339,49 €

Club Hockey Oleiros

G70449889

Patinaxe (HP)

CO

Oleiros

15

1.004,62 €

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

Hockey

OU

Ourense

21

1.406,46 €

Club Inmare

G94073160

Ximnasia

PO

Marín

12

803,69 €

Club Instituto Zalaeta

G15435100

Voleibol, voleibol (praia)

CO

A Coruña

71

4.755,19 €

Club ITF Noia

G70187018

Kickboxing

CO

Noia

56

3.750,57 €

Club Judo Base

G94125515

Judo e D.A.

PO

A Estrada

13

870,67 €

Club Judo Lugo

G27149988

Judo e D.A.

LU

Lugo

42

2.812,93 €

Club Juventud Cambados

G36052124

Fútbol

PO

Cambados

27

1.808,31 €

Club Kárate-Do Carballo

G70319744

Karate e D.A.

CO

Carballo

11

736,72 €

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

Piragüismo

PO

Poio

11

736,72 €

Club Kayak Tudense

G36029908

Piragüismo

PO

Tui

76

5.090,06 €

Club Kayak Vigo

G36978559

Piragüismo

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Club Kempo Barbanza

G70292727

Karate e D.A.

CO

Ribeira

33

2.210,16 €

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Kickboxing

CO

Teo

34

2.277,13 €

Club Korbis

G27448752

Voleibol

LU

Monforte de Lemos

24

1.607,39 €

Club Kung Fu Lugo

G27239722

Kung-Fu

LU

Lugo

24

1.607,39 €

Club La Algalia

G15607203

Xadrez

CO

Santiago de C.

12

803,69 €

Club Laracha C.F.

G70046164

Fútbol

CO

A Laracha

61

4.085,44 €

Club Loita Lugo

G27378520

Loita e D.A.

LU

Vilalba

11

736,72 €

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

G27213131

Loita e D.A.

LU

Vilalba

37

2.478,06 €

Club Louro Tameiga

G36238996

Fútbol

PO

Mos

22

1.473,44 €

Club Maniotas

G36684819

Ximnasia

PO

Vigo

27

1.808,31 €

Club Marcón Atlético

G36147080

Fútbol

PO

Pontevedra

33

2.210,16 €

Club Maristas A Coruña

G15436678

Baloncesto, fútbol, fútbol sala

CO

A Coruña

89

5.960,73 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

Fútbol sala

PO

Vigo

13

870,67 €

Club Maristas Ourense

G32124273

Baloncesto, fútbol sala

OU

Ourense

44

2.946,88 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

Vela

PO

Vigo

19

1.272,52 €

Club Marusia Ourense

G32402836

Ximnasia

OU

Ribadavia

23

1.540,41 €

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Fútbol sala

CO

Oleiros

8

535,80 €

Club Míguez Team

G32455024

Kickboxing

OU

Ourense

13

870,67 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

A. subacuáticas, espeleoloxía, montañismo

PO

Vigo

34

2.277,13 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Taekwondo

LU

Vilalba

29

1.942,26 €

Club Natación Arteixo

G70007273

Natación

CO

Arteixo

22

1.473,44 €

Club Natación Cerceda

G15780414

Salvamento e S.

CO

Cerceda

17

1.138,57 €

Club Natación Coruña

G15115900

Natación, natación (wat.)

CO

A Coruña

50

3.348,72 €

Club Natación Culleredo

G70389192

Natación

CO

Culleredo

9

602,77 €

Club Natación de Mos

G36448892

Natación

PO

Mos

10

669,74 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Salvamento e S.

PO

A Estrada

16

1.071,59 €

Club Natación Ferrol

G15245038

Natación

CO

Ferrol

36

2.411,08 €

Club Natación Galaico

G36217461

Dep. adaptado, natación

PO

Pontevedra

45

3.013,85 €

Club Natación Liceo

G70420468

Dep. adaptado, natación, tríatlon e P.M.

CO

A Coruña

87

5.826,78 €

Club Natación Pabellón

G32310336

Natación, tríatlon e P.M.

OU

Ourense

36

2.411,08 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

Natación

PO

Ponteareas

16

1.071,59 €

Club Natación Portamiñá Lugo

G27268531

Natación

LU

Lugo

28

1.875,29 €

Club Natación Redondela

G36312411

Natación

PO

Redondela

10

669,74 €

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Natación

PO

Vigo

19

1.272,52 €

Club Natación Riveira

G15446586

Natación, tríatlon e P.M.

CO

Ribeira

21

1.406,46 €

Club Natación Sanxenxo

G36568996

Natación

PO

Sanxenxo

10

669,74 €

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Natación

OU

Ourense

24

1.607,39 €

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Natación

PO

Pontevedra

21

1.406,46 €

Club Natación Vilagarcía

G36475234

Natación

PO

Vilagarcía de A.

14

937,64 €

Club Natación Xove

G27106749

Natación

LU

Xove

15

1.004,62 €

Club Natural Sport Sada

G15777865

Taekwondo

CO

Sada

25

1.674,36 €

Club Náutico Cangas

G36457877

Vela

PO

Cangas

7

500,00 €

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Remo, Vela

OU

Castrelo de Miño

9

602,77 €

Club Náutico Cobres

G36048601

Piragüismo

PO

Vilaboa

21

1.406,46 €

Club Náutico Deportivo de Riveira

G15033152

Vela

CO

Ribeira

10

669,74 €

Club Náutico Firrete

G15080831

Piragüismo

CO

Pontedeume

34

2.277,13 €

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Piragüismo

PO

Ribadumia

24

1.607,39 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Piragüismo

PO

Pontecesures

36

2.411,08 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Piragüismo

PO

Pontevedra

32

2.143,18 €

Club Novobasket Vigo

G27791474

Baloncesto

PO

Vigo

32

2.143,18 €

Club O Pasatempo

G70286968

Orientación

CO

Betanzos

52

3.482,67 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Taekwondo

PO

Vilagarcía de A.

34

2.277,13 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Atletismo, tríatlon e P.M.

CO

Vedra

27

1.808,31 €

Club Orientación Coruña

G70355375

Orientación

CO

A Coruña

8

535,80 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

Atletismo, dep. adaptado, montañismo, tríatlon e P.M.

OU

Ourense

61

4.085,44 €

Club Ourense Baloncesto S.A.D.

A32159287

Baloncesto

OU

Ourense

72

4.822,16 €

Club Oza Juvenil S. D.

G15286693

Fútbol

CO

A Coruña

27

1.808,31 €

Club Padel 8

G94150927

Pádel

PO

Tui

8

535,80 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

Patinaxe

CO

Coristanco

10

669,74 €

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

Patinaxe

CO

Arteixo

17

1.138,57 €

Club Patín Oroso

G70333828

Patinaxe, patinaxe (HP)

CO

Oroso

23

1.540,41 €

Club Patín O Porriño

G36404200

Patinaxe

PO

O Porriño

19

1.272,52 €

Club Patín Sada

G15864929

Patinaxe

CO

Sada

31

2.076,21 €

Club Patinatour

G32403917

Patinaxe, patinaxe (HPLiña)

OU

Ourense

31

2.076,21 €

Club Patinaxe A Pobra

G70180732

Patinaxe

CO

A Pobra do C.

11

736,72 €

Club Patinaxe Aehde O Carballiño

G32440828

Patinaxe

OU

O Carballiño

10

669,74 €

Club Patinaxe Alquimia de Carral

G15954332

Patinaxe

CO

Carral

17

1.138,57 €

Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

Patinaxe

PO

Gondomar

32

2.143,18 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

Patinaxe

CO

Ames

17

1.138,57 €

Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Patinaxe

PO

Salvaterra de M.

10

669,74 €

Club Patinaxe Artístico Condado

G94015542

Patinaxe

PO

Salvaterra de M.

17

1.138,57 €

Club Patinaxe Artístico Ríbex

G27718113

Patinaxe

PO

Tui

13

870,67 €

Club Patinaxe Artístico Valladares

G36765733

Patinaxe

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Club Patinaxe Compostela

G15376999

Patinaxe

CO

Santiago de C.

16

1.071,59 €

Club Patinaxe Oleiros

G15415896

Patinaxe

CO

Oleiros

16

1.071,59 €

Club Patinaxe Ribeira

G15822976

Patinaxe

CO

Ribeira

18

1.205,54 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Patinaxe (HPLiña)

LU

Lugo

35

2.344,11 €

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Fútbol, fútbol sala

LU

Friol

61

4.085,44 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Dep. inverno, montañismo, orientación

OU

O Barco de V.

15

1.004,62 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

Montañismo

PO

Vigo

25

1.674,36 €

Club Peñasco

G27804970

Fútbol

PO

Vigo

17

1.138,57 €

Club Pesca Monforte

G27344316

Pesca e C.

LU

Monforte de Lemos

8

535,80 €

Club Petanca Ensino

G36798866

Petanca

PO

Vigo

9

602,77 €

Club Petanca Florida

G36792711

Petanca

PO

Vigo

9

602,77 €

Club Petanca Vigo

G36702413

Petanca

PO

Vigo

9

602,77 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Piragüismo

PO

Cambados

32

2.143,18 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Piragüismo

LU

Lugo

33

2.210,16 €

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Piragüismo

OU

Allariz

26

1.741,34 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Piragüismo

PO

A Illa de A.

26

1.741,34 €

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Piragüismo

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Piragüismo

PO

Tui

23

1.540,41 €

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Piragüismo

CO

Rianxo

12

803,69 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Piragüismo

CO

Boiro

52

3.482,67 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Piragüismo

PO

Pontevedra

23

1.540,41 €

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

Piragüismo

LU

Viveiro

13

870,67 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Fútbol sala

PO

Poio

73

4.889,14 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

Fútbol

PO

Vigo

43

2.879,90 €

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

Atletismo, bádminton, baloncesto, dep. adaptado, natación

PO

Vigo

8

535,80 €

Club Polideportivo Athlos

G32028292

Bádminton

OU

Ourense

39

2.612,00 €

Club Polideportivo Calasancio

G27104736

Fútbol

LU

Monforte de Lemos

24

1.607,39 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

Fútbol, fútbol sala

LU

Lugo

38

2.545,03 €

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Baloncesto, fútbol sala, judo e D.A.

CO

A Coruña

31

2.076,21 €

Club Polideportivo Maristas-Lugo

G27033000

Atletismo, baloncesto, béisbol e S., fútbol sala

LU

Lugo

23

1.540,41 €

Club Polideportivo Saiar

G36212207

Dep. adaptado

PO

Caldas de R.

5

500,00 €

Club Polideportivo San Xeronimi Emiliani

G36284537

Dep. adaptado

PO

A Guarda

34

2.277,13 €

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Boxeo

PO

Vigo

12

803,69 €

Club Porta XI, C.B.

G27324284

Baloncesto

LU

Lugo

87

5.826,78 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Ximnasia

LU

Sarria

18

1.205,54 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Fútbol

PO

Cangas

23

1.540,41 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

Fútbol, fútbol sala

PO

Vigo

77

5.157,03 €

Club Rasoeiro Bm.

G36057636

Balonmán

PO

O Grove

73

4.889,14 €

Club Remo Cedeira

G15138084

Remo

CO

Cedeira

31

2.076,21 €

Club Remo Chapela

G36039915

Remo

PO

Redondela

23

1.540,41 €

Club Remo do Miño

G36034999

Remo

PO

Tui

62

4.152,42 €

Club Remo Puebla

G15203169

Remo

CO

A Pobra do C.

19

1.272,52 €

Club Remo Rianxo

G15087208

Remo

CO

Rianxo

16

1.071,59 €

Club Remo Tui

G94012671

Remo

PO

Tui

27

1.808,31 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

Piragüismo

CO

Betanzos

57

3.817,55 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Fútbol sala

LU

Lugo

26

1.741,34 €

Club Río Verdugo de Piragüismo

G36050789

Piragüismo

PO

Pontevedra

16

1.071,59 €

Club Rítmica Xiada

G94030384

Ximnasia

PO

Pontevedra

8

535,80 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

Rugby

CO

Ferrol

37

2.478,06 €

Club Salvamento Acuativo Ourense Salvour

G32421778

Salvamento e S.

OU

Ourense

20

1.339,49 €

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Salvamento e S.

CO

Arteixo

26

1.741,34 €

Club Salvamento Sada

G70076583

Salvamento e S.

CO

Sada

34

2.277,13 €

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Salvamento e S.

PO

Vilagarcía de A.

11

736,72 €

Club San Francisco Teo

G15861701

Fútbol sala, judo e D.A., karate e D.A., xadrez

CO

Teo

35

2.344,11 €

Club San Martín

G36117224

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

21

1.406,46 €

Club San Miguel de Marín

G36109148

Atletismo

PO

Marín

11

736,72 €

Club San Roque Casablanca

G36763084

Fútbol

PO

Vigo

23

1.540,41 €

Club San Tirso S.D.

G15254774

Balonmán, fútbol

CO

Abegondo

36

2.411,08 €

Club Santo Domingo

G32004244

Pádel, Tenis

OU

O Pereiro de A.

16

1.071,59 €

Club Santo Domingo Betanzos

G15130354

Baloncesto

CO

Betanzos

61

4.085,44 €

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Ximnasia

PO

Poio

12

803,69 €

Club Serra de Gondomar

G27801992

Tiro con arco

PO

Gondomar

8

535,80 €

Club Shihan de Karate

G27168723

Karate e D.A.

LU

Lugo

40

2.678,98 €

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Ximnasia

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Club Silva S.D.

G15100191

Fútbol

CO

A Coruña

69

4.621,24 €

Club Sincro Ferrol

G15924475

Natación

CO

Ferrol

14

937,64 €

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Fútbol

LU

Cospeito

7

500,00 €

Club Sporting Guardés

G36118412

Fútbol

PO

A Guarda

22

1.473,44 €

Club Squash Monstruíños Lugo

G27474501

Squash

LU

Lugo

18

1.205,54 €

Club Squash Ría de Vigo

G27736438

Squash

PO

Vigo

8

535,80 €

Club Star Dance

G27388867

Baile deportivo

LU

Lugo

34

2.277,13 €

Club Taekwondo Mat's

G36346518

Taekwondo

PO

Marín

53

3.549,65 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Taekwondo

LU

Monforte de Lemos

38

2.545,03 €

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

Taekwondo

PO

Moaña

31

2.076,21 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Piragüismo

PO

Mondariz-B.

17

1.138,57 €

Club Teabikes

G94094430

Ciclismo

PO

Ponteareas

7

500,00 €

Club Tenis Boiromar

G15717119

Tenis

CO

Boiro

17

1.138,57 €

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

Tenis de mesa

CO

Oleiros

7

500,00 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Tenis de mesa

CO

Narón

30

2.009,23 €

Club Tenis Gondomar

G36992352

Tenis

PO

Gondomar

13

870,67 €

Club Tenis Ponteareas

G94008158

Tenis

PO

Ponteareas

8

535,80 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

Tenis

CO

A Pobra do C.

18

1.205,54 €

Club Tenis Valga

G36428191

Tenis

PO

Valga

11

736,72 €

Club Tirso de Molina

G15310287

Baloncesto

CO

Ferrol

16

1.071,59 €

Club Tkdenodo

G70357439

Taekwondo

CO

Teo

17

1.138,57 €

Club Torre S.D.

G15068760

Fútbol

CO

A Coruña

36

2.411,08 €

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

Ximnasia

PO

Pontevedra

32

2.143,18 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Tríatlon e P.M.

LU

Lugo

71

4.755,19 €

Club Triatlón Ferrol

G70087192

Tríatlon e P.M.

CO

Ferrol

54

3.616,62 €

Club Tríatlon Mar de Vigo

G27730597

Tríatlon e P.M.

PO

Vigo

23

1.540,41 €

Club Tríatlon Santiago

G15630288

Atletismo, tríatlon e P.M.

CO

Santiago de C.

72

4.822,16 €

Club Turbo Box

G32497141

Boxeo

OU

Ourense

15

1.004,62 €

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Fútbol, fútbol sala

LU

Lugo

21

1.406,46 €

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

Fútbol

CO

Laracha, A

36

2.411,08 €

Club Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

Fútbol, fútbol sala

LU

A Pastoriza

20

1.339,49 €

Club USC

Q1518001A

Atletismo, fútbol, montañismo, natación, orientación, tenis, xadrez

CO

Santiago de C.

49

3.281,75 €

Club Valdetires Ferrol

G15232440

Fútbol sala

CO

Ferrol

37

2.478,06 €

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

Fútbol sala

CO

Santa Comba

58

3.884,52 €

Club Victoria de Santiago Fútbol

G15209588

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

85

5.692,83 €

Club Vieja Escuela Roller Blue Ringed

G36571123

Patinaxe (HPLiña)

PO

Vigo

7

500,00 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

Voleibol, voleibol (praia)

PO

Vigo

46

3.080,83 €

Club Vilagarcía S.D.

G36173870

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

18

1.205,54 €

Club Vilalba Fútbol Sala

G27247667

Fútbol sala

LU

Vilalba

52

3.482,67 €

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

Judo e D.A.

CO

Santiago de C.

18

1.205,54 €

Club Violeta

G27181577

Ximnasia

LU

Begonte

18

1.205,54 €

Club Volei Praia Milenio Ourense

G32482572

Voleibol (praia)

OU

Ourense

20

1.339,49 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

Voleibol (praia)

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Club Voleibol Bruxas

G15940976

Voleibol

CO

Ames

28

1.875,29 €

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Voleibol, voleibol (praia)

CO

Boiro

92

6.161,65 €

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

Voleibol

CO

Narón

15

1.004,62 €

Club Voleibol Noia

G15318181

Voleibol, voleibol (praia)

CO

Noia

11

736,72 €

Club Voleibol Oleiros

G70178157

Voleibol, voleibol (praia)

CO

Oleiros

39

2.612,00 €

Club Voleibol Ourense

G32146391

Voleibol

OU

Ourense

68

4.554,26 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Voleibol

PO

Pontevedra

43

2.879,90 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

Voleibol

OU

Ourense

40

2.678,98 €

Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

Natación (wat.)

PO

Pontevedra

48

3.214,77 €

Club Waterpolo Santiago

G15923428

Natación (wat.)

CO

Santiago de C.

34

2.277,13 €

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Xadrez

CO

Arteixo

13

870,67 €

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

Xadrez

OU

O Pereiro de A.

17

1.138,57 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Xadrez

PO

Vilagarcía de A.

30

2.009,23 €

Club Xadrez Laroca

G36815231

Xadrez

PO

Nigrán

9

602,77 €

Club Xadrez Mos

G27809979

Xadrez

PO

Vigo

24

1.607,39 €

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

Xadrez

CO

Carballo

9

602,77 €

Club Xadrez Rianxo

G70141536

Xadrez

CO

Rianxo

8

535,80 €

Club Ximnasia Coruña

G70074455

Ximnasia

CO

A Coruña

29

1.942,26 €

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Ximnasia

OU

Ourense

28

1.875,29 €

Club Ximnasia Estrada

G94145794

Ximnasia

PO

A Estrada

10

669,74 €

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

Ximnasia

CO

Fene

29

1.942,26 €

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

Ximnasia

OU

Ourense

44

2.946,88 €

Club Ximnasia Rítmica Carral

G70428602

Ximnasia

CO

Carral

10

669,74 €

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

Dep. adaptado, ximnasia

CO

A Coruña

29

1.942,26 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Ximnasia

CO

Santiago de C.

16

1.071,59 €

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Ximnasia

LU

Viveiro

18

1.205,54 €

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Judo e D.A.

CO

A Coruña

23

1.540,41 €

Club Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Piragüismo

CO

As Pontes

18

1.205,54 €

Club Xuventude Baloncesto

G36060366

Baloncesto

PO

Cambados

81

5.424,93 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Fútbol

PO

Sanxenxo

27

1.808,31 €

Club Zona Pádel

G70230578

Pádel, Tenis

CO

Arteixo

27

1.808,31 €

Clube Baloncesto Val de Lemos

V27273317

Baloncesto

LU

Monforte de Lemos

16

1.071,59 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Balonmán

PO

A Cañiza

73

4.889,14 €

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

Atletismo, ciclismo, tríatlon e P.M.

PO

Sanxenxo

13

870,67 €

Clube de Bolos Estivada

G27749407

Bolos

PO

Baiona

10

669,74 €

Clube de Judo Baixo Miño

G94146552

Judo e D.A.

PO

A Guarda

34

2.277,13 €

Clube de Loita do Morrazo

G94019510

Loita e D.A.

PO

Bueu

16

1.071,59 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Montañismo

PO

Vigo

16

1.071,59 €

Clube de Patinaxe Artístico Luar

G36202513

Patinaxe

PO

Ponteareas

11

736,72 €

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

Piragüismo

PO

Sanxenxo

27

1.808,31 €

Clube de Remo Vilaxoán

G36205698

Remo

PO

Vilagarcía de A.

28

1.875,29 €

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

Taekwondo

PO

Moaña

79

5.290,98 €

Clube de Taekwondo Kae Sport

G27830975

Taekwondo

PO

Vigo

11

736,72 €

Clube Deportivo Beade

G27711472

Fútbol sala

PO

Vigo

31

2.076,21 €

Clube Deportivo Cospeito

G27133867

Fútbol

LU

Cospeito

12

803,69 €

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Ximnasia

PO

Vigo

51

3.415,70 €

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

Piragüismo

PO

Poio

62

4.152,42 €

Clube Gallaecia Raid

G15976558

Orientación

CO

A Coruña

18

1.205,54 €

Clube Rugby Lalín

G36104685

Rugby

PO

Lalín

17

1.138,57 €

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

Voleibol

LU

Monforte de Lemos

29

1.942,26 €

Clube Voleipraia Lugo

G27456359

Voleibol, voleibol (praia)

LU

Lugo

23

1.540,41 €

Clube Xadrez Marín

G36391670

Xadrez

PO

Marín

13

870,67 €

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

Ximnasia

LU

Sarria

18

1.205,54 €

CMDC Breogán de O Grove

G36015634

Piragüismo, xadrez

PO

O Grove

73

4.889,14 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

Atletismo

PO

Vigo

19

1.272,52 €

Cordeiro C.F.

G36108207

Fútbol

PO

Valga

21

1.406,46 €

Cornelios

G36457901

Montañismo, orientación

PO

As Neves

27

1.808,31 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Fútbol

PO

Vigo

82

5.491,91 €

CTM Espedregada Oroso

G36207298

Tenis de mesa

CO

Oroso

19

1.272,52 €

Cultural Deportiva Beluso

G36158517

Fútbol

PO

Bueu

26

1.741,34 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Fútbol

PO

Portas

23

1.540,41 €

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

Patinaxe, patinaxe (HP)

CO

Santiago de C.

50

3.348,72 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Taekwondo

CO

A Coruña

22

1.473,44 €

Domaio F.C.

G36039352

Fútbol

PO

Moaña

15

1.004,62 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

Balonmán, fútbol, taekwondo, xadrez

PO

Poio

51

3.415,70 €

E.D. Val Miñor Nigrán

G36998128

Fútbol, fútbol sala

PO

Nigrán

47

3.147,80 €

E.D.M. Municipais de Salceda

G36352854

Baloncesto, balonmán, fútbol sala, patinaxe, tenis

PO

Salceda de C.

64

4.286,37 €

E.F. Boqueixón

G70278924

Fútbol, fútbol sala

CO

Boqueixón

16

1.071,59 €

E.F.M. Concello de Boiro

G70489844

Fútbol, fútbol sala

CO

Boiro

32

2.143,18 €

EDVM Pereiró, F.C.

G36874832

Fútbol

PO

Vigo

25

1.674,36 €

Eirís Sociedad Deportiva

G15644347

Fútbol

CO

A Coruña

19

1.272,52 €

Erizana C.F.

G36733970

Fútbol

PO

Baiona

36

2.411,08 €

Escola Artística Universidade da Coruña

G15360720

Ximnasia

CO

Oleiros

18

1.205,54 €

Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

Balonmán

OU

Ribadavia

14

937,64 €

Escola Basket Xiria

G70045844

Baloncesto

CO

Carballo

50

3.348,72 €

Escola Ciclismo Redondela

G94081718

Ciclismo

PO

Redondela

9

602,77 €

Escola de Fútbol Cobres

G94028925

Fútbol, fútbol sala

PO

Vilaboa

22

1.473,44 €

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

Fútbol

PO

Lalín

23

1.540,41 €

Escola de Kick Boxing Cipri Gomes

G32352478

Kickboxing

OU

Ourense

10

669,74 €

Escola de Xadrez Lalín

G36140002

Xadrez

PO

Lalín

9

602,77 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Ximnasia

LU

Ribadeo

17

1.138,57 €

Escola Deportiva de Arousa S.D.

G94046323

Fútbol

PO

Vilagarcía de A.

21

1.406,46 €

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

G70180724

Fútbol, fútbol sala

CO

Muros

25

1.674,36 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Baloncesto, fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

64

4.286,37 €

Escola Deportiva Santiago

G70301379

Fútbol

CO

Santiago de C.

14

937,64 €

Escola Deportiva Xuventude de Oroso

G15997877

Fútbol

CO

Oroso

24

1.607,39 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Fútbol

PO

A Estrada

25

1.674,36 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Xadrez

CO

Ferrol

22

1.473,44 €

Escola Fútbol Base Beluso

G36586998

Fútbol

PO

Bueu

13

870,67 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Fútbol, fútbol sala

PO

Cangas

21

1.406,46 €

Escola Fútbol Base Moañesa

G36439396

Fútbol

PO

Moaña

20

1.339,49 €

Escola Futsal Morrazo

G94097664

Fútbol sala

PO

Moaña

16

1.071,59 €

Escola Lubians de Hockey e Patinaxe Artística

G15149230

Hockey, patinaxe, patinaxe (HP)

CO

Carballo

12

803,69 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Xadrez

LU

Lugo

36

2.411,08 €

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

G15434780

Xadrez

CO

A Coruña

16

1.071,59 €

Escola Xadrez Compostela

G70506951

Xadrez

CO

Santiago de C.

10

669,74 €

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Xadrez

PO

Pontevedra

28

1.875,29 €

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Ximnasia

CO

Oleiros

30

2.009,23 €

Escola Ximnasia Burgas

G32269201

Ximnasia

OU

Ourense

32

2.143,18 €

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Balonmán

CO

Carballo

94

6.295,60 €

Escolas de Fútbol Luís Calvo Sanz

G15794589

Fútbol

CO

Carballo

24

1.607,39 €

Escolas de Fútbol Polvorín

G27422781

Fútbol

LU

Lugo

21

1.406,46 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Fútbol, fútbol sala

LU

Chantada

13

870,67 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Fútbol, fútbol sala, ximnasia

OU

Celanova

9

602,77 €

Escolas Deportivas Concello de Maceda

G32483307

Fútbol, fútbol sala, ximnasia

OU

Maceda

9

602,77 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Fútbol, fútbol sala

OU

Verín

25

1.674,36 €

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

G32398612

Fútbol, ximnasia

OU

Xinzo de L.

33

2.210,16 €

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

Atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, fútbol sala, tríatlon e P.M.

LU

Lourenzá

45

3.013,85 €

Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz

V27330265

Fútbol sala

LU

Guitiriz

9

602,77 €

Escudería Surco

G36395788

Automobilismo

PO

Salvaterra de M.

7

500,00 €

Escuela Atlética Lucense

G27236025

Atletismo, dep. adaptado

LU

Lugo

44

2.946,88 €

Escuela Ayude

G70159959

Boxeo, esgrima, kickboxing, loita e D.A.

CO

Melide

41

2.745,95 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Boxeo

CO

Ribeira

19

1.272,52 €

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

Fútbol

PO

Pontevedra

22

1.473,44 €

Escuela de Fútbol Racing Ferrol

G70075395

Fútbol

CO

Ferrol

24

1.607,39 €

Escuela de Fútbol Silleda

G94067543

Fútbol

PO

Silleda

19

1.272,52 €

Escuela de Fútbol Villa de Marín

G94048626

Fútbol

PO

Marín

22

1.473,44 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Piragüismo

PO

Pontevedra

62

4.152,42 €

Escuela Deportiva Lar

G36523629

Fútbol

PO

Mos

7

500,00 €

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Fútbol sala

PO

Marín

28

1.875,29 €

Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

Baloncesto

PO

A Estrada

29

1.942,26 €

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Fútbol

CO

Valdoviño

20

1.339,49 €

Escuela Lucense de Taekwondo

G27396324

Taekwondo

LU

Lugo

35

2.344,11 €

Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

Piragüismo

OU

Ourense

9

602,77 €

Escuelas Deportivas Vigo 2015

G36982239

Fútbol, fútbol sala

PO

Vigo

51

3.415,70 €

Espeleo Club Aradelas

G36642247

Espeleoloxía

PO

Vigo

11

736,72 €

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

Fútbol gaélico

PO

Vigo

7

500,00 €

Ex-Alcohólicos Morás

G70205083

Fútbol sala

CO

A Coruña

12

803,69 €

Extol La Gramola Team

G94130168

Ciclismo

PO

Lalín

8

535,80 €

F.B. Gondomar

G36905107

Fútbol

PO

Gondomar

26

1.741,34 €

F.C. Cruceiro de Hío

G36048395

Fútbol

PO

Cangas

23

1.540,41 €

F.C. Meigas

G15928963

Fútbol sala

CO

Ames

25

1.674,36 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Patinaxe

PO

Vigo

12

803,69 €

Figueirido C.F.

G36039626

Fútbol

PO

Vilaboa

23

1.540,41 €

Fisober F.S.F.

G15956121

Fútbol sala

CO

Dumbria

56

3.750,57 €

Full Kárate Club Galaico

G27112333

Karate e D.A.

LU

Lugo

11

736,72 €

Fundación Educación e Deporte de Santiago de Compostela-FEDESA

G15867260

Baloncesto

CO

Santiago de C.

90

6.027,70 €

Furia Atlético Club

G36265825

Fútbol

PO

Valga

10

669,74 €

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

Fútbol

CO

Ortigueira

22

1.473,44 €

Fútbol Sala Femenino Villa de Cee

G70384441

Fútbol sala

CO

Cee

39

2.612,00 €

Galicia Rollers

G70350038

Patinaxe, patinaxe (HPLiña)

CO

A Coruña

10

669,74 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Boxeo, judo e D.A., kickboxing

PO

Vigo

36

2.411,08 €

Gimnastico Cudeiro

G32151565

Hockey

OU

Ourense

10

669,74 €

Goián C.F.

G36219830

Fútbol

PO

Tomiño

23

1.540,41 €

Gran Peña F.C.

G36663656

Fútbol

PO

Vigo

23

1.540,41 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Ciclismo

PO

Poio

26

1.741,34 €

Hércules Coruña F.S.

G15899339

Fútbol sala

CO

A Coruña

21

1.406,46 €

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Fútbol

CO

Oleiros

10

669,74 €

Hockey Club Borbolla

G15335243

Patinaxe (HP)

CO

A Coruña

20

1.339,49 €

Hockey Club Raxoi

G15165624

Patinaxe (HP)

CO

Santiago de C.

13

870,67 €

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Fútbol

LU

Barreiros

7

500,00 €

IES Coruxo F.S.

G27726835

Fútbol sala

PO

Vigo

16

1.071,59 €

Imperator OAR

G15084940

Fútbol

CO

A Coruña

27

1.808,31 €

Independiente F.C.

G36710416

Fútbol

PO

Vigo

25

1.674,36 €

Integración Deportiva Pontevedra, C.F.

G94123817

Fútbol, fútbol sala

PO

Pontevedra

20

1.339,49 €

Irmandinhos FG

G94076619

Fútbol gaélico

PO

A Estrada

7

500,00 €

J.C. Terras de Santiago

G70355839

Judo e D.A.

CO

Santiago de C.

16

1.071,59 €

Judo Club Arteixo

G70217757

Judo e D.A.

CO

Arteixo

27

1.808,31 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

Judo e D.A.

CO

Carballo

16

1.071,59 €

Judo Club Cambre

G70133665

Judo e D.A.

CO

Cambre

32

2.143,18 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Judo e D.A.

PO

Vigo

26

1.741,34 €

Judo Club Senín

G36317980

Judo e D.A.

PO

Vilagarcía de A.

18

1.205,54 €

Judo Club Tudense

G94117884

Judo e D.A.

PO

Tui

22

1.473,44 €

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

Judo e D.A.

CO

A Coruña

36

2.411,08 €

Kárate Club Maceda

G32487696

Karate e D.A.

OU

Maceda

16

1.071,59 €

Keltoi Cruces

G36373132

Loita e D.A.

PO

Vila de Cruces

29

1.942,26 €

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Dep. inverno

PO

Catoira

28

1.875,29 €

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Boxeo, kickboxing

PO

Soutomaior

37

2.478,06 €

Kick Boxing Poio

G94070950

Kickboxing

PO

Poio

25

1.674,36 €

La Paz Club de Fútbol

G15561152

Fútbol

CO

A Coruña

16

1.071,59 €

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Fútbol sala

PO

Pontevedra

75

5.023,09 €

Luceros

G94085230

Balonmán

PO

Cangas

64

4.286,37 €

Ludus Box Artabrum

G70335294

Boxeo

CO

A Coruña

11

736,72 €

Lugo Running Club

G27462308

Atletismo

LU

Lugo

14

937,64 €

Maravillas S.D.

G15032014

Fútbol

CO

A Coruña

26

1.741,34 €

Marín C.F.

G36139376

Fútbol

PO

Marín

16

1.071,59 €

Marino de Mera C.F.

G15254592

Fútbol

CO

Oleiros

21

1.406,46 €

Meirás C.F.

G15272701

Fútbol

CO

Valdoviño

22

1.473,44 €

Milladoiro S.D.

G15792401

Fútbol, fútbol sala

CO

Ames

38

2.545,03 €

Moledo Club de Fútbol

G36734226

Fútbol

PO

Vigo

20

1.339,49 €

Mondariz F.C.

G36150951

Fútbol

PO

Mondariz

33

2.210,16 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

Vela

PO

Baiona

29

1.942,26 €

Muralla Rugby Club

G27103423

Rugby

LU

Lugo

29

1.942,26 €

Nieves F.C.

G36150159

Fútbol

PO

As Neves

16

1.071,59 €

Noia Fútbol Sala

G15359847

Fútbol sala

CO

Noia

12

803,69 €

Nosportlimit-Trek Galicia

G70310719

Tríatlon e P.M.

CO

Culleredo

17

1.138,57 €

O Parrulo F.S.

G15302136

Fútbol sala

CO

Ferrol

70

4.688,21 €

Obradoiro CAB S.A.D.

A70334875

Baloncesto

CO

Santiago de C.

9

602,77 €

Obradoiro CAB

G15027402

Baloncesto

CO

Santiago de C.

81

5.424,93 €

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

G15147879

Fútbol

CO

Culleredo

25

1.674,36 €

Orillamar Sociedad Deportiva

G15091069

Fútbol

CO

A Coruña

27

1.808,31 €

Oroso T.M.

G70238886

Tenis de mesa

CO

Oroso

34

2.277,13 €

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Fútbol

CO

A Coruña

34

2.277,13 €

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Rugby

PO

Vilagarcía de A.

32

2.143,18 €

Ourense Club Fútbol S.A.D.

A32156879

Fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

121

8.103,91 €

Outes F.C.

G70248232

Fútbol

CO

Outes

23

1.540,41 €

Pabellón Ourense Club Fútbol

G32300790

Fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

38

2.545,03 €

Padelprix Club Deportivo

G32451650

Pádel

OU

San Cibrao das Viñas

9

602,77 €

Panxón Nigrán F.S.

G27804061

Fútbol sala

PO

Nigrán

15

1.004,62 €

Patos Surf Club

G36796209

Surf

PO

Nigrán

15

1.004,62 €

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Salvamento e S.

PO

Sanxenxo

10

669,74 €

Pecheches F.S.

G27778521

Fútbol sala

PO

Vigo

14

937,64 €

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Ciclismo, tríatlon e P.M.

PO

Pontevedra

11

736,72 €

Peña Cultural e Deportiva Blanco e Negro

G36143808

Petanca

PO

Redondela

9

602,77 €

Piragüismo Vilaboa

G36163681

Piragüismo

PO

Vilaboa

50

3.348,72 €

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol-Sala

G32400277

Fútbol sala

OU

Carballeda de V.

51

3.415,70 €

Poio Bike Club

G94147659

Ciclismo

PO

Poio

13

870,67 €

Pontevedra C.F. S.A.D.

A36029577

Fútbol

PO

Pontevedra

72

4.822,16 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Rugby

PO

Pontevedra

29

1.942,26 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Baloncesto

PO

O Porriño

61

4.085,44 €

Porriño Industrial Club de Fútbol

G36144095

Fútbol

PO

O Porriño

45

3.013,85 €

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

Fútbol

PO

Sanxenxo

23

1.540,41 €

Prado Surf Club

G36850014

Surf

PO

Vigo

14

937,64 €

Praíña SP.C.

G15367329

Fútbol

CO

Teo

23

1.540,41 €

Puebla F.C.

G15152424

Fútbol

CO

A Pobra do C.

17

1.138,57 €

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

Natación, pádel, tenis, tenis de mesa, tiro olímpico

CO

A Coruña

23

1.540,41 €

Racing Castrelos F.C.

G36710762

Fútbol

PO

Vigo

15

1.004,62 €

Racing Club de Ferrol S.A.D.

A15780109

Fútbol

CO

Ferrol

67

4.487,29 €

Racing Club Villalbés

G27119858

Fútbol

LU

Vilalba

81

5.424,93 €

Racing San Lorenzo

G70172291

Fútbol, fútbol sala

CO

Santiago de C.

25

1.674,36 €

Racing San Pedro

G15323272

Fútbol

CO

Ferrol

19

1.272,52 €

Racing Vilariño C.F.

G36782886

Fútbol

PO

Nigrán

28

1.875,29 €

Real Aeroclub de Lugo

G27008341

Tiro olímpico

LU

Lugo

40

2.678,98 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Atletismo

PO

Vigo

66

4.420,32 €

Real Club Celta de Vigo S.A.D.

A36609105

Fútbol

PO

Vigo

89

5.960,73 €

Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D.

A15023070

Fútbol

CO

A Coruña

86

5.759,80 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Vela

CO

A Coruña

40

2.678,98 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Vela

PO

Sanxenxo

29

1.942,26 €

Real Club Náutico Portosín

G15055486

Vela

CO

Porto do Son

17

1.138,57 €

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

G36040756

Piragüismo, vela

PO

Cangas

48

3.214,77 €

Redondela Fútbol Sala

G36199073

Fútbol sala

PO

Redondela

21

1.406,46 €

Ribadeo F.C.

G27133818

Fútbol

LU

Ribadeo

22

1.473,44 €

Ribeiro do Avia F.C.

G32298655

Fútbol, fútbol sala

OU

Ribadavia

26

1.741,34 €

Running Sport Trail

G32413023

Montañismo

OU

Ourense

7

500,00 €

S.D. Casino Arzúa

G15384837

Fútbol

CO

Arzúa

16

1.071,59 €

S.C.D. Malpica

G15320401

Fútbol

CO

Malpica de B.

11

736,72 €

S.C.D. Pastoriza

G15032030

Fútbol

CO

Arteixo

26

1.741,34 €

S.C.D.R Galicia de Caranza

G15158215

Fútbol

CO

Ferrol

27

1.808,31 €

S.C.R.D. Esteirana

G15118409

Fútbol, fútbol sala

CO

Muros

18

1.205,54 €

S.D. Cacheiras

G15113525

Fútbol, fútbol sala

CO

Teo

27

1.808,31 €

S.D. Compostela

G70000385

Fútbol

CO

Santiago de C.

65

4.353,34 €

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Fútbol, fútbol sala

OU

Nogueira de R.

34

2.277,13 €

S.D. Pazos de Borbén

G36197234

Fútbol sala

PO

Pazos de B.

20

1.339,49 €

S.D. Rápido de Neda

G15330905

Fútbol

CO

Neda

27

1.808,31 €

S.D. Valiño-Cabo de Cruz

G15381791

Fútbol

CO

Boiro

7

500,00 €

S.R.D. Unión Club Cee

G15151970

Fútbol

CO

Cee

22

1.473,44 €

SalaOurense 2014

G32442196

Fútbol sala

OU

Ourense

32

2.143,18 €

Salgueiriños Club de Fútbol

G36036887

Fútbol

PO

Pontevedra

25

1.674,36 €

Salmo Club de Pesca Deportiva

G15286206

Pesca e C.

CO

A Coruña

15

1.004,62 €

Salvamento Acuático Pontevedra SAPO

G36233526

Salvamento e S.

PO

Pontevedra

23

1.540,41 €

Salvamento y Socorrismo Carballo (SYSCA)

G15171911

Salvamento e S.

CO

Carballo

28

1.875,29 €

Sálvora Club de Fútbol

G15994684

Fútbol

CO

Ribeira

24

1.607,39 €

San Pedro Fútbol Club

G15325921

Fútbol

CO

Santiago de C.

20

1.339,49 €

Santa Uxía Atletismo

G70146816

Atletismo

CO

Ribeira

15

1.004,62 €

Santiago Futsal

G15728975

Fútbol sala

CO

Santiago de C.

66

4.420,32 €

Sárdoma C.F.

G36615607

Fútbol

PO

Vigo

66

4.420,32 €

Sares-TKD Cangas

G94064615

Taekwondo

PO

Cangas

26

1.741,34 €

SCD Atlántida de Matamá

G36620854

Fútbol

PO

Vigo

67

4.487,29 €

S.D. A Gaiola

G70184049

Fútbol sala

CO

Santiago de C.

30

2.009,23 €

Senbal Mushing Team C.A.

G70463542

Dep. Inverno

CO

Lousame

9

602,77 €

Sigüeiro F.C.

G15282643

Fútbol

CO

Oroso

10

669,74 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Atletismo

PO

Gondomar

15

1.004,62 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Fútbol, fútbol sala

PO

Pontevedra

34

2.277,13 €

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

G27152131

Atletismo, fútbol, fútbol sala

LU

Lugo

38

2.545,03 €

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

G27733633

Fútbol sala

PO

Gondomar

17

1.138,57 €

Sociedad Deportiva Amanecer

G36133684

Fútbol

PO

O Grove

22

1.473,44 €

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

Fútbol

LU

Antas de Ulla

23

1.540,41 €

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Balonmán

PO

O Rosal

63

4.219,39 €

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Fútbol

CO

Fene

8

535,80 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Fútbol

LU

Becerreá

23

1.540,41 €

Sociedad Deportiva Chantada

G27216605

Fútbol

LU

Chantada

15

1.004,62 €

Sociedad Deportiva Chispa de Corón

G94146032

Fútbol

PO

Vilanova de A.

23

1.540,41 €

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

G32278541

Fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

29

1.942,26 €

Sociedad Deportiva Cultural Residencia

G27120310

Fútbol, fútbol sala

LU

Lugo

41

2.745,95 €

Sociedad Deportiva Eumesa

G15148463

Fútbol

CO

Pontedeume

27

1.808,31 €

Sociedad Deportiva Finisterre

G15382781

Fútbol

CO

Fisterra

16

1.071,59 €

Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

G36195550

Fútbol

PO

Ponteareas

16

1.071,59 €

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

Fútbol

PO

Pontevedra

20

1.339,49 €

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Fútbol

LU

Monterroso

21

1.406,46 €

Sociedad Deportiva Ponteareas

V36586774

Fútbol

PO

Ponteareas

18

1.205,54 €

Sociedad Deportiva Porto de Burela

G27448539

Fútbol

LU

Burela

21

1.406,46 €

Sociedad Deportiva Sarriana

G27139443

Fútbol

LU

Sarria

21

1.406,46 €

Sociedad Deportiva Soneira Club de Fútbol

G15523665

Fútbol

CO

Vimianzo

12

803,69 €

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

Balonmán

PO

Pontevedra

86

5.759,80 €

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Remo

PO

Moaña

60

4.018,47 €

Sociedad Deportiva Tordoia

G15293251

Fútbol

CO

Tordoia

28

1.875,29 €

Sociedad Deportiva Tui

G36101350

Baloncesto

PO

Tui

54

3.616,62 €

Sociedad Deportiva Valenza

G32137200

Fútbol

OU

Barbadás

9

602,77 €

Sociedad Deportiva y Cultural San Roque

G27114693

Fútbol

LU

Lugo

11

736,72 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Atletismo

PO

Pontevedra

81

5.424,93 €

Sociedad Val de Lemos

G27014851

Pesca e C.

LU

Monforte de Lemos

26

1.741,34 €

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

Atletismo

PO

A Guarda

10

669,74 €

Sociedade Atlética Redondela

G36040616

Balonmán

PO

Redondela

80

5.357,96 €

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

Bolos

PO

Gondomar

10

669,74 €

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Piragüismo

CO

A Coruña

17

1.138,57 €

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

G70420419

Atletismo, Ciclismo

CO

Boiro

7

500,00 €

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

G15395791

Fútbol, fútbol sala, kickboxing

CO

Narón

38

2.545,03 €

Sociedade Deportiva Cultural Maniños

G15128283

Fútbol

CO

Fene

25

1.674,36 €

Sociedade Deportiva Dubra

G15218795

Fútbol, fútbol sala

CO

Val do Dubra

36

2.411,08 €

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

G15116304

Fútbol

CO

Mugardos

26

1.741,34 €

Sociedade Deportiva e Cultural Natación de Boiro

G70128103

Natación, tríatlon e P.M.

CO

Boiro

12

803,69 €

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Fútbol, fútbol sala

CO

Padrón

10

669,74 €

Sociedade Deportiva Pontearnelas

G36404424

Fútbol

PO

Vilanova de A.

24

1.607,39 €

Sociedade Deportiva Ribadeo

G27319284

Fútbol

LU

Ribadeo

20

1.339,49 €

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Caza, tiro olímpico

CO

Trazo

19

1.272,52 €

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Remo

PO

Moaña

20

1.339,49 €

Sociedade Deportiva Sofán

G15603376

Fútbol

CO

Carballo

32

2.143,18 €

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Fútbol

LU

Viveiro

19

1.272,52 €

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

Fútbol sala

LU

Xove

47

3.147,80 €

Sociedade Deportiva Xuventú Aguiño

G15385768

Fútbol

CO

Ribeira

29

1.942,26 €

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

Fútbol, fútbol sala

CO

Teo

26

1.741,34 €

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

Caza

LU

Lugo

13

870,67 €

Spartan Team Tomiño

G94126638

Boxeo

PO

Tomiño

16

1.071,59 €

Sporting Celanova

G32183865

Fútbol

OU

Celanova

9

602,77 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Billar, fútbol sala, natación, pádel, tenis, tiro con arco, xadrez

CO

A Coruña

47

3.147,80 €

Sporting Coruñés S.D.R.

G15086416

Fútbol

CO

A Coruña

26

1.741,34 €

Sporting Pontenova

G27138288

Fútbol

LU

A Pontenova

10

669,74 €

Suh Sport Competición

G15637655

Taekwondo

CO

Boiro

24

1.607,39 €

Taboada Club de Fútbol

G27163930

Fútbol

LU

Taboada

9

602,77 €

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

Taekwondo

LU

Vilalba

12

803,69 €

Talleres Abc Vigo Fútbol Sala

G36938702

Fútbol sala

PO

Vigo

25

1.674,36 €

Team Thunder

G94094554

Boxeo

PO

Marín

22

1.473,44 €

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

Tenis de mesa

PO

Pontevedra

49

3.281,75 €

Trasnos Béisbol Club

G27750645

Béisbol e S.

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Traviesas Hockey Club

G36680239

Patinaxe (HP)

PO

Vigo

12

803,69 €

Trazo C.F.

G15368137

Fútbol

CO

Trazo

15

1.004,62 €

Treboada F.C. San Salvador de Teis

G36645075

Fútbol sala

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Tríatlon Arteixo

G70438056

Ciclismo, tríatlon e P.M.

CO

Arteixo

10

669,74 €

U.D. Somozas

G15473283

Fútbol

CO

As Somozas

50

3.348,72 €

U.R.E.C.A.

G36631539

Baloncesto, pádel, tenis

PO

Nigrán

31

2.076,21 €

UD Estrada FS

G94071974

Fútbol sala

PO

A Estrada

9

602,77 €

Ulla Pontecesures C.F.

G94060779

Fútbol

PO

Pontecesures

19

1.272,52 €

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Balonmán

PO

Vigo

72

4.822,16 €

Unión Campestre F.C.

G15326119

Fútbol

CO

Oleiros

28

1.875,29 €

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

Fútbol

PO

Meaño

23

1.540,41 €

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

Fútbol

OU

Barbadás

50

3.348,72 €

Unión Deportiva Bastavales

G15565161

Fútbol

CO

Brión

25

1.674,36 €

Unión Deportiva Carral

G15128671

Fútbol

CO

Carral

28

1.875,29 €

Unión Deportiva Juvenil de Almeiras

G15128069

Fútbol, fútbol sala

CO

Culleredo

21

1.406,46 €

Unión Deportiva Mos

G36214179

Fútbol, fútbol sala

PO

Mos

33

2.210,16 €

Unión Deportiva Nespereira

G94124179

Fútbol

PO

Pazos de B.

11

736,72 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

Fútbol, fútbol sala

OU

Ourense

47

3.147,80 €

Unión Deportiva Ribera

G36166213

Fútbol, fútbol sala

PO

O Rosal

22

1.473,44 €

Unión Deportiva Santa Mariña

G36628774

Fútbol

PO

Vigo

37

2.478,06 €

Unión Deportiva Xove Lago

G27144203

Fútbol

LU

Xove

20

1.339,49 €

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

G36061257

Fútbol

PO

O Grove

31

2.076,21 €

Unión Vecinal Ventorrillo

G70219498

Fútbol sala

CO

A Coruña

61

4.085,44 €

Unión Veciñal Cultural e Deportiva Candeán

G36863348

Fútbol, petanca

PO

Vigo

28

1.875,29 €

Universitario de Ferrol

G15659261

Baloncesto

CO

Narón

78

5.224,01 €

Ural C.F.

G15311897

Fútbol

CO

A Coruña

33

2.210,16 €

Veteranas de Balonmano

G27847615

Balonmán (praia)

PO

Vigo

21

1.406,46 €

Victoria C.F.

G15109010

Fútbol

CO

A Coruña

69

4.621,24 €

Vigo Rugby Club

G36680924

Rugby

PO

Vigo

70

4.688,21 €

Vigo Squash

G36929511

Squash

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

Tenis de mesa

PO

Vilagarcía de A

33

2.210,16 €

Vilatuxe Fútbol Club

G36258853

Fútbol

PO

Lalín

10

669,74 €

Villalonga F.C.

G36116465

Fútbol

PO

Sanxenxo

63

4.219,39 €

Visantoña C.F.

G15436942

Fútbol

CO

Mesía

20

1.339,49 €

Vitalqi

G94120557

Kung-Fu

PO

Lalín

26

1.741,34 €

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Fútbol

LU

Viveiro

31

2.076,21 €

Voleibol Maniotas

G36580736

Voleibol, voleibol (praia)

PO

Cangas

17

1.138,57 €

Xadrez Lucena

G36893154

Xadrez

PO

Vigo

10

669,74 €

Ximnasia Rítmica de Vilagarcía

G94159290

Ximnasia

PO

Vilagarcía de A

7

500,00 €

Ximnasio Estudio A Valenzá

G32289274

Karate e D.A.

OU

Barbadás

9

602,77 €

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

Taekwondo

CO

A Coruña

29

1.942,26 €

Yacar Racing

G70323266

Automobilismo

CO

Culleredo

10

669,74 €

Yidam-Ceip Balaidos

G27782176

Taekwondo

PO

Vigo

18

1.205,54 €

Zalaeta 100Tolos

G70297452

Esgrima, tríatlon e P.M.

CO

A Coruña

26

1.741,34 €

Total

1.920.000,00 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima

Entidade

NIF

Federación

Provincia

Concello

Ptos. total

+ Enduro MTB

G27796556

Ciclismo

PO

Vigo

3

A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

Fútbol gaélico

CO

A Coruña

5

A.D. Dubratambre

G15134034

Tenis de mesa

CO

Val do Dubra

2

Agrupación Deportiva Minusválidos de Ferrol

G15124449

Dep. adaptado

CO

Ferrol

3

Agrupación Socio-Deportiva Alter-Nativa

G27776459

Dep. adaptado

PO

Vigo

4

Arzúa Fútbol Club Feminino

G70563135

Fútbol

CO

Arzúa

3

Asoc. Cultural Deportiva e Recreativa Os Escaravellos Clube Ciclista

G70537410

Ciclismo

CO

Santiago de C.

2

Asociación Cabaleiros Os de Sempre

G94138054

Hípica

PO

Portas

3

Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

Montañismo

CO

Santiago de C.

6

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

Balonmán

PO

Vilagarcía de A.

2

Asociación Cultural Deportiva Xestas

G36628543

Petanca

PO

Vigo

5

Asociación Cultural e Deportiva A.C.E.D.A.

G15736903

Fútbol sala

CO

Arzúa

2

Asociacion Deportiva e Cultural Donapel Monterroso

G27288372

Fútbol sala

LU

Monterroso

3

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

Ximnasia

PO

Cambados

5

Asociación Deportiva Pasada das Cabras

G27314269

Montañismo

LU

Burela

3

Asociación Deportiva Rego do Lobo

G27495001

Ciclismo

LU

Begonte

2

Asociación Deportiva Salto do Coro

G27472596

Fútbol sala

LU

Mondoñedo

3

Asociacion Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

Golf

LU

Monforte de Lemos

6

Asociación Fútbolei Vigo

G27848688

Fútbol

PO

Vigo

3

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Ciclismo

PO

Oia

3

Asociación Recreativa de Veteranos Embutidos Torroña

G94142213

Fútbol

PO

Oia

3

Atlético Celanova

G32483349

Fútbol

OU

Celanova

1

Atletico Faxilde C.F. Vilagarcía

G36187482

Fútbol

PO

Vilagarcía de A

6

Bora C.F.

G36362846

Fútbol

PO

Pontevedra

6

BTT Castro

G27496223

Ciclismo

LU

Castro de Rei

2

Burgas Atletismo Ourense

G32328692

Atletismo

OU

Ourense

3

BVB

G94156056

Baloncesto

PO

Pontevedra

6

C.F. Carnoedo

G15275985

Fútbol

CO

Sada

5

C.A.I. A Estrada (Club de Atletismo Independiente A Estrada)

G94145240

Atletismo

PO

A Estrada

6

C.C. El pueto BWS

G94127719

Ciclismo

PO

Pontevedra

3

C.D. Atletico Villar

G36167260

Fútbol

PO

Redondela

4

Carballeira Club Fútbol

G32452948

Fútbol

OU

Ourense

6

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

Xadrez

LU

Chantada

6

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Vela

PO

Redondela

4

Club Billar Círculo Chantada

G27435098

Billar

LU

Chantada

2

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Atletismo

PO

Cangas

5

Club Badminton Crecente

G94168432

Bádminton

PO

Crecente

4

Club Baloncesto Irmandiños

G70264007

Baloncesto

CO

Ferrol

5

Club Baloncesto Outes

G70544457

Baloncesto

CO

Outes

2

Club Bolos A Xunqueira

G36753648

Bolos

PO

Gondomar

3

Club Bolos Celtas Valladares

G36881316

Bolos

PO

Vigo

3

Club BTT Carral

G70452446

Ciclismo

CO

Carral

2

Club BTT Ultreia

G15548944

Ciclismo

CO

Santiago de C.

0

Club Centaurus Constraining

G27862457

Halterofilia

PO

Vigo

0

Club Cervecería O Cotón Negreira

G70537832

Tríatlon e P.M.

CO

Negreira

1

Club Chaián Veteranos S. D.

G70530829

Fútbol

CO

Santiago de C.

1

Club Ciclista 7 Voltas

G27463751

Ciclismo

LU

Mondoñedo

3

Club Ciclista Carballo

G15208879

Ciclismo

CO

Carballo

6

Club Ciclista Correcamiños

G27236736

Ciclismo

LU

Lugo

3

Club Ciclista de la Fuente

G94050457

Ciclismo

PO

Tui

3

Club Ciclista Gacela

G70548144

Ciclismo

CO

Abegondo

5

Club ciclista Insitu

G94150109

Ciclismo

PO

A Guarda

2

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

Ciclismo

LU

Viveiro

2

Club Ciclista Milagrosa

G27033224

Ciclismo

LU

Lugo

5

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Ciclismo

CO

Carballo

2

Club Ciclista Montes do Deza-Candan-Faro e Testeiro

G94055761

Ciclismo

PO

Lalín

2

Club Ciclista Ría de Vigo

G36745107

Ciclismo

PO

Vigo

4

Club Ciclista Sada

G70448048

Ciclismo

CO

Sada

2

Club Ciclista Salvaterra de Miño

G94029808

Ciclismo

PO

Salvaterra de M.

5

Club Ciclista Spol

G36039709

Ciclismo

PO

O Porriño

3

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

Patinaxe

PO

Covelo

6

Club de Bolos A Rega

G36741072

Bolos

PO

Baiona

4

Club de Bolos Santiago de Parada

G27753201

Bolos

PO

Nigrán

4

Club de chave e petanca Valladares

G36796316

Petanca

PO

Vigo

3

Club de Fútbol Deportivo Orzán

G70268529

Fútbol

CO

A Coruña

5

Club de Fútbol Juventud de Cabanas

G15257967

Fútbol

CO

Cabanas

5

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

Patinaxe (HPLiña)

LU

Ribadeo

3

Club de Petanca Bembrive

G36816114

Petanca

PO

Vigo

3

Club de Petanca el Parque

G94164613

Petanca

PO

Ponteareas

4

Club de Petanca o Foro

G27753284

Petanca

PO

Vigo

2

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Tiro olímpico

PO

Pontevedra

5

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

Ximnasia

PO

A Illa de A.

6

Club Deportivo Adarve Lugo

G27282417

Fútbol sala

LU

Lugo

4

Club Deportivo Aspavi

G36954253

Tenis de mesa

PO

Pazos de Borbén

3

Club Deportivo Corredores do Miño

G32467557

Tríatlon e P.M.

OU

Ourense

5

Club Deportivo Cubelas Fútbol Sala

G27330398

Fútbol sala

LU

Ribadeo

3

Club Deportivo Ecuestre Ourense

G32324865

Hípica

OU

Sandiás

6

Club Deportivo Lalín

G36011518

Fútbol

PO

Lalín

5

Club Deportivo Muros

G70532361

Fútbol

CO

Muros

5

Club Deportivo Pérez Sub

G15780455

A. subacuáticas

PO

Vilagarcía de A.

4

Club Deportivo Sober

G27176676

Fútbol

LU

Sober

5

Club Deportivo Stadium

G15592850

Boxeo

CO

Arteixo

6

Club Deportivo Veteranos Mougas

G94168127

Fútbol

PO

Oia

2

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

Rugby

CO

A Coruña

5

Club DHGalicia

G27421064

Ciclismo

LU

Sarria

2

Club Escola de fútbol DSF

G94174075

Fútbol

PO

Salceda de C.

2

Club Escolas Deportivas de Vedra

G70561113

Fútbol

CO

Vedra

1

Club Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

Esgrima

PO

Vigo

1

Club Esgrima Ourense

G32496127

Esgrima

OU

Ourense

3

Club Fútbol Estrella

G15260599

Fútbol

CO

Narón

5

Club Fútbol Loñoá

G32414740

Fútbol

OU

O Pereiro de Aguiar

6

Club Game Sport

G27503846

Fútbol sala

LU

A Pontenova

4

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Hípica

PO

Lalín

6

Club Hípico Ourense

G32239311

Hípica

OU

Ourense

3

Club Hípico San Cosme

G36331163

Hípica

PO

Mos

3

Club Independiente

G36894749

Loita e D.A.

PO

Vigo

5

Club Lemos

G27157775

Fútbol

LU

Monforte de Lemos

5

Club Loita Kuzushi

G36696227

Loita e D.A.

PO

Vigo

6

Club Melide Fútbol Sala

G15462237

Fútbol sala

CO

Melide

2

Club Minauta

G36834240

Motonáutica

PO

Vigo

1

Club Ourense Volei Praia

G32364978

Voleibol (praia)

OU

Ourense

6

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto Sergio Seco

G70271580

Boxeo

CO

Padrón

5

Club Parapente Ferrol

G70149497

Aeronáutica

CO

Ferrol

6

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

Ciclismo

CO

Noia

3

Club Petanca Condado Salvaterra

V36514529

Petanca

PO

Salvaterra de M.

3

Club Petanca Madroa

G27722354

Petanca

PO

Vigo

1

Club Rafa Tapias

G36362549

Hípica

PO

Mos

4

Club Remeiros de Vigo

G27810688

Remo

PO

Vigo

4

Club Running Oleiros

G70464979

Atletismo

CO

Oleiros

3

Club S.H. Palmeira

G70011291

Fútbol

CO

Ribeira

4

Club SDC San Lázaro

G27125434

Fútbol sala

LU

Lugo

5

Club Tenis Chantada

G27203306

Tenis

LU

Chantada

4

Club Tri-498

G70404389

Tríatlon e P.M.

CO

Ribeira

4

Club Triatlón Poio

G36517712

Tríatlon e P.M.

PO

Poio

4

Club Vigoenduro MTB

G27864107

Ciclismo

PO

Vigo

2

Club Xadrez Oroso

G70387840

Xadrez

CO

Oroso

5

Club Xadrez Valdeorras

G32485906

Xadrez

OU

A Rúa

4

Clube Sobre Rodas

G36593390

Motociclismo

PO

Lalín

3

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Tenis de mesa

CO

Santiago de C.

3

Coors F.S.

G70488945

Fútbol sala

CO

Culleredo

3

Creacciona Cum Laude

G70514674

Xadrez

CO

Santiago de C.

0

Escola Kickboxing Madokoan y D.A.

G32262677

Kickboxing

OU

O Carballiño

6

Escudería Estradense

G36113785

Automobilismo

PO

A Estrada

1

Escudería Lalín Deza

G36266443

Automobilismo

PO

Lalín

6

Escudería Pontevedra TEAM 1984

G94169984

Automobilismo

PO

Pontevedra

4

Escuela de Fútbol Femenino Rosalía

G32492621

Fútbol

OU

Ourense

3

Escuela de Fútbol RA10

G70380159

Fútbol

CO

Arteixo

3

F.C. Xinzo

G36122901

Fútbol

PO

Ponteareas

4

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Tenis de mesa

CO

A Coruña

5

Fortuna Clube de Patinaxe

G94154333

Patinaxe (HPLiña)

PO

Marín

2

GTR Galaico Trail Run

G70465968

Montañismo

PO

Lalín

5

Illas Cíes Tenis de mesa

G27849090

Tenis de mesa

PO

Vigo

5

Jabatas Roller Derby

G32486680

Patinaxe (R. Derby)

OU

Ourense

5

K2 Ordes

G70575048

Montañismo

CO

Ordes

3

Kickboxing Club Xinzo

G32468829

Kickboxing

OU

Xinzo de L.

6

La Marea Verde Ferrol

G70442462

Pádel

CO

Ferrol

6

Limens Wind Sup Club

G94100955

Vela

PO

Cangas

6

Lume Fútbol Sala

G27717875

Fútbol sala

PO

Vigo

6

Master da Louriña

G27820000

Ciclismo

PO

Mos

3

Moto Club VFM

G94110996

Motociclismo

PO

Vilagarcía de A.

3

Móvete Na Moto

G36511897

Motociclismo

PO

Lalín

3

Oiense C.F.

G36180867

Fútbol

PO

Oia

4

Ourense Gaels

G32460156

Fútbol gaélico

OU

Ourense

6

Padel Club Ribadeo

G27443886

Pádel

LU

Ribadeo

4

Peña Ciclista Biciosos-Rías Baixas

V36964393

Ciclismo

PO

Tui

2

Peña Ciclista Bikestrada

G36446599

Ciclismo

PO

A Estrada

2

Peña Ciclista Quintena

G15503089

Ciclismo

CO

A Coruña

2

Piragüismo Aldán

G94015567

Piragüismo

PO

Cangas

3

Racing Cycling Team

G27707652

Ciclismo

PO

Redondela

5

Resmón CF

G70045836

Fútbol

CO

Trazo

6

S.D. Club Marcote

G36658052

Xadrez

PO

Vigo

6

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

Esgrima

PO

Redondela

6

SD Pontecarreira

G15172869

Fútbol

CO

Frades

3

Sociedad Cultural y Deportiva Rabadeira

G15503618

Patinaxe

CO

Oleiros

3

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

Fútbol

LU

Burela

6

Sociedad Deportiva Ribadeo Tenis de Mesa

G27502558

Tenis de mesa

LU

Ribadeo

2

Sociedad Deportiva Santomé

G36134740

Fútbol

PO

Marín

3

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Fútbol

PO

Agolada

5

Sociedade Deportiva Ameixenda

G70336292

Fútbol

CO

Cee

5

Sociedade Deportiva Monforte-A Lagoa

G27492784

Fútbol sala

LU

Monforte de Lemos

5

Team Cycling Galicia

G94183399

Ciclismo

PO

Redondela

3

Telmo Peluqueros F.C.

G27766641

Atletismo

PO

Vigo

2

Tribu Trail

G70486378

Montañismo

CO

Boiro

4

Turonia Gondomar Fútbol Gaélico

G27859701

Fútbol gaélico

PO

Gondomar

3

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

Fútbol

CO

Muros

6

Vea Club Fútbol

G36218436

Fútbol

PO

A Estrada

6

Veteranos Tomiñeses F.C.

G94167467

Fútbol

PO

Tomiño

3

Vincios Fútbol Sala

G27734565

Fútbol sala

PO

Gondomar

6

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas

  Motivo:

AEAT(A):

non está ao día de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións.

AEAT(B):

non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo.

AEAT(C):

non está ao día de obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións e constancia de débedas tributarias en período executivo.

Atriga:

débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

SS:

non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social.

Entidade

NIF

Provincia

Concello

Motivo inadmisión

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

G15250244

A Coruña

Ferrol

Xunta directiva sen actualizar

SS

A.D. Rayo Sadense

G15164593

A Coruña

Sada

Non inscrito no RED

Agrupación de patinaxe Xiramos

G27767896

Pontevedra

Mos

Fóra de prazo

Agrupación Deportiva Terra de Montes

G36198570

Pontevedra

Forcarei

Entidade non subvencionable

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Ourense

Xinzo de Limia

AEAT (A)

Boudsport

G70475447

A Coruña

Ordes

AEAT(A)

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

A Coruña

Ferrol

Xunta directiva sen actualizar

Club Atletismo Sar

G15586548

A Coruña

Ames

Xunta directiva sen actualizar

Club Balonmán Camariñas

G15520406

A Coruña

Camariñas

Xunta directiva sen actualizar

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Lugo

Lugo

Solicitude presentada en papel

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Pontevedra

Ponteareas

Xunta directiva sen actualizar

Club Ciclista Tambre Bike

G70389861

A Coruña

Oroso

AEAT (A)

Club Compostela Esgrima

G15906894

A Coruña

Santiago de C.

Non inscrito no RED

AEAT (A)

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

G70320981

A Coruña

Corcubión

AEAT (A)

Club Deportivo Dodro

G15789266

A Coruña

Dodro

AEAT (A)

Club Hípico Vilamarín

G32424301

Ourense

Vilamarín

AEAT (A)

Club Natación Arzúa

G15930043

A Coruña

Arzúa

Xunta directiva sen actualizar

Club Sporting Zas

G15349152

A Coruña

Zas

Xunta directiva sen actualizar

Club Taekwondo Valerics

G27481399

Lugo

Lugo

AEAT (B)

Club Waterpolo Cambre

G70520747

A Coruña

Cambre

Xunta directiva sen actualizar

E.F.S. Trasgos

G70535380

A Coruña

Ames

AEAT (A)

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos-Teo

G70371554

A Coruña

Teo

Xunta directiva sen actualizar

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

Ourense

Ourense

AEAT (A)

Fundación Club Náutico de Vigo

G27856962

Pontevedra

Vigo

Non inscrito no RED

Futsal Boqueixón

G70501754

A Coruña

Boqueixón

AEAT (A)

Gondomar C.F.

G36693794

Pontevedra

Gondomar

AEAT (B)

Judo Club Oleiros

G15686074

A Coruña

Oleiros

Fóra de prazo

Oroso Fútbol Sala C.D.

G70345640

A Coruña

Oroso

AEAT (A)

Polvorín Fútbol Club

G27141050

Lugo

Lugo

AEAT (B)

S.D. Club Órdenes

G15127780

A Coruña

Ordes

Xunta directiva sen actualizar

S.R.D. Portuarios

G15116650

A Coruña

Ferrol

Falta documentación

Santiago Rugby Club

G70303698

A Coruña

Santiago de C.

AEAT (A)

Sección Deportiva Universidade de Vigo

Q8650002B

Pontevedra

Vigo

Xunta directiva sen actualizar

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

A Coruña

O Pino

Xunta directiva sen actualizar

Sociedad Deportiva y Cutlural Liceo Casino de Tui

G36035442

Pontevedra

Tui

Non inscrito no RED

Sociedade Deportiva Negreira

G15139942

A Coruña

Negreira

AEAT (B)

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

A Coruña

Narón

AEAT (B)

Sporting Sada

G15127350

A Coruña

Sada

Non inscrito no RED

Vigo Ruíns Jugger Club

G27851021

Pontevedra

Salvaterra de Miño

Modalidade deportiva non recoñecida oficialmente